Anda di halaman 1dari 5

NAMA: __________________________________________ KELAS: ________________

ARAHAN: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan iaitu
A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.
1. Apakah mesej penting yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam khutbah
baginda yang terakhir?
I Berhati-hati dengan ajaran sesat
II Bersatu padu dan mencintai kedamaian
III Berpegang pada agama Islam berpandukan al-Quran dan Hadis
IV Melantik Sayidina Abu Bakar sebagai pengganti
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

2. Raja di bawah ini berkaitan dengan maksud khalifah.


Pengganti kepada pemerintahan
Khalifah
yang dilakukan oleh Nabi
Muhammad SAW

Apakah syarat-syarat yang membolehkan seseorang itu dilantik sebagai pengganti?


I Lelaki merdeka
II Mesti mahir berniaga
III Sahabat yang paling rapat dengan Nabi Muhammad SAW
IV Adil dan akhlak yang baik
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

3. Pernyataan di bawah ini berkaitan dengan sejenis cukai yang dilaksanakan semasa
Zaman Khulafa al-Rasyidin.

Cukai hasil tanah yang dikenakan terhadap orang bukan Islam

Apakah nama cukai yang dikenakan di atas?


A Zakat C Jizyah
B Kharaj D Duti

4. Khalifah Abu Bakar menyumbangkan jasa yang besar kepada umat Islam. Apakah jasa
dan sumbangan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq?
I Menguasai Parti dan Rom
II Menyelamatkan umat Islam
III Menghimpukan tulisan al-Quran
IV Menakluki kota Makkah
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
5. Apakah sumbangan penting kerajaan Bani Umaiyah di Cardova?
I Pembinaan pusat penterjemahaan
II Pembinaan universiti dan perpustakaan
III Penubuhan Diwanul Jundi
IV Pusat seni ukir arca dan patung terkenal
A I dan II C II dan IV
B I dan IV D III dan IV

6. Penyebaran Islam telah membawa kepada pertembungan kebudayaan sehingga


mewujudkan golongan Mozarab.
Apakah yang dimaksdukan dengan golongan Mozarab?
A Orang Eropah yang beragama Islam
B Orang Kristian yang mengamalkan kebudayaan Islam
C Orang Arab yang berhijrah ke Eropah
D Orang Eropah yang menimpa ilmu pengetahuan Islam

7. Siapakah tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu falsafah dan mantik?
I Al-Khawarizmi III Ibn Sina
II Zakaria al-Razi IV Ibn Rushd
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

8. Islam tersebar dengan mudah di Asia Tenggara. Apakah faktor yang mempengaruhi
penyebaran Islam di Asia Tenggara?
I Pengislaman raja-raja
II Peranan para pendakwah
III Penyebaran Islam oleh pedagang Arab
IV Penghantaran utusan penyebaran Islam ke setiap negara di Asia Tenggara
A I dan II C II dan IV
B I dan IV D III dan IV

9. Pemelukan agama Islam oleh golongan raja dan bangsawan menyebabkan semua rakyat
jelata mengikutinya.
Mengapakah keadaan ini berlaku dalam masyarakat di Asia Tenggara?
A Takut kepada raja
B Mentaati golongan pemerintah
C Ingin mendapat keistimewaan
D Takut dianggap berderhaka kepada raja

10. Apakah peranan ulama dalam perkembangan agama Islam di Asia Tenggara.
I Menjadi penasihat kepada raja
II Menghapuskan pengangguran
III Menjadi pemerintahan daerah
IV Mengajar ilmu pengetahuan Islam
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV
11. Undang-undang digubal oleh kerajaan Islam di Asia Tenggara bagi memastikan
kesejahteraan pemerintahan. Apakah perkara yang berkaitan dengan undang-undang
yang dimaksudkan?
I Undang-undang Hammurabi
II Hukum Kanun Manu
III Kanun Mahkota Alam
IV Hukum Kanun Melaka
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

12. Salah satu unsur keseniaan Islam ialah seni khat yang banyak memaparkan ukiran
tulisan al-Quran, hadis, dan kisah-kisah sejarah Islam.
Apakah bahan sejarah yang mempunyai ukiran seni khat?
I Batu Nisan III Manuskrip
II Batu Bersurat IV Buku
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

13. Apakah amalan-amalan yang dilakukan oleh penduduk di Asia Tenggara sebelum
kedatangan Islam?
I Menghormati tetamu
II Memuja semangat
III Mempercayai keramat
IV Mempercayai adanya roh
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

14. Senarai yang berikut berkaitan dengan karya kesusasteraan yang terdapat di Asia
Tenggara.
Hikayat Perang Badar
Hikayat Nur Muhammad
Hikayat Bulan Berbelah
Hikayat Nabi Wafat

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan wujudnya karya-karya di atas?


A Perkembangan cerita-cerita hikayat
B Pengaruh Arab dalam kesusasteraan Melayu
C Pengaruh Hindu-Buddha
D Perkembangan tulisan jawi
Jawab semua soalan di bawah ini.
1. Selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masihi, pemerintahan Islam
digantikan oleh pemerintahan Khulafa al-Rasyidin.
a) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep khalifah?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 markah)
b) Nyatakan dua tugas penting yang harus dijalankan oleh khalifah.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 markah)
c) Nyatakan dua cara pemilihan Khalifah Khulafa al-Rasyidin.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 markah)
d) Nyatakan dua cabaran yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq semasa
menjalankan tugas sebagai khalifah umat Islam.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 markah)
e) Pada pandangan anda, mengapakah Khalifah Abu Bakar dipilih oleh umat Islam untuk
menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin Madinah?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 markah)

2. Terdapat tiga teori kedatangan agama Islam ke Asia Tenggara, iaitu melalui India, Arab dan
China.
a) Nyatakan tiga tokoh yang memberikan pendapat berkaitan teori tersebut.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 markah)
b) Senaraikan tiga bukti tambahan yang memperkukuh pendapat tentang kedatangan Islam
dari Semanjung Tanah Arab.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 markah)
c) Nyatakan dua bukti yang digunakan oleh Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas
untuk membuktikan bahawa Islam datang di Asia Tenggara dari Tanah Arab.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 markah)
d) Berikan dua catatan yang terdapat pada batu bersurat yang ditemukan di Terengganu
pada tahun 1899.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 markah)
e) Pada pandangan anda, mengapakah semua sejarawan yang mengemukakan teori
kedatangan Islam di Asia Tenggara berpendapat bahawa Islam tersebar menerusi faktor
perdagangan. Berikan alasan anda.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(2 markah)

3. Kerajaan Bani Umaiyah diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan pusat
pemerintahannya adalah di Kota Damsyik.
a) Apakah perubahan yang dapat dilihat dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran
Kerajaan Bani Umaiyah di Damsyik? (8 markah)
b) Huraikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah di Cardova, Sepanyol sebagai pusat
kegiatan ilmu pengetahuan terpenting di dunia. (7 markah)
c) Apakah iktibar yang dapat dijadikan contoh oleh pemimpin hari ini dalam
memperlihatkan kejayaan dalam pelbagai bidang kerajaan Bani Umaiyah. (5 markah)

4. Aktitivi perdagangan memainkan peranan yang penting dalam penyebaran agama Islam di
Asia Tenggara.
a) Bagaimanakah kegiatan perdagangan dapat menyebarkan agama Islam di Asia
Tenggara? (8 markah)
b) Beserta dengan contoh-contoh, nyatakan faktor-faktor lain selai perdagangan yang
mempengaruhi penyebaran Islam di Asia Tenggara. (8 markah)
c) Pada pendapat anda, mengapakah penyebaran Islam di Asia Tenggara dianggap sebagai
mempunyai erti yang sangat besar bagi masyarakat di Asia Tenggara? (4 markah)