Anda di halaman 1dari 2

Galata

Duraan duraan dursee qorannoo kana nagayaan jalqabee nagayaa akka xumuru yayyaa naaf
kennuudhaan har’aan kan nagahe waaqayyoo koo guddaa abbaa samiif ardii galani isaaf qabu
dacha dha.isatti aansuun maatii koo osoo nahin hifatin jalqabaa kaasee hanga xumuraa kallattii
garaa garaatiin kan nagargaaraa turan hedduu galatoofachuu barbaada.hiriyyoota tiyyiin kan
yeroo ani waan garaa garaa dhabu deegarsa naaf godhaa turan,hunda isaaniituu osoo wali hin
caalchin galatoomaa anaaf jiradhaa jedhaan.xumura irratti osoo hin galatooffatin kan bira darbuu
hin barbaanne gorsituu koo Horrumee Dagafaa waa hunda caalaa naaf jiraadhu horii buli siin
jechuu barbaada.

I
Axeeraraa

Kaayyoon guddaan yookiin gooroo qorannoo kanaa qabiiyyee walaloo Ateetee Falaa Godina
Arsii Lixaa Aanaa Kofalee xiinxalluun qaaccessuu yoo ta’u,kaayyoon gooree qoranichaa immoo
maluummaaAteetee falaaf walaloo isii ibsuu,faayidaa ateeteen falaa hawaasa naannoof qabdu
tarreessuu,yoomessa ateetee falaa addeessuu,wantoota ateetee falaatiif barbaachisan
ibsuu,walaloo ateetee falaa qaaccessuu fi sadarkaa ateeteen falaa irra jirtu addeessuu
dha.haaluma kanaan kaayyoowwan kanneen galmaan gahuuf mala qorannoo akkamtaa yookiin
qulqulleeffatatti kan dhimma bahame yoota’u,iddattoon odeefkenntoonni ittiin filaman immoo
iddattoo miti carraa keessaa iddattoo keeyyafataafi eeruutitti dhimma itti bahuun gandoota aanaa
kofalee keessaa gandoota kaawwan bakka bu’uu ni danda’an jedhamanii kan filataman kanneen
akka ganda qoomaa bitaachaf gomooraa shiinatoo keessaa namoota kudhan filchuun
odeeffannoon meeshaalee fuunaasa ragaalee af-gaafiif marii gareetiin sassaabamuun erga
funaanamaan booda boqonnaa afur keessatti qaacceffamaniiru.Maddeen odeeffannoo qorannoo
kanaatisi madda odeeffannoo sadarkaa lammaffaa kanneen akka barruulee garaa garaa
mataduree qorannoo kanaatiin walqabataniif madda saddarkaa tokkoffaa namoota dhimma mata
duree kana irratti hubannoo gahaa qaban kallattiin gaafachuun odeeffannoon erga sassaabameen
booda boqonnaa lamaaf afur keessatti qaacceffameera.Argannoo qorannoo kanaa
immoo:walaloon ateetee falaa tun afaanii dhalootaa dhalootatti daddarbaa dhufuu ishii,Ateeteen
falaa aadaa dubartootaa mirga dubartootaaf kan dhaabbattu ta’uu ishii,Ateetee falaa tana
dhiibbaan amantii garaa garaa balleessuuf qarqara irra gahuu ishii,deegarsi gama caasaa
mootummaatiin godhamu laafaa ta,uu isaatiif dhablee siyaasaa mootummaa yeroma faayidaa
isaanii qofaa durgoo adda addaatiin haawwuta afeeruun safuu jiru badaa jirachuu fi kkf dha.
yaboon qorannoo kanaa immoo:qamoleen dhimmi ilaaluuf hawaasni aadaan kun keessatti
raawwatu ga’ee isaanii osoo bahanii hedduu garii ta,uu isaa boqonnaa shan keessatti
balbaloomeera.

II