Anda di halaman 1dari 4

LAMBANGUNTUK

KEPUTUSAN
KEPALA
DESA/LURAH

KEPALADESA/
LURAH

KEPUTUSANKEPALADESA/
LURAH
NOMOR.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
TENTANG
PENGANGKATANSEKRETARI
SDANSTAFSEKRETARI
ATPANI
TIAPEMUNGUTAN
SUARADESA/
KELURAHAN PADA
PENYELENGGARAANPEMI
LIHANUMUM TAHUN2019

KEPALADESA/
LURAH ,

Meni
mbang: a. bahwaunt
ukmel
aksanakanUndang-
UndangNomor7Tahun2017
j
o.Per
atur
anKomi
siPemi
l
ihanUmum Nomor3Tahun2018
Pasal69 ay
at(
1)y
ang meny
atakan dal
am mel
aksanakan
t
ugasny
a,Pani
ti
aPemungut
anSuar
adi
bant
uol
ehSekr
etar
iat
y
ang di
pimpi
n ol
eh seor
ang Sekr
etar
is Pani
ti
a Pemungut
an
Suar
ayangber
asaldar
ipegawaidesa/
kel
urahanat
ausebut
an
l
ainny
a,y
angdi
pandangcakapdanmampuser
tamemenuhi
sy
araty
ang di
ant
arany
ati
dakper
nahdi
j
atuhisanksidi
sipl
i
n
pegawai ol
eh Kepal
a Desa/
Lur
ah,i
ndependen dan t
idak
memi
haksal
ahsat
ucal
onser
tasehatj
asmanidanr
ohanidan
Pasal69 ay
at (
4) y
ang meny
atakan Sekr
etar
is dan st
af
Sekr
etar
iatPani
ti
aPemungut
anSuar
asebagai
manadi
maksud
padaay
at(
6)di
pil
i
hdandi
tet
apkandenganKeput
usanKepal
a
Desa/
Lur
ahat
ausebut
anl
ainny
a;
b. bahwa ber
dasar
kan per
ti
mbangan sebagai
mana
di
maksuddal
am hur
ufa,
per
lumenet
apkanKeput
usanKepal
a
Desa/
Lur
ah
t
ent
angPengangkat
anSekr
etar
isDanSt
afSekr
etar
iatPani
ti
a
Pemungut
an Suar
a
Desa/
Kel
urahan Pada

Peny
elenggar
aanPemi
l
ihanUmum Tahun2019
Peny
elenggar
aanPemi
l
ihanUmum Tahun2019;
Mengi
ngat: 1.Undang-
UndangRepubl
i
kIndonesi
aNomor69Tahun1958t
ent
ang
Pembent
ukanDaer
ah-
Daer
ahTi
ngkatI
Idal
am Wi
l
ayahDaer
ah-
Daer
ahTi
ngkatIBal
i
,NusaTenggar
aBar
atdanNusaTenggar
a
Ti
mur(
Lembar
an)Negar
a Republ
i
kIndonesi
a Tahun 1958
Nomor122,TambahanLembar
anNegar
aRepubl
i
kIndonesi
a
Nomor1655)
;
2
. Undang-
Undang Republ
i
kIndonesi
a Nomor12 Tahun 2011
t
ent
ang Pembent
ukan Per
atur
an Per
undang- Undangan
(
Lembar
anNegar
aRepubl
i
kIndonesi
aTahun2011Nomor82,
TambahanLembar
anNegar
aRepubl
i
kIndonesi
aNomor5234)
;
3
. Undang-
Undang Republ
i
kIndonesi
a Nomor23 Tahun 2014
t
ent
ang Pemer
int
ahan Daer
ah (
Lembar
an Negar
a Republ
i
k
I
ndonesi
aTahun2014Nomor244,
TambahanLembar
anNegar
a
Republ
i
kIndonesi
aNomor5587)
,sebagai
manat
elah di
ubah
t
erakhi
rper
ubahan kedua dengan Undang-
Undang Republ
i
k
I
ndonesi
aNomor9Tahun2015(
Lembar
anNegar
aRepubl
i
k
I
ndonesi
aTahun2015Nomor58,TambahanLembar
anNegar
a
Republ
i
kIndonesi
aNomor5679)
;
4
. Undang-
UndangNomor7Tahun2017t
ent
angPemi
l
ihanUmum
(
Lembar
anNegar
aRepubl
i
kIndonesi
aTahun2017Nomor182,
TambahanLembar
anNegar
aRepubl
i
kIndonesi
aNomor6109)
;
5
. Per
atur
an Komi
siPemi
l
ihan Umum Nomor7 Tahun 2017
t
ent
ang Tahapan, Pr
ogr
am dan Jadwal Peny
elenggar
aan
Pemi
l
ihanUmum Tahun2018(
Ber
it
aNegar
aRepubl
i
kIndonesi
a
Tahun2017Nomor1225)
;

6
. Per
atur
an Komi
siPemi
l
ihan Umum Nomor3 Tahun 2018
t
ent
angPembent
ukandanTat
aKer
jaPani
ti
aPemi
l
ihanKecamat
an,
Pani
ti
a Pemungut
an Suar
a, dan Kel
ompok Peny
elenggar
a
Pemungut
anSuar
adal
am Peny
elenggar
aanPemi
l
ihanUmum Tahun
2019;

Memer
hat
ikan.
..
..
..
.

Memer
hat
ikan: Keput
usanKomi
siPemi
l
ihanUmum Republ
i
kIndonesi
aNomor:31/
PP.
05-
Kpt
/03/
KPU/
I/2018 t
ent
ang Pet
unj
uk Tekni
s Pembent
ukan Pani
ti
a
Pemi
l
ihan Kecamat
an,Pani
ti
a Pemungut
an Suar
a,dan Kel
ompok
Peny
elenggar
aPemungut
anSuar
adal
am Peny
elenggar
aanPemi
l
ihan
Umum.

MEMUTUSKAN:
Menet
apkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/
LURAH
TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARI
S DAN STAF
SEKRETARI
AT PANI
TIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/
KELURAHAN PADAPENYELENGGARAAN

PEMI
LIHAN UMUM TAHUN2019
KESATU : Mengangkat Sekr
etar
is dan St
af Sekr
etar
iat Pani
ti
a
Pemungut
an Suar
a Desa/
Kel
urahan Pada
Peny
elenggar
aan Pemi
l
ihan Umum Tahun2019.
KEDUA : Nama-
nama Sekr
etar
is dan st
af Sekr
etar
iatsebagai
mana
di
maksuddal
am Di
ktum KESATUsebagai
ber
ikut:
1.…………………………(
Sekr
etar
is)
;

2.…………………………(
StafSekr
etar
iatur
usan t
ekni
s peny
elenggar
aan
Pemi
l
ihan)
;

3.…………………………(
StafSekr
etar
iatur
usant
atausaha,keuangandan
l
ogi
sti
kPemi
l
ihan)
.
KETI
GA : Tugas, Wewenang dan Kewaj
i
ban Sekr
etar
is dan st
af
Sekr
etar
iatmel
i
put
i:
1
.Sekr
etar
is:
a
.membant
u pel
aksanaan t
ugas Pani
ti
a Pemungut
an
Suar
a;
b
.memi
mpi
ndanmengawasi
kegi
atanSekr
etar
iatPani
ti
a
Pemungut
anSuar
a;
c
.mel
aksanakan t
ugas y
ang di
tent
ukan ol
eh Pani
ti
a
Pemungut
anSuar
a;
d
.member
ikanpendapatdansar
ankepadaKet
uaPani
ti
a
Pemungut
anSuar
a;
e
.ber
tanggungj
awabkepadaPani
ti
aPemungut
anSuar
amel
alui
Ket
uaPani
ti
aPemungut
anSuar
a.

2
.St
af Sekr
etar
iat ur
usan t
ekni
s peny
elenggar
aan P
2.Se
ami
tf.
.l
.
.i
h
.
.an
.
.
mempuny
ait
ugasmeny
iapkanpeny
elenggar
aanPemi
l
ihandan
ber
tanggungj
awabkepadaSekr
etar
isPani
ti
aPemungut
anSuar
a;

3
.St
af Sekr
etar
iat ur
usan t
ata usaha,keuangan dan l
ogi
sti
k
Pemi
l
ihan mempuny
ait
ugas meny
iapkan semua ur
usan t
ata
usaha,pembi
ayaan,admi
nist
rasiPani
ti
aPemungut
anSuar
adan
per
tanggungj
awaban keuangan, dan meny
impan bukt
i kas
pembi
ayaanPemi
l
ihanunt
ukkegi
atanPani
ti
aPemungut
anSuar
a,
dan meny
iapkan per
lengkapan Pemi
l
ihan beser
ta kel
engkapan
admi
nist
rasi
nya,dan ber
tanggung j
awab kepada Sekr
etar
is Pani
ti
a
Pemungut
anSuar
a.
KEEMPAT : Sekr
etar
isdanst
afSekr
etar
iatsebagai
manadi
maksudpadaDi
ktum
KESATU dal
am mel
aksanakan t
ugasny
adi
ber
ikanhonor
ari
um,
j
uml
ah dan besar
anny
a di
tet
apkan dengan Keput
usan Sekr
etar
is
Komi
siPemi
l
ihanUmum Kabupat
enBel
i
tungTi
mur
.
KELI
MA :Masaker
jaSekr
etar
iatPani
ti
aPemungut
anSuar
asel
ama7 (
tuj
uh)bul
an
t
erhi
tungmul
ait
anggal
9Mar
etsampai
dengan9Sept
ember2018.
KEENAM : Segal
a bi
ayay
ang t
imbulsebagaiaki
bat penet
apankeput
usani
ni,
di
bebankan kepada DI
PA KPU Kabupat
en Bel
i
tung Ti
murTahun
Anggar
an2018.
KETUJUH : Keput
usani
nimul
aiber
lakupadat
anggal
dit
etapkan.

Dit
etapkandi.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
padatanggal
9Mar et2018
KEPALADESA/
LURAH ,

(
NAMALENGKAPTANPAGELAR)