Anda di halaman 1dari 2

1 AQIDAH, Kelas I (Satu), Semester Genap

KEMENTERIAN AGAMA
DINIYAH TAKMILIYAH ULA KABUPATEN TUBAN
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran : AQIDAH Tingkat : ULA
:
Hari / Tanggal ………………………… Kelas / Semester : I (SATU) / GENAP
:
No / Nama Siswa Waktu : 90 Menit
…………………………

Petunjuk Umum :

1. Bacalah Basmalah serta do’a sebelum Anda mengerjakan soal


2. Periksa dan bacalah soal-soal secara teliti sebelum Anda menjawabnya
3. Laporkan pada Pengawas jika terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang
4. Periksalah pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada Pengawas

I. Pilihlah salah satu dari (a, b, c atau d) yang Anda anggap benar pada lembar jawab yang
telah disediakan!

1. Percaya dan yakin akan adanya kitab-kitab Allah SWT. termasuk......


a. Rukun iman b. Rukun Islam c. Rukun ibadah d. Rukun Ihsan

2. Setiap muslim wajib beriman bahwa Allah SWT. telah menurunkan kitab suci sebanyak..........
a. 1 kitab b. 2 kitab c. 3 kitab d. 4 kitab

3. Nabi yang menerima kitab Taurot adalah........


a. Isa b. Musa c. Daud d. Muhammad

4. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah......


a. Injil b. Taurat c. Zabur d. Al-Kitab

5. Di antara keempat kitab suci Allah swt, yang terpelihara keasliannya adalah.....
a. Injil b. Taurat c. Zabur d. Al-Quran

6. Nabi-nabi yang menerima Suhuf adalah.........


a. Musa dan Isa b. Isa dan Daud c. Musa dan Ibrahim d. Ibrahim dan Ismail

7. Percaya dan yakin akan adanya hari akhir hukumnya......


a. Wajib b. Sunah c. Mubah d. Tidak wajib

8. Segala yang dibawa oleh Rasulullah saw. Maka wajiblah atas setiap mukalaf untuk.........
a. Menolak dan menentangnya c. Mengabaikannya
b. Patuh dan menerimanya d. Tidak mempercayainya

9. Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada...................sebagai rahmat dan karuniNya
a. Sebagian alam b. Bangsa Arab saja c. Suku Qurays d. Seluruh alam

10. Ayah Nabi Muhammad SAW bernama......


a. Abdullah b. Abdul Muthalib c. Abu Thalib d. Abdu Manaf

11. Kakek Nabi Muhammad SAW bernama......


a. Abdullah b. Abdul Muthalib c. Abu Thalib d. Abdu Manaf

12. Ibunda Nabi Muhammad SAW bernama....


Diniyah Takmiliyah Ula Kabupaten Tuban
AQIDAH, Kelas I (Satu), Semester Genap 2
a. Halimah b. Ummu Salamah c. ‘Aisyah d. Sayyidah Aminah
13. Baginda Nabi Muhammad SAW disusui oleh wanita dari suku Sa’ad yang bernama......
a. Halimah b. Ummu Salamah c. ‘Aisyah d. Sayyidah Aminah
14. Tempat kelahiran Baginda Nabi Muhammad SAW adalah........
a. Syam b. Mesir c. Makkah d. Madinah
15. Baginda Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu ketika genap berusia............
a. 25 tahun b. 40 tahun c. 35 tahun d. 63 tahun

16. Baginda Nabi Muhammad SAW memilik putera dan puteri sebanyak.........
a. 4 orang b. 5 orang c. 6 orang d. 7 orang
17. Putera Baginda Nabi Muhammad SAW yang laki-laki sebanyak........
a. 4 orang b. 3 orang c. 5 orang d. 7 orang
18. Sebelum Baginda Nabi Muhammad SAW hijrah, beliau.............oleh Allah.
a. Diperintahkan b. Diberi wahyu c. Dimi’rajkan d. diisra’kan
19. Sesudah Isra’, Baginda Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit hingga melihat Allah SAW.
Peristiwa ini disebut......
a. Isra’ b. Mi’raj c. Hijrah d. Uzlah
20. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mempercayai dan membenarkan peristiwa
Isra’ Mi’raj adalah........
a. Abu Bakar As-Shiddiq c. Utsaman bin Affan
b. Umar bin Khatab d. Ali bin Abi Thalin

II. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!


1. Nabi Muhammad SAW wafat dimakamkan di...........................
2. Sebutkan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada utusannya!
Peristiwa Nabi Muhammad SAW diperjalankan pada malam hari dari Makkah menuju Baitul
3.
Maqdis disebut............
4. Tempat terakhir yang dicapai Nabi Muhammad SAW ketika Isra’ Mi’raj adalah..........
5. Nabi yang menerima kitab injil adalah.............

َ ‫َوالل ل‬
‫ب‬
‫وا ب‬
َ ‫ص‬ ‫ه أع عل َ ه‬
‫م بباِل ص‬ ‫ه‬
۞۞۞
‫سلامات مڠرجاكان‬ٚ

Diniyah Takmiliyah Ula Kabupaten Tuban