Anda di halaman 1dari 23

SKPMG2

 SENARAI TUMS DAN PANDUAN PENYEDIAAN EVIDEN

JANUARY 1, 2018
SMK BATU RAKIT MENGABANG LEKOR
21020 KUALA NERUS
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
1.1.1 PGB 1. Membuat analisis SWOT/ analisis lain  Analisis SWOT SMALQ 2018
menetapkan yang bersesuaian  Perancangan Strategik SMALQ
hala tuju 2016-2018
sekolah secara 2. Menentukan sasaran/ petunjuk  Misi dan Visi sekolah
terancang. prestasi utama  Minit Mesyuarat guru bil
1/2018
 Takwim sekolah 2018
 Perancangan kurikulum, hem
dan kokurikulum 2018
3. Mendokumenkan hala tuju yang  Fail perancangan strategik
ditetapkan SMALQ 2016-2018
 Buku Pengurusan 2018
4. Menyebarluaskan hala tuju yang  Minit Mesyuarat Pengurusan bil
ditetapkan. 1/2018
 Minit mesyuarat guru bil
1/2018
 Laporan guru bertugas
perhimpunan sekolah bil
1/2018
 papan kenyataan (pejabat/bilik
guru/ bilik darjah/ persekitaran
sekolah)

BIL. STANDARD TINDAKAN EVIDEN ADA/TIADA


KUALITI -PENULISAN EVIDEN
(STAK)
1.1.2 PGB 1. Menyediakan garis  Minit mesyuarat perancangan
mengetuai panduan/format perancangan strategik bil 1/2018
penyediaan strategik
Rancangan 2. Merangka strategi pencapaian  perancangan strategik SMALQ
Pemajuan sasaran 2016-2018
Sekolah  minit mesyuarat pengurusan
secara tertinggi sekolah bil 1/2018
terancang dan
3. Memantau penyediaan  Jadual dan laporan pemantauan
sistematik.
perancangan strategik unit Kurikulum, Kokurikulum
dan HEM.
4. Menyiapkan dokumen  Fail Perancangan Strategik
perancangan strategik SMALQ 2016-2018

1
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
1.1.3 PGB mengetuai 1.melaksanakan pemantauan  borang pemantauan dan
pemantauan pencerapan guru 2018 (fail
pengoperasian pencerapan)
sekolah secara  jadual pemantauan guru 2018
(fail pemantauan/pencerapan)
terancang dan
 borang pemantauan aktiviti
sistematik. kokurikulum 2018 (buku
aktiviti)
 jadual aktiviti kokurikulum
2018(buku aktiviti)
 borang pemantauan unit hem
2018 (buku aktiviti)
 jadual pemantauan unit hem
2018 (buku aktiviti)
2. menyediakan rumusan pemantauan  Borang analisis pemantauan
2018
3. mengambil tindakan susulan  Borang tindakan
penambahbaikan (kurikulum,
kokurikulum dan HEM)

STANDARD EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
(STAK) -PENULISAN EVIDEN

1.1.4 PGB menerajui 1. Melaksanakan PdPc  Jadual waktu induk 2018


aktiviti  Jadual waktu individu 2018
instruksional 2. Menyediakan Rancangan  buku rekod mengajar 2018
dalam Pengajaran Harian (RPH)  rpt/dskp ………
pelaksanaan
3. Melaksanakan  Rekod pentaksiran sekolah
PdP secara
peperiksaan/pentaksiran terhadap 2018
profesional dan penguasaan murid  rekod pentaksiran pusat
terancang.
4. Menyemak hasil kerja murid  Jadual penyemakan hasil kerja
murid
 rekod pemarkahan murid

2
BIL. STANDARD TINDAKAN EVIDEN SKOR
KUALITI -PENULISAN EVIDEN
(STAK)
1.1.5 PGB menerajui 1. Melaksanakan pencerapan PdP  takwim sekolah 2018
aktiviti  borang pencerapan guru
instruksional 2018(Fail Pencerapan)
dalam 2. Memberi maklum balas dan  Fail induk kurikulum 2018
pelaksanaan bimbingan  fail panitia mata pelajaran ...
2018
pencerapan
 Fail pencerapan pdp guru
PdP secara
3. Mengambil tindakan susulan  laporan tindakan susulan
profesional dan
 Tindakan susulan diambil
terancang. selepas perbincangan.
 Membuat rumusan/analisis
pencerapan

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN EVIDEN SKOR


(STAK) -PENULISAN EVIDEN

1.1.6 PGB menerajui aktiviti 1. Menganalisis pencapaian  Menyediakan analisis


instruksional dalam murid pencapaian murid melalui
pelaksanaan SAPS./ DATA HEM/Dialog
Prestasi
pemantauan kemajuan
2. Menyediakan rumusan  Menyediakan analisis ujian
dan pencapaian murid
kemajuan dan pencapaian subjek ----- TOV, OTI dan ETR
secara sistematik dan
murid
terancang.
3. Mengambil tindakan  Mengadakan Hari Terbuka
susulan sebagai tindakan susulan.
 jadual kelas tambahan

STANDARD EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
(STAK) -PENULISAN EVIDEN

1.1.7 PGB menangani 1. Mengenal pasti punca masalah  Analisis SWOT 2018
masalah  Data salah laku disiplin murid 2018
pengoperasian  analisis keputusan peperiksaan 2018
sekolah secara  buku laporan disiplin murid 2018
profesional dan 2. Mengambil tindakan terhadap  perancangan strategic sekolah 2016-
masalah/isu 2018
terancang.
3. Menyelesaikan masalah/isu  Laporan program kecemerlangan
akademik
 -laporan program peningkatan
sahsiah murid
4. Mengambil langkah kawalan/  -peti cadangan / aduan
tindakan pencegahan bagi
memastikan masalah/ isu
tidak berulang

3
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
1.2.1 PGB memberi 1. Memberi taklimat/bengkel/  Fail LADAP 2018
bimbingan kursus/ ceramah  rekod kehadiran guru 2018
kepada guru dan  fail pencerapan guru 2018
AKP secara
profesional dan 2. Memberi panduan/ tunjuk  laporan ladap 2018
ajar/ tunjuk cara/ nasihat /
terancang.
penerangan
. 3. Memberi maklum balas  Fail pencerapan guru 2018
berkaitan prestasi kerja  Fail PbPPP

STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
1.2.2 PGB memberi 1. Memberi panduan/ tunjuk  minit mesyuarat pengurusan
bimbingan ajar/ tunjuk cara/ nasihat/ tertinggi sekolah bil 1/2018
kepada barisan penerangan.  Minit mesyuarat kurikulum bil
1/2018
pemimpin yang
diturun kuasa
2. Memberi maklum balas  laporan maklum balas.
secara berkaitan prestasi kerja
profesional dan
terancang. 3. Memberi pendedahan  Senarai tugas guru (buku
berkaitan tugas kepimpinan perancangan sekolah 2018
 Minit mesyuarat pengurusan
bil 1/2018

STANDARD EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
1.3.1 PGB mendorong 1. Melaksanakan tugas berkualiti  rekod kehadiran pgb 2018
warga sekolah  fail meja PGB
dengan menjadi
suri teladan 2. Mempamerkan penampilan  Senarai agihan tugas
secara diri berwibawa dengan terancang dan
profesional dan efisen.
terancang.  Catatan peraturan sekolah
. yang jelas dan difahami.
3. Bertindak sebagai pakar rujuk  fail PIBG
 fail PIBK

4. Memperlihat komunikasi yang  Bimbingan berterusan


berkesan (Catatan)
 fail PIBG
 fail PIBK

4
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
1.3.2 PGB 1. Menyediakan saluran untuk  Kumpulan whatapps bagi
menggalakkan komunikasi guru dan ibu bapa
warga sekolah mengikut tingkatan
memberi input 2. Mendengar pandangan dari  Fail aduan ibu bapa, guru
berkaitan pelbagai pihak
pemajuan
sekolah secara 3. Menerima pandangan/maklum  Minit mesyuarat
profesional dan balas yang berbeza pengurusan
terancang.  Bil 1/2018
4. Mengambil tindakan terhadap  Lawatan Penanda Aras.
pandangan/maklum balas

STANDARD EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
(STAK) -PENULISAN EVIDEN

1.3.2 PGB 1. Menyediakan saluran untuk  kumpulan whatapps bagi guru


menggalakkan komunikasi dan ibu bapa mengikut
warga sekolah tingkatan
memberi input 2. Mendengar pandangan dari  Fail aduan ibu bapa, guru
berkaitan pelbagai pihak  peti cadangan/ aduan sekolah
pemajuan 2018
sekolah secara 3. Menerima pandangan/maklum  Minit mesyuarat pengurusan
profesional dan balas yang berbeza  Bil 1/2018
terancang.
4. Mengambil tindakan terhadap  Rekod tindakan
pandangan/maklum balas laporan/aduan

STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
1.3.3 PGB 1. Memberi maklum balas positif  fail penghargaan/anugerah 2018
menggerakkan berkaitan prestasi/kemajuan/
warga sekolah pencapaian kerja
dalam
melaksanakan 2. Memberi  sijil anugerah APC 2018
tanggungjawab penghargaan/pengiktirafan  Sijil pencapaian kelas terbaik
secara 2018
terancang. 3. Menyediakan keperluan dan  Fail kemudahan prasarana
kemudahan sekolah 2018

4. Melibatkan diri dalam aktiviti


sekolah  Laporan aktiviti kurikulum,
kokurikulum dan hem

5
STANDARD 2:PENGURUSAN ORGANISASI

STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
2.1.1 Sumber manusia 1. Mengagihkan tugas  Buku Pengurusan Sekolah Tahun
diurus secara 2018
sistematik dan  Minit mesyuarat pengurusan bil
1/2018
terancang.
2. Menyediakan perincian  Maklumat Guru
tugas  Buku Panduan Tugas Guru dan
AKP Tahun 2018

3. Menyebarluaskan perincian  Minit mesyuarat pengurusan bil


tugas 1/2018
 perancangan strategik Kurikulum,
Kokurikulum dan HEM
4. Menilai prestasi kerja  Rekod Pemantauan
 Rekod Pencerapan
 Rekod Prestasi Kerja Guru dan
AKP
 Borang keberhasilan PbPPP

STANDARD EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
(STAK) -PENULISAN EVIDEN

2.1.2 Pembangunan 1. Merancang program  Takwim (LDP, PLC, CPD)


sumber manusia pembangunan  Minit mesyuarat LDP bil 1/2018
diurus secara profesionalisme
terancang. 2. Melaksanakan program  kertas kerja program ……
pembangunan
profesionalisme
3. Menilai keberkesanan  Laporan program …….
program

4. Mengambil tindakan susulan  Rekod Pencerapan Guru/Dialog


Prestasi Kerja/PBPPP/Rubrik
PBPP

6
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
2.2.1 Aset alih dan 1. Menyediakan harta modal dan  kew.pa. 2 dan kew pa.3
aset tak alih asset bernilai rendah  (fail asset dan harta modal
diurus secara 2018)
sistematik dan 2. Menggunakan harta modal, aset  rekod penggunaan (kew pa 7)
terancang. bernilai rendah dan
insfrastuktur
3. Menyelenggara harta modal dan  Rekod/Jadual
insfrastuktur penyelenggaraan (KewPa 14)

4. Mengambil tindakan terhadap  KewPa 1-KewPa 8


hasil pemeriksaan harta modal,
aset bernilai rendah dan
insfrastukrur

5. Merekodkan perolehan,  Laporan Penghantaran Aset ke


penggunaan dan PPD Padawan Jan – Mac ,
penyelenggaraan April- Jun , Julai – Sep, Okt –
Dis

STANDARD EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
(STAK) -PENULISAN EVIDEN

2.3.1 Kewangan 1. Menyediakan anggaran  Melaksanakan SOP iaitu


diurus secara perbelanjaan Mesyuarat Kewangan (4x
sistematik dan Setahun), Penubuhan JK
Kewangan dan Pembentangan
terancang.
Agihan Peruntukan
2. Melaksanakan perbelanjaan  Setiap Unit menyedikan ABM
berdasarkan agihan
peruntukan yang diterima.
3. Melaksanakan pemantauan  Laporan Prestasi Perbelanjaan
perbelanjaan Bulanan.

4. Mengambil tindakan susulan  Mengambil tindakan


pembetulan ke atas Laporan
Audit Dalaman. (2 kali
setahun)

7
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
2.4.1 Sumber 1. Menyediakan alat/bahan  Menyediakan Lokasi bahan
pendidikan cetak/bahan/elektronik dan Sumber Pendidikan.
diurus secara TMK  PC/Laptop/LCD
sistematik dan  minit mesyuarat JK
terancang. pengurusan Pusat Sumber
Sekolah bil 1/2018
2. Menyimpan dan menyusun atur  Rekod inventori dalam semua
alat/bahan, bahan bilik khas
cetak/elektronik dan TMK
3. Menggunakan alat/bahan,  Rekod penggunaan, pinjaman
bahan cetak/elektronik dan dan pemulangan dalam bilik
TMK khas
4. Melaksanakan penyeliaan  Laporan penggunaan sumber
penggunaan alat/bahan, bahan pendidikan dalam bilik-bilik
cetak/elektronik dan TMK khas

STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
2.5.1 Persekitaran 1.membersih kawasan, bangunan  fail penyelenggaraan fizikal
fizikal dan kemudahan sekolah  fail kontraktor(skop kerja)
diselenggara  senarai semak
secara penyelenggaraan
sistematik dan 2. menceriakan bangunan, kawasan  jawatankuasa 3K
dan kemudahan sekolah  Keceriaan
terancang.
3. memulihkan kawasan, bangunan  senarai semak
dan kemudahan sekolah penyelenggaraan
 surat permohonan
4. mewujudkan ciri-ciri keselamatan  fail keselamatan
 jawatankuasa keselamatan
sekolah
 pelan kecemasa
 program kecemasan 2018

8
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
2.5.2 Suasana yang 1. Menguatkuasakan  Jawatankuasa Disiplin Sekolah
selesa dan ketetapan/peraturan  Buku Peraturan
harmoni sekolah  Jadual Guru Bertugas Harian.
diwujud dan  Jadual Bertugas Pengawas
dikekalkan Sekolah.
secara  Rekod Catatan Perhimpunan
sistematik dan 2. Merancang program  Program Sekolah Penyayang
terancang. peningkatan  Program Mentor Mentee
keakraban/semangat  Sarana Ibu Bapa
kesepunyaan
3. Melaksanakan  Aktiviti Program Sekolah
program peningkatan Penyanyang
keakraban/semangat  Gotong-royong
kesepunyaan  -Aktiviti Sarana Ibu bapa.

STANDARD EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
2.6.1 Pemahaman dan 1. Menyebarkan maklumat tentang  maklumat disebarkan
penerimaan kepelbagaian masyarakat Malaysia melalui poster
terhadap kemerdekaan/mural di
………
kepelbagaian
2. Merancang program yang  Kertas kerja …………..
masyarakat
berteraskan perpaduan/silang  Takwim
Malaysia diurus budaya
secara 3. Melaksanakan program yang  Minit mesyuarat program
terancang berteraskan perpaduan/silang …….
budaya  Laporan program……

4. Merancang program  Takwim


jalinan/jaringan yang berteraskan  Kertas Kerja Lawatan
perpaduan/silang budaya penanda aras

5. Melaksanakan program  Minit mesyuarat program


jaringan/jalinan yang berteraskan …….
perpaduan/silang budaya  Laporan program……

9
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
2.7.1 Permuafakatan 1. Merancang program yang  takwim
strategik melibatkan ibu bapa. Komuniti  kertas kerja .......
diusahakan dan pihak swasta Cth:gotong royong, dll
secara
profesional dan 2. Melaksanakan program yang  minit mesyuarat program
terancang. melibatkan ibu bapa. Komuniti ………..
dan pihak swasta  laporan program ……
3. Mendapatkan  surat permohonan …
sumbangan/sokongan/khidmat  kertas kerja program ……
kepakaran  dokumentasi ……
4. Mewujudkan rangkaian  PIBG
komuniti  minit mesyuarat ....
 laporan aktiviti ......

STANDARD 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM

STANDARD EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
(STAK) -PENULISAN EVIDEN

3.1.1.1 Pelaksanaan 1. Membuat ketetapan  takwim tahunan unit


kurikulum kurikulum
diurus secara  carta organisasi kurikulum
sistematik dan  perancangan strategic
terancang. kurikulum
 perancangan strategic setiap
panitia
 jadual waktu persekolahan
2018
 jadual peperiksaan 2018

2. Mendokumenkan ketetapan  fail perancangan strategic


kurikulum 2018
 buku pengurusan sekolah
2018
 fail kurikulum
3. Menyebarluaskan ketetapan  minit mesyuarat kurikulum bil
1/2018

4. Menyemak semula ketetapan  Dialog prestasi kurikulum


 minit mesyuarat dialog
prestasi
 Borang Pemantauan
Perlaksanaan Aktiviti Unit
kurikulum

10
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.1.3.1 Masa 1. Menyediakan jadual waktu  Masa pelaksanaan PdP diurus
pelaksanaan induk, jadual waktu kelas, secara sistematik dan
PdP diurus jadual waktu guru, jadual terancang (Fail jadual waktu
waktu guru ganti dan jadual PK02)
secara
penggunaan bilik khas.
sistematik dan
2. Melaksanakan PdP seperti yang  Minit mesyuarat guru bil
terancang. dijadualkan 1/2018
 Minit mesyuarat jadual waktu
bil 1/2018
3. Menyusun semula jadual waktu  Jadual guru ganti
 (fail guru ganti & Slip guru
ganti PK02)
4. Menyelaras program sekolah 

STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
(STAK) -PENULISAN EVIDEN

3.1.4.1 Peperiksaan 1. Merancang peperiksaan dan  takwim kurikulum


dan pentaksiran  jadual waktu peperiksaan
pentaksiran
diurus secara
sistematik dan 2. Menyelaras peperiksaan dan  Penetapan JSU
terancang. pentaksiran  jadual tarikah penyediaan
Kertas Soalan
 Bank Soalan
3. Melaksanakan peperiksaan dan  buku rekod pengawas
pentaksiran peperiksaan dalam
kelas/dewan
4. Menganalisis data dan  data headcount
maklumat peperiksaan dan  fail SAPS setiap tingkatan
pentaksiran
5. Mengambil tindakan  -Dialog prestasi
susulan/intervensi

11
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.1.2.1 Pelaksanaan 1. Memperoleh dokumen  DSKP, HSP, SP (fail panitia no
mata pelajaran kurikulum 2-sukatan pelajaran)
diurus secara
profesional dan
terancang 2. Menyelaras penyediaan RPT  minit mesyuarat panitia …. Bil
dan RPH 1/2018

3. Menyelaras pentaksiran  jadual ujian dan pentaksiran


(Fail no 4 –Pentaksiran dan
Penilaian)

4. Menyelaras tugasan murid  Jadual pemeriksaan buku


murid (fail panitia no 6-
pemeriksaan buku rampaian)

5. Menganalisis data dan  Menganalisis data SAPS- (Fail


maklumat pentaksiran panitia no 4-Pentaksiran dan
Penilaian)

6. Mengambil tindakan susulan  Program teknik menjawab


PT3/SPM/DLL- (Fail panitia
no 3-program kecemerlangan)

STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.1.2.2 Program 1. Merancang program  Takwim LDP Panitia –Fail
peningkatan pembangunan profesionalisme panitia no 3(Program
kualiti yang berkaitan dengan mata kecemerlangan)
pengajaran guru pelajaran  -Minit mesyuarat panitia ….
diurus secara bil 1/2018
terancang 2. Melaksanakan program  Kertas kerja program –
pembangunan PAK21/DSKP/VLE
profesionalismeyang berkaitan FROG/KBAT
mata pelajaran
3. Menilai keberkesanan program  Laporan program -
PAK21/DSKP/VLE
FROG/KBAT
 Pencerapan PdPc kali pertama
4. Mengambil tindakan susulan  Couching Mentoring
 borang tindakan
penambahbaikan pencerapan

12
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.1.2.3 Program 1. Merancang program yang  Takwim Panitia –Fail panitia
peningkatan menjurus kea rah no 3(Program
pencapaian peningkatan ilmu dan kecemerlangan)
murid diurus kemahiran  Minit mesyuarat panitia …. bil
secara 1/2018
profesional dan 2. Melaksanakan program yang  Kertas kerja program teknik
terancang menjurus ke arah peningkatan menjawab
ilmu dan kemahiran PT3/SPM/SMA/STAM dll
 Kertas kerja minggu …..
3. Menilai keberkesanan program  Laporan program - ….
 analisis peperiksaan ujian
1/PPT dll
4. Mengambil tindakan susulan  Pelan Intervensi Lima
Langkah
 dll

STANDARD EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
(STAK) -PENULISAN EVIDEN

3.1.2.4 Bantuan geran 1. Merancang perbelanjaan  Minit mesyuarat panitia …. bil


perkapita mata 1/2018 (Fail induk Panitia…..)
pelajaran
dimanfaatkan
secara 2. Melaksanakan perbelanjaan  Nota Minta, Baucar Bayaran
sistematik dan dan Pesanan Sekolah
terancang  Rumusan perbelanjaan dalam
fail kewangan no (subsidiari)
di pejabat
 Rekod Penerimaan
3. Memanfaatkan sumber  Rekod penggunaan ABM, Bilik
pendidikan Khas, netbook dll

4. Merekodkan penerimaan dan  Rekod pinjaman dan


penggunaan sumber pemulangan netbook/ dll
pendidikan

13
STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

STANDARD EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
(STAK) -PENULISAN EVIDEN

3.2.1.1 Pelaksanaan 1. Membuat ketetapan  takwim tahunan unit


kokurikulum kokurikulum
diurus secara  carta organisasi kokurikulum
sistematik dan  perancangan strategic
terancang. kokurikulum 2016-2018
 perancangan strategic semua
unit bawah kokurikulum
 jadual waktu perjumpaan
kokurikulum
 senarai ahli setiap unit,
pendaftaran dan penubuhan.

2. Mendokumenkan ketetapan  fail perancangan strategic


kurikulum 2018
 buku pengurusan sekolah
2018
 fail kokurikulum
3. Menyebarluaskan ketetapan  minit mesyuarat kokurikulum
bil 1/2018

4. Menyemak semula ketetapan  Pemantauan Perlaksanaan


Aktiviti Kokurikulum
 Dialog prestasi Kokurikulum

STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.2.5.1 Program 1. Merancang latihan peningkatan  Perancangan taktikal dan
kecemerlangan kemahiran operasi kokurikulum 2018
kokurikulum
diurus secara
profesional dan 2. Melaksanakan latihan  Dokumentasi dan laporan
terancang peningkatan kemahiran kejohanan sukan tahunan
2018
3. Merancang program  Kertas kerja program
pemantapan merentas desa sekolah 2018

4. Melaksana program  Dokumentasi dan laporan


pemantapan program merentas desa
sekolah 2018

14
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.2.2.1 1. Merancang aktiviti berteraskan  takwim tahunan
Kelab/persatuan ilmu pengetahuan, kemahiran kelab/persatuan
diurus secara dan kreativiti dan inovasi  perancangan strategic
sistematik dan kelab/persatuan
terancang  minit mesyuarat kelab
persatuan…. bil 1/2018
2. Melaksanakan aktiviti yang  Rekod Perjumpaan/
dirancang  Laporan Aktiviti

3. Merekodkan data dan  Rekod Kehadiran Perjumpaan


maklumat Mingguan
 Rekod Kemajuan/Prestasi
/Pencapaian murid

4. Menganalisis data dan  Analisis rekod Kehadiran


maklumat. Perjumpaan Mingguan
 Analisis Rekod
Kemajuan/Prestasi
/Pencapaian murid
5. Mengambil tindakan susulan  Laporan Pemantauan oleh
GPKKK/Pengetua
 -Laporan aktiviti-bahagian
tindakan susulan

STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.2.3.1 Badan 1. Merancang aktiviti berteraskan  takwim tahunan bbu
berunifron ilmu pengetahuan, kemahiran  perancangan strategic bbu
diurus secara dan kreativiti dan inovasi  minit mesyuarat bbu…. bil
sistematik dan 1/2018
terancang 2. Melaksanakan aktiviti yang  Rekod Perjumpaan/
dirancang  Laporan Aktiviti

3. Merekodkan data dan  Rekod Kehadiran Perjumpaan


maklumat Mingguan
 Rekod Kemajuan/Prestasi
/Pencapaian murid

4. Menganalisis data dan  Analisis rekod Kehadiran


maklumat. Perjumpaan Mingguan
 Analisis Rekod
Kemajuan/Prestasi
/Pencapaian murid

5. Mengambil tindakan susulan - Laporan Pemantauan oleh


GPKKK/Pengetua
-Laporan aktiviti-bahagian tindakan
susulan

15
STANDARD EVIDEN
BIL. TINDAKAN SKOR
KUALITI (STAK) -PENULISAN EVIDEN

3.2.4.1 1. Merancang aktiviti  takwim tahunan sukan/permainan


Sukan/permainan berteraskan ilmu 2018
diurus secara pengetahuan, kemahiran  perancangan strategic sukan
sistematik dan dan kreativiti dan permainan …. 2016-2018
terancang inovasi  minit mesyuarat
sukan/permainan…. bil 1/2018
2. Melaksanakan aktiviti  Rekod Perjumpaan/
yang dirancang  Laporan Aktiviti

3. Merekodkan data dan  Rekod Kehadiran Perjumpaan


maklumat Mingguan
 Rekod Kemajuan/Prestasi
/Pencapaian murid

4. Menganalisis data dan  Analisis rekod Kehadiran


maklumat. Perjumpaan Mingguan
 Analisis Rekod Kemajuan/Prestasi
/Pencapaian murid

5. Mengambil tindakan  Laporan Pemantauan oleh


susulan GPKKK/Pengetua
 Laporan aktiviti-bahagian tindakan
susulan

16
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.2.6.1 Aktiviti Sukan 1. Merancang kejohanan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
Untuk Semua merentas desa kokurikulum
diurus secara  Kertas Kerja Kejohanan Merentas
profesional dan Desa
terancang.  Minit Mesyuarat Kokurikulum
Bil2/2018
 jadual latihan/kejohanan
2. Merancang sukan tara  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
kokurikulum
 Kertas Kerja Sukan tara Sekolah
 Minit Mesyuarat Kokurikulum
Bil1/2018
 -jadual latihan/kejohanan
3. Merancang kejohanan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
tahunan olahraga sekolah kokurikulum
 Kertas Kerja Kejohanan Tahunan
Olahraga Sekolah
 Minit Mesyuarat Kokurikulum
Bil1/2018
 jadual latihan/kejohanan
4. Merancang pertandingan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
antara kokurikulum
tingkatan/kelas/dorm  Kertas Kerja Pertandingan ………
asrama/ kelab sukan antara tingkatan/kelas/dorm
sekolah asrama/kelab sukan sekolah
 Minit Mesyuarat Kokurikulum
Bil1/2018

 *Cth:Pertandingan Bola Tampar


Antara Rumah Sukan
5. Melaksanakan kejohanan  laporan kejohanan merentas desa
merentas desa sekolah

6. Melaksanakan sukan tara  laporan sukan tara

7. Melaksanakan kejohanan  laporan kejohanan tahunan olahraga


tahunan olahraga sekolah sekolah
8. Melaksanakan  Laporan pertandingan ...... antara
pertandingan antara tingkatan/kelas/rumah/dorm
tingkatan/kelas/rumah/ asrama/kelab sukan sekolah
dorm asrama/kelab
sukan sekolah
 *kejohanan bola tampar antara
rumah sukan

17
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.2.7.1 Pentaksiran 1. merancang pentaksiran  Takwim Kokurikulum
kokurikulum  Jadual Pentaksiran
dilaksanakan  Minit mesyuarat kokurikulum
secara bil 1/2018
sistematik dan
terancang. 2. melaksanakan pentaksiran  buku rekod PAJSK

3. menganalisis data dan maklumat  rumusan pencapaian murid


pentaksiran dalam PAJSK

4. mengambil tindakan  Dialog prestasi


susulan/intervensi.  minit mesyuarat dialog
prestasi
 markah kokurikulum
2017/2018

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

STANDARD EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
(STAK) -PENULISAN EVIDEN

3.3.1.1 Pelaksanaan 1. Membuat ketetapan  Takwim HEM 2018


hal ehwal  Carta Organisasi HEM 2018
murid diurus  Perancangan Strategik Unit HEM
secara 2016-2018
sistematik dan  Perancangan Strategik semua
terancang. unit HEM
 Minit mesyuarat HEM bil
1/2018

2. mendokumenkan ketetapan  fail perancangan strategic unit


HEM 2018
 buku pengurusan sekolah
2018 (m/s 44)
 fail induk unit HEM
3. menyebarluaskan ketetapan  minit mesyuarat unit HEM bil
1/2018

4. menyemak semula ketetapan  Dialog prestasi unit HEM


 minit mesyuarat dialog
prestasi
 Borang Pemantauan
Perlaksanaan Aktiviti Unit
HEM

18
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.3.2.1 Disiplin murid 1. Menyebarluaskan  buku peraturan sekolah 2018
diurus secara peraturan sekolah  peraturan disiplin dipaparkan di
profesional papan kenyataan disiplin sekolah
dan terancang.  perancangan strategic unit disiplin
2016-2018
 laporan mingguan perhimpunan
tahun 2018 –minggu pertama/2/3
(jika guru disiplin ada menyatakan
peraturan sekolah, mesti
dicatatkan dalam laporan
perhimpunan)
 mesyuarat jawatankuasa disiplin
bil 1/2018
2. menguatkuasakan peraturan  buku pemantauan kelas 2018
sekolah  buku rekod disiplin 2018
 dokumentasi kursus kepimpinan
pengawas, ketua darjah dan
pengawas pusat sumber 2018
 sistem salah laku disiplin murid
2018

3. menganalisis data disiplin  mesyuarat jawatankuasa disiplin


bil 1/2018
 analisis kehadiran setiap bulan
 analisis data salah laku pelajar-
ponteng, gantung, disiplin,buang
sekolah

 (kalua ada nama borang tertentu,


boleh tuliskan)
4. merancang program  Cth:
pendidikan disiplin  Kertas kerja program anti dadah
2018
 Kertas Kerja Minggu Pemantapan
Disiplin 2018
 minit mesyuarat jk disiplin bil
1/2018
 (mengandungi perbincangan
merancang program pendidikan
disiplin)
5. melaksanakan program  Cth:
pendidikan disiplin  Laporan program anti dadah 2018
 Laporan Program Minggu
Pemantapan Disiplin
 Dll
 -Laporan Spot Check

19
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.3.3.1 Keselamatan 1.menyebarluaskan peraturan  Pelan kebakaran 2018 di kelas dan
murid diurus dan prosedur operasi standard di tempat strategik
secara keselamatan  Perancangan Strategik Unit 3K
sistematik 2016-2018
dan  Minit mesyuarat 3K bil 1/2018
terancang.  laporan mingguan perhimpunan
tahun 2018 –minggu pertama
1/2/3 (jika guru 3k@unit HEM ada
menyatakan peraturan sekolah,
mesti dicatatkan dalam laporan
perhimpunan)

2. menguatkuasakan peraturan  Kad Keluar/ Masuk Kelas semasa


dan prosedur operasi standard PdPC
keselamatan  buku keluar masuk pelawat 2018
 buku keluar masuk murid 2018
 Latihan Bantuan Kecemasan
Kebakaran
 bilangan alat pemadam api
sebanyak ..... ditempatkan di
sekolah.
 peti kecemasan
 kamera litar tertutup

3. merancang program  minit mesyuarat unit 3K bil 1/2018


pencegahan dan kesedaran  kertas kerja latihan kebakaran 1
keselamatan 2018

4. melaksanakan program  -Dokumentasi latihan kebakaran 1


pencegahan dan kesedaran 2018
keselamatan  -Dokumentasi latihan kecemasan
kemalangan dalam makmal.

20
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.3.4.1 Program dan 1. Menyelaras pemeriksaan  borang mendapatkan rawatan ke
perkhidmata kesihatan/rawatan/ imunisasi klinik
n kesihatan  rawatan gigi
murid diurus  suntikan imunisasi
secara  *sertakan bukti seperti jadual
sistematik pemeriksaan/surat kebenaran
dan 2. merancang program pencegahan  kertas kerja ceramah
terancang. dan kesedaran kesihatan kesihatan/pameran kesihatan
 kertas kerja pertandingan poster
kesihatan
 kertas kerja program gigi sihat
 kertas kerja program gotong royong
siri 1 2018
3. melaksanakan program  dokumentasi laporan ceramah
pencegahan dan kesedaran gigi/bahaya dadah/dll
kesihatan  dokumentasi program gotong
royong siri 1 2018
4. mewujudkan persekitaran yang  mural perangi dadah di laluan
bermaklumat tentang kesihatan tangga kedua
 menggantung poster cara mencuci
tangan yang betul di dewan makan
asrama.

STANDARD EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
(STAK) -PENULISAN EVIDEN

3.3.5.1 Bantuan 1. Mengenal pasti jenis bantuan  Minit mesyuarat jk biasiswa bil 1/2018
pelajaran  Fail biasiswa kecil persekutuan
murid diurus  Fail biasiswa kelas persediaan universiti
secara
sistematik 2. mengenal pasti murid yang layak  borang permohonan biasiswa
dan  Pemilihan murid yang layak menerima
terancang. biasiswa
 minit mesyuarat jk biasiswa bil 2/2018

3. merekodkan maklumat murid  rekod murid layak menerima bantuan


yang menerima bantuan

4. memantau prestasi/ kemajuan  rekod murid layak menerima bantuan dan


murid yang menerima bantuan keputusan saps.

21
STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.3.6.1 Perkhidmata 1. Merancang sesi  Minit mesyuarat b&k bil 1/2018
n bimbingan bimbingan/kaunseling  Takwim b&k 2018
dan  Jadual waktu persendirian guru b&k
kaunseling
diurus 2. melaksanakan sesi -borang menerima sesi bimbingan/kaunseling
secara bimbingan/kaunseling dll
profesional
dan
3. merancang program bimbingan  Minit mesyuarat b&k bil 1/2018
terancang.
dan kaunseling  Takwim b&k 2018
 Kertas kerja program minggu haluan pelajar
2018
 Kertas kerja program minggu b&k smalq
2018

4. melaksanakan program  dokumentasi/laporan program minggu


bimbingan dan kaunseling haluan pelajar 2018
 dokumentasi/laporan program minggu
b&k smalq 2018

STANDARD
EVIDEN
BIL. KUALITI TINDAKAN SKOR
-PENULISAN EVIDEN
(STAK)
3.3.6.2 Pentaksiran 1. Merancang pentaksiran  Takwim b&k 2018
psikometrik  Panduan ujian psikometrik
diurus  Senarai murid menduduki psikometrik 2018
secara
sistematik 2. melaksanakan pentaksiran  Jadual ujian psikometrik
dan
terancang.
3. menganalisis data dan maklumat  Analisis umum (fail pentaksiran
pentaksiran psikometrik)
 Analisis individu (fail Profil Murid)
4. mengambil tindakan  Sesi penerangan dan bimbingan kaunseling
susulan/intervensi/konsultasi

22