Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 4

BAHASA MALAYSIA SJK

Mata Pelajaran Bahasa Malaysia


Kelas 4K
Tarikh (Hari) 9 Julai 2017 (Ahad)
Bilangan murid ___/32 orang
Masa (…minit) 4.00 - 5.00 petang (60 minit)
Tema Tema 6 Warisan Kita
Tajuk Unit 16 Alat Muzik Warisan Tradisional
Standard 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada
Kandungan pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan
Standard
ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal
Pembelajaran
secara bertatasusila.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Objektif 1. Bertutur tentang maklumat alat muzik tradisional yang diperoleh dengan
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis secara bertatasusila
Sistem Bahasa Tatabahasa: Ayat tunggal dan ayat majmuk
Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Nilai : Berdikari, Hemah tinggi, Hormat-menghormati, Keberanian, Kebersihan fizikal
dan mental
Peraturan Sosiobudaya: Kesantunan dan laras bahasa
Kemahiran Berfikir:
Pembelajaran koperatif: murid menjalankan aktiviti secara berkumpulan
Kecerdasan pelbagai: verbal linguistik, kinestetik, visual ruang, interpersonal
Elemen Merentas
Pembelajaran kontekstual: pengetahuan sedia ada (PSA)
Kurikulum
Pembelajaran konstruktivisme: murid boleh membina ayat berdasarkan perkataan
yang dipelajari
Belajar cara belajar: mengumpul maklumat, mendengar secara aktif
Kreativiti dan Inovasi: murid membentangkan maklumat secara kreatif
Teknologi, Maklumat dan Komunikasi: guru menggunakan peralatan teknologi
untuk memainkan muzik

Bil Bahan Jumlah Catatan


1. Komputer 1 Peribadi
2. Pembesar suara 1 Sekolah
3. Papan interaktif 1 Sekolah
Bahan bantu 4. Sampul 5 1 gambar
mengajar dan 3 klu
belajar (BBMB) 5. Lembaran kerja 32 Lengkapkan dialog: 32
Pengayaan: 28
Pemulihan: 4
6. Papan aktiviti 5
7. Lembaran peta i-THINK 25 5 peta X 5 kumpulan = 25

Murid pernah:
1. Melihat alat muzik tradisional
Pengetahuan
Sedia Ada (PSA)
Murid pernah belajar:
1. Ayat tunggal dan ayat majmuk
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN
MASA PEMBELAJARAN
Alat muzik tradisional Teknik: permainan/ soal jawab Ilmu : Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
1. Beberapa orang murid
diminta untuk memainkan Nilai : Hormat-menghormati,
alat muzik atas talian. Keberanian, Kebersihan fizikal
2. Murid disoal tentang bunyi dan mental
yang dihasilkan alat muzik
tersebut. Peraturan Sosiobudaya:
3. Murid ditunjukkan video Kesantunan dan laras bahasa
pendek tentang
persembahan menggunakan Kemahiran Berfikir: menjana
alat muzik tradisional. idea
4. Guru mengaitkan aktiviti
dengan tajuk pelajaran hari Kecerdasan pelbagai: verbal
Induksi Set ini. linguistik, kinestetik,muzik,
(05 minit) 5. Murid mengaitkan PSA visual ruang, interpersonal
4.00 – 4.05 dengan induksi set guru.
petang Pembelajaran kontekstual:
Soalan: pengetahuan sedia ada (PSA)
1. Bagaimanakah bunyi yang
anda dengar? Teknologi, Maklumat dan
2. Pernahkah anda mendengar Komunikasi: guru
muzik tersebut? menggunakan peralatan
3. Apakah jenis alat muzik teknologi untuk memainkan
yang anda kenal dalam muzik
video ini?
BBMB: perisian atas talian,
Jangkaan Jawapan papan interaktif, LCD, komputer
1. Merdu riba, pembesar suara
2. Ya/ tidak
3. Kompang, rebana

Alat muzik tradisional Teknik: perbincangan Ilmu : Pendidikan Sivik dan


kaum Cina - Pipa Kewarganegaraan
1. Murid dibahagikan ke dalam
 Alat muzik lima kumpulan. Nilai : Berdikari, Hemah tinggi,
tradisional kaum 2. Murid diberi satu sampul yang Keberanian, kerjasama
Cina mengandungi cebisan
 Berbentuk labu gambar. Peraturan Sosiobudaya:
 diperbuat 3. Murid diminta untuk Kesantunan dan laras bahasa
daripada kayu melengkapkan cebisan
gambar bagi mendapatkan klu Kemahiran Berfikir: menjana
gambar tersebut. idea
Langkah 1
4. Murid dibimbing untuk
(15 minit)
bertutur tentang gambar dan Pembelajaran koperatif: murid
4.05 – 4.20
klu yang diberikan menjalankan aktiviti secara
petang
menggunakan ayat tunggal berkumpulan
dan ayat majmuk.
Kecerdasan pelbagai: verbal
linguistik, kinestetik, visual
ruang, interpersonal

Pembelajaran kontekstual:
pengetahuan sedia ada (PSA)

Pembelajaran
konstruktivisme: murid boleh
membina ayat berdasarkan
perkataan yang dipelajari

BBMB: sampul, cebisan


gambar, klu

Alat-alat muzik Teknik: 3 stray 1 stay, Ilmu : Pendidikan Sivik dan


tradisional kaum lain: perbincangan Kewarganegaraan

 Kompang 1. Murid diminta untuk bergerak Nilai : Hemah tinggi, Hormat-


 Rebana ke lima stesen yang berlainan menghormati, Keberanian,
 Ghatam untuk mengumpulkan kerjasama
 Erhu maklumat tentang alat muzik
 tabla tradisional yang lain. Peraturan Sosiobudaya:
Kesantunan dan laras bahasa
2. Murid diminta untuk
melengkapkan peta bulat Kemahiran Berfikir: menjana
(peta i-THINK) dengan idea, menghubung kait
maklumat yang berkaitan
dengan alat muzik tradisional. Pembelajaran koperatif: murid
menjalankan aktiviti secara
3. Seorang murid dari setiap berkumpulan
kumpulan kekal di stesen
sendiri manakala murid-murid Kecerdasan pelbagai: verbal
Langkah 2 lain bergerak ke stesen- linguistik, kinestetik, visual
(15 minit) stesen yang seterusnya. ruang, interpersonal
4.20 – 4.35
petang 4. Murid yang dikekalkan Pembelajaran kontekstual:
bertugas sebagai penerang pengetahuan sedia ada (PSA)
hasil dapatan manakala
murid-murid lain mencatat Pembelajaran
maklumat yang diperoleh konstruktivisme: murid boleh
dalam lembaran peta i-THINK membina ayat berdasarkan
yang diperoleh. perkataan yang dipelajari

5. Setiap kumpulan diminta Belajar cara belajar:


untuk membentangkan hasil mengumpul maklumat,
maklumat yang diperoleh. mendengar secara aktif

Kreativiti dan Inovasi: murid


membentangkan maklumat
secara kreatif

BBMB: papan aktiviti, lembaran


peta i-THINK, pen marker, kon
stesen

Ayat tunggal dan ayat Teknik: tulisan mekanis, latih tubi Ilmu : Pendidikan Sivik dan
majmuk Kewarganegaraan
1. Murid diberi lembaran kerja.
2. Murid diminta untuk Nilai : Hemah tinggi, Hormat-
Langkah 3
melengkapkan dialog. menghormati
(10 minit)
3. Murid diminta untuk
4.35 – 4.45
membacakan ayat tunggal Peraturan Sosiobudaya:
petang
dan ayat majmuk secara Kesantunan dan laras bahasa
lisan.
Pembelajaran kontekstual:
pengetahuan sedia ada (PSA)
Pembelajaran
konstruktivisme: murid boleh
membina ayat berdasarkan
perkataan yang dipelajari

BBMB: lembaran kerja

Pengayaan Teknik: Tulisan mekanis Ilmu : Pendidikan Sivik dan


Kewarganegaraan
1. Murid diminta untuk
melengkapkan latihan ayat Nilai : Hemah tinggi, Hormat-
tunggal dan ayat majmuk. menghormati

Peraturan Sosiobudaya:
Langkah 4
Kesantunan dan laras bahasa
(05 minit)
4.45 – 4.55
Teknik: Latih tubi Pembelajaran kontekstual:
petang
Pemulihan pengetahuan sedia ada (PSA)
1. Murid diberi latihan bagi
mengesan ragam ayat sama Pembelajaran
ada ayat tunggal atau ayat konstruktivisme: murid boleh
majmuk. membina ayat berdasarkan
perkataan yang dipelajari

BBMB: lembaran kerja


Rumusan Teknik: Soal Jawab Ilmu : Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
Kognitif 1. Guru merumuskan tentang
Penutup
alat muzik tradisional yang Nilai : Hemah tinggi, Hormat-
(05 minit)
dipelajari dan cara menghormati
4.55 – 5.00
mendengar serta
petang
Sosial menyampaikan pesanan. Peraturan Sosiobudaya:
Kesantunan dan laras bahasa
2. Murid membuat sorakan dan
tepukan ‘Saya Hebat’.
Refleksi

Impak