Anda di halaman 1dari 14

Pre15-22 – International Drug Prevention And Rehabilitation Conference (Prevent 2015)

CABARAN PERUNDING CARA TERHADAP KLIEN BERBANGSA


ASING DI PENJARA

Nur Hidayah Redzwan


nurhidayahredzwan@gmail.com
Ku Suhaila Ku Johari
Universiti Kebangsaan Malaysia

Abstrak

Kaunseling adalah salah satu program pemulihan yang disediakan kepada banduan yang
disabitkan atas kesalahan dadah di penjara. Antara cabaran yang besar kepada perunding
cara dalam menjalankan perkhidmatan kaunseling adalah komunikasi dalam sesi dan
aktiviti bimbingan dengan banduan bangsa asing atas kesalahan dadah. Banduan warga
asing tidak dikecualikan untuk terlibat dalam rawatan pemulihan. Namun, bahasa adalah
halangan utama antara perunding cara dengan klien yang mana sekaligus memberi kesan
terhadap keberkesanan sesi kaunseling dan hubungan menolong. Kajian ini bertujuan
untuk meneroka cabaran komunikasi dan strategi daya tindak dalam kaunseling banduan
warga asing. Kajian ini juga turut menjelaskan tentang layanan yang diberikan kepada
banduan warga asing, pandangan perunding cara terhadap sikap mereka di penjara, dan
aktiviti yang dilakukan oleh banduan warga asing sepanjang tempoh hukuman.
Pengumpulan data dilakukan dengan menemu bual pegawai penjara dan perunding cara
yang menguruskan banduan bangsa asing di Institusi Pemulihan Dadah Jelebu (IPDJ)
iaitu dikenali sebagai penjara yang menempatkan pesalah-pesalah dadah. Hasil kajian
mendapati pelbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi cabaran menjalankan sesi
kaunseling dengan banduan warga asing di IPDJ antaranya ialah melantik perantara
sebagai penterjemah, menggunakan isyarat tangan atau bahasa badan untuk menjelaskan
sesuatu perkara kepada mereka dan melatih banduan menggunakan bahasa melayu pada
keadaan tertentu. Kajian ini mencadangkan untuk pengkaji akan datang mengkaji
persepsi banduan bangsa asing ini terhadap program-program pemulihan yang
disediakan oleh pihak penjara dan sejauh mana keinginan mereka untuk terlibat dengan
aktiviti-aktiviti tersebut.

Kata Kunci: Kaunseling, Penjara, Banduan Warga Asing

PENGENALAN

Isu dadah persis barah dalam masyarakat kita dan ianya semakin parah. Bermula awal
tahun 1970an sehingga kini belum dapat diatasi bahkan bertambah parah dan kronik
(Mohamad Johdi 2012). Masalah dadah adalah masalah serius dan mengancam secara
berantai yang bermula dari penyeludupan dan pengedaran, membawa kepada
penyalahgunaan dan penagihan dadah (Rohany et al. 2008). Masalah dadah bukan sahaja
dihadapi oleh Malaysia tetapi sudah menjadi masalah global (Rohany et al. 2008). Lebih
membimbangkan, Malaysia dikatakan menjadi salah satu pusat transit pengedaran dadah
(Rohany et al. 2008). Hal ini membuktikan penglibatan warga asing dengan isu dadah di
negara kita bukanlah perkara yang mengejutkan. Kehadiran warga asing juga dikesan
216
terlibat dengan pengedaran dadah dan penyalahgunaan dadah. Statistik penglibatan
warga asing dalam aktiviti pengedaran dadah dan penyalahgunaan dadah pada tahun
2014 hingga Oktober adalah seramai 4,930 orang (Laporan Dewan Rakyat 2014).

Kemasukan pendatang asing terutamanya secara tidak sah telah mengundang


pelbagai masalah yang mengancam kesejahteraan dan kepentingan awam. Mereka
terlibat dalam aktiviti jenayah seperti merompak, membunuh, meragut, pecah rumah,
pelacuran, penyeludupan dan paling membimbangkan adalah pengedaran dadah
(Rusniah et al. 2014). Kementerian dalam negeri mengumumkan bahawa seramai 14809
daripada 37446 banduan di Malaysia merupakan pendatang asing yang kebanyakkan
daripada Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI). Selain daripada pendatang asing, terdapat
juga warga asing yang menyalahgunakan pas lawatan sosial sebagai pelancong ataupun
pelajar untuk terlibat sebagai pengedar dadah di negara kita (Rusniah et al. 2014).
Mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 meliputi tindakan mengedar dadah hukumannya
ialah penjara tidak kurang daripada 5 tahun atau penjara seumur hidup dengan 10
sebatan rotan (Akta Dadah Berbahaya 1952). Penetapan hukuman termasuklah
penahanan dan pemenjaraan merupakan salah satu cara untuk mencegah perlakuan
jenayah dan memberikan balasan terhadap perbuatan penjenayah terbabit yang
memudaratkan masyarakat (Wan Roslili & Najibah 2015). Penahanan banduan warga
asing ini bertujuan membolehkan mereka menjalani proses pemulihan di penjara seluruh
Negara. Rawatan dan Pemulihan merupakan antara strategi pihak penjara bertujuan
memutuskan pergantungan seseorang penagih kepada dadah dan mencegah penagihan
semula (Abd Halim et al. 2009).
Bagi melaksanakan program pemulihan kepada banduan, Jabatan Penjara
Malaysia dalam usaha membantu masyarakat dan menangani kesejahteraan fizikal dan
mental banduan telah membentuk Program Pembangunan Insan (PPI). PPI dilancarkan
pada tahun 2004 dan mempunyai empat fasa iaitu fasa pembentukan disiplin, fasa
pengukuhan sahsiah, fasa kemahiran dan fasa pemasyarakatan (Darussalam 2013).
Perlaksanaan PPI ini dijalankan di penjara di seluruh Malaysia termasuklah Insitusi
Pemulihan Dadah Jelebu atau dikenali sebagai Penjara Jelebu. Pihak Penjara Jelebu telah
melaksanakan aktiviti pemulihan di bawah program pembangunan insan termasuklah
slot kaunseling. Kaunseling banduan bertujuan untuk membantu merawat dan
memulihkan kecergasan jasmani, rohani dan psikologi banduan supaya mereka dapat
kembali menjadi lebih produktif dan bertanggungjawab. Ianya juga mewujudkan
persekitaran yang sihat dan bebas dari gejala dadah di dalam penjara supaya banduan
dapat menjalani kehidupan yang normal (Portal Rasmi Jabatan Penjara Malaysia).

Perunding cara adalah pegawai bukan kaunselor yang bertanggungjawab


melaksanakan program pemulihan dan sesi kaunseling kepada banduan di Penjara
Jelebu. Jabatan Penjara Malaysia meletakkan keyakinan pada setiap anggotanya bahawa
setiap pesalah merupakan individu yang berpotensi untuk dipulihkan (Jamaludin 2015).
Banduan asing yang terlibat dalam aktiviti pemulihan terutamanya kaunseling
mempunyai kekangan untuk mengikuti aktiviti dan sesi kaunseling. Antara cabaran
terbesar yang dihadapi oleh perunding cara adalah masalah komunikasi dimana bahasa
adalah penyumbang utama wujudnya isu ini. Kajian ini mengkaji cabaran yang dihadapi
oleh perunding cara untuk mengendalikan sesi kaunseling bersama banduan warga asing
dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi kekangan yang berlaku. Kajian ini turut
menjelaskan tentang cabaran yang dihadapi dalam pengurusan banduan yang
merangkumi aspek layanan, makanan, rawatan, pendidikan, kesihatan dan amalan
217
beragama dan hubungan kekeluargaan serta cabaran berhadapan sikap banduan asing
sepanjang berada dalam tahanan dan juga cabaran melaksanakan bimbingan dan
kaunseling kepada banduan asing.

KAEDAH KAJIAN

Kaedah dalam kajian ini melibatkan aspek-aspek seperti persampelan, jenis-jenis data,
kaedah pengumpulan data dan kaedah menganalisis data. Unit analisis utama dalam
kajian ini terdiri daripada banduan yang menghuni penjara jelebu dan pihak pengurusan
penjara yang terdiri daripada pegawai penjara yang mengendalikan program pemulihan
kepada banduan dan memberikan khidmat kaunseling kepada banduan. Pengkaji juga
telah mendapatkan maklumat melalui beberapa orang informan. Informan ini terdiri
daripada pegawai di penjara ini yang mempunyai kemahiran kaunseling, pegawai yang
menyelaras program rawatan dan pemulihan, dan beberapa pegawai penguasa penjara
yang terbabit secara langsung dalam program-program pemulihan di Penjara Jelebu.
Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan data kualitatif. Kaedah pengumpulan data yang
digunakan dalam ialah temu bual. Penyelidikan dokumentari turut digunakan iaitu
merupakan teknik untuk mendapatkan data dan bukti melalui kajian ke atas dokumen
dan rekod. Penyelidik melakukan aktiviti penganalisisan data, membuat kenyataan
berdasarkan data yang diproses, mengaitkan atau membandingkan dapatan kajian dengan
hasil lain. Langkah ini diakhiri dengan penyataan kesimpulan atau implikasi.

DAPATAN KAJIAN

Menguruskan tahanan warga asing memberikan pelbagai cabaran kepada perunding cara.
Cabaran yang ingin dibincangkan dalam kajian ini adalah dari segi pengurusan banduan
asing, sikap banduan warga asing dan sesi bimbingan dan kaunseling.

Pengurusan Banduan

Kajian ini menjelaskan tentang pengurusan banduan di penjara yang memfokuskan


kepada banduan asing. Secara keseluruhan, pengurusan banduan tempatan dan banduan
asing tidak mempunyai perbezaan. Walau bagaimanpun, pegawai tetap akan berhadapan
dengan cabaran dalam mengendalikan banduan asing ini. Pengurusan banduan meliputi
beberapa aspek iaitu layanan, makanan, rawatan, kesihatan, amalan beragama,
pendidikan dan hubungan dengan keluarga banduan warga asing.

Dari aspek layanan yang diterima menunjukkan pegawai penjara memberi


layanan yang sama rata kepada banduan asing selaras dengan ketetapan akta, peraturan
penjara dan prosedur penjara.
“Layanan sama adil dengan banduan warga asing. Tidak ada
diskriminasi. Walaupun mereka bukan warga tempatan, tapi kita sebagai
pegawai penjara kena ikut peraturan. Semua yang terima hukuman disini
menjadi tanggungjawab kita untuk melayan sama rata.”
(informan 1)

Dari segi makanan pula, dapatan menunjukkan bahawa banduan asing dan
banduan tempatan menerima makanan yang sama di penjara.
218
“Tentang makanan, tidak ada beza antara banduan warga asing dengan
banduan tempatan, diet makan pun sama, apa yang dah ditetapkan untuk
catuan harian, diorang kena terima sama-sama, tak ada yang spesial
melainkan ada surat kebenaran dari pegawai perubatan.”
(informan 2)

Namun terdapat cabaran apabila menguruskan banduan yang mempunyai kes-kes


tertentu seperti alahan makanan dan banduan yang memilih makanan. Masalah tentang
makanan yang tidak mencukupi sering berlaku kepada banduan asing.

“Kalau ada alahan atau perlu ambil ubat ikut masa, jadi diorang akan
disediakan makanan yang sesuai dengan mereka. Tapi masalah pada
kami bila ada banduan tak maklum bahawa mereka ada alahan jadi bila
salah makan, kami yang kena bertanggungjawab.”
(informan 2)

“Makanan tidak cukup bila hidangan ayam tetapi jika ikan yang
dihidangkan tidak akan alami masalah ini. Ini mungkin sebab mereka
lebih menggemari ayam berbanding ikan.”
(informan 3)

Dalam kajian Wan Roslili & Najibah (2015), penyediaan makanan kepada
tahanan atau banduan mengikut peraturan tertentu yang perlu dipatuhi oleh pihak
berkuasa. Antaranya termasuklah semua keperluan disediakan dengan cara yang
sepatutnya. Menurut laporan yang ditulis di dalam rencana oleh Ramli (2012), Penyelia
Hospital Penjara Sungai Buloh memberitahu pihaknya memang mengikut jadual
pemakanan yang ditetapkan di bawah peraturan penjara. Jika pakar perubatan
mengesyorkan diet atau menu di luar jadual pemakanan penjara, mereka akan patuh.

Strategi untuk mengatasi masalah berkenaan dengan makanan yang tidak


mencukupi adalah dengan membuat pemeriksaan tray banduan sewaktu menerima
makanan untuk memastikan mereka mendapat semua makan yang disediakan dan
memastikan makanan yang diterima mencukupi. Bagi isu alahan yang tidak
dimaklumkan, pihak penjara akan menjalan pemeriksaan ke atas banduan supaya dapat
kenalpasti masalah kesihatan banduan lebih awal.

Dari segi rawatan, banduan asing bebas untuk mendapatkan rawatan yang
disediakan di penjara. Namun yang memberikan cabaran adalah apabila terdapat
banduan asing yang cuba menipu untuk mendapatkan rawatan semata-mata untuk
mengelakkan diri dari mengikuti aktiviti penjara. Terdapat juga banduan yang tidak
memaklumkan kepada pegawai bahawa mereka mempunyai alahan dan apabila mereka
tersalah makan, pegawai yang bertugas akan dipertanggungjawabkan.

“ada banduan yang berpura-pura sakit untuk dapatkan rawatan supaya


boleh skip program dan dapat tinggal di kawasan selesa seperti di
hospital.”
(informan 3)

219
Langkah yang dilakukan oleh penjara untuk atasi masalah ini adalah dengan
mewujudkan klinik di dalam penjara. Dengan cara ini, rawatan akan diberikan dengan
segera dan tidak perlu dirujuk ke hospital kecuali melibatkan kes-kes yang serius.

Cabaran yang dihadapi dari aspek kesihatan adalah penyakit. Pihak penjara
menghadapi risiko apabila menerima banduan asing yang membawa wabak-wabak
penyakit. Malah pernah berlaku jangkitan kulit di dalam penjara. Ini menyebabkan
mereka perlu penjagaan yang rapi dan perlu diasingkan dari banduan-banduan lain.

“..kita tak ada rekod kesihatan mereka jadi kita tidak tahu penyakit
mereka, kalau macam pendatang tanpa izin, tahap kesihatan diorang tu
faham-faham saja, risiko untuk banduan lain berjangkit memang tinggi.
Pernah jadi kes penyakit kulit di penjara. Banduan ramai, senang untuk
berjangkit dengan banduan lain.”
(informan 2)

“Kalau ada yang penyakit berjangkit diorang akan diasingkan dan kami
akan memantau dengan kerap dan rapi.”
(informan 3)

Kehadiran PATI mengancam aspek sosial terutamanya aspek kesihatan kerana


mereka tidak melalui pemeriksaan kesihatan yang ditetapkan, akibatnya telah membawa
bersama-sama penyakit yang berjangkit. Kebanyakkan mereka mempunyai pengawalan
kesihatan yang rendah (Rusniah et al. 2014). Selain itu, menurut Mohamad Johdi (2012),
kebanyakan penghuni yang masuk ke pusat ini telah berpenyakit. Manakala pusat hanya
mempunyai seorang pembantu perubatan yang amat sukar untuk merawat semua
penghuni yang kebanyakannya berpenyakit.

Strategi yang dilakukan adalah dengan menyediakan pegawai perubatan di


institusi untuk mudah merawat banduan. Jabatan Penjara telah mengambil langkah
proaktif untuk meningkatkan perkhidmatan penjagaan kesihatan dengan melantik doktor
tetap untuk memberikan rawatan yang diperlukan kepada penghuni. Walau
bagaimanapun, bilangannya adalah kecil (Wan Rosili & Najibah 2015).

“…banduan asing nak pergi rawatan diri pun tidak ada masalah. Apa
yang banduan tempatan dapat, dapat juga untuk banduan asing ni.
Malah kami juga baru sahaja menerima pegawai perubatan baru yang
bertugas di penjara.”

(informan 2)

Dalam Wan Roslili & Najibah (2015), perkhidmatan kesihatan dalam institusi
pemulihan bertujuan menyediakan perkhidmatan perubatan yang diperlukan dan khidmat
bantuan asas kepada penghuni, selain mengendalikan kes kecemasan yang memerlukan
rawatan perubatan segera. Menurut L. Dominion (2002), telah lama diakui bahawa
tahanan berhak menerima tahap perkhidmatan penjagaan kesihatan dan kualiti yang
sama dengan masyarakat awam.

220
Hasil dapatan dari segi amalan agama, terutamanya dari aspek ibadat, cabaran
yang dihadapi adalah apabila tiba waktu untuk program keagamaan bagi warga bukan
islam. Kemasukan individu yang menjalankan program ini turut mengundang berlakunya
penyebaran artikel larangan iaitu barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk ke
dalam penjara seperti senjata, alatan telekomunikasi, rokok, alkohol dan sebagainya.

“Apabila banduan beragama islam solat ataupun menghadiri program


berbentuk keagamaan, pihak penjara akan mengadakan kelas
keagamaan kepada banduan lain.”
(informan 3)

“seminggu sekali tok sami akan datang buat program kepada pengganut
Buddha di penjara. Tapi terdapat kes penggunaan alatan berbahaya yang
dibawa untuk pemujaan mereka seperti pemetik api. Ini boleh bagi risiko
kepada keselamatan banduan.”
(informan 1)

Dalam laporan akhbar oleh Juani (2013) memetik kata-kata Mohd Noor iaitu
timbalan penguasa penjara kajang, para banduan selain beragama islam tidak
dipinggirkan daripada aspek agama dengan mereka tidak terlepas diberikan penekanan
berdasarkan kepercayaan masing-masing kerana penjara mendapat dokongan badan-
badan agama seperti hindu sanggam dan lain-lain dalam melaksanakan misi berkenaan.
Dalam Zulkifli (2013), Pengajar agama dan guru-guru dari pelbagai agama memberi
bimbingan di semua institusi. Lawatan oleh kumpulan-kumpulan agama dan agensi
sukarelawan akan membantu banduan tentang kepercayaan agama dan pemahaman yang
lebih baik daripada dunia luar dan mungkin masa depan mereka.

Strategi yang boleh dilakukan untuk menghalang penyebaran artikel larangan ini
adalah dengan memeriksa individu yang terlibat dalam program keagamaan tersebebut
dan banduan yang terlibat sebelum dan selepas program.

Dari segi pendidikan, banduan asing sememangnya tidak berpeluang untuk


menyambung pelajaran seperti banduan tempatan atas faktor hukuman yang singkat.
Cabaran untuk memberikan pendidikan kepada warga tempatan ini adalah dengan
memberikan kelas asas kepada banduan warga asing ini yang bertujuan memberi
maklumat kepada banduan tentang peraturan dalam penjara, prosedur berada di penjara,
cara berkomunikasi dan pelbagai lagi.

“Bagi banduan tempatan mereka diberi peluang untuk melanjutkan


pelajaran, malah ada yang berjaya sampai master. Bagi banduan asing,
kita sentiasa mengutamakan pendidikan. Walaupun peluang untuk
belajar itu tidak ada, namun penerapan ilmu didalam penjara sentiasa
berlaku. Malah sepanjang menerima hukuman di penjara adalam satu
proses pembelajaran kepada mereka selain pemulihan.”
(informan 3)

Dalam Kajian Wan Rosili & Najibah (2015), salah satu perkara penting berkaitan
dengan pengukuhan akal melalui aktiviti keilmuan ialah peluang yang diberikan kepada

221
banduan untuk menikmati bahan bacaan di perpustakaan penjara. Namun faktor bahasa
menjadikan sumber bahan bacaan adalah terhad.

Jamaludin (2015) membincangkan secara luaran pesalah perlu menjalani


program pemulihan berbentuk aspek fizikal sebagai panduan menjalani kehidupan yang
sihat. Mereka juga perlu menjalani program pemulihan aspek disiplin agar mereka
memahami adat, budaya, kesopanan dan tatasusila kehidupan dan membiasakan
kehidupan dirinya agar patuh kepada undang-undang dan peraturan. Seperti yang dikaji
oleh Wan Rosili & Najibah (2015), pesalah atau banduan memerlukan ilmu, untuk
membetulkan cara berfikir yang salah dan menjauhkan diri mereka daripada kecuaian
serta kejahilan. Hal ini berdasarkan hakikat bahawa perlakuan jenayah berkaitan rapat
dengan kejahilan serta kealpaan.

Pihak penjara tidak menghalang banduan asing untuk menghubungi ahli keluarga
ataupun waris terdekat. Namun cabaran mereka adalah terdapat kekangan untuk
menghubungi keluarga yang jauh kerana melibatkan kos yang tinggi.

“Walaupun susah nak menghubungi keluarga sebab diorang ni ada


sebahagiannya adalah pendatang tanpa izin ataupun pelancong, jadi
butir-butir peribadi mereka adakalanya tidak lengkap. Ada juga yang
berjumpa dengan saya berkenaan dengan bagaimana untuk berjumpa
dengan keluarga terutamanya kawan mereka yang berada di Malaysia
ini.” (informan 1)

Strategi yang dilakukan untuk bantu banduan warga asing ini supaya dapat
menghubungi keluarga adalah dengan menggunakan kaedah video call.

“Walaupun sukar untuk mereka menerima lawatan dari ahli keluarga


kerana berada jauh dari mereka, Kami turut membantu mereka yang
ingin menghubungi ahli keluarga dengan menggunakan live streaming.”
(informan 3)

Coyle A. (2002) menyatakan lawatan peribadi adalah cara yang penting dalam
keluarga sebagai sokongan kepada banduaan asing. Menurut Singh 2010, banduan warga
asing jarang menerima lawatan saudara-mara dan rakan-rakan mereka atas beberapa
faktor kerana majoriti penghuni datang daripada kumpulan berpendapatan rendah dan
dari kewangan yang lemah. Anggota keluarga dapat memainkan peranan penting untuk
memberikan nasihat kepada banduan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi
kesalahan yang telah dilakukan (Allen R. 2015).

MENGENDALIKAN SIKAP BANDUAN

Banduan warga asing yang yang datang dari pelbagai negara mempunyai amalan budaya
yang berbeza. Perbezaan amalan budaya ini menghasilkan sikap yang berbeza dari
banduan tempatan. Antara sikap mereka yang memberi cabaran kepada pegawai penjara
adalah kasar, malas, suka bergaduh dan tidak sefahaman.

“Tidaklah semua banduan warga asing ini baik, ada juga yang buat
perangai, tapi kebanyakan senang ikut arahan. Faktor masa pun kadang
222
kala mempengaruhi juga. Kalau baru masuk diorang baik lagi, bila dah
lama di dalam penjara, dah jadi senior, kadang kala suka buat kepala
sendiri jugak…kasar, malas, suka bergaduh dan tidak sefahaman.”
(informan 1)

Cara untuk atasi masalah ini adalah dengan merujuk mereka kepada perunding
cara untuk menjalani sesi kaunseling. Segala isu berkaitan dengan sikap dan salah laku,
kaunseling adalah pendekatan yang sering digunakan untuk membantu banduan.

BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Di penjara, kaunseling adalah salah satu rawatan yang digunakan untuk membantu
pesalah. Kaunseling individu dijalankan apabila terdapat kes yang dirujuk manakala
kaunseling kelompok dijalankan pada waktu yang ditetapkan oleh pengurusan penjara
ini sebanyak dua kali seminggu. terdapat juga banduan yang datang berjumpa sendiri
dengan pegawai runding cara untuk memaklumkan bahawa mereka memerlukan sesi
kauseling. Selalunya klien yang memerlukan sesi kaunseling individu adalah klien tahun
akhir yang akan tamat hukuman ataupun banduan yang akan bebas kerana isu yang
sering dikongsikan adalah tentang bagaimana mereka ingin membawa diri setelah keluar
dari penjara setelah dibebaskan kelak.

“Kaunseling untuk banduan lebih difokuskan kepada banduan-banduan


yang berada dalam fasa orientasi iaitu banduan yang baru masuk
Penjara melihat keperluan mereka menjalani sesi kerana persekitaran
penjara ini dianggap baru kepada mereka dan kaunseling akan
memberikan mereka ruang untuk membiasakan diri dan berkongsi.”
(informan 2)

Bagi slot kaunseling di penjara merupakan terapi tambahan kepada aktiviti-


aktiviti terapi teras yang lain. Kaunseling individu adalah merupakan satu sesi bagi
menolong indvidu dalam memahami dan membentuk nilai yang positif dengan sikap dan
tingkah laku yang boleh diterima oleh masyarakat. Mereka dapat membuka minda bagi
menangani permasalahan yang timbul secara lebih produktif dan efisien sejajar dengan
pemikiran yang normal (Program Pembangunan Insan 2013).

Kaunseling kelompok turut dijalankan di penjara. Namun banduan asing tidak


terlibat dalam sesi kaunseling kelompok atas masalah bahasa.

“..ada juga banduan asing yang join sesi kaunseling kelompok tapi
sampai separuh jalan diorang tarik diri sebab diorang tak boleh ikut dan
juga susah nak berkomunikasi..”
(informan 2)

Sudah semestinya apabila berhadapan dengan banduan warga asing ini,


komunikasi adalah isu terbesar yang dihadapi oleh perunding cara ini. Antara sebab
berlakunya kegagalan komunikasi ini adalah apabila terdapat banduan yang bukan sahaja
tidak pandai berbahasa melayu malah tidak boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Ini
menyebabkan komunikasi yang berlaku tidak berkesan. Ada sesetengah daripada mereka
yang boleh memahami apa yang disampaikan oleh pegawai dalam bahasa Inggeris
223
namun mereka tidak boleh respon semula kerana tidak boleh bertutur dalam bahasa yang
sama. Ini menyebakan komunikasi dua hala tidak berjaya.

“Selain daripada komunikasi di dalam sesi dan bimbingan, wujud


komunikasi antara pegawai penjara adalah sewaktu ingin memaklumkan
kepada mereka yang patut dan mesti dilakukan semasa berada di dalam
penjara, sewaktu menjaga blok, makan, sewaktu kerja kebersihan,
mendapatkan rawatan, kawad, nanyi lagu demokratik.”
(informan 2)

“saya pula akan bagi teguran dan nasihat pada banduan yang mengadu
nak kerja bengkel ataupun yang minta nasihat kalau ada pressure kat
penjara.”
(informan 1)

Cabaran akan menjadi lebih hebat apabila sesebuah penjara itu didominasi warga
asing hingga mewujudkan kekangan bahasa. Disebabkan tidak boleh bertutur dalam
bahasa Melayu mahu pun Inggeris, banduan-banduan yang terdiri daripada warga Iran,
Afrika, dan lain-lain itu menyukarkan komunikasi dan memaksa bahasa isyarat untuk
digunakan.

Keperluan bahasa kumpulan minoriti dan orang asal yang diabaikan boleh
menyebabkan pengasingan diri mereka. Sebagai contoh, mungkin terdapat peraturan-
peraturan penjara yang mereka tidak faham, ataupun semasa mengikuti aktiviti
penjara/program pemulihan, mereka tidak boleh dibantu dengan bahan-bahan bacaan
dalam bahasa yang mereka boleh faham (Atabay T. 2009). Berada dalam penahanan di
negeri asing dengan bahasa yang berbeza, pasti akan mempunyai banyak kesukaran
dalam menyesuaikan diri. Tekanan, kebimbangan, dan kekecewaan akan diburukkan lagi
oleh komunikasi yaang minimum. Oleh kerana halangan bahasa, mereka tidak dapat
meluahkan perasaan mereka, cara mereka pemikiran, dan perbezaan dalam adat.
Kekurangan komunikasi juga boleh menyebabkan konflik dengan banduan tempatan
(Somboon 2001).

Sebagai perunding cara, cabaran komunikasi diatasi dengan melantik orang


ketiga dari kalangan banduan yang boleh berbahasa melayu atau berbahasa Inggeris
sebagai penterjemah. Banduan yang dilantik itu adalah yang pandai berbahasa melayu
dan yang sudah lama berada di Malaysia. Walaupun wujud risiko untuk membina
kepercayaan antara mereka namun perunding cara akan berusaha untuk mewujudkan
kepercayaan antara banduan.

“kita overcome cabaran tentang komunikasi tu dengan melantik orang


ketiga dari kalangan banduan asing ibarat jadi translator untuk kita.
Cuma yang dilantik tu, selalunya pandai cakap bahasa kita dan yang dah
lama duduk di Malaysia.”

(informan 2)

“Bagi melancarkan sesi kaunseling, penterjemah sangat diperlukan,


sekurang-kurangnya sesi kaunseling dapat dilakukan dengan lancar.
224
Kadangkala bukan sahaja dalam sesi, apabila pegawai nak memberi
arahan atau memaklumkan sesuatu kepada banduan.”
(informan 1)

“Walaupun pada mulanya kepercayaan menjadi isu, tapi setelah sesi


berlangsung, klien dan penterjemah dapat memahami fungsi dan faham
akan tanggunjawab mereka untuk merahsiakan perkongsian kawan
mereka.”

(informan 3)

Melalui tinjauan, sembilan daripada sepuluh penjara tidak menggunakan


kemudahan penterjemahan yang disediakan oleh Perkhidmatan Penjara kerana ia terlalu
mahal. Ini menimbulkan persoalan serius mengenai bagaimana tahanan warga asing
boleh berkomunikasi untuk berkongsi kebimbangan mereka. Hasilnya adalah banduan
lain sering digunakan sebagai penterjemah (Prison Reform Trust 2004).

Strategi lain yang digunakan adalah dengan menggunakan bahasa isyarat untuk
menyampaikan sesuatu perkara ataupun memberikan arahan kepada mereka.
Komunikasi yang berlaku antara pegawai dan banduan bukan sahaja di dalam sesi,
namun apabila perlu menyampaikan arahan, memberi bimbingan jika banduan datang
untuk meminta nasihat daripada pegawai. Cara yang paling mudah dan berkesan untuk
memastikan berlakunya komunikasi adalah dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun
bahasa badan yang mudah.

“major kesukaran tu komunikasi, macam ayam dan itik. Kadang-kadang


kena guna bahasa isyarat, baru diorang boleh faham apa yang diorang
kene buat.”
(informan 2)

“kalau nak bagi arahan yang mudah, kami guna bahasa isyarat sebab
senang nak bagi banduan faham. Tapi tengok keadaan juga, kalau
diorang masih tak faham kami akan panggil penterjemah.”
(informan 1)

“Ada dikalangan banduan asing ini yang mudah serap dan faham
bahasa kita, tapi ada juga yang duduk lama pun still tak boleh faham
bahasa kita, itu memang cabaran jugak.”
(informan 3)

Strategi ketiga adalah dengan menggalakkan penggunaan bahasa Malaysia dalam


keadaan tertentu. Pegawai akan meminta banduan asing menggunakan bahasa Malaysia
sekerap yang boleh agar mereka lebih cepat untuk faham dan kuasai bahasa Malaysia
dengan baik.

“Kita akan minta mereka melapor dalam bahasa melayu supaya diorang
lebih hormat bahasa kita dan boleh bantu diorang faham bahasa kita.”
(informan 3)

225
Rumusan dan Kesimpulan

Bilangan warga asing yang menjalani hukuman di penjara Malaysia atas pelbagai
kesalahan jenayah termasuklah masalah dadah semakin meningkat setiap tahun. secara
keseluruhan, jumlah penghuni untuk 33 penjara di seluruh Malaysia adalah lapan peratus
di bawah kapasiti atau kemampuan sebenar muatan seluruh penjara. Banduan yang
menghuni adalah dari warga tempatan dan warga asing yang berasal dari lebih 20 negara
atas pelbagai kesalahan. Walaupun status mereka sebagai warga asing, namun ini tidak
menghalang mereka untuk menjalani rawatan pemulihan di penjara tempatan. Namun
proses pemulihan di negara kita mengikut acuan budaya, agama dan program pemulihan
negara kita. Hal ini menyebabkan banduan asing tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya
dalam aktiviti pemulihan di penjara tempatan. Proses pemulihan mereka melibatkan
pelbagai aktiviti termasuklah sesi kaunseling. Kaunseling merupakan kaedah yang
digunakan oleh perunding cara untuk membantu banduan berkongsi pengalaman dan
dalam masa yang sama membantu mereka untuk memperbaiki diri dah berubah menjadi
lebih baik.

Secara umumnya, pengurusan banduan asing adalah sama seperti menguruskan


banduan tempatan. Namun begitu, menguruskan banduan asing mempunyai cabaran-
cabaran yang tersendiri. Pengurusan banduan merangkumi beberapa sisi iaitu layanan,
makanan, rawatan, kesihatan, pendidikan, amalan beragama, dan hubungan kekeluargan.
Melalui dapatan menunjukkan setiap sisi mempunyai cabaran yang berbeza dan pegawai
penjara mempunyai strategi tertentu dalam mengatasi cabaran yang mereka hadapi.
Cabaran seterusnya kepada pegawai penjara adalah dari segi sikap dimana kita
tahu tahanan asing ini datangnya dari pelbagai negara yang mengamalkan budaya dan
cara hidup yang berbeza. Maka dengan itu membawa kepada perbezaan sikap yang
menguji setiap pegawai yang mengurus dan menjaga mereka. Walau bagaimanapun,
setiap kesukaran dalam mengendalikan sikap dan tingkah laku mereka ini, strategi yang
terbaik untuk mengatasinya adalah mereka akan dibawa terus berjumpa dengan
kaunselor untuk tujuan pemulihan kerana jika melibatkan sikap dan tingkah laku, pihak
penjara percaya kaedah kaunseling adalah kaedah yang mampu membantu banduan
asing ini untuk berubah dan menjadi insan yang lebih baik.

Cabaran seterusnya dalam mengendalikan sesi bimbingan dan kaunseling kepada


banduan asing ini adalah dari aspek komunikasi dimana masalah bahasa menyebabkan
wujudnya isu komunikasi ini. Antara strategi yang berjaya dilaksanakan adalah dengan
melantik penterjemah, menggunakan bahasa isyarat dan melatih penggunaan bahasa
melayu keatas banduan dalam keadaan tertentu. Walaupun terbukti bahawa masa
diperlukan dalam menjadikan tahanan asing ini boleh memahami bahasa kita dengan
baik, namun strategi yang dinyatakan di atas banyak membantu perunding cara
menjayakan kaunseling dengan banduan asing.

Untuk memastikan bahawa kajian ini mampu memberi nilai tambah di Malaysia
dari sisi isu banduan asing, pengkaji berharap bahawa akan ada kajian selanjutnya untuk
melihat persepsi banduan warga asing tentang program pemulihan yang dijalankan di
penjara Malaysia dan sejauh mana mereka melihat ianya dapat membantu banduan untuk
memajukan diri dan membantu banduan untuk pulih. Pengkaji berharap agar kajian lebih
terperinci dilakukan untuk melihat persepsi banduan asing tentang program pemulihan
yang dilakukan dan bagaimana cara yang boleh dilakukan untuk melibatkan banduan
226
asing dalam semua aktiviti pemulihan bersama-sama dengan banduan tempatan. Ini
berdasarkan respon daripada banduan asing yang berminat untuk terlibat bersama-sama
dengan banduan tempatan dalam program pemulihan tidak berjaya mengikuti atas
beberapa kekangan. Semoga dengan kajian yang dilakukan dapat menambah baik usaha
pihak penjara dalam memberikan rawatan dan pemulihan kepada banduan asing agar
mereka mendapat sesuatu yang bermanfaat daripada program yang dirancang dan tidak
mensia-siakan masa mereka sepanjang menjadi tahanan di negara kita, Malaysia.

227
Rujukan

Abdul Halim Mohd Hussin,Vanaja A/P K.Subramaniam, Haslinda Hussein, Sarina


Mohamed, Hafiz Yusoff & Loh Chow Woei. 1998. Definisi Penagih Dan Ketagihan
Menurut Akta Penagih Dadah (Rawatan Dan Pemulihan) 1983 (Pindaan 1998) Dan
Akta-Akta Lain Yang Berkaitan.

Allen R. 2015. Forgotten Prisoners: The plight of foreign national prisoners in England
and Wales. London: Prison Reform Trust.

Atabay T. 2009. Handbook On Prisoners With Special Needs. New York: Uniteds
Nations Publications.

Agensi Anti dadah Kebangsaan. 2011. Maklumat dadah.

Coyle A. 2003. Humanity In Prison Questions Of Definition And Audit. United Kingdom:
International Centre for Prison Studies.

Coyle A. 2002. Managing Prisons In A Time Of Change. United Kingdom: International


Centre For Prison Studies.

Darussalam Budin. 2013. Pendidikan Juvana Di Jabatan Penjara Malaysia: Dasar, Hala
Tuju, Perlaksanaan Dan Cabaran. Jurnal hadhari, 6 (1): 87-104.

Jamaludin Saad. 2015. Cabaran Dalam Usaha Membangunkan dan Melaksanakan Modul
Pemulihan di Dalam Penjara Untuk Pesalah Jenayah Syariah. Jurnal Kanun, 27(1): 169-
178.

Juani Abu Bakar. 2013. Bimbing Kembali ke Jalan Benar. Utusan Melayu (M) Bhd. 5
September.

Khairul Hamimah Mohammad Jodi, Mohd Fauzi Hamat & Hadenan Towpek. 2012.
Nilai-Nilai Islam Dalam Program Pemulihan Banduanita Di Penjara. Jurnal Usuluddin,
35: 99-116.

Laporan Dewan Rakyat Malaysia. 2014. Perbahasan Rang Undang-Undang Pembekalan.


3(51):1-177 Parlimen Ketiga Belas. Penggal Kedua.

L. Dominion. 2002. Reducing Re-offending By Ex-prisoners. Social Exclusion Unit.

Malaysia. Dangerous Drugs Act 1952 (Revised )1980 (Act 234).

Mohamad Johdi Salleh. 2012. Permasalahan Penagihan Dadah: Tinjauan Di Pusat


Serenti Selangor. International Seminar On Community Development Universiti
Malaysia Terengganu, 7-9 April

Prison Reform Trust. 2004. Forgotten Prisoners-The Plight Of Foreign National


Prisoners In England And Wales. London: Prison Reform Trust.

228
Program Pembangunan Insan Modul Pendidikan Dan Bimbingan. 2013. Jabatan Penjara
Malaysia.

Ramli Abdul Karim. 2001. Kawalan keselamatan juga berbeza-Banduan Diasing Ikut
Kategori.Utusan Malaysia. 22 April.

Rohani Nasir, Fatimah Yusooff, Zainah Ahmad Zamani & Mohd Norahim Mohamed
Sani. 2008. Pencegahan Penyalahgunaan Dadah Di Kalangan Generasi Muda. Institut
Penyelidikan Pembangunan Belia dan Sukan Malaysia. 7-66.

Rokiah Ismail. 2010. Pemerkasaan Pengguna Dadah Dalam Institusi Pemulihan Di


Malaysia: Kearah Menjamin Kesejahteraan Individu Dan Masyarakat. Jurnal Sosial dan
Persekitaran, 6(1): 31-49.

Rusniah Ahmad, Mohamed Naiem &Ajis Saadon Awang. 2014. Permasalahan Pendatang
Asing Tanpa Izin Di Malaysia Dari Aspek Sosial Dan Perundangan. Jurnal Kanun,
26(2): 173-191.

Singh, Kunwar Jaya Pratap. 2010. Human Rights Of Prisoners: A case study Of Central
Jail Amritsar. Thesis Ph. D University Guru Nanak Dev.

Somboon, Prasopnetr. 2001. Current Issues in Correctional Treatment and Effective


Countermeasures. UNAFEI Annual Report.

Wan Roslili Abd. Majid dan Najibah Mohd Zain. 2015. Isu Dalam Penahanan dan
Pemulihan Banduan di Malaysia. Jurnal Kanun, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 27(1):
143-168.

Zulkifli Bin Omar. 2013. The Prisons Department Ministry Of Home Affairs Malaysia:
Challenges and Initiatives In Corrections. 33rd Asian And Pacific Conference Of
Correctional Administrators New Delhi.

Portal Rasmi Jabatan Penjara Malaysia. 2007. Aktiviti Pemulihan Di Jabatan Penjara
Malaysia. www.prison.gov.my/Berita/htdocs/berita/ViewBeritaPrint.jsp?id=25 25Ogos
2015.

229