Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 (2018)

SMK GUM GUM

MINGGU NILAI / UNIT KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN KBAT / i- BAHAN BANTU
THINK BELAJAR
BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI

1.1 Kepercayaan Manusia diamanahkan untuk mengurus Menerima hakikat bahawa manusia Menilai / Buku teks
1 kepada Tuhan alam dan penghuninya. dipertanggungjawab menjaga dan Peta pokok
Peranan dan tanggungjawab sebagai satu Buku nota
02/01 Keyakinan wujudnya melindungi alam dan penghuninya
amanah.
- Tuhan sebagai pencipta Buku latihan
 Sikap bertanggungjawab terhadap
05/01 alam dan mematuhi
setiap tindakan untuk kesejahteraan
segala suruhanNya diri dan orang lain. Modul
berlandaskan pegangan pembelajaran
 Perlakuan yang baik perlu dilakukan
agama masing-masing oleh setiap individu..
selaras dengan prinsip
Rukun Negara

1.2 Amanah Sikap amanah sebagai pegangan hidup. Melaksanakan setiap tugas dan Mengaplikasi / Buku teks
2 Sikap bertanggungjawab Amalan amanah dalam kehidupan tanggungjawab dengan amanah seperti Peta pelbagai
Buku nota
08/01 yang boleh menimbulkan  Amalan slogan ‘Bersih,Cekap dan yang dituntut oleh agama alir
- kepercayaan dan Amanah’ dalam setiap tugas dan Buku latihan
12/01 keyakinan orang lain tanggungjawab.
- Jentera pentadbiran Modul
- Kegiatan politik pembelajaran
 Amalan amanah mengikut perspektif
agama.
- Islam
- Buddha
- Hindu
- Kristian
- Sikh

1.3 Harga Diri Kecemerlangan tunggak kehidupan Menentukan matlamat yang diingini Menganalisis / Buku teks
15/01 Keupayaan dan Penentuan matlamat hidup yang diingini. untuk mencapai kesejahteraan hidup Peta bulatan
- keyakinan diri agar  Matlamat untuk mencapai Buku nota
kesejahteraan hidup.
19/01 mampu memulia dan Buku latihan
- Berjaya
menjaga maruah diri - Bahagia
dalam kehidupan  Pengiktirafan masyarakat kepada Modul
individu yang mempunyai harga diri pembelajaran
- Sokongan
- Galakan

4 1.4 Bertanggungjawab Pengurusan masa tanggungjawab setiap Merancang pengurusan masa secara Mengaplikasi / Buku teks
22/01 Kesanggupan diri insan. bijaksana dengan penuh Peta buih
Pengurusan masa meningkatkan daya Buku nota
- seseorang untuk memikul tanggungjawab
produktiviti diri.
26/01 dan melaksanakan tugas
 Pengurusan masa secara bijaksana Buku latihan
serta kewajipan dengan - Perancangan masa belajar
sempurna - Perancangan masa untuk aktiviti Modul
kokurikulum. pembelajaran
- Perancangan masa untuk keluarga
- Perancangan masa untuk diri
(beristirehat dan hobi)

5 1.5 Hemah Tinggi Amalan berhemah tinggi pemangkin Sentiasa berlaku sopan dalam setiap Mengaplikasi / Buku teks
29/01 Beradab sopan dan tindakan yang bijaksana. tindakan Peta bulatan
Tindakan yang bijaksana melalui Buku nota
- berbudi pekerti mulia
pendekatan berhemah
02/02 dalam pergaulan
 Ramah mesra tanpa mengira status Buku latihan
seharian  Usaha menyesuaikan diri dalam
pelbagai situasi. Modul
pembelajaran

6 1.6 Toleransi Toleransi asas perpaduan kaum Menghromati amalan hidup pelbagai Menilai / Peta Buku teks
05/02 Kesanggupan bertolak Toleransi mewujudkan perpaduan kaum pokok
masyarakat Buku nota
- ansur, sabar dan
 Amalan hidup pelbagai kaum perlu
09/02 mengawal diri bagi Buku latihan
dihormati
mengelakkan berlakunya - Agama/Kepercayaan
pertelingkahan dan - Cara hidup Modul
perselisihan faham demi - Adat resam pembelajaran
kesejahteraan hidup.
8 1.7 Berdikari Amalan berdikari pemangkin i. Menyedari kepentingan berilmu Menganalisis / Buku teks
19/02 Kebolehan dan pembangunan negara. supaya dapat membantu hidup Peta buih
- kesanggupan melakukan Ilmu menjana masyarakat berdikari berdikari Buku nota
23/02 sesuatu tanpa  Masyarakat berilmu yang berdikari
membantu membangunkan negara. Buku latihan
bergantung kepada ii. Berusaha menuntut ilmu untuk hidup
- Pendidikan
TAHUN orang lain - Sains dan teknologi berdikari Modul
BAHARU pembelajaran
CINA: 19/02

9 1.8 Kerajinan Kecekalan membawa kejayaan dalam Berkeyakinan dan tabah menghadapi Mengaplikasi /
26/02 Usaha yang berterusan hidup. dugaan dan cabaran untuk mencapai Peta titi Buku teks
Berkat cekal dan yakin dalam menghadapi
- penuh dengan semangat kejayaan
segala rintangan akan menghasilkan Buku nota
02/03 ketekunan, kecekalan, kejayaan
kegigihan, dedikasi dan  Cekal menghadapi dugaan dan Buku latihan
berdaya maju dalam cabaran kunc kejayaan
melakukan sesuatu - Penjelajah Modul
perkara - Perekacipta pembelajaran
- Penemu

11 1.9 Kasih Sayang Ilmu yang bermanfaat boleh mengukuh i. Mengamalkan kasih sayang dengan Mengaplikasi / Buku teks
12/03 Kepekaan dan perasaan kasih sayang menggunakan pelbagai ilmu secara Peta buih
Manusia yang menyayangi diri dan orang Buku nota
- cinta yang mendalam bijaksana tanpa
lain senantiasa melengkapkan diri dengan
16/03 serta berkekalan yang ilmu yang bermanfaat. menyalahgunakannya Buku latihan
lahir daripada hati yang
ikhlas  Penggunaan ilmu untuk kesejahteraan ii. Mengamalkan kasih sayang dalam Modul
hidup bersama kehidupan seharian. pembelajaran
- Ilmu teknologi maklumat dan
komunikasi
- Ilmu perubatan
 Penyalahgunaan ilmu pengetahuan
sains dan teknologi harus dielakkan
- Ciptaan senjata nuklear dan kimia
- Penggunaan manusia/haiwan
dalam ujikaji.

13 1.10 Keadilan Pengadilan yang telus pemangkin i. Menerima amalan keadilan melalui Menganalisis / Buku teks
26/03 Tindakan dan keputusan keamanan dan keharmonian. sistem kehakiman negara Peta pokok
Keadilan menjamin kesejahteraan Buku nota
- yang saksama serta tidak
masyarakat
30/03 berat sebelah ii. Bersikap adil dalam mengambil
 peranan pelbagai pihak dalam Buku latihan
menjamin keadilan tindakan dan membuat keputusan
- Sistem Kehakiman di Malaysia Modul
GOOD - Suruhanjaya Hak Asasi Manusia pembelajaran
FRIDAY : (SUHAKAM)
30/03

14 1.11 Rasional Sikap rasional asas pertimbangan yang Mengamalkan sikap rasional dalam Mengaplikasi / Buku teks
02/04 Boleh berfikir wajar setiap tindakan Peta alir
Pemikiran yang matang melahirkan Buku nota
- berdasarkan alasan dan
tindakan berhikmah
06/04 bukti yang nyata dan
 Kesudian memberi teguran yang Buku latihan
dapat mengambil membina dan bersedia menerima
tindakan berasaskan teguran orang lain. Modul
pertimbangan yang wajar  Amalan berfikir sebelum bertindak. pembelajaran

15 1.12 Kesederhanaan Kesederhanaan sikap yang mulia Mengamalkan sikap kesederhanaan Mengaplikasi / Buku teks
09/04 Bersikap tidak Sikap kesederhanaan dalam kehidupan seperti yang dituntut oleh agama Peta bulatan
- keterlaluan dalam  Amalan kesederhanaan mengikut Buku nota
perspektif agama.
13/04 membuat pertimbangan Buku latihan
- Islam
dan tindakan sama ada - Buddha
dalam pemikiran, - Hindu Modul
pertuturan atau - Kristian pembelajaran
perlakuan tanpa - Sikh
mengabaikan
kepentingan diri dan
orang lain
BIDANG 2: KEKELUARGAAN

2.1 Kasih sayang Budaya penyayang pegangan hidup i. Meraikan hari-hari istimewa keluarga Mengaplikasi / Buku teks
16 terhadap Keluarga Berkeluarga sebagai menunjukkan kasih sayang Peta buih
Hari istimewa keluarga menjalin kemesraan Buku nota
16/04 Perasaan cinta , kasih terhadap keluarga
sesama anggota keluarga
- dan sayang yang
 Hari istimewa keluarga diraikan Buku latihan
20/04 mendalam dan bersama ii. Menunjukkan perasaan kasih dan
berkekalan terhadap - Hari ibu / bapa sayang terhadap keluarga Modul
keluarga. - Ulang tahun perkahwinan pembelajaran
- Ulang tahun kelahiran
- Hari-hari perayaan

2.2 Hormat dan Taat Amalan hormat-menghormati Peka terhadap keperluan dan perasaan Menganalisis / Buku teks
Kepada Anggota menghindari konflik anggota keluarga Peta pelbagai
16 Keluarga  Sikap prihatin menjamin kesejahteraan alir
Buku nota
keluarga
16/04 Buku latihan
 Saling memahami antara anggota
- Memuliakan setiap keluarga dengan mengambil kiri aspek
20/04 anggota keluarga dengan perasaan, minat, pendapat dan Modul
berinteraksi dan memberi perlakuan. pembelajaran
layanan secara bersopan
untuk mewujudkan
keluarga yang harmoni.

17 2.3 Mengekalkan Pengekalan tradisi kekeluargaan Mengamalkan tradisi keluarga dalam Mengaplikasi / Buku teks
23/04 Tradisi tanggungjawab setiap anggota keluarga kehidupan seharian Peta bulatan
Tanggungjawab setiap anggota keluarga Buku nota
- Kekeluargaan
mengekalkan tradisi keluarga
27/04 Menerima , menghormati
 Amalan sesuatu tradisi keluarga Buku latihan
dan mengamalkan  Amalan tradisi keluarga sebagai cara
sesuatu kebiasaan, adat hidup. Modul
dan kepercayaan yang pembelajaran
diwarisi secara turun-
temurun dalam keluarga

17 2.4 Tanggungjawab Rumahku Syurgaku Bertanggungjawab terhadap keluarga Mengaplikasi / Buku teks
23/04 Terhadap Keluarga Kehidpan keluarga berkualiti bagi membentuk keluarga bahagia Peta buih
tanggungjawab anggotanya. Buku nota
- Kewajipan yang harus
 Usaha meningkatkan dan mengekalkan
27/04 dilaksanakan oleh setiap Buku latihan
suasana kehidupan keluarga yang
individu terhadap berkualiti
keluarga untuk - Perpaduan Modul
melahirkan keluarga - Kemesraan pembelajaran
bahagia, meningkatkan - Perkongsian masa suka dan duka
imej dan menjaga
maruah keluarga
BIDANG 3: ALAM SEKITAR

18 3.1 Menyayangi dan Cintai alam hargai kehidupan Melaksanakan tanggungjawab bersama Menganalisis / Buku teks
30/04 Menghargai Alam Pemeliharaan dan pemuliharaan alam dalam memelihara dan memulihara Peta buih
sekitar dijayakan bersama Buku nota
- Sekitar alam sekitar
 Usaha penghutanan semula
04/05 Kesedaran tentang Buku latihan
 Usaha mengekalkan keseimbangan
perlunya memelihara dan ekosistem
HARI memulihara alam - Manusia Modul
PEKERJA: sekeliling untuk - Flora dan fauna pembelajaran
01/05 mengekalkan
keseimbangan ekosistem

18 3.2 Keharmonian antara Perancangan dan pengurusan sisa yang Melibatkan diri dalam penjimatan Mengaplikasi / Buku teks
30/04 Manusia dengan sistematik menjamin keselesaan hidup penggunaan sumber dan menguruskan Peta pokok
Pelupusan sisa secara terancang dan Buku nota
- Alam Sekitar sisa secara bijaksana
berteknologi menjamin persekitaran
04/05 Keadaan saling berkualiti Buku latihan
memerlukan hubungan  Usaha mengurangkan penggunaan
HARI yang harmonis antara bahan sumber yang terhad. Modul
PEKERJA: manusia dengan alam  Usaha mengguna semula pembelajaran
01/05 sekeliling supaya kualiti  Usaha mengitar semula
kehidupan manusia dan
alam sekeliling
terpelihara

19 3.3 Kemapanan Alam Pengurusan yang berhikmah menjamin Menjaga dan menguruskan alam Menganalisis / Buku teks
07/05 Sekitar keseimbangan alam sekitar dengan sebaik-baiknya Peta pokok
Buku nota
- Pengekalan
Pengurusan tanah secara berhikmah
11/05 keseimbangan alam menjamin kehidupan berkualiti Buku latihan
sekeliling sebagai  Pengurusan tanah secara
tanggungjawab bersama bertanggungjawab untuk pelbagai Modul
untuk kesejahteraan aktiviti. pembelajaran
hidup - Perindustrian
- Pertanian
- Perlombongan
- Petempatan

19 3.4 Peka terhadap Isu- Keseimbangan alam sekitar menjamin Melibatkan diri dengan agensi-agensi Mengaplikasi / Buku teks
07/05 isu Alam Sekitar kesejahteraan semua hidupan berkaitan dalam menjaga kualiti alam Peta buih
Buku nota
- Prihatin terhadap sekitar
Pengekalan keseimbangan alam sekitar
11/05 persoalan yang berkaitan tanggungjawab bersama Buku latihan
dengan alam sekeliling  Peranan pelbagai pihak dalam
dan berusaha menjaga kualiti alam sekitar Modul
menyelesaikannya - Individu pembelajaran
- Agensi kerajaan
( Jabatan Alam Sekitar )
- Badan bukan kerajaan (NGO)
tempatan
- Badan NGO antarabangsa
( World Wildlife Fund dan
Green Peace )

BIDANG 4: PATRIOTISME
Buku teks
20 4.1 Cinta akan Negara Cinta akan negara membawa kemajuan Berasa bangga dan menyokong usaha Menilai / Peta
14/05 Perasaan sayang dan Kemajuan negara kebanggaan rakyat pelbagai pihak bagi memajukan negara bulatan Buku nota
- bangga kepada negara  Bangga dengan kemajuan negara dalam pelbagai bidang.
dalam pelbagai bidang Buku latihan
18/05 serta meletakkan
- Ekonomi
kepentingan negara - Sains dan teknologi Modul
melebihi kepentingan diri pembelajaran

20 4.2 Taat Setia Kepada Sejarah negara pemangkin semangat Patuh dan setia kepada negara Mengaplikasi / Buku teks
patriotik
14/05 Raja Dan Negara sebagaimana yang ditunjukkan oleh Peta titi Buku nota
- Kepatuhan dan kesetiaan Kesetiaan rakyat dalam memperjuangkan tokoh-tokoh yang mempertahankan
18/05 yang berkekalan kepada kemerdekaan dan kedaulatan negara maruah negara Buku latihan
menjadi teladan generasi kini.
Raja Dan Negara
 Perjuangan anak watan menentang Modul
penaklukan penjajah. pembelajaran
- Dato’Onn bin Jaafar
- Datuk Penglima Bukit Gantang
- Dato’ Nik Ahmad Kamil
- Dato’ Hamzah Abdullah
- Rosli Dhobi
 Perjuangan untuk menuntut
kemerdekaan negara.
 Pakatan murni ke London

23 4.3 Sanggup Berkorban Rakyat setia negara gemilang. Menjadi rakyat yang sanggup Menganalisis / Buku teks
04/06 Untuk Negara berkorban dan berbakti untuk negara Peta pelbagai
Berkorban demi negara Buku nota
- Kerelaan melakukan alir
 Kesanggupan rakyat berkorban untuk
08/06 atau menyerahkan Buku latihan
berbakti kepada negara.
sesuatu termasuk nyawa - Nyawa
sebagai tanda kebaktian - Harta benda. Modul
untuk negara pembelajaran

BIDANG 5: HAK ASASI MANUSIA

5.1 Melindungi Hak Pengiktirafan menjadi pemangkin Menyedari tentang hak mendapat Menganalisis / Buku teks
26 Kanak-Kanak Perkembangan diri. layanan dan pengiktirafan yang Peta pokok
Pengiktirafan kanak-kanak dari segi bakat Buku nota
25/06 Membela, memberi setimpal dengan bakat dan pencapaian
dan kebolehan
- naungan dan memelihara
 Peringkat pengiktirafan Buku latihan
29/06 hak kanak-kanak bagi - Sekolah
menjamin kehidupan - Kebangsaan Modul
mereka yang sempurna  Bentuk-bentuk pengiktirafan pembelajaran
- Lisan
- Bertulis

26 5.2 Menghormati Hak Hak wanita diperuntukan dalam undang- Menyokong usaha pelbagai pihak Menilai / Peta Buku teks
25/06 Wanita undang. dalam mengangkat martabat wanita buih
Buku nota
- Melindungi dan
Dasar Wanita Negara menjana kemajuan
29/06 mengiktiraf wanita Wanita Buku latihan
sebagai individu yang  Penggubalan Dasar Wanita Negara
boleh memberi Menjamin kebajikan dan kepentingan Modul
sumbangan dalam wanita pembelajaran
pembangunan ,keluarga, - di luar bandar.
masyarakat dan negara. - Kurang berupaya dan cacat
- Pekerjaan
- Keperluan kesihatan
- Peluang pendidikan

27 5.3 Melindungi Hak Pekerja berkualiti teras kejayaan negara. Menyokong usaha pelbagai pihak Menilai / Peta Buku teks
02/07 Pekerja Usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan dalam meningkatkan kualiti buih
pekerja tanggungjawab bersama. Buku nota
- Menghormati,mengharga perkhidmatan pekerja
 Peranan pelbagai pihak bagi
06/07 i dan mengiktiraf Buku latihan
meningkatkan mutu perkhidmatan
perkhidmatan, jasa dan pekerja.
sumbangan golongan - Kementerian Sumber Manusia Modul
pekerjadalam - Kesatuan Sekerja pembelajaran
pembangunan negara - Pertubuhan Buruh Antarabangsa.

27 5.4 Menghormati Hak Golongan kurang berupaya aset negara i. Menerima bahawa kecacatan bukan Menganalisis / Buku teks
02/07 golongan kurang penghalang untuk berjaya dan Peta bulatan
Kecacatan tidak menghalang seseorang Buku nota
- berupaya menjadi
individu untuk berjaya
06/07 Memberi layanan yang terkenal
 Golongan kurang berupaya Buku latihan
sopan kepada golongan berkebolehan untuk berjaya
kurang berupaya supaya - Tempatan/negara ii. Mengiktiraf sumbangan golongan Modul
tidak berasa tersisih dan - Antarabangsa yang kurang berupaya pembelajaran
mengiktiraf mereka
sebagai insan ciptaan
tuhan

28 5.5 Melindungi Hak Pengguna penggerak kualiti Membela hak pengguna untuk Menilai / Peta Buku teks
09/07 Pengguna perkhidmatan. mendapat barangan dan perkhidmatan buih
Buku nota
- Membela dan yang berkualiti
Hak pengguna wajar diperjuangkan
13/07 memelihara hak individu
 Usaha mendapatkan layanan yang adil. Buku latihan
untuk menjadi pengguna  Amalan berwaspada terhadap akibat
yang berilmu, mendapat pengeksploitasian pengguna atau Modul
perkhidmatan serta pengeluar. pembelajaran
barangan yang berkualiti
dan tidak mudah
dieksploitasi.

BIDANG 6: DEMOKRASI

6.1 Mematuhi Peraturan Penguatkuasaan undang-undang i. Menerima kenyataan bahawa setiap Menganalisis / Buku teks
29 dan Undang-undang menjamin kestabilan negara. kegiatan yang mematuhi undang- Peta pelbagai
16/07 Menerima dan mematuhi undang penting untuk pembangunan alir Buku nota
- peraturan dan undang- Tanggungjawab rakyat mematuhi undang- dan kestabilan negara
20/07 undang yang telah undang negara Buku latihan
ditentukan tanpa mengira  Patuh kepada undang-undang yang ii. Mematuhi undang-undang negara
diperuntukkan. Modul
sesiapa dan di mana pembelajaran
- Akta Keselamatan Dalam Negeri
seseorang itu berada - Akta dadah Berbahaya
- Akta Juvana
- Akta Cukai Pendapatan.

29 6.2 Kebebasan Kebebasan bersuara di tempat awam Mematuhi peraturan berucap di tempat Mengaplikasi / Buku teks
16/07 Bersuara berasaskan adab dan peraturan awam Peta buih
Kebebasan bersuara dengan batasan Buku nota
- Kebebasan berucap
menjamin ketenteraman bersama
20/07 daan mengeluarkan
 Batasan berucap di tempat awam Buku latihan
fikiran dengan batasan - Peraturan berucap
tertentu bagi menjaga - Tidak menyentuh isu sensitive Modul
keselamatan dan - Tidak menimbulkan huru-hara pembelajaran
ketenteraman

6.3 Kebebasan Memelihara kesucian tempat beribadat i. Menjaga kesucian tempat beribadat Menilai / Peta Buku teks
30 Beragama hak setiap penganut agama. agama sendiri dan menghormati titi
Sikap saling menghormati tempat beribadat
23/07 Kebebasan setiap tempat beribadat agama penganut Buku nota
penganut pelbagai agama mengelak
- individu untuk menganuti prasangka kaum. lain
27/07 dan mengamalkan  Amalan menghormati tempat beribadat Buku latihan
agamanya. penganut pelbagai agama. ii. Menghormati anutan dan amalan
- Masjid dan surau agama orang lain Modul
- Tokong pembelajaran
- Kuil

6.4 Penglibatan Diri Rakyat penyumbang ke arah Memberi khidmat sosial ke arah Mengaplikasi / Buku teks
30 Dalam pembangunan negara. pembangunan negara demi kebaikan Peta bulatan
Kebebasan melibatkan diri dalam pelbagai
23/07 Pembangunan bersama Buku nota
aktiviti demi membangunkan negara.
- Negara
 Usaha melibatkan diri dalam aktiviti
27/07 Kebebasan untuk khidmat sosial Buku latihan
melibatkan diri dalam - Unit beruniform
pelbagai aktiviti - Organisasi kebajikan Modul
pembangunan negara - Pertubuhan sukarela. pembelajaran
dengan mematuhi
peraturan, undang-
undang dan
Perlembagaan Malaysia.
31 6.5 Sikap Keterbukaan Sikap keterbukaan menjamin hubungan Bersedia menerima nasihat, kritikan Menilai / Peta Buku teks
30/07 Bersedia memberi dan yang harmonis dan teguran pokok
- menerima pandangan, Buku nota
Amalan sikap terbuka dalam hubungan
03/08 pembaharuan dan
dengan pelbagai pihak.
kritikan selaras Buku latihan
 Nasihat ,kritikan dan teguran diberi dan
dengan kebenaran diterima dengan sikap terbuka
fakta dan norma - Anggota keluarga Modul
masyarakat Malaysia. - Pihak sekolah pembelajaran
- Anggota masyarakat.
BIDANG 7: KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

32 7.1 Hidup Bersama Peningkatan taraf hidup rakyat, usaha Turut serta dalam usaha-usaha ke arah Mengaplikasi / Buku teks
06/08 Secara Aman bersama. menyatupadukan masyarakat Peta buih
Wawasan 2020 dijayakan bersama
- Hidup berbaik-baik Buku nota
 Iltizam rakyat dalam merealisasikan
10/08 antara satu sama lain
Wawasan 2020.
dengan mengutamakan - Matlamat Wawasan 2020 Buku latihan
kedamaian dan - Cabaran-cabaran Wawasan 2020
keharmonian hidup tanpa Modul
mengira agama, bangsa pembelajaran
dan budaya

7.2 Saling Membantu Dasar Malaysia Dihormati Dunia. Menerima cabaran-cabaran Wawasan Menilai / Peta Buku teks
33 dan Bekerjasama 2020 dan berusaha menjadikannya buih
13/08 Usaha yang baik dan Malaysia pengamal prinsip berkecuali kenyataan Buku nota
- membina yang dilakukan  Dasar Berkecuali Malaysia dan
penghormatan dunia terhadapnya.
17/08 bersama pada peringkat Buku latihan
 Konsep Zon Aman, Bebas dan
individu, komuniti atau Berkecuali (ZOPFAN)
negara untuk mencapai Modul
sesuatu matlamat pembelajaran

35 7.3 Saling menghormati Hormat-menghormati antara Negara asas Menyokong Dasar Berkecuali Malaysia Menganalisis / Buku teks
27/08 antara negara hubungan yang harmoni yang menghormati semua negara di Peta dakap
- Menghargai dan Perhubungan baik antara Negara menjamin dunia Buku nota
31/08 memuliakan hubungan kebaikan bersama
antara negara untuk  Pelaksanaan pelbagai program untuk Buku latihan
HARI menjamin kesejahteraan mewujudkan hubungan baik antara
KEBANGSAAN sejagat. Negara Modul
: - politik pembelajaran
31/08
- ekonomi
- sosial
07 SUKAN SEKOLAH & TAHUN BAHARU CINA
10 UJIAN 1 (TINGKATAN 1 – 5)
12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
21 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
22 HARI WESAK & PESTA KAAMATAN
24-25 CUTI PERTENGAHAN TAHUN & HARI RAYA PUASA
34 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
36-39 ULANGKAJI TINGKATAN 4
40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
41-44 PENDEDAHAN TOPIK TINGKATAN 5
45-48 JANGKAAN PEPERIKSAAN SPM
49-52 CUTI AKHIR TAHUN