Anda di halaman 1dari 3

Tajuk

Ekosistem Tanah – Biota Tanah dan Jaringan Makanan

Pengenalan

Konsep ekosistem merujuk kepada interaksi hidupan dengan unsur-unsur yang


merupakan asas kepada alam dalam hubungan yang saling berkait rapat. Ekosistem boleh
dikaji dan dibahagikan kepada skop yang luas serta menerangkan situasi hubung kait antara
hidupan dengan alam semula jadi.

Sebuah ekosistem yang terdiri daripada tumbuhan, haiwan dan faktor abiotik saling
berperanan dalam mengumpul, menyimpan dan menghasilkan tenaga. Sebagai contohnya
tumbuhan (pengeluar) akan mengumpul tenaga hasil daripada proses fotosintesis dan
menyimpan tenaga dalam bentuk karbohidrat. Haiwan pemakan tumbuhan (pengguna primer)
pula akan memperolehi tenaganya dengan memakan tumbuhan dan menyimpannya dalam
bentuk lemak. Haiwan pemakan daging (pengguna sekunder dan tertier) juga dikenali sebagai
pemangsa akan mendapat tenaga dengan memakan pengguna primer. Aras pertukaran
tenaga akan semakin berkurang apabila menaiki hieraki rantaian makanan.

Organisma-organisma yang tinggal di dalam tanah memerlukan air dan udara untuk
hidup. Bahan-bahan seperti air, udara, dan bahan-bahan organik yang terkandung di dalam
tanah membolehkan flora, bakteria, fungi, dan fauna kecil seperti cacing dan serangga dapat
hidup dalam tanah. Semua benda hidup atau organisma yang terdapat dalam tanah serta
elemen-elemen mineral penting untuk membentuk sesuatu sistem tanah, atau lebih dikenali
sebagai ekosistem tanah. Sementara itu, biota pula adalah merujuk kepada semua flora dan
fauna yang berada di dalam sesebuah kawasan. Biota tanah adalah kumpulan jasad hidup
yang menjadikan tubuh tanah sebagai ruang hidup untuk menjalankan seluruh kegiatan
ekologinya. Ekosistem tanah merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan antara flora
dan fauna serta persekitarannya. Kedua-duanya ini saling berhubung kait dan mempengaruhi
antara satu sama lain

Objektif

1. Menjalankan amali untuk mengkaji ekosistem tanah: biota tanah dan jaringan makanan
2. Mengenalpasti jenis organisma yang hidup pada lapisan tanah yang berbeza
3. Menghubungkaitkan setiap jenis organisma yang ditemui dalam satu siratan makanan

Radas dan bahan

Pembaris bersenggat (1) Piring petri (3)


Beg plastik berpelekat (3) Slaid kaca dan penutup slaid (3)

Neraca elektrik (1) Mikroskop (1)

Pencedok tanah (1) Kanta tangan (1)

Seet bedah (1)

Prosedur

1. Sampel humus dan tanah permukaaan dikumpulkan dari 2 atau tiga lokasi berbeza
2. Lokasi diplih mengikut jenis tanah dan kedudukan seperti paya, tanah kebun, lantai
hutan, tepi sungai, di bawah spesies pokok tertentu dan lain-lain.
3. Sampel-sampel tanah diletakkan di dalam beg plastik berbeza dan dilabelkan.Label
mengadungi : Nama pengumpul, tarikh dan maklumat lokasi (altitud dan
kedudukan/GPRS)
4. Vegetasi dan ciri-ciri tanah yang dikumpulkanpada setiap lokasi direkodkan di dalam
jadual.
5. sampel tanah disimpan sehingga terdapat tempat sesuai untuk dikaji.
6. Di dalam keadaan yang sesuai seperti makmal, 200g sampel tanah yang telah
dikumpulkan diperiksa menggunakan mikroskop atau kanta tangan.
7. Sebrang fauna yang ditemui diasingkan ke dalam kelalang atau piring petri untuk
pengecaman.
8. Semua organisma dikenalpasti ketahap Famili atau Order
9. Dapatan direkodkan ke dalam jadual.

Keputusan

BIL. CIRI-CIRI/ PROFIL LOKASI 1 LOKASI 2 LOKASI 3


1 Altitud
2 Kedudukan (GPS)
3 Jenis vegetasi/ tumbuhan
4 Lapisan hutan
5 Kedudukan dari permukaan
tanah
6 kelembapan tanah
7 pH tanah
8 kepadatan tanah
9 Tekstur tanah
JENIS FAUNA CIRI-CIRI/ LAPISAN LAPISAN LAPISAN
ORDER/ HUMUS TOPSOIL BAWAH
FAMILI (Bil. Ind.) (Bil. Ind.) (Bil. Ind.)

JENIS FAUNA CIRI-CIRI/ LOKASI 1 LOKASI 2 LOKASI 3


ORDER/ (Bil. Ind.) (Bil. Ind.) (Bil. Ind.)
FAMILI

Perbincangan