Anda di halaman 1dari 26

BAB 1: BIODIVERSITI

1. Tandakan (/) bagi pernyataan yang benar bagi kotak di bawah.

1 Biodiversiti merupakan sokongan hidupan antara satu sama lain.

2 Biodiversiti tidak dapat menjana ekonomi.

2. Nyatakan sama ada haiwan dari gambarajah di bawah adalah invertebrata atau vertebrata.

3. Berdasarkan gambar di atas, bolehkah anda berikan contoh lain haiwan yang semakin pupus.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
j k l m

(a) Berdasarkan rajah di atas, nyatakan satu ciri bagi haiwan j dan m di atas.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(b) Kelaskan haiwan tersebut ke dalam dua kumpulan ciri sepunya.

j,k,l,m

(i) (ii)

1) Tandakan (✓) bagi penyakit berjangkit bawaan vektor.

Denggi
Tibi
Kurap
KencingTikus

[2 markah]

SOALAN BAB 2 – EKOSISTEM


1. Rajah di bawahmenunjukkanpiramidnombor di suatukawasansawahpadi.

a) Merujukkepadapiramidnombor di atasdaripadadasarpiramidkepuncak

piramid, nyatakan :

i) Bilangan organisma.

__________________________________________________________________________________

(1 Markah)

ii) Saiz fizikal organisma.

_________________________________________________________________________________

(1 Markah)

b) Apakah yang dimaksudkan dengan pengeluar?

c) Berikan contoh haiwan lain yang berada pada aras karnivor sekunder.

__________________________________________________________________________________

(1 Markah)

d) Lukiskan anak panah pada pyramid nombor di atas untuk menunjukkan pengaliran tenaga.
(1 Markah)

e) Sekiranyabilangantikusmatimendadak, apakahkesankepadapiramid

nombor di atas? Wajarkanjawapananda.

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(4 Markah)

f) Maklumat yang berikut menunjukkan senarai organisma yang terdapat dalam suatu ekosistem.

Pokokpadi Tikus Belalang Burunghelang

Ular Burung pipitKatak

Dengan menggunakan senarai organism di atas, bina siratan makanan untuk ekosistem sawah padi.

(2 Markah)

BAB 3: NUTRISI
1. a) Diagram 12.1 shows the human digestive system.
Rajah 12.1 menunjukkan sistem pencernaan manusia.

(i) What is Q?
Apakah Q?
________________________________________________________________________________
[1 mark/ 1 markah]

(ii) State the function of Q.


Nyatakan fungsi Q.
_______________________________________________________________________________
[1 mark/ 1 markah]

(iii) State the effect on a person whose organ Q has been removed.
Nyatakan kesan terhadap seseorang apabila organ Q tersebut telah dibuang.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[1 mark/ 1 markah]

(b) Grace just had her gall bladder removed. She needs advice from the doctor about her diet.
Grace telah membuang pundi hempedunya, Dia memerlukan nasihat dari doktor tentang dietnya.
Diagram 12.2 shows a conversation between Grace and Dr. Aaron.
Rajah 12.2 menunjukkan perbualan antara Grace dengan Dr. Aaron.

What is the explanation of Dr. Aaron? Write down your answer in the space provided.
Apakah penjelasan Dr. Aaron. Tuliskan jawapan anda pada ruangan yang disediakan.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[3 marks/3 markah]

(c) Diagram 12.3 shows the nutrient information for a cheese cake.
Rajah 12.3 menunjukkan maklumat nutrien bagi kek keju.

(i) Is the food suitable for Grace who just had her gall bladder removed? Explain your answer.
Adakah makanan itu sesuai untuk Grace yang baru sahaja membuang pundi hempedunya?
Terangkan jawapan anda.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[2 marks/ 2 markah]
(ii) Suggest a type of food that more suitable for Grace and explain.
Cadangkan sejenis makanan yang lebih sesuai untuk Grace dan terangkan.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[2 marks/2 markah]

d) Makanan menunjukkan beberaPa nutrisi yang terkandung di dalam 100 g bagi lima jenis
Table 3 shows some of the nutrients in 100 g of five types of food.

(i) Sediakan langkah-langkah yang sesuai untuk membuktikan kandungan nutrisi yang terdapat
dalam makanan C.
Prepare the suitable steps to prove the nutrient contents in food C.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[4 marks/4 markah]

BAB 4: KESIHATAN MANUSIA


2) Apakah yang anda faham tentang penyakit berjangkit?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3) Gambar di bawah menunjukkan satu penyakit bawaan vektor.

Nyatakan 2 simptom utama sekiranya seseorang itu dijangkiti Demam Zika.

…………………………………………………………………………………………
[2 markah]

4) Wanita mengandung lebih berisiko sekiranya dijangkiti virus zika.


Wajarkan kenyataan ini.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

5) Cadangkan langkah-langkah yang harus diambil sekiranya kawasan kediaman anda dijangkiti
virus Zika. Terangkan.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

[4 markah]

6) Penyembur racun serangga biasanya digunakan untuk membunuh dan menghalau nyamuk,
tetapi ianya mencemarkan alam sekitar anda.
Bagaimanakah cara alternatif yang lebih mesra alam yang anda boleh lakukan untuk
mengatasi kehadiran nyamuk.
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
[4 markah]

BAB 5: AIR DAN LARUTAN

Rajah 1 menunjukkan proses tindakbalas yang dijalankan oleh Ali untuk mengkaji komposisi air.

Rajah 1

1. Namakan proses yang ditunjukkan pada Rajah 1 di atas.

_______________________________________________________________________________
(1 markah)

2. Berdasarkan Rajah 1 di atas, jika isipadu gas yang terkumpul dalam silinder penyukat Y ialah
20cm3, ramalkan berapakah isipadu yang mungkin terkumpul dalam silinder penyukat X?

________________________________________________________________________________
(1 markah)

Ali ingin membuat secawan the dan dia membaca arahan pada pembungkus.

Langkah-langkah menyediakan secawan the


1. Didihkan air.
2. Masukkan uncang the ke dalam cawan.
3. Tuangkan air mendidih.
4. Biarkan teh untuk beberapa minit.
5. Tambahkan gula dan kacau(pilihan).
6. Tambahkan susu(pilihan).

Nota : Dicadangkan untuk tidak menambahkan susu sebelum menambahkan


air panas supaya rasa the akan menjadi lebih enak.

Rajah 2
3. Terangkan kelebihan menambahkan gula sebelum menambahkan susu ke dalam teh.

________________________________________________________________________
(2 markah)

Zamri menyediakan tiga buah bikar yang sama saiz. Dia menuang sebanyak 200 ml air yang
berbeza suhu ke dalam setiap bikar. Kemudian, dia memasukkan satu sudu garam ke dalam setiap
bikar itu. Jadual di bawah menunjukkan masa yang diambil untuk garam melarut sepenuhnya
dalam air.

200 ml air

Rajah 3
Bikar Masa yang diambil untuk garam melarut sepenuhnya (min)

A 8

B 2

C 5

Jika Zamri menggunakan air yang bersuhu 20°C, 35°C dan 60°C, kenal past suhu air di dalam
bikar A, B dan C, berdasarkan keputusan eksperimen ini.

Bikar Suhu air(0 C)


A

(3 markah)

4. Rajah 3 menunjukkan sumber pencemaran air di sebatang sungai.

Rajah 4

Berdasarkan bulatan pada Rajah 4 di atas, kilang X telah mengalirkan sisa buangan terus ke dalam
sungai. Apa pendapat anda tentang situasi tersebut? Wajarkan jawapan anda.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(4 markah)
Pak Abu seorang nelayan. Dia mendapat hasil tangkapan ikan yang sangat banyak. Namun, dia tidak
mempunyai peti sejuk untuk menyimpan ikannya. Berdasarkan alat dan bahan yang diberikan di atas,
bantu Pak Abu untuk menjadikan ikannya tahan lebih lama tanpa peti sejuk. Tunjukkan langkah yang
anda lakukan pada ruang yang disediakan di bawah.

Rajah berlabel:

(2 markah)

Penjelasan:

(2 markah)

BAB 6: ASID DAN ALKALI


1.Merujuk kepada Rajah 1, Namakan proses yang berlaku apabila asid bertindak balas dengan alkali.

_________________________________________________________________________________

2.Berdasarkan rajah di atas, ramalkan perubahan warna pada takat akhir (takat neutral) jika
penunjuk semesta digantikan dengan
(a) Penunjuk fenolftalein
(b) Larutan litmus

__________________________________________________________________________________

3.Berikan satu contoh lain bagi menggantikan larutan asid hidroklorik cair dan larutan natrium
hidroksida dalam eksperimen di atas?

__________________________________________________________________________________

Gambar A Gambar B

Berdasarkan gambarajah diatas, apakah hubungan antara gambar A dan gambar B?

__________________________________________________________________________________
5.Bagaimanakah seorang petani dapat mengendalikan kesuburan tanah yang mengandungi asid yang
Berlebihan bagi memastikan tanamannya subur?

__________________________________________________________________________________

6.Ketika Pak Ali sedangmenorehgetah, hujanturunsecaratiba-tiba.Apakah yang perludilakukanoleh


Pak Ali untukmengelakkansusugetanhyamengalirbersama-sama air hujandanmenyebabkan Pak Ali
kerugian?

BAB 7 KEELEKTRIKAN

1. (a) Namakan 2 jenis litar

________________________________________________________________

(2 markah)

(b) Nyatakan jenis litar yang dipasang di rumah.

________________________________________________________________

(1 markah

(c) Apakah kelebihan litar yang dinyatakan dalam 1(b)

________________________________________________________________

(2 markah)

(d) Lukiskan satu rajah litar elektrik bersiri yang lengkap menggunakan semua
komponen dibawah. Gunakan simbol dan labelkan.
2 sel kering

2 mentol

2 suis

(4 markah)

(e)Rajah menunjukkan suatu litar lengkap

M1 dan M2 adalah dua mentol yang serupa. Rintangan setiap mentol ialah 2 ohm dan
arus litar ialah 6A. Hitungkan voltan dalam litar tersebut.

(2 markah)

Litar selari digunakan di dalam pendawaian elektrik di rumah


(f)

Wajarkan kenyataan tersebut.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(g) Pada kebiasaanya apabila kita menjalankan aktiviti pertukangan skru atau paku selalu

tercicir atau hilang. Dengan menggunakan bahan-bahan di Rajah 7 , rekacipta satu peralatan

yang dapat menggelakkan paku atau skru tercicir atau hilang.

Pin Jalur magnet


kain

Rajah 7

BAB 8 DAYA DAN GERAKAN


1. Namakan objek yang terapung yang boleh diperhatikan dalam gambar di atas?
........................................................................................................................................
.
1 markah
2. Apakah faktor yang mempengaruhi keapungan sesuatu objek?
........................................................................................................................................
.

1 markah
3. Berikan contoh lain yang menggunakan aplikasi konsep tekanan udara.
........................................................................................................................................
.
1 markah

4. Apakah fungsi alat pemanas dalam belon udara panas?


........................................................................................................................................
1 markah
5. Pengendali belon udara ingin meningkatkan aras ketinggian belon udara tersebut. Dia
menaikkan suhu pemanas belon udara itu. Wajarkan tindakannya.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3 markah
Straw Lilin Kerajang aluminium

Tali Beg plastic Pita selofan

6. Chong ingin menghasilkan sebuah belon udara mini untuk sambutan pesta tanglung. Dia
menggunakan kertas namun terbakar sebelum sempat belon itu naik. Bolehkah anda
merekabentuk sebuah belon udara mini dengan menggunakan bahan di atas? Lakarkan
rekaan anda di dalam petak kosong yang disediakan di bawah dan terangkan.

BAB 10 : GELOMBANG BUNYI


1. Nyatakan dua ciri-ciri asas gelombang bunyi.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
[2 markah]
2. Berikan satu contoh situasi berdasarkan jawapan diatas.
___________________________________________________________________

[1 markah
Rajah di atas menunjukkan satu loceng elektrik menghasilkan gelombang bunyi.

3. Apabila udara dalam loceng elektrik disedut keluar dengan menggunakan


pamvakum, apakah yang berlaku kepada bunyi yang dihasilkan?
………………………………...........…………………………………………………
[2 markah]
4. Berikan satu sebab bagi jawapan di (3).
………………………………...........………………………………………………
[1 markah]

5. Apakah cadangan anda untuk membolehkan loceng kembali berbunyi?


______________________________________________________________
[2 markah

6. Sulaiman dan rakan-rakannya ingin menyertai pertandingan muzik menggunakan


bahan-bahan terpakai. Jadi, mereka mencari bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan di
dalam pertandigan tersebut. Berdasarkan bahan yang dicari, jelaskan cara untuk
menghasilkan kelangsingan bunyi yang berbeza dan kaitkan dengan frekuensi bunyi.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________
[3 markah]

BAB 12 : SISTEM SURIA

1. Rajah 1 di bawah menunjukkan sebahagian planet yang mengelilingi matahari. Berdasarkan


gambar di bawah, labelkan kesemua planet yang terdapat dalam rajah menggunakan perkataan
yang diberi.

Bumi Marikh
Utarid Zuhrah

A:

C:

B:
D:

(4 markah)
2. Rajah 2 di bawahmenunjukkanSistemSuria.

Apakahfaktor yang mempengaruhisuhubagisetiap planet tersebut ?


___________________________________________________________________________
(1 markah)

3. Jadual3 di bawahmenunjukkanjarakdiantaraUtarid, Marikh, ZuhaldanNeptundariMatahari.


Planet JarakdariMatahari (km)
Utarid 58 000 000
Neptun 4 500 000 000

Zuhal 1 435 000 000


Marikh 228 000 000

Susunkan planet-planet dari yang paling sejuk kepada paling panas

(4 markah)

4. Rajah 3 di bawahmenunjukkanjarak planet darimataharidengansaiz orbit masing-masing


Nyatakan hubungan di antara pembolehubah manipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(2 markah)

BAB 13 : METEOROID, ASTEROID, KOMET


1. Aisyah sedang mengkaji sistem suria. Padankan gambar dengan nama yang betul.

Gambar Nama

Komet

Asteroid

Meteoroid

[ 3 markah ]

2. Apakah yang anda faham tentang komet?

_________________________________________________________________________________

[ 1 markah]

3. Bezakan antara meteoroid dengan asteroid.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

[ 2 markah ]

4. Meteoroid adalah batu-batu yang terapung di dalam sistem suria. Apakah yang akan terjadi
sekiranya meteoroid terapung dekat dengan permukaan bumi?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
[ 2 markah ]

5.Apakah kesan yang akan berlaku kepada bumi sekiranya berlaku perlanggaran antara asteroid
dengan bumi?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

[ 2 markah ]
6.Gambar di atas menunjukkan kesan ledakan asteroid/ komet 1908 Tunguska ke atas Siberia pada
tahun 1927.Cadangkan cara-cara untuk mengurangkan atau mengelakkan kemungkinan berlakunya
perlanggaran asteroid dengan bumi.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

[3 markah]

Meteorit yang jatuh di Bumi akan membentuk kawah. Dengan menggunakan bahan-bahanberikut,
rancangkan satu eksperimen untuk mengaitkan saiz meteorit dengan saiz kawah. Lukis eksperimen
anda dalam ruang yang diberi.

Bahan-bahan: bola getah, baseball, buah lemon, pembaris, kotak kadbod, tepung

[3 markah

5. Rajah 5 di bawah menunjukkan salah satu planet di dalam system suria iaitu planet Zuhal yang
mempunyai ketumpatan 0.7 gram/cm3.

04 OKTOBER 2015 : UTUSAN ONLINE

Sejak 1960-anlagi, Amerika Syarikat (AS)


danRusiatelahmenerokaangkasalepasuntukmencarikemungkinanadahidupan lain yang
Sekiranya Planet
menghuni ZuhalataubulandalamgalaksiBimaSakti,
planet boleh dimuatkan di dalam tab mandi yang dipenuhi
selainmencari air. Adakah
planet-planet lainplanet
yang
Zuhalberpotensimenjaditempattinggalmanusiapada
itu akan terapung atau tenggelam. Wajarkanmasa
jawapananda
hadapan.?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Setakatini, tidakadabuktimenunjukkankewujudanhidupan lain dalamgalaksiinidantidakada
___________________________________________________________________
planet yang mempunyaiekosistemsesuaiuntukkehidupanmanusia. Planet Marikh yang paling
hampirdenganBumijugadidapatitidakmempunyaihidupan.
(3 markah)

Namun, pengumumanolehPentadbiranAeronautikdanAngkasaLepasKebangsaanAmerika
(NASA) baru-baruinibahawa air ditemukan di Planet Marikh,
mencetuskankemungkinanwujudnyahidupan di planet
tersebutdantempatitujugaberpotensidihunimanusiasuatuharinanti.

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/sains-teknologi/sains/menerokai-marikh-


1.142745#ixzz4lvG2r9AB
© UtusanMelayu (M) Bhd
6. Terangkankeadaan yang membolehkansesuatu planet itusesuaididiamiolehmanusia ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

(4 markah)