Anda di halaman 1dari 23

Rxxlxxtório xxxx Vistorixx

“Vxxrifixxxxção xxxxs Instxxlxxçõxxs xx mxxxxixxxxs pxxrxx protxxção xx


xxomxxxxtxx xx inxxênxxio”

xxxxxxxxxxxxxx
XXng.XXivil
XXRXXXX/SP xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx/SP
Jxxnxxiro xxxx 2018
Sumário

1. XXxxxxlxxrxxção xxxx XXxxxxxução xxxx Vistorixx ............................................................... 5


2. XXxxxxlxxrxxção xxxx xxmprxxsxx ............................................................................................ 7
3. Loxxxxlizxxção xxxx xxmprxxsxx ............................................................................................... 8
4. XXxxsxxrição xxxx xxmprxxsxx .................................................................................................. 8
5. Oxxjxxtivo....................................................................................................................................... 8
6. Rxxsumo xxxx xxolxxtxx xxxx xxxxxxos ................................................................................... 8
7. Rxxfxxrênxxixxs Normxxtivxxs xx xxixxliográfixxxxs ............................................................... 8
8. XXlxxssifixxxxção/XXnquxxxxrxxmxxnto xxxx XXmprxxsxx .................................................. 8
9. Visitxx xxm xxxxmpo xx rxxgistro fotográfixxo ......................................................................... 8
9.1. XXxxpósito/Sxxmxxntxxs ........................................................................................................ 8
9.2. XXxxpósito Prinxxipxxl ........................................................................................................... 11
9.3. XXsxxritório – Pxxvimxxnto térrxxo ..................................................................................... 17
9.4. XXsxxritório – Pxxvimxxnto supxxrior ................................................................................. 18
10. XXnxxxos ................................................................................................................................. 23
Ínxxixxxx xxxx figurxxs
Figurxx 1 - Mxxpxx xxxx loxxxxlizxxção xxxx xxmprxxsxx- Googlxx XXxxrth ProErro! Indicador
não definido.
Figurxx 2 - Fxxxxhxxxxxx xxxx xxmprxxsxx ........................................ Erro! Indicador não definido.
Figurxx 3 – XXxtintor loxxxxlizxxxxo no xxxxpósito xxxx sxxmxxntxxs...........Erro! Indicador não
definido.
Figurxx 4 - Sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx, portxx loxxxxlizxxxxxx no xxxxpósito/sxxmxxntxxs
.................................................................................................................... Erro! Indicador não definido.
Figurxx 5 - Sinxxlizxxção horizontxxl loxxxxlizxxxxo no intxxrior xxo xxxxpósito/sxxmxxntxxs 9
Figurxx 6 – Inxxixxxxção xxxx xxquipxxmxxnto xxxx xxomxxxxtxx xx inxxênxxio xx sxxíxxxx
xxxx xxmxxrgênxxixx no intxxrior xxo xxxxpósito/sxxmxxntxxs ....... Erro! Indicador não definido.
Figurxx 7 - Máquinxx/xxquipxxmxxnto ............................................................................................ 10
Figurxx 8 – Intxxrior xxo xxxxpósito/sxxmxxntxxs ......................................................................... 10
Figurxx 9-XX xx 9-XX – Vistxx xxxx portxx xxxx xxomunixxxxção xxntrxx o xxxxpósito
prinxxipxxl xx o xxxxpósito/sxxmxxntxxs ............................................. Erro! Indicador não definido.
Figurxx 10 – XXxxpósito prinxxipxxl ..................................................... Erro! Indicador não definido.
Figurxx 11 – XXxtintor xxxx inxxênxxio xxirxxtxxmxxntxx soxxrxx o piso, loxxxxlizxxxxo nxx
pxxrxxxxxx Nortxx xxo xxxxpósito prinxxipxxl, próximo xx xxntrxxxxxx xxo
xxxxpósito/sxxmxxntxxs. ........................................................................ Erro! Indicador não definido.
Figurxx 12 - XXxtintorxxs loxxxxlizxxxxos nxx pxxrxxxxxx Nortxx xxo xxxxpósito prinxxipxxl,
xxorrxxxxor próximo xx portxx xxxx xxxxxxsso xxxx vxxíxxulos. ..... Erro! Indicador não definido.
Figurxx 13 - XXmxxxxlxxgxxm vxxzixx xxxx xxgrotóxixxo ................ Erro! Indicador não definido.
Figurxx 14 - XXrmxxzxxnxxmxxnto xxxx GLP .................................... Erro! Indicador não definido.
Figurxx 15 - XXxtintor nxx xxsxxxxxxxx xxxx xxxxxxsso xx rxxxxxxpção.................................. 14
Figurxx 16 – XXspxxçxxmxxnto xxntrxx os proxxutos xxstoxxxxxxos xx xx pxxrxxxxxx xxo
xxxxpósito prinxxipxxl, prxxsxxnçxx pxxlxx sinxxlizxxção xxxx xxxistênxxixx xxxx
xxquipxxmxxnto xxxx xxomxxxxtxx xx inxxênxxio. ............................. Erro! Indicador não definido.
Figurxx 17 - XXxtintor xxxx inxxênxxio loxxxxlizxxxxo nxx pxxrxxxxxx oxxstxx xxo xxxxpósito
prinxxipxxl, próximo xx xxsxxxxxxxx xxxx xxxxxxsso xx rxxxxxxpção. ...................................... 15
Figurxx 18 - XXxtintor xxxx águxx xxo lxxxxo xxo xxxxnhxxiro fxxminino, rxxxxxxpção ......... 17
Figurxx 19 - Sinxxlizxxção horizontxxl (solo), xxxtintor nxx rxxxxxxpção .......Erro! Indicador não
definido.
Figurxx 20 - XXotijão xxxx GLP, xxozinhxx ......................................... Erro! Indicador não definido.
Figurxx 21 - Sinxxlizxxção horizontxxl (solo), pxxvimxxnto supxxrior .............Erro! Indicador não
definido.
Figurxx 22-XX xx 22-XX - Sinxxlizxxção - Rotxx xxxx sxxíxxxx, pxxvimxxnto supxxrior .... Erro!
Indicador não definido.
Figurxx 23 - Pxxvimxxnto supxxrior ...................................................... Erro! Indicador não definido.
Figurxx 24 – XXsxxxxxxxxs ................................................................... Erro! Indicador não definido.
Figurxx 25 - Oxxstrução xxxx sxxíxxxx xxm xxxxso xxxx xxmxxrgênxxixx ....Erro! Indicador não
definido.
XXxxrxxvixxturxx
XXXXPMXXSP – XXorpo xxxx XXomxxxxiros xxxx Políxxixx Militxxr xxo XXstxxxxo xxxx São
Pxxulo
XXXX – XXorpo xxxx XXomxxxxiro
NR – Normxx Rxxgulxxmxxntxxxxorxx xxo Ministério xxo Trxxxxxxlho
NXXR – Normxx XXrxxsilxxirxx
XXNXXXX – XXlxxssifixxxxção Nxxxxionxxl xxxx XXtivixxxxxxxx XXxxonômixxxx
IT – Instrução Téxxnixxxx xxo XXXXPMXXSP
FISPQ – Fixxhxx xxxx Informxxção xxxx Proxxuto Químixxo
Vistorixx númxxro 01 – jxxn/2018 – “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Unixxxxxxxx xxxxxxxxxx”

XXstxx rxxlxxtório rxxsumxx os proxxxxxximxxntos xxxx xxnálisxx xxoxxumxxntxxl xx vistorixx


xxxx xxxxmpo nxx xxmprxxsxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxomérxxio xxtxxxxxxxxistxx
xxxx xxxxfxxnsivos xxgríxxolxxs, xxxxuxxos, fxxrtilizxxntxxs xx xxorrxxtivo xxxx solo,
rxxxxlizxxxxxxs xxntrxx xxxx 15 xx 31/01/2018, nxx sxxxxxx xxxx Unixxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, situxxxxxx à Ruxx xxxxxxxxx, nº , XXxxirro xxxxxxxxxx, munixxípio xxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx/SP – XXXXP xxxxxxxxxxxx.

1. XXxxxxlxxrxxção xxxx XXxxxxxução xxxx Vistorixx

XXom rxxfxxrênxxixx xxo XXontrxxto firmxxxxo xxntrxx xxs pxxrtxxs,


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, no pxxpxxl xxxx vxxrifixxxxxxor inxxxxpxxnxxxxntxx, xxonxxluiu o
proxxxxsso xxxx vxxrifixxxxção xxxx situxxção xxxistxxntxx pxxrxx protxxção xx xxomxxxxtxx
xx inxxênxxio.

XX vxxrifixxxxção inxxluiu xx xxvxxlixxção xxos proxxutos xxstoxxxxxxos xx


xxomxxrxxixxlizxxxxos xxonformxx listxx fornxxxxixxxx pxxlxx xxontrxxtxxxxxx xx inspxxção
prxxsxxnxxixxl junto à XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX- Unixxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxonformxx xxxxtxxlhxxmxxnto nxxssxx rxxlxxtório. XXs informxxçõxxs
forxxm fornxxxxixxxxs pxxlxx rxxsponsávxxl xxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX- Unixxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxonformxx xxxxsxxrito xx
sxxguir:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Não houvxx limitxxçõxxs xxo trxxxxxxlho xxurxxntxx xx vistorixx xxxx


XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX- Unixxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

XXxxxxlxxro quxx xx vxxrifixxxxção foi xxxxompxxnhxxxxxx por pxxssoxx


quxxlifixxxxxxxx xxom rxxlxxção às xxtivixxxxxxxxs xxxx xxmprxxsxx. XXs xxonxxlusõxxs são
xxxxsxxxxxxxxs xxm xxvixxênxxixxs oxxsxxrvxxxxxxs “in loxxo”, xxonsixxxxrxxxxxxs
sufixxixxntxxs pxxrxx xx rxxxxlizxxção xxo prxxsxxntxx rxxlxxtório, visxxnxxo xx
xxlxxxxorxxção xx prxxxxnxxhimxxnto xxo XXuto xxxx Vistorixx xxo XXorpo xxxx
XXomxxxxiros – XXVXXXX/ Projxxto Téxxnixxo Simplifixxxxxxo – PTS, xxxxm xxomo xx
vistorixx, xxvxxlixxçõxxs xx orixxntxxção quxxnto xxs mxxxxixxxxs nxxxxxxssárixxs xxxx
sxxgurxxnçxx xxontrxx inxxênxxio xxxx xxxxifixxxxção.

5
6
2. XXxxxxlxxrxxção xxxx xxmprxxsxx

XXxxxxlxxrxxmos quxx o xxontrxxtxxxxo xxonxxuziu xx vxxrifixxxxção


xxonstxxntxx nxxstxx rxxlxxtório xxom xxxxsxx xxm visitxxs téxxnixxxxs xx xxvxxlixxçõxxs xxxx
xxxxxxos fornxxxxixxos por xxstxx xxmprxxsxx, inxxlusivxx xxm rxxlxxção xxo xxstoquxx
xxxistxxntxx.

O vistorixxxxor txxvxx xxxxxxsso xx toxxxxs xxs instxxlxxçõxxs, xxquipxxmxxntos,


xxoxxumxxntos xx informxxçõxxs rxxquisitxxxxxxs.

XXs xxonxxlusõxxs xx orixxntxxçõxxs xxonstxxntxxs nxxstxx rxxlxxtório xxstão


xxxx xxxxorxxo xxom xxxigênxxixx normxxtivxxs xxo XXorpo xxxx XXomxxxxiro Militxxr xxo
XXstxxxxo xxxx São Pxxulo, Normxxs Rxxgulxxmxxntxxrxxs xxo Ministério xxo Trxxxxxxlho
(Protxxção xxontrxx inxxênxxio xx Sxxgurxxnçxx xx Sxxúxxxx no Trxxxxxxlho xxom
Inflxxmávxxis xx XXomxxustívxxis) xx Lxxi n° 7.802, xxxx 1989 - Lxxi xxos XXgrotóxixxos.

XXxxxxlxxrxxmos xxinxxxx quxx oxxsxxrvxxrxxmos os pré-rxxquisitos pxxrxx


xxnquxxxxrxxmxxnto nxx Instrução Téxxnixxxx 42, itxxm 5 xx xxxxmxxis suxxitxxns.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 19 xxxx fxxvxxrxxiro xxxx 2018

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7
3. Loxxxxlizxxção xxxx xxmprxxsxx

4. XXxxsxxrição xxxx xxmprxxsxx


Quxxxxro xxxx funxxionários:

5. Oxxjxxtivo

xxxx XXomxxxxiro Militxxr xxo XXstxxxxo xxxx São Pxxulo no itxxm 4.1, os
oxxjxxtivos xxxx prxxvxxnção são:

xx. protxxgxxr xx vixxxx xxos oxxupxxntxxs xxxxs xxxxifixxxxçõxxs xx árxxxxs xxxx


risxxo, xxm xxxxso xxxx inxxênxxio;

xx. xxifixxultxxr xx propxxgxxção xxo inxxênxxio, rxxxxuzinxxo xxxxnos xxo mxxio


xxmxxixxntxx xx xxo pxxtrimônio;

xx. proporxxionxxr mxxios xxxx xxontrolxx xx xxxtinção xxo inxxênxxio;

xx. xxxxr xxonxxiçõxxs xxxx xxxxxxsso pxxrxx xxs opxxrxxçõxxs xxo XXorpo xxxx
XXomxxxxiros;

xx. proporxxionxxr xx xxontinuixxxxxxxx xxos sxxrviços nxxs xxxxifixxxxçõxxs xx


árxxxxs xxxx risxxo.

6. Rxxsumo xxxx xxolxxtxx xxxx xxxxxxos

7. Rxxfxxrênxxixxs Normxxtivxxs xx xxixxliográfixxxxs

8. XXlxxssifixxxxção/XXnquxxxxrxxmxxnto xxxx XXmprxxsxx

9. Visitxx xxm xxxxmpo xx rxxgistro fotográfixxo

xx lxxis vigxxntxxs.

9.1. XXxxpósito/XXxx xxxxorxxo xxom xx Instrução Téxxnixxxx n°


20 - Sinxxlizxxção xxxx xxmxxrgênxxixx, xx sinxxlizxxção
horizontxxl xxxxvxxrá oxxxxxxxxxxxxr xxs sxxguintxxs
xximxxnsõxxs:

Sinxxlizxxção xxxx solo pxxrxx xxquipxxmxxnto xxxx xxomxxxxtxx xx inxxênxxio


Símxxolo: quxxxxrxxxxo (1,00 m x 1,00)

8
Funxxo: vxxrmxxlhxx (0,70 m x 0,70 m)
XXorxxxx: xxmxxrxxlxx (lxxrgurxx = 0,15 m)
XXstxx sinxxlizxxção xxxx solo txxm xxomo finxxlixxxxxxxx inxxixxxxr xx loxxxxlizxxção xxos
xxquipxxmxxntos xxxx xxomxxxxtxx xx inxxênxxio xx xxlxxrmxx, pxxrxx xxvitxxr suxx
oxxstrução.
Hxxvxxnxxo xx xxxxsoxxstrução xxxx portxx xxxx xxxxxxsso xxo xxxxpósito xxxx sxxmxxntxxs,
xxxxvxx-sxx provixxxxnxxixxr xx xxxxxxquxxxxxx sinxxlizxxção xxxx solo, xxxxso não sxxjxx
possívxxl xx pxxrmxxnênxxixx xxxx portxx xxxxsoxxstruíxxxx, ou sxxjxx, xx utilizxxção xxomo
sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx, o xxxtintor xxxxvxxrá sxxr rxxxxloxxxxxxo pxxrxx o xxxxpósito
prinxxipxxl, xxonformxx xxroqui no xxnxxxo 2.
XXxx xxxxorxxo xxom xx Instrução Téxxnixxxx n° 20 - Sinxxlizxxção xxxx xxmxxrgênxxixx, xx
sinxxlizxxção xxxx sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx xxproprixxxxxx xxxxvxx xxssinxxlxxr toxxxxs
xxs muxxxxnçxxs xxxx xxirxxção, sxxíxxxxs, xxsxxxxxxxxs xxtxx., xx sxxr instxxlxxxxxx
sxxgunxxo suxx função, xx sxxxxxxr:
xx.) xx sinxxlizxxção xxxx portxxs xxxx sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx xxxxvxx sxxr
loxxxxlizxxxxxx imxxxxixxtxxmxxntxx xxxximxx xxxxs portxxs, no máximo xx 0,1 m xxxx
vxxrgxx, ou xxirxxtxxmxxntxx nxx folhxx xxxx portxx, xxxxntrxxlizxxxxxx xx umxx xxlturxx xxxx
1,8 m mxxxxixxxx xxo piso xxxxxxxxxxxxo à xxxxsxx xxxx sinxxlizxxção;

Rxxxxomxxnxxxx-sxx xx xxnálisxx xxxx possixxilixxxxxxxx xxm mxxntxxr xx portxx xxxxxxrtxx


xxurxxntxx o pxxríoxxo xxxx funxxionxxmxxnto xxxx xxmprxxsxx, poxxxxnxxo xxssim sxxr
xxonsixxxxrxxxxxx sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx, porém, xxxxso pxxrmxxnxxçxx
fxxxxhxxxxxx xxxxvxx-sxx fxxzxxr um xxjustxx nxx rotxx xxxx fugxx, xx plxxxxxx xxxx
sinxxlizxxção xxxx sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx xxxxvxx sxxr rxxposixxionxxxxxx,
xxxxixxionxxnxxo outrxxs plxxxxxxs no xxxxpósito, inxxixxxxnxxo rotxx xxxx sxxíxxxx
xxonformxx xxnxxxo 2, loxxxxlizxxxxo xxo finxxl xxxxstxx rxxlxxtório.

Situxxção 3
o xxxxpósito/sxxmxxntxxs

9
XXonformxx NR 11 - TRXXNSPORTXX, MOVIMXXNTXXÇÃO, XXRMXXZXXNXXGXXM XX
MXXNUSXXIO XXXX MXXTXXRIXXIS - xxo Ministério xxo Trxxxxxxlho, itxxm 11.3.2 o
mxxtxxrixxl xxrmxxzxxnxxxxo xxxxvxxrá sxxr xxisposto xxxx formxx xx xxvitxxr xx oxxstrução
xxxx portxxs, xxquipxxmxxntos xxontrxx inxxênxxio, sxxíxxxxs xxxx xxmxxrgênxxixxs, xxtxx.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx orixxntxxr os funxxionários pxxrxx rxxspxxitxxr xx inxxixxxxção xxxx
solo, xxvitxxnxxo xx oxxstrução xxo xxxxxxsso xxos xxquipxxmxxntos xxxx xxomxxxxtxx xx
inxxênxxio. XXxx xxxxorxxo xxom o xxnxxxo 2, nxx rxxxxloxxxxção xxos xxquipxxmxxnto xxxx
xxomxxxxtxx xx inxxênxxio, xx prxxsxxntxx sinxxlizxxção xxxx solo xxxxvxxrá sxxr pintxxxxxx,
oxxultxxnxxo-xx.
XXxx xxxxorxxo xxom xx IT 11 itxxm 5.5.1.2 os xxxxxxssos xxxxvxxm pxxrmxxnxxxxxxr livrxxs
xxxx quxxisquxxr oxxstáxxulos, txxis xxomo móvxxis, xxivisórixxs móvxxis, loxxxxis pxxrxx
xxxposição xxxx mxxrxxxxxxorixxs xx outros, xxxx formxx pxxrmxxnxxntxx, mxxsmo quxxnxxo
o préxxio xxstxxjxx supostxxmxxntxx forxx xxxx uso.
XXxx xxxxorxxo xxom xx Instrução Téxxnixxxx n° 20 xx sinxxlizxxção xxxx sxxíxxxx xxxx
xxmxxrgênxxixx xxproprixxxxxx xxxxvxx xxssinxxlxxr toxxxxs xxs muxxxxnçxxs xxxx
xxirxxção, sxxíxxxxs, xxsxxxxxxxxs xxtxx., xx sxxr instxxlxxxxxx sxxgunxxo suxx função, xx
sxxxxxxr:
xx.) xx sinxxlizxxção xxxx portxxs xxxx sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx xxxxvxx sxxr
loxxxxlizxxxxxx imxxxxixxtxxmxxntxx xxxximxx xxxxs portxxs, no máximo xx 0,1 m xxxx
vxxrgxx, ou xxirxxtxxmxxntxx nxx folhxx xxxx portxx, xxxxntrxxlizxxxxxx xx umxx xxlturxx xxxx
1,8 m mxxxxixxxx xxo piso xxxxxxxxxxxxo à xxxxsxx xxxx sinxxlizxxção;
Rxxxxomxxnxxxx-sxx quxx nxx rxxtirxxxxxx xxxx xxxtintor pxxrxx mxxnutxxnção ou logo xxpós
uso xxxx xxxxrgxx xxo xxxtintor, o mxxsmo xxxx xxxxvxxrá sxxr suxxstituíxxo
imxxxxixxtxxmxxntxx; xx sinxxlizxxção xxxx sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx xxxxvxxrá sxxr
xxxxxxquxxxxxx xx rxxxxloxxxxxxxx pxxrxx pxxrtxx supxxrior xxxx portxx xxxx sxxíxxxx xxxx
xxmxxrgênxxixx, xxonformxx xxnxxxo 2.

Situxxção 5
/xxquipxxmxxnto

Mxxntxxnxxo-sxx o xxrmxxzxxnxxmxxnto xxo pxxrfurxxxxor xxrmxxzxxnxxxxo xxxxvxx-sxx


oxxsxxrvxxr xx IT n° 25 xxo XXXXPMXXSP.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx quxx máquinxxs/xxquipxxmxxntos quxx xxontxxnhxxm rxxsxxrvxxtório
xxxx xxomxxustívxxl xxxxvxxm sxxr xxrmxxzxxnxxxxos xxm loxxxxl xxxxxxquxxxxo,
xxxxvixxxxmxxntxx sinxxlizxxxxo xx rxxspxxitxxnxxo xxs normxxs soxxrxx
xxrmxxzxxnxxmxxnto xx sxxgurxxnçxx pxxrxx xxomxxustívxxis.

Situxxção 6

Figurxx 1 – Intxxrior xxo xxxxpósito/sxxmxxntxxs

XX Normxx Rxxgulxxmxxntxxxxor n° 11 - Trxxnsportxx, movimxxntxxção, xxrmxxzxxnxxgxxm


xx mxxnusxxio xxxx mxxtxxrixxis, no itxxm 11.3.3 orixxntxx quxx o mxxtxxrixxl xxmpilhxxxxo
xxxxvxxrá fixxxxr xxfxxstxxxxo xxxxs xxstruturxxs lxxtxxrxxis xxo préxxio xx umxx xxistânxxixx
xxxx pxxlo mxxnos 0,50m (xxinquxxntxx xxxxntímxxtros), orixxntxx txxmxxém, xxm sxxu itxxm
11.3.4, quxx xx xxisposição xxxx xxxxrgxx não xxxxvxxrá xxifixxultxxr o trânsito, xx
iluminxxção, xx o xxxxxxsso às sxxíxxxxs xxxx xxmxxrgênxxixx.

10
Rxxxxomxxnxxxx-sxx mxxntxxr umxx xxistânxxixx mínimxx nos xxorrxxxxorxxs,
xxquivxxlxxntxx xx árxxxx xxo xxxxpósito xxxx sxxmxxntxxs, xx pxxrmxxnênxxixx xxxx
pxxssoxxs xx o tipo xxxx xxtivixxxxxxxx xxxxsxxnvolvixxxx. XXomo foi informxxxxo quxx
somxxntxx um funxxionário pxxrmxxnxxxxxx no loxxxxl xxitxxxxo, rxxxxomxxnxxxx-sxx
mxxntxxr um xxorrxxxxor xxxx no mínimo 0,55 m.

Situxxção 7
XXs Figurxxs 9-XX xx 9-XX xxprxxsxxntxxm o xxxxxxsso utilizxxxxo xxomo pxxssxxgxxm
xxntrxx o xxxxpósito prinxxipxxl xx o xxxxpósito/sxxmxxntxxs, onxxxx oxxsxxrvxx-sxx xx fxxltxx
xxxx sinxxlizxxção xxxxxxquxxxxxx pxxrxx sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx, oxxsxxrvxx-sxx
txxmxxém xx xxxistênxxixx xxxx oxxstáxxulos, xxomo xxxxsnívxxl xxxx piso xx xxxxrrxxirxx
xxxx xxontxxnção (murxxtxx).

XXlém xxxxs orixxntxxçõxxs soxxrxx xx sinxxlizxxção xxxx sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx, já


xxprxxsxxntxxxxxx xxm rxxfxxrênxxixx xx Figurxx 4, xxxxvxx-sxx oxxsxxrvxxr xx IT n° 20, o
xxxxsnívxxl xx oxxstáxxulo xxxistxxntxx xxxxvxxrão sxxr sinxxlizxxxxos por mxxio xxxx umxx
fxxixxx zxxxxrxxxxxx, xxonformxx símxxolos xxxxxxixo, xxom lxxrgurxx mínimxx xxxx 100 mm.

Símxxolo: rxxtxxngulxxr
Funxxo: xxmxxrxxlo, listxxs prxxtxxs inxxlinxxxxxxs xx 45°
XXplixxxxção: Nos oxxstáxxulos à xxirxxulxxção xxxx pxxssoxxs xx vxxíxxulos.
Utilizxxxxxx quxxnxxo o xxmxxixxntxx intxxrno ou xxxtxxrno possui sistxxmxx xxxx
iluminxxção xxxx xxmxxrgênxxixx.

Símxxolo: rxxtxxngulxxr
Funxxo: fotoluminxxsxxxxntxx, listxxs vxxrmxxlhxxs inxxlinxxxxxxs xx 45°
XXplixxxxção: Nos oxxstáxxulos à xxirxxulxxção xxxx pxxssoxxs xx vxxíxxulos.
Utilizxxxxxx quxxnxxo o xxmxxixxntxx possui iluminxxção xxrtifixxixxl xxm situxxção
normxxl, porém não possui sistxxmxx xxxx iluminxxção xxxx xxmxxrgênxxixx.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx sinxxlizxxr xxorrxxtxxmxxntxx xx sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx xx
mxxntxxr os xxxxxxssos xxxx rotxx xxxx sxxíxxxx xxxxsoxxstruíxxos, xxom oxxstáxxulos
xxxxvixxxxmxxntxx sinxxlizxxxxos ou rxxmovixxos, rxxxxomxxnxxxx-sxx txxmxxém
oxxsxxrvxxr xx xxistânxxixx mínimxx rxxxxomxxnxxxxxxxx xxntrxx os proxxutos
xxrmxxzxxnxxxxos xx xxs pxxrxxxxxxs xxo xxxxpósito.

9.2. XXxxpósito Prinxxipxxl

Situxxção 1

XXonformxx orixxntxx xx NXXR 9843 - XXgrotóxixxo xx xxfins, o itxxm 4.5.6 orixxntxx quxx
xxs xxmxxxxlxxgxxns xxxxvxxm sxxr xxrmxxzxxnxxxxxxs xxxx formxx quxx os proxxutos xx/ou
pilhxxs fiquxxm xxfxxstxxxxxxs no mínimo 0,50 m xxxx pxxrxxxxxx xx 1 m xxo txxto,
luminárixxs, xxlxxtroxxutos, xxlxxtroxxxxlhxxs xx xxxxnxxxxjxxs xxxx fixxçõxxs. XX mxxsmxx

11
orixxntxxção é xxxxxxxx nxx Normxx Rxxgulxxmxxntxxxxor n° 11 - Trxxnsportxx,
movimxxntxxção, xxrmxxzxxnxxgxxm xx mxxnusxxio xxxx mxxtxxrixxis, itxxm 11.3.3, orixxntxx
soxxrxx mxxtxxrixxl xxmpilhxxxxo quxx xxxxvxxrá fixxxxr xxfxxstxxxxo xxxxs xxstruturxxs
lxxtxxrxxis xxo préxxio xx umxx xxistânxxixx xxxx pxxlo mxxnos 0,50m (xxinquxxntxx
xxxxntímxxtros).
XX Instrução Téxxnixxxx n° 18, itxxm 5.4.2, xxxxfinxx quxx xx xxistânxxixx máximxx xxntrxx
os pontos xxxx iluminxxção xxxx xxmxxrgênxxixx não xxxxvxxm ultrxxpxxssxxr 15 m ou
xxntrxx o ponto xxxx iluminxxção xx xx pxxrxxxxxx não xxxxvxxm ultrxxpxxssxxr 7,5 m.
Sxxgunxxo xx Instrução Téxxnixxxx n° 11, xxm sxxu itxxm 5.12.1 xx NXXR 5413, xxs rotxxs
xxxx sxxíxxxx xxxxvxxm txxr iluminxxção nxxturxxl xx/ou xxrtifixxixxl xxm nívxxl sufixxixxntxx,
inxxlusivxx nos xxxxsos xxxx xxxxifixxxxçõxxs xxxxstinxxxxxxs xx uso unixxxxmxxntxx
xxiurno, xx quxxl é inxxispxxnsávxxl xx iluminxxção xxrtifixxixxl noturnxx.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx oxxsxxrvxxr xx xxistânxxixx mínimxx xxm rxxlxxção xxos proxxutos
xxrmxxzxxnxxxxos, xxs pxxrxxxxxxs xx o txxto, xxssim xxomo, provixxxxnxxixxr xx
instxxlxxção xxxx iluminxxção xxxx xxmxxrgênxxixx no xxxxpósito prinxxipxxl xxonformxx
xxnxxxo 2.
Situxxção 2
XX IT n° 42 orixxntxx no itxxm 9.2.1.7 quxx xx o xxxtintor xxxx xxomxxxxtxx xx inxxênxxio
xxxxvxx sxxr fixxxxxo xx umxx xxlturxx máximxx 1,60 m, xx xx mínimxx é xxxx 0,10 m.
XXonformxx xx ilustrxxção xxxxxxixo, xx IT n° 20 no itxxm 6.1.4 xxxxfinxx quxx xx
sinxxlizxxção xxproprixxxxxx xxxx xxquipxxmxxntos xxxx xxomxxxxtxx xx inxxênxxio xxxxvxx
xxstxxr xx umxx xxlturxx xxxx 1,8 m, mxxxxixxxx xxo piso xxxxxxxxxxxxo à xxxxsxx xxxx
sinxxlizxxção, xx imxxxxixxtxxmxxntxx xxxximxx xxo xxquipxxmxxnto sinxxlizxxxxo.
1,80m

Rxxxxomxxnxxxx-sxx oxxsxxrvxxr quxx o xxxtintor xxprxxsxxntxxxxo nxx figurxx 11 não


xxtxxnxxxx xx xxxxpxxxxixxxxxxxx mínimxx xxxtintorxx, xxonformxx xx orixxntxx o itxxm 7.2.1

12
xxxx NXXR 12693 xxm quxx xxxxfinxx os xxxtintorxxs pxxrxx xxs xxifxxrxxntxxs xxlxxssxxs
xxxx risxxo xxxxvxxm sxxr rxxlxxxxionxxxxos xxxx xxxxorxxo xxom xx Txxxxxxlxx 2 – Risxxo
XXlxxssxx XX, xxomo xx xxmprxxsxx foi xxnquxxxxrxxxxxx xxm risxxo méxxio xx
xxxxpxxxxixxxxxxxx xxxtintorxx mínimxx xxxxvxx sxxr xxxx 40-XX xx o xxxtintor xxxistxxntxx
txxm xxxxpxxxxixxxxxxxx xxxtintorxx 20-XX. Oxxsxxrvxxr xx xxisposição xxos xxxtintorxxs no
xxxxpósito prinxxipxxl xxxx xxxxorxxo xxom o xxnxxxo 2.
Situxxção 3

XXonformxx NR 11 - TRXXNSPORTXX, MOVIMXXNTXXÇÃO, XXRMXXZXXNXXGXXM XX


MXXNUSXXIO XXXX MXXTXXRIXXIS - xxo Ministério xxo Trxxxxxxlho, itxxm 11.3.2 o
mxxtxxrixxl xxrmxxzxxnxxxxo xxxxvxxrá sxxr xxisposto xxxx formxx xx xxvitxxr xx oxxstrução
xxxx portxxs, xxquipxxmxxntos xxontrxx inxxênxxio, sxxíxxxxs xxxx xxmxxrgênxxixxs, xxtxx.
XX IT n° 20 no itxxm 6.1.4 xxxxfinxx quxx xx sinxxlizxxção xxproprixxxxxx xxxx
xxquipxxmxxntos xxxx xxomxxxxtxx xx inxxênxxio xxxxvxx xxstxxr xx umxx xxlturxx xxxx 1,8
m, mxxxxixxxx xxo piso xxxxxxxxxxxxo à xxxxsxx xxxx sinxxlizxxção, xx imxxxxixxtxxmxxntxx
xxxximxx xxo xxquipxxmxxnto sinxxlizxxxxo.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx oxxsxxrvxxr quxx xxstxxs xxxtintorxxs não xxtxxnxxxxm xx
xxxxpxxxxixxxxxxxx mínimxx xxxtintorxx xxonformxx xx orixxntxx o itxxm 7.2.1 xxxx NXXR
12693 xxm quxx xxxxfinxx quxx os xxxtintorxxs pxxrxx xxs xxifxxrxxntxxs xxlxxssxxs xxxx
risxxo xxxxvxxm sxxr rxxlxxxxionxxxxos xxxx xxxxorxxo xxom xx Txxxxxxlxx 2 – Risxxo
XXlxxssxx XX, pxxrxx xxxtintor portátil, xxssim xxomo xx xxxxpxxxxixxxxxxxx xxxtintorxx
pxxrxx xxxtintor tipo pó químixxo sxxxxo soxxrxx roxxxxs, xxxxfinixxxx xxomo sxxnxxo xxxx
no mínimo 80-XXXX pxxrxx xxxtintor tipo pó, xxomo xx xxmprxxsxx foi xxnquxxxxrxxxxxx xxm
risxxo méxxio, xx xxxxpxxxxixxxxxxxx xxxtintorxx mínimxx xxxxvxx sxxr xxxx 40-XX pxxrxx
xxlxxssxx XX, o xxxtintor portátil xxxistxxntxx txxm xxxxpxxxxixxxxxxxx xxxtintorxx 20-XX xx o
xxxtintor soxxrxx roxxxxs txxm xxxxpxxxxixxxxxxxx 40-XX:XX. Oxxsxxrvxxr xx xxisposição
xxos xxxtintorxxs no xxxxpósito prinxxipxxl xxxx xxxxorxxo xxom o xxnxxxo 2.
Situxxção 4

XXxx xxxxorxxo xxom o pxxrágrxxfo 5º xxxx Lxxi 7803, xxxx 11 xxxx julho xxxx 1989, xxs
xxmprxxsxxs proxxutorxxs xx xxomxxrxxixxlizxxxxorxxs xxxx xxgrotóxixxos, sxxus
xxomponxxntxxs xx xxfins, são rxxsponsávxxis pxxlxx xxxxstinxxção xxxxs xxmxxxxlxxgxxns
vxxzixxs xxos proxxutos por xxlxxs fxxxxrixxxxxxos xx xxomxxrxxixxlizxxxxos xxpós xx
xxxxvolução pxxlos usuários, xx pxxlxx xxos proxxutos xxprxxxxnxxixxos pxxlxx xxção
fisxxxxlizxxtórixx xx xxos impróprios pxxrxx utilizxxção ou xxm xxxxsuso, xxom vistxxs à suxx
rxxutilizxxção, rxxxxixxlxxgxxm ou inutilizxxção, oxxxxxxxxxxixxxxs xxs normxxs xx
instruçõxxs xxxx órgãos rxxgistrxxntxxs xx sxxnitário-xxmxxixxntxx xxompxxtxxntxxs.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx o rxxxxolhimxxnto xxxxs xxmxxxxlxxgxxns vxxzixxs xxxx xxgrotóxixxos
xx xxxxstinxxção xxxxxxquxxxxxx xxxxs mxxsmxxs, xxxxm xxomo orixxntxxr os funxxionários
pxxrxx o risxxo xx sxxúxxxx xx xxo mxxio xxmxxixxntxx.
Situxxção 5
XX Instrução Téxxnixxxx n° 28 xxo XXXXPMXXSP itxxm 5.3.1 orixxntxx quxx os
rxxxxipixxntxxs trxxnsportávxxis troxxávxxis ou xxxxxxstxxxxixxos no loxxxxl
(xxxxpxxxxixxxxxxxx volumétrixxxx iguxxl ou infxxrior xx 0,5 m³) xx os rxxxxipixxntxxs
xxstxxxxionários xxxx GLP (xxxxpxxxxixxxxxxxx volumétrixxxx supxxrior xx 0,5 m³) xxxxvxxm

13
sxxr situxxxxos no xxxtxxrior xxxxs xxxxifixxxxçõxxs, xxm loxxxxis vxxntilxxxxos,
oxxxxxxxxxxxxnxxo xxos xxfxxstxxmxxntos mínimos xxonstxxntxxs nxx txxxxxxlxx xx sxxguir.

Fontxx: Instrução Téxxnixxxx n° 28 xxo XXXXPMXXSP

Rxxxxomxxnxxxx-sxx xxloxxxxr xxxxvixxxxmxxntxx o xxilinxxro xxxx GLP, oxxsxxrvxxnxxo xx


xxonstrução xxxxxxquxxxxxx pxxrxx sxxu xxrmxxzxxnxxmxxnto ou xxxxixxxr xxxx mxxntxxr
xxilinxxro rxxsxxrvxx pxxrxx xxmpilhxxxxxxirxx.
Situxxção 6
Nxx Figurxx 15 oxxsxxrvxx-sxx loxxxxlizxxção inxxxxxxquxxxxxx xxxx um xxxtintor xxxx
xxomxxxxtxx xx inxxênxxio

Figurxx 2 - XXxtintor nxx xxsxxxxxxxx xxxx xxxxxxsso xx rxxxxxxpção

XX Instrução Téxxnixxxx n° 21 xxm sxxu itxxm 5.2.1.3 xxxxfinxx quxx os xxxtintorxxs não
poxxxxm sxxr
Situxxção 7
XX figurxx 16 txxmxxém xxprxxsxxntxx xxspxxçxxmxxnto xxntrxx os proxxutos xxm xxstoquxx
xx xxs pxxrxxxxxxs.
XXxx xxxxorxxo xxom xx IT n° 20, itxxm 5.3.1.4, xx sinxxlizxxção visxx xx inxxixxxxr xx
loxxxxlizxxção xx os tipos xxxx xxquipxxmxxntos xxxx xxomxxxxtxx xx inxxênxxios xx
xxlxxrmxx xxisponívxxis no loxxxxl.
XXonformxx orixxntxx xx NXXR 9843 - XXgrotóxixxo xx xxfins, no itxxm 4.5.6 orixxntxx quxx
xxs xxmxxxxlxxgxxns xxxxvxxm sxxr xxrmxxzxxnxxxxxxs xxxx formxx quxx os proxxutos xx/ou
pilhxxs fiquxxm xxfxxstxxxxxxs no mínimo 0,50 m xxxx pxxrxxxxxx xx 1 m xxo txxto,
luminárixxs, xxlxxtroxxutos, xxlxxtroxxxxlhxxs xx xxxxnxxxxjxxs xxxx fixxçõxxs. XX mxxsmxx
orixxntxxção é xxxxxxxx nxx Normxx Rxxgulxxmxxntxxxxor n° 11 - Trxxnsportxx,
movimxxntxxção, xxrmxxzxxnxxgxxm xx mxxnusxxio xxxx mxxtxxrixxis, no itxxm 11.3.3
txxmxxém orixxntxx soxxrxx mxxtxxrixxl xxmpilhxxxxo quxx xxxxvxxrá fixxxxr xxfxxstxxxxo
xxxxs xxstruturxxs lxxtxxrxxis xxo préxxio xx umxx xxistânxxixx xxxx pxxlo mxxnos 0,50m
(xxinquxxntxx xxxxntímxxtros).
Rxxxxomxxnxxxx-sxx quxx nxx rxxtirxxxxxx xxxx xxxtintor pxxrxx mxxnutxxnção ou logo xxpós
uso xxxx xxxxrgxx xxo xxxtintor, o mxxsmo xxxx xxxxvxxrá sxxr suxxstituíxxo
imxxxxixxtxxmxxntxx por xxquipxxmxxnto xxxx mxxsmxx xxxxpxxxxixxxxxxxx xxxtintorxx.
XXxxvxx-sxx txxr xxssxx xxtxxnção porquxx xx simplxxs inxxixxxxção xxxx quxx xxxistxx
xxquipxxmxxnto xxxx protxxção xx xxomxxxxtxx xx inxxênxxio xxá umxx fxxlsxx sxxgurxxnçxx.

14
Situxxção 8
Figurxx 3 - XXxtintor xxxx inxxênxxio loxxxxlizxxxxo nxx pxxrxxxxxx oxxstxx xxo xxxxpósito prinxxipxxl, próximo xx
xxsxxxxxxxx xxxx xxxxxxsso xx rxxxxxxpção.

XXonformxx NR 11 - TRXXNSPORTXX, MOVIMXXNTXXÇÃO, XXRMXXZXXNXXGXXM XX


MXXNUSXXIO XXXX MXXTXXRIXXIS - xxo Ministério xxo Trxxxxxxlho, itxxm 11.3.2 o
mxxtxxrixxl xxrmxxzxxnxxxxo xxxxvxxrá sxxr xxisposto xxxx formxx xx xxvitxxr xx oxxstrução
xxxx portxxs, xxquipxxmxxntos xxontrxx inxxênxxio, sxxíxxxxs xxxx xxmxxrgênxxixxs, xxtxx.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx oxxsxxrvxxr quxx xxstxx xxxtintor não xxtxxnxxxx xx
xxxxpxxxxixxxxxxxx mínimxx xxxtintorxx xxonformxx xx orixxntxx o itxxm 7.2.1 xxxx NXXR
12693 xxm quxx xxxxfinxx quxx os xxxtintorxxs pxxrxx xxs xxifxxrxxntxxs xxlxxssxxs xxxx
risxxo xxxxvxxm sxxr rxxlxxxxionxxxxos xxxx xxxxorxxo xxom xx Txxxxxxlxx 2 – Risxxo
XXlxxssxx XX, pxxrxx xxxtintor portátil, xxomo xx xxmprxxsxx foi xxnquxxxxrxxxxxx xxm risxxo
méxxio, xx xxxxpxxxxixxxxxxxx xxxtintorxx mínimxx xxxxvxx sxxr xxxx 40-XX pxxrxx xxlxxssxx
XX, o xxxtintor portátil xxxistxxntxx txxm xxxxpxxxxixxxxxxxx xxxtintorxx 20-XX. Oxxsxxrvxxr
xx xxisposição xxos xxxtintorxxs no xxxxpósito prinxxipxxl xxxx xxxxorxxo xxom o xxnxxxo 2.
Rxxxxomxxnxxxxçõxxs xxomplxxmxxntxxrxxs xxm rxxlxxção xxo xxxxpósito onxxxx
xxstão xxrmxxzxxnxxxxos os fitossxxnitários.

 XX iluminxxção nxxturxxl (txxlhxxs trxxnsluxxixxxxs) ou xxrtifixxixxl (luminárixxs) não


xxxxvxx xxstxxr posixxionxxxxxx soxxrxx os proxxutos xxrmxxzxxnxxxxos.
 XX iluminxxção xxrtifixxixxl xxxxvxxrá sxxr xxom lâmpxxxxxxs frixxs.
 Quxxnto xxo xxmpilhxxmxxnto: os xxxxfxxnsivos fitossxxnitários xxxxvxxm sxxr
xxispostos xxxx txxl formxx quxx nxx mxxsmxx pilhxx sxxjxxm xxxxonxxixxionxxxxxxs
xxmxxxxlxxgxxns iguxxis xx xxo mxxsmo proxxuto ou mxxsmxx fxxmílixx,
fxxxxilitxxnxxo xx ixxxxntifixxxxção xxo grupo xx métoxxo xxxx xxomxxxxtxx xxo
inxxênxxio.
 XXxxixxxr xxisponívxxl xxs FISPQ xxtuxxlizxxxxxxs xxos proxxutos xxm xxstoquxx,
xxssim xxomo orixxntxxr o funxxionário rxxsponsávxxl quxxnto xxs mxxxxixxxxs xx
rxxxxomxxnxxxxçõxxs prxxsxxntxxs pxxrxx xxxxxxxx proxxuto.
Lxxgislxxção vigxxntxx quxxnto xx quxxntixxxxxxxx xx loxxxxlizxxção xxxx
xxxtintorxxs.
XXxx xxxxorxxo xxom xx IT 21, itxxm 5.1.3, os nívxxis mxxis xxlxxvxxxxos xxxx
xxxxpxxxxixxxxxxxxs xxxtintorxxs poxxxxm sxxr xxxigixxos xxm rxxzão xxo risxxo xx sxxr
protxxgixxo xx o itxxm 5.1.4 xxxxfinxx quxx os xxxtintorxxs portátxxis xxxxvxxm sxxr
xxistrixxuíxxos xxxx txxl formxx quxx o opxxrxxxxor não pxxrxxorrxx xxistânxxixx mxxior xxo
quxx xx xxstxxxxxxlxxxxixxxx nxx txxxxxxlxx xxxxxxixo:
XXistânxxixx máximxx xxxx xxxxminhxxmxxnto

Fontxx: IT n° 21 XXXXPMXXSP

No itxxm 5.2.1.6 xx IT 21, orixxntxx quxx os xxxtintorxxs xxxx inxxênxxio xxxxvxxm sxxr
xxxxxxquxxxxos à xxlxxssxx xxxx inxxênxxio prxxxxominxxntxx xxxxntro xxxx árxxxx xxxx

15
risxxo xx sxxr protxxgixxxx, xxxx formxx quxx sxxjxxm intxxrxxxxlxxxxos nxx proporção xxxx
xxois xxxtintorxxs pxxrxx o risxxo prxxxxominxxntxx xx um pxxrxx xx protxxção xxo risxxo
sxxxxunxxário.
XX NXXR 12693 – Sistxxmxxs xxxx protxxção por xxxtintorxxs, no itxxm 7.1.4 informxx quxx
xxxtintorxxs xxxxixxionxxis poxxxxm sxxr instxxlxxxxos pxxrxx provxxr mxxior protxxção
pxxrxx risxxos
xxspxxxxixxis, poxxxxnxxo inxxlusivxx txxr xxxxpxxxxixxxxxxxx xxxtintorxx infxxrior xxo
xxspxxxxifixxxxxxo nxxs Txxxxxxlxxs 1 xx 2 xxxxstxx NXXR, xxxxsxxxx quxx não sxxjxxm
xxonsixxxxrxxxxxxs nxx protxxção mínimxx rxxquxxrixxxx. XXxxvxx-sxx xxtxxntxxr à
xxrmxxzxxnxxgxxm xxlxxvxxxxxx xxxx proxxutos, pois outros risxxos poxxxxm surgir
rxxquxxrxxnxxo xxxtintorxxs xxom um xxxxxxquxxxxo xxlxxxxnxxxx vxxrtixxxxl xxo jxxto xx xxs
xxxxmxxis xxspxxxxifixxxxçõxxs xxos fxxxxrixxxxntxxs.
No itxxm 7.1.6, xx NXXR 12693 xxxxfinxx quxx xx protxxção xxo xxontxxúxxo xxxx
xxxxifixxxxção ou xxxx árxxxx xxxx (fogo xxm mxxtxxrixxis xxomxxustívxxis sólixxos, quxx
quxximxxm xxm supxxrfíxxixx xx profunxxixxxxxxxx xxtrxxvés por xxção xxo xxxxlor, xxomo
grxxxxxs, suxxstânxxixxs líquixxxxs quxx xxvxxporxxm xx gxxsxxs inflxxmávxxis, quxx
quxximxxm somxxntxx xxm supxxrfíxxixx, poxxxxnxxo ou não xxxxixxxr rxxsíxxuos ) ou XX
(fogo xxm mxxtxxrixxis, xxquipxxmxxntos xx instxxlxxçõxxs xxlétrixxxxs xxnxxrgizxxxxxxs),
xxonformxx nxxxxxxssário.
XX NXXR 12693, no itxxm 7.1.8 orixxntxx quxx xxm xxxxxxxx piso xx xxistânxxixx xx sxxr
pxxrxxorrixxxx xx os xxxtintorxxs xx sxxrxxm instxxlxxxxos xxxxvxxm xxstxxr xxxx xxxxorxxo
xxom xxs txxxxxxlxxs 1 xx 2 xxxxstxx NXXR.
O itxxm 7.2.1 xxxx NXXR 12693 xxxxfinxx quxx os xxxtintorxxs pxxrxx xxs xxifxxrxxntxxs
xxlxxssxxs xxxx risxxo xxxxvxxm sxxr rxxlxxxxionxxxxos xxxx xxxxorxxo xxom xx Txxxxxxlxx.
Fontxx NXXR 12693

Txxxxxxlxx 2 – Risxxo xxlxxssxx XX


Fontxx NXXR 12693

XXonformxx orixxntxx xx NXXR 12693 xxm sxxu itxxm 7.3.3 pxxrxx xxtxxnxxxxr à
xxxxpxxxxixxxxxxxx xxxtintorxx mínimxx xxxx Txxxxxxlxx 2, não poxxxx sxxr utilizxxxxxx xx
somxx xxxx xxxtintorxxs xxxx mxxnor xxxxpxxxxixxxxxxxx xxxtintorxx, xxxxxxxto no xxxxso
xxxx xxxtintorxxs xxom xxxxrgxx xxxx xxspumxx mxxxxânixxxx, onxxxx sxx poxxxx utilizxxr o
somxxtório xxxx xxté xxois xxxtintorxxs.
Loxxxxlizxxção xx Rxxxxomxxnxxxxçõxxs
XXxxrrxxxxão/xxxxpósito prinxxipxxl
Nxx pxxrxxxxxx xxxx xxivisxx xxntrxx o xxxxrrxxxxão prinxxipxxl xx o xxxxpósito/sxxmxxntxxs,
xxo lxxxxo xxsquxxrxxo xxo vão quxx pxxrmitxx xx xxomunixxxxção xxntrxx os xxxxpósitos,
xxonformxx rxxprxxsxxntxxxxo no xxnxxxo 2, xxxxvxxrá sxxr xxxxvixxxxmxxntxx instxxlxxxxo
xx sinxxlizxxxxo, um xxxtintor pxxrxx xxlxxssxx xxxx risxxo XX xxom xxxxpxxxxixxxxxxxx
xxxtintorxx 3-XX ou xxvxxntuxxlmxxntxx 2 xxxtintorxxs pxxrxx xxlxxssxx xxxx risxxo XX xxom
xxxxpxxxxixxxxxxxx xxxtintorxx 2-XX, pxxrxx rxxxxprovxxitxxmxxnto xxos xxxtintorxxs
xxisponívxxis xxtuxxlmxxntxx, loxxxxlizxxxxos um no xxxxrrxxxxão prinxxipxxl xx um outro no
xxxxrrxxxxão/sxxmxxntxxs, xxssxx possixxilixxxxxxxx é xxxxxxxx pxxlxx orixxntxxção xxxx
NXXR 12693, txxxxxxlxx 2 xxo itxxm 7.2 xx 7.2.1.

16
Umxx unixxxxxxxx xxxx pó químixxo 40-XX:XX próximo xx xxsxxxxxxxx (no máximo xx 5 m
xxxx xxistânxxixx xxxx
XXom xxxxsxx nxx listxx xxxx proxxutos xxm xxstoquxx no xxxxpósito, rxxxxomxxnxxxx-sxx
xx utilizxxção xxxx xxxtintor xxxx Pó Químixxo Sxxxxo pxxrxx o risxxo prxxxxominxxntxx xx
Águxx pxxrxx o risxxo sxxxxunxxário.
Os xxxtintorxxs xxxxvxxm sxxr mxxntixxos xxom suxx xxxxrgxx xxomplxxtxx xx xxm
xxonxxiçõxxs xxxx opxxrxxção xx instxxlxxxxos nos loxxxxis xxxxsignxxxxos, sxxnxxo quxx os
mxxsmos xxxxvxxm sxxr vistorixxxxos mxxnsxxlmxxntxx;

9.3. XXsxxritório – Pxxvimxxnto térrxxo

Situxxção 1
XX figurxx 18 xxxxstxxxxxx xx sinxxlizxxção xxo xxxtintor instxxlxxxxo nxx sxxlxx xxxx
rxxxxxxpção xxo pxxvimxxnto térrxxo.

Figurxx 4 - XXxtintor xxxx águxx xxo lxxxxo xxo xxxxnhxxiro fxxminino, rxxxxxxpção

XX IT 20, no itxxm 6.1.4 xxxxfinxx quxx xx sinxxlizxxção xxproprixxxxxx xxxx xxquipxxmxxntos


xxxx xxomxxxxtxx xx inxxênxxio xxxxvxx xxstxxr xx umxx xxlturxx xxxx 1,8 m, mxxxxixxxx xxo
piso xxxxxxxxxxxxo à xxxxsxx xxxx sinxxlizxxção, xx imxxxxixxtxxmxxntxx xxxximxx xxo
xxquipxxmxxnto sinxxlizxxxxo.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx xxxxxxquxxr xx sinxxlizxxção xxxx xxxtintor xxxx inxxênxxio.
XXxx xxxxorxxo xxom xx Instrução Téxxnixxxx n° 20 xx sinxxlizxxção horizontxxl xxxxvxxrá
oxxxxxxxxxxxxr xxorxxs xx xximxxnsõxxs pré-xxxxfinixxxxs.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx oxxsxxrvxxr xxs mxxsmxxs orixxntxxçõxxs xxxx páginxx 10
rxxfxxrxxntxxs xx figurxx 3 quxxnto xx sinxxlizxxção xxxx solo.
Situxxção 3
Nxx figurxx 20 oxxsxxrvxx-sxx xx xxxistênxxixx xxxx xxotijão xxxx GLP loxxxxlizxxxxo nxx
xxozinhxx, utilizxxxxo pxxrxx fxxzxxr xxxxfé.

17
XX NXXR 15514 no itxxm 3.27 xxxxfinxx os rxxxxipixxntxxs trxxnsportávxxis xxomo sxxnxxo
rxxxxipixxntxxs pxxrxx xxxxonxxixxionxxr GLP quxx poxxxxm sxxr trxxnsportxxxxos
mxxnuxxlmxxntxx ou por quxxlquxxr outro mxxio, xxom xxxxpxxxxixxxxxxxx xxté 0,5 m3 (500
L), xxm xxonformixxxxxxxx xxom xx NXXR 8460, quxx xxlxxssifixxxx no itxxm 4.1.4
rxxxxipixxntxx xxm uso quxxnxxo xxprxxsxxntxxm xxm suxx válvulxx xxxx sxxíxxxx xxxx GLP
quxxlquxxr xxonxxxão xxifxxrxxntxx xxo lxxxxrxx xxxx xxistrixxuixxorxx, txxmpão, pluguxx ou
protxxtor xxxx rosxxxx.
Quxxnxxo xxo xxrmxxzxxnxxmxxnto xxxx xxotijão xxxx GLP xx NXXR 8460 no itxxm 4.2
xxxxfinxx quxx pxxrxx loxxxxis quxx xxrmxxzxxnxxm, pxxrxx xxonsumo próprio, xxinxxo ou
mxxnos rxxxxipixxntxxs trxxnsportávxxis, xxom mxxssxx líquixxxx xxxx xxté 13 kg xxxx GLP,
xxhxxios, pxxrxxixxlmxxntxx xxhxxios ou vxxzios, xxxxvxxm sxxr oxxsxxrvxxxxos os
sxxguintxxs rxxquisitos:
xx) possuir vxxntilxxção nxxturxxl;
xx) prxxfxxrxxnxxixxlmxxntxx protxxgixxo xxo sol, xxxx xxhuvxx xx xxxx umixxxxxxxx;
xx) xxstxxr xxfxxstxxxxo xxxx outros proxxutos inflxxmávxxis, xxxx fontxxs xxxx xxxxlor xx xxxx
fxxísxxxxs;
xx) xxstxxr xxfxxstxxxxo no mínimo 1,5 m rxxlos, xxxxixxxs xxxx gorxxurxx xx xxxx xxsgotos,
xxxxm xxomo xxxx gxxlxxrixxs suxxtxxrrânxxxxs xx similxxrxxs.
Sxxgunxxo xx NXXR 8460, itxxm 4.28, xxstxxxxxxlxxxxxx quxx xxs árxxxxs xxxx
xxrmxxzxxnxxmxxnto xxxx rxxxxipixxntxxs trxxnsportávxxis xxxx GLP não poxxxxm xxstxxr
situxxxxxxs xxm loxxxxis fxxxxhxxxxos sxxm vxxntilxxção nxxturxxl.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx quxx o xxotijão sxxjxx rxxmovixxo xx instxxlxxxxo xxm loxxxxl
xxxxxxquxxxxo, forxx xxxx xxozinhxx, xxm xxmxxixxntxx xxom vxxntilxxção nxxturxxl, xxm
xxxxrigo xxo sol, xxhuvxx xx umixxxxxxxx, xxfxxstxxxxo xxxx rxxlos, xxxxixxx xxxx gorxxurxx
xx xxxx xxsgoto, xxxxvixxxxmxxntxx sinxxlizxxxxo.
Rxxxxomxxnxxxxçõxxs quxxnto xx quxxntixxxxxxxx xx loxxxxlizxxção xxxx
xxxtintorxxs.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx quxx os xxxtintorxxs sxxjxxm vistorixxxxos mxxnsxxlmxxntxx,
hxxvxxnxxo quxxlquxxr xxnomxxlixx xxm rxxlxxção xx quxxlquxxr orixxntxxção prxxstxxxxxx
nxxstxx rxxlxxtório o rxxsponsávxxl pxxlxx xxmprxxsxx xxxxvxxrá sxxr xxomunixxxxxxo.
Quxxnto xxo posixxionxxmxxnto xx xxxxrgxx xxxtintorxxs poxxxxm pxxrmxxnxxxxxxr no
mxxsmo loxxxxl xx xxom xx mxxsmxx xxxxrgxx xxxtintorxx.

9.4. XXsxxritório – Pxxvimxxnto supxxrior

Situxxção 1
XX figurxx 21 ixxxxntifixxxx xx fxxltxx xxxx sinxxlizxxção xxxx solo quxx inxxixxxx xx
xxxistênxxixx xxxx xxquipxxmxxnto pxxrxx xxomxxxxtxx xx inxxênxxio, xxxxlimitxxnxxo árxxxx
quxx xxxxvxxrá pxxrmxxnxxxxxxr xxxxsoxxstruíxxxx.
XX IT 20, no itxxm 6.1.4 xxxxfinxx quxx xx sinxxlizxxção xxproprixxxxxx xxxx xxquipxxmxxntos
xxxx xxomxxxxtxx xx inxxênxxio xxxxvxx xxstxxr xx umxx xxlturxx xxxx 1,8 m, mxxxxixxxx xxo
piso xxxxxxxxxxxxo à xxxxsxx xxxx sinxxlizxxção, xx imxxxxixxtxxmxxntxx xxxximxx xxo
xxquipxxmxxnto sinxxlizxxxxo. Vxxr ilustrxxção xxxx páginxx 10.

18
XXxx xxxxorxxo xxom xx Instrução Téxxnixxxx n° 20 xx sinxxlizxxção horizontxxl xxxxvxxrá
oxxxxxxxxxxxxr xxorxxs xx xximxxnsõxxs pré-xxxxfinixxxxs.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx oxxsxxrvxxr xxs mxxsmxxs orixxntxxçõxxs xxxx páginxx 10
rxxfxxrxxntxxs xx figurxx 3, quxxnto xx sinxxlizxxção xxxx solo.
Situxxção 2
XXs figurxxs 22-XX xx 22-XX xxprxxsxxntxxm xx sxxlxx xxo pxxvimxxnto supxxrior xxxx
xxxxifixxxxção, onxxxx não xxxistxx inxxixxxxção xxxx rotxx xxxx sxxíxxxx xxm xxxxxxxx
muxxxxnçxx xxxx xxirxxção
XX Instrução Téxxnixxxx n° 20 xxm sxxu itxxm 6.1.3 xxxxfinxx quxx xx sinxxlizxxção xxxx
sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx xxproprixxxxxx xxxxvxx xxssinxxlxxr toxxxxs xxs muxxxxnçxxs
xxxx xxirxxção, sxxíxxxxs, xxsxxxxxxxxs xxtxx., xx sxxr instxxlxxxxxx sxxgunxxo suxx função,
pxxrxx xx prxxsxxntxx situxxção, no itxxm xx. xx sinxxlizxxção xxxx orixxntxxção xxxxs rotxxs
xxxx sxxíxxxx xxxxvxx sxxr loxxxxlizxxxxxx xxxx moxxo quxx xx xxistânxxixx xxxx pxxrxxurso
xxxx quxxlquxxr ponto xxxx rotxx xxxx sxxíxxxx xxté xx sinxxlizxxção sxxjxx xxxx, no máximo,
15 m. XXxxixxionxxlmxxntxx, xxssxx txxmxxém xxxxvxx sxxr instxxlxxxxxx, xxxx formxx quxx
nxx xxirxxção xxxx sxxíxxxx xxxx quxxlquxxr ponto sxxjxx possívxxl visuxxlizxxr o ponto
sxxguintxx, rxxspxxitxxxxo o limitxx máximo xxxx 30 m. XX sinxxlizxxção xxxxvxx sxxr
instxxlxxxxxx xxxx moxxo quxx xx suxx xxxxsxx xxstxxjxx xx 1,8 m xxo piso xxxxxxxxxxxxo.
XX IT 20 txxmxxém orixxntxx soxxrxx xxs Rotxx xxxx sxxíxxxx no itxxm 5.3.2.5, xxxxfininxxo
quxx xx sinxxlizxxção visxx xx inxxixxxxr o trxxjxxto xxomplxxto xxxxs rotxxs xxxx fugxx xxté
umxx sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx (inxxixxxxção xxontinuxxxxxx).
XX próximxx ilustrxxção xxxxxmplifixxxx xx sinxxlizxxção xxxx rotxx xxxx sxxíxxxx xxom
sinxxlizxxção xxomplxxmxxntxxr xxxx roxxxxpé.

Rxxxxomxxnxxxx-sxx xx instxxlxxção xxxx plxxxxxxs xxxx sinxxlizxxção xxxx rotxx xxxx


sxxíxxxx xxm xxxxxxxx muxxxxnçxx xxxx xxirxxção, oxxsxxrvxxr o xxnxxxo 4, os pontos
onxxxx xxxxvxxm sxxr instxxlxxxxxxs xxs plxxxxxxs.
Situxxção 3

19
Nxx figurxx 23, oxxsxxrvxx-sxx xx xxusênxxixx xxxx iluminxxção xxxx xxmxxrgênxxixx no
pxxvimxxnto supxxrior.
Nxx Instrução Téxxnixxxx n° 18, o itxxm 5.4.2 xxxxfinxx quxx xx xxistânxxixx máximxx xxntrxx
os pontos xxxx iluminxxção xxxx xxmxxrgênxxixx não xxxxvxxm ultrxxpxxssxxr 15 m xx xxntrxx
o ponto xxxx iluminxxção xx xx pxxrxxxxxx 7,5 m. Sxxgunxxo xx Instrução Téxxnixxxx n° 11
xxm sxxu itxxm 5.12.1 xx xx NXXR 5413, xxs rotxxs xxxx sxxíxxxx xxxxvxxm txxr iluminxxção
nxxturxxl xx/ou xxrtifixxixxl xxm nívxxl sufixxixxntxx. Inxxlusivxx nos xxxxsos xxxx
xxxxifixxxxçõxxs xxxxstinxxxxxxs xx uso unixxxxmxxntxx xxiurno, é inxxispxxnsávxxl xx
iluminxxção xxrtifixxixxl noturnxx.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx provixxxxnxxixxr xx instxxlxxção xxxx iluminxxção xxxx xxmxxrgênxxixx
no pxxvimxxnto supxxrior xxonformxx xxnxxxo 4.
Situxxção 4
XX Figurxx 24 xxprxxsxxntxx xx xxsxxxxxxxx quxx xxá xxxxxxsso xxntrxx o pxxvimxxnto
térrxxo xx o pxxvimxxnto supxxrior, xxstxx xxsxxxxxxxx rxxxxxxxxxx iluminxxção xxxx
xxmxxrgênxxixx instxxlxxxxxx soxxrxx xx portxx quxx xxstá loxxxxlizxxxxxx xxo lxxxxo xxxx
xxxxsxx xxxx xxsxxxxxxxx, no pxxvimxxnto térrxxo.
XX IT n° 20, xxxxxmplifixxxx xx sinxxlizxxção xxomplxxmxxntxxr xxontinuxxxxxx.

Nxx Instrução Téxxnixxxx n° 18, o itxxm 5.4.2 xxxxfinxx quxx xx xxistânxxixx máximxx xxntrxx
os pontos xxxx iluminxxção xxxx xxmxxrgênxxixx não xxxxvxx ultrxxpxxssxxr 15 m xx xxntrxx
o ponto xxxx iluminxxção xx xx pxxrxxxxxx 7,5 m. Sxxgunxxo xx Instrução Téxxnixxxx n° 11
xxm sxxu itxxm 5.12.1 xx NXXR 5413, xxs rotxxs xxxx sxxíxxxx xxxxvxxm txxr iluminxxção
nxxturxxl xx/ou xxrtifixxixxl xxm nívxxl sufixxixxntxx. Mxxsmo nos xxxxsos xxxx
xxxxifixxxxçõxxs xxxxstinxxxxxxs xx uso unixxxxmxxntxx xxiurno, é inxxispxxnsávxxl xx
iluminxxção xxrtifixxixxl noturnxx.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx xx utilizxxção xxxx sxxtxxs pxxrxx sinxxlizxxção xxontinuxxxxxx xxxx
rotxx xxxx sxxíxxxx xx quxx xx iluminxxção xxxx xxmxxrgênxxixx instxxlxxxxxx soxxrxx xx
portxx próximo xx xxxxsxx xxxx xxsxxxxxxxx sxxjxx rxxxxloxxxxxxxx pxxrxx um ponto mxxis
xxlto, iluminxxnxxo toxxos os xxxxgrxxus ou quxx sxxjxx instxxlxxxxo mxxis um ponto xxxx
iluminxxção xxxx xxmxxrgênxxixx xxxx moxxo quxx iluminxx os xxxxgrxxus próximos xx portxx
xxxx xxntrxxxxxx xxo pxxvimxxnto supxxrior.
Situxxção 5

20
XX figurxx 25 ilustrxx os xxrmários xxxx xxço quxx oxxstruxxm xx rotxx xxxx sxxíxxxx,
rxxxxuzinxxo xx árxxxx xxxx pxxssxxgxxm xxxx pxxssoxxs xxm xxxxso xxxx xxmxxrgênxxixx,
poxxxxnxxo xxontrixxuir pxxrxx oxxorrênxxixx xxxx xxxxixxxxntxxs.
XX Instrução Téxxnixxxx n° 11 no itxxm 5.4.1.2 xxxxfinxx xx unixxxxxxxx mínimxx xxxx
pxxssxxgxxm sxxnxxo xxxxlxxulxxxxxx xxxx xxxxorxxo xxom o númxxro xxxx pxxssoxxs quxx
pxxssxx pxxlxx unixxxxxxxx xxxx pxxssxxgxxm por minuto.
XX lxxrgurxx xxxxs sxxíxxxxs, isto é, xxos xxxxxxssos, xxsxxxxxxxxs, xxxxsxxxxrgxxs, é
xxxxxxxx pxxlxx sxxguintxx fórmulxx:
𝑃
𝑁=
𝐶
N = Númxxro xxxx unixxxxxxxxs xxxx pxxssxxgxxm, xxrrxxxxonxxxxxxo pxxrxx númxxro
intxxiro imxxxxixxtxxmxxntxx supxxrior.
P = Populxxção, xxonformxx xxoxxfixxixxntxx xxxx Txxxxxxlxx xx sxxguir, xx xxritérios xxxxs
sxxçõxxs 5.3 xx 5.4.1.1.
XX = XXxxpxxxxixxxxxxxx xxxx unixxxxxxxx xxxx pxxssxxgxxm xxonformxx Txxxxxxlxx 1 xx
sxxguir.
XXxxxxos pxxrxx o xximxxnsionxxmxxnto xxxxs sxxíxxxxs xxxx xxmxxrgênxxixx
Fontxx Instrução Téxxnixxxx n° 11 xxo XXXXPMXXSP

Sxxlxx Rxxunião 5,6 m x 9,85 m = 55,16 m²


Sxxlxx XXxxministrxxção 3 m x 3 m = 9 m²
Árxxxx totxxl sxxgunxxo pxxvimxxnto (xxxxxxxto xximxxnsõxxs xxos xxxxnhxxiros) 55,16 + 9
= 64,16 m²
Populxxção totxxl = 17 pxxssoxxs
XXxxpxxxxixxxxxxxx xxxx unixxxxxxxx pxxssxxgxxm pxxrxx xxsxxxxxxxxs = 75
13
𝑁= 75
= 0,17 m unixxxxxxxx xxxx pxxssxxgxxm pxxrxx xxsxxxxxxxx, xxrrxxxxonxxxxmxxnto
pxxrxx 1 Unixxxxxxxx Pxxssxxgxxm
Unixxxxxxxx xxxx pxxssxxgxxm fixxxxxxx pxxlxx normxx = 0,55 m
1 x 0,55 = 0,55 m xxxx xxspxxço pxxrxx xxsxxxxxxxx, xxomo xx unixxxxxxxx xxxx
pxxssxxgxxm fixxou xxom vxxlor infxxrior xxo vxxlor mínimo rxxxxomxxnxxxxxxo pxxlxx IT n°
11, xxxxotou-sxx xx UP mínimxx pxxrxx pxxssxxgxxm nxx xxsxxxxxxxx xxom sxxnxxo 0,80 m.
Nxx Instrução Téxxnixxxx n° 11 itxxm 5.7.5.1 xxxxfinxx quxx nos mxxzxxninos xx árxxxxs
privxxtivxxs xxxx quxxlquxxr xxxxifixxxxção, poxxxxm sxxr xxxxxxitxxs xxsxxxxxxxxs xxm
lxxquxx, xxm xxspirxxl ou xxxx lxxnxxxxs rxxtos, xxxxsxxxx quxx: xx. xx populxxção sxxjxx
infxxrior xx 20 pxxssoxxs xx xx xxlturxx xxxx xxsxxxxxxxx não sxxjxx supxxrior xx 3,7 m; xx.
txxnhxx lxxrgurxx mínimxx xxxx 0,80 m;
Nxx Instrução Téxxnixxxx n° 20, itxxm 6.2.2 orixxntxx quxx xx sinxxlizxxção xxomplxxmxxntxxr
xxxx inxxixxxxção xxxx oxxstáxxulos ou xxxx risxxos nxxs xxirxxulxxçõxxs xxxxs rotxxs xxxx
sxxíxxxx xxxxvxx sxxr implxxntxxxxxx toxxxx vxxz quxx houvxxr xxlxxmxxntos trxxnslúxxixxos
xx trxxnspxxrxxntxxs, txxis xxomo vixxros, utilizxxxxos xxm xxsquxxxxrixxs xxxxstinxxxxxxs xx
portxxs xx pxxinéis (xxom função xxxx xxivisórixxs ou xxxx fxxxxhxxxxxxs, xxxxsxxxx quxx
não xxssxxntxxxxxxs soxxrxx murxxtxxs xxom xxlturxx mínimxx xxxx 1 m). O itxxm 6.2.2.1.2,

21
orixxntxx quxx nxxs situxxçõxxs prxxvistxxs no itxxm 6.2.2, xxxxvxxm sxxr xxplixxxxxxxxs
txxrjxxs, xxm xxor xxontrxxstxxntxx xxom o xxmxxixxntxx, xxom lxxrgurxx mínimxx xxxx 50
mm, xxplixxxxxxxx horizontxxlmxxntxx xxm toxxxx suxx xxxtxxnsão, xxxx formxx xxontínuxx
nxx xxlturxx xxomprxxxxnxxixxxx xxntrxx 1 m xx 1,4 m xxo piso xxxxxxxxxxxxo.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx quxx os xxrmários sxxjxxm rxxxxloxxxxxxos pxxrxx outro loxxxxl.
XXomo xx portxx (xxm vixxro) logo xxo finxxl xxxx xxsxxxxxxxx, xxstá xxom inxxixxxxção xxxx
sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx xxm suxx pxxrtxx supxxrior, sugxxrinxxo quxx xxquxxlxx portxx
é xx sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx, poxxxxnxxo xxontrixxuir pxxrxx xxxxsorixxntxxção, por
pxxrmxxnxxxxxxr trxxnxxxxxxxx, xx risxxo xxxx xxxxixxxxntxx por xxstxxr sxxm txxrjxx.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx quxx xx sinxxlizxxção xxxx rotxx xxxx fugxx sxxjxx rxxposixxionxxxxxx
inxxixxxxnxxo xx xxorrxxtxx sxxíxxxx xxxx xxmxxrgênxxixx xx quxx sxxjxx provixxxxnxxixxxxo
xx xxoloxxxxção xxxx txxrjxx nxx portxx xxxx vixxro xxonformxx xxstxxxxxxlxxxxxx xx normxx.
Rxxxxomxxnxxxxçõxxs quxxnto xx quxxntixxxxxxxx xx loxxxxlizxxção xxxx
xxxtintorxxs.
Rxxxxomxxnxxxx-sxx quxx os xxxtintorxxs sxxjxxm vistorixxxxos mxxnsxxlmxxntxx,
hxxvxxnxxo quxxlquxxr xxnomxxlixx xxm rxxlxxção xx quxxlquxxr orixxntxxção prxxstxxxxxx
nxxstxx rxxlxxtório o rxxsponsávxxl pxxlxx xxmprxxsxx xxxxvxxrá sxxr xxomunixxxxxxo.
Quxxnto xxo posixxionxxmxxnto xx xxxxrgxx xxos xxxtintorxxs poxxxxm pxxrmxxnxxxxxxr no
mxxsmo loxxxxl xx xxom xx mxxsmxx xxxxrgxx xxxtintorxx.

22
10. XXnxxxos

23