Anda di halaman 1dari 13

ANALISIS Y DISEÑO DE VIGAS DE CONEXIÓN

T1=2S1-2.5S1 A

C1 VIGA DE C2

T2
CONEXIÓN

S1 S2
P1 P2

NPT=+0.15m CORTE A-A

hf

ZAPATA EXTERIOR 0.10 ZAPATA INTERIOR Æ PRINCIPAL

L1 T
DATOS
ZAPATA EXTERIOR ZAPATA INTERIOR
P1 = PD1+PL1 P2 = PD2+PL2

PD1 = 70.0 Tn PD2 = 120 Tn


PL1 = 26.0 Tn PL2 = 45 Tn

st = 3.50 kg/cm² S/C piso = 0.40 Tn/m²


hf = 1.50 m f'c = 210 kg/cm²
ɣm = 2.00 Tn/m³ fy = 4200 kg/cm²

DIMENSION DE COLUMNAS
C1: C2:
t1= 0.50 m t1= 0.55 m
t2= 0.50 m t2= 0.80 m
0.50 0.55

LP

###

###
L= 6.20 m

C1 VIGA DE C2
T1

T2
CONEXIÓN

S1 S2

0.25 6.20
DIMENSIONANDO ZAPATAS 0.675
5.525
𝐴�=1.20𝑃1/
(s𝑛)

P1 = 96.0 Tn → Az = 3.646 m²
sn = 31.60 Tn/m²
S = 1.35 m

VIGA DE CONEXIÓN

h = L = 0.886 m
7 h/2= 0.44286
b = P1 = 0.499 m
31*L

Usar: b x h = 0.50 x 0.90 m²

DIMENSION DE ZAPATA EXTERIOR

wv = 0.5 * 0.9 * 2.4 = 1.08 Tn/m

åM2= 0
RN*(5.775)=P1 * 6.2+1.08*6.45²/2
RN = 106.955 Tn

P1 = 96.00 Tn
wv = 1.08 Tn/m
2
1.35 RN = reaccion neta de la zapata exterior
S1 /2 S1 /2
RN

0.675 5.775

6.45

Az = Rn = 3.39 m²
sn
S1 = 1.35
3.385= T2 *1.35 = 2.507 m

Usar: T1 x S1 = 2.55 x 1.35 m²

DISEÑO DE LA VIGA DE CONEXIÓN


P1U = 142.20 Tn
wvu = 1.512 Tn/m
2

wnu
1.35 RN = reaccion neta de la zapata exterior

Rnu
0.675
5.775
0.25 6.20

P1U = 142.20 Tn
Wvu = 1.512 Tn/m

åM2= 0
RNU *5.775=P1U * 6.2+1.512*6.45²/2
RNU = 158.111 Tn

WNU = RNU = 117.119 Tn/m


S1

SECCION DE MOMENTO MAXIMO,Xo £ S

Vx=(Wnu-Wvu)Xo-P1U=0

Xo = 1.230 m< S = 1.35 m CONFORME

𝑀𝑢𝑚𝑎�=(𝑊𝑛𝑢−𝑊𝑣𝑢) 〖��〗 ^2/2−𝑃1𝑈(��−𝑡1/2)

Mumax = -51.905 Tn-m

𝐴�=𝑀𝑢/ → As = 18.431 cm²


(∅𝑓𝑦(𝑑−𝑎/2) )

𝑎=(𝐴�∗𝑓𝑦)/
(0.85∗𝑓^′ 𝑐∗𝑏) → a = 8.67 cm

As = 16.03 cm² → a = 7.544 cm


As = 15.925 cm² → a = 7.494 cm
As = 15.92 cm² → a = 7.492 cm
As = 15.92 cm² → a = 7.492 cm CONFORME
USAR: 3.14 4 Æ 1 "

�=𝐴�/𝑏 → r = 0.0045
𝑑

�𝑚𝑖𝑛=14/𝑓 → rmin = 0.00333


𝑦

r > r min CONFORME

REFUERZO EN LA CARGA INFERIOR

〖𝐴�〗 ^+=[ 〖𝐴�〗 ^−/3,


〖𝐴�〗 ^−/2]≥𝐴�𝑚𝑖𝑛

As = 10.1341 cm²
Asmin = 13.75 cm²

COMO As < Asmin Þ USAR: 4.82 5 Æ 3/4 "

ESQUEMA DE DISTRIBUCION DE ACERO

4Æ 1 "

5Æ 3/4 "

DISEÑO POR CORTE

P
d V2U
WVU

WNU

�1𝑈=(𝑊𝑁𝑈−𝑊�𝑈)(𝑡1+𝑑)−𝑃1𝑈

V1U = 11.3034 Tn

�2𝑈=(𝑊𝑁𝑈−𝑊�𝑈)∗𝑆−𝑃1𝑈
V2U = 13.8699 Tn

Vu = 13.87 = 18.4932 Tn
Æ 0.75

�𝑐=0.53√(𝑓^′ 𝑐)∗𝑏∗𝑑

Vc = 31.7893 Tn Þ Vc < Vn
CONFORME

USAR :Estribo de montaje Þ S £ 36*f → S £ 68.76 cm


Estribo: f 3/8" @ 0.65 m
DISEÑO DE LA ZAPATA EXTERIOR

𝑊𝑁𝑈=𝑅𝑁𝑈/𝑇1
→ WNU = 62.0043 Tn/m

〖𝑀𝑢〗 _𝑚𝑎�=(�_��∗�_�
^2 " " )/2
0.50
MUmax= 32.5717 Tn/m VC 1.025

𝑀𝑈=∅ 〖∗𝑓〗 ^′ 𝑐∗𝑏∗𝑑^2∗𝜔(1−0.59𝜔)

𝜔=� 𝑓𝑦/
r = 0.004 → (𝑓^′ 𝑐) WNU

Si: w = 0.08 T 2.55

b = 135
Despejando
𝑑=√(𝑀𝑈/(∅∗𝑓^′
𝑐∗𝑏∗𝜔(1−0.59𝜔) ))
→ d = 40.92 cm

USAR: h = 50 cm Þ d = 41.55 cm

DISEÑO POR CORTE

�_𝑢𝑑=𝑊_𝑁𝑢
(𝑙_𝑣−𝑑)

Vud = 37.7947 Tn

Vn = Vud = 50.393 Tn
Æ
�𝑐=0.53√(𝑓^′ 𝑐)∗𝑏∗𝑑
�𝑐=0.53√(𝑓^′ 𝑐)∗𝑏∗𝑑

Vc = 43.0763 Tn Þ Vc < Vn
CONFORME

DISEÑO POR FLEXION

𝐴�=𝑀𝑢/ → As = 23.0455 cm²


(∅𝑓𝑦(𝑑−𝑎/2) )

𝑎=(𝐴�∗𝑓𝑦)/
(0.85∗𝑓^′ 𝑐∗𝑆) → a = 4.02 cm

As = 21.7946 cm² → a = 3.799 cm


As = 21.7346 cm² → a = 3.788 cm
As = 21.732 cm² → a = 3.788 cm
As = 21.732 cm² → a = 3.788 cm CONFORME

USAR: 7.62 8 Æ 3/4 " @ 0.17 m

REFUERZO TRANSAVERSAL

〖𝐴𝑆〗 _𝑇𝑒𝑚𝑝=0.0018∗𝑏∗𝑡 → ASTemp = 22.95 cm²

USAR: 11.6 12 Æ 5/8 " @ 0.22 m

DISEÑO DE LA ZAPATA INTERIOR

P1 P2
wv

RN = reaccion neta de la zapata exterior

RN

P2efectivo = -P 2-P 1-Wv*lv+RN


P2efectivo = -161.01096 Tn

P2Uefectivo= -P 2U-P 1U-WVU*Lvu+Rnu


P2Uefectivo= -238.34 Tn

𝐴�=𝑃_2𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣�/ → Az = 5.10 cm² 2


(s𝑛)
S2 = 2.132 m T2 = 2.382

Usar: T2 x S2 = 2.15 x 2.40 m²


Wnu = P2efectivo = 46.78 Tn/m²
Az
lV = T2 -t2 → lV = 0.675 m
2

〖𝑀𝑢〗 _𝑚𝑎�=(�_��∗�_�
^2 " " )/2

Mumax = 22.9112 Tn/m

USAR: hmin = 0.50 m Þ dpr = 0.4059

VERIFICANDO POR PUNZONAMIENTO

�_𝑈= 〖𝑃𝑈〗 _𝑍𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣�−𝑊_𝑛𝑢 (𝑚)


(𝑛) S2

m = 1.42795 m m=(lv+t1+d/2)
n = 0.906 m
t1
Vu = 177.832 Tn T2 n
t2
Vn = Vu = 209.214 Tn
f

�_𝑐=1.06∗√(𝑓^′
𝑐)*bo*d
→ Vc = 234.547 Tn
bo=2*m+n = 3.7618
Þ Vc > Vn
CONFORME
VERIFICACION POR CORTE
�𝑢𝑑=(𝑊𝑛𝑢∗𝐿)(𝑙𝑣−𝑑)
Vud = 42.149 Tn

Vn= Vu = 49.587 Tn
f
�𝑐=0.53√(𝑓^′ 𝑐)∗𝑏∗𝑑

Vc = 74.8197 Tn Þ Vc > Vn
CONFORME

DISEÑO POR FLEXION

𝐴�=𝑀𝑢/ → As = 16.5918 cm²


(∅𝑓𝑦(𝑑−𝑎/2) )

𝑎=(𝐴�∗𝑓𝑦)/ → a = 1.63 cm
(0.85∗𝑓^′ 𝑐∗𝑆)

As = 15.238 cm² → a = 1.494 cm


As = 15.2126 cm² → a = 1.491 cm
As = 15.212 cm² → a = 1.491 cm
As = 15.212 cm² → a = 1.491 cm CONFORME

USAR: 12.01 12 Æ 1/2 " @ 0.20 m

REFUERZO TRANSVERSAL

𝐴�𝑡𝑟𝑎𝑛�=𝐴�∗𝑇/𝑆

Astrans = 13.6274 cm²

USAR: 6.88 7 Æ 5/8 " @ 0.33 m

ESQUEMA DE ARMADO
8 Æ 3/4 @0.17m

5/8 @0.33m
###

###

C1 VIGA DE C2
CONEXIÓN
Æ
7

12 Æ 5/8 @0.22m 12 Æ 1/2 @0.2m


2.55 1.50 2.40

0.25 6.20

@0.17m

@0.33m
4Æ 1 "

8 Æ 3/4

###Æ ###
12 Æ 5/8 @0.22m 5Æ 3/4 " 12 Æ 1/2 @0.2m
apata exterior
ata exterior

CONFORME
CONFORME

ata exterior