Anda di halaman 1dari 8

Teori Perkembangan Kognitif yang merangkumi Teori Vygotsky dari aspek Awal Sains

dengan contoh-contoh yang sesuai.

Teori Vygotsky iaitu Teori Konstruktivisme di dalam matapelajaran awal Sains.murid yang
membawa kepada pengalaman sedia ada mereka menjadi faktorutama yang memberi kesan
kepada pembelajaran sains kanak-kanak. Selaindaripada itu, faktor-faktor lain yang dapat
mempengaruhi pembelajaran sainskanak-kanak ialah:1. Penyampaian dan pendekatan
guru2. Keadaan persekitaran murid3. Penglibatan murid di dalam aktiviti yang
dijalankanMenerusi perbincangan antara ahli kumpulan juga dapat di senaraikanbeberapa
jenis pengalaman sains yang dikenal pasti oleh guru, antaranya:1. Perbincangan di dalam
kelas2. Eksperimen3. Simulasi4. Aplikasi sains dalam kehidupan harian 3

4. 2.0Faktor Utama dan Jenis Pengalaman Yang Memberi Kesan TerhadapPembelajaran


Sains Melalui Pendekatan Teori Konstruktivisme2.1 Pengalaman Sedia Ada MuridMenurut
Arends, R.I.(1998), pembelajaran secara konstruktivisme ini bolehditakrifkan sebagai murid
membina sendiri pengetahuan atau konsep secaraaktif berdasarkan pengetahuan dan
pengalaman yang sedia ada. LevVygotsky, seorang ahli psikologi Rusia percaya bahawa
perkembangankonsep kanak-kanak berkembang secara berperingkat, logikal dan
rasionaldengan bantuan orang lain. Penglibatan dengan orang lain memberikanpeluang
kepada kanak-kanak untuk menilai dan meningkatkan pengetahuandiri memandangkan
mereka terdedah kepada pemikiran orang lain danberkongsi membina pemahaman baru
(Gauvin, 2001).Menurut Bransford (1979), idea dan pandangan tentang kebolehan
seseorangmempelajari sesuatu perkara baru melalui pengetahuan sedia ada bu
kanlahsesuatu yang baru tetapi melalui kajian terkini yang dijalankan,
pembelajaranberasaskan pengalaman ini adalah penting kepada pembelajaran.
Walaupunpengetahuan sedia ada penting untuk menjadikan pembelajaran lebihberkesan,
pendidik hendaklah mengaktifkan atau menghubungkaitkanpengetahuan kanak-kanak itu
untuk digunakan dalam proses memahamkansesuatu konsep yang baru agar titik
keseimbangan dapat dicapai. Menuruttemubual yang dijalankan, kanak -kanak tidak
selalunya dapat melihatperkaitan antara perkara baru yang dipelajarinya d engan perkara
yangmereka sudah sedia maklum tetapi guru dapat meningkatkan pemahaman inidengan
memberi perhatian kepada apa yang cuba disampaikan oleh muriddan menggunakan
pengetahuan tersebut sebagai langkah permulaan dalammemahami konsep
sains.Seterusnya di dalam bilik darjah, guru boleh membantu pelajar untukmengaktifkan
pengetahuan dan pengalaman sedia ada itu denganmembincangkan apa yang bakal di
pelajari oleh mereka sebelum memulakan 4
5. pengajaran agar pelajar dapat mengingat semula pengetahuan m erekasupaya boleh
dikaitkan dengan topik pada hari tersebut. Sebagai contoh,pelajar Tahun Satu yang belajar
tentang haiwan, guru memulakan pengajarandengan bertanya haiwan apa yang berada di
sekeliling mereka dan kemudianlebih spesifik dengan bertanyakan haiwan apa yang ada di
hutan dan di air.Kita dapat lihat bahawa guru menggunakan pendekatan deduktif
sebagaisalah satu cara untuk menarik minat dan fokus pelajar. Pada waktu ini , guruboleh
membetulkan tanggapan murid yang salah tentang haiwan apa yan ghidup di air dan di darat
kerana kebiasaanya pengetahuan murid tidaklengkap atau pun salah. Guru tidak semestinya
perlu tahu apa pengetahuanyang murid sudah kuasai tetapi sebaliknya guru perlu mengkaji
dan menerokapengetahuan sedia ada mereka supaya salah faham dan pengetahuan
yangsalah dapat di kenal pasti.Guru yang efektif dapat membantu murid dalam membuat
perhubunganantarapengetahuan lama dan pengetahuan baru dan menguasa i
konseptersebut. Ini dapat dicapai melalui dengan memberi bahan atau ak tiviti yangdapat
menolong murid sebagai usaha untuk memberi sokongan kepadausaha mereka dan
meningkatkan kefahaman mereka. Sebagai contoh, dalamtopik haiwan, guru boleh membuat
aktiviti mewarna iaitu memberi kertas yangmempunyai gambar pelbagai haiwan dan meminta
murid mewarnakanhaiwan-haiwan yang habitatnya di air sahaja atau di darat sahaja.2.2
Perbincangan Di Dalam Bilik DarjahMenerusi aktiviti tersebut, secara tidak langsung guru
dapat menerapkanperbincangan di dalam bilik darjah sebagai pengalaman sains yang
dapatmembantu murid mengasah kemahiran berfikir. Berfikir merupakan
satuprosesmenghubungkan pengetahuan, kemahiran da n sikap yang ada padadiri
seseorang individu bagi membolehkannya memahami dan mencorakkanalam sekelilingnya.
Mempertingkatkan daya berfikir merupakan salah satuobjektif sistem pendidikan negara.
Kemahiran berfikir boleh digolongkankepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif.
Seseorang yang berfikir secarakritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik
sebelum 5

6. menerimanya.Seseorang yang berfikir secara kreatif pula mempunyai dayaimaginasi yang


tinggi, berupaya menjana idea yang inovatif dan asli sertaboleh mengubah suai idea dan
produk sedia ada kepada lebih berkualiti.Perbincangan merupakan satu proses aktif yang
melibatkan guru dan pelajardalam persekitaran pembelajaran. Situasi akan terbentuk di mana
gurumembentuk suasana dan menjadi pemudah cara untuk pertukaran pelbagaiidea dalam
kalangan murid. Sepertimana yang dinyatakan oleh Bond (2001)bahawa dalam
perbincangan, pel ajar merupakan pihak yang aktif keranaperbincangan bukan sahaja dapat
merangsang interaksi antara murid secarabermakna tetapi dapat menggalakkan pelbagai
teknik pembelajaran yangmerangkumi kandungan, kemahiran, sikap dan proses -proses
pembelajaran.Walau bagaimanapun, berdasarkan sesi temubual yang di jalankan,
terdapatbeberapa elemen pentin g yang perlu di ambil berat oleh guru apabila
inginmenggunakan teknik perbincangan, antaranya ialah:(a) Matlamat dan objektif
Perbincangan di dalam kumpulan kecil dijalankan untuk menghasilkan pembelajaran yang
berbentuk prose s dan bukan hasil akhir. Perkara ini berasaskan kepada kehendak di mana
murid perlu melibatkan diri dalam perkembangan kemahiran dan sikap dalam perbincangan
kumpulan.(b) Pemilihan topik dan aplikasi Topik yang dipilih boleh terdiri daripada tugasan
atau pengajaran secara berterusan di dalam bilik darjah. Perbincangan boleh berkisar tentang
pelbagai topik, subjek, pelbagai tahap perkembangan dan peringkat umur murid. Apa yang
penting, topik yang dipilih perlulah relevan dan dapat merangsang minat kanak-kanak.
Kebiasaannya, isu-isu berkontroversi dan dilemma moral merupakan topik yang amat baik
untuk perbincangan.Dalam aktiviti perbincangan guru akan berperanan sebagai fasilitator, di
manabeliau akan membimbing pelajar dengan kemahiran, menyediakan bahan danpeluang
kepada murid untuk menentukan pengalaman pembelajaran. Pentinguntuk seorang guru itu
untuk bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan yang 6

7. lain bagi mendengar, memerhati dan menggalakkan setiap murid untukmelibatkan diri di
dalam kumpulan (Brown et al., 1996 ). Selain itu, dalamsetiap kumpulan kecil itu juga mestilah
ada seorang ketua dan pencatat.Peranan ketua dan pencatat boleh digilirkan antara ahli
kumpulan.Penglibatan murid di dalam aktiviti dapat memberi k eberkesanan kepadaaktiviti
kumpulan ini dan ia juga bergantung kepada bagaimana guru dapatmenyediakan peluang
kepada murid untuk mengambil bahagian dalampelbagai peranan.Perbincangan merupakan
suatu pengalaman yang membawa manfaatkepada kanak-kanak terutama jika kumpulan
tersebut terlibat dalam tugasanyang memerlukan penyelesaian masalah dan membuat
keputusan.Perbincangan dalam kumpulan kecil juga dapat membantu murid yang
kurangmemberikan perhatian kepada pelajaran untuk melibatkan diri. Di samping itu,murid
yang pasif dan lemah akan berpelu ang untuk mengecapi kejayaan jikadiberikan peluang.
Contohnya seorang yang lemah membaca boleh diasahjika diberikan peluang untuk bercakap
di akhir perbincangan.2.3 Penyampaian Dan Pendekatan GuruPenentuan kaedah pengajaran
dan pembelajaran sains seharusnyaberdasarkan kandungan standard kurikulum, kebolehan
dan kecerdasanpelbagai murid serta sumber dan prasarana yang ada di sekolah. Di
sampingberperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam
bidangpengajarannya, guru juga berperana n sebagai seorang fasilitator dalampengajaran
danpembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaianjenis kecerdasan di kalangan
murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perludirancang untuk murid yang pelbagai
kecerdasan . Selaras dengan FalsafahPendidikan Kebangsaan, pendidikan Sains di Malaysia
bermatlamat untukmemupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi pen umpuan
kepadaperkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahanserta
dapat menguasai ilmu sains dan teknologi.Menurut Vygotsky, Zon Perkembangan Terdekat
(ZPD) merujuk kepada tugasan pembelajaran yang sukar dilakukan sendiri oleh murid tetapi
dapatmenguasainya dengan bimbingan orang lain yang lebih mahir. Bagi membantu murid
menguasai isi pelajaran yang berada dalam ZPD, teknik scaffolding diperkenalkan (Noriati A.
Rasid, Boon Pong Ying dan Sharifah Fakhriah Syed Ahmad, 2009). Scaffolding bermaksud
proses membimbing dan membantu pembelajaran yang menekankan kepada peringkat
bimbingan dan sokongan yang dilakukan mengikut keperluan murid. Bimbingan akan
dikurangkan apabila murid dapat menguasai peringkat demi peringkat. Diakhirnya, guru tidak
lagi membimbing apabila murid berjaya melakukannya dengan sendiri.Antara teknik
penyampaian dan pendekatan yang boleh dilakukan guru mengikut scaffolding ialah
penjelasan verbal, soal jawab, prompting, cueing dan tanda isyarat yang lain. Selain daripada
itu, Ormrod (2008) mencadangkan guru mengaplikasikan scaffolding seperti berikut

1. Galakkan pelajar bertanya dan beri jawapan yang munasabah bagi persoalan mengapa
dan bagaimana yang diutarakan oleh murid.

2. Murid diminta untuk membuat jangkaan terhadap perkara yang bakal berlaku apabila
membuat uji kaji atau eksperimen.

3. Analogi digunakan untuk membantu murid mengaitkan konsep dan idea baru dalam
menghubungkan pengetahun sedia ada murid.

4. Meminta murid membuat refleksi atau memberi pandangan dan mengaitkan dengan isi
pelajaran.

Melalui temubual yang telah dijalankan, guru juga mengambil pendekatan demonstrasi
sebagai salah satu teknik pengajaran. Demonstrasi merupakansatu cara untuk melatih murid
memerhati dan melakukan sesuatu aktivitimengikut prosedur. Demonstrasi melibatkan
seseorang individu menunjukcara di hadapan bilik darjah untuk menerangkan sesuatu aktiviti,
konse p auatprosedur. Murid-murid yang lain akan memerhati, mendengar penerangandan
melihat sebelum aktiviti yang sama dilakukan oleh mereka. Semasaproses demonstrasi
dijalankan, komunikasi lisan berlaku tentang sesuatumaklumat daripada guru kepada murid.
Pr oses ini turut melibatkanpenggunaan visual untuk memerhatikan proses, maklumat dan
idea.

9. Namun begitu, guru yang ingin menggunakan demonstrasi dalam pengajaran,perancangan


dan persediaan yang teliti perlu dilakukan. Jika tidak,pengajaran akan gagal me ncapai
objektif. Demonstrasi juga akan menjadikurang berkesan jika murid tidak diberikan peluang
untuk mempraktikkan apayang telah ditunjukkan. Selain daripada itu, pembelajaran juga akan
menjadikurang bermakna sekiranya guru tidak dapat menerangkan den gansistematik.2.4
EksperimenSebagai mana yang telah diterangkan di atas, demonstrasi dilihat
dapatmembantu murid membina pengetahuan seperti yang dicadangkan di dalamteori
pembelajaran konstruktivisme. Salah satu pendekatan demonstrasi yangpenting dalam
subjek sains adalah eksperimen. Eksperimen merupakan satukaedah yang penting dalam
memberi kanak-kanak pengalaman sains yangperlu dijalankan dalam mata pelajaran sains.
Murid perlu menguji hipotesissecara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang
tertentu.Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiranberfikir,
kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.Apabila kanak-kanak dapat melihat,
memegang dan menggunakan sesuatubahan, ia dapat menimbulkan sikap inkuiri yang
membawa kepadapenemuan. Inkuiri secara amnya bermaksud mencari maklumat, menyoa l
danmenyiasat sesuatu kejadian yang berlaku. Pembelajaran yang dilalui secarapenemuan ini
berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemuioleh murid sendiri. Melalui aktiviti
bereskperimen, murid akan menyiasatsesuatu fenomena dan dapat mencapai kesimpulannya
sendiri yang dapatmenstruktur satu pengetahuan baru . Guru kemudiannya membimbing
danmenjadi fasiliatator untuk murid memahami konsep sains melalui hasil inkuiri -penemuan
tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dapatdikembangkan semasa proses
ini.Pengetahuan itu dapat diaplikasikan dengan perse kitaran mereka. Dalam 9

10. kajian yang telah dijalankan , pengkaji telah menggunakan satu model yangdikenali
sebagai Model Konstruktivisme Lima Fasa Needham yang telahdihasilkan oleh Needham di
United Kingdom pada tahun 1987. Needhamtelah mencadangkan model pengajaran dan
pembelajaran ini dalam"Childrens Learning in Science Project" di University of Leeds
untukmeningkatkan pemahaman pelajar tentang sesuatu konsep sains sertamenggalakkan
pelajar melibatkan diri secara aktif dalam bilik darjah. ModelKonstruktivisme Lima Fasa
Needham ini digunakan oleh guru dalam aplikasieksperimen melalui:a) Fasa 1:OrientasiGuru
menyediakan suasana pembelajaran untuk menimbulkan minat pelajarterhadap pelajaran.
Sebagai contoh, eksperimen dijalankan di dalam makmalsains supaya suasana pembelajaran
yang lebih kondusif boleh ditimbulkan.b) Fasa 2: Pencetusan ideaSebelum sesuatu aktiviti
atau eksperimen dijalankan, g uru perlu mengadakanaktiviti seperti perbincangan dalam
kumpulan kecil, menggunakan kaedahpeta konsep serta membuat laporan dengan
menghubungkaitkanpengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru yang akan mereka
belajar.c) Fasa 3: Penstrukturan semula ideaApabila suasana dan idea telah dib ina, aktiviti
atau memberi tugasanberstruktur diberikan untuk membolehkan pelajar mencabar dan
menguji ideaasal mereka atau idea daripada rakan, dan membina struktur
pengetahuansendiri yang lebih bermakna dan berkesan. Sewaktu ini, kemahiran bahasaakan
membantu pelajar membuat pengubahsuaian atau penyusunan semulaidea secara teratur.d)
Fasa 4: Penggunaan ideaPelajar akan mengaplikasikan pengetahuan baru dengan
menyelesaikanmasalah dalam situasi baru. Ini mewujudkan pemahaman yang baru
danmenggalakkan inkuiri dalam kalangan pelajar. Pada fasa ini, murid diminta 10

11. untuk menulis laporan eksperimen berdasarkan apa yang telah dilakukanatau
membincangkan persoalan-persoalan yang timbul.e) Fasa 5: RefleksiPelajar
membandingkan pengetahuan asal dengan pengetahuan baru danmerenung kembali proses
pembelajaran yang menyebabkan perubahankepada idea mereka. Pelajar juga boleh
membuat refleksi untuk melihatsejauh mana idea asal mereka telah berubah. Guru boleh
menggunakankaedah penulisan kendiri, perbinca ngan kumpulan dan catatan peribadipelajar
untuk meneliti tahap pemahaman pelajar.Penggunaan Model Konstruktivisme 5 Fasa
Needham ini jika diaplikasikan didalam P&P dapat membantu murid supaya lebih memahami
sesuatu konsepdaripada menghafal. Guru juga dapat menilai pemahaman murid denganlebih
cepat tanpa perlu bergantung kepada memberi kerja rumah kepadamereka. Walau
bagaimanapun, untuk mengaplikasikan teori ini agak sukaruntuk diguna pakai di sekolah
dalam dunia pendidikan yang sebenar keranakekangan waktu dan guru juga perlu
menghabiskan isi kandungan matapelajaran.(Nair & Muthia, 2005)2.5 SimulasiSimulasi
merupakan situasi pembelajaran yang membolehkan pelajar berlatihmenggunakan
kemahiran, belajar mengenai prinsip atau melaksanakansesuatu tindakan dalam keadaan
terkawal seperti menyerupai situasisebenar. Kelebihan menggunakan simulasi sebagai satu
te knik mengajardalam subjek sainsantaranya ialah pembelajaran berlaku dalam
keadaanselamat dan menyeronokkan. Kedua, pelajar boleh diselia dengan rapisupaya
pembelajaran menjadi lebih berkesan, berbanding sekiranya merekaberada dalam situasi
sebenar. Walau bagaimanapun, terdapat tiga prinsipdalam melaksanankan simulasi iaitu:. 1.
Guru perlu memilih suatu situasi berunsur masalah dan terangkan 11

12. dengan jelas 2. Tetapkan peranan-peranan berdasarkan watak-watak dan pililh pelajar
yangsesuai untuk berlakon 3. Tetapkan had masa untuk sesi simulasi.Antara aktiviti simulasi
yang dapat dilakukan ialah penggunaan internet untukmenerangkan dan membantu murid
membayangkan sesuatu konsep.Sebagai contoh perubahan siang dan malam. Komputer dan
internet dapatmembantu murid melihat dan memahamkan situasi kompleks dengan
lebihmudah. Selain itu, main peranan, permainan atau penggunaan model jugadapat
dilakukan di bawah konsep simulasi. Main peranan dapat dilakukandengan murid melakonkan
sesuatu watak atau peranan secara spontanberdasarkan beberapa syarat. Melalui aktiviti
permainan, murid bermain untukmempelajari sesuatu proses atau prinsip. Model pula
digunakan untukmewakili objek atau keadaan sebenar.Walau bagaimanapun, dalam
membuat pelbagai aktiviti ini, adalah pentinguntuk guru berhati-hati dan mengambil kira factor
perbezaan budaya dikalangan murid dan menghormati perbezaan tersebut. (Brown, Collins
&Duguid, 1989). Guru perlu membantu murid untuk melihat perbezaan budayaini sebagai satu
kekuatan bukannya sesuatu yang lain daripada rakan kelasyang lain. Kanak-kanak akan
berasa terasing sekiranya perbezaan budayamereka diabaikan oleh guru sewaktu P&P
berlangsung. 12

13. 3.0 PenutupPerkembangan dunia teknologi yang pesat bukan sahaja mengubah
budayadan cara hidup masyarakat kita tetapi juga telah mengubah dunia pendidikandi
Malaysia. Guru tidak lagi menggunakan teknik ³chalk and talk´ dalampengajaran tetapi telah
mengubah perspektif mereka dan tanpa disedarimereka telah pun menggunakan kae dah
konstruktivisme dalam P&P mereka.Melalui temubual yang telah dijalankan dan juga
perbincangan antara ahlikumpulan, dapat disimpulkan bahawa guru pada masa kini semakin
sedarmengenai kepentingan penerapan nilai-nilai konstruktivisme di dalam P&Psubjek Sains.
Walaupun guru tidak biasa dengar mengenai istilahkonstruktivisme tetapi cara pendekatan
yang digunakan mengamalkan ciri -ciritersebut.Ini dapat dilihat apabila guru mengutamakan
kepada pembelajaranberpusatkan murid dan murid belajar mel alui proses membuat atau
beraktivitiseperti eksperimen dan lakonan. Guru juga menggunakan pengalaman sediaada
murid untuk menstruktur pengetahuan baru agar titik keseimbangandapat dicapai sewaktu
sesi pembelajaran berlangsung. Ini akan memberikanpengalaman sains dari aspek
perbincangan, kemahiran saintifik dan jugakemahiran berfikir. Pengetahuan sedia ada murid
perlu diaktifkan agarmereka dapat menghubungkan konsep yang baru dengan apa yang
sudahmereka ketahui sebelumnya.Kesimpulannya, kanak-kanak akan lebih mudah untuk
memahami subjekSains sekiranya mereka dilibatkan secara aktif dalam proses P&P dan
gurudapat membantu murid dengan menggunakan Model Konstruktivisme 5 Fasadan juga
teknik-teknik yang lain yang dirasakan sesuai mengikut perbezaanindividu dalam kelas dan
juga pengetahuan sedia ada murid supayapembelajaran bermakna dapat dicapai. 13

14. Refleksi Pada mula penerimaan kerja kursus ini di peroleh , saya berasa sangatsusah
untuk membuatnya. Hal ini kerana saya tidak dapat gambaranbagaimana dapat saya
melakukan temubual dengan guru dan teorikonstruktivisme yang sebenar kerana telah
banyak teori yang telah di pelajari.Setelah bertanya kepada beberapa orang rakan saya serta
di beripenerangan beberapa kali oleh pensyarah, barulah saya dapa tmembayangkan bentuk
tugasan yang di kehendaki dan bagaimana penulisantugasan yang akan dibuat. Saya
mulakan dengan mencari bahan-bahan yang berkaitan dengantajuk kertas kerja yang diberi.
Saya mencari dan cuba memahamkan konsepdan teori konstruktivisme dah aplikasinya di
dalam bilik darjah. Sewaktumenjalankan PBS, kesukaran untuk mendapatkan guru yang
mempunyaimasa untuk di temu bual juga membuatkan tugasan ini semakin mencabarkerana
guru-guru di sekolah tersebut sibuk dengan aktiviti pertandingan bolabaling, choir dan sukan
merentas desa. Di hari terakhir PBS, akhirnya sayamendapat kerjasama dari Cikgu Azinawati
untuk meluangkan sedikit masauntuk di temu bual. Setelah menyiapkan tugasan ini,saya
mendapati banyak perkara yangsangat berguna saya pelajari. Saya lebih mengetahui tentang
bagaimanaaplikasi konstruktivisme di dalam bilik darjah dan sebenarnya guru secaratidak
sedar juga telah mempraktikkan teori ini dalam P&P mereka. Selain itu,kerja kursus ini juga
mengajar saya untuk sentiasa memberi komitmen yangtinggi dan kerjasama yang padu
antara ahli kumpulan agar sesuatu yangsusah menjadi senang. Segala ilmu membuat kertas
kerja ini sangatla hberguna untuk saya sebagai guru pelatih agar dapat membantu
sayamengaitkan teori pembelajaran de ngan aplikasinya di dunia perguruan
yangsebenar.Sekian,terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai