Anda di halaman 1dari 62

PROSEDUR PELAKSANAAN

DAN
DOKUMEN EDARAN PPS

STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA


GELOMBANG 2

1 JANUARI 2018
Edaran PPS-SKPMg2

EDARAN PPS
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA
GELOMBANG 2
Edaran PPS (Pasukan Pelaksana Standard) disediakan bagi memudahkan pihak sekolah melaksanakan
Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 (SKPMg2) dengan mengikut prosedur kerja yang betul.

Setiap helai instrumen dalam dokumen ini hendaklah diedarkan kepada PPS mengikut bidang tugas bagi
membolehkan PPS membuat penilaian. Dokumen hasil penilaian yang telah ditandatangani oleh PPS
hendaklah dikembalikan kepada Jawatankuasa SKPM Sekolah (JKSS). JKSS hendaklah memastikan semua
maklumat dimasukkan ke portal berkenaan dan dokumen tersebut disimpan sebagai bukti penilaian.

Agihan Aspek/TUMS kepada PPS adalah seperti jadual di bawah:

ASPEK/TUMS PPS
12 Aspek/TUMS Standard 1-Kepemimpinan 12 PPS yang dipilih berdasarkan kesesuaian
tugas/tanggungjawab
9 Aspek/TUMS Standard 2-Pengurusan Organisasi 9 PPS yang dipilih berdasarkan kesesuaian tugas/
tanggungjawab
3 Aspek/TUMS lain dalam Standard 3.1-Pengurusan Kurikulum 3 PPS Kurikulum yang dipilih berdasarkan
kesesuaian tugas/tanggungjawab
*Aspek 3.1.2 (3.1.2.1,3.1.2.2, 3.1.2.3, 3.1.2.4) :Pengurusan Mata Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran & guru
Pelajaran berkaitan
4 Aspek/TUMS lain dalam Standard 3.2– Pengurusan Kokuriku- 4 PPS Kokurikulum yang dipilih berdasarkan
lum kesesuaian tugas/tanggungjawab
*Aspek 3.2.2: Pengurusan Kelab dan Persatuan Semua Ketua Unit Kelab/Persatuan & guru
berkaitan
*Aspek 3.2.3: Pengurusan Badan Beruniform Semua Ketua Unit Badan Beruniform &guru
berkaitan
*Aspek 3.2.4: Pengurusan Sukan/Permainan Semua Ketua Unit Sukan/Permainan & guru
berkaitan
7 Aspeks/TUMS dalam Standard 3.3-Pengurusan HEM 7 PPS HEM yang dipilih berdasarkan kesesuaian
tugas/tanggungjawab
*Semua Aspek Standard 4: PdPc (Bersama Tapak offline PdPc) i. Semua guru untuk Penilaian Kendiri PdPc.
ii.Semua PPS Pencerapan (mengikut keperluan)

Dokumen ini perlu disediakan secukupnya berdasarkan jumlah PPS mengikut kaedah yang paling sesuai
dengan sekolah masing-masing. (* lebih daripada satu PPS)
Edaran PPS-SKPMg2

PROSEDUR PELAKSANAAN
STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2
DI SEKOLAH
A. TUBUHKAN JAWATANKUASA SKPM SEKOLAH (JKSS)
Ahli JKSS yang dicadangkan adalah seperti berikut:
i. Pengetua/Guru Besar
ii. Semua Penolong Kanan
iii. Setiausaha JKSS
iv. Guru Kanan Mata Pelajaran (bagi Sekolah Menengah)
v. Setiausaha Kurikulum, Setiausaha Kokurikulum dan Setiausaha HEM
vi. Guru Data/Guru ICT.

B. PILIH DAN LANTIK PASUKAN PELAKSANA STANDARD (PPS)


i. PPS yang dilantik sebolehnya hendaklah seorang warga sekolah yang bertanggungjawab secara langsung
dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan sesuatu Aspek/TUMS.
ii. Setiap PPS boleh mempunyai lebih daripada seorang ahli.
iii. Setiap orang boleh menganggotai lebih daripada satu PPS.
iv. Pembahagian tugas PPS hendaklah adil dan mengikut kepakaran masing-masing.
v. PGB adalah ketua bagi semua Standard dan tidak dinamakan sebagai ahli PPS kecuali dalam Standard 4.

C. LAKSANAKAN PENILAIAN

ALIRAN KERJA PELAKSANAAN SKPMg2 DI SEKOLAH BAGI SETIAP PERINGKAT PENGISIAN

PROSES TINDAKAN TEMPOH


1 Mengeluarkan arahan berkenaan proses penilaian kendiri Minggu 1
PGB
SKPMg2 kepada JKSS dan PPS Jan/Ogos

2 Menyediakan salinan Aspek/TUMS yang mencukupi bagi PPS


Semua Minggu 1
mengikut bidang masing-masing. (Kurikulum/Kokurikulum/
Setiausaha Jan/Ogos
HEM/Pentadbiran)

3 Mengedarkan salinan Aspek/TUMS kepada PPS yang Minggu 1


PGB/PK
berkenaan dengan arahan tugas yang jelas. Jan/Ogos

4 Membuat penilaian dan menyatakan evidens menggunakan Minggu 2


salinan Aspek/TUMS dan mengembalikan hasil penilaian PPS &
yang telah ditandatangan oleh PPS kepada JKSS. Berterusan

5 Mengumpul semua hasil penilaian mengikut bidang Semua


Berterusan
masing-masing dan serah kepada PK masing-masing. Setiausaha

6 Menyemak hasil penilaian dan menyerahkan kepada Guru


PK Berterusan
Data/Guru ICT untuk dimasukkan (key-in) ke portal.

7 Key-in data ke portal dan kembalikan dokumen penilaian Guru Data /


Berterusan
(Salinan Aspek/TUMS) kepada PK untuk disimpan. Guru ICT

8 Menyemak dan membuat verifikasi hasil penilaian bagi


PGB Berterusan
semua Aspek/TUMS.

9 Skor Pengoperasian sekolah dimuktamadkan JKSS NOV

** Proses kerja 4 hingga 8 boleh berlaku berulang kali .


Edaran PPS-SKPMg2
SENARAI ASPEK/TUMS DAN CADANGAN PPS

STANDARD 1: KEPEMIMPINAN
ASPEK/TUMS NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI MUKA SURAT PPS

1.1 PGB SEBAGAI PENERAJU


1.1.1 PGB menetapkan hala tuju sekolah secara terancang. 7
PGB mengetuai penyediaan Rancangan Pemajuan Sekolah secara
1.1.2 8
terancang dan sistematik.
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah secara
1.1.3 9
terancang dan sistematik.
PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan PdP
1.1.4 10
secara profesional dan terancang.
PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan
1.1.5 11
pencerapan PdP secara profesional dan terancang.
PGB menerajui aktiviti instruksional dalam pelaksanaan
1.1.6 pemantauan kemajuan dan pencapaian murid secara sistematik 12
dan terancang.
PGB menangani masalah pengoperasian sekolah secara
1.1.7 13
profesional dan terancang.
1.2 PGB SEBAGAI PEMBIMBING
PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP secara
1.2.1 14
profesional dan terancang.
PGB memberi bimbingan kepada barisan pemimpin yang diturun
1.2.2 15
kuasa secara profesional dan terancang.
1.3 PGB SEBAGAI PENDORONG
PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri teladan
1.3.1 16
secara profesional dan terancang.
PGB menggalakkan warga sekolah memberi input berkaitan
1.3.2 17
pemajuan sekolah secara profesional dan terancang.
PGB menggerakkan warga sekolah dalam melaksanakan
1.3.3 18
tanggungjawab secara terancang.
STANDARD 2: PENGURUSAN ORGANISASI
ASPEK/TUMS NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI MUKA SURAT PPS

2.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA


2.1.1 Sumber manusia diurus secara sistematik dan terancang. 19
2.1.2 Pembangunan sumber manusia diurus secara terancang. 20
2.2 PENGURUSAN ASET
2.2.1 Aset alih dan aset tak alih diurus secara sistematik dan
21
terancang.
2.3 PENGURUSAN KEWANGAN
2.3.1 Kewangan diurus secara sistematik dan terancang. 22
2.4 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN
2.4.1 Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan terancang. 23
2.5 IKLIM
2.5.1 Persekitaran fizikal diselenggara secara sistematik dan terancang. 24
2.5.2 Suasana yang selesa dan harmoni diwujudkan secara sistematik
25
dan terancang.
2.6 PENGURUSAN PERPADUAN
2.6.1 Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat
26
Malaysia diurus secara terancang.
2.7 PERMUAFAKATAN STRATEGIK
2.7.1 Permuafakatan strategik diusahakan secara profesional dan
27
terancang.
Edaran PPS-SKPMg2

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM


ASPEK/TUMS NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI MUKA SURAT PPS
3.1.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM
3.1.1.1 Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik dan terancang. 28
3.1.2 PENGURUSAN MATA PELAJARAN
Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara profesional dan Setiap Ketua Panitia
3.1.2.1 29 Mata Pelajaran
terancang.
Program peningkatan kualiti pengajaran guru diurus secara Setiap Ketua Panitia
3.1.2.2 30 Mata Pelajaran
terancang.
Program peningkatan pencapaian murid diurus secara Setiap Ketua Panitia
3.1.2.3 31 Mata Pelajaran
profesional dan terancang.
Bantuan geran per kapita mata pelajaran dimanfaatkan secara Setiap Ketua Panitia
3.1.2.4 32 Mata Pelajaran
sistematik dan terancang.
3.1.3 PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL
3.1.3.1 Masa pelaksanaan PdP diurus secara sistematik dan terancang. 33
3.1.4 PENGURUSAN PENILAIAN MURID
Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara sistematik dan
3.1.4.1 34
terancang.
STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM
ASPEK/TUMS NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI MUKA SURAT PPS
3.2.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
Pelaksanaan kokurikulum diurus secara sistematik dan
3.2.1.1 35
terancang.
3.2.2 PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN
3.2.2.1 Kelab/persatuan diurus secara sistematik dan terancang. 36 Setiap Ketua Unit
3.2.3 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM
3.2.3.1 Badan beruniform diurus secara sistematik dan terancang. 37 Setiap Ketua Unit

3.2.4 PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN


3.2.4.1 Sukan/permainan diurus secara sistematik dan terancang. 38 Setiap Ketua Unit

3.2.5 PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM


Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara profesional
3.2.5.1 39
dan terancang.
3.2.6 PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara profesional dan
3.2.6.1 40
terancang.
3.2.7 PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM
Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan
3.2.7.1 41
terancang.
STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
ASPEK/TUMS NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI MUKA SURAT PPS
3.3.1 KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID
Pelaksanaan hal ehwal murid diurus secara sistematik dan
3.3.1.1 42
terancang.
3.3.2 PENGURUSAN DISIPLIN MURID
3.3.2.1 Disiplin murid diurus secara profesional dan terancang. 43
3.3.3 PENGURUSAN KESELAMATAN MURID
3.3.3.1 Keselamatan murid diurus secara sistematik dan terancang. 44
3.3.4 PENGURUSAN KESIHATAN MURID
Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus secara
3.3.4.1 45
sistematik dan terancang.
3.3.5 PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID
3.3.5.1 Bantuan pelajaran murid diurus secara sistematik dan terancang. 46
3.3.6 PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus secara
3.3.6.1 47
profesional dan terancang.
3.3.6.2 Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan terancang. 48
Edaran PPS-SKPMg2

STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN


ASPEK/TUMS NAMA ASPEK/STANDARD KUALITI MUKA SURAT PPS PENCERAPAN
4.1 GURU SEBAGAI PERANCANG
Guru merancang pelaksanaan PdPc secara profesional dan
4.1.1 49
sistematik.
4.2 GURU SEBAGAI PENGAWAL
Guru mengawal proses pembelajaran secara profesional dan
4.2.1 50
terancang.
Guru mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan
4.2.2 51
terancang.
4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING

4.3.1 Guru membimbing murid secara profesional dan terancang. 52


4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG
Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti
4.4.1 53
pembelajaran secara profesional dan terancang.
Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti
4.4.2 54
pembelajaran secara profesional dan terancang.
4.5 GURU SEBAGAI PENILAI

4.5.1 Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. 55


4.6 MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara
4.6.1 56
berkesan.

* Semua guru mengajar adalah PPS Standard 4 (PdPc)


** PPS Pencerapan adalah pihak yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan pencerapan PdP
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
STANDARD 1 : KEPEMIMPINAN
PERNYATAAN STANDARD:
Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya menggembleng dan menggerakkan
warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran (PdP).

ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU


KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Membuat analisis, menentukan sasaran, mendokumen dan


PGB menetapkan hala tuju sekolah secara
1.1.1 menyebarluaskan hala tuju secara menyeluruh, jelas dan
terancang.
mengambil kira keperluan sekolah.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
PGB menetapkan hala tuju sekolah dengan:
i. secara menyeluruh meliputi bidang kurikulum,
i. membuat analisis SWOT/analisis lain yang
kokurikulum dan hal ehwal murid/warga sekolah
bersesuaian
ii. mengikut keperluan sekolah (latar belakang murid,
4 ii. menentukan sasaran/Petunjuk Prestasi Utama 4
sumber dan prasarana sekolah serta perkembangan
iii. mendokumenkan hala tuju yang ditetapkan
pendidikan semasa)/kesesuaian
iv. menyebarluaskan hala tuju yang ditetapkan.
iii. secara jelas.

PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
PGB menetapkan hala tuju sekolah bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 PGB tidak menetapkan hala tuju sekolah. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. membuat analisis SWOT/analisis lain yang bersesuaian

ii. menentukan sasaran/Petunjuk Prestasi Utama

iii. mendokumenkan hala tuju yang ditetapkan

iv. menyebarluaskan hala tuju yang ditetapkan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

7
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Mengetuai penyediaan garis panduan/format perancangan
PGB mengetuai penyediaan Rancangan strategik, merangka strategi pencapaian sasaran, memantau dan
1.1.2 Pemajuan Sekolah secara terancang dan siste- menyiapkan dokumen perancangan strategik dengan mekanisme
matik. yang sesuai, mengikut ketetapan, keperluan sekolah dan secara
komprehensif.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. mengikut ketetapan/kesesuaian/keperluan sekolah
i. menyediakan garis panduan/format perancangan ii. secara komprehensif/menyeluruh meliputi bidang
strategik kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid,
4 4
ii. merangka strategi pencapaian sasaran kewangan, sumber manusia, prasarana sekolah dan
iii. memantau penyediaan perancangan strategik sumber pendidikan
iv. menyiapkan dokumen perancangan strategik. iii. dengan mekanisme yang sesuai.

PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
PGB mengetuai penyediaan perancangan strategik Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
PGB tidak mengetuai penyediaan perancangan
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
strategik.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan garis panduan/format perancangan strategik

ii. merangka strategi pencapaian sasaran

iii. memantau penyediaan perancangan strategik

iv. menyiapkan dokumen perancangan strategik

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

8
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Mengetuai pelaksanaan pemantauan, menyediakan rumusan dan
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian
1.1.3 mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara
sekolah secara terancang dan sistematik.
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
i. mengikut ketetapan pemantauan
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah
ii. secara menyeluruh meliputi semua perkara/ bidang
dengan:
(kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid,
4 i. melaksanakan pemantauan 4
kewangan, sumber manusia, prasarana sekolah dan
ii. menyediakan rumusan pemantauan
sumber pendidikan)
iii. mengambil tindakan susulan.
iii. secara berterusan/berkala.

PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
bagi perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
bagi perkara (ii) dan (iii). (ii) dan (iii).
PGB mengetuai pemantauan pengoperasian sekolah Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
PGB tidak mengetuai pemantauan pengoperasian
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
sekolah.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. melaksanakan pemantauan

ii. menyediakan rumusan pemantauan

iii. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

9
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Melaksanakan PdPc, menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
PGB menerajui aktiviti instruksional dalam
(RPH), menaksir tahap penguasaan murid dan menyemak hasil
1.1.4 pelaksanaan PdP secara profesional dan
kerja murid mengikut arahan yang berkuat kuasa, mematuhi
terancang.
jadual, secara tekal dan menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
PGB menerajui aktiviti instruksional dengan:
i. mengikut ketetapan kurikulum/arahan yang
i. melaksanakan PdPc
berkuat kuasa
ii. menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH)
4 4 ii. dengan mematuhi jadual/perancangan
iii. melaksanakan peperiksaan/pentaksiran terhadap
iii. secara tekal
tahap penguasaan murid
iv. secara menyeluruh meliputi semua perkara/murid.
iv. menyemak hasil kerja murid.
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara (i), Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
(ii) dan mana-mana satu (1) perkara (iii) atau (iv). mana tiga (3) perkara di atas.
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara (i) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
dan (ii). mana dua (2) perkara di atas.
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi sekurang- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 PGB tidak menerajui aktiviti instruksional. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. melaksanakan PdPc

ii. menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (RPH)

iii. melaksanakan peperiksaan/pentaksiran terhadap tahap


penguasaan murid
iv. menyemak hasil kerja murid.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

10
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

PGB menerajui aktiviti instruksional dalam Mengetuai pelaksanaan pencerapan PdP, memberi maklum
1.1.5 pelaksanaan pencerapan PdP secara profesional balas dan bimbingan serta mengambil tindakan susulan
dan terancang. mengikut ketetapan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
PGB menerajui aktiviti instruksional dengan:
i. mengikut ketetapan pencerapan
i. melaksanakan pencerapan PdP
4 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua perkara/guru
ii. memberi maklum balas dan bimbingan
iii. secara berterusan/berkala.
iii. mengambil tindakan susulan.
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara (i) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi perkara (ii) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
dan (iii). (ii) dan (iii).
PGB menerajui aktiviti instruksional bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana
1 1
satu (1) perkara di atas. -mana satu (1) perkara di atas.
0 PGB tidak menerajui aktiviti instruksional. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. melaksanakan pencerapan PdP

ii. memberi maklum balas dan bimbingan

iii. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

11
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


PGB menerajui aktiviti instruksional dalam Mengetuai pemantauan kemajuan dan pencapaian murid
pelaksanaan pemantauan kemajuan dan dengan menganalisis pencapaian murid, menyediakan rumusan
1.1.6 pencapaian murid secara sistematik dan dan mengambil tindakan susulan mengikut ketetapan, secara
terancang. menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan Tindakan dilaksanakan:
pencapaian murid dengan: i. mengikut ketetapan pemantauan
i. menganalisis pencapaian murid ii. secara menyeluruh meliputi bidang kurikulum,
4 ii. menyediakan rumusan kemajuan dan pencapaian 4 kokurikulum dan hal ehwal murid
murid iii. secara berterusan/berkala.
iii. mengambil tindakan susulan.

PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan


Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 pencapaian murid bagi perkara (i) dan (ii) atau 3
(i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
perkara (i) dan (iii).
PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
pencapaian murid bagi perkara (ii) dan (iii). (ii) dan (iii).
PGB mengetuai pemantauan kemajuan dan
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 pencapaian murid bagi mana-mana satu (1) perkara 1
mana satu (1) perkara di atas.
di atas.
PGB tidak mengetuai pemantauan kemajuan dan
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
pencapaian murid.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menganalisis pencapaian murid

ii. menyediakan rumusan kemajuan dan pencapaian murid

Iii. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

12
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.1: PGB SEBAGAI PENERAJU
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai peneraju dalam semua aspek pengurusan dan pendidikan di sekolah untuk memastikan matlamat dan
objektif yang ditetapkan tercapai.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Mengenal pasti, mengambil tindakan dan menyelesaikan


PGB menangani masalah pengoperasian sekolah masalah/isu pengoperasian sekolah serta mengambil langkah
1.1.7
secara profesional dan terancang. kawalan dengan mekanisme yang sesuai, secara telus dan
kreatif/inovatif.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


PGB menangani masalah pengoperasian sekolah Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. dengan mekanisme yang sesuai/mematuhi
i. mengenal pasti punca masalah/isu prosedur/peraturan
ii. mengambil tindakan terhadap masalah/isu ii. secara telus
4 iii. menyelesaikan masalah/isu 4 iii. secara kreatif/inovatif.
iv. mengambil langkah kawalan/tindakan
pencegahan bagi memastikan masalah/isu tidak
berulang.

PGB menangani masalah pengoperasian sekolah bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
PGB menangani masalah pengoperasian sekolah bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
mana-mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
PGB menangani masalah pengoperasian sekolah bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
PGB tidak menangani masalah pengoperasian
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
sekolah.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. mengenal pasti punca masalah/isu

ii. mengambil tindakan terhadap masalah/isu

iii. menyelesaikan masalah/isu

iv. mengambil langkah kawalan/tindakan pencegahan bagi


memastikan masalah/isu tidak berulang

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

13
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Memberi input, panduan dan maklum balas kepada guru dan AKP
PGB memberi bimbingan kepada guru dan AKP
1.2.1 mengikut keperluan, dari semasa ke semasa, secara jelas dan
secara profesional dan terancang.
menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
PGB memberi bimbingan dengan: i. mengikut keperluan/kesesuaian tugas/
i. memberi taklimat/bengkel/kursus/ceramah perkembangan terkini
4 ii. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/ 4 ii. secara jelas/berhemah
nasihat/penerangan iii. secara menyeluruh meliputi semua guru dan AKP
iii. memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja. iv. dari semasa ke semasa/secara berkala.

PGB memberi bimbingan bagi perkara (i) dan (ii) atau Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
perkara (i) dan (iii). mana tiga (3) perkara di atas.
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 PGB memberi bimbingan bagi perkara (ii) dan (iii). 2
mana dua (2) perkara di atas.
PGB memberi bimbingan bagi mana-mana satu (1) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 PGB tidak memberi bimbingan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memberi taklimat/bengkel/kursus/ceramah

ii. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/nasihat/penerangan

iii. memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

14
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.2: PGB SEBAGAI PEMBIMBING

KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pembimbing untuk meningkatkan kecekapan individu dan kualiti pengurusan sekolah.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

PGB memberi bimbingan kepada barisan Memberi panduan, maklum balas dan pendedahan berkaitan
1.2.2 pemimpin yang diturun kuasa secara tugas kepada PK, GKMP (SM sahaja) dan KP mengikut keperluan,
profesional dan terancang. dari semasa ke semasa, secara jelas dan menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


PGB memberi bimbingan dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/ i. mengikut keperluan/kesesuaian tugas/
nasihat/penerangan perkembangan terkini
4 ii. memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja 4 ii. secara jelas/berhemah
iii. memberi pendedahan berkaitan tugas iii. secara menyeluruh meliputi semua bidang tugas/
kepimpinan. PK, GKMP (SM sahaja) dan KP
iv. dari semasa ke semasa/secara berkala.
PGB memberi bimbingan bagi perkara (i) dan (ii) atau Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
perkara (i) dan (iii). mana tiga (3) perkara di atas.
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 PGB memberi bimbingan bagi perkara (ii) dan (iii). 2
mana dua (2) perkara di atas.
PGB memberi bimbingan bagi mana-mana satu (1) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 PGB tidak memberi bimbingan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memberi panduan/tunjuk ajar/tunjuk cara/nasihat/penerangan

ii. memberi maklum balas berkaitan prestasi kerja

iii. memberi pendedahan berkaitan tugas kepimpinan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

15
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara
bersungguh-sungguh dan berkualiti.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Melaksanakan tugas berkualiti, mempamerkan penampilan diri


PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi berwibawa, bertindak sebagai pakar rujuk dan memperlihatkan
1.3.1
suri teladan secara profesional dan terancang. komunikasi yang berkesan secara tekal, bersungguh-sungguh dan
menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi Tindakan dilaksanakan secara:
suri teladan dalam: i. tekal
i. melaksanakan tugas berkualiti ii. bersungguh-sungguh/bertanggungjawab
4 ii. mempamerkan penampilan diri berwibawa 4 iii. menyeluruh meliputi semua bidang tugas/situasi.
iii. bertindak sebagai pakar rujuk
iv. memperlihatkan komunikasi yang berkesan.

PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
suri teladan bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
suri teladan bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
PGB mendorong warga sekolah dengan menjadi suri Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
teladan bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
PGB tidak mendorong warga sekolah dengan menjadi
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
suri teladan.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. melaksanakan tugas berkualiti

ii. mempamerkan penampilan diri berwibawa

iii. bertindak sebagai pakar rujuk

iv. memperlihatkan komunikasi yang berkesan

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

16
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara
bersungguh-sungguh dan berkualiti.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

PGB menggalakkan warga sekolah memberi Menyediakan saluran, mendengar, menerima dan mengambil
tindakan terhadap pandangan warga sekolah berkaitan
1.3.2 input berkaitan pemajuan sekolah secara
pemajuan sekolah dengan sikap terbuka, secara tekal dan
profesional dan terancang.
mengikut keperluan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


PGB menggalakkan warga sekolah memberi input Tindakan dilaksanakan:
berkaitan pemajuan sekolah dengan: i. dengan sikap terbuka/berfokus kepada hala tuju
i. menyediakan saluran untuk berkomunikasi sekolah/secara fleksibel
ii. mendengar pandangan daripada pelbagai pihak ii. secara tekal
4 iii. menerima pandangan/maklum balas yang 4 iii. mengikut keperluan/kesesuaian.
berbeza
iv. mengambil tindakan terhadap pandangan/
maklum balas.

PGB menggalakkan warga sekolah memberi input


Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 berkaitan pemajuan sekolah bagi mana-mana tiga (3) 3
(i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
perkara di atas.
PGB menggalakkan warga sekolah memberi input
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 berkaitan pemajuan sekolah bagi mana-mana dua (2) 2
(ii) dan (iii).
perkara di atas.
PGB menggalakkan warga sekolah memberi input
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 berkaitan pemajuan sekolah bagi mana-mana satu 1
mana satu (1) perkara di atas.
(1) perkara di atas.
PGB tidak menggalakkan warga sekolah memberi
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
input berkaitan pemajuan sekolah.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan saluran untuk berkomunikasi

ii. mendengar pandangan daripada pelbagai pihak

iii. menerima pandangan/maklum balas yang berbeza

iv. mengambil tindakan terhadap pandangan/ maklum balas.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

17
Edaran PPS Std 1: KEPEMIMPINAN-SKPMg2
ASPEK 1.3: PGB SEBAGAI PENDORONG
KRITERIA KRITIKAL:
PGB bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab secara
bersungguh-sungguh dan berkualiti.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

PGB menggerakkan warga sekolah dalam Memberi maklum balas positif, penghargaan, menyediakan
1.3.3 melaksanakan tanggungjawab secara keperluan dan melibatkan diri dalam aktiviti sekolah secara tekal,
terancang. menyeluruh dan mengikut keperluan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


PGB menggerakkan warga sekolah dalam Tindakan dilaksanakan:
melaksanakan tanggungjawab dengan: i. secara tekal/berterusan/berkala
i. memberi maklum balas positif berkaitan prestasi/ ii. secara menyeluruh meliputi semua bidang/ warga
kemajuan/pencapaian kerja sekolah
4 4 iii. mengikut kesesuaian/keperluan warga sekolah.
ii. memberi penghargaan/pengiktirafan
iii. menyediakan keperluan dan kemudahan
iv. melibatkan diri dalam aktiviti sekolah.

PGB menggerakkan warga sekolah dalam


Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 melaksanakan tanggungjawab bagi mana-mana tiga 3
(i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
(3) perkara di atas.
PGB menggerakkan warga sekolah dalam
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 melaksanakan tanggungjawab bagi mana-mana dua 2
(ii) dan (iii).
(2) perkara di atas.
PGB menggerakkan warga sekolah dalam
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 melaksanakan tanggungjawab bagi mana-mana satu 1
mana satu (1) perkara di atas.
(1) perkara di atas.
PGB tidak menggerakkan warga sekolah dalam
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
melaksanakan tanggungjawab.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memberi maklum balas positif berkaitan prestasi/kemajuan/
pencapaian kerja
ii. memberi penghargaan/pengiktirafan

iii. menyediakan keperluan dan kemudahan

iv. melibatkan diri dalam aktiviti sekolah.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

18
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2
STANDARD 2 : PENGURUSAN ORGANISASI
PERNYATAAN STANDARD:
Organisasi sekolah diurus secara cekap dengan mengambil kira potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan, sumber
dalaman dan luaran untuk meningkatkan keberkesanan pengoperasian sekolah.

ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KRITERIA KRITIKAL:
Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan keseronokan bekerja serta amalan profesionalisme.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Mengagih, menyedia dan menyebarluaskan perincian tugas serta


Sumber manusia diurus secara sistematik dan
2.1.1 menilai prestasi kerja dengan mematuhi arahan, mengikut
terancang.
keperluan, secara menyeluruh, seimbang dan telus.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
Mengurus sumber manusia dengan:
i. dengan mematuhi arahan/prosedur
i. mengagihkan tugas
ii. mengikut keperluan/kesesuaian/kepakaran
4 ii. menyediakan perincian tugas 4
iii. secara menyeluruh meliputi setiap guru dan AKP/
iii. menyebarluaskan perincian tugas
setiap bidang
iv. menilai prestasi kerja.
iv. secara seimbang/telus/adil.
Mengurus sumber manusia bagi mana-mana tiga (3) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus sumber manusia bagi mana-mana dua (2) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus sumber manusia bagi mana-mana satu (1) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus sumber manusia. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. mengagihkan tugas

ii. menyediakan perincian tugas


iii. menyebarluaskan perincian tugas

iv. menilai prestasi kerja.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

19
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2
ASPEK 2.1: PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

KRITERIA KRITIKAL:
Sumber manusia diurus untuk meningkatkan kualiti kerja, kepuasan dan keseronokan bekerja serta amalan profesionalisme.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program pembangunan
profesionalisme, menilai keberkesanan program dan mengambil
Pembangunan sumber manusia diurus secara
2.1.2 tindakan susulan mengikut keperluan, mengambil kira
terancang.
perkembangan pendidikan/perkhidmatan semasa, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
Mengurus pembangunan sumber manusia dengan: i. mengikut keperluan/keutamaan
i. merancang program pembangunan ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan/
profesionalisme perkhidmatan semasa/secara objektif
4 ii. melaksanakan program pembangunan 4 iii. secara menyeluruh meliputi setiap guru dan AKP/
profesionalisme setiap program
iii. menilai keberkesanan program iv. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya
iv. mengambil tindakan susulan. empat (4) program setahun).

Mengurus pembangunan sumber manusia bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus pembangunan sumber manusia bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus pembangunan sumber manusia bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus pembangunan sumber manusia. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program pembangunan profesionalisme

ii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme

iii. menilai keberkesanan program

iv. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

20
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2
ASPEK 2.2: PENGURUSAN ASET

KRITERIA KRITIKAL:
Aset kerajaan diurus untuk kemudahan, keselesaan dan keselamatan warga sekolah.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Menyedia, mengguna dan menyelenggara aset alih dan aset tak


Aset alih dan aset tak alih diurus secara alih, merekod dan mengambil tindakan susulan terhadap hasil
2.2.1
sistematik dan terancang. pemeriksaan mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan,
secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus aset alih dan aset tak alih dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan harta modal dan aset bernilai i. mengikut prosedur yang ditetapkan
rendah ii. mengikut keperluan/kesesuaian
ii. menggunakan harta modal, aset bernilai rendah iii. secara menyeluruh/optimum
dan infrastruktur iv. secara berterusan/berkala.
iii. menyelenggara harta modal dan infrastruktur
4 4
iv. mengambil tindakan terhadap hasil pemeriksaan
harta modal, aset bernilai rendah dan
infrastruktur
v. merekodkan perolehan, penggunaan dan
penyelenggaraan.

Mengurus aset alih dan aset tak alih bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
empat (4) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus aset alih dan aset tak alih bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
tiga (3) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus aset alih dan aset tak alih bagi sekurang- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus aset alih dan aset tak alih. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan harta modal dan aset bernilai rendah

ii. menggunakan harta modal, aset bernilai rendah dan


infrastruktur
iii. menyelenggara harta modal dan infrastruktur

iv. mengambil tindakan terhadap hasil pemeriksaan harta modal,


aset bernilai rendah dan infrastruktur
v. merekodkan perolehan, penggunaan dan penyelenggaraan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

21
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2
ASPEK 2.3: PENGURUSAN KEWANGAN

KRITERIA KRITIKAL:
Kewangan diurus untuk memastikan setiap perbelanjaan memberi pulangan yang optimum.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menyediakan anggaran perbelanjaan, melaksanakan
Kewangan diurus secara sistematik dan perbelanjaan dan pemantauan serta mengambil tindakan susulan
2.3.1
terancang. dengan mematuhi peraturan, mengikut keperluan dan secara
menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
Mengurus kewangan dengan: i. dengan mematuhi peraturan/ketetapan dan
i. menyediakan anggaran perbelanjaan prosedur yang berkuat kuasa
4 ii. melaksanakan perbelanjaan 4 ii. mengikut keperluan/keutamaan
iii. melaksanakan pemantauan perbelanjaan iii. secara menyeluruh meliputi setiap bidang/
iv. mengambil tindakan susulan. optimum.

Mengurus kewangan bagi mana-mana tiga (3) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus kewangan bagi mana-mana dua (2) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
perkara di atas. (ii) dan (iii).
Mengurus kewangan bagi mana-mana satu (1) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus kewangan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan anggaran perbelanjaan

ii. melaksanakan perbelanjaan


iii. melaksanakan pemantauan perbelanjaan
iv. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

22
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2
ASPEK 2.4: PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN

KRITERIA KRITIKAL:
Sumber pendidikan diurus bagi menyokong peningkatan kualiti pendidikan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Menyedia, menyimpan dan menggunakan sumber pendidikan


Sumber pendidikan diurus secara sistematik dan
2.4.1 serta melaksanakan penyeliaan mengikut ketetapan, keperluan,
terancang.
secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus sumber pendidikan dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan alat/bahan, bahan cetak/ i. mengikut ketetapan/prosedur
elektronik dan TMK ii. berdasarkan keperluan/kesesuaian
ii. menyimpan dan menyusun atur alat/bahan, iii. secara menyeluruh/mencukupi
4 bahan cetak/elektronik dan TMK 4 iv. secara berterusan/berkala.
iii. menggunakan alat/bahan, bahan cetak/
elektronik dan TMK
iv. melaksanakan penyeliaan penggunaan alat/
bahan, bahan cetak/elektronik dan TMK.
Mengurus sumber pendidikan bagi mana-mana tiga Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
(3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus sumber pendidikan bagi mana-mana dua Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
(2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus sumber pendidikan bagi mana-mana satu Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
(1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus sumber pendidikan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan alat/bahan, bahan cetak/elektronik dan TMK

ii. menyimpan dan menyusun atur alat/bahan, bahan cetak/


elektronik dan TMK
iii. menggunakan alat/bahan, bahan cetak/elektronik dan TMK
iv. melaksanakan penyeliaan penggunaan alat/bahan, bahan cetak/
elektronik dan TMK.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

23
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2
ASPEK 2.5: IKLIM

KRITERIA KRITIKAL:
Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Membersih, menceria dan memulihkan kawasan persekitaran
Persekitaran fizikal diselenggara secara fizikal serta mewujudkan ciri-ciri keselamatan dengan mekanisme
2.5.1
sistematik dan terancang. yang sesuai, mematuhi prosedur, mengikut keperluan dan secara
berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Menyelenggara persekitaran fizikal dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. membersihkan kawasan, bangunan dan i. mengikut keperluan
kemudahan sekolah ii. dengan mematuhi prosedur
ii. menceriakan kawasan, bangunan dan kemudahan iii. secara berterusan/berkala
4 4
sekolah iv. dengan mekanisme yang sesuai.
iii. memulihkan kawasan, bangunan dan kemudahan
sekolah
iv. mewujudkan ciri-ciri keselamatan.
Menyelenggara persekitaran fizikal bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Menyelenggara persekitaran fizikal bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Menyelenggara persekitaran fizikal bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak menyelenggara persekitaran fizikal. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. membersihkan kawasan bangunan dan kemudahan sekolah

ii. menceriakan kawasan bangunan dan kemudahan sekolah

iii. memulihkan kawasan bangunan dan kemudahan sekolah

iv. mewujudkan ciri-ciri keselamatan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

24
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2
ASPEK 2.5: IKLIM

KRITERIA KRITIKAL:
Persekitaran dan suasana diurus supaya kondusif bagi kesejahteraan warga sekolah dalam melaksanakan tanggungjawab.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Menguatkuasakan peraturan sekolah, merancang dan


Suasana yang selesa dan harmoni diwujud dan melaksanakan program peningkatan keakraban dengan
2.5.2
dikekalkan secara sistematik dan terancang. mekanisme yang sesuai, secara tekal, menyeluruh dan mematuhi
peraturan yang ditetapkan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan Tindakan dilaksanakan:
harmoni dengan: i. secara tekal/berterusan/berkala
i. menguatkuasakan ketetapan/peraturan sekolah ii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/
ii. merancang program peningkatan keakraban/ prosedur yang ditetapkan
4 4
semangat kesepunyaan iii. secara menyeluruh meliputi semua peraturan/
iii. melaksanakan program peningkatan keakraban/ warga sekolah
semangat kesepunyaan. iv. dengan mekanisme yang sesuai.

Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan


Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 harmoni bagi perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan 3
mana tiga (3) perkara di atas.
(iii).
Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
harmoni bagi perkara (ii) dan (iii). mana dua (2) perkara di atas.
Mewujud dan mengekalkan suasana yang selesa dan Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
harmoni bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara sahaja.
Tidak mewujud dan mengekalkan suasana yang
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
selesa dan harmoni.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menguatkuasakan ketetapan/peraturan sekolah

ii. merancang program peningkatan keakraban/semangat


kesepunyaan
iii. melaksanakan program peningkatan keakraban/semangat
kesepunyaan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

25
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2
ASPEK 2.6: PENGURUSAN PERPADUAN
KRITERIA KRITIKAL:
Pemahaman dan penerimaan terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus untuk memupuk perpaduan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menyebar maklumat, merancang dan melaksanakan program
Pemahaman dan penerimaan terhadap
yang berteraskan kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan
2.6.1 kepelbagaian masyarakat Malaysia diurus secara
mekanisme yang sesuai, mengikut kesesuaian, secara
terancang.
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap Tindakan dilaksanakan:
kepelbagaian masyarakat Malaysia dengan: i. mengikut kesesuaian/keperluan sekolah
i. menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian ii. dengan mekanisme yang sesuai/relevan
masyarakat Malaysia (Jawatankuasa/pasukan petugas/ruang maklumat)
ii. merancang program yang berteraskan iii. secara menyeluruh meliputi semua program/warga
perpaduan/silang budaya sekolah
4 iii. melaksanakan program yang berteraskan 4
iv. secara berterusan/berkala.
perpaduan/silang budaya
iv. merancang program jaringan/jalinan yang
berteraskan perpaduan/silang budaya
v. melaksanakan program jaringan/jalinan yang
berteraskan perpaduan/silang budaya.
Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 kepelbagaian masyarakat Malaysia bagi mana-mana 3
mana tiga (3) perkara di atas.
empat (4) perkara di atas.
Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 kepelbagaian masyarakat Malaysia bagi mana-mana 2
mana dua (2) perkara di atas.
tiga (3) perkara di atas.
Mengurus pemahaman dan penerimaan terhadap
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 kepelbagaian masyarakat Malaysia bagi sekurang- 1
mana satu (1) perkara di atas.
kurangnya satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus pemahaman dan penerimaan
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
terhadap kepelbagaian masyarakat Malaysia.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyebarkan maklumat tentang kepelbagaian masyarakat
Malaysia
ii. merancang program yang berteraskan perpaduan/silang budaya

iii. melaksanakan program yang berteraskan perpaduan/silang


budaya
iv. merancang program jaringan/jalinan yang berteraskan
perpaduan/silang budaya
v. melaksanakan program jaringan/jalinan yang berteraskan
perpaduan/silang budaya.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

26
Edaran PPS Std 2:PENGURUSAN ORGANISASI-SKPMg2
ASPEK 2.7: PERMUAFAKATAN STRATEGIK
KRITERIA KRITIKAL:
Permuafakatan strategik diwujudkan untuk menyokong pembelajaran murid ke arah kecemerlangan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Merancang dan melaksanakan program yang melibatkan ibu


Permuafakatan strategik diusahakan secara bapa, komuniti dan pihak swasta, mendapatkan sumbangan serta
2.7.1
profesional dan terancang. mewujudkan rangkaian komuniti dengan mekanisme yang sesuai,
mengikut keperluan, secara kreatif/inovatif dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengusahakan permuafakatan strategik dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang program yang melibatkan ibu bapa, i. mengikut keperluan/kesesuaian
komuniti dan pihak swasta ii. secara berterusan/berkala
ii. melaksanakan program yang melibatkan ibu iii. secara kreatif/inovatif
4 4
bapa, komuniti dan pihak swasta iv. dengan mekanisme yang sesuai (penubuhan
iii. mendapatkan sumbangan/sokongan/khidmat jawatankuasa/melalui media sosial/akses dalam
kepakaran talian).
iv. mewujudkan rangkaian komuniti.
Mengusahakan permuafakatan strategik bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengusahakan permuafakatan strategik bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengusahakan permuafakatan strategik bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengusahakan permuafakatan strategik. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program yang melibatkan ibu bapa komuniti dan
pihak swasta
ii. melaksanakan program yang melibatkan ibu bapa komuniti dan
pihak swasta
iii. mendapatkan sumbangan/sokongan/khidmat kepakaran

iv. mewujudkan rangkaian komuniti.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

27
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2
STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
PERNYATAAN STANDARD:
Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.1: PENGURUSAN KURIKULUM

ASPEK 3.1.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM


KRITERIA KRITIKAL:
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kurikulum kebangsaan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula


Pelaksanaan kurikulum diurus secara sistematik
3.1.1.1 ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
dan terancang.
mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
i. secara menyeluruh meliputi semua perkara
Mengurus pelaksanaan kurikulum dengan: (penubuhan panitia mata pelajaran, peruntukan
i. membuat ketetapan kewangan, pentaksiran, latihan/tugasan, sumber
ii. mendokumenkan ketetapan pendidikan dan jadual waktu)/semua guru
4 4
iii. menyebarluaskan ketetapan ii. mengikut keperluan/kesesuaian sekolah
iv. menyemak semula ketetapan. iii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/
prosedur
iv. secara jelas/spesifik.

3 Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-

Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
1 Mengurus pelaksanaan kurikulum bagi mana-mana 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-

0 Tidak mengurus pelaksanaan kurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. membuat ketetapan

ii. mendokumenkan ketetapan

iii. menyebarluaskan ketetapan

iv. menyemak semula ketetapan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

28
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN

KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Memperoleh dokumen kurikulum, menyelaras penyediaan RPT
dan RPH, pentaksiran, tugasan, menganalisis data dan
Pelaksanaan mata pelajaran diurus secara
3.1.2.1 mengambil tindakan susulan dengan mematuhi arahan yang
profesional dan terancang.
berkuat kuasa, berdasarkan keperluan pelaksanaan kurikulum
dan secara menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memperoleh dokumen kurikulum i. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan
ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH yang berkuat kuasa
iii. menyelaras pentaksiran ii. berdasarkan keperluan (murid/topik/peristiwa)/
4 4 kesesuaian pelaksanaan kurikulum
iv. menyelaras tugasan murid
v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran iii. secara menyeluruh meliputi semua tahap/
tingkatan/murid.
vi. mengambil tindakan susulan.

Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi perkara Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
(i), (ii) dan mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi perkara
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 (i), (ii) dan sekurang-kurangnya satu (1) perkara di 2
(ii) dan (iii).
atas.
Mengurus pelaksanaan mata pelajaran bagi sekurang Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
-kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus pelaksanaan mata pelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memperoleh dokumen kurikulum
ii. menyelaras penyediaan RPT dan RPH

iii. menyelaras pentaksiran

iv. menyelaras tugasan murid


v. menganalisis data dan maklumat pentaksiran

vi. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:…………………………………………..

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

29
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN
KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program pembangunan
profesionalisme yang berkaitan dengan mata pelajaran, menilai
Program peningkatan kualiti pengajaran guru
3.1.2.2 keberkesanan program dan mengambil tindakan susulan dengan
diurus secara terancang.
berfokus kepada keperluan guru, perkembangan pendidikan
semasa dan secara berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan:
guru dengan: i. dengan berfokus kepada keperluan guru/panitia
i. merancang program pembangunan ii. dengan mengambil kira perkembangan pendidikan
profesionalisme yang berkaitan dengan mata semasa/secara objektif
pelajaran iii. secara berterusan/berkala (sekurang-kurangnya
4 ii. melaksanakan program pembangunan 4 empat (4) program setahun).
profesionalisme yang berkaitan dengan mata
pelajaran
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan.

Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
guru bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
guru bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
Mengurus program peningkatan kualiti pengajaran Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
guru bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus program peningkatan kualiti
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
pengajaran guru.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program pembangunan profesionalisme yang
berkaitan dengan mata pelajaran
ii. melaksanakan program pembangunan profesionalisme yang
berkaitan dengan mata pelajaran
iii. menilai keberkesanan program

iv. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:…………………………………….…….

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

30
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN
KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah
peningkatan ilmu dan kemahiran, menilai keberkesanan program
Program peningkatan pencapaian murid diurus
3.1.2.3 dan mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada isu
secara profesional dan terancang.
pembelajaran, mengambil kira tahap keupayaan murid, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. dengan berfokus kepada isu pembelajaran/
i. merancang program yang menjurus ke arah keperluan murid
peningkatan ilmu dan kemahiran ii. dengan mengambil kira tahap keupayaan/potensi
4 4
ii. melaksanakan program yang menjurus ke arah iii. secara menyeluruh/melibatkan murid di semua
peningkatan ilmu dan kemahiran tahun/tingkatan
iii. menilai keberkesanan program iv. secara berterusan/berkala.
iv. mengambil tindakan susulan.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus program peningkatan pencapaian murid Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus program peningkatan pencapaian
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
murid.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu
dan kemahiran
ii. melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu
dan kemahiran
iii. menilai keberkesanan program
iv. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:……………………………….………….

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

31
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.1.2: PENGURUSAN MATA PELAJARAN
KRITERIA KRITIKAL:
Mata pelajaran diurus untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan perbelanjaan, memanfaatkan
Bantuan geran per kapita mata pelajaran sumber pendidikan dan merekodkan penerimaan serta
3.1.2.4
dimanfaatkan secara sistematik dan terancang. penggunaan sumber pendidikan mengikut prosedur yang
ditetapkan, keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Memanfaatkan bantuan geran per kapita mata Tindakan dilaksanakan:
pelajaran dengan: i. mengikut prosedur yang ditetapkan
i. merancang perbelanjaan ii. mengikut keperluan/kesesuaian
ii. melaksanakan perbelanjaan iii. secara menyeluruh/optimum
4 4
iii. memanfaatkan sumber pendidikan iv. secara berterusan/berkala.
iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan
v. sumber pendidikan.

Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Memanfaatkan bantuan geran per kapita bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak memanfaatkan bantuan geran per kapita. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang perbelanjaan
ii. melaksanakan perbelanjaan

iii. memanfaatkan sumber pendidikan


iv. merekodkan penerimaan dan penggunaan sumber pendidikan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ...................................................................... Panitia Mata Pelajaran:………………………………………….

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

32
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.1.3: PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL
KRITERIA KRITIKAL:
Masa instruksional diurus untuk memastikan peningkatan masa pembelajaran berkesan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Menyediakan pelbagai jadual waktu, melaksanakan PdP seperti


Masa pelaksanaan PdP diurus secara sistematik
3.1.3.1 yang dijadualkan, menyusun semula jadual waktu dan
dan terancang.
menyelaras program sekolah mengikut arahan yang berkuat

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus masa pelaksanaan PdP dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu i. mengikut arahan yang berkuat kuasa
kelas, jadual waktu guru, jadual waktu guru ganti ii. mengikut ketetapan kurikulum
4 dan jadual penggunaan bilik khas 4 iii. mengikut keperluan/kesesuaian.
ii. melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan
iii. menyusun semula jadual waktu
iv. menyelaras program sekolah.
Mengurus masa pelaksanaan PdP bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Mengurus masa pelaksanaan PdP bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
Mengurus masa pelaksanaan PdP bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus masa pelaksanaan PdP. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas, jadual
waktu guru, jadual waktu guru ganti dan jadual penggunaan bilik
khas
ii. melaksanakan PdP seperti yang dijadualkan

iii. menyusun semula jadual waktu

iv. menyelaras program sekolah.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

33
Edaran PPS Std 3.1:PENGURUSAN KURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.1.4: PENGURUSAN PENILAIAN MURID
KRITERIA KRITIKAL:
Penilaian murid diurus untuk mengesan kemajuan penguasaan dan pencapaian murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Merancang, menyelaras dan melaksanakan peperiksaan dan


Peperiksaan dan pentaksiran diurus secara
3.1.4.1 pentaksiran, menganalisis data dan maklumat serta mengambil
sistematik dan terancang.
tindakan susulan mengikut ketetapan, keperluan, secara

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang peperiksaan dan pentaksiran i. mengikut ketetapan/arahan yang berkuat kuasa
ii. menyelaras peperiksaan dan pentaksiran ii. mengikut keperluan/kesesuaian
4 iii. melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran 4 iii. secara menyeluruh meliputi semua mata pelajaran/
iv. menganalisis data dan maklumat peperiksaan murid
dan pentaksiran iv. secara berterusan/berkala.
v. mengambil tindakan susulan/intervensi.
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana empat (4) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana tiga (3) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus peperiksaan dan pentaksiran bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
sekurang-kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus peperiksaan dan pentaksiran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang peperiksaan dan pentaksiran

ii. menyelaras peperiksaan dan pentaksiran

iii. melaksanakan peperiksaan dan pentaksiran

iv. menganalisis data dan maklumat peperiksaan dan pentaksiran


v. mengambil tindakan susulan/intervensi.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

34
Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2
STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
PERNYATAAN STANDARD:
Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.2: PENGURUSAN KOKURIKULUM

ASPEK 3.2.1: KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM

KRITERIA KRITIKAL:
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula


Pelaksanaan kokurikulum diurus secara
3.2.1.1 ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
sistematik dan terancang.
mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Mengurus pelaksanaan kokurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:


i. secara menyeluruh meliputi semua perkara
i. membuat ketetapan (pendaftaran, penubuhan, keahlian, hari dan masa
ii. mendokumenkan ketetapan perjumpaan serta penghargaan)/semua guru
4 4
iii. menyebarluaskan ketetapan ii. mengikut keperluan/kesesuaian sekolah
iii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/
iv. menyemak semula ketetapan.
prosedur
iv. secara jelas/spesifik.
Mengurus pelaksanaan kokurikulum bagi mana-mana
3 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
tiga (3) perkara di atas.
Mengurus pelaksanaan kokurikulum bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus pelaksanaan kokurikulum bagi mana-mana
1 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus pelaksanaan kokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. membuat ketetapan

ii. mendokumenkan ketetapan

iii. menyebarluaskan ketetapan


iv. menyemak semula ketetapan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

35
Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN : (Kelab/Persatuan: )
KRITERIA KRITIKAL:
Kelab/persatuan diurus untuk mengukuhkan pembelajaran di bilik darjah, mengembangkan potensi dan memupuk nilai estetika
dan sosial yang positif.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan aktiviti kelab/persatuan yang
Kelab/persatuan diurus secara sistematik dan berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi,
3.2.2.1 terancang. merekod dan menganalisis data serta mengambil tindakan
susulan dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum,
mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus kelab/persatuan dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang aktiviti berteraskan ilmu i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/ arahan
pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/ inovasi yang berkuat kuasa/kurikulum kelab/persatuan
ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang ii. mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan
4 4
iii. merekod data dan maklumat iii. secara menyeluruh/kemas kini/tepat dan betul
iv. menganalisis data dan maklumat iv. secara berterusan/berkala.
v. mengambil tindakan susulan.

Mengurus kelab/persatuan bagi mana-mana empat Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
(4) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus kelab/persatuan bagi mana-mana tiga (3) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus kelab/persatuan bagi sekurang-kurangnya Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus kelab/persatuan. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang aktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran
dan kreativiti/ inovasi
ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang

iii. merekod data dan maklumat

iv. menganalisis data dan maklumat


v. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ...................................................................... Kelab/Persatuan :…..…………………………..………………….

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

36
Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM: (Badan Beruniform: )
KRITERIA KRITIKAL:
Badan beruniform diurus untuk meningkatkan disiplin dan daya kepimpinan bagi pemantapan pembangunan perwatakan
murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan aktiviti badan beruniform yang
Badan beruniform diurus secara sistematik dan berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi,
3.2.3.1 terancang. merekod dan menganalisis data serta mengambil tindakan
susulan dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum,
mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus badan beruniform dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang aktiviti berteraskan ilmu i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/arahan
pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi yang berkuat kuasa/kurikulum badan beruniform
ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang ii. mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan
4 4
iii. merekod data dan maklumat iii. secara menyeluruh/kemas kini/tepat dan betul
iv. menganalisis data dan maklumat iv. secara berterusan/berkala.
v. mengambil tindakan susulan.

Mengurus badan beruniform bagi mana-mana empat Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
(4) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus badan beruniform bagi mana-mana tiga Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
(3) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus badan beruniform bagi sekurang- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus badan beruniform. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang aktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran
dan kreativiti/ inovasi
ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang

iii. merekod data dan maklumat

iv. menganalisis data dan maklumat


v. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ...................................................................... Badan Beruniform :…...…………………………………………….

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

37
Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN : (Unit Sukan/Permainan )
KRITERIA KRITIKAL:
Sukan/permainan diurus untuk mengukuhkan pengetahuan, kemahiran dan memupuk nilai estetika dan sosial yang positif.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan aktiviti sukan/permainan yang
berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi,
Sukan/permainan diurus secara sistematik dan
3.2.4.1 merekod, menganalisis data dan mengambil tindakan susulan
terancang.
dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum,
mengikut keperluan, secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus sukan/permainan dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang aktiviti berteraskan ilmu i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/arahan
pengetahuan, kemahiran dan kreativiti/inovasi yang berkuat kuasa/kurikulum sukan/permainan
ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang ii. mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan
4 4
iii. merekod data dan maklumat iii. secara menyeluruh/kemas kini/tepat dan betul
iv. menganalisis data dan maklumat iv. secara berterusan/berkala.
v. mengambil tindakan susulan.

Mengurus sukan/permainan bagi mana-mana empat Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
(4) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus sukan/permainan bagi mana-mana tiga (3) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus sukan/permainan bagi sekurang- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus sukan/permainan . 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang aktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran
dan kreativiti/ inovasi
ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang

iii. merekod data dan maklumat

iv. menganalisis data dan maklumat


v. mengambil tindakan susulan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ...................................................................... Sukan/Permainan :………………………………………………….

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

38
Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
KRITERIA KRITIKAL:
Program kecemerlangan kokurikulum diurus untuk mengoptimumkan bakat dan potensi murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Merancang dan melaksanakan latihan dan program


Program kecemerlangan kokurikulum diurus kecemerlangan kelab/persatuan, badan beruniform dan sukan/
3.2.5.1
secara profesional dan terancang. permainan mengikut keperluan, secara kreatif/ inovatif,
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
Mengurus program kecemerlangan kokurikulum
i. mengikut keperluan/kesesuaian
dengan:
ii. secara menyeluruh meliputi sekurang-kurangnya
i. merancang latihan peningkatan kemahiran
satu unit bagi setiap kelab/persatuan, badan
4 ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran 4
beruniform dan sukan/permainan
iii. merancang program pemantapan
iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv. melaksanakan program pemantapan.
iv. secara kreatif/inovatif.

Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus program kecemerlangan
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
kokurikulum.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang latihan peningkatan kemahiran

ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran

iii. merancang program pemantapan

iv. melaksanakan program pemantapan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

39
Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
KRITERIA KRITIKAL:
Sukan Untuk Semua diurus untuk memupuk budaya bersukan dan amalan gaya hidup sihat, cergas serta berdaya saing dalam
kalangan murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan aktiviti Sukan Untuk Semua yang
merangkumi kejohanan merentas desa, kejohanan tahunan
Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara
3.2.6.1 olahraga sekolah dan pertandingan sukan/permainan dengan
profesional dan terancang.
mematuhi ketetapan kokurikulum, mengikut keperluan, secara
kreatif/inovatif dan menyeluruh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus aktiviti Sukan Untuk Semua dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang kejohanan merentas desa i. dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan
ii. merancang sukan tara kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa
iii. merancang kejohanan tahunan olahraga sekolah ii. secara menyeluruh melibatkan semua murid yang
iv. merancang pertandingan antara tingkatan/kelas/ berkenaan
rumah/dorm asrama/kelab sukan sekolah iii. mengikut keperluan/kesesuaian
4 4
v. melaksanakan kejohanan merentas desa iv. secara kreatif/inovatif.
vi. melaksanakan sukan tara
vii. melaksanakan kejohanan tahunan olahraga
sekolah
viii. melaksanakan pertandingan antara tingkatan/
kelas/rumah/dorm asrama/kelab sukan sekolah.
Mengurus aktiviti Sukan Untuk Semua bagi sekurang- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
kurangnya enam (6) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus aktiviti Sukan Untuk Semua bagi sekurang- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
kurangnya tiga (3) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus aktiviti Sukan Untuk Semua bagi sekurang- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus aktiviti Sukan Untuk Semua. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang kejohanan merentas desa

ii. merancang sukan tara

iii. merancang kejohanan tahunan olahraga sekolah

iv. merancang pertandingan antara tingkatan/ kelas/rumah/dorm


asrama/kelab sukan sekolah
v. melaksanakan kejohanan merentas desa
vi. melaksanakan sukan tara

vii. melaksanakan kejohanan tahunan olahraga sekolah

viii. melaksanakan pertandingan antara tingkatan/ kelas/rumah/


dorm asrama/kelab sukan sekolah.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

40
Edaran PPS Std 3.2:PENGURUSAN KOKURIKULUM-SKPMg2
ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM
KRITERIA KRITIKAL:
Pentaksiran kokurikulum diurus untuk mengesan pencapaian murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data
Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara dan maklumat kokurikulum serta mengambil tindakan susulan
3.2.7.1
sistematik dan terancang. mengikut arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
Mengurus pentaksiran kokurikulum dengan: i. mengikut ketetapan/prosedur/arahan yang berkuat
i. merancang pentaksiran kuasa
ii. melaksanakan pentaksiran ii. mengikut keperluan/kesesuaian
4 4
iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran iii. secara menyeluruh meliputi setiap murid yang
iv. mengambil tindakan susulan/intervensi. terlibat
iv. secara berterusan/berkala.

Mengurus pentaksiran kokurikulum bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus pentaksiran kokurikulum bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus pentaksiran kokurikulum bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus pentaksiran kokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang pentaksiran

ii. melaksanakan pentaksiran

iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran

iv. mengambil tindakan susulan/intervensi.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

41
Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2
STANDARD 3: PENGURUSAN KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID
PERNYATAAN STANDARD:
Bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid diurus secara cekap dan berkesan untuk melahirkan murid yang seimbang
dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan hala tuju sekolah.

STANDARD 3.3: PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

ASPEK 3.3.1: KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID

KRITERIA KRITIKAL:
Ketetapan dibuat bagi memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan hal ehwal murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula


Pelaksanaan hal ehwal murid diurus secara
3.3.1.1 ketetapan dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
sistematik dan terancang.
mengikut keperluan sekolah, secara menyeluruh dan jelas.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
i. secara menyeluruh meliputi semua perkara
Mengurus pelaksanaan hal ehwal murid dengan: (disiplin, keselamatan, kesihatan, bantuan
i. membuat ketetapan pelajaran murid, perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling)/semua guru
ii. mendokumenkan ketetapan ii. mengikut keperluan/kesesuaian sekolah
4 4
iii. menyebarluaskan ketetapan iii. dengan mematuhi arahan yang berkuat kuasa/
iv. menyemak semula ketetapan. prosedur
iv. secara jelas/spesifik.

Mengurus pelaksanaan hal ehwal murid bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus pelaksanaan hal ehwal murid bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus pelaksanaan hal ehwal murid bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus pelaksanaan hal ehwal murid. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. membuat ketetapan

ii. mendokumenkan ketetapan

iii. menyebarluaskan ketetapan

iv. menyemak semula ketetapan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

42
Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2
ASPEK 3.3.2: PENGURUSAN DISIPLIN MURID

KRITERIA KRITIKAL:
Disiplin murid diurus untuk membentuk sikap dan perlakuan positif dalam pembangunan sahsiah murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan sekolah,
menganalisis dan memanfaatkan data disiplin serta merancang
Disiplin murid diurus secara profesional dan
3.3.2.1 dan melaksanakan program pendidikan disiplin dengan
terancang.
mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
Mengurus disiplin murid dengan:
i. dengan mematuhi ketetapan disiplin/prosedur/
i. menyebarluaskan peraturan sekolah
arahan yang berkuat kuasa
ii. menguatkuasakan peraturan sekolah
4 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua murid/perkara
iii. menganalisis data disiplin
iii. secara berterusan/berkala
iv. merancang program pendidikan disiplin
iv. dengan mekanisme yang sesuai.
v. melaksanakan program pendidikan disiplin.
Mengurus disiplin murid bagi mana-mana empat (4) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus disiplin murid bagi mana-mana tiga (3) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus disiplin murid bagi sekurang-kurangnya Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus disiplin murid. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyebarluaskan peraturan sekolah

ii. menguatkuasakan peraturan sekolah

iii. menganalisis data disiplin


iv. merancang program pendidikan disiplin
v. melaksanakan program pendidikan disiplin.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

43
Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2
ASPEK 3.3.3: PENGURUSAN KESELAMATAN MURID
KRITERIA KRITIKAL:
Keselamatan murid diurus untuk memastikan murid selamat dan memupuk amalan menjaga keselamatan dalam kalangan
murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menyebar luas dan menguatkuasakan peraturan dan prosedur
operasi standard keselamatan, merancang dan melaksanakan
Keselamatan murid diurus secara sistematik dan
3.3.3.1 program pencegahan dan kesedaran keselamatan dengan
terancang.
mekanisme yang sesuai, mematuhi ketetapan, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
Mengurus keselamatan murid dengan:
i. dengan mematuhi ketetapan keselamatan/
i. menyebarluaskan peraturan dan prosedur
prosedur/arahan yang berkuat kuasa
operasi standard keselamatan
ii. secara menyeluruh meliputi semua aspek
ii. menguatkuasakan peraturan dan prosedur
keselamatan sekolah/warga sekolah
4 operasi standard keselamatan 4
iii. secara berterusan/berkala
iii. merancang program pencegahan dan kesedaran
iv. dengan mekanisme yang sesuai.
keselamatan
iv. melaksanakan program pencegahan dan
kesedaran keselamatan.
Mengurus keselamatan murid bagi mana-mana tiga Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
(3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus keselamatan murid bagi mana-mana dua Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
(2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus keselamatan murid bagi mana-mana satu Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
(1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus keselamatan murid. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyebarluaskan peraturan dan prosedur operasi standard
keselamatan
ii. menguatkuasakan peraturan dan prosedur operasi standard
keselamatan
iii. merancang program pencegahan dan kesedaran keselamatan
iv. melaksanakan program pencegahan dan kesedaran
keselamatan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

44
Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2
ASPEK 3.3.4: PENGURUSAN KESIHATAN MURID
KRITERIA KRITIKAL:
Program dan perkhidmatan kesihatan murid diurus untuk meningkatkan kualiti kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menyelaras pemeriksaan kesihatan, merancang dan
melaksanakan program pencegahan dan kesedaran kesihatan
Program dan perkhidmatan kesihatan murid
3.3.4.1 dan mewujudkan persekitaran yang bermaklumat dengan
diurus secara sistematik dan terancang.
mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan yang berkuat kuasa,
secara menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus program dan perkhidmatan kesihatan Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. dengan mematuhi ketetapan perkhidmatan
i. menyelaras pemeriksaan kesihatan/rawatan/ kesihatan/prosedur/arahan yang berkuat kuasa
imunisasi ii. secara menyeluruh meliputi semua murid/aspek
ii. merancang program pencegahan dan kesedaran kesihatan
4 kesihatan 4 iii. secara berterusan/berkala
iii. melaksanakan program pencegahan dan iv. dengan mekanisme yang sesuai.
kesedaran kesihatan
iv. mewujudkan persekitaran yang bermaklumat
tentang kesihatan.

Mengurus program dan perkhidmatan kesihatan bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus program dan perkhidmatan kesihatan bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus program dan perkhidmatan kesihatan bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus program dan perkhidmatan
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
kesihatan.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyelaras pemeriksaan kesihatan/rawatan/ imunisasi

ii. merancang program pencegahan dan kesedaran kesihatan

iii. melaksanakan program pencegahan dan kesedaran kesihatan


iv. mewujudkan persekitaran yang bermaklumat tentang kesihatan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

45
Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2
ASPEK 3.3.5: PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID
KRITERIA KRITIKAL:
Bantuan pelajaran murid diurus untuk membantu memenuhi keperluan fizikal, mental dan emosi.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Bantuan pelajaran murid diurus secara Mengenal pasti jenis bantuan dan murid yang layak, merekodkan
maklumat dan memantau prestasi murid dengan mekanisme
3.3.5.1 sistematik dan terancang.
yang sesuai, mematuhi ketetapan, secara menyeluruh dan
berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus bantuan pelajaran murid dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengenal pasti jenis bantuan i. dengan mematuhi ketetapan bantuan pelajaran
ii. mengenal pasti murid yang layak murid/prosedur/arahan yang berkuat kuasa
iii. merekodkan maklumat murid yang menerima ii. secara menyeluruh meliputi semua murid/jenis
4 4
bantuan bantuan
iv. memantau prestasi/kemajuan murid yang iii. secara berterusan/berkala
menerima bantuan. iv. dengan mekanisme yang sesuai.

Mengurus bantuan pelajaran murid bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus bantuan pelajaran murid bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus bantuan pelajaran murid bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Tidak mengurus bantuan pelajaran murid. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. mengenal pasti jenis bantuan

ii. mengenal pasti murid yang layak

iii. merekodkan maklumat murid yang menerima bantuan


iv. memantau prestasi/kemajuan murid yang menerima bantuan.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

46
Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2
ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
KRITERIA KRITIKAL:
Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus untuk pembangunan sahsiah, psikososial, kesejahteraan mental
dan kerjaya murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Merancang dan melaksanakan sesi dan program bimbingan dan


Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus
3.3.6.1 kaunseling dengan mekanisme yang sesuai, mematuhi arahan
secara profesional dan terancang.
yang berkuat kuasa, keperluan dan secara berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. dengan mematuhi ketetapan hal ehwal murid/
i. merancang sesi bimbingan/kaunseling prosedur/arahan yang berkuat kuasa
ii. melaksanakan sesi bimbingan/kaunseling ii. mengikut keperluan murid/isu semasa
4 4
iii. merancang program bimbingan dan kaunseling iii. secara berterusan/berkala
iv. melaksanakan program bimbingan dan iv. dengan mekanisme yang sesuai.
kaunseling.

Mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus perkhidmatan bimbingan dan
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
kaunseling.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang sesi bimbingan/kaunseling

ii. melaksanakan sesi bimbingan/kaunseling

iii. merancang program bimbingan dan kaunseling


iv. melaksanakan program bimbingan dan kaunseling.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

47
Edaran PPS Std 3.3:PENGURUSAN HEM-SKPMg2
ASPEK 3.3.6: PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
KRITERIA KRITIKAL:
Pengurusan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling diurus untuk pembangunan sahsiah, psikososial, kesejahteraan mental
dan kerjaya murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data
Pentaksiran psikometrik diurus secara sistematik dan maklumat serta mengambil tindakan susulan dengan
3.3.6.2
dan terancang. mematuhi arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Tindakan dilaksanakan:
Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik
i. dengan mematuhi ketetapan/prosedur/arahan
dengan:
yang berkuat kuasa
i. merancang pentaksiran
ii. mengikut keperluan/kesesuaian
4 ii. melaksanakan pentaksiran 4
iii. secara menyeluruh meliputi semua murid yang
iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran
berkenaan
iv. mengambil tindakan susulan/intervensi/
iv. secara berterusan/berkala.
konsultasi.
Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Mengurus pelaksanaan pentaksiran psikometrik bagi Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
Tidak mengurus pelaksanaan pentaksiran
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
psikometrik.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merancang pentaksiran

ii. melaksanakan pentaksiran

iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran


iv. mengambil tindakan susulan/intervensi/ konsultasi.

EVIDENS PELAKSANAAN

Nama PPS: ......................................................................

Tandatangan PPS: ........................................................... Tarikh dikemukakan kepada JKSS:.............................

48
Edaran PPS Std 4: PDPC-SKPMg2
STANDARD 4: PEMPELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc)
PERNYATAAN STANDARD:
Guru berperanan sebagai pemudah cara dalam proses pembelajaran dan pengajaran (PdP) yang berkesan untuk
memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan meningkatkan pencapaian murid pada tahap optimum secara
berterusan.

ASPEK 4.1: GURU SEBAGAI PERANCANG

KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan Pembelajaran
dan Pemudahcaraan (PdPc).

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Guru merancang pelaksanaan PdPc secara Menyediakan RPH, menentukan kaedah pentaksiran dan
4.1.1 profesional dan sistematik. menyediakan sumber pendidikan mengikut keupayaan murid,
peruntukan masa dan mematuhi arahan yang berkuat kuasa.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Guru merancang pelaksanaan PdPc dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
4 sesuai 4 iii. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan
ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc yang berkuat kuasa.
iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK.

Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi perkara (i) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
dan (ii). (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi perkara (i) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
dan (iii). (ii) dan (iii).
Guru merancang pelaksanaan PdPc bagi sekurang- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
kurangnya satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Guru tidak merancang pelaksanaan PdPc. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur
dan aktiviti pembelajaran yang sesuai
ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc

iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK.

CATATAN

49
Edaran PPS Std 4: PDPC-SKPMg2
ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL
KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut
perancangan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Guru mengawal proses pembelajaran secara Mengelola isi pelajaran dan peruntukan masa serta memberi
4.2.1 profesional dan terancang. peluang kepada penyertaan aktif murid dengan menepati
objektif pelajaran, mengikut keupayaan murid dan secara

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Guru mengawal proses pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang i. dengan menepati objektif pelajaran
dirancang ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/
4 ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti 4 pembelajaran terbeza
pembelajaran iii. secara berterusan dalam PdPc.
iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid.

Guru mengawal proses pembelajaran bagi perkara (i) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
dan (ii) atau perkara (i) dan (iii). (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Guru mengawal proses pembelajaran bagi perkara (ii) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
dan (iii). (ii) dan (iii).
Guru mengawal proses pembelajaran bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Guru tidak mengawal proses pembelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang dirancang

ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti pembelajaran

iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid

CATATAN

50
Edaran PPS Std 4: PDPC-SKPMg2
ASPEK 4.2: GURU SEBAGAI PENGAWAL
KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PdPc untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut
perancangan.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Mengawasi komunikasi dan perlakuan murid, menyusun atur
Guru mengawal suasana pembelajaran secara
kedudukan murid dan mewujudkan suasana pembelajaran yang
4.2.2 profesional dan terancang.
menyeronokkan mengikut kesesuaian dan keperluan, secara
berhemah, menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Guru mengawal suasana pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc i. secara berhemah/mengikut kesesuaian
ii. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
4 iii. menyusun atur kedudukan murid 4 iii. secara berterusan dalam PdPc/mengikut keperluan
iv. mewujudkan suasana pembelajaran yang aktiviti pembelajaran.
menyeronokkan.

Guru mengawal suasana pembelajaran bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 3
mana tiga (3) perkara di atas. (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Guru mengawal suasana pembelajaran bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 2
mana dua (2) perkara di atas. (ii) dan (iii).
Guru mengawal suasana pembelajaran bagi mana- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Guru tidak mengawal suasana pembelajaran. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc

ii. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc

iii. menyusun atur kedudukan murid

iv. mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan.

CATATAN

51
Edaran PPS Std 4: PDPC-SKPMg2
ASPEK 4.3 GURU SEBAGAI PEMBIMBING
KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai
berdasarkan objektif pelajaran.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Memberi tunjuk ajar dalam menguasai isi pelajaran dan
kemahiran, memandu murid membuat keputusan dan
Guru membimbing murid secara profesional dan menyelesaikan masalah dan menggunakan sumber pendidikan
4.3.1
terancang. serta menggabung jalin isi pelajaran dengan kemahiran/mata
pelajaran lain mengikut keperluan dan keupayaan murid dengan
betul, tepat, secara berhemah dan bersungguh-sungguh.

RUBRIK PENSKORAN

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


Guru membimbing murid dengan:‎ Tindakan dilaksanakan:
i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid
menguasai isi pelajaran/konsep/fakta berkaitan ii. dengan betul dan tepat
pelajaran iii. secara berhemah
ii. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan iv. secara bersungguh-sungguh.
menguasai kemahiran dalam aktiviti
pembelajaran
4 iii. memandu murid membuat keputusan dan 4
menyelesaikan masalah dalam aktiviti
pembelajaran
iv. memandu murid menggunakan/memanfaatkan
sumber pendidikan berkaitan pelajaran
v. menggabung/merentas/mengaitkan isi pelajaran
dengan tajuk/unit/tema/nilai/kemahiran/mata
pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran.
Guru membimbing murid bagi mana-mana empat (4) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
Guru membimbing murid bagi mana-mana tiga (3) Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
2 2
perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas.
Guru membimbing murid bagi sekurang-kurangnya Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 1
satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas.
0 Guru tidak membimbing murid. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai isi
pelajaran/konsep/fakta berkaitan pelajaran
ii. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai kemahiran
dalam aktiviti pembelajaran
iii. memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah dalam aktiviti pembelajaran
iv. memandu murid menggunakan/memanfaatkan sumber
pendidikan berkaitan pelajaran
v. menggabung/merentas/mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk/
unit/tema/nilai/kemahiran/mata pelajaran lain dalam aktiviti
pembelajaran.

CATATAN

52
Edaran PPS Std 4: PDPC-SKPMg2
ASPEK 4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG
KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah (soft skills) murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Merangsang murid berkomunikasi dan berkolaboratif, mengemukakan
soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif dan membuat
Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan
keputusan atau menyelesaikan masalah, mewujudkan peluang untuk
4.4.1 aktiviti pembelajaran secara profesional dan
murid memimpin dan mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran serta
terancang.
memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri berdasarkan
objektif pelajaran, mengikut keupayaan murid dan secara berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:
Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti i. berdasarkan objektif pelajaran
pembelajaran dengan: ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
i. merangsang murid berkomunikasi iii. secara berterusan/tekal.
ii. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti
pembelajaran
iii. mengemukakan soalan yang menjurus ke arah
pemikiran kritis dan kreatif
4 iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi yang menjurus 4
ke arah membuat keputusan dan menyelesaikan
masalah
v. mewujudkan peluang untuk murid memimpin
vi. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan
isi pelajaran
vii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan
kemahiran secara kendiri.

Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti


Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan
3 pembelajaran bagi perkara (i), (ii), (iii) dan mana-mana dua 3
(ii) atau perkara (i) dan (iii).
(2) perkara di atas.
Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan
2 pembelajaran bagi sekurang-kurangnya tiga (3) perkara di 2
(iii).
atas.
Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana
1 pembelajaran bagi sekurang-kurangnya satu (1) perkara 1
satu (1) perkara di atas.
di atas.
Guru tidak mendorong minda murid dalam melaksanakan
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
aktiviti pembelajaran.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. merangsang murid berkomunikasi
ii. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran
iii. mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif
iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi yang menjurus ke arah
membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
v. mewujudkan peluang untuk murid memimpin
vi. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran
vii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara
kendiri.

CATATAN

53
Edaran PPS Std 4: PDPC-SKPMg2
ASPEK 4.4 GURU SEBAGAI PENDORONG
KRITERIA KRITIKAL:
Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi dan kemahiran insaniah (soft skills) murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Guru mendorong emosi murid dalam Memberi pujian, galakan, penghargaan dan keyakinan serta
4.4.2 melaksanakan aktiviti pembelajaran secara prihatin terhadap keperluan murid secara berhemah,
profesional dan terancang. menyeluruh dan berterusan.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan Tindakan dilaksanakan:


aktiviti pembelajaran dengan: i. secara berhemah
i. memberi pujian/galakan terhadap perlakuan ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
positif iii. secara berterusan/tekal.
ii. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/ idea
4 4
yang bernas
iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan
soalan/memberi respons
iv. prihatin terhadap keperluan murid.

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan


Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
3 aktiviti pembelajaran bagi mana-mana tiga (3) 3
(i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
perkara di atas.
Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara
2 aktiviti pembelajaran bagi mana-mana dua (2) 2
(ii) dan (iii).
perkara di atas.
Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan
Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
1 aktiviti pembelajaran bagi mana-mana satu (1) 1
mana satu (1) perkara di atas.
perkara di atas.
Guru tidak mendorong emosi murid dalam
0 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
melaksanakan aktiviti pembelajaran.

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memberi pujian/galakan terhadap perlakuan positif
ii. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/ idea yang bernas
iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan/memberi
respons
iv. prihatin terhadap keperluan murid.

CATATAN

54
Edaran PPS Std 4: PDPC-SKPMg2
ASPEK 4.5: GURU SEBAGAI PENILAI
KRITERIA KRITIKAL:
Guru berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran, menjalankan aktiviti
pemulihan/pengayaan, memberi tugasan, membuat refleksi serta
Guru melaksanakan penilaian secara sistematik
4.5.1 menyemak hasil kerja murid berdasarkan objektif pelajaran,
dan terancang.
mengikut ketetapan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat
kuasa, secara menyeluruh dan berterusan‎.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Tindakan dilaksanakan:‎‎
Guru melaksanakan penilaian dengan: i. berdasarkan objektif pelajaran
i. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran ii. mengikut ketetapan/arahan pelaksanaan
dalam PdPc pentaksiran yang berkuat kuasa
ii. menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan iii. secara menyeluruh dari segi kecukupan dan
dalam PdPc kecakupan/meliputi semua murid
4 4
iii. memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran iv. secara berterusan/konsisten/segera.
iv. membuat refleksi PdPc
v. menyemak/menilai hasil kerja/gerak kerja/
latihan/tugasan.

Guru melaksanakan penilaian bagi mana-mana Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
3 3
empat (4) ‎perkara di atas.‎ mana tiga (3) perkara di atas.‎

Guru melaksanakan penilaian bagi mana-mana tiga Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira ‎mana-
2 2
(3) ‎perkara di atas.‎ mana dua (2) perkara di atas.‎

Guru melaksanakan penilaian bagi sekurang- Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira ‎mana-
1 1
kurangnya satu (1) ‎perkara di atas.‎ mana satu (1) perkara di atas.‎

0 Guru tidak melaksanakan penilaian.‎ 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.‎

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PdPc
ii. menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dalam PdPc
iii. memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran
iv. membuat refleksi PdPc
v. menyemak/menilai hasil kerja/gerak kerja/ latihan/tugasan.

CATATAN

55
Edaran PPS Std 4: PDPC-SKPMg2
ASPEK 4.6: MURID SEBAGAI PEMBELAJAR AKTIF
KRITERIA KRITIKAL:
Murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif.

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD

Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran Memberi respons, berkomunikasi dan melaksanakan aktiviti secara
secara berkesan. kolaboratif, berpemikiran kritis dan kreatif, mengemukakan soalan,
4.6.1
menyelesaikan masalah dan mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan
berdasarkan objektif pelajaran, secara aktif, yakin dan berhemah.

RUBRIK PENSKORAN
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. memberi respons berkaitan ‎isi pelajaran i. dengan pelibatan 90% hingga 100% murid bagi tindakan
ii. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan 50% hingga 100% murid bagi
pembelajaran tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
iii. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara ii. selaras dengan objektif pelajaran
kolaboratif iii. dengan yakin
4 iv. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran 4 iv. secara berhemah/saling menghormati/
kritis dan kreatif berkaitan ‎isi pelajaran bersungguh-sungguh.
v. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran
vi. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/isu
lokal/global
vii. membuat keputusan/menyelesaikan masalah
berkaitan aktiviti pembelajaran.
Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 80% hingga 89% murid bagi tindakan (i),
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran bagi (ii) dan (iii) dan pelibatan 25% hingga 49% murid bagi
3 3
sekurang-kurangnya lima (5) ‎perkara di atas.‎ tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya dua (2) daripada
perkara (ii), (iii) atau (iv).
Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 50% hingga 79% murid bagi tindakan (i),
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran bagi (ii) dan (iii) dan pelibatan 10% hingga 24% murid bagi
2 2
sekurang-kurangnya tiga (3) ‎perkara di atas.‎ tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada
perkara (ii), (iii) atau (iv).
Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 1% hingga 49% murid bagi tindakan (i),
Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran bagi (ii) dan (iii) dan pelibatan kurang daripada 10% murid bagi
1 1
sekurang-kurangnya satu (1) ‎perkara di atas.‎ tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada
perkara (ii), (iii) atau (iv).
0 Murid tidak melibatkan diri dalam proses pembelajaran. 0 Tidak memenuhi mana-mana perkara di atas.‎

JADUAL PENGIRAAN SKOR


TINDAKAN TAHAP TINDAKAN (0/1) TAHAP KUALITI (SKOR)
i. memberi respons berkaitan ‎isi pelajaran
ii. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran
iii. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif
iv. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif
berkaitan ‎isi pelajaran
v. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran
vi. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/ isu lokal/global
vii. membuat keputusan/menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti
pembelajaran.

CATATAN

56
BORANG PENSKORAN STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN

TT TK
ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) TAHAP KUALITI (TK)
(1/0) (Skor)
Guru merancang pelaksanaan PdPc dengan:
i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran Tindakan dilaksanakan:
yang sesuai i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
4
4.1 ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc
Guru iii. dengan mematuhi ketetapan kurikulum/arahan yang berkuat kuasa.
4.1.1 iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK.
sebagai
Perancang Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.


Guru mengawal proses pembelajaran dengan:
Tindakan dilaksanakan:
i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang dirancang
i. dengan menepati objektif pelajaran
4
ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti pembelajaran ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/pembelajaran terbeza
iii. secara berterusan dalam PdPc.
4.2.1 iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
4.2
Guru Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas
sebagai Guru mengelola suasana pembelajaran dengan:
Pengawal Tindakan dilaksanakan:
i. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc i. secara berhemah/mengikut kesesuaian
ii. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc 4 ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
iii. menyusun atur kedudukan murid iii. secara berterusan dalam PdPc/mengikut keperluan aktiviti pembelajaran.
4.2.2 iv. mewujudkan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas


Guru membimbing murid dengan:‎
i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai isi pelajaran/konsep/fakta berkaitan pelajaran Tindakan dilaksanakan:
ii. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid
iii. memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti pembelajaran 4 ii. dengan betul dan tepat
iii. secara berhemah
4.3.1 iv. memandu murid menggunakan/memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan pelajaran iv. secara bersungguh-sungguh.
4.3 v. menggabung/merentas/mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk/ unit/tema/nilai/kemahiran/mata
Guru sebagai pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran.
Pembimbing Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.


TT TK
ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) RUBRIK TAHAP KUALITI (TK)
(1/0) (Skor)

Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan:


i. merangsang murid berkomunikasi

ii. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran


Tindakan dilaksanakan:
iii. mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif i. berdasarkan objektif pelajaran
4 ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan iii. secara berterusan/tekal.
4.4 dan menyelesaikan masalah
Guru v. mewujudkan peluang untuk murid memimpin
4.4.1
sebagai
Pendorong vi. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran

vii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri

Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan:


i. memberi pujian/galakan terhadap perlakuan positif Tindakan dilaksanakan:
i. secara berhemah
ii. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/idea yang bernas ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
4
iii. Secara berterusan/tekal.

4.4 iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan/ memberi respons


Guru
4.4.2 iv. prihatin terhadap keperluan murid
sebagai
Pendorong
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).

Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).

Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

Guru melaksanakan pentaksiran dengan:


i. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PdPc
Tindakan dilaksanakan:‎‎‎
4.5
ii. menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dalam PdPc i. berdasarkan objektif pelajaran
Guru
4.5.1 ii. mengikut ketetapan/arahan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat kuasa
sebagai 4
iii. secara menyeluruh dari segi kecukupan dan kecakupan/meliputi semua murid
Penilai iii. memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran
iv. secara berterusan/konsisten/segera.
Iv. membuat refleksi PdPc

v. menyemak/menilai hasil kerja/gerak kerja/latihan/ tugasan


TT TK
ASPEK TUMS TAHAP TINDAKAN (TT) RUBRIK TAHAP KUALITI (TK)
(1/0) (Skor)
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.

Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas

Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan:

4.6 4.6.1 i. memberi respons berkaitan ‎isi pelajaran


Murid ii. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran Tindakan dilaksanakan:
sebagai i. dengan pelibatan 90% hingga 100% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
Pembelajar iii. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif 50% hingga 100% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
4
Aktif iv. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan ‎isi pelajaran ii. selaras dengan objektif pelajaran
iii. dengan yakin
v. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran
iv. secara berhemah/saling menghormati/bersungguh-sungguh
vi. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/isu lokal/global
vii. membuat keputusan/menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran
Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 80% hingga 89% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3
melebihi 25% hingga 49% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya dua (2) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 50% hingga 79% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti 2
10% hingga 24% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 1% hingga 49% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti 1
kurang daripada 10% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
Peratus TUMS 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.

TARAF
PENCERAPAN/PENILAIAN KENDIRI (potong yang tidak berkenaan) ASPEK TUMS % WAJARAN SKOR

Nama Sekolah Kod Sekolah 4.1 Guru Sebagai Perancang 4.1.1 10 


Nama Guru No.KP 4.2.1 10 CEMERLANG 90.00-100
4.2 Guru Sebagai Pengawal
Jantina Opsyen 4.2.2 5 BAIK 80.00-89.99
M/Pelajaran Tarikh 4.3 Guru Sebagai Pembimbing 4.3.1 15 SEDERHANA 50.00-79.99
Kelas Masa 4.4.1 25 LEMAH 20.00-49.99
4.4 Guru Sebagai Pendorong
4.4.2 5 SANGAT LEMAH 0-19.99

Nama Penilai Jawatan 4.5 Guru Sebagai Penilai 4.5.1 10


4.6 Murid Sebagai Pembelajar Aktif 4.6.1 20
Tandatangan Tandatangan
Penilai Guru JUMLAH
PANDUAN PENILAIAN

1. Penilaian SKPMg2

Penilaian aspek SKPMg2 menggunakan rubrik lima skala. Rubrik ini dibahagikan kepada dua bahagian
iaitu rubrik skor Tahap Tindakan dan rubrik skor Tahap Kualiti. Skor maksimum ‘4’ diberikan bagi Tahap
Tindakan atau Tahap Kualiti yang telah memenuhi semua perkara yang dinyatakan di dalam rubrik.
Semakin kurang tindakan dilaksana atau semakin kurang kualiti yang dicapai, maka semakin kurang skor
yang diperoleh. Tahap/ Skor ‘0’ diberi jika tiada sebarang tindakan dalam rubrik berkenaan.

2 Penilaian Tahap Tindakan dan Tahap Kualiti

Setiap aspek dalam Standard SKPMg2 dinilai berdasarkan Standard Kualiti dan Tindakan untuk Mencapai
Standard (TUMS). Penilaian perlu merujuk rubrik Tahap Tindakan dan rubrik Tahap Kualiti.

3. Penilaian Tahap Tindakan

Pengiraan skor Tahap Tindakan adalah berdasarkan bilangan tindakan yang dilaksanakan. Bagi mendapat
skor maksimum, semua tindakan yang disenaraikan dalam rubrik Tahap Tindakan hendaklah dilaksanakan.
Skor Tahap Tindakan yang tidak memenuhi semua tindakan yang disenaraikan diberi mengikut rubrik bagi
skor sama ada 3, 2, 1, atau 0.

Rajah 1 : Contoh Pengiraan Skor Maksimum Tahap Tindakan

BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD


3.2.5.1 Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara Merancang dan melaksanakan latihan dan program
profesional dan terancang. kecemerlangan kelab/persatuan, badan beruniform dan
sukan/permainan mengikut keperluan, secara kreatif dan
inovatif, menyeluruh dan berterusan.
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
4 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 4 Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. mengikut keperluan/kesesuaian
i. merancang latihan peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi kelab/persatuan,
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran badan beruniform dan sukan/permainan
iii. merancang program pemantapan iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv. melaksanakan program pemantapan. iv. secara kreatif dan inovatif

3 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
2 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas
1 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum bagi 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas
0 Tidak mengurus program kecemerlangan kokurikulum. 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
4. Penilaian Tahap Kualiti

Setiap tindakan yang dilaksanakan dinilai kualitinya. Skor tahap kualiti dikira berdasarkan bilangan item
kualiti yang dicapai bagi setiap Tahap Tindakan. Setiap tindakan yang dilaksanakan mesti memenuhi
semua item kualiti bagi memperoleh skor maksimum. Contoh pengiraan skor Tahap Kualiti adalah seperti
dalam Rajah 3.
Rajah 3 : Contoh Skor Maksimum Tahap Kualiti bagi Tindakan (i)

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


4 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 4 Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. mengikut keperluan/kesesuaian
i. merancang latihan peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi kelab/persatuan,
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran badan beruniform dan sukan/permainan
iii. merancang program pemantapan iii.secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv. melaksanakan program pemantapan. iv.secara kreatif dan inovatif

3 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 3 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
bagi mana-mana tiga (3) perkara di atas. mana tiga (3) perkara di atas.
2 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 2 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
bagi mana-mana dua (2) perkara di atas. mana dua (2) perkara di atas
1 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 1 Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-
bagi mana-mana satu (1) perkara di atas. mana satu (1) perkara di atas
0 Tidak mengurus program kecemerlangan 0 Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
kokurikulum.

Bagi mendapat skor penuh, semua item Tahap Kualiti hendaklah dipenuhi bagi setiap tindakan. Contoh
bagaimana skor maksimum diperoleh adalah seperti dalam Rajah 4 di bawah:
Rajah 2 : Skor maksimum Tahap Tindakan dan Tahap Kualiti
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
4 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 4 Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. mengikut keperluan/kesesuaian
i. merancang latihan peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi kelab/persatuan,
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran badan beruniform dan sukan/permainan
iii. merancang program pemantapan iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv. melaksanakan program pemantapan. iv. secara kreatif dan inovatif
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
4 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 4 Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. mengikut keperluan/kesesuaian
i. merancang latihan peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi kelab/persatuan,
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran badan beruniform dan sukan/permainan
iii. merancang program pemantapan iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv. melaksanakan program pemantapan. iv. secara kreatif dan inovatif
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
4 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 4 Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. mengikut keperluan/kesesuaian
i. merancang latihan peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi kelab/persatuan,
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran badan beruniform dan sukan/permainan
iii. merancang program pemantapan iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv. melaksanakan program pemantapan. iv. secara kreatif dan inovatif
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
4 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 4 Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. mengikut keperluan/kesesuaian
i. merancang latihan peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi kelab/persatuan,
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran badan beruniform dan sukan/permainan
iii. merancang program pemantapan iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv. melaksanakan program pemantapan. iv. secara kreatif dan inovatif
5. Formula Pengiraan Skor

Pengguna hendaklah menentukan Tahap Tindakan sebelum memberi skor Tahap Kualiti. Contoh
penetapan skor adalah seperti dalam Rajah 3. Pengiraan skor setiap aspek boleh dikira secara manual
dengan menggunakan formula seperti ditunjukkan dalam Jadual 1. Tanda 1 pada item Tahap Tindakan
merujuk tindakan yang telah diambil dan tanda 0 menunjukkan tindakan tersebut belum dilaksanakan.
Tahap Kualiti mengandungi skor 0 hingga 4 berdasarkan rubrik yang disediakan. Hanya tindakan yang
telah diambil sahaja yang boleh diberikan skor kualitinya.

Rajah 3 : Contoh Pengiraan Skor Bagi Aspek

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


4 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 4 Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. mengikut keperluan/kesesuaian
i. merancang latihan peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi kelab/persatuan, badan
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran beruniform dan sukan/permainan
iii. merancang program pemantapan iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv. melaksanakan program pemantapan. iv. secara kreatif dan inovatif

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


4 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 4 Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. mengikut keperluan/kesesuaian
i. merancang latihan peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi kelab/persatuan, badan
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran beruniform dan sukan/permainan
iii. merancang program pemantapan iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv. melaksanakan program pemantapan iv. secara kreatif dan inovatif
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
4 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 4 Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. mengikut keperluan/kesesuaian
i. merancang latihan peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi kelab/persatuan, badan
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran beruniform dan sukan/permainan
iii. merancang program pemantapan iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv. melaksanakan program pemantapan iv. secara kreatif dan inovatif

Tahap Tindakan Tahap Kualiti


4 Mengurus program kecemerlangan kokurikulum 4 Tindakan dilaksanakan:
dengan: i. mengikut keperluan/kesesuaian
i. merancang latihan peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi kelab/persatuan, badan
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran beruniform dan sukan/permainan
iii. merancang program pemantapan iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv. melaksanakan program pemantapan iv. secara kreatif dan inovatif

Jadual 1 : Formula Pengiraan Skor Berdasar Rajah 5

Bidang Tahap Tindakan Tahap Kualiti (Skor)


(Tandakan 1atau 0) (Rujuk Rubrik Tahap)
i. merancang latihan peningkatan kemahiran 1 4
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran 1 3
iii. merancang program pemantapan 1 2
iv. melaksanakan program pemantapan 0 0
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti 3 9
Skor Tahap Tindakan/Jumlah Skor Kualiti÷Bilangan Perkara
3 9/4= 2.25
Dalam Rubrik Kualiti
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti (3/4) x 100%=75% (2.25/4) x 100% = 56.25%
Peratus Aspek [(75x25/100) + (56.25x75/100)]
[(Peratus Skor Tindakan x 25/100) + (Peratus Skor Kualiti x 75/100)] 18.75+42.19=60.94%