Anda di halaman 1dari 22

 

SAINT RAPHAEL PUBLISHING, 2016

KISAH SENGSARA
YOHANES (18:1 – 19:42)

Syair diambil dari buku Evangeliarium
(Komisi Liturgi KWI, 2011)

diedit oleh
Fransiskus de Sales Onggo Lukito

Aransemen paduan suara oleh
Domenico Bartolucci (1917‐2013)

diedit dan dialihbahasakan oleh
Herman Yoseph Tan

 
 
 

 
KATA PENGANTAR 
  Evangeliarium  adalah  salah  satu  kekayaan  Liturgi  Gereja  Katolik  yang  pada 
tahun‐tahun belakangan ini diperkenalkan kembali kepada keuskupan‐keuskupan dan 
paroki‐paroki.  Penggunaan  Evangeliarium  seakan  memberikan  nuansa  baru  dalam 
perayaan  Ekaristi  yang  kita  laksanakan  setiap  hari  Minggu.  Nuansa  baru  yang 
menyegarkan itu adalah kita disajikan keagungan Injil, baik kitabnya yang besar dan 
indah maupun isinya yang dimaklumkan kepada Umat.  

  Pada tahun 2011 ketika Komisi Liturgi Konferensi Waligereja Indonesia (Komlit 
KWI)  menerbitkan  Evangeliarium,  kami  menyadari  satu  hal  penting  yakni  bahwa 
setiap  teks  bacaan  Injil  yang  dimaklumkan  dalam  Liturgi  Resmi,  seyogyanya  juga 
diambil dari Evangeliarium. Di sana juga terdapat teks bacaan Injil untuk Jumat Agung 
sehingga kami pun menyadari perlu dibuat sebuah teks nyanyian Kisah Sengsara yang 
baru, yang 100% syairnya diambil dari Evangeliarium. 

  Untuk  itu  kami  telah  membukukan  (dalam  format  e‐book)  dan  menawarkan 
kepada Umat beriman, khususnya pegiat paduan suara di paroki/stasi, teks nyanyian 
Kisah  Sengsara  yang  syairnya  diambil  dari  Evangeliarium  untuk  digunakan  pada 
perayaan Jumat Agung. Kami buatkan dua buku dalam file terpisah: pertama, dengan 
notasi tradisional; dan kedua, dengan notasi tradisional ditambah bagian koor untuk 
paduan suara gubahan Domenico Bartolucci (1917‐2013).   

  Aransemen  paduan  suara  yang  digubah  oleh  Kardinal  Bartolucci,  yang  syair 
dalam bahasa Indonesianya dikerjakan oleh Herman Yoseph Tan, telah beberapa kali 
dibawakan  oleh  Cappella  Victoria  Jakarta  pada  perayaan  Jumat  Agung  di  mana 
mereka bertugas. Revisi atas aransemen ini kembali dikerjakan oleh Herman Yoseph 
Tan agar syairnya sesuai dengan Evangeliarium.  

  Kami  berharap  karya  sederhana  ini  dapat  diterima  oleh  teman‐teman  pegiat 
musik  liturgi  Gereja  Katolik,  dan  semoga  dapat  menumbuhkan  iman  Umat  beriman 
akan Yesus Kristus yang wafat dan telah bangkit.  

 
Salam, 
Fransiskus de Sales Onggo Lukito 
Pada Pesta Bertobatnya St. Paulus – 25 Januari 2016 
 
 

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 1 


 
Nada dasar: 1=Bes (solis) dan 1=Es (paduan suara)
E: Evangelist, P: Petrus/Pilatus, †: Yesus Kristus
__ ___
. _____ __
. . ____________
. . _______
6 1.. 7 6 1 1 6 1 1 5 6 4
E I- nilah Kisah Sengsara Tuhan kita, Ye- sus Kristus, me- nu- rut Yo- ha- nes.
__
. _______
. _______. .
1 1 7 6 1 1‘
E Pa- da waktu i- tu
__ ___
. . ___ . __ _______. .
6 1.. 1 ‘ 1.. 7 6 1 1‘
Ye- sus bersama-sama dengan murid-murid-Nya per- gi menyeberang lem- bah Ki- dron.
__ ___
. .
6 1.. 1‘
Di situ ada suatu taman dan Yesus masuk ke taman itu
___
. _______
1.. 5 6 4
bersama-sama dengan murid- mu- rid- Nya.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
Yu- das, yang mengkhianati Yesus, tahu juga tempat i- tu,
__ ___
. _____
6 1.. 5 6 4
ka- rena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-mu-rid-Nya.
__ ___
.
6 1.. 6 ‘
La- lu datanglah juga Yudas ke si-tu
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
de- ngan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga Ba- it Al- lah
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Fa- ri- si.
__ ___
. . ___
. _______
6 1.. 1 1.. 5 6 4
Me- reka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan sen- ja- ta.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1 ‘
Ye- sus tahu semua yang akan menim- pa di- ri- Nya.
__ ___
. _______
.
6 1.. 1\7 6 5 4
Ma- ka Ia maju ke depan dan berkata kepa- da me- re- ka:
___ _______ ___
4.. 3 1 23 4
† Siapakah yang ka- mu ca- ri?
_______. _______
6 1 5 6 4 (4=1)
E Ja- wab me- re- ka:

4/4 f _______. _______ rall.


___
. .
S 6 1 0 1 1 6 7 5 . /45 5 . . .
_______ _______ ___
A 4 4 0 4 4 4 4 32 1 . 2 . . .
. . _______. _______
. . . ___
T 1 1 0 1 1 1 1 .7 6 . 7 . . .
_______ _______ ___
B 4 6 0 6 6 4 5 .3 6 . 5 . . .
Ye- sus da- ri Na- za- - ret!

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 2 


 
.
(5=1) __ ___ ______
. .
6 1.. 1\
7 6 5 4
E Ka- ta Yesus kepa-da me- re- ka:
__ _______
5 56 5 4 4
† A- ku- lah Di- a.
__ ___
. .
6 1.. 1‘
E Yu- das yang mengkhianati Yesus
___
. _______
1.. 5 6 4
berdiri juga di situ bersama-sama me- re- ka.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
Ke- tika Yesus berkata kepada mereka, “A- ku- lah Di- a,”
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
mundurlah mereka, dan jatuh ke ta- nah.
__ ___
. _______
.
6 1.. 1\7 6 5 4
La- lu Yesus ber- ta- nya la- gi:
___ _______ ___
4.. 3 1 23 4
† Siapakah yang ka- mu ca- ri?
_______. _______
6 1 5 6 4 (4=1)
E Ja- wab me- re- ka:

4/4 f _______. _______ rall.


___
. .
S 6 1 0 1 1 6 7 5 . /45 5 . . .
_______ _______ ___
A 4 4 0 4 4 4 4 32 1 . 2 . . .
. . _______. _______
. . . ___
T 1 1 0 1 1 1 1 .7 6 . 7 . . .
_______ _______ ___
B 4 6 0 6 6 4 5 .3 6 . 5 . . .
Ye- sus da- ri Na- za- - ret!
.
(5=1) _______
.
1\7 6 5 4
E Ka- ta Ye- sus:
__ ___ __ _______ __ _______
2 4.. 3 2 4 4 4 4 3 2 2
† Te- lah Aku katakan ke- pa- da- mu, A- ku- lah Di- a.
__ ___ __ _______ ___ _______ ____
2 4.. 3 2 4 4 ‘ 4.. 3 5 565 4 4
Ji- ka Aku yang ka- mu ca- ri, biarkanlah mere- ka i- ni per- gi.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
E De- mikian hendaknya supaya digenapilah firman yang telah dika- ta- kan-Nya:
__ ___
. .
6 1.. 1‘
“Da-ri mereka yang Engkau serahkan kepada-Ku,
___
. ______
1.. 5 6 4
tidak seorang pun yang Aku biarkan bi- na- sa.”

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 3 


 
__ ___
. . ___
.
6 1.. 1 1.. 6 ‘
La- lu Simon Petrus, yang membawa pedang, menghunus pedang itu,
__ ___
. __ _______. . __ ___
. _______
6 1.. 7 6 1 1 ‘ 6 1.. 5 6 4
me- netakannya kepada hamba I- mam Be- sar, dan memutuskan telinga ka- nan- nya.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
Na- ma hamba i- tu Malkhus.
__ ___
. _______
.
6 1.. 1\7 6 5 4
Ka- ta Yesus ke- pa- da Pe- trus:
__ ___ _______
2 4.. 4 3 2 2
† Sa- rungkan pe- dangmu i- tu!
__ ___ _____ _______
2 4.. 4 3 2 4 4‘
Bu- kankah Aku harus minum pi- a- la
___ _______ ___
4.. 3 1 23 4
yang diberikan Bapa ke- pa- da- Ku?
__ ___
. .
6 1.. 1‘
E La- lu pasukan prajurit serta perwiranya,
___
. .
1.. 1‘
dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi i-tu
___
. _______
1.. 5 6 4
menangkap Yesus dan membeleng-gu Di- a.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
Mu- la-mula mereka membawa-Nya ke- pa- da Ha- nas,
__ ___
. . ___
. _______
6 1.. 1‘ 1.. 5 6 4
ka- rena Hanas adalah mertua Kaya-fas, yang pada tahun itu menjadi I-mam Be- sar;
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
dan Kayafaslah yang telah menasihati para pemu- ka Ya- hu- di:
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
“Lebih berguna jika satu orang mati untuk selu- ruh bangsa.”
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
Si- mon Petrus dan seorang murid lain mengikut- i Ye- sus.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1 ‘
Mu- rid itu mengenal I- mam Be- sar,
__ __._ _______
6 1.. 5 6 4
dan ia masuk ke halaman istana Imam Be- sar i- tu.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
Te- tapi Petrus tinggal di luar de- kat pin- tu.
__ ___
. . __. _______
. _______. .
6 1.. 1 1 1 7 6 1 1‘
Mu- rid yang lain itu, yang mengenal Imam Besar, kem-ba- li ke lu- ar,
__ ___
. . ___
. _______
6 1.. 1 1.. 5 6 4
ber- bicara dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus ma- suk.

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 4 


 
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
Ka- ta hamba perempuan penjaga pintu itu kepa- da Pe- trus:
__
. ___
. _______
. . ___
.. .
2 4.. 3 1 23 4
P Bukankah engkau juga murid o- rang i- tu?
__
. _______
1 5 6 4
E Ja- wab Pe- trus:
____
... .
423 1
P Bu- kan!
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
E Se- mentara itu hamba-hamba dan para penjaga Ba- it Al- lah
__ ___
.
6 1.. 6‘
te- lah menyalakan api arang, sebab udaranya dingin waktu i- tu,
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
dan mereka berdiri menghangatkan badan di si- tu.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
Pe- trus pun berdiri menghangatkan badan bersama-sama dengan me- re- ka.
__ ___
. .
6 1.. 1‘
Ke- mudian mulailah Imam Besar menanyai Ye- sus
___
. _______ .
1.. 7 6 1‘
tentang para murid dan tentang a- jar- an- Nya.
__ ___
. _______
.
6 1.. 1\7 6 5 4
Ja- wab Yesus ke- pa- da- nya
__ ___ _______
2 4.. 43 2 2 2 ‘
† A- ku berbicara terus terang kepa- da du- ni- a:
__ ___
2 4.. 4‘
A- ku selalu mengajar di rumah-rumah iba- dat
___ __ _______
4.. 3 2 4 4
dan di Bait Allah tempat semua orang Yahu- di ber- kumpul;
__ ___ _______
2 4.. 43 2 2 2
A- ku tidak pernah berbicara sembu- nyi- sem-bu- nyi.
__ ___ _______ ___
2 4.. 3 1 23 4
Mengapa engkau mena- nya- i A- ku?
__ ___
2 4.. 4‘
Ta- nyailah mereka yang telah mendengar
___ __ _______
4.. 3 2 4 4
apa yang Aku katakan kepa- da me- re- ka;
__ ___ _______ _______
2 4 4.. 3 5 565 4 4 4
sungguh, mereka tahu apa yang te- lah A- ku ka- ta- kan.

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 5 


 
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
E Ke- tika Yesus mengata- kan hal i- tu,
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
se- orang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil ber- ka- ta:
__
. ___
. _______
. . ___
.. .
2 4.. 3 1 23 4
P Be- gitukah jawab-Mu kepada I- mam Be- sar?
__ ___
. _______
.
6 1.. 1\
7 6 5 4
E Ja- wab Yesus ke- pa- da- nya:
__ ___ __ _______ __ ___ ___
2 4.. 3 2 4 4 ‘ 2 4.. 43 2 2
† Ji- ka kata-Ku i- tu sa- lah, tun- jukkanlah sa- lah- nya,
__ _______ _______ ___ _______ ___
6 5 6 7 6 5 4 ‘ 4.. 3 1 23 4
te- ta- pi ji- ka be- nar, mengapa engkau me- nampar A- ku?
__ ___
. .
6 1.. 1‘
E La- lu Hanas mengirim Yesus dalam keadaan terbelenggu
___
. ______
1.. 5 6 4
kepada Kayafas, Imam Be- sar.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
Si- mon Petrus masih berdiri dan menghangat- kan ba- dan.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 (4=1)
Ka- ta orang-orang di situ ke- pa- da- nya:

3/4 mf ___ _______


S 0 0 0 5 .5 5 5 6 . .
___ _______
A 0 0 0 1 .1 1 1 4 . .
mf Bu- kan- kah eng- kau
___ _______ _____________
_______ _______ _______
T 5 .5 5 5 6 . . 6 6 6 6 6 6 6
___ _______ _____________
_______ _______ _______
B 1 .1 1 1 4 . . 2 2 2 2 2 2 2
Bu- kan- kah eng- kau ju- ga se- o- rang mu- rid

_____________
rall.
_______ _______ _______ ___
S 6 6 6 6 6 6 6 7 5 /45 5 . .
_____________
_______ _______ _______
A 2 2 2 2 2 2 2 5 3 1 2 . .
ju- ga se- o- rang mu- rid Ye- - sus? *
___
.
T 7 . . 7 17 6 7 . .
B 5 . . 3 . 6 5 . .
Ye- - - sus? *
.
(5=1) __ ___ _______
.
6 1.. 5 6 4
E Pe- trus menyangkalnya, ka- ta- nya:

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 6 


 
____
... .
423 1
P Bu- kan!
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
E Ka- ta salah seorang hamba I- mam Be- sar,
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
ke- luarga dari hamba yang telinganya dipotong Pe- trus:
__
. ___
. _______
. .___
.. .
2 4.. 3 1 23 4
P Bu- kankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan Ye- sus?
__ ___
. __ _______. . __ ___
. _______
6 1.. 7 6 1 1 ‘ 6 1.. 5 6 4
E Pe- trus pun menyangkal la- gi dan seketika itu juga berkokok- lah a- yam.
__ ___
. .
6 1.. 1‘
Ke- esokan harinya, ketika masih pagi,
___
. _______
1.. 5 6 4
mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gu- ber- nur.
__ ___
.
6 1.. 6‘
Me- reka sendiri tidak masuk ke istana gubernur i- tu,
__ ___
. __ _______. . __ ___
. ______
6 1.. 7 6 1 1 ‘ 6 1.. 5 6 4
su- paya jangan menajis- kan di- ri, se- bab mereka hendak makan Paskah.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
Sebab itu, Pilatus keluar menemui mereka dan ber- ka- ta,
__
. ___
. . _______
. . ___
..
2 4.. 3 1 23 4
P A- pakah tuduhan kamu terhadap o- rang i- ni?
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 (4=1)
E Ja- wab mereka ke- pa- da- nya:

3/4 mf ___ _______ ___ _______ _______ _______ _______


S 3 .3 3 3 /4 . /4 /4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
___ _______ ___ _______ _______ _______ _______
A 1 .1 1 1 2 .2 2 3 3 3 3 4
/ /4 4
/ /4 4
/ /4
___ _______ ___ _______ _______
. . _______
. . _______
. .
T 5 .5 5 5 6 .6 6 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1
___ _______ ___ _______ _______ _______ _______
B 1 .1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 6. 6. 6. 6 6 6
Ji- ka I- a bu- kan pen- ja- hat, ka- mi ti- dak me- nye- rah- kan-

_______
rall.
___
S 7 5 5 . /4 5 . .
_______
A 5 2 3 2 2 . .
_______
. .
T 2 7 1 6 7 . .
_______
B 5 5 1 2 5. . .
Nya ke- pa- da- mu!

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 7 


 
.
(5=1) __ ___ _______
.
6 1.. 5 6 4
E Ka- ta Pilatus kepada me- re- ka:
__ ___
. __
. _______
. . . __. ___
. _______
. . .
2 4.. 3 2 4 4 ‘ 2 4.. 2 3 1
P Am- billah Dia, dan hakim- i- lah Di- a me- nurut hukummu sen- di- ri!
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 (4=1)
E Ka- ta orang-orang Yahu- di i- tu:

3/4 mp _____________
_______ ________ _______ _______
S 3 3 5 5 6 6 6 6 6 6 4 6 6 4
Ka- mi ti- dak di- per- bo- leh- kan meng- hu-kum ma- ti
_______ _______ _____________
_______
A 0 0 0
6. 6. 1 1 2 2 2 2 2 2
Ka- mi ti- dak di- per- bo- leh- kan meng-
_______ _____________
. . ________ _______ . . . _______. .
T 1 1 7 7 6 6 6 1 1 1 6 1 1 6
Ka- mi ti- dak di- per- bo- leh- kan meng- hu-kum ma- ti
_______ _______ _____________
_______
B 0 0 0 4 4 3 3 2 2 2 4 4 4
Ka- mi ti- dak di- per- bo- leh- kan meng-

_______
rall. ___
S 5 4 . 3 3 /4 .5 5 . .
se- - se- o- rang.
_______ _______ ___
A 7. 2 2 7. 7. 1 2 .3 3 . .
hu-kum ma- ti se- se- o- rang.
___. .
T 7 6 . 5 6 .1 1 . .
se- - se- o- rang.
_______ _______ ___
B 3 4 4 2 2 3 2 .1 1 . .
hu-kum ma- ti se- se- o- rang.
.
(5=1) __ ___ __ _______.
. .
6 1.. 7 6 1 1‘
E De- mikian hendaknya supaya digenapi fir- man Ye- sus
__ ___
. _____
6 1.. 5 6 4
yang dikatakan-Nya untuk menyatakan bagaimana Ia akan ma- ti.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
Pi- latus masuk kembali ke dalam ista- na gu- ber- nur,
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
la- lu memanggil Yesus dan bertanya kepa- da-Nya:
__
. ___
. _______
. . ___
.. .
2 4.. 3 1 23 4
P A- pakah Engkau raja o- rang Ya- hu- di?
__
. ____
.
1 1\ 76 5 4
E Ja- wab Ye- sus:

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 8 


 
__ ___
2 4.. 2‘
† A pakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri,
__ ___ _______ ___
2 4.. 3 1 23 4
a- tau orang lain yang mengatakannya kepadamu ten-tang A- ku?
_______. _______
6 1 5 6 4
E Ka- ta Pi- la- tus:
__
. ___
. _______
. . ___
. . . __. ___ . __
. _______
. . .
2 4.. 3 1 23 4 ‘ 2 4.. 3 2 4 4‘
P Apakah aku seorang Ya- hu- di? Bangsamu sendiri dan imam-i- mam ke- pa- la
__
. ___
. _______
. . . __. ___
. _______
. . ___
.. .
2 4.. 2 3 1 2 4.. 3 1 23 4
yang telah menyerahkan Engkau ke- pa- da- ku; a- pakah yang telah Eng- kau la- ku- kan?
__
. ____
.
1 1\ 76 5 4
E Ja- wab Ye- sus:
__ ___ __
2 4.. 3 2 2
† Ke- rajaan-Ku bukan dari duni- a i- ni!
__ ___ __ _______ __ ___
2 4.. 3 2 4 4 ‘ 2 4.. 4‘
Ji- ka Kerajaan-Ku dari duni- a i- ni, pas- ti hamba-hamba-Ku telah melawan,
___ __
4.. 3 2 2
supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Ya- hu- di.
____ _______ __ ___ _______ ____
656 \
7 6 5 4 2 4.. 3 5 565 4 4
A- kan te- ta- pi, Ke- rajaan-Ku bukan da- ri si- ni.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
E La- lu kata Pilatus ke- pa- da- Nya:
__
. ___
. _______
. . . ___
..
2 4.. 3 1 23 4
P Ja di Engkau a- da- lah ra- ja?
__
. ____
.
1 1\ 76 5 4
E Ja- wab Ye- sus:
__ _______ ___ __ _______ _______ _______
6 5 6 \ 76 5 4 ‘ 4 4 4 3 5 56 5 4 4
† Engkau menga- ta- kan bah- wa A- ku a- da- lah ra- ja!
__ ___ ___ __ _______
2 4.. 4 ‘ 4.. 3 2 4 4
Un- tuk itulah Aku la-hir, dan untuk itulah Aku datang ke dalam duni- a i- ni,
__ ___ ___
2 4.. 43 2 2
su- paya Aku bersaksi tentang ke- be- nar- an;
__ ___ __ _______ ___ _______ ____
2 4.. 3 2 4 4 ‘ 4.. 3 5 565 4 4
se- tiap orang yang berasal dari ke- be- nar- an mendengar- kan su- a- ra- Ku.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
E Ka- ta Pilatus ke- pa- da-Nya:

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 9 


 
__
. ___
. _______
. . ___
.. .
2 4.. 3 1 23 4
P A- pakah kebe- nar- an i- tu?
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
E Se- sudah mengatakan de- mi- ki- an,
__ ___
. .
6 1.. 1‘
Pi- latus keluar lagi menemui orang-orang Yahu- di,
___
. _______
1.. 5 6 4
dan berkata kepada me- re- ka:
__
. ___
. . _______
. .
2 4.. 2 3 1
P A- ku tidak menemukan kesalahan apa pun pa- da- Nya.
__
. ___. __
. _______
. . .
2 4.. 3 2 4 4‘
Te- tapi pada kamu ada kebi- a- sa- an
__
. ___. _______
. . .
2 4.. 2 3 1
bah-wa pada Paskah aku membebaskan seorang ba- gi- mu.
_______
. . _______
. . . ___
. _______
. . ___
.. .
4 3 2 4 4 ‘ 4.. 3 1 23 4
Ma- u- kah ka- mu, supaya aku membebaskan raja orang Yahu- di ba- gi- mu?
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 (4=1)
E Me- reka berteri- ak la- gi,

3/4 f_______ _______ _______ _______ ___ ___


S 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7 .6 5 7 .6 5 7 .
f Ja-ngan o- rang i- ni me- la- in- kan Ba- ra- bas! Ba- ra- bas! Ba-
_______ _______ _______ _______ ___ ___
A 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 . 1 7. 2 . 1 7. 2 . 1
_______
. . _______ _______
. . . _______ . ___ ___
T 1 1 7 7 1 1 1 7 7 1 7 .6 5 7 .6 5 7 . 6
_______ _______ _______ _______ ___ ___
B 1 1 5 5 1 1 1 5 5 1 5 .4 3 5 .4 3 5 . 4
Ja-ngan o- rang i- ni me- la- in- kan Ba- ra- bas! Ba- ra- bas! Ba- ra-

rall.
S 6 5 . 5 . .
ra- bas!
___
A 7. 3 .3 2 . .
. ___.
T 5 1 .1 7 . .
___
B 3 1 .1 5 . .
bas! Ba- ra- bas!

.
(5=1) __ ___ _______
.
6 1.. 5 6 4
E Ba- rabas adalah seorang pe- nyamun.
__ ___
. __ _______. . ___
. _______
6 1.. 7 6 1 1 ‘ 1.. 5 6 4
La- lu Pilatus mengambil Ye- sus dan menyuruh orang menye- sah Di- a.

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 10 


 
__ ___
. .
6 1.. 1‘
Pra- jurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri,
___
. _______
1.. 5 6 4
dan menaruhnya di atas kepa- la Ye- sus.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
Me- reka mengenakan pakaian ungu ke- pa- da- Nya,
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 (4=1)
dan sambil maju ke depan mereka ber- ka- ta:

4/4 mp _______
S 0 3 2 . 0 3 2 . 0 3 4 4 4 4 3 2 . 2 . . .
_______
A 0 1 6. . 0 1 6. . 0 1 1 1 1 1 . 6. . 7. . . .
_______
T 0 5 /4 . 0 5 /4 . 0 5 6 6 6 5 . . /4 5 . . .
mp Sa- lam, sa- lam, hai ra- ja Ya- hu- - di!
_______ _______
B 1 1 0 2 1 . 0 2 1 . 0 4 4 1 1 1 2 . 5. . . .
Sa- lam, sa- lam, sa- lam, ra- ja o- rang Ya- hu- di!
.
(5=1) __ ___ ______
.
6 1.. 5 6 4
E Lalu mereka menampar wajah Ye- sus.
__ ___
. __ _______. . __ ___
. _______
6 1.. 7 6 1 1‘ 6 1.. 5 6 4
Pi- latus ke- lu- ar la- gi dan berkata kepada orang-orang Ya- hu- di:
__
. ___
. __
. _______
. . .
2 4.. 3 2 4 4‘
P Li- hatlah, aku membawa Dia keluar ke- pa- da ka- mu,
__
. ___
. _______
. . .
2 4.. 2 3 1
su- paya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apa pun pa- da- Nya.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
E La- lu Yesus keluar, bermahkota duri dan berpakai- an u- ngu.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
Ka- ta Pilatus kepada me- re- ka:
__
. _______
. . _______
. .. ___
..
2 4 4 3 1 23 4
P Li- hat- lah o- rang i- ni!
__ ___
. __ _______..
6 1.. 7 6 1 1‘
E Ke- tika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu meli- hat Ye- sus,
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 (4=1)
ber- teriaklah me- re- ka:

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 11 


 
4/4 f________ ________
____ _______ ____
S 0 0 0 5 5 5 6 6 0 0 5 5 5
f Salibkan Di- a! Salibkan
________
____ _______ ________
____ _______
A 0 2 2 2 3 3 0 0 2 2 2 3 3 0
Salibkan Di- a! Salibkan Di- a!
________ ________
. ____
. . _______ . ____
. . _______
T 0 0 f1 1 1 7 7 0 0 1 1 1 7 7
f Salibkan Di- a! Salibkan Di- a!
________
____ _______ ________
____ _______ ________
____
B 5 5 5 /4 /4 0 0 5 5 5 /4 /4 0 5 5 5
Salibkan Di- a! Salibkan Di- a! Salibkan
_______ ________
____ _______ ___
S 6 6 5 5 5 /4 /4 5 7 .7 6 . 2 . . .
Di- a! Salibkan Di- a! Sa- lib- kan Di- a!
________
____ _______ ___
A 2 2 2 3 3 0 2 4 .4 3 2 2 . . .
Salibkan Di- a! Sa- lib- kan Di- a!
________
. ____
. . _______ . ___.
T 0 0 1 1 1 7 7 1 .1 7 6 7 . . .
Salibkan Di- a! Sa- lib-kan Di- a!
_______ ________
____ _______ ___
B 4
/ /4 5 5 5 6 6 5 6 .6 4 . 5 . . .
Di- a! Salibkan Di- a! Sa- lib- kan Di- a!
.
(5=1) __ ___ _______
.
6 1.. 5 6 4
E Ka- ta Pilatus kepada me- re- ka:
__
. ___
. __
. _______
. . .
2 4.. 3 2 4 4
P Am- bil Dia dan salib- kan Di- a!
__
. ___
. ______
. . .
2 4.. 2 3 1
Se- bab aku tidak menemukan kesalahan apa pun pa- da-Nya.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 (4=1)
E Ja- wab orang-orang Yahudi itu ke- pa- da- nya:

3/4 p_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______


S 3 3 3 3 3 3 /4 /4 . 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
A 1 1 1 1 1 1 2 2 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
T 5 5 5 5 5 5 6 6 . 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
B 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ka- mi mem- pu- nya- i hu- kum, dan me- nu- rut hu- kum i- tu I- a
________
___ _____________
_______ _______ _______ _______ _______ _______
S /4 . /4 /4 /4 0 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
________
___ _____________
_______ _______ _______ _______ _______ _______
A 2 .2 2 2 0 3 3 4
/ /4 /4 4
/ /4 4
/ /4 4
/ /4 4
/ /4 4
/ /4
________
___ _____________
. _______
. . _______
. . _______
. . _______
. . _______
. . _______
. .
T 6 .6 6 6 0 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
________
___ _____________
_______ _______ _______ _______ _______ _______
B 1 .1 1 1 0 1 1 6. 6. 6. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ha- rus ma- ti, se- bab i- a meng- anggap di- ri- Nya se- ba- gai Pu- tra

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 12 


 
___
rall.___
S 75 5 . /4 5 . .
___
A 52 3 2 2 . .
___
. .
T 27 1 6 5 . .
B 5 1 2 5. . .
Al- - lah.
.
(5=1) __ ___ _______
.
6 1.. 5 6 4
E Ke- tika Pilatus mendengar perkataan itu ia ma- kin ta- kut.
__ ___
. __ _______. . __ ___
. _______
6 1.. 7 6 1 1 ‘ 6 1.. 5 6 4
La- lu ia masuk lagi ke dalam ista- na gu- ber- nur, dan berkata kepa- da Ye- sus:
__
. ___
. _______
. . ___
.. .
2 4.. 3 1 23 4
P Da- ri mana- kah a- sal- Mu?
__ ___
. _______ __ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 6 1.. 5 6 4
E Te- tapi Yesus tidak memberi jawab ke- pa- da- nya. Ma- ka kata Pi- la- tus:
__
. ___
. _____
. .. ___
..
2 4.. 3 1 23 4
P Ti- dakkah Engkau mau bicara dengan a- ku?
__
. ___
. . ___
. __
. _______
. . .
2 4.. 4‘ 4.. 3 2 4 4‘
Tidakkah Engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membe- bas- kan Engkau,
__
. ___
. ______
. . ___.. .
2 4.. 3 1 23 4
dan berkuasa juga untuk menyalib- kan Engkau?
__
. _______
.
1 1\ 7 6 5 4
E Ye- sus menja- wab:
__ ___ __ _______
2 4.. 3 2 4 4‘
† Engkau tidak mempunyai kuasa apa pun ter- ha- dap A- ku,
__ ___ _______
2 4.. 4 3 2 2
ji- ka kuasa itu tidak diberikan kepadamu da- ri a- tas.
__ ___ __ _______ _______ _______ ____
2 4.. 3 2 4 4 ‘ 4 4 3 5 565 4 4
Se- bab itu, dia yang menyerahkan Aku ke- pa- da- mu, le- bih be- sar do- sa- nya.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
E Se- jak itu Pilatus berusaha untuk membe- bas-kan Ye- sus,
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 (4=1)
te- tapi orang-orang Yahudi ber- te- ri- ak:

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 13 


 
3/4 mp _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
S 3 5 6 6 . 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 4 4
Ji- ka eng- kau mem- be- bas- kan o- rang i- ni, eng- kau bu- kan- lah sa-
_______ _______ _______ _______ _______
A 0 0 0 6. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ji- ka eng- kau mem- be- bas-kan o- rang i- ni, eng- kau
. . _______
. . _______
. . _______
. . _______
. . _______. _______
. . _______
T 1 7 6 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 6 6
Ji- ka eng- kau mem- be- bas- kan o- rang i- ni, eng- kau bu- kan- lah sa-
_______ _______ _______ _______ _______
B 0 0 0 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ji- ka eng- kau mem- be- bas- kan o- rang i- ni, eng- kau

_______ _______ ___ _______ _______ _______ _______ _______ _______


S 5 4 . 3 3 ‘ 3 /4 . /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4 /4
ha- bat Kai- sar. Se- ti- ap o-rang yang menganggap di- ri- nya se- ba- gai
_______ _______ _______ _______ ___ _______ _______ _______ _______ _______ _______
A 7. 2 2 7. 7. 1 1 ‘ 1 2 .2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
bu- kan sa- ha- bat Kai- sar. Se- ti- ap o-rang yang menganggap di- ri- nya se- ba- gai
_______ _______ ___ _______ _______ _______ _______ _______ _______
T 7 6 . 5 5‘ 5 6 .6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
ha- bat Kai- sar. Se- ti- ap o-rang yang menganggap di- ri- nya se- ba- gai
_______ _______ _______ _______ ___ _______ _______ _______ _______ _______ _______
B 3 4 4 2 2 3 3‘ 3 2 .2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
bu- kan sa- ha- bat Kai- sar. Se- ti- ap o-rang yang menganggap di- ri- nya se- ba- gai

_______
rall.
___
S 5 5 . 6 6 6 6 5 . /45 5 . .
_______ ___
A 3 3 . 2 4 4 2 32 1 2 2 . .
. . _______. .
T 1 1 . 6 1 1 6 7 6 . 7 . .
_______
B 1 1 . 4 4 4 4 3 6 . 5 . .
ra- ja, ia me- la- wan Ka- (i-) i- sar.
.
(5=1) __ ___ __ ___ _______
. .
6 1.. 6 ‘ 6 1.. 5 6 4
E Ke- tika mendengar perkataan itu, Pi- latus menyuruh membawa Yesus ke lu- ar.
__ ___
. . ___. _______ _______
. . .
6 1.. 1 ‘ 1.. 7 6 1 1 1‘
La- lu ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang berna- ma Li- thos-tro- tos,
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
da- lam bahasa Ibrani: Gabba- tha.
__ ___
. __ _______. . __ ___
. _______
6 1.. 7 6 1 1 ‘ 6 1.. 5 6 4
Ha- ri itu ialah hari persi- ap- an Pas- kah, ki- ra-kira pukul du- a be- las.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
Ka- ta Pilatus kepada orang-orang Yahu- di i- tu:
__
. _______
. . _______
. . .
2 4 4 2 3 1
P Li- hat- lah ra- ja- mu!
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 (4=1)
E La- lu berteriaklah me- re- ka:

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 14 


 
4/4 f
_____________
_______ _______
S 0 0 0 5 5 5 6 6 0 0
f E-nyah-kan Di- a!
_____________
_______ _______ _____________
_______ _______
A 0 2 2 2 3 3 0 0 2 2 2 3 3
E-nyah-kan Di- a! Sa- lib- kan Di- a!
_____________ _____________
. _______
. . _______ . _______
. .
T 0 0 f 1 1 1 7 7 0 0 1 1 1
f E-nyah-kan Di- a! Sa- lib- kan
_____________
_______ _______ _____________
_______ _______
B 5 5 5 4
/ /4 0 0 5 5 5 /4 /4 0
E-nyah-kan Di- a! Sa- lib- kan Di- a!

_____________
_______ _______ _____________
_______ _______ ________
___
S 5 5 5 6 6 5 5 5 4
/ /4 5 .5 7 . 6 . 2 . . .
Sa- lib- kan Di- a! E-nyah-kan Di- a! Sa- lib- kan Di- a!
_____________
_______ _______ ________
___
A 0 2 2 2 3 3 0 2 .2 4 . 3 2 2 . . .
E-nyah-kan Di- a! Sa- lib- kan Di- a!
_______ _____________
. _______
. . _______ . _______
. .
T 7 7 0 0 1 1 1 7 7 1 1 1 7 6 7 . . .
Di- a! E-nyah-kan Di- a! Sa- lib- kan Di- a!
_____________
_______ _______ _____________
_______ _______ ________
___
B 5 5 5 4
/ /4 5 5 5 6 6 5 .5 6 . 4 . 5 . . .
E-nyah-kan Di- a! Sa- lib- kan Di- a! Sa- lib- kan Di- a!

.
(5=1) __ ___ _______
.
6 1.. 5 6 4
E Ka- ta Pilatus kepada me- re- ka
__
. ___
. _______
. . ___
.. .
2 4.. 3 1 23 4
P Ha- ruskah aku menyalib- kan ra- ja- mu?
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 (4=1)
E Ja- wab imam-imam ke- pa- la:

3/4 mp _______ _______ _______ _______ _______ _______


S 3 . 3 3 3 3 3 3 3 /4 /4 . 5 . 5 5 5 5 5 5 5
_______ _______ _______ _______ _______ _______
A 1 . 1 1 1 1 1 1 1 2 2 . 3 . 3 3 3 3 3 3 3
_______ _______ _______ _______ _______ _______
T 5 . 5 5 5 5 5 5 5 6 6 . 7 . 7 7 7 7 7 7 7
_______ _______ _______ _______ _______ _______
B 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 1
Ka- mi ti- dak mempu- nya- i ra- ja, ka- mi ti- dak mempu- nya- i

_______ _______ ___


rall.___
S 6 6 6 6 6 75 5 . /4 5 . .
_______ _______ ___
A 4
/ 4
/ /4 4
/ /4 52 3 2 2 . .
. _______
. . _______
. . ___
. .
T 1 1 1 1 1 27 1 6 5 . .
_______ _______
B 6. 6. 6 6 6 5 1 2 5. . .
ra- ja se-la- in Ka- i- sar!

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 15 


 
.
(5=1) __ ___ _______
.
6 1.. 5 6 4
E Ak- hirnya, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disa- lib- kan.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
Me- reka meneri- ma Ye- sus.
__ ___
. . ___ . .
6 1.. 1 ‘ 1.. 1‘
Sambil memikul salib-Nya, Yesus dibawa ke luar kota,
___
. . . __
1.. 1 ‘ 1.. 6 6
ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani: Gol- go- tha.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
Di situ Yesus di- sa- lib- kan
__ ___
. .
6 1.. 1‘
dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang la- in,
___
. _______
1.. 5 6 4
sebelah-menyebelah, sedangkan Yesus di te-ngah- te- ngah.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
Pi- latus menyuruh memasang juga tulisan di atas ka- yu i- tu,
___
. _______
1.. 5 6 4
bunyinya: “Yesus Orang Nazaret, Raja Orang Ya- hu- di.”
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
Ba- nyak orang Yahudi membaca tulis- an i- tu,
__ ___
. .
6 1.. 1‘
se- bab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat ko- ta,
___
. _______
1.. 5 6 4
dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yu- na- ni.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 (4=1)
La- lu kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pi- la- tus:

2/4, 3/4, 4/4 mf _______. _______


. . _______
. . . ___. _______
. . _______
. .
T 0 0 6 . 1 1 1 1 1 1 0 01 1 1 1 1
mf Ja- ngan eng-kau me- nu- lis: “Ra- ja o- rang Ya-
___ _______ _______ _______ _______ _______
B 2 .4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 2 0
Ja- ngan eng- kau me- nu- lis: “Ra- ja o- rang Ya- hu- di”,

. _______ _______
. . . _______
. . _______
T 1 6 0 0 0 0 7 1 1 1 1 1 7 6
hu- di”, me- la- in- kan I- a meng- a-
___ _______ _______ _______
B 0 02 4 4 4 4 4 3 2 4 . 4 .
me- la- in- kan I- a meng- a- ta- kan:

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 16 


 
. . _______ _______
. . _______
. . . _______
T 1 1 0 0 0 0 7 1 1 1 1 1 6 6
ta- kan: “A- ku- lah Ra- ja o- rang Ya-
___ _______ _______ _______ _______ _______ _______
B 0 03 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 1 1
“A- ku- lah Ra- ja o- rang Ya- hu- di, A- ku- lah Ra- ja

rall. ___
T 7 5 . /45 5 . . .
hu- - di.”
_______
B 2 7. 7. 1 6. 5. . . .
o- rang Ya- hu- di.”
.
(5=1) _______ _______
.
6 1 5 6 4
E Ja- wab Pi- la- tus:
__
. ___
. _______
. . .
2 4.. 2 3 1
P A- pa yang kutulis, tetap ter- tu- lis.
__ ___
.
6 1.. 6‘
E Se- sudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Ye-sus,
__ ___
. . ___
. __ _______. .
6 1.. 1 ‘ 1.. 7 6 1 1‘
me- reka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi em- pat ba- gi- an,
__ ___
. ______
6 1.. 5 6 4
un- tuk masing-masing prajurit satu ba- gi- an.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
Ju- bah Yesus pun mere- ka am- bil.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
Te- tapi jubah itu ti- dak ber- ja- hit,
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
da- ri atas ke bawah merupakan satu tenun- an u- tuh.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4 (4=1)
Ka- rena itu mereka berkata seorang kepada yang la- in:

3/4 mp ___ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ___
S 3 .3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 /4 /4 .3
___ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ___
A 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 .1
___ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ___
T 5 .5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 .5
___ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ___
B 1 .1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1
Ja-ngan- lah ki- ta mem- ba- gi- nya men-ja- di be- be- ra- pa po- tong, te-

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 17 


 
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
S 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
/ /4 /4 /4 5 5 5 5 5
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
T 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7
_______ _______ _______ _______ _______ _______ _______
B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ta- pi ba- ik- lah ki- ta mem-bu- ang un- di un- tuk me- nen- tu- kan si-
_______
rall.___
S 6 6 6 7 5 5 . /4 5 . .
_______
A 4
/ 4
/ 4
/ 5 2 3 2 2 . .
. . . _______
. .
T 1 1 1 2 7 1 6 5 . .
_______
B 6. 6. 6 5 5 1 2 5. . .
a- pa yang men- da- pat- kan- nya.
__ ___
.
6 1.. 6‘
E De- mikianlah hendaknya supaya digenapi yang ada tertulis dalam Kitab Suci:
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
“Mereka membagi-bagi pakaian-Ku di anta- ra me- re- ka,
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
dan membuang undi atas ju- bah- Ku.”
__ ___
. _____
6 1.. 5 6 4
Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit i- tu.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
De- kat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan sauda- ra i- bu- Nya,
___
. _______
1.. 5 6 4
Maria istri kleopas, dan Maria Mag- da- le- na.
__ ___
. __ ___
. __ _______..
6 1.. 6 ‘ 6 1.. 7 6 1 1‘
Ke- tika Yesus melihat ibu-Nya dan murid yang Dia kasihi di sampingnya,
__ ___
. _______
.
6 1.. 1\7 6 5 4
ber- katalah Ia kepa- da i- bu-Nya:
___ ___ __ _______ ____
6 56 \
76 5 4 ‘ 2 4 3 565 4 4
† I- bu, i- ni- lah a- nak- mu!
__ ___
. _______
.
6 1.. 1\
7 6 5 4
E Ke- mudian kata-Nya kepada mu- rid i- tu:
__ _______ ____
4 3 5 565 4 4
† I- ni- lah i- bu- mu!
__ _______
. _______. . __ ___. _____
6 1 7 6 1 1 ‘ 6 1.. 5 6 4
E Se- jak sa- at i- tu, mu- rid itu menerima Maria di dalam ru-mahnya.
__ ___
. . ___
. __ _______. .
6 1.. 1 ‘ 1.. 7 6 1 1‘
Se- sudah itu, karena Yesus ta- hu bahwa segala sesuatu te- lah se- le- sai,

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 18 


 
_______
. . _______
.
1 1 1\ 7 6 5 4
ber- ka- ta- lah I- a:
__ ____
5 565 4 4
† A- ku ha- us!
___
. _______
1.. 5 6 4
E - Supaya digenapi yang ada tertulis dalam Ki- tab Su- ci –
__ ___
. _____
6 1.. 5 6 4
Di situ ada suatu bejana penuh anggur a- sam.
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
La- lu mereka melilitkan bunga karang pada se- ba- tang hi- sop,
__ ___
. .
6 1.. 1‘
mencelupkannya dalam anggur asam itu,
___
. _____
1.. 5 6 4
lalu mengulurkannya ke mulut Ye- sus.
__ ___
. _______
.
6 1.. 1\7 6 5 4
Se- sudah meminum anggur asam itu, berka- ta- lah Ye- sus:
_______ _____
5 5 565 4 4
† Su- dah se- le- sai!
__ ___
. __ _____. . ___
. ______
6 1.. 7 6 1 1 ‘ 1.. 5 6 4
E La- lu Yesus menundukkan ke- pa- la dan menyerahkan nyawa-Nya

Semua hening sejenak merenungkan wafat Tuhan.

__ ___
. . ___
. .
6 1.. 1 ‘ 1.. 1‘
E Ka- rena hari itu Hari Persiapan, dan supaya pada hari Sabat
___
.
1.. 6‘
mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1
– sebab Sabat itu hari yang be-sar –
__ ___
.
6 1.. 6‘
ma- ka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu di- pa- tah- kan,
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
dan jenazah-jenazahnya di- tu- run- kan.
__ ___
. __ ___
. __ _______. .
6 1.. 6 ‘ 6 1.. 7 6 1 1‘
La- lu datanglah prajurit-prajurit, dan mematahkan kaki orang yang per- ta- ma
__ ___
. . ___. _______
6 1.. 1 ‘ 1.. 5 6 4
dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama de- ngan Ye- sus.

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 19 


 
__ ___
. __ _______. . __ ___
. .
6 1.. 7 6 1 1 ‘ 6 1.. 1‘
Te- tapi ketika mereka sampai kepada Ye- sus dan melihat bahwa Ia telah mati,
___
. __ ___. __ _______. .
1.. 6 ‘ 6 1.. 7 6 1 1‘
mereka tidak mematahkan kaki-Nya, te- tapi seorang dari antara praju- rit i- tu
__ ___
. . ___
. _______
6 1.. 1 ‘ 1.. 5 6 4
me- nikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan a- ir.
__ ___
. __ _______. . __ ___. _______
6 1.. 7 6 1 1 ‘ 6 1.. 5 6 4
O- rang yang melihat sendiri hal i- tu ber- sak- si, dan benarlah kesak- si- an- nya.
__ ___
. __ _______. . __ ___. _______
6 1.. 7 6 1 1 ‘ 6 1.. 5 6 4
Ia pun tahu bahwa ia mengatakan ke- be- nar- an, su- paya kamu juga per- ca- ya.
__ ___
. _ __ ___
. __ ______ . .
6 1.. 6‘ 6 1.. 7 6 1 1‘
Se- bab hal itu terjadi, su- paya digenapi yang ada tertulis dalam Ki- tab Su- ci:
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
“Tidak ada tulang-Nya yang akan dipa- tah- kan.”
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
A- da pula nas lain yang menga- ta- kan:
__ ___
. . ___
. _______
6 1.. 1‘ 1.. 5 6 4
“Mereka akan memandang Dia, yang telah mere- ka ti- kam.”
__ ___
. __ ___
. .
6 1.. 6 ‘ 6 1.. 1‘
Se- sudah itu Yusuf dari Arimate- a me- minta kepada Pilatus,
___
. _______
1.. 5 6 4
supaya ia diperbolehkan menurunkan jena- zah Ye- sus.
__ ___
.
6 1.. 6‘
Yu- suf menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
ka- rena ia takut kepada para pemuka Ya- hu- di.
__ ___
. _____
6 1.. 5 6 4
Pi- latus mengabulkan permintaan Yu- suf.
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
La- lu datanglah Yusuf dan menurunkan jenazah Ye- sus.
__ ___
.
6 1.. 6‘
Ni- kodemus juga datang ke situ.
__ ___
. _____
6 1.. 5 6 4
Di- alah yang dulu datang malam-malam kepada Ye- sus.
__ ___
.
6 1.. 6
I- a membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu,
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
ki- ra-kira tiga puluh kilogram be- rat- nya.
__ ___
. __ ___
. __ _______. .
6 1.. 6 ‘ 6 1.. 7 6 1 1‘
Me- reka mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan ka- in le- nan
__ ___
. . ___ . _____
6 1.. 1 ‘ 1.. 5 6 4
dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat pemakaman orang Yahu- di.

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 20 


 
__ ___
.
6 1.. 6‘
Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman,
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
dan dalam taman itu ada suatu ku- bur ba- ru
__ ___
. _______
6 1.. 5 6 4
yang di dalamnya belum pernah dimakamkan se- se- o- rang.
__ ___
.
6 1.. 6‘
Karena hari itu Hari Persiapan orang Yahudi,
__ ___
. __ _______. .
6 1.. 7 6 1 1‘
sedangkan kubur itu tidak ja- uh le- tak- nya,
__ ___
. __
. _______
... . . .
6 1.. 2 232 1 1 1
maka mereka membaringkan jenazah Ye- sus di si- tu.

___
. ___
.. .
1.. 12 1
E Demikianlah Injil Tuhan.
___
. __
. ___
. ___ ___
1.. 1 7 17 65 67 6
U Terpujilah Kris- tus.

Kisah Sengsara menurut Yohanes| 21