Anda di halaman 1dari 164

KEMENTERIAN PENDIDIKA N MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

PENDIDIKAN JASMANI

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Diusahakan oleh
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2002


© Kementerian Pendidikan Malay sia 2002

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama
ada secara elektronik, f otokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Pesiaran Duta, 50604
Kuala Lumpur, Malay sia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

Perpustakaan Negara Malay sia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Malay sia. Pusat Perkembangan Kurikulum


Pendidikan jasmani : huraian sukatan pelajaran sekolah rendah
/ Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.
ISBN 983 - 9229 - 78 - 8
1. Physical education and training - Malaysia - Outlines, sy llabi, etc.
2. Physical education and training - Malaysia - Study and teaching
(Primary ) . I. Judul
372.860202

Dicetak oleh
Perniagaan Rita,
No 12 & 14, Jalan 12/10,
Taman Koperasi Polis,
68100 Batu Cav es
KANDUNGAN

Rukun Negara v
Falsafah Pendidikan Kebangsaan vii
Kata Pengantar ix
Pendahuluan xi
1. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 1 1

2. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 2 23

3. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 3 45

4. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 4 71

5. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 5 99

6. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 6 127

7. Pemetaan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 1 hingga Tahun 6 153


dan Kelas Peralihan hingga Tingkatan 5

iii
iii
RUKUN NEGARA

Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan


yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara hidup yang
liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi
moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :

Kepercayaan kepada Tuhan


Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii
PENDIDIKAN JASMANI

KATA PENGANTAR

Hu r a ia n Su k a ta n Pe l a jar a n ia l ah d o ku me n y an g Gu ru p er lu s e nt i as a p e ka t er h a da p t a ha p
me mp e r i nc i ka n k an d un ga n S u ka ta n Pe l a j ar a n y an g k e s ih at a n mu r id d e ng a n me n ga mb i l k ir a
b er t u ju an un t u k me me nu h i c it a- c i ta mu r n i da n k e s e pa d ua n i l mu, n i la i da n a ma l a n. Pe ng a j ar a n
s e ma ng at F a ls af ah Pe n di d i k an Ke b an gs aa n, da n dan p e mb el a j ar a n d ir a nc a ng s u p ay a d a pa t
me n y ed i a ka n mur i d me n g ha da p i a r us g lo ba l is as i me l a h i r ka n mu r id y an g bijak me n j ag a
s er t a e k on o mi b er as as k an p e ng e ta hu a n pa d a a ba d k e s e j ah t er a a n d ir i, mas y ar a ka t d an n e gar a .
ke -2 1 .
Da l a m me n y e d ia k a n Hur a i an S u k at an Pe l a j a r a n
Do k u me n i n i meny ar an k a n s tr at e gi pe n ga j ar an da n ini b any a k p i ha k te r li b at ter u ta ma g ur u ,
p e mb e l a jar a n y a n g mer a ng k u mi p e lb a ga i a kt iv i t i p e ns y a r a h ma k t ab d an u n iv e r s i t i s er ta p eg aw a i
dan p en g gu n aa n s u mb er . G ur u d ig a l a k ka n K e me n t er ia n Pe n d id i k an , d a n in d iv id u y an g
me n g g un a k an kr ea t iv it i un t u k me mi l i h , me ny us u n mew a k i l i b a da n- ba da n t er te nt u.
d a n men g o la h a k t iv it i me ng i k ut k es es ua i a n mu r id .
Hu r a ia n in i d ih ar ap a k an da pa t me mb a nt u g ur u K e p ad a s e mu a p i ha k y an g t e la h me mb e r i ka n
me r a nc a n g da n me l a ks an a k an p en g a jar a n da n s u mb an ga n k ep a ka r a n, ma s a d an te n ag a
p e mb e l a jar a n s ec a r a b er k es a n . s eh i ng g a t er has i l ny a Hur ai a n Su k a ta n Pe l a j ar a n
ini, K e me nt er i an Pe n d i d i ka n me r a k a mk a n
Da l a m me l a k u k a n a k t iv it i p en g a jar a n da n s et i ng g i- t in gg i p en gh ar ga a n d an uc ap an t er i ma
p e mb e l a jar a n, g ur u d ih ar ap da pa t me mb er i k a s ih .
p e ne k a na n ke pa d a uns ur b er n i l a i t a mba h , i a it u
k e ma h i r a n b er f i k ir , k e ma h ir an b e l a jar c a r a b e l a jar ,
p e ng g un a an te k n o lo g i ma k l u mat d an k o mu n i kas i ,
k e c er d as a n p e lb a ga i , p e mb el a j ar a n mas ter i ,
p e mb e l a jar a n s ec ar a k on t e ks t ua l , pe mb e l a ja r a n
s ec ar a ko ns t r u k t iv is me, pe mb e l a jar a n a ks es k en d ir i
d a n k a j ia n mas a de pa n . Di s a mp i n g it u, n i l a i mur n i
d a n s e man g at p atr i ot i k d an k ew ar ga n eg ar aa n t e ta p ( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN )
d i u ta ma k a n. S e mua e le me n i n i d i ha r a p ka n d a pa t Pengarah
me mb e r i k ey a k i n an k ep ad a mur i d d a n d i ap l i k as i ka n Pusat Perkembangan Kurikulum
d a l a m k eh i du p an h ar i an da n d un i a p e ker j a an . Kementerian Pendidikan Malaysia

ix
vi
PENDIDIKAN JASMANI

PENDAHULUAN
Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan
Matlamat
Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut
Pendidikan Jasmani bertujuan membantu murid menjadi tiga tunjang utama iaitu :
cergas melalui pembelajaran aktiviti fizikal dan amalan
kecergasan. 1. Kecergasan
Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan
Buda ya Pembelajaran Pendidikan Jasmani murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan
tanpa merasa lesu.
Mata pelajaran Pendidikan Jasmani menekankan gaya hidup Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan
yang sihat dan aktif. Pendekatan yang dicadangkan bagi fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.
mata pelajaran ini ialah pembelajaran melalui kegiatan
Pendidikan Jasmani yang merangkumi tiga aspek penting, 2. Kemahiran
iaitu : Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan
murid melakukan kemahiran daripada aspek
x Penglibatan murid secara aktif dan selamat pergerakan otot besar dan otot halus.
x Interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan dan alat Tumpuan diberi kepada kemahiran asas dalam
x Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti permainan, olahraga, gimnastik, pergerakan kreatif
pembelajaran dan rekreasi.

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani 3. Kesukanan


Konsep tunjang ini menitikberatkan
Selain dokumen Sukatan Pelajaran, guru juga perlu merujuk kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan
kepada dokumen Huraian Sukatan Pelajaran. Huraian amalan pendidikan jasmani dan sukan. Tumpuan
Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan mengandungi diberi kepada aspek keselamatan, pengurusan,
perincian kurikulum untuk Kurikulum Bersepadu Sekolah kerjaya, etika dan isu-isu dalam pendidikan jasmani
Rendah (KBSR) Tahap I dan II serta (KBSM). dan sukan.

xi
PENDIDIKAN JASMANI

xii
PENDIDIKAN JASMANI

Kandungan Buku Ini

Buku ini mengandungi objektif dan perincian kurikulum Lajur Bidang/Unit Pembelajaran merangkumi tajuk dan
Pendidikan Jasmani untuk sekolah rendah. subtajuk yang terdapat pada setiap tunjang pembelajaran.
Guru boleh menambah tajuk di mana perlu mengikut
Objektif bagi setiap tahun diberi untuk membantu guru kesesuaian murid, alatan, dan persekitaran.
merancang pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran ini
dengan lebih tepat dan berkesan. Lajur Hasil Pembelajaran mengandungi tiga aras iaitu
Aras 1, 2 dan 3.
Perincian kurikulum untuk setiap tahun dipersembahkan x Aras 1 adalah aras yang paling mudah dan dapat
mengikut tiga lajur seperti berikut : dilakukan oleh semua murid
x Aras 2 adalah pemeringkatan dari Aras 1 bagi
sesetengah murid.
Bidang / Unit Hasil Cadangan Akti viti x Aras 3 pula adalah aras yang tinggi, lebih sukar dan
Pembelajaran Pembelajaran Pembelajaran menggalakkan pembelajaran kendiri untuk murid yang
mempunyai kadar pembelajaran yang lebih cepat.

Setiap murid mesti menguasai hasil pembelajaran


pada Aras 1. Bagi murid yang mempunyai kebolehan dan
keupayaan adalah digalakkan untuk menguasai Aras 2
dan Aras 3. Setiap aras yang dilalui oleh murid
menunjukkan tahap kemampuan seseorang murid dan
kreativitinya.

Lajur Cadangan Akti viti Pembelajaran ini boleh dirujuk


oleh guru bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran lain atau
menambah aktiviti mengikut kebolehan murid.

xiii
PENDIDIKAN JASMANI

Cadangan Taburan Tajuk dan Waktu Pengajaran


TAH AP I/ TAH AP II/ *KEL. TINGKATAN
TUNJANG TAJUK TAHUN TAHUN PER.
PEMBELAJ AR AN 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
WAKTU PENGAJ AR AN
Daya tahan kardiovaskular 6 6 5 3 3 2 4 4 3 3 5 6
Daya tahan otot - - - 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Kekuatan - - - 3 2 2 3 4 4 4 5 5
Kelenturan 5 5 4 2 2 2 2 1 - - - -
Kecergasan Komposisi badan - - - - - 2 - - 1 1 - 1
Kordinasi 5 5 4 3 - - - - - - - -
Imbangan 5 5 5 2 2 2 - - - - - -
Ketangkasan 5 5 5 3 3 3 1 - - - - -
Kuasa - - - - 2 3 1 3 3 3 - -
Masa tindak balas - - - 2 2 2 - - - - - -
Kepantasan - - - 1 3 3 2 4 3 3 - -
Konsep, definisi, prinsip dan kaedah - - - 1 1 1 2 1 1 1 - -
latihan
Pergerakan Asas 30 30 30 - - - - - - - - -
Permainan - - - 14 14 14 16 15 15 15 15 15
Olahraga - - - 6 6 6 6 6 9 8 8 9
Kemahiran Gimnastik 10 10 11 10 10 9 9 9 9 9 10 10
Pergerakan Kreatif 10 10 10 - - - 2 2 2 2 4 4
Rekreasi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Kesenggangan 2 2 2 - - - - - - - - -
Keselamatan 2 2 2 1 1 1 2 - - - - 2
Pengurusan 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 -
Kesukanan Kerjaya - - - - - - - - - 1 1 -
Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Sukan - - 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2
Etika - - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -
JUMLAH WAKTU 84 84 84 60 60 60 60 60 60 60 60 60

* KEL. PER. : Kelas Peralihan

Nota : Cadangan agihan masa di atas boleh dij adikan rujukan untuk merancang rancangan tahunan mata pelajaran Pendidikan Jasmani

xv
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 1, murid dapat :

1. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan
ketangkasan;

2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan yakin;

3. Melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan dalam suasana yang mengembirakan;

4. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan diri, rakan, dan kumpulan; dan

5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

1
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

2
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut


(a) Daya Tahan Kardiovaskular bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru
Aras 1 juga boleh mencadangkan aktiviti
Daya tahan kardiovaskular x Menyatakan aspek-aspek pembelajaran lain mengikut kebolehan
bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira murid.
sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan
dengan baik. kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan
x Melakukan sekurang-kurangnya kardiovaskular secara individu dan
(i) Cadangan Aktiviti: satu aktiviti daya tahan berpasangan.
x Lari berterusan selama 2-3 kardiovaskular.
minit. x Menyebut aspek-aspek
x Lari ulang alik 10 meter Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira
selama 2-3 minit. x Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Lari berhalangan 2-3 minit. aktiviti daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular.
x Menyatakan perasaan semasa
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti daya tahan x Melakar dan mew arnakan memek
x Mengenal pasti kardiovaskular. muka untuk menyatakan perasaan
kemampuan, tahap, dan selepas melakukan aktiviti daya
kecergasan murid semasa Aras 3 tahan kardiovaskular .
melakukan aktiviti. x Melakukan tiga aktiviti daya tahan
x Kemudahan peralatan. kardiovaskular. x Melakar dan mew arnakan anggota
x Persekitaran atau tempat x Menyatakan anggota badan yang badan yang terlibat semasa
beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti melakukan aktiviti daya tahan
x Penyeliaan, arahan dan daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular.
bimbingan.
x Per lakuan murid.
x Latihan yang sistematik.

3
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan Murid dapat :

Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara


meregang otot beserta kebebasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira
sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan sekurang-kurangnya keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: satu aktiviti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Membongkok badan ke
hadapan. Aras 2 x Melakar dan mew arnakan memek
x Melentik ke sisi, kanan dan x Melakukan sekurang-kurangnya dua muka untuk menyatakan perasaan
kiri. aktiviti kelenturan. selepas melakukan aktiviti
x Melentik ke belakang. x Menyatakan perasaan semasa kelenturan.
melakukan aktiviti kelenturan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Melakar dan mew arnakan anggota
x Mengenal pasti kemampuan, Aras 3 badan yang terlibat semasa
tahap, dan kecergasan murid x Melakukan sekurang-kurangnya tiga melakukan aktiviti kelenturan.
semasa melakukan aktiviti. aktiviti kelenturan.
x Kemudahan peralatan. x Mengenal pasti anggota badan yang
x Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti
beraktiviti. kelenturan.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.
x Latihan yang sistematik.

4
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Koordinasi Murid dapat :

Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1


yang melibatkan keselarasan antara x Menyatakan aspek-aspek x Melakukan aktiviti koordinasi secara
mata, tangan, kaki dan badan. keselamatan yang perlu diambil kira individu dan berkumpulan.
dalam melakukan aktiviti koordinasi.
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya x Melakar dan mew arnakan memek
x Lambung dan sambut bola satu aktiviti koordinasi. muka untuk menyatakan perasaan
besar atau pundi kacang. selepas melakukan aktiviti
x Menggolek gelung rotan. Aras 2 koordinasi.
x Lambung, sentuh lantai dan x Melakukan sekurang-kurangnya dua
sambut pundi kacang. aktiviti koordinasi. x Melakar dan melabelkan anggota
x Menyatakan perasaan semasa badan yang terlibat semasa
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti koordinasi. melakukan aktiviti koordinasi.
x Mengenal pasti kemampuan,
tahap, dan kecergasan murid Aras 3 x Menyebut aspek-aspek
semasa melakukan aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya tiga keselamatan yang perlu diambil kira
x Kemudahan peralatan. aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.
x Persekitaran atau tempat x Mengenal pasti anggota badan yang
beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Penyeliaan, arahan dan koordinasi.
bimbingan.
x Per lakuan murid.
x Latihan yang sistematik.

5
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Im bangan Murid dapat :

Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti imbangan secara


seseorang mengekalkan posisi x Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan.
badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira
keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. x Melakar dan mew arnakan memek
melakukan sesuatu aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya muka untuk menyatakan perasaan
satu aktiviti imbangan. selepas melakukan aktiviti
(i) Cadangan Aktiviti: imbangan.
x Berjalan sambil menjengket di Aras 2
atas garisan lurus. x Melakukan sekurang-kurangnya dua x Melakar dan melabelkan anggota
x Berjalan di atas bangku aktiviti imbangan. badan yang terlibat semasa
gimnastik. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan.
x Berjalan di atas per mukaan melakukan aktiviti imbangan.
bercerun.
Aras 3
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Melakukan sekurang-kurangnya tiga
x Mengenal pasti kemampuan, aktiviti imbangan.
tahap, dan kecergasan murid x Mengenal pasti anggota badan yang
semasa melakukan aktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Kemudahan peralatan. imbangan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.
x Latihan yang sistematik

6
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan bermaksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan


seseorang bergerak dengan pantas x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berkumpulan.
sambil bertukar arah atau posisi keselamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti x Melakar dan mew arnakan memek
(i) Cadangan Aktiviti: ketangkasan. muka untuk menyatakan perasaan
x Lari zig-zag sambil membaw a x Melakukan sekurang-kurangnya selepas melakukan aktiviti
bola satu aktiviti ketangkasan. ketangkasan.
x Musang dan ayam
x Harimau dan kambing Aras 2 x Melakar dan melabelkan anggota
x Melakukan sekurang-kurangnya dua badan yang terlibat semasa
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: aktiviti ketangkasan. melakukan aktiviti ketangkasan.
x Mengenal pasti kemampuan, x Menyatakan perasaan semasa
tahap, dan kecergasan murid melakukan aktiviti ketangkasan.
semasa melakukan aktiviti
x Kemudahan peralatan Aras 3
x Persekitaran atau tempat x Melakukan sekurang-kurangnya tiga
beraktiviti aktiviti ketangkasan.
x Penyeliaan, arahan dan x Mengenal pasti anggota badan yang
bimbingan terlibat semasa melakukan aktiviti
x Per lakuan murid ketangkasan.
x Latihan yang sistematik

7
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pergerakan Asas Murid dapat :

(a) Lokomotor Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan


x Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan
Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan
ke satu tempat yang lain. lokomotor. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Berjalan dan selamat. lokomotor.
x Berlari
x Melompat Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Merangkak x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Berguling lokomotor. pergerakan lokomotor.
x Ketingting x Melakukan satu rangkaian aktiviti
pergerakan dalam pergerakan x Menamakan sepuluh aktiviti yang
(ii) Aspek-Aspek lokomotor. berkaitan dengan kemahiran
Keselamatan: pergerakan lokomotor.
x Latihan yang Aras 3
sistematik seperti x Mereka cipta aktiviti pergerakan x Melakar dan melabelkan anggota
memanaskan badan lokomotor bersama rakan. badan yang terlibat semasa
dan menyejukkan x Mengenal pasti anggota badan yang melakukan aktiviti pergerakan
badan terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor.
x Mengenal pasti pergerakan lokomotor.
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan

8
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

aktiviti x Memberi contoh aktiviti harian yang


x Kemudahan berkaitan dengan pergerakan
peralatan. lokomotor.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Per lakuan murid.

9
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Bukan Lokomotor Murid dapat :

Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan bukan


keupayaan untuk x Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan
menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan
tempat. bukan lokomotor. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan bukan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Berdiri dan selamat. bukan lokomotor.
x Duduk
x Membongkok Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Memusing x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Mendekam bukan lokomotor. pergerakan bukan lokomotor.
x Mengilas x Melakukan satu rangkaian aktiviti
x Menguak pergerakan dalam pergerakan bukan x Menamakan sepuluh aktiviti yang
x Menyokong lokomotor. berkaitan dengan kemahiran
pergerakan bukan lokomotor.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
x Latihan yang x Mereka cipta aktiviti pergerakan x Melakar dan melabelkan anggota
sistematik seperti bukan lokomotor bersama rakan. badan yang terlibat semasa
memanaskan badan x Mengenal pasti anggota badan yang melakukan aktiviti pergerakan bukan
dan menyejukkan terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor.
badan. pergerakan bukan lokomotor.
x Mengenal pasti x Memberi contoh aktiviti harian yang
kemampuan, tahap, berkaitan dengan pergerakan bukan
dan kecergasan murid lokomotor.
semasa melakukan

10
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Per lakuan murid.

11
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Manipulasi Alatan Murid dapat :

Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan


mengkoordinasikan x Menyatakan aspek-aspek manipulatif alatan secara individu
bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan berkumpulan.
badan bagi manipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan
alatan. manipulatif alatan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: manipulatif alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Melambung betul dan selamat. manipulatif alatan.
x Menyambut
x Membaling Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Menyentuh x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Menampar manipulatif alatan. pergerakan manipulatif alatan.
x Menggolek x Mereka cipta aktiviti pergerakan
x Memukul manipulatif dengan menggunakan x Menamakan sepuluh aktiviti yang
x Menendang alatan. berkaitan dengan kemahiran
x Menggelecek x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan manipulatif alatan.
x Menahan pergerakan dalam pergerakan
x Melantun manipulatif alatan. x Melakar dan melabelkan anggota
badan yang terlibat semasa
(ii) Aspek-Aspek Aras 3 melakukan aktiviti pergerakan
Keselamatan: x Mereka cipta aktiviti pergerakan manipulatif alatan.
x Latihan yang manipulatif alatan bersama rakan.
sistematik seperti x Mengenal pasti anggota badan yang x Memberi contoh aktiviti harian yang
memanaskan badan terlibat semasa melakukan aktiviti berkaitan dengan pergerakan
dan menyejukkan pendidikan pergerakan manipulatif manipulatif alatan.
badan. alatan.

12
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Pelakuan murid.

13
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 x Melakukan pergerakan kesedaran


x Menyatakan aspek-aspek tubuh badan secara individu dan
Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik
dalam gimnastik yang pendidikan. x Membincangkan aspek-aspek
memberi tumpuan kepada x Melakukan pergerakan kesedaran keselamatan yang perlu diambil kira
pembelajaran individu yang tubuh badan dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti gimnastik
unik dar i segi gaya dan selamat. pendidikan.
pergerakan, pembelajaran
dan perkembangan pelajar. Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Melakukan pergerakan pelbagai cara pergerakan dalam gimnastik
(i) Tema Gimnastik dengan menggunakan ruang am dan pendidikan.
Pendidikan: ruang diri dengan gaya yang betul
x Tema 1 dan selamat. x Melakar dan melabelkan anggota
- Kesedaran tubuh badan yang terlibat dalam aktiviti
badan Aras 3 gimnastik pendidikan.
x Tema 2 x Mereka cipta rangkaian pergerakan
- Kesedaran ruang menggunakan kesedaran tubuh
badan dan kesedaran ruang dalam
gimnastik pendidikan.
(ii) Aspek-Aspek x Mengenal pasti anggota badan yang
Keselamatan terlibat semasa melakukan aktiviti
x Latihan yang pendidikan pergerakan.
sistematik.

14
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Per lakuan murid.

15
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Pergerakan Kreatif Murid dapat :

Pergerakan kreatif Aras 1 x Melakukan kemahiran pergerakan


bermaksud interpretasi idea, x Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan
perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan.
deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan
simbolik melalui pergerakan. kreatif. x Membincangkan aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Tema Pergerakan: dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Tema 1 kreatif.
- Kesedaran tubuh Aras 2
badan x Melakukan satu rangkaian x Menunjuk cara rangkaian
x Tema 2 pergerakan dalam pergerakan kreatif pergerakan dalam kemahiran
- Kesedaran dengan mengambil kira kesedaran pergerakan kreatif.
rintangan kepada ruang, arah, dan aliran.
beban dan masa x Melakar dan melabelkan anggota
x Tema 3 Aras 3 badan yang terlibat semasa
- Kesedaran ruang x Mereka cipta pergerakan dengan melakukan aktiviti pergerakan
x Tema 4 menggunakan kesedaran tubuh kreatif.
- Aliran beban badan dan kesedaran ruang dalam
badan dan ruang pergerakan kreatif.
dan masa
x Tema 5 x Mengenal pasti anggota badan yang
- Penyesuaian terlibat semasa melakukan aktiviti
terhadap rakan pergerakan kreatif.

16
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
x Latihan yang
sistematik.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Per lakuan murid.

17
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat :

(a) Rekreasi Aras 1 x Melakukan aktiviti menjejak secara


x Menyatakan aspek keselamatan yang berkumpulan.
Rekreasi ber maksud aktiviti perlu diambil kira dalam melakukan
terancang untuk mengisi masa aktiviti rekreasi. x Melakukan aktiviti perkhemahan
lapang yang bukan untuk tujuan x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga secara berkumpulan.
pertandingan. aktiviti rekreasi.
x Melakukan aktiviti abseiling /
(i) Cadangan Aktiviti: Aras 2 rapelling secara berkumpulan.
x Menjejak x Mengenal pasti kesesuaian tempat
x Per khemahan atau lokasi untuk aktiviti menjejak, x Menamakan lima jenis tumbuh-
x Abseiling / rappelling perkhemahan dan abseiling. tumbuhan.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 x Menamakan dua jenis pokok.


x Latihan yang sistematik. x Menyatakan kepentingan aktiviti
x Mengenal pasti rekreasi untuk diri sendiri dan x Menamakan lima jenis serangga.
kemampuan, tahap, dan keluarga.
kecergasan murid x Menunjuk cara membuat layang-
semasa melakukan layang.
aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.

18
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kesenggangan Murid dapat :

Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1


mengisi masa lapang x Menyatakan sekurang-kurangnya dua x Menyediakan folio individu berkaitan
jenis aktiviti kesenggangan. dengan aktiviti berbasikal.
(i) Cadangan Aktiviti: x Menyatakan sekurang-kurangnya dua
x Bersiar-siar faedah kesenggangan. x Menamakan lima jenis aktiviti
x Berbasikal bersenggang.
x Menyiram bunga Aras 2
x Galah panjang x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Menamakan tiga faedah
x Rebut tiang jenis aktiviti kesenggangan. bersenggang.
x Menyatakan sekurang-kurangnya
(ii) Faedah bersenggang: empat faedah kesenggangan. x Menulis tiga faedah bersenggang
x Mengisi masa lapang. dalam folio.
x Menyihatkan tubuh Aras 3
badan. x Menyatakan kepentingan x Melakar kan memek muka untuk
x Interaksi. bersenggang untuk diri sendiri dan menyatakan perasaan apabila
x Kepuasan. keluarga. melakukan aktiviti kesenggangan.
x Keseronokan. x Menyatakan perasaan yang dialami
ketika kesenggangan.
(iii) Perasaan yang dialami ketika
bersenggang.

(iv) Aspek-aspek keselamatan

19
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselam atan Murid dapat :

Keselamatan dalam sukan Aras 1 x Menyediakan folio berkaitan


bermaksud keadaan yang x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dengan keselamatan diri sendiri dan
membolehkan kita melibatkan diri aspek keselamatan dir i sendiri rakan semasa beraktiviti.
dalam sesuatu keadaan sukar atau semasa beraktiviti.
permainan tanpa menimbulkan x Menyatakan sekurang-kurangnya dua x Bercerita tentang perlakuan yang
implikasi buruk. aspek keselamatan rakan semasa berbahaya pada rakan semasa
beraktiviti. beraktiviti.
(a) Keselamatan semasa x Menyatakan sekurang-kurangnya dua
beraktiviti: aspek keselamatan dalam kumpulan
(i) Keselamatan diri sendiri: semasa beraktiviti.
x Pakaian yang sesuai.
x Peralatan yang betul. Aras 2
x Kaw asan yang selamat. x Menerangkan perlakuan yang
(ii) Keselamatan rakan: berbahaya pada rakan semasa
x Elakkan dar ipada beraktiviti.
bergurau, bertolak-
tolakan dan membaling Aras 3
objek kepada rakan. x Menjelaskan melalui contoh tiga
(iii) Keselamatan dalam situasi keselamatan bersama rakan
kumpulan: semasa beraktiviti.
x Mematuhi dan
mendengar arahan guru
dan ketua kumpulan.
x Meletakan peralatan di

20
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

tempat yang selamat.


x Membaw a alatan
dengan selamat.

21
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 1
BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

(a) Pengurusan dir i: Aras 1 x Melukis pakaian sukan yang sesuai.


(i) Kebersihan tubuh badan. x Menyatakan cara-cara membersihkan
tubuh badan selepas melakukan x Berbincang faedah berpakaian
(ii) Faedah berpakaian sukan aktiviti pendidikan jas mani dan bersukan semasa beraktiviti.
semasa beraktiviti: rekreasi.
x Keselamatan x Memotong dan menampal gambar
pergerakan. Aras 2 pakaian sukan dari majalah dalam
x Memudahkan x Menyatakan sekurang-kurangnya dua folio.
pergerakan. faedah berpakaian sukan semasa
x Keselesaan . beraktiviti.

Aras 3
x Mereka cipta pakaian sukan pada
tahun 2020.

22
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 2, murid dapat :

1. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan
ketangkasan;

2. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;

3. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

4. Memahami serta mengamalkan pengurusan masa yang sesuai untuk beraktiviti; dan

5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

23
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

24
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1. Kecergasan Fizikal
Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut
(a) Daya Tahan Kardiovaskular bagi mencapai hasil pembelajaran. Guru
Daya tahan kardiovaskular Aras 1 juga boleh mencadangkan aktiviti
bermaksud keupayaan jantung dan x Menyatakan aspek-aspek pembelajaran lain mengikut kebolehan
sistem peredaran darah berfungsi keselamatan yang perlu diambil kira murid.
dengan baik. dalam melakukan aktiviti daya tahan x Melakukan aktiviti daya tahan
kardiovaskular. kardiovaskular secara individu dan
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya dua berpasangan.
x Latihan berterusan 3 – 4 aktiviti daya tahan kardiovaskular.
minit x Menyebut aspek-aspek
x Lari berganti-ganti 2 x 200 Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira
meter x Melakukan tiga aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Naik turun bangku 3 – 4 kardiovaskular. kardiovaskular.
minit x Menyatakan perasaan semasa
melakukan aktiviti daya tahan x Menamakan tiga otot-otot yang
kardiovaskular. terlibat dengan aktiviti daya tahan
kardiovaskular.
Aras 3
x Menyatakan tiga otot utama yang x Melabelkan otot-otot yang terlibat
terlibat semasa melakukan aktviti dalam melakukan aktiviti daya tahan
daya tahan kardiovaskular. kardiovaskular.

x Melakar dan mew arnakan memek


muka untuk menyatakan perasaan
selepas melakukan aktiviti daya
tahan kardiovaskular.

25
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:


x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti kemampuan,
tahap, dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.

26
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan Murid dapat :

Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara


meregang otot beserta kebebasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan kumpulan.
sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira
sepenuhnya dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Meleding sokong hadapan
dua lutut. Aras 2 x Menamakan tiga anggota badan
x Meleding sokong hadapan x Melakukan ketiga-tiga aktiviti yang terlibat dengan aktiviti
satu lutut. kelenturan. kelenturan.
x Meleding belakang dengan x Menyatakan perasaan semasa
lutut bengkok. melakukan aktiviti kelenturan. x Melabelkan otot-otot yang terlibat
dalam melakukan aktiviti kelenturan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
x Mengenal pasti x Mengenal pasti anggota badan yang
kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa kelenturan.
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tiga otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat kelenturan.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

27
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Koordinasi Murid dapat :

Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1 x Melakukan aktiviti koordinasi secara


yang melibatkan keselarasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
antara mata, tangan, kaki dan keselamatan yang perlu diambil kira
badan dalam melakukan aktiviti koordinasi. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.
x Lambung dan sambut bola
kecil. Aras 2 x Menamakan tiga otot utama yang
x Lambung, tepuk dan x Melakukan ketiga-tiga aktiviti terlibat dengan aktiviti koordinasi.
sambut bola kecil. koordinasi.
x Lambung, pusing dan x Menyatakan perasaan semasa x Melabelkan otot-otot yang terlibat
sambut bola kecil. melakukan aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3


x Mengenal pasti x Mengenal pasti anggota badan yang
kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa koordinasi.
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Perlakuan murid.

28
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Im bangan Murid dapat :

Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti imbangan secara


seseorang mengekalkan posisi x Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan.
badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira
keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. x Menyebut aspek-aspek
melakukan sesuatu aktiviti. x Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira
aktiviti imbangan dengan betul dan dalam melakukan aktiviti imbangan.
(i) Cadangan Aktiviti: selamat.
x Dirian bangau x Melakar dan mew arnakan memek
x Dirian skala depan Aras 2 muka untuk menyatakan perasaan
x Dirian skala sisi x Melakukan ketiga-tiga aktiviti selepas melakukan aktiviti
imbangan. imbangan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan perasaan semasa
x Mengenal pasti kemampuan, melakukan aktiviti imbangan. x Melabelkan otot-otot utama yang
tahap, dan kecergasan murid terlibat dalam melakukan aktiviti
semasa melakukan aktiviti. Aras 3 imbangan.
x Kemudahan peralatan. x Mengenal pasti otot utama yang
x Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti
beraktiviti. imbangan.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik
x Per lakuan murid.

29
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1
(e) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan bermaksud Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan


kebolehan seseorang bergerak x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan kumpulan.
dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira
arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti x Menyebut aspek-aspek
ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti
x Pijak bayang diri atau rakan aktiviti ketangkasan. ketangkasan.
x Bola beracun
x Galah panjang Aras 2 x Melakar dan mew arnakan memek
x Melakukan ketiga-tiga aktiviti muka untuk menyatakan perasaan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: ketangkasan. selepas melakukan aktiviti
x Mengenal pasti x Menyatakan perasaan semasa ketangkasan.
kemampuan, tahap, dan melakukan aktiviti ketangkasan.
kecergasan murid semasa x Melabelkan anggota badan yang
melakukan aktiviti. Aras 3 terlibat semasa melakukan aktiviti
x Kemudahan peralatan. x Mengenal pasti anggota badan yang ketangkasan.
x Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti
beraktiviti. ketangkasan.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

30
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pergerakan Asas Murid dapat :

(a) Lokom otor Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan


x Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan
Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan
ke satu tempat yang lain lokomotor. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Berjalan dan selamat. lokomotor.
x Berlari
x Melompat Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Merangkak x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Berguling lokomotor dengan menggunakan pergerakan lokomotor.
alatan.
(ii) Aspek-Aspek x Melakukan satu rangkaian aktiviti x Menamakan sepuluh aktiviti yang
Keselamatan: pergerakan dalam pergerakan berkaitan dengan kemahiran
x Mengenal pasti lokomotor. pergerakan lokomotor.
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid Aras 3 x Melabelkan anggota badan yang
semasa melakukan x Mereka cipta pergerakan lokomotor terlibat semasa melakukan aktiviti
aktiviti. bersama rakan. pergerakan lokomotor.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.

31
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan peralatan. x Mengenal pasti anggota badan yang x Memberi contoh aktiviti harian yang
x Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktviti berkaitan dengan pergerakan
beraktiviti. pergerakan lokomotor. lokomotor.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Perlakuan murid.

32
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Bukan Lokomotor Murid dapat :

Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan bukan


keupayaan untuk x Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan
menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan
tempat. bukan lokomotor. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan bukan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan aktiviti: lokomotor dengan gaya yang betul dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Berdiri dan selamat. bukan lokomotor.
x Duduk
x Membongkok Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Memusing x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Mencekam bukan lokomotor dengan pergerakan bukan lokomotor.
x Mengilas menggunakan alatan.
x Menguak x Melakukan satu rangkaian aktiviti x Menamakan sepuluh aktiviti yang
x Menyokong pergerakan dalam pergerakan bukan berkaitan dengan kemahiran
lokomotor. pergerakan bukan lokomotor.
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan: Aras 3 x Melabelkan anggota badan yang
x Mengenal pasti x Mereka cipta pergerakan bukan terlibat semasa melakukan aktiviti
kemampuan, tahap, lokomotor bersama rakan. pergerakan bukan lokomotor.
dan kecergasan murid x Mengenal pasti anggota badan yang
semasa melakukan terlibat semasa melakukan aktviti x Memberi contoh aktiviti harian yang
aktiviti. pergerakan bukan lokomotor. berkaitan dengan pergerakan bukan
x Kemudahan peralatan. lokomotor.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.

33
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Pelakuan murid.

34
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Manipulasi alatan Murid dapat :

Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan


mengkoordinasikan x Menyatakan aspek-aspek manipulasi alatan secara individu
bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan kumpulan.
badan bagi manipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan
alatan. manipulasi alatan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan aktiviti: manipulasi alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Melambung betul dan selamat. manipulasi alatan.
x Menyambut
x Membaling Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Menyentuh x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Menampar manipulasi alatan dengan pergerakan manipulasi alatan.
x Menggolek menggunakan alatan.
x Memukul x Melakukan satu rangkaian aktiviti x Menamakan sepuluh aktiviti yang
x Menendang pergerakan dalam pergerakan berkaitan dengan kemahiran
x Mengelecek manipulasi alatan. pergerakan manipulasi alatan.
x Menahan
Aras 3 x Melabelkan anggota badan yang
x Melantun
x Mereka cipta pergerakan manipulasi terlibat semasa melakukan aktiviti
alatan bersama rakan. pergerakan manipulasi alatan.
x Mengenal pasti anggota badan yang
terlibat semasa melakukan aktviti x Memberi contoh aktiviti harian yang
pergerakan manipulasi alatan. berkaitan dengan pergerakan
manipulasi alatan.

35
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:


x Mengenal pasti
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

36
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 x Melakukan aktiviti gimnastik


x Menyatakan aspek-aspek pendidikan secara individu dan
Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik
dalam gimnastik yang pendidikan. x Membincangkan aspek-aspek
memberi tumpuan kepada x Melakukan pergerakan pelbagai cara keselamatan yang perlu diambil kira
pembelajaran individu yang dengan menggunakan kesedaran dalam melakukan aktiviti gimnastik
unik dar i segi gaya masa, kesedaran perkaitan antara pendidikan.
pergerakan, pembelajaran pelbagai bahagian tubuh badan dan
dan perkembangan pelajar kesedaran beban. x Menunjuk cara rangkaian
pergerakan dalam gimnastik
Tema Gimnastik Pendidikan : Aras 2 pendidikan.
x Tema 3 x Melakukan satu rangkaian
- Kesedaran masa pergerakan gimnastik pendidikan x Melabel anggota badan yang terlibat
dengan menggunakan tema dalam aktiviti gimnastik pendidikan.
x Tema 4 kesedaran masa dan kesedaran
- Kesedaran perkaitan beban.
antara pelbagai
bahagian tubuh badan Aras 3
x Mereka cipta rangkaian pergerakan
x Tema 5 menggunakan tema kesedaran masa,
- Kesedaran beban kesedaran perkaitan antara pelbagai
bahagian tubuh badan dan kesedaran
beban.

37
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Aspek-Aspek x Mengenal pasti anggota badan yang


Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti
x Mengenal pasti pendidikan pergerakan.
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Perlakuan murid.

38
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Pergerakan Kreatif Murid dapat :

Pergerakan kreatif Aras 1 x Melakukan kemahiran pergerakan


bermaksud interpretasi idea, x Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan
perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan.
deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan
simbolik melalui pergerakan kreatif. x Membincangkan aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira
Tema Pergerakan : dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Tema 6 kreatif.
- Penggunaan Tubuh Aras 2
Badan Sebagai Alat x Melakukan satu rangkaian x Menunjuk cara rangkaian
pergerakan dalam penggunaan tubuh pergerakan dalam aktiviti
x Tema 7 badan sebagai alat, ritma-ritma pergerakan kreatif.
- Lapan Lakuan Daya berkaitan dengan pekerjaan dan
Asas kesedaran bentuk-bentuk x Melabelkan anggota badan yang
pergerakan. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Tema 8 pergerakan kreatif.
- Ritma-ritma Berkaitan Aras 3
Dengan Pekerjaan x Mereka cipta pergerakan dengan
penggunaan tubuh badan sebagai
x Tema 9 alat, ritma-ritma berkaitan dengan
- Kesedaran Bentuk- pekerjaan dan kesedaran bentuk-
bentuk Pergerakan bentuk pergerakan.
x Mengenal pasti anggota badan yang
x Tema 10 terlibat semasa melakukan aktiviti
- Transisi Lapan Daya pergerakan kreatif.
Asas

39
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Perlakuan murid.

40
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat :

(a) Rekreasi Aras 1 x Melakukan aktiviti menjejak dalam


Rekreasi ber maksud aktiviti x Menyatakan aspek-aspek kaw asan sekolah secara
terancang untuk mengisi masa keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
lapang yang bukan untuk tujuan dalam melakukan aktiviti rekreasi.
pertandingan x Menyatakan persediaan dan x Mencatat simbol arah dalam aktiviti
peralatan yang diperlukan sebelum menjejak.
(i) Cadangan aktiviti: aktiviti menjejak.
x Menjejak x Menamakan dua jenis pokok.
- Persediaan Aras 2
- Simbol arah x Mengenal pasti simbol arah dalam x Menamakan tiga jenis serangga.
- Peralatan aktiviti menjejak.
x Menyebut aspek-aspek
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 keselamatan yang perlu diambil kira
x Mengenal pasti x Mengenal pasti flora dan fauna semasa melakukan aktiviti menjejak.
kemampuan, tahap, dan semasa aktiviti menjejak.
kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

41
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kesenggangan Murid dapat :

Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1 x Menyediakan folio individu berkaitan


masa lapang x Menyatakan sekurang-kurangnya dengan aktiviti kesenggangan.
empat jenis aktiviti kesenggangan.
(i) Cadangan aktiviti: x Melakar memek muka untuk
x Bersiar-siar x Menyatakan aspek-aspek menyatakan perasaan apabila
x Berbasikal keselamatan yang perlu diambil kira melakukan aktiviti kesenggangan.
x Menyiram bunga dalam melakukan aktiviti
x Galah panjang kesenggangan.
x Rebut tiang
Aras 2
(ii) Faedah bersenggang: x Menyatakan faedah kesenggangan.
x Mengisi masa lapang
x Menyihatkan tubuh badan Aras 3
x Interaksi x Menyatakan perasaan yang dialami
x Kepuasan ketika bersenggang.
x Keseronokkan

(iii) Perasaan yang dialami ketika


bersenggang.

(iv) Aspek-aspek keselamatan

42
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselam atan Murid dapat :

Keselamatan dalam sukan Aras 1 x Mencatatkan maksud keselamatan.


bermaksud keadaan yang x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
membolehkan kita melibatkan diri aspek keselamatan alatan yang x Menyenaraikan alatan yang
dalam sukan atau per mainan digunakan semasa beraktiviti. digunakan semasa beraktiviti.
tanpa menimbulkan implikasi
buruk. . Aras 2 x Mencatatkan peraturan-peraturan
x Mengenal pasti alatan yang semasa menggunakan alatan
Keselamatan semasa beraktiviti digunakan semasa beraktiviti. sukan.

(i) Alatan sukan dan Aras 3


permainan: x Menjelaskan melalui contoh
x Skitel peraturan-peraturan semasa
x Pundi kacang menggunakan alatan sukan.
x Gelung rotan
x Rotan manau
x Tali
x Kayu
x Bola

43
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 2

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

Pengurusan diri dari segi: Aras 1 x Menyebut pakaian yang sesuai


x Kesesuaian pakaian x Menyatakan pakaian yang sesuai semasa beraktiviti.
x Kebersihan pakaian semasa beraktiviti.
x Menyatakan kebaikan berpakaian x Mencatat faedah-faedah berpakaian
bersih dan keburukan berpakaian yang sesuai semasa beraktiviti.
kotor.
x Melukis dan mew arna pakaian
Aras 2 sukan tahun 2020.
x Menyatakan faedah berpakaian yang
sesuai dengan aktiviti.

Aras 3
x Mereka cipta pakaian sukan pada
tahun 2020.

44
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3, murid dapat :

1. Memahami maksud kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan
ketangkasan;

2. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan
ketangkasan;

3. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;

4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

5. Memahami serta mengamalkan cara-cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan; dan

6. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

45
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

46
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1. Kecergasan fizikal
Murid dapat :
(a) Daya Tahan Kardiovaskular
Daya tahan kardiovaskular Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan
bermaksud keupayaan jantung dan x Menyatakan aspek-aspek kardiovaskular secara individu.
sistem peredaran darah berfungsi keselamatan yang perlu diambil kira
dengan baik. dalam melakukan aktiviti daya tahan x Menyebut aspek-aspek
kardiovaskular. keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan dua aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Skip berterusan 3-4 minit kardiovaskular. kardiovaskular.
x Galop berterusan 3-4 minit
Aras 2 x Menamakan tiga otot utama yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan perasaan semasa terlibat dengan aktiviti daya tahan
x Latihan yang sistematik. melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.
x Mengenal pasti kardiovaskular.
kemampuan, tahap dan x Melabelkan otot-otot yang terlibat
kecergasan murid semasa Aras 3 dalam melakukan aktiviti daya tahan
melakukan aktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang kardiovaskular.
x Kemudahan peralatan. terlibat dalam aktiviti daya tahan
x Persekitaran atau tempat kardiovaskular. x Melukis dan mew arnakan memek
beraktiviti. muka untuk menyatakan perasaan
x Penyeliaan, arahan dan selepas melakukan aktiviti daya
bimbingan. tahan kardiovaskular.
x Per lakuan murid.

47
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan Murid dapat :

Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara


meregang otot beserta kebebasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira
sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan kedua-dua aktiviti keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Meleding berpasangan
x Membelakang berpasangan Aras 2 x Menamakan dua anggota badan
sambil menyentuh jari x Menyatakan perasaan semasa yang terlibat semasa melakukan
tangan kaw an melakukan aktiviti kelenturan. aktiviti kelenturan.
x Mengenal pasti anggota badan yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti x Melabelkan otot-otot yang terlibat
x Mengenal pasti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
kemampuan, tahap dan
kecergasan murid semasa Aras 3
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tiga otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat kelenturan.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Memahami latihan yang
sistematik.
x Perlakuan murid.

48
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Koordinasi Murid dapat :

Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1 x Melakukan aktiviti koordinasi secara


yang melibatkan keselarasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
antara mata, tangan, kaki dan keselamatan yang perlu diambil kira
badan. dalam melakukan aktiviti koordinasi. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.
x Lambung pundi kacang dan
kaw al dengan tangan. Aras 2 x Menamakan tiga otot utama yang
x Baling dan tangkap bola x Melakukan ketiga-tiga aktiviti terlibat dengan aktiviti koordinasi.
berpasangan. koordinasi.
x Lambung dan pukul bola x Menyatakan perasaan semasa x Melabelkan otot-otot yang terlibat
dengan tangan. melakukan aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3


x Mengenal pasti x Mengenal pasti anggota badan yang
kemampuan, tahap dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa koordinasi.
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tiga otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat koordinasi.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Perlakuan murid.

49
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Im bangan Murid dapat :

Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti imbangan secara


seseorang mengekalkan posisi x Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan.
badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira
keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. x Menyebut aspek-aspek
melakukan sesuatu aktiviti. x Melakukan aktiviti imbangan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti imbangan.
(i) Cadangan Aktiviti:
x Berdiri sambil mengangkat Aras 2 x Melakar dan mew arnakan memek
lutut dan depa tangan x Menyatakan perasaan semasa muka untuk menyatakan perasaan
x Meniti di atas kayu kecil atau melakukan aktiviti imbangan. selepas melakukan aktiviti
tali imbangan.
Aras 3
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti otot utama yang x Melabelkan otot-otot utama yang
x Mengenal pasti kemampuan, terlibat semasa melakukan aktiviti terlibat dalam melakukan aktiviti
tahap dan kecergasan murid imbangan. imbangan.
semasa melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Perlakuan murid.

50
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan bermaksud Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan


kebolehan seseorang bergerak x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.
dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira
arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti x Menyebut aspek-aspek
ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti
x Cuit ekor aktiviti ketangkasan. ketangkasan.
x Lompat dan tukar arah
x Lari dan tukar arah Aras 2 x Melakar dan mew arnakan memek
x Melakukan ketiga-tiga aktiviti muka untuk menyatakan perasaan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: ketangkasan. selepas melakukan aktiviti
x Mengenal pasti x Menyatakan perasaan semasa ketangkasan.
kemampuan, tahap dan melakukan aktiviti ketangkasan.
kecergasan murid semasa x Melabelkan anggota badan yang
melakukan aktiviti. Aras 3 terlibat semasa melakukan aktiviti
x Kemudahan peralatan. x Mengenal pasti otot utama yang ketangkasan.
x Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti
beraktiviti. ketangkasan.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Memahami latihan yang
sistematik.
x Perlakuan murid.

51
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pergerakan Asas Murid dapat :

(a) Lokomotor Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan


x Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan
Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan
ke satu tempat yang lain. lokomotor. x Menyebut aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: x Mengayakan aktiviti pergerakan dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Berjalan lokomotor dengan gaya yang betul lokomotor.
x Berlari dan selamat.
x Melompat x Menunjuk cara rangkaian
x Merangkak Aras 2 pergerakan dalam aktiviti
x Mengguling x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan lokomotor.
x Ketingting lokomotor dengan menggunakan
alatan. x Menamakan sepuluh aktiviti yang
(ii) Aspek-Aspek berkaitan dengan kemahiran
Keselamatan: x Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan lokomotor.
x Mengenal pasti pergerakan dalam pergerakan
kemampuan, tahap lokomotor. x Melabelkan anggota badan yang
dan kecergasan murid terlibat semasa melakukan aktiviti
semasa melakukan pergerakan lokomotor.
aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.

52
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Persekitaran atau Aras 3 x Menggunakan alatan bulat, gelung


tempat beraktiviti. x Mereka cipta pergerakan lokomotor rotan, bangku dan lain-lain dalam
x Penyeliaan, arahan bersama rakan dengan pergerakan lokomotor.
dan bimbingan. menggunakan alatan.
x Latihan yang x Memberi contoh aktiviti harian yang
sistematik. x Mengenal pasti anggota badan yang berkaitan dengan pergerakan
x Per lakuan murid. terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor.
pergerakan lokomotor.

53
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Bukan Lokomotor Murid dapat :

Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan bukan


keupayaan untuk x Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan
menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan
tempat. bukan lokomotor. x Menyebut aspek-aspek
x Mengayakan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: bukan lokomotor dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Berdiri betul dan selamat. bukan lokomotor.
x Duduk
x Membongkok Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Memusing x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Mendekam bukan lokomotor dengan pergerakan bukan lokomotor.
x Mengilas menggunakan alatan.
x Menguak x Melakukan satu rangkaian aktiviti x Menamakan sepuluh aktiviti yang
x Menyokong pergerakan dalam pergerakan bukan berkaitan dengan kemahiran
lokomotor. pergerakan bukan lokomotor.
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan: Aras 3 x Melabelkan anggota badan yang
x Mengenal pasti x Mereka cipta pergerakan bukan terlibat semasa melakukan aktiviti
kemampuan, tahap lokomotor bersama rakan dengan pergerakan bukan lokomotor.
dan kecergasan murid menggunakan alatan.
semasa melakukan x Menggunakan alatan bulat, gelung
aktiviti. rotan, bangku dan lain-lain dalam
x Kemudahan peralatan pergerakan bukan lokomotor.

54
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Persekitaran atau x Mengenal pasti anggota badan yang x Memberi contoh aktiviti harian yang
tempat beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti berkaitan dengan pergerakan bukan
x Penyeliaan, arahan pergerakan bukan lokomotor. lokomotor.
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Per lakuan murid.

55
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Manipulasi Alatan Murid dapat :

Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti pergerakan


mengkoordinasikan x Menyatakan aspek-aspek manipulasi alatan secara individu
bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan berkumpulan.
badan bagi menipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan
alatan. manipulasi alatan. x Menyebut aspek-aspek
x Mengayakan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: manipulasi alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Melambung betul dan selamat. manipulasi alatan.
x Menyambut
x Membaling Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Menyentuh x Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti
x Menampar manipulasi alatan. pergerakan manipulasi alatan.
x Menggolek x Melakukan satu rangkaian aktiviti
x Memukul pergerakan dalam pergerakan x Menamakan sepuluh aktiviti yang
x Menendang manipulasi alatan. berkaitan dengan kemahiran
x Mengelecek pergerakan manipulasi alatan.
x Menahan Aras 3
x Melantun x Mereka cipta pergerakan manipulasi x Melabelkan anggota badan yang
alatan bersama rakan. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Mengenal pasti anggota badan yang pergerakan manipulatif alatan.
terlibat semasa melakukan aktiviti
manipulasi alatan.

56
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek x Menggunakan alatan bulat, gelung


Keselamatan: rotan, bangku dan lain-lain dalam
x Mengenal pasti pergerakan manipulatif alatan.
kemampuan, tahap
dan kecergasan x Memberi contoh aktiviti harian yang
murid semasa berkaitan dengan pergerakan
melakukan aktiviti. manipulatif alatan.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Perlakuan murid.

57
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 x Melakukan aktiviti gimnastik


x Menyatakan aspek-aspek pendidikan secara individu dan
Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan.
bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik
dalam gimnastik memberi pendidikan. x Membincangkan aspek-aspek
tumpuan kepada x Melakukan pergerakan pelbagai cara keselamatan yang perlu diambil kira
pembelajaran individu yang dengan menggunakan kesedaran dalam melakukan aktiviti gimnastik
unik dar i segi gaya aliran, kesedaran perkaitan dengan pendidikan.
pergerakan, pembelajaran orang lain dan kesedaran ritma.
dan perkembangan pelajar.
Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
(i) Tema Gimnastik x Melakukan satu rangkaian pergerakan dalam gimnastik
Pendidikan: pergerakan gimnastik pendidikan pendidikan.
x Tema 6 dengan menggunakan tema
- Kesedaran aliran kesedaran aliran dan kesedaran x Melabel anggota badan yang terlibat
x Tema 7 ritma. semasa melakukan aktiviti gimnastik
- Kesedaran pendidikan.
perkaitan dengan Aras 3
orang lain x Mereka cipta rangkaian pergerakan
x Tema 8 menggunakan tema kesedaran aliran,
- Kesedaran ritma kesedaran perkaitan dengan orang
lain dan kesedaran ritma.
x Mengenal pasti anggota badan yang
terlibat semasa melakukan aktiviti
pendidikan pergerakan.

58
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
x Latihan yang
sistematik.
x Mengenal pasti
kemampuan,
tahap dan
kecergasan murid
semasa
melakukan aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan,
arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.

59
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Pergerakan Kreatif Murid dapat :

Pergerakan kreatif Aras 1 x Melakukan kemahiran pergerakan


bermaksud interpretasi idea, x Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan
perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan.
deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan
simbolik melalui pergerakan. kreatif. x Membincangkan aspek-aspek
x Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Tema Pergerakan: dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan
x Tema 11 kreatif.
- Orientasi ruang Aras 2
x Tema 12 x Melakukan satu rangkaian x Menunjuk cara rangkaian
- Gabungan pergerakan dalam pergerakan kreatif. pergerakan dalam aktiviti
bentuk dan daya pergerakan kreatif.
dalam Aras 3
pergerakan x Mereka cipta pergerakan dengan x Melabelkan anggota badan yang
x Tema 13 penggunaan orientasi ruang, terlibat semasa melakukan aktiviti
- Penaikan dari gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan kreatif.
lantai pergerakan, penaikan dari lantai,
x Tema 14 kesedaran kumpulan, formasi-formasi
- Kesedaran dalam kumpulan dan kualiti-kualiti
kumpulan ekspresif dalam pergerakan.
x Tema 15
- For masi-formasi
dalam kumpulan

60
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Tema 16 x Mengenal pasti anggota badan yang


- Kualiti-kualiti terlibat semasa melakukan aktiviti
ekspresif pergerakan kreatif.
dalam
pergerakan

(iii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
x Latihan yang
sistematik.
x Mengenal pasti
kemampuan,
tahap dan
kecergasan murid
semasa
melakukan aktiviti.
x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan,
arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.

61
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat :

(a) Rekreasi Aras 1 x Menyediakan folio individu berkaitan


Rekreasi ber maksud aktiviti x Menyatakan aspek-aspek dengan jenis-jenis khemah dan
terancang untuk mengisi masa keselamatan yang perlu diambil kira peralatan perkhemahan.
lapang yang bukan untuk tujuan dalam melakukan aktiviti rekreasi.
pertandingan. x Mengenal pasti jenis-jenis khemah x Melukis jenis-jenis khemah.
dan peralatan perkhemahan.
(i) Cadangan Aktiviti: x Menyebut aspek-aspek keselamatan
x Pengenalan Asas Aras 2 yang perlu diambil kira semasa
Per khemahan x Menyatakan pengurusan tempat melakukan aktiviti perkhemahan.
- Jenis-jenis khemah perkhemahan.
- Peralatan x Menamakan jenis-jenis khemah.
perkhemahan Aras 3
- Pengurusan tempat x Menjelaskan cara-cara memasang x Menunjuk cara memasang khemah.
perkhemahan khemah.
x Pemilihan tempat

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:


x Latihan yang sistematik
seperti memanaskan
badan dan
menyejukkan badan.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap dan
kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.

62
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.

63
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kesenggangan Murid dapat :

Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1 x Menyediakan folio individu berkaitan


masa lapang x Menyatakan aspek-aspek dengan aktiviti kesenggangan.
keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: dalam melakukan aktiviti rekreasi. x Menamakan lima jenis aktiviti
x Bersiar-siar x Menyatakan sekurang-kurangnya kesenggangan.
x Berbasikal empat jenis aktiviti kesenggangan.
x Menyiram bunga x Membincangkan faedah
x Galah panjang Aras 2 kesenggangan.
x Rebut tiang x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
faedah bersenggang. x Melakar memek muka untuk
(ii) Faedah bersenggang: x Menyatakan tempat dan masa menyatakan perasaan apabila
x Mengisi masa lapang. bersenggang. melakukan aktiviti kesenggangan.
x Menyihatkan tubuh
badan. Aras 3 x Membincang aspek-aspek
x Interaksi. x Menyatakan perasaan yang di alami keselamatan yang perlu diambil kira
x Kepuasan. ketika bersenggang. semasa melakukan aktiviti
x Keseronokan. kesenggangan.

(iii) Perasaan yang dialami ketika


bersenggang:
x Gembira
x Sedih
x Marah
x Suka

64
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iv) Tempat bersenggang:


x Taman rekreasi
x Kaw asan lapang

(v) Masa bersenggang:


x Waktu lapang
x Cuti sekolah

(vi) Aspek-aspek keselamatan

65
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselam atan Murid dapat :

Keselamatan dalam sukan Aras 1 x Menamakan tempat permainan yang


bermaksud suatu keadaan yang x Menyatakan maksud keselamatan sesuai untuk beraktiviti.
membolehkan kita melibatkan diri x Menyatakan tempat per mainan yang
dalam sukan dan per mainan tanpa sesuai untuk beraktiviti. x Menyebut langkah-langkah
menimbulkan implikasi buruk. keselamatan di tempat per mainan.
Aras 2
Keselamatan semasa beraktiviti di x Menjelaskan langkah-langkah x Membincangkan peraturan-
tempat per mainan: keselamatan di tempat per mainan. peraturan semasa menggunakan
x Padang per mainan tempat per mainan.
x Taman kanak-kanak Aras 3
x Mencadangkan peraturan semasa
menggunakan tempat per mainan.

66
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

Pengurusan diri dari segi Aras 1 x Membincangkan masa yang


x Masa x Menyatakan masa yang sesuai sesuai untuk beraktiviti.
untuk beraktiviti. x Menyediakan satu jadual aktiviti
harian.
Aras 2
x Menjelaskan melalui contoh masa
yang sesuai untuk beraktiviti.

Aras 3
x Menyatakan satu jadual aktiviti
harian.

67
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Murid dapat :


Sukan
Aras 1 x Membincangkan isu-isu pakaian
Sosio budaya x Menyatakan isu-isu pakaian dalam dalam sukan dan per mainan.
x Pakaian sukan dan per mainan.
x Latihan x Membincangkan kepentingan
Aras 2 latihan dalam sukan dan permainan.
x Menyatakan isu-isu kelas
Pendidikan Jas mani dan Kelas
Pendidikan Kesihatan.

Aras 3
x Menyatakan isu-isu latihan dalam
sukan dan per mainan.

68
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 3

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Etika dalam sukan Murid dapat :

Etika dalam sukan ber maksud Aras 1 x Menyebut cara-cara menghargai


panduan tentang peranan peserta x Menyatakan tiga cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan.
dalam sukan dan peranan kejayaan rakan dan kumpulan.
penonton yang menyaksikan x Membincangkan cara-cara
sesuatu permainan Aras 2 menghargai kejayaan rakan dan
x Menjelaskan dengan contoh cara- kumpulan.
Semangat Kesukanan cara menghargai kejayaan rakan
x Hor mat menghor mati dan kumpulan. x Membincangkan semangat
kesukanan dalam pasukan
Aras 3 permainan.
x Menghuraikan semangat kesukanan
dalam pasukan per mainan.

69
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 4, murid dapat :

1. Memahami maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi,
imbangan, ketangkasan, daya tahan otot, kekuatan, dan masa tindak balas.

2. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan secara menyeluruh.

3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik irama, dan gimnastik artistik dengan betul
dan selamat.

4. Menyatakan peralatan dan fungsinya dalam kraf perkhemahan.

5. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

70
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

71
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1. Kecergasan Fizikal
Murid dapat :
(a) Daya Tahan Kardiovaskular
Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan
Daya tahan kardiovaskular x Menyatakan aspek-aspek kardiovaskular secara individu.
bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira
sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan x Menyebut aspek-aspek
dengan baik. kardiovaskular. keselamatan yang perlu diambil kira
x Melakukan aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan
(i) Cadangan Aktiviti: kardiovaskular. kardiovaskular.
x Berjalan pantas selama 5
minit Aras 2 x Menamakan tiga otot besar yang
x Senaman ritma selama 5 x Menyatakan perasaan semasa terlibat dengan aktiviti daya tahan
minit melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.
kardiovaskular.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Melabelkan otot-otot yang terlibat
x Latihan yang sistematik. Aras 3 dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Mengenal pasti x Menyatakan tiga otot besar yang kardiovaskular.
kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa daya tahan kardiovaskular.
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan murid
72
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan Murid dapat :

Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara


meregang otot beserta kebebasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira
sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti kelenturan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: selamat. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Meregang otot-otot kaki
statik Aras 2 x Menamakan dua anggota badan
x Mengilas badan ke kiri dan x Menyatakan perasaan semasa yang terlibat semasa melakukan
ke kanan melakukan aktiviti kelenturan. aktiviti kelenturan.
x Mengenal pasti anggota badan yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti x Melabelkan otot-otot yang terlibat
x Mengenal pasti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid semasa Aras 3
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tiga otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat kelenturan.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

73
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Koordinasi Murid dapat :

Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1 x Melakukan aktiviti koordinasi secara


yang melibatkan keselarasan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
antara mata, tangan, kaki dan keselamatan yang perlu diambil kira
badan. dalam melakukan aktiviti koordinasi. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.
x Golek dan tangkap bola
berpasangan Aras 2 x Menamakan tiga otot besar yang
x Baling dan pukul bola x Melakukan ketiga-tiga aktiviti terlibat dengan aktiviti koordinasi.
berpasangan koordinasi.
x Golek dan kaw al gelung x Menyatakan perasaan semasa x Melabelkan otot-otot yang terlibat
rotan melakukan aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.

(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3


x Mengenal pasti x Mengenal pasti anggota badan yang
kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa koordinasi.
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti tiga otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat koordinasi.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

74
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Im bangan Murid dapat :

Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti imbangan secara


seseorang mengekalkan posisi x Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan.
badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira
keadaan tetap ataupun semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. x Menyebut aspek-aspek
melakukan sesuatu aktiviti. x Melakukan aktiviti imbangan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti imbangan.
x Mengimbang skala ke
depan di atas bangku Aras 2 x Melakar memek muka untuk
gimnastik. x Menyatakan perasaan semasa menyatakan perasaan selepas
x Mengimbang di atas melakukan aktiviti imbangan. melakukan aktiviti imbangan.
hujung kaki dan bergerak
di atas bangku gimnastik. Aras 3 x Melabelkan otot-otot utama yang
x Mengenal pasti otot utama yang terlibat dalam melakukan aktiviti
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti imbangan.
x Mengenal pasti imbangan.
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

75
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan bermaksud Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan


kebolehan seseorang bergerak x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.
dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira
arah atau posisi dalam melakukan aktiviti x Menyebut aspek-aspek
ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan aktiviti ketangkasan dalam melakukan aktiviti
x Lari zig-zag mengikut dengan betul dan selamat. ketangkasan.
tanda skital.
x Lari ulang alik 10 meter. Aras 2 x Melabelkan otot-otot utama yang
x Menyatakan perasaan semasa terlibat semasa melakukan aktiviti
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti ketangkasan. ketangkasan.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap, dan Aras 3
kecergasan murid semasa x Mengenal pasti otot utama yang
melakukan aktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Kemudahan peralatan. ketangkasan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Memahami latihan yang
sistematik.
x Per lakuan murid.

76
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(f) Daya Tahan Otot Murid dapat :

Daya tahan otot ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan otot
kemampuan otot untuk melakukan x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.
kerja berulang kali dalam tempoh keselamatan yang perlu diambil kira
masa yang panjang tanpa merasa dalam melakukan aktiviti daya tahan x Membincangkan aspek-aspek
letih. otot. keselamatan yang perlu diambil kira
x Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti daya tahan
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti daya tahan otot. otot.
x Ketingting dalam jarak 10
meter. Aras 2 x Melabelkan tiga otot utama yang
x Melompat dua belah kaki x Melakukan ketiga-tiga aktiviti daya terlibat dalam aktiviti daya tahan
dalam jarak 10 meter. tahan otot. otot.
x Ketingting dan melompat
ke pelbagai arah 30 meter Aras 3
x Menyatakan tiga otot utama yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat dalam aktiviti daya tahan otot.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Perlakuan murid.

77
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Per ingatan untuk aktiviti daya tahan otot:

i. Jumlah ulangan diperbanyakkan


mengikut kemampuan.
ii. Menamakan tiga otot utama yang
terlibat.

Nota :

Guru boleh menambah aktiviti daya


tahan otot yang sesuai dengan
kebolehan murid.

78
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(g) Kekuatan Murid dapat :

Kekuatan ber maksud kemampuan Aras 1 x Melakukan aktiviti kekuatan otot


otot untuk menghasilkan daya bagi x Menyatakan aspek-aspek secara berpasangan.
mengatasi sesuatu rintangan. keselamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Menamakan tiga otot utama yang
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya dua terlibat dalam aktiviti kekuatan.
x Tolak patung. aktiviti kekuatan otot.
x Timbang garam x Membincangkan aspek-aspek
x Dukung belakang Aras 2 keselamatan yang perlu diambil kira
x Melakukan ketiga-tiga aktiviti dalam melakukan aktiviti kekuatan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: kekuatan otot.
x Mengenal pasti x Melabelkan otot-otot utama yang
kemampuan, tahap, dan Aras 3 terlibat dalam melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa x Menyatakan tiga otot utama yang kekuatan.
melakukan aktiviti. terlibat dalam aktiviti kekuatan otot.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

79
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Per ingatan untuk aktiviti kekuatan otot:

i. Jumlah ulangan bagi setiap aktiviti


sederhana
ii. Jika menggunakan beban
tambahan ulangan dikurangkan
iii. Cara perlakuan perlahan

Nota :

Guru boleh menambah aktiviti kekuatan


otot yang sesuai dengan kebolehan
murid.

80
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(h) Masa Tindak Balas Murid dapat :

Masa tindak balas ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti masa tindak balas
masa yang diambil oleh seseorang x Menyatakan konsep tindak balas. secara berkumpulan.
untuk bertindak setelah menerima x Melakukan sekurang-kurangnya dua
rangsangan untuk berbuat aktiviti masa tindak balas. x Membincangkan aspek-aspek
demikian. x Menyatakan aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira
keselamatan yang perlu diambil kira dalam melakukan aktiviti masa
(i) Cadangan Aktiviti: dalam melakukan aktiviti masa tindak tindak balas.
x Pukul berapa datuk balas.
harimau x Mencatatkan perasaan semasa dan
x Belalang belatuk Aras 2 selepas melakukan aktiviti masa
x Nombor sama berlari x Menyatakan perasaan semasa tindak balas.
melakukan aktiviti masa tindak balas.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Melabelkan otot-otot utama yang
x Mengenal pasti Aras 3 terlibat dalam melakukan aktiviti
kemampuan, tahap, dan x Menyatakan tiga otot utama yang masa tindak balas.
kecergasan murid semasa terlibat dalam aktiviti masa tindak
melakukan aktiviti. balas.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

81
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Perm ainan Murid dapat :


(a) Hoki
(i) Kemahiran asas hoki: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam
x Memukul x Menyatakan aspek-aspek permainan hoki secara
x Menolak dan menahan keselamatan dalam per mainan hoki. berpasukan.
x Menggelecek x Melakukan kemahiran asas
x Flik / kuis permainan hoki. x Menyediakan folio individu
x Menjaga gol x Menyatakan empat kemahiran asas berkaitan dengan kemahiran
dalam per mainan hoki. permainan hoki.
(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan: Aras 2 x Membincangkan aspek-aspek
x Mengenal pasti x Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil
kemampuan, tahap, dalam situasi per mainan. kira dalam per mainan hoki.
dan kecergasan murid
semasa melakukan Aras 3 x Menjelaskan kesalahan biasa yang
aktiviti. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dilakukan semasa latihan dan
x Kemudahan peralatan kesalahan biasa yang dilakukan oleh permainan.
x Persekitaran atau rakan semasa latihan dan per mainan.
tempat beraktiviti. x Menyatakan otot utama yang x Menamakan otot utama yang
x Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran asas digunakan dalam kemahiran
dan bimbingan. hoki. permainan hoki.
x Latihan yang
sistematik. x Merancang aktiviti latih tubi
x Per lakuan murid. kemahiran asas permainan hoki
dalam kumpulan.

82
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Bola Sepak Murid dapat :

(i) Kemahiran: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Menendang x Menyatakan aspek-aspek permainan bola sepak secara
x Menyerkap keselamatan dalam per mainan bola berpasukan.
x Mengelecek sepak.
x Menanduk x Melakukan kemahiran asas dalam x Menyediakan folio individu
x Menjaga gol permainan bola sepak. berkaitan dengan kemahiran
x Melontar ke dalam x Menyatakan sekurang-kurangnya permainan bola sepak.
empat kemahiran asas dalam setiap
(ii) Aspek-Aspek permainan bola sepak. x Membincangkan aspek-aspek
Keselamatan: keselamatan yang perlu diambil
x Mengenal pasti Aras 2 kira dalam melakukan per mainan
kemampuan, tahap, x Mengenal pasti tindakan berbahaya bola sepak.
dan kecergasan murid dalam situasi per mainan.
semasa melakukan x Menjelaskan kesalahan biasa yang
aktiviti. Aras 3 dilakukan semasa latihan dan
x Kemudahan x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga permainan.
peralatan. kesalahan biasa yang dilakukan oleh
x Persekitaran atau rakan semasa latihan dan per mainan. x Menamakan otot utama yang
tempat beraktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam kemahiran
x Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran tersebut. permainan bola sepak.
dan bimbingan.
x Latihan yang x Merancang aktiviti latih tubi
sistematik. kemahiran asas permainan bola
x Per lakuan murid. sepak dalam kumpulan.

83
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(j) Bola Jaring Murid dapat :

(i) Kemahiran: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Menghantar dan x Menyatakan aspek-aspek permainan bola jar ing secara
menerima keselamatan dalam per mainan bola berpasukan.
x Menjaring jaring.
x Gerak kaki x Melakukan kemahiran asas dalam x Menyediakan folio individu
x Mengelak dan permainan bola jar ing. berkaitan dengan kemahiran
mengacah x Menyatakan sekurang-kurangnya permainan bola jar ing.
x Mengaw al empat kemahiran asas dalam
permainan bola jar ing. x Membincangkan aspek-aspek
(ii) Aspek-Aspek keselamatan yang perlu diambil
Keselamatan: Aras 2 kira dalam melakukan per mainan
x Mengenal pasti x Mengenal pasti tindakan berbahaya bola jar ing.
kemampuan, tahap, dalam situasi per mainan.
dan kecergasan murid x Menjelaskan kesalahan biasa yang
semasa melakukan Aras 3 dilakukan semasa latihan dan
aktiviti. x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga permainan.
x Kemudahan peralatan kesalahan biasa yang dilakukan oleh
x Persekitaran atau rakan semasa latihan dan per mainan. x Menamakan otot utama yang
tempat beraktiviti. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran
x Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran tersebut. permainan bola jar ing.
dan bimbingan.
x Latihan yang x Merancang aktiviti latih tubi
sistematik. kemahiran asas permainan bola
x Per lakuan murid. jaring dalam kumpulan.

84
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(j) Bola Baling Murid dapat :

(i) Kemahiran: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Menghantar. x Menyatakan aspek-aspek permainan bola baling secara
x Menerima bola dari keselamatan dalam per mainan bola berpasukan.
depan. baling.
x Mengelecek. x Melakukan kemahiran asas dalam x Menyediakan folio individu
x Menjaring. permainan bola baling. berkaitan dengan kemahiran bola
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga baling.
(ii) Aspek-Aspek kemahiran asas dalam per mainan
Keselamatan: bola baling. x Membincangkan aspek-aspek
x Mengenal pasti keselamatan yang perlu diambil
kemampuan, tahap, Aras 2 kira dalam melakukan per mainan
dan kecergasan murid x Mengenal pasti tindakan berbahaya bola baling.
semasa melakukan dalam situasi per mainan.
aktiviti. x Menjelaskan kesalahan biasa yang
x Kemudahan peralatan Aras 3 dilakukan semasa latihan dan
x Persekitaran atau x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga permainan.
tempat beraktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan oleh
x Penyeliaan, arahan rakan semasa latihan dan per mainan. x Menamakan otot utama yang
dan bimbingan. x Menyatakan otot utama yang digunakan dalam kemahiran
x Latihan yang digunakan dalam kemahiran tersebut. permainan bola baling.
sistematik.
x Per lakuan murid. x Merancang aktiviti latih tubi
kemahiran asas permainan bola
baling dalam kumpulan.

85
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Olahraga Murid dapat :

(a) Balapan Aras 1 x Melakukan teknik asas larian


x Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara
(i) Kemahiran asas larian: keselamatan semasa melakukan individu.
x Teknik asas berlari: acara larian.
- Lari atas hujung x Melakukan teknik asas larian dengan x Menyenaraikan peraturan asas
kaki betul dan selamat. dalam teknik asas larian.
- Angkat lutut tinggi x Menyatakan peraturan asas dalam
- Badan condong ke teknik asas berlar.i x Membincangkan aspek-aspek
hadapan hayunan keselamatan yang perlu diambil
tangan Aras 2 kira dalam acara larian.
x Teknik asas x Menyatakan teknik asas permulaan
permulaan: larian dan teknik asas menamatkan x Menyediakan folio individu
- Gaya berdiri larian. berkaitan dengan acara larian.
- Gaya dekam x Melakukan kemahiran lari berganti-
x Teknik asas ganti dengan betul dan selamat. x Melukis dan melabelkan otot-otot
menamatkan larian: utama yang terlibat dalam acara
- Mendada / torso Aras 3 larian.
- Lonjakan x Menjelaskan undang-undang dan
x Lari berganti-ganti: peraturan acara larian.
- Membaw a baton x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
- Hantaran baton kesalahan biasa yang dilakukan oleh
- Menerima baton rakan semasa latihan.
x Undang-undang dan x Mengenal pasti otot utama yang
peraturan digunakan dalam acara larian.

86
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspek
Keselamatan:
x Mengenal pasti
kemampuan,
tahap, dan
kecergasan murid
semasa
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Memahami latihan
yang sistematik.
x Per lakuan murid.

87
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Padang Murid dapat :

(i) Lompat Jauh: Aras 1 x Melakukan teknik lompat jauh


x Fasa-fasa lompat x Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara
jauh: keselamatan semasa melakukan individu
- Lari landas acara lompat jauh
- Lonjakan x Melakukan teknik lompat jauh dengan x Menyenaraikan undang-undang
- Penerbangan betul dan selamat dan peraturan asas dalam acara
- Mendarat x Menyatakan undang-undang dan lompat jauh
- Undang-undang peraturan asas dalam teknik lompat
dan peraturan jauh x Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil
(ii) Aspek-Aspek Aras 2 kira dalam acara lompat jauh
Keselamatan: x Menyatakan fasa-fasa acara lompat
x Mengenal pasti jauh x Menyediakan folio individu
kemampuan, tahap, berkaitan dengan acara lompat
dan kecergasan Aras 3 jauh
murid semasa x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
melakukan aktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan oleh x Menjelaskan kesalahan-kesalahan
x Kemudahan rakan semasa latihan biasa dilakukan oleh rakan semasa
peralatan x Mengenal pasti otot utama yang latihan
x Persekitaran atau digunakan dalam acara lompat jauh
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Perlakuan murid.

88
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gim nastik Iram a Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik


x Menyatakan aspek-aspek irama secara individu dan
Gimnastik irama ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
pergerakan yang dilakukan dalam melakukan aktiviti gimnastik
segerak dengan ritma untuk irama. x Membincangkan aspek-aspek
menghasilkan pergerakan x Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil
tubuh badan yang irama mengikut tema dengan betul kira dalam pergerakan gimnastik
berkoordinasi serta estetik. dan selamat. irama.

(i) Tema Pergerakan: Aras 2 x Menjelaskan tiga kesalahan biasa


x Pergerakan 1 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga yang dilakukan oleh rakan semasa
- Imbangan kesalahan yang biasa dilakukan latihan.
x Pergerakan 2 semasa latihan.
- Melentik x Menamakan tiga otot utama yang
x Pergerakan 3 Aras 3 digunakan dalam acara gimnastik
- Meringkuk dan x Mereka cipta rangkaian pergerakan irama.
melunjur menggunakan tema imbangan,
melentik dan meringkuk dan x Menunjuk cara rangkaian
(ii) Aspek-Aspek meluncur. pergerakan dalam gimnastik irama
Keselamatan x Menyatakan otot utama yang dengan menggunakan muzik,
digunakan dalam acara gimnastik alatan atau tanpa alatan.
x Latihan yang irama.
sistematik
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid

89
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Perlakuan murid.

90
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Gim nastik Artistik Murid dapat :

Gimnastik artistik Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik


menekankan tiga aktiviti x Menyatakan aspek-aspek artistik secara individu dan
utama iaitu imbangan, keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
ketangkasan dan lombol. dalam melakukan aktiviti gimnastik
Strategi pengajaran dan artistik. x Membincangkan aspek-aspek
pembelajaran adalah secara x Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil
formal dan terancang. Teknik artistik mengikut pola pergerakan kira dalam pergerakan gimnastik
dan gaya pelaksanaan dengan betul dan selamat. artistik.
sesuatu kemahiran
pergerakan adalah khusus. Aras 2 x Menunjuk cara rangkaian
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga pergerakan yang menggabungkan
(i) Pola Pergerakan: kesalahan yang biasa dilakukan aktiviti yang berlainan dalam pola
x Pola pergerakan 1 semasa latihan. yang sama atau berlainan.
- Pendaratan
x Pola pergerakan 2 Aras 3 x Menjelaskan tiga kesalahan biasa
- Statik x Mereka cipta rangkaian pergerakan yang dilakukan oleh rakan semasa
menggunakan pola pergerakan latihan.
(ii) Aspek-Aspek pendaratan dan statik.
Keselamatan: x Menyatakan otot utama yang x Menamakan tiga otot utama yang
x Latihan yang digunakan dalam acara gimnastik digunakan dalam acara gimnastik
sistematik. irama. artistik.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan murid
semasa melakukan

91
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

aktiviti.
x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Perlakuan murid.

Perhatian :

Pola pergerakan di atas perlu diajar


dengan menggunakan alatan khusus
atau alatan ganti.

92
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Rekreasi dan Kesenggangan Murid dapat :

(a) Rekreasi Aras 1 x Menyediakan folio individu


Rekreasi ber maksud aktiviti x Menyatakan aspek-aspek berkaitan dengan cara mendir i dan
terancang untuk memenuhi masa keselamatan yang perlu diambil kira mengemaskan khemah.
lapang untuk tujuan bukan dalam melakukan aktiviti rekreasi.
pertandingan tetapi untuk x Menyatakan cara mendir i dan x Menyebut aspek-aspek
merehatkan fikiran dan badan. mengemaskan khemah. keselamatan yang perlu diambil
kira semasa melakukan aktiviti
(i) Cadangan Aktiviti: Aras 2 perkhemahan.
x Cara mendiri dan x Menyatakan susun atur kraf
mengemaskan khemah. perkhemahan. x Melukis plan lokasi susun atur atau
x Susun atur kraf kraf perkhemahan.
perkhemahan. Aras 3
x Keselamatan di kaw asan x Menunjuk cara memasang khemah. x Menunjuk cara memasang
perkhemahan. khemah.

93
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselam atan Murid dapat :

Keselamatan dalam sukan Aras 1 x Menamakan sekurang-kurangnya


bermaksud suatu keadaan yang x Menyatakan alatan sukan dan empat jenis alatan di padang,
membolehkan kita melibatkan diri permainan yang selamat digunakan gelanggang dan dew an yang boleh
dalam sukan dan per mainan tanpa di padang, gelanggang dan dew an. membahayakan.
menimbulkan implikasi buruk . x Menyatakan peraturan-peraturan
yang betul dan selamat semasa x Menyebut langkah-langkah
(a) Keselamatan semasa menggunakan alatan padang, keselamatan semasa menggunakan
beraktiviti: gelanggang dan dew an. alatan per mainan dan sukan.
x Alatan
- Padang Aras 2 x Membincangkan peraturan-
- Gelanggang x Mengenal pasti alatan dan tempat peraturan semasa menggunakan
- Dew an yang selamat digunakan semasa alatan sukan dan per mainan.
sukan dan per mainan.
x Contoh: x Menjelaskan langkah-langkah x Menyenaraikan peraturan-peraturan
- Tiang gol keselamatan semasa menggunakan untuk meningkatkan disiplin dalam
- Tiang sepak takraw alatan per mainan dan sukan. latihan sukan dan permainan.
- Tiang bola tampar
- Tiang badminton Aras 3
- Per mukaan gelanggang x Mencadangkan peraturan semasa
- Papan anjal menggunakan alatan sukan dan
- Peti lombol permainan.
- Tilam

94
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

(a) Pengurusan dir i dari segi: Aras 1 x Menyenaraikan jenis-jenis makanan


x Amalan pemakanan x Menyatakan jenis-jenis makanan pemberi tenaga.
untuk tenaga pemberi tenaga.
x Pengambilan air x Menyatakan cara penjagaan alatan x Membincangkan cara penjagaan
semasa latihan dan sukan dan per mainan. alatan sukan dan per mainan.
bersukan
Aras 2 x Menyediakan folio individu berkaitan
(b) Pengurusan alatan sukan dan x Menjelaskan kepentingan amalan dengan amalan pemakanan
permainan: pemakanan yang memberi tenaga pemberi tenaga.
x Penjagaan alatan dalam sukan dan per mainan.
sukan dan per mainan x Menjelaskan kepentingan penjagaan
alatan sukan dan per mainan.

Aras 3
x Merancang kepentingan penjagaan
alatan sukan dan per mainan.
x Membincangkan perkaitan antara
pemakanan yang sihat dan prestasi
dalam sukan.

95
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid dapat :
3. Isu-isu Pendidikan Jasmani dan
Sukan Aras 1 x Membincangkan kesan
x Menyatakan kesan pengambilan ubat pengambilan ubat berlebihan dalam
Kesan pengambilan ubat yang berlebihan dalam sukan dan sukan dan per mainan.
berlebihan dalam sukan dan permainan.
permainan. x Membincangkan isu-isu
Aras 2 pengambilan ubat yang berlebihan
x Membincang isu-isu pengambilan dalam sukan dan per mainan.
ubat yang berlebihan dalam sukan
dan permainan. x Melayari lama w eb berkaitan
dengan isu pengambilan ubat yang
Aras 3 berlebihan dalam sukan dan
x Membuat penilaian tentang isu-isu permainan.
pengambilan ubat yang berlebihan
dalam sukan dan per mainan.

96
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 4

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Etika dalam sukan Murid dapat :

Etika dalam sukan ber maksud Aras 1 x Membincangkan faktor-faktor


panduan tentang peranan peserta x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga disiplin diri yang perlu ada pada
dalam sukan dan peranan kebaikan semangat kesungguhan setiap ahli sukan.
penonton yang menyaksikan yang perlu ditanamkan dalam diri
sesuatu permainan. setiap ahli sukan. x Membincangkan langkah-langkah
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga untuk menanamkan semangat
(a) Semangat Kesukanan: faktor disiplin diri yang perlu ada pada kesungguhan dalam diri setiap ahli
x Kesungguhan dalam setiap ahli sukan. sukan.
sukan dan per mainan.
Aras 2 x Membincangkan langkah-langkah
(b) Disiplin dalam sukan dan x Menjelaskan dengan contoh tiga untuk meningkatkan disiplin diri
permainan: langkah-langkah untuk menanamkan dalam latihan sukan.
x Disiplin diri dalam sukan semangat kesungguhan dalam diri
dan permainan. setiap ahli sukan.

Aras 3
x Membincangkan langkah untuk
meningkatkan disiplin diri dalam
latihan sukan.

97
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 5, murid dapat :

1. Mengetahui maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi,
imbangan, ketangkasan, daya tahan otot, kekuatan, masa tindak balas, kelajuan, dan kuasa;

2. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan secara menyeluruh;

3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik irama, dan gimnastik artistik dengan betul
dan selamat;

4. Memahami dan mengamalkan sikap positif dalam bidang sukan yang diceburi;

5. Mematuhi arahan serta peraturan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan;

6. Mengetahui dan memahami keburukan dadah dalam sukan; dan

7. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

98
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

99
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1. Kecergasan Fizikal
Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
(a) Daya Tahan Kardiovaskular mencapai hasil pembelajaran. Guru juga
Aras 1 boleh mencadangkan aktiviti pembelajaran
Daya tahan kardiovaskular x Menyatakan aspek-aspek lain mengikut kebolehan murid.
bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira
sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan x Melakukan aktiviti daya tahan
dengan baik. kardiovaskular. kardiovaskular secara individu.
x Melakukan aktiviti daya tahan
(i) Cadangan Aktiviti: kardiovaskular. x Membincangkan aspek-aspek
x Berlari dan ber jalan 1000 keselamatan yang perlu diambil kira
meter Aras 2 dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Senamrobik selama 5 minit x Menyatakan perasaan semasa kardiovaskular.
melakukan aktiviti daya tahan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: kardiovaskular. x Menamakan tiga otot utama yang
x Latihan yang sistematik. terlibat dengan aktiviti daya tahan
x Mengenal pasti Aras 3 kardiovaskular.
kemampuan, tahap, dan x Menyatakan tiga otot utama yang
kecergasan murid semasa terlibat semasa melakukan aktiviti x Melabelkan otot-otot yang terlibat
melakukan aktiviti. daya tahan kardiovaskular. dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Kemudahan peralatan. kardiovaskular.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Per lakuan murid.

100
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan Murid dapat :


Kelenturan ber maksud keupayaan
meregang otot beserta kebebasan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara
sendi bergerak dengan x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
sepenuhnya. keselamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Membincangkan aspek-aspek
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan aktiviti kelenturan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
x Mengecilkan badan betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Lentik kucing
x Melunjur ke hadapan Aras 2 x Menamakan sekurang-kurangnya
x Menyatakan perasaan semasa dua anggota badan yang terlibat
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti kelenturan. semasa melakukan aktiviti
x Mengenal pasti x Mengenal pasti anggota badan yang kelenturan.
kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa kelenturan. x Melabelkan otot-otot yang terlibat
melakukan aktiviti. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Kemudahan peralatan. Aras 3
x Persekitaran atau tempat x Mengenal pasti tiga otot utama yang
beraktiviti. terlibat dalam melakukan aktiviti
x Penyeliaan, arahan dan kelenturan.
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

101
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Im bangan Murid dapat :


Imbangan ber maksud kebolehan
seseorang mengekalkan posisi Aras 1 x Melakukan aktiviti imbangan secara
badannya ketika dia berada dalam x Menyatakan aspek-aspek individu dan kumpulan.
keadaan tetap ataupun semasa keselamatan yang perlu diambil kira
melakukan sesuatu aktiviti. dalam melakukan aktiviti imbangan. x Menyebut aspek-aspek keselamatan
x Melakukan aktiviti imbangan dengan yang perlu diambil kira dalam
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. melakukan aktiviti imbangan.
x Imbangan skala sisi
x Imbangan skala ‘Y’ Aras 2 x Melabelkan otot-otot utama yang
x Menyatakan perasaan semasa terlibat dalam melakukan aktiviti
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti imbangan. imbangan.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap, dan Aras 3
kecergasan murid semasa x Mengenal pasti otot utama yang
melakukan aktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Kemudahan peralatan. imbangan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

102
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan


kebolehan seseorang bergerak x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.
dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira
arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti x Menyebut aspek-aspek keselamatan
ketangkasan. yang perlu diambil kira dalam
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan aktiviti ketangkasan melakukan aktiviti ketangkasan.
x Lompat kuadran 10 saat dengan betul dan selamat.
x Skip dan tukar arah x Melabelkan otot-otot utama yang
Aras 2 terlibat semasa melakukan aktiviti
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan perasaan semasa ketangkasan.
x Mengenal pasti melakukan aktiviti ketangkasan.
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid semasa Aras 3
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat ketangkasan.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

103
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Daya Tahan Otot Murid dapat :


Daya tahan otot ber maksud
kemampuan otot untuk melakukan Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan otot
kerja berulang kali dalam tempoh x Menyatakan aspek-aspek secara individu.
masa yang panjang tanpa merasa keselamatan yang perlu diambil kira
letih. dalam melakukan aktiviti daya tahan x Menyebut aspek-aspek keselamatan
otot. yang perlu diambil kira dalam
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan aktiviti daya tahan otot melakukan aktiviti daya tahan otot.
x Bangkit tubi lutut bengkok dengan betul dan selamat.
x Tekan tubi x Melabelkan otot-otot utama yang
Aras 2 terlibat dalam melakukan aktiviti daya
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan perasaaan semasa tahan otot.
x Mengenal pasti melakukan aktiviti daya tahan otot.
kemampuan, tahap, dan
kecergasan murid semasa Aras 3
melakukan aktiviti. x Mengenal pasti otot utama yang
x Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti
x Persekitaran atau tempat daya tahan otot.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

Per ingatan:
Jumlah ulangan diperbanyakkan
mengikut kemampuan.

104
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(f) Kekuatan Murid dapat :

Kekuatan ber maksud kemampuan Aras 1 x Melakukan aktiviti kekuatan otot


maksimum seseorang itu untuk x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.
mengatasi sebarang rintangan keselamatan yang perlu diambil kira
fizikal. dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Membincangkan aspek-aspek
x Melakukan aktiviti kekuatan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kekuatan
x Tolak bahu berpasangan. otot.
x Lambung dan sambut bola Aras 2
segar pelbagai arah. x Menyatakan perasaan semasa x Menamakan tiga otot utama yang
x Bergayut pada palang. melakukan aktviti kekuatan. terlibat semasa melakukan aktiviti
kekuatan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
x Mengenal pasti x Menyatakan tiga otot utama yang
kemampuan, tahap, dan terlibat semasa melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa kekuatan.
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

105
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(iii) Peringatan untuk aktiviti kekuatan:

x Jumlah ulangan bagi setiap


aktiviti sederhana.
x Jika menggunakan beban
tambahan ulangan dikurangkan.
x Cara perlakuan perlahan.

106
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(g) Masa Tindak Balas Murid dapat :

Masa tindak balas ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti masa tindak balas
masa yang diambil oleh seseorang x Menyatakan aspek-aspek secara berpasangan.
untuk bertindak setelah menerima kesalamatan yang perlu diambil kira
rangsangan untuk berbuat dalam melakukan aktiviti masa tindak x Membincangkan aspek-aspek
demikian. balas. keselamatan yang perlu diambil kira
x Melakukan akitiviti masa tindak balas dalam melakukan aktiviti masa tindak
(i) Cadangan Aktiviti: dengan betul dan selamat. balas.
x Tampar lutut berpasangan
x Pijak kasut Aras 2 x Melabelkan otot-otot utama yang
x Menyatakan perasaan semasa terlibat dalam melakukan aktiviti
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti masa tindak balas. masa tindak balas.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap, dan Aras 3
kecergasan murid semasa x Menyatakan tiga otot utama yang
melakukan aktiviti. terlibat dalam aktiviti masa tindak
x Kemudahan peralatan. balas.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

107
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(h) Kelajuan Murid dapat :

Kelajuan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelajuan secara


seseorang melakukan pergerakan x Menyatakan aspek-aspek individu.
pantas dalam masa yang singkat. kesalamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan aspek-aspek
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan akitiviti kelajuan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
x Lari pecut 30 meter betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kelajuan.
x Lari berganti-ganti 50
meter Aras 2 x Mencatatkan perasaan semasa dan
x Menyatakan perasaan semasa selepas melakukan aktiviti kelajuan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti kelajuan.
x Mengenal pasti x Melabelkan otot-otot utama yang
kemampuan, tahap, dan Aras 3 terlibat dalam melakukan aktiviti
kecergasan murid semasa x Menyatakan tiga otot utama yang kelajuan.
melakukan aktiviti. terlibat dalam aktiviti kelajuan.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

108
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(i) Kuasa Murid dapat :

Kuasa bermaksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti kuasa secara


melakukan suatu pergerakan yang x Menyatakan aspek-aspek individu.
pantas dengan daya maksimum kesalamatan yang perlu diambil kira
dalam masa yang singkat. dalam melakukan aktiviti kuasa. x Membincangkan aspek-aspek
x Melakukan akitiviti kuasa dengan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kuasa.
x Lonjak dan merejam bola.
x Lonjak dan baling bola Aras 2 x Melabelkan otot-otot utama yang
menuju sasaran. x Menyatakan perasaan semasa terlibat dalam melakukan aktiviti
melakukan aktiviti kuasa. kuasa.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:
x Mengenal pasti Aras 3
kemampuan, tahap, dan x Menyatakan tiga otot utama yang
kecergasan murid semasa terlibat dalam aktiviti kuasa.
melakukan aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

109
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(j) Konsep Kecergasan Fizikal Murid dapat :


dan Kesihatan Menyeluruh
Aras 1 x Menyediakan folio individu berkaitan
Konsep kecergasan fizikal dan x Menyatakan konsep kecergasan dengan konsep kecergasan
kesihatan menyeluruh ber maksud berasaskan kesihatan. berasaskan kesihatan dan konsep
keupayaan melaksanakan tugas x Menyatakan konsep kecergasan kecergasan berasaskan kemahiran.
harian dengan cekap dan cergas berasaskan kemahiran.
tanpa rasa kepenatan yang x Membincangkan konsep kecergasan
berlebihan serta mempunyai Aras 2 berasaskan kesihatan dan konsep
tenaga yang mencukupi untuk x Menjelaskan dengan contoh konsep kecergasan dan konsep kecergasan
aktiviti riadah. kecergasan berasaskan kesihatan. berasaskan kemahiran.
x Menjelaskan dengan contoh konsep
(i) Konsep kecergasan fizikal dan kecergasan berasaskan kemahiran. x Menyediakan laporan ringkas
kesihatan menyeluruh berkaitan dengan aktiviti konsep
berasaskan: Aras 3 kecergasan berasaskan kesihatan
x Membanding dan membezakan dan konsep kecergasan berasaskan.
x Kecergasan berasaskan antara konsep kecergasan
kesihatan. berasaskan kesihatan dan konsep
x Kecergasan berasaskan kecergasan berasaskan kemahiran.
kemahiran.

110
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


1. Perm ainan
(a) Sofbol Murid dapat :
(i) Kemahiran asas sofbol:
x Menangkap Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam
x Membaling x Menyatakan aspek-aspek permainan sofbol secara
x Memadang keselamatan dalam per mainan berpasukan.
x Memukul sofbol.
x Menampan x Melakukan kemahiran asas x Menyediakan folio individu berkaitan
x Pitching permainan sofbol dengan betul dan dengan kemahiran per mainan
x Larian antara tapak selamat. sofbol.

(ii) Aspek-Aspek Aras 2 x Membincangkan aspek-aspek


Keselamatan: x Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kira
x Mengenal pasti dalam situasi per mainan. dalam per mainan sofbol.
kemampuan, tahap,
dan kecergasan Aras 3 x Menjelaskan kesalahan biasa yang
murid semasa x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dilakukan semasa latihan dan
melakukan aktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan permainan.
x Kemudahan semasa latihan dan per mainan.
peralatan. x Menyatakan otot utama yang x Menamakan otot utama yang
x Persekitaran atau digunakan dalam kemahiran tersebut. digunakan dalam kemahiran
tempat beraktiviti. permainan sofbol.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan. x Merancang aktiviti latih tubi
x Latihan yang kemahiran asas permainan sofbol
sistematik. dalam kumpulan.
x Per lakuan murid.
111
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Badminton Murid dapat :

(i) Kemahiran asas Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


badminton: x Menyatakan aspek-aspek permainan badminton secara
x Memegang raket keselamatan dalam per mainan berpasukan.
x Servis badminton.
x Pukulan hadapan x Melakukan kemahiran asas dalam x Menyediakan folio individu berkaitan
x Pukulan kilas permainan badminton. dengan kemahiran per mainan
x Pukulan lob badminton.
x Smesy Aras 2
x Mengenal pasti tindakan berbahaya x Membincangkan aspek-aspek
(ii) Aspek-Aspek dalam situasi per mainan. keselamatan yang perlu diambil kira
Keselamatan: dalam melakukan permainan
x Mengenal pasti Aras 3 badminton.
kemampuan, tahap, x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
dan kecergasan murid kesalahan biasa yang dilakukan x Menjelaskan kesalahan biasa yang
semasa melakukan semasa latihan dan per mainan. dilakukan semasa latihan dan
aktiviti. x Menyatakan otot-otot utama yang permainan.
x Kemudahan digunakan dalam kemahiran tersebut.
peralatan. x Menamakan otot utama yang
x Persekitaran atau digunakan dalam kemahiran
tempat beraktiviti. permainan badminton.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan. x Merancang aktiviti latih tubi
x Latihan yang kemahiran asas permainan
sistematik. badminton dalam kumpulan.
x Per lakuan murid.

112
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Ragbi Sentuh Murid dapat :

(i) Kemahiran ragbi sentuh: Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Menghantar x Menyatakan aspek-aspek permainan ragbi sentuh secara
x Menangkap keselamatan dalam per mainan ragbi berpasukan.
x Menggelecek sentuh.
x Mengelak x Melakukan kemahiran asas dalam x Menyediakan folio individu berkaitan
x Menghadang permainan ragbi sentuh. dengan kemahiran per mainan ragbi
x Menyentuh sentuh.
Aras 2
(ii) Aspek-Aspek x Mengenal pasti tindakan berbahaya x Membincangkan aspek-aspek
Keselamatan: dalam situasi per mainan. keselamatan yang perlu diambil kira
x Mengenal pasti dalam melakukan permainan ragbi
kemampuan, tahap, Aras 3 sentuh.
dan kecergasan murid x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga
semasa melakukan kesalahan biasa yang dilakukan x Menjelaskan kesalahan biasa yang
aktiviti. semasa latihan dan per mainan. dilakukan semasa latihan dan
x Kemudahan x Menyatakan otot utama yang permainan.
peralatan. digunakan dalam kemahiran tersebut.
x Persekitaran atau x Menamakan otot utama yang
tempat beraktiviti. digunakan dalam kemahiran
x Penyeliaan, arahan permainan ragbi sentuh.
dan bimbingan.
x Latihan yang x Merancang aktiviti latih tubi
sistematik. kemahiran asas permainan ragbi
x Per lakuan murid. sentuh.

113
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Olahraga Murid dapat :


(a) Padang
(i) Lompat tinggi: Aras 1 x Melakukan kemahiran lompat tinggi
x Gaya pelana x Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara
x Gaya fosbury keselamatan semasa melakukan individu.
acara lompat tinggi.
(ii) Fasa-fasa lompat tinggi: x Melakukan kemahiran lompat tinggi x Menyenaraikan undang-undang dan
x Lari landas dengan betul dan selamat. peraturan asas dalam acara lompat
x Lonjakan x Menyatakan undang-undang dan tinggi.
x Layangan peraturan asas dalam acara lompat
x Mendarat tinggi. x Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
(iii) Undang-undang dan Aras 2 dalam acara lompat tinggi.
peraturan acara lompat x Menyatakan fasa-fasa acara lompat
tinggi tinggi. x Menyediakan folio individu berkaitan
dengan acara lompat tinggi.
(iv)Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3
x Mengenal pasti x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Menjelaskan kesalahan-kesalahan
kemampuan, tahap, dan kesalahan biasa yang dilakukan biasa dilakukan oleh rakan semasa
kecergasan murid semasa latihan. latihan.
semasa melakukan x Mengenal pasti otot utama yang
aktiviti. digunakan dalam acara lompat tinggi.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
114
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gim nastik Iram a Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik


x Menyatakan aspek-aspek irama secara individu dan
Gimnastik irama ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
pergerakan yang dilakukan dalam melakukan aktiviti gimnastik
segerak dengan ritma untuk irama. x Membincangkan aspek-aspek
menghasilkan pergerakan x Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil kira
tubuh badan yang irama mengikut tema dengan betul dalam pergerakan gimnastik irama.
berkoordinasi serta estetik. dan selamat.
x Menjelaskan tiga kesalahan biasa
(i) Tema Pergerakan: Aras 2 yang dilakukan oleh rakan semasa
x Pergerakan 4 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga latihan.
- Gerak edar dan kesalahan yang biasa dilakukan
pusing badan semasa latihan. x Menamakan tiga otot utama yang
x Pergerakan 5 digunakan dalam acara gimnastik
- Pusingan badan Aras 3 irama.
x Mereka cipta rangkaian pergerakan
(ii) Aspek-Aspek menggunakan tema gerak edar, dan x Menunjuk cara rangkaian
Keselamatan: pusing badan. pergerakan dalam gimnastik irama
x Latihan yang x Menyatakan otot utama yang dengan menggunakan muzik, alatan
sistematik. digunakan dalam acara gimnastik atau tanpa alatan.
x Mengenal pasti irama.
kemampuan, tahap,
dan kecergasan
murid semasa
melakukan aktiviti.

115
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan
peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Per lakuan murid.

Nota :

Pergerakan di atas boleh dikaitkan


dengan teknik alatan dan dirangkaikan.

116
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Gim nastik Artistik Murid dapat :

Gimnastik artistik Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik


menekankan tiga aktiviti x Menyatakan aspek-aspek artistik secara individu dan
utama iaitu imbangan, keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
ketangkasan dan lombol. dalam melakukan aktiviti gimnastik
Strategi pengajaran dan artistik. x Membincangkan aspek-aspek
pembelajaran adalah secara x Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil kira
formal dan terancang. Teknik artistik mengikut pola pergerakan dalam pergerakan gimnastik artistik.
dan gaya pelaksanaan dengan betul dan selamat.
sesuatu kemahiran x Menunjuk cara rangkaian
pergerakan adalah khusus. Aras 2 pergerakan yang menggabungkan
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang berlainan dalam pola
(i) Pola Pergerakan: kesalahan yang biasa dilakukan yang sama atau berlainan.
x Pola pergerakan 3 semasa latihan.
- Gerak edar x Menjelaskan tiga kesalahan biasa
x Pola pergerakan 4 Aras 3 yang dilakukan oleh rakan semasa
- Putaran x Mereka cipta rangkaian pergerakan latihan.
menggunakan pola pergerakan gerak
(ii) Aspek-Aspek edar dan putaran. x Menamakan tiga otot utama yang
Keselamatan: x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik
x Latihan yang digunakan dalam acara gimnastik artistik.
sistematik. irama.
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap,
dan kecergasan
murid semasa
melakukan aktiviti.

117
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Perlakuan murid.

Perhatian :

Pola pergerakan di atas perlu diajar


dengan menggunakan alatan khusus
atau alatan ganti.

118
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN


4. Rekreasi
(a) Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat :
Rekreasi ber maksud aktiviti
terancang untuk memenuhi masa Aras 1 x Menyediakan folio individu berkaitan
lapang untuk tujuan bukan x Menyatakan aspek-aspek dengan cara menggunakan kompas
pertandingan tetapi untuk keselamatan yang perlu diambil kira untuk mencari bear ing dan titik
merehatkan fikiran dan badan. dalam melakukan aktiviti rekreasi. kaw alan.
x Menyatakan maksud orienteering.
(i) Cadangan Aktiviti: x Menjelaskan cara menggunakan x Membincangkan aspek-aspek
x ‘Orienteering’ kompas dengan betul. keselamatan yang perlu diambil kira
- maksud ‘orienteering’ semasa melakukan aktiviti
- mengenal kompas Aras 2 orienteering.
- membaca bearing x Menjelaskan cara menggunakan
- mencari titik kaw alan kompas untuk mencari bearing dan x Melakukan aktiviti orienteering
titik kaw alan. bersama guru.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan:
x Latihan yang Aras 3
sistematik. x Mengaplikasikan kemahiran
x Mengenal pasti penggunaan kompas dalam aktiviti
kemampuan, tahap, orienteering.
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Per lakuan murid.

119
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselam atan Murid dapat :

(a) Keselamatan semasa Aras 1 x Menamakan sekurang-kurangnya


beraktiviti: x Menyatakan alatan sukan dan empat jenis alatan di padang dan
Keselamatan dalam sukan permainan yang selamat digunakan balapan yang boleh
bermaksud suatu keadaan di padang, gelanggang dan dew an. membahayakan.
yang membolehkan kita x Menyatakan peraturan-peraturan
melibatkan diri dalam sukan yang betul dan selamat semasa x Membincangkan langkah-langkah
dan permainan tanpa menggunakan alatan padang dan keselamatan dan peraturan yang
menimbulkan implikasi buruk . balapan. betul semasa menggunakan alatan
padang dan balapan.
(i) Alatan Aras 2
x Padang x Mengenal pasti alatan padang dan x Membincangkan langkah-langkah
x Balapan balapan yang selamat digunakan meningkatkan disiplin dalam latihan
semasa sukan dan permainan. sukan dan per mainan.
(ii) Peraturan dan keselamatan x Menjelaskan langkah-langkah
alatan. keselamatan semasa menggunakan
Contoh: alatan padang dan balapan.
x Peluru
x Palang dan tiang lompat Aras 3
tinggi x Mencadangkan peraturan semasa
x Pagar menggunakan alatan sukan dan
x Per mukaan balapan permainan.
x Baton
x Spike

120
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Papan penahan
x Kaw asan mendarat
lompat jauh
x Papan lonjak

121
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

(a) Pengurusan diri dar i segi: Aras 1 x Menyenaraikan jenis-jenis makanan


x Makanan bervitamin x Menyatakan jenis-jenis vitamin yang bervitamin.
semasa latihan dan diperlukan semasa latihan dan
bersukan. bersukan. x Menyusun dan mengelaskan alatan
x Menyatakan cara susunan dan sukan dan per mainan.
(b) Pengurusan alatan sukan dan pengelasan alatan sukan dan
permainan: permainan. x Menyediakan folio individu berkaitan
x Susunan dan pengelasan. dengan makanan bervitamin
Aras 2 semasa latihan dan bersukan.
x Menjelaskan kepentingan makanan
bervitamin dalam sukan dan x Membincangkan kepentingan
permainan. menyusun dan mengelaskan alatan
x Menjelaskan kepentingan menyususn sukan dan per mainan.
dan mengelaskan alatan sukan dan
permainan.

Aras 3
x Membincang tentang kepentingan
vitamin bagi aktiviti sukan.

122
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Isu-isu dalam Pendidikan Murid dapat :


Jasm ani dan Sukan
Aras 1 x Membincangkan kesan
(a) Kesan pengambilan dadah x Menyatakan kesan pengambilan pengambilan dadah dalam sukan
dalam sukan dan per mainan. dadah dalam sukan dan per mainan. dan permainan.

(b) Penyalahgunaan dadah dalam Aras 2 x Membincangkan isu-isu pesalah


sukan dan per mainan. x Membincang isu salah guna dadah guna dadah dalam sukan dan
dalam sukan dan per mainan. permainan.

Aras 3 x Menyediakan folio individu berkaitan


x Membuat penilaian tentang isu salah dengan penyalahgunaan dadah
guna dadah dalam sukan dan dalam sukan dan per mainan.
permainan.
x Melayari lama w eb berkaitan
dengan isu penyalahgunaan dadah
dalam sukan dan per mainan.

123
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 5

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Etika dalam sukan Murid dapat :


Etika dalam sukan ber maksud
panduan tentang peranan peserta Aras 1 x Bercerita tentang perasaan setelah
dalam sukan dan peranan x Menyatakan perasaan semasa menerima keputusan sesuatu
penonton yang menyaksikan menerima keputusan sesuatu permainan.
sesuatu permainan. permainan.
x Membincangkan cara-cara
(a) Semangat Kesukanan Aras 2 mengaw al perasaan setelah
x Menerima keputusan x Menjelaskan dengan contoh faktor- menerima kekalahan dalam
permainan. faktor yang mempengaruhi prestasi. permainan.

(b) Contoh faktor-faktor yang Aras 3


mempengaruhi prestasi: x Mencadangkan cara-cara mengaw al x Menyediakan folio individu berkaitan
x Kurang kerjasama perasaan setelah menerima sesuatu dengan insiden-insiden pengaduhan
sepasukan. keputusan per mainan. selepas permainan ( dengan tujuan
x Kelemahan strategi mengambil iktibar )
permainan.
x Kurang kemahiran. x Membincang pro dan kontra
semangat kesukanan yang ekstrim.
(c) Cara mengaw al perasaan
setelah dew asa:
x Mengikut arahan atau
nasihat jurulatih.
x Menenangkan fikiran
melalui aktiviti
menyejukkan badan.
x Relaksasi mental.

124
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 6, murid dapat :

1. Mengetahui maksud kecergasan fizikal berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, imbangan,
ketangkasan, daya tahan otot, kekuatan otot, masa tindak balas, kelajuan, kuasa, dan komposisi badan;

2. Memahami maksud kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh;

3. Melakukan aktiviti fizikal bagi meningkatkan keupayaan kecergasan;

4. Mengaplikasi kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik irama, dan gimnastik artistik dengan betul dan
selamat;

5. Memahami dan mematuhi peraturan keselamatan semasa beraktiviti bagi menjaga keselamatan;

6. Mengetahui kemudahan tempat yang sesuai untuk beraktiviti;

7. Mengenali bentuk-bentuk rasuah dan perjudian dalam sukan dan permainan;

8. Mengetahui dan mengamalkan undang-undang dan peraturan dalam sukan dan permainan; dan

9. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan.

125
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

126
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kecergasan fizikal Murid dapat :


(a) Daya Tahan Kardiovaskular
Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan
Daya tahan kardiovaskular x Menyatakan aspek-aspek kardiovaskular secara individu.
bermaksud keupayaan jantung dan keselamatan yang perlu diambil kira
sistem peredaran darah berfungsi dalam melakukan aktiviti daya tahan x Menyebut aspek-aspek
dengan baik. kardiovaskular. keselamatan yang perlu diambil kira
x Melakukan aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan
(i) Cadangan Aktiviti: kardiovaskular dengan betul. kardiovaskular.
x Fartlek (pelbagai kelajuan)
x Berlari 1200 meter Aras 2 x Menamakan tiga otot utama yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan perasaan semasa terlibat dengan aktiviti daya tahan
x Latihan yang sistematik. melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular.
x Mengenal pasti kardiovaskular.
kemampuan, tahap dan x Menyatakan faedah memanas dan x Melabelkan otot-otot yang terlibat
kecergasan murid semasa menyejukkan badan dalam kegiatan dalam melakukan aktiviti daya tahan
melakukan aktiviti. harian. kardiovaskular.
x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat Aras 3 x Membincangkan faedah
beraktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang memanaskan dan menyejukkan
x Penyeliaan, arahan dan terlibat semasa melakukan aktiviti badan dalam kegiatan harian.
bimbingan. daya tahan kardiovaskular.
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan dalam
kegiatan harian.
127
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Kelenturan Murid dapat :

Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelenturan secara


pergerakan meregang otot beserta x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
kebebasan sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira
sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. x Menyebut aspek-aspek
x Melakukan aktiviti kelenturan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kelenturan.
x Baring angkat dan silang
kaki ke sisi Aras 2 x Menamakan sekurang-kurangnya
x Berdiri membongkok dan x Menyatakan faedah memanas dan tiga otot utama yang terlibat semasa
sentuh hujung kaki menyejukkan badan dalam kegiatan melakukan aktiviti kelenturan.
harian.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Melabelkan otot-otot yang terlibat
x Mengenal pasti Aras 3 dalam melakukan aktiviti kelenturan.
kemampuan, tahap dan x Menyatakan perasaan semasa
kecergasan murid semasa melakukan aktiviti kelenturan. x Membincangkan faedah memanas
melakukan aktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang dan menyejukkan badan dalam
x Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti kegiatan harian.
x Persekitaran atau tempat kelenturan.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan
dalam kegiatan harian.
128
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Im bangan Murid dapat :

Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti imbangan secara


seseorang mengekalkan posisi x Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.
badanya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira
keadaan tetap ataupun semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. x Membincangkan aspek-aspek
melakukan sesuatu aktiviti. x Melakukan aktiviti imbangan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti imbangan.
(i) Cadangan Aktiviti:
x Imbangan dekam. x Menamakan sekurang-kurangnya
x Dirian kepala, lutut Aras 2 tiga otot utama yang terlibat semasa
bengkok. x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti imbangan.
melakukan aktiviti imbangan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan tiga otot utama yang x Melabelkan otot-otot utama yang
x Mengenal pasti terlibat semasa melakukan aktiviti terlibat dalam melakukan aktiviti
kemampuan, tahap dan imbangan. imbangan.
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti. x Membincangkan faedah memanas
x Kemudahan peralatan. Aras 3 dan menyejukkan badan dalam
x Persekitaran atau tempat x Menyatakan faedah memanas dan kegiatan harian.
beraktiviti. menyejukkan badan dalam kegiatan
x Penyeliaan, arahan dan harian.
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan dalam
kegiatan harian.

129
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Ketangkasan Murid dapat :

Ketangkasan bermaksud Aras 1 x Melakukan aktiviti ketangkasan


kebolehan seseorang bergerak x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berkumpulan.
dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira
arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti x Membincangkan aspek-aspek
ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan aktiviti ketangkasan dalam melakukan aktiviti
x Tinju bayang. dengan betul dan selamat. ketangkasan.
x Tampar lutut
berpasangan. Aras 2 x Menamakan sekurang-kurangnya
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan faedah memanas dan tiga otot utama yang terlibat semasa
x Mengenal pasti menyejukkan badan dalam kegiatan melakukan aktiviti ketangkasan.
kemampuan, tahap harian.
dan kecergasan murid x Melabelkan otot-otot utama yang
semasa melakukan Aras 3 terlibat dalam melakukan aktiviti
aktiviti. x Menyatakan perasaan semasa ketangkasan.
x Kemudahan peralatan. melakukan aktiviti ketangkasan.
x Persekitaran atau x Menyatakan tiga otot utama yang x Membincangkan faedah memanas
tempat beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti dan menyejukkan badan dalam
x Penyeliaan, arahan imbangan. kegiatan harian.
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan
dalam kegiatan harian
130
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Daya Tahan Otot Murid dapat :

Daya tahan otot ber maksud Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan otot
kemampuan otot untuk melakukan x Menyatakan aspek-aspek secara individu.
kerja berulang kali dalam tempoh keselamatan yang perlu diambil kira
masa yang panjang tanpa merasa dalam melakukan aktiviti daya tahan x Membincangkan aspek-aspek
letih. otot. keselamatan yang perlu diambil kira
x Melakukan aktiviti daya tahan otot dalam melakukan aktiviti daya tahan
(i) Cadangan Aktiviti: dengan betul dan selamat. otot.
x Sokongan dari lakuan
duduk. x Menamakan sekurang-kurangnya
Aras 2 tiga otot utama yang terlibat semasa
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan faedah memanas dan melakukan aktiviti daya tahan otot.
x Mengenal pasti menyejukkan badan dalam kegiatan
kemampuan, tahap dan harian. x Membincangkan faedah memanas
kecergasan murid dan menyejukkan badan dalam
semasa melakukan kegiatan harian.
aktiviti. Aras 3
x Kemudahan peralatan. x Menyatakan perasaan semasa
x Persekitaran atau tempat melakukan aktiviti daya tahan otot.
beraktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang
x Penyeliaan, arahan dan terlibat semasa melakukan aktiviti
bimbingan. daya tahan otot.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.

131
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Faedah memanas dan


menyejukkan badan dalam
kegiatan harian

Per ingatan:

i. Tumpuan kepada otot bahagian


tangan

132
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(f) Kekuatan Murid dapat :

Kekuatan ber maksud kemampuan Aras 1 x Melakukan aktiviti kekuatan otot


maksimum seseorang itu untuk x Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan.
mengatasi sebarang rintangan keselamatan yang perlu diambil kira
fizikal. dalam melakukan aktiviti kekuatan. x Membincangkan aspek-aspek
x Melakukan aktiviti kekuatan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kekuatan.
x Tekan tubi
x Mendagu x Menamakan sekurang-kurangnya
Aras 2 tiga otot utama yang terlibat semasa
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menyatakan faedah memanas dan melakukan aktiviti kekuatan otot.
x Mengenal pasti menyejukkan badan dalam kegiatan
kemampuan, tahap harian.
dan kecergasan murid x Membincangkan faedah memanas
semasa melakukan dan menyejukkan badan dalam
aktiviti. Aras 3 kegiatan harian.
x Kemudahan peralatan. x Menyatakan perasaan semasa
x Persekitaran atau melakukan aktiviti kekuatan.
tempat beraktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang
x Penyeliaan, arahan terlibat semasa melakukan aktiviti
dan bimbingan. kekuatan.
x Latihan yang
sistematik.
x Per lakuan murid.

133
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Faedah memanas dan


menyejukkan badan dalam
kegiatan harian.

Per ingatan:

i. Jumlah ulangan bagi setiap aktiviti


sederhana
ii. Jika menggunakan beban tambahan
ulangan dikurangkan
iii. Cara perlakuan perlahan

134
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(g) Masa Tindak Balas Murid dapat :


Masa tindak balas ber maksud x Melakukan aktiviti masa tindak balas
masa yang diambil oleh seseorang Aras 1 secara berpasangan.
untuk bertindak setelah menerima x Menyatakan aspek-aspek
rangsangan untuk berbuat keselamatan yang perlu diambil kira x Membincangkan aspek-aspek
demikian. dalam melakukan aktiviti masa tindak keselamatan yang perlu diambil kira
(i) Cadangan Aktiviti: balas. dalam melakukan aktiviti masa
x Menghantar dan x Melakukan aktiviti masa tindak balas tindak balas.
menerima bola dengan betul dan selamat.
x Menyangga bola dari x Menamakan sekurang-kurangnya
pelbagai arah dan aras Aras 2 tiga otot utama yang terlibat semasa
x Menyatakan perasaan semasa melakukan aktiviti masa tindak
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: melakukan aktiviti masa tindak balas. balas.
x Mengenal pasti x Menyatakan tiga otot utama yang
kemampuan, tahap dan terlibat semasa melakukan aktiviti x Membincangkan faedah memanas
kecergasan murid masa tindak balas. dan menyejukkan badan dalam
semasa melakukan kegiatan harian.
aktiviti. Aras 3
x Kemudahan peralatan. x Menyatakan faedah memanas dan
x Persekitaran atau menyejukkan badan dalam kegiatan
tempat beraktiviti. harian.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan
dalam kegiatan harian.

135
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(h) Kelajuan Murid dapat :

Kelajuan ber maksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelajuan secara


seseorang melakukan pergerakan x Menyatakan aspek-aspek kumpulan.
pantas dalam masa yang singkat. keselamatan yang perlu diambil kira
dalam melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan aspek-aspek
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan aktiviti kelajuan dengan keselamatan yang perlu diambil kira
x Lari berganti-ganti 4 x betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kelajuan.
50 meter
x Lari pecut 50 meter Aras 2 x Mencatatkan perasaan semasa dan
x Menyatakan faedah memanas dan selepas melakukan aktiviti kelajuan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: menyejukkan badan dalam kegiatan
x Mengenal pasti harian. x Melabelkan otot-otot utama yang
kemampuan, tahap dan terlibat dalam melakukan aktiviti
kecergasan murid Aras 3 kelajuan.
semasa melakukan x Menyatakan perasaan semasa
aktiviti. melakukan aktiviti kelajuan. x Membincangkan faedah memanas
x Kemudahan peralatan. x Menyatakan tiga otot utama yang dan menyejukkan badan dalam
x Persekitaran atau terlibat semasa melakukan aktiviti kegiatan harian.
tempat beraktiviti. kelajuan.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Memahami latihan yang
sistematik.
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan
dalam kegiatan harian.
136
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(i) Kuasa Murid dapat :

Kuasa bermaksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti kuasa secara


melakukan sesuatu pergerakan x Menyatakan aspek-aspek individu.
yang pantas dengan daya keselamatan yang perlu diambil kira
maksimum dalam masa yang dalam melakukan aktiviti kuasa. x Membincangkan aspek-aspek
singkat. x Melakukan aktiviti kuasa dengan keselamatan yang perlu diambil kira
betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti kuasa.
(i) Cadangan Aktiviti:
x Melontar bola segar Aras 2 x Mencatatkan perasaan semasa dan
x Lompat jauh berdiri x Menyatakan faedah memanas dan selepas melakukan aktiviti kuasa.
menyejukkan badan dalam kegiatan
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: harian. x Melabelkan otot-otot utama yang
x Mengenal pasti terlibat dalam melakukan aktiviti
kemampuan, tahap dan Aras 3 kuasa.
kecergasan murid x Menyatakan perasaan semasa
semasa melakukan melakukan aktiviti kuasa. x Membincangkan faedah memanas
aktiviti. x Menyatakan tiga otot utama yang dan menyejukkan badan dalam
x Kemudahan peralatan. terlibat semasa melakukan aktiviti kegiatan harian.
x Persekitaran atau tempat kuasa.
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Latihan yang sistematik.
x Per lakuan murid.
x Faedah memanas dan
menyejukkan badan
dalam kegiatan harian.

137
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(j) Kom posisi Badan Murid dapat :

Komposisi badan merujuk kepada Aras 1 x Menyebut maksud komposisi badan.


peratusan lemak badan x Menyatakan maksud komposisi
berbanding dengan isi kandungan badan. x Menjelaskan perbedaan tiga
otot, lemak, tulang dan tisu badan kumpulan komposisi badan.
yang lain. Lebihan peratusan Aras 2
lemak dalam badan akan x Menjelaskan tiga kumpulan komposisi x Melukis perbezaan bentuk badan
menimbulkan masalah kegemukan badan. tiga kumpulan komposisi badan.
(obesiti).
Aras 3 x Membincangkan jenis-jenis sukan
(i) Komposisi badan terbahagi x Mengenal pasti jenis-jenis sukan yang boleh dikaitkan dengan tiga
kepada tiga kumpulan: yang boleh dikaitkan dengan tiga kumpulan komposisi badan.
x Ektomorf kumpulan komposisi badan.
- Berbadan kurus dan
ringan, kaki dan
tangan yang panjang
tidak mempunyai
banyak lemak.
x Mesomorf
- Berotot tegap, gagah,
rangka besar dan
berbadan tegap.
x Endomorf
- Gemuk, leher besar,
badan berbentuk bulat
dan berat.

138
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(k) Konsep Kecergasan Fizikal Murid dapat :


dan Kesihatan Menyeluruh
Aras 1 x Menjelaskan konsep kecergasan
Kecergasan fizikal dan kesihatan x Menyatakan konsep kecergasan fizikal dan kesihatan menyeluruh.
menyeluruh ber maksud keupayaan fizikal dan kesihatan menyeluruh.
melaksanakan tugas harian x Menyatakan tahap kecergasan fizikal x Membincangkan tahap kecergasan
dengan cekap dan cergas tanpa berdasarkan pencapaian peringkat fizikal berdasarkan pencapaian
rasa kepenatan yang berlebihan sekolah. peringkat sekolah.
serta mempunyai tenaga yang
mencukupi untuk aktiviti riadah. Aras 2 x Mencatatkan perbandingan bentuk
x Menyatakan perbezaan bentuk badan badan fizikal antara orang biasa
(i) Tahap kecergasan fizikal. fizikal antara orang biasa dengan ahli dengan ahli sukan.
(ii) Perbandingan bentuk badan sukan.
fizikal antara orang biasa x Membincangkan perbandingan
dengan ahli sukan. Aras 3 bentuk badan fizikal dan tahap
x Menjelaskan perbezaan bentuk kecergasan antara orang biasa dan
badan fizikal dan tahap kecergasan ahli sukan.
antara orang biasa dengan ahli
sukan.

139
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Perm ainan Murid dapat :


(a) Bola Keranjang
(i) Kemahiran asas bola Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam
keranjang: x Menyatakan aspek-aspek permainan bola keranjang secara
x Melantun keselamatan yang perlu diambil kira berpasukan.
x Menghantar dalam per mainan bola keranjang.
x Menerima x Melakukan kemahiran asas x Menyediakan folio individu berkaitan
x Menggelecek permainan bola keranjang dengan dengan kemahiran per mainan bola
x Menghadang betul dan selamat. keranjang.
x Menjaring
Aras 2 x Membincangkan aspek-aspek
(ii) Aspek-Aspek x Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kira
Keselamatan: dalam situasi per mainan. dalam melakukan permainan bola
x Mengenal pasti keranjang.
kemampuan, tahap Aras 3
dan kecergasan murid x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Membincangkan kesalahan-
semasa melakukan kesalahan biasa yang dilakukan oleh kesalahan biasa yang dilakukan
aktiviti. rakan semasa latihan dan per mainan. semasa latihan dan per mainan.
x Kemudahan peralatan x Menyatakan otot-otot utama yang
x Persekitaran atau digunakan dalam kemahiran tersebut. x Menamakan otot-otot utama yang
tempat beraktiviti. digunakan dalam kemahiran
x Penyeliaan, arahan permainan bola keranjang.
dan bimbingan.
x Latihan yang x Merancang aktiviti latih tubi
sistematik. kemahiran asas permainan bola
x Per lakuan murid keranjang dalam kumpulan

140
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Bola Tam par Murid dapat :

(i) Kemahiran asas bola Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


tampar: x Menyatakan aspek-aspek permainan bola tampar secara
x Menyangga keselamatan yang perlu diambil kira berpasukan.
x Mengumpan dalam per mainan bola tampar.
x Merejam x Melakukan kemahiran asas x Menyediakan folio individu berkaitan
x Menghadang permainan bola tampar dengan betul dengan kemahiran per mainan bola
x Servis dan selamat. tampar.

(ii) Aspek-Aspek Aras 2 x Membincangkan aspek-aspek


Keselamatan: x Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kira
x Mengenal pasti dalam situasi per mainan. dalam melakukan permainan bola
kemampuan, tahap tampar.
dan kecergasan murid Aras 3
semasa melakukan x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Membincangkan kesalahan-
aktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan oleh kesalahan biasa yang dilakukan
x Kemudahan peralatan rakan semasa latihan dan per mainan. semasa latihan dan per mainan.
x Persekitaran atau x Menyatakan otot-otot utama yang
tempat beraktiviti digunakan dalam kemahiran tersebut. x Menamakan otot-otot utama yang
x Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran
dan bimbingan. permainan bola tampar.
x Latihan yang
sistematik. x Merancang aktiviti latih tubi
x Per lakuan murid. kemahiran asas permainan bola
tampar dalam kumpulan.

141
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Sepak Takraw Murid dapat :

(i) Kemahiran asas sepak Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


takraw : x Menyatakan aspek-aspek permainan sepak takraw secara
x Mengaw al keselamatan yang perlu diambil kira berpasukan.
x Menghantar dalam per mainan sepak takraw .
x Mengumpan x Melakukan kemahiran-kemahiran x Menyediakan folio individu berkaitan
x Merejam asas sepak takraw dengan betul dan dengan kemahiran per mainan sepak
x Sepak mula selamat. takraw .

(ii) Aspek-Aspek Aras 2 x Membincangkan aspek-aspek


Keselamatan: x Mengenal pasti tindakan berbahaya keselamatan yang perlu diambil kira
x Mengenal pasti dalam situasi per mainan. dalam melakukan permainan sepak
kemampuan, tahap takraw .
dan kecergasan murid Aras 3
semasa melakukan x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Membincangkan kesalahan-
aktiviti kesalahan biasa yang dilakukan oleh kesalahan biasa yang dilakukan
x Kemudahan peralatan rakan semasa latihan dan per mainan. semasa latihan dan per mainan.
x Persekitaran atau x Menyatakan otot-otot utama yang
tempat beraktiviti digunakan dalam kemahiran tersebut. x Menamakan otot-otot utama yang
x Penyeliaan, arahan digunakan dalam kemahiran
dan bimbingan permainan sepak takraw .
x Latihan yang
sistematik x Merancang aktiviti latih tubi
x Per lakuan murid kemahiran asas permainan sepak
takraw dalam kumpulan.

142
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Olahraga Murid dapat :

(a) Padang Aras 1 x Melakukan kemahiran lontar peluru


x Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara
(i) Lontar peluru: keselamatan semasa melakukan individu.
x Fasa fasa lontar acara lontar peluru.
peluru: x Melakukan kemahiran lontar peluru x Menyenaraikan undang-undang dan
- Pegangan dengan betul dan selamat. peraturan asas dalam acara lontar
- Persediaan x Menyatakan undang-undang dan peluru.
- Gelongsor peraturan asas dalam acara lontar
- Lentaran peluru. x Membincangkan aspek-aspek
- Ikut lajak keselamatan yang perlu diambil kira
Aras 2 dalam acara lontar peluru.
(ii) Aspek-Aspek x Menyatakan fasa-fasa acara lontar
Keselamatan: peluru. x Menyediakan folio individu berkaitan
x Mengenal pasti dengan acara lontar peluru.
kemampuan, tahap Aras 3
dan kecergasan murid x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Menjelaskan kesalahan-kesalahan
semasa melakukan kesalahan biasa yang dilakukan biasa yang dilakukan oleh rakan
aktiviti. semasa latihan. semasa latihan.
x Kemudahan peralatan x Mengenal pasti otot utama yang
x Persekitaran atau digunakan dalam acara lontar peluru.
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
x Per lakuan murid.

143
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Balapan Murid dapat :

(i) Lari berpagar: Aras 1 x Melakukan kemahiran lari berpagar


x Fasa-fasa Lari x Menyatakan aspek-aspek dengan betul dan selamat secara
berpagar: keselamatan semasa melakukan individu.
- Per mulaan acara lari berpagar.
- Larian x Melakukan kemahiran lari berpagar x Menyenaraikan undang-undang dan
- Langkah pagar dengan betul dan selamat. peraturan asas dalam acara lari
x Undang-undang dan x Menyatakan undang-undang dan berpagar.
peraturan acara lari peraturan asas dalam acara lari
berpagar. berpagar. x Membincangkan aspek-aspek
keselamatan yang perlu diambil kira
(ii) Aspek-Aspek Aras 2 dalam acara lari berpagar.
Keselamatan: x Menyatakan fasa-fasa acara lari
x Mengenal pasti berpagar. x Menyediakan folio individu berkaitan
kemampuan, tahap dengan acara lari berpagar.
dan kecergasan murid Aras 3
semasa melakukan x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga x Menjelaskan kesalahan-kesalahan
aktiviti. kesalahan biasa yang dilakukan biasa dilakukan oleh rakan semasa
x Kemudahan peralatan semasa latihan. latihan.
x Persekitaran atau x Mengenal pasti otot utama yang
tempat beraktiviti. digunakan dalam acara lari berpagar.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Latihan yang
sistematik.
ƒ Per lakuan murid.

144
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gim nastik Iram a Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik


x Menyatakan aspek-aspek irama secara individu dan
Gimnastik irama ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
pergerakan yang dilakukan dalam melakukan aktiviti gimnastik
segerak dengan ritma untuk irama. x Membincangkan aspek-aspek
menghasilkan pergerakan x Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil kira
tubuh badan yang irama mengikut tema dengan betul dalam pergerakan gimnastik irama.
berkoordinasi serta estetik. dan selamat.
x Menjelaskan tiga kesalahan biasa
(i) Tema Pergerakan: Aras 2 yang dilakukan oleh rakan semasa
x Pergerakan 6 x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga latihan.
- Lompatan kesalahan yang biasa dilakukan
x Pergerakan 7 semasa latihan. x Menamakan tiga otot utama yang
- Kemahiran digunakan dalam acara gimnastik
x Pergerakan 8 Aras 3 irama.
- Teknik alatan x Mereka cipta rangkaian pergerakan
menggunakan tema lompatan dan x Menunjuk cara rangkaian
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan kemahiran dengan menggunakan pergerakan dalam gimnastik irama
x Latihan yang alatan. dengan menggunakan muzik, alatan
sistematik x Menyatakan otot-otot utama yang atau tanpa alatan.
x Mengenal pasti digunakan dalam acara gimnastik
kemampuan, tahap irama.
dan kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.

145
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan
x Per lakuan murid

Perhatian :

Pergerakan di atas boleh dikaitkan


dengan teknik alatan dan dirangkaikan

146
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Gim nastik Artistik Murid dapat :

Gimnastik artistik Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik


menekankan tiga aktiviti x Menyatakan aspek-aspek artistik secara individu dan
utama iaitu imbangan, keselamatan yang perlu diambil kira kumpulan.
ketangkasan dan lombol. dalam melakukan aktiviti gimnastik
Strategi pengajaran dan artistik. x Membincangkan aspek-aspek
pembelajaran adalah formal x Melakukan kemahiran gimnastik keselamatan yang perlu diambil kira
dan terancang. Teknik dan artistik mengikut pola pergerakan dalam pergerakan gimnastik artistik.
gaya pelaksanaan sesuatu dengan betul dan selamat.
kemahiran pergerakan x Menunjuk cara rangkaian
adalah khusus. Aras 2 pergerakan yang menggabungkan
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga aktiviti yang berlainan dalam pola
(i) Pola Pergerakan: kesalahan yang biasa dilakukan yang sama atau berlainan.
x Pola pergerakan 5 semasa latihan.
- Hambur x Membincangkan tiga kesalahan
x Pola pergerakan 6 Aras 3 biasa yang dilakukan oleh rakan
- Hayunan x Mereka cipta rangkaian pergerakan semasa latihan.
x Pola pergerakan 7 menggunakan pola pergerakan
- Rangkaian hambur, hayunan dan rangkaian. x Menamakan tiga otot utama yang
x Menyatakan otot-otot utama yang digunakan dalam acara gimnastik
(ii) Aspek-Aspek digunakan dalam acara gimnastik artistik.
Keselamatan artistik.
x Latihan yang
sistematik
x Mengenal pasti
kemampuan, tahap
dan kecergasan murid

147
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGA AKTIVITI PEMBELAJARAN

semasa melakukan
aktiviti
x Kemudahan peralatan
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan
x Per lakuan murid

Perhatian :

Pola pergerakan di atas perlu diajar


dengan menggunakan alatan khusus
atau alatan ganti.

148
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Keselam atan Murid dapat :

Keselamatan dalam sukan Aras 1 x Menamakan sekurang-kurangnya


bermaksud suatu keadaan yang x Menyatakan kemudahan tempat yang tiga tempat yang sesuai untuk
membolehkan kita melibatkan diri sesuai untuk beraktiviti. beraktiviti.
dalam sesuatu sukan atau
permainan tanpa menimbulkan Aras 2 x Membincangkan keadaan tempat
implikasi buruk . x Mengenal pasti keadaan tempat yang yang berbahaya untuk melakukan
berbahaya untuk melakukan aktiviti. aktiviti.
Keselamatan semasa beraktiviti:
x Kemudahan tempat semasa Aras 3 x Membincangkan tiga peraturan
beraktiviti: x Mencadangkan tiga peraturan untuk untuk memastikan keselamatan
- Sesuai dan selamat memastikan keselamatan tempat tempat per mainan.
digunakan permainan.

149
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Pengurusan Murid dapat :

Pengurusan diri dari segi: Aras 1 x Menyebut makanan yang sesuai


x Makanan untuk ahli sukan x Menyatakan jenis-jenis makanan untuk ahli sukan sebelum dan
sebelum dan semasa yang sesuai untuk ahlu sukan semasa bertanding.
bertanding sebelum dan semasa bertanding.
x Masa makan semasa x Menyatakan masa makan yang x Membincangkan masa makan yang
bertanding sesuai semasa bertanding. sesuai semasa bertanding.

Aras 2 x Membincangkan kepentingan


x Menjelaskan kepentingan pengambilan makanan sebelum dan
pengambilan makanan sebelum dan semasa bertanding.
semasa bertanding.
x Menerangkan amalan pemakanan
Aras 3 yang baik untuk ahli sukan.
x Menjelaskan kepentingan
pengambilan makanan mengikut x Menyenaraikan tiga jenis makanan
masa. untuk meningkatkan prestasi ahli
sukan.

150
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Isu-isu dalam Pendidikan Murid dapat :


Jasm ani dan Sukan
Aras 1 x Membincangkan bentuk rasuah
Rasuah dan perjudian dalam x Menyatakan sekurang-kurangnya dua dalam sukan dan per mainan.
sukan dan per mainan jenis bentuk rasuah dalam sukan dan
permainan. x Membincangkan isu-isu perjudian
dalam sukan dan per mainan.
Aras 2
x Menyatakan isu-isu perjudian dalam x Menyediakan folio individu berkaitan
sukan dan per mainan. dengan rasuah dan perjudian dalam
sukan dan per mainan.
Aras 3
x Membincangkan keburukan rasuah x Melayari laman w eb berkaitan
dan perjudian dalam sukan dan dengan isu rasuah dan perjudian
permainan . dalam sukan dan per mainan.

151
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TAHUN 6

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Etika dalam sukan Murid dapat :

Etika dalam sukan ber maksud Aras 1 x Membincangkan keperluan


peraturan tentang peranan peserta x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga mengadakan undang-undang dan
dalam sukan dan peranan keperluan mengadakan undang- peraturan am dalam sukan dan
penonton yang menyaksikan undang dan peraturan am dalam permainan.
sesuatu pertandingan. sukan dan per mainan.
x Menyatakan peranan peserta dan x Membincangkan peranan peserta
Pengelolaan: penonton dalam sukan dan dan penonton dalam sukan dan
x Memahami undang- permainan. permainan.
undang dan peraturan am
dalam sukan dan Aras 2 x Menyediakan laporan ringkas
permainan x Mengenal pasti perlakuan yang tidak tentang perlakuan yang tidak
x Peranan peserta dan beretika semasa pertandingan. beretika semasa pertandingan
penonton dalam sukan sukan dan per mainan di sekolah
dan permainan Aras 3 yang murid pernah lihat atau alami.
x Menghuraikan cara-cara mengatasi
masalah penonton dan peserta yang x Membincangkan cara-cara
tidak beretika. mengatasi masalah penonton dan
peserta yang tidak beretika.

152