PROSTAT KANSERİ Prof.Dr.

Yücel PAK-GATA Radyasyon Onkolojisi Prostat kanseri 50 yaşın üzerinde cilt kanseri hariç erkeklerde en sık rastlanan kanserdir. Lezyon lokalize ise cerrahi veya radyoterapi iyi bir kür şansı sağlar.Ancak tedaviye karar vermeden önce en uygun evreleme ve evrelere göre optimal tedaviyi seçmek gerekir(1).Şikayeti olmıyan hastalarda digital rektal muayene,PSA,ve/veya ultrason tetkiki tartışmalıdır(2,3). Hastanın sürvisi tümörün yaygınlığı ile ilişkilidir.Sürviyi etkiliyen diğer faktörler histolojik grade,yaş,diğer hastalıkları ve PSA seviyesine göre karar verilmesidir(4-8). Radyoterapi ile tedavi edilen hastalarda klinik T evresi,Gleoson skoru, ve tedavi öncesi PSA seviyesi nüks riskini doğru tahminde kullanılır (9).DNA ploidi de prognostik tetkiktir. Diploid tümörler tetraploid veya aneploid olanlara göre daha iyi prognozludur(10-14).Gençlerde daha definitif yöntem seçilir.Serum asit fosfataz yükselmesi kötü prognoz belirtisidir.PSA yüksek sensitivite ve spesifitesi nedeniyle çok sık kullanılır(6,7,14-19).Biyokimyasal nüks ile klinik metastaz arası 8 yıldır.Metastazdan ölüme kadar geçen süre ek 5 yıldır(20).Küratif amaçlı radyoterapiden sonra PSA yükselmesi prognostik olabilir (21).Lenf nodu yayılımı ve yüksek alkelen fosfataz prognozu kötüleştirir. Palyatif tedavide hormon faydalıdır. Hastanın takibi uzun süre yapılmalıdır, çünkü geç rekürrens ve metastaz sıktır.
Kaynaklar: 1. Garnick MB: Prostate cancer: screening, diagnosis, and management. Annals of Internal Medicine 118(10): 804-818, 1993.

2. Krahn MD, Mahoney JE, Eckman MH, et al.: Screening for prostate cancer: a decision analytic 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
view. JAMA: Journal of the American Medical Association 272(10): 773-780, 1994. Kramer BS, Brown ML, Prorok PC, et al.: Prostate cancer screening: what we know and what we need to know. Annals of Internal Medicine 119(9): 914-923, 1993. Gittes RF: Carcinoma of the prostate. New England Journal of Medicine 324(4): 236-245, 1991. Paulson DF, Moul JW, Walther PJ: Radical prostatectomy for clinical stage T1-2N0M0 prostatic adenocarcinoma: long-term results. Journal of Urology 144: 1180-1184, 1990. Matzkin H, Eber P, Todd B, et al.: Prognostic significance of changes in prostate-specific markers after endocrine treatment of stage D2 prostatic cancer. Cancer 70(9): 2302-2309, 1992. Pisansky TM, Cha SS, Earle JD, et al.: Prostate-specific antigen as a pretherapy prognostic factor in patients treated with radiation therapy for clinically localized prostate cancer. Journal of Clinical Oncology 11(11): 2158-2166, 1993. Chodak GW, Thisted RA, Gerber GS, et al.: Results of conservative management of clinically localized prostate cancer. New England Journal of Medicine 330(4): 242-248, 1994. Pisansky TM, Kahn MJ, Rasp GM, et al.: A multiple prognostic index predictive of disease outcome after irradiation for clinically localized prostate carcinoma. Cancer 79(2): 337-344, 1997. Nativ O, Winkler HZ, Raz Y, et al.: Stage C prostatic adenocarcinoma: flow cytometric nuclear DNA ploidy analysis. Mayo Clinic Proceedings 64(8): 911-919, 1989. Lee SE, Currin SM, Paulson DF, et al.: Flow cytometric determination of ploidy in prostatic adenocarcinoma: a comparison with seminal vesicle involvement and histopathological grading as a predictor of clinical recurrence. Journal of Urology 140(4): 769-774, 1988. Ritchie AW, Dorey F, Layfield LJ, et al.: Relationship of DNA content to conventional prognostic factors in clinically localised carcinoma of the prostate. British Journal of Urology 62(3): 254-260, 1988. Lieber MM: Pathological stage C (pT3) prostate cancer treated by radical prostatectomy: clinical implications of DNA ploidy analysis. Seminars in Urology 8(4): 219-224, 1990.

14. Carlton JC, Zagars GK, Oswald MJ: The role of serum prostatic acid phosphatase in the 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
management of adenocarcinoma of the prostate with radiotherapy. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 19(6): 1383-1388, 1990. Stamey TA, Yang N, Hay AR, et al.: Prostate-specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. New England Journal of Medicine 317(15): 909-916, 1987. Stamey TA, Kabalin JN: Prostate specific antigen in the diagnosis and treatment of adenocarcinoma of the prostate. I. Untreated patients. Journal of Urology 141(5): 1070-1075, 1989. Stamey TA, Kabalin JN, McNeal JE, et al.: Prostate specific antigen in the diagnosis and treatment of adenocarcinoma of the prostate. II. Radical prostatectomy treated patients. Journal of Urology 141(5): 1076-1083, 1989. Stamey TA, Kabalin JN, Ferrari M: Prostate specific antigen in the diagnosis and treatment of adenocarcinoma of the prostate. III. Radiation treated patients. Journal of Urology 141(5): 10841087, 1989. Andriole GL: Serum prostate-specific antigen: the most useful tumor marker. Journal of Clinical Oncology 10(8): 1205-1207, 1992. Pound CR, Partin AW, Eisenberger MA, et al.: Natural history of progression after PSA elevation following radical prostatectomy. JAMA: Journal of the American Medical Association 281(17): 1591-1597, 1999. American Society for Therapeutic Radiology and Oncology Consensus Panel: Consensus statement: guidelines for PSA following radiation therapy. International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics 37(5): 1035-1041, 1997.

PATOLOJİ Adult prostat kanserleri daima sadece adenokarsinomadır(% 95 in üzerinde).Tümör diferansiasyonunun derecesi ve histolojik büyüme paterni metastaz ve ölüm ile direkt ilişkilidir.İki histolojik grade’leme kullanılır. Mostofi hücre yapısı ve histolojiye göre 3 grup tarif etmiştir. 1) İyi 2) Orta 3)Kötü difransiye anaplastik. Gleoson’un sistemi histolojik yapıya göredir. Bu numara özellikle sürvi ve nodal yayılım insidensiyle ilişkili olarak 2 den 10’a kadar uzar(Gleson skoru). Gleason katagorisinde (1,2) klinik stage’le ilgili olarak histolojik yapı prognozla ilişkili olarak stage ile histolojiyi birlikte yansıtır.İnce iğne aspirasyon biyopsisi “core” iğne biyopsisi ile eşit doğrulukta tanı verebilir(3).
Kaynaklar: 1. Gleason DF, Mellinger GT: Prediction of prognosis for prostatic adenocarcinoma by combined histological grading and clinical staging. Journal of Urology 111(1): 58-64, 1974.

2. Gleason DF: Histologic grading and clinical staging of prostatic carcinoma. In: Tannenbaum M:
Urologic Pathology: The Prostate. Philadelphia: Lea and Febiger, 1977, pp 171-197.

3. Ljung BM, Cherrie R, Kaufman JJ: Fine needle aspiration biopsy of the prostate gland: a study of
103 cases with histological follow-up. Journal of Urology 135(5): 955-958, 1986.

KLİNİK GİDİŞ: Stage A lezyon tesadüfen bulunur.(%10) Bunlarda rectal muayenede prostat normal bulunur ve sadece hastada obstriksiyon şikayeti vardır. Hastalık ancak transurtral prostat rezeksiyon materyalinde histolojik olarak tespit edilir.A2 de de durum aynıdır, ancak tümör 5 den fazla odak halindedir ve bu lezyonlar genellikle kötü difransiye adeno kanser olup pelvik nodlara yayılma oranı %25’tir. B1 lezyonlarında ise (%5-10) şikayeti olmadan da prostata abnormalite vardır.

Lezyon intra kapsüllerdir.<1.5-B1—>1.5 B2 dir. C lezyonlar da extra kapsüllerdir.D lezyonlarda yakın nod (D1) ve uzak metastaz vardır.(D2) ilerlemiş hastalık hastaların çoğunda tespit edilir.Stage C %45, Stage D %40 olguyu teşkil eder. Bunlarda bazen obstiriksiyon ve kemik ağrısına rastlanır. Prostat kanserin çoğu (%85) posterior lobu tutar.Geri kalan ön lobdadır ve palpasyonda bulunması zordur. Bölgesel lenf nodlu yayılımı lezyonun hacim ve diferansiyonuyla ilişki gösterir. Stage A1 lezyonlarının %10’undan azında ,Stage B de %20 ve Stage C de %65 oranında lenf nod yayılımı görülür. Gleason’un skorunda 2-5 arasında %14 yayılım varken ,9-10 arasındaki hemen tüm olgularda vardır. EVRELEME: Prostat kanserinin evrelemesinde genelde kullanılan iki sistem sistemi”(evreA’ dan D’ye), Diğeri AJCC’nin TNM sistemidir(1,2).
Kaynaklar:

vardır.Biri

“Jewett

1. Jewett HJ: The present status of radical prostatectomy for stages A and B prostatic cancer.
Urologic Clinics of North America 2(1): 105-124, 1975.

2. Prostate. In: American Joint Committee on Cancer: AJCC Cancer Staging Manual. Philadelphia,
Pa: Lippincott-Raven Publishers, 5th ed., 1997, pp 219-224.

TANI VE EVRELEME ÇALIŞMASI Dikkatli rektal fizik muayene esastır. Asid fosfataz,prostatik asid fosfataz rektal muayeneden önce bilgi verebilir. Alkalen fosfataz başta olmak üzere karaciğer enzim testleri,biopsi,kemik sintigrafisi,tam kan,IVP, ve akciğer grafisi evreleme ve lezyonu tanımlama ve yaygınlığını saptamada başlıca yöntemlerdir.Lenf nod yayılımını saptamada lenfranjiyografi,lenf nodlarının cerrahi biopsi araştırması ortaya koyar.Komputerize tomografi hem lezyonu ve yaygınlığını göstermede hem de radyoterapi tedavi planlamasında faydalı yöntemdir. TEDAVİ SEÇENEKLERİ ve SONUÇLARI: CERRAHİ:Radikal Prostatektomi prostatın kapsülünün üretra ve seminuler vesikülleri ile birlikte çıkarılmasıdır. Nodal yayılım %8-21 civarında olan lokalize B1 tümörlerde bu yöntem etkin tedavi şeklidir. Bu girişimde hastaların tama yakın bölümünde (%90-100) empotans ve %5-10 oranında üriner inkontines görülür. RADYOTERAPİ :Sıklıkla kullanılan radyoterapi dozu Stage A1(T1a) için 64 Gy, Stage A,B(T1b,c) için 68-70 Gy,ve C lezyonlarda 70-72 Gy eksternal radyoterapi lokal lezyonu etkin şekilde kontrol edebilir.Stage C hastalıkta veya nodal hastalık bulunduğunda tedavi alanı tüm pelvise yönelik ve 4500 rad veya daha fazla dozla radyoterapi gerektirir.Lenfademoktamiyle birlikte radyoterapi (tüm pelvis), %25 den daha fazla hastada peniste,skrotum ve bacakta ödeme neden olduğundan tavsiye edilmez. Aslında proflaktik ve tedavi edici nodal ışınlamanın yeri kesin belirlenmemiştir. Yüksek doz radyoterapi sonrası hastaların %30-50 ‘sinde impotans, %510’unda inkontinens görülür.Klinik olarak tedavi sonrası kontrolde inaktif hastalık bulunmasına rağmen 18 ay sonra alınan biopside hastalık gözlenmektedir.

Çok kulanılmamaktadır.Kapsul penetrasyonu veya prostetektomi sırasında seminal vezikül invazyonu varsa veya cerrahiden sonraki 3 haftadan sonra saptanabilir seviyede PSA varsa postoperatif radyoterapi düşünülür(1520).eksternal radyoterapi (6-10). ve bekliyerek gözleme(2-5) benzer sürvi verir.D1 lezyonda palyasyon hedeflendiğinde morbiditeyi azaltmak için 60-65 Gy eksternal radyoterapi verilir.Mo).Prostata radyoaktif madde implantasyonundan sonra impotans %10-25 oranında görülmektedir.2 yıl genitoüriner grade 2 komplikasyon %10.eksternal radyoterapide %40-60 tır.Klinik araştırmalar devam etmektedir.No.Bunun bir avantajı ayaktan tedavi niteliğidir. Bunların çoğunda tedavi gerekmez ve dikkatli takip yapılır(1). brakiterapi. Tedavi edilen hastalarda Stage A1 de sürvi 5-10 yılda %95-100 civarındadır.Radikal prostetektomi veya eksternal radyoterapi ile alınan sonuçlar benzerdir (22-24).No.Orkiektomi de bir tedavi yöntemidir. Ya da potensi korumak için sinir koruyucu teknikle ya da olmaksızın uygulanır(12-14).Postoperatif radyoterapi lokal nüksü azaltır(21).B2 ve küçük C) bu metodun etkinliği küçük volüm implantı ve homojen yerleştirme ile artar hem de 1500-1800 rad dozu prostata verebilme imkanı sağlar.palladium.iridyum v. Radikal prostetektomi genellikle lenfadenektomi ile birlikte. . Eksternal radyoterapinin normal dokuları korumak amacıyla CT bazlı 3-Boyutlu konformal tedavi planlaması ve Yoğunlaşmış Modüler Radyoterapi klinik çalışma halindedir(27).İmplant uygulanan hastalarda lokal kontrol oranı %80-90 civarındadır. İnterstisyel radyoizotop implantasyonu (I-125. medikal hastalık bulunuşu.) özenle seçilmiş T1 veya T2A tümörlü hastalarda ultrason yada CT eşliğinde transperineal teknikle uygulanır. EVRELERE GÖRE TEDAVİ : Evre I de Tedavi T1a.Bu oran radikal prostetektomide % 10-40.10 yıl %45 C evrede ise %30-40 civarındadır.yaşla artış gösteren metastaz yapmamış prostat kanseri görülme oranı % 50-60 tır. Kombine tedavilerde morbidite artmaktadır.Retropubik I-125 in elle implantasyonunda lokal başarısızlık ve komplikasyon artar(25-26). M0.Bunlarda radikal prostetektomi. B evrede 5 yıl sürvi %70.sıkışma ve daha az da üriner retansiyon çoğu hastada görülür ki zamanla azalır.Morbiditeden kaçınmak için dikkatli bir tedavi planı gerekir(15-20).Daha az diferansiye kanserlerde rezeke edilen dokuda birden çok parçada görülür (T1b.Eğer TUR yapılmışsa definitif radyoterapi oluşacak darlığı önlemek için 4-6 hafta geciktirilir(11).b. Lenf nod yayılımında lenfoadenoktomi veya eksternal radyoterapiye ilaveten intersisyel radyoterapi uygulaması’da kullanılan yöntemdir.Au196 vs) yapılan interstisyel radyoterapi özellikle lokalize kanserde kullanılmaktadır. ve hastanın tercihine göre saptanır(3). Daha genç hastalarda (50-60 yaş) beklenen sürvi uzun olduğundan tedavi gerekir(3).Evre D de hormon veya eksternal radyoterapi tavsiye edilir.Evre I kanserlerin çoğu iyi diferansiye ve glandı sadece fokal olarak tutmuştur(T1a. Bu teknik pelvik nodal olmayanlarda uygulanır.Ancak.idrar sıklığı.(Stage B1. iyi-differansiye (stage A1): Post mortem çalışmalarda 90 yaş ve üzeri kişilerde .Seksüel potens devamlılığı % 86-92 dir(22-24).yada olmaksızın yapılır.Prostat kanserleride radyoaktif implant ile (I-125. Mo) ve biyolojik olarak daha agressivdir. N0.Verilecek karar hastanın yaşı.Rektal ülserasyon da görülebilir.rektal ülserasyon riski %12 dir(22).

Lee DJ. Eggleston JC. et al. Lieskovsky G. Physics 11(12): 2073-2080. 1994. Bagshaw MA: External radiation therapy of carcinoma of prostate. Biology. Catalona WJ. Journal of Clinical Oncology 12(11): 2254-2263. 7. Fitzgerald LT. Basler JW: Return of erections and urinary continence following nerve sparing radical retropubic prostatectomy. Lange PH. Journal of Urology 132(5): 926-930. 15. 2.: Radical retropubic prostatectomy and postoperative adjuvant radiation for pathological stage C (PCN0) prostate cancer from 1976 to 1989: intermediate findings. Ray GR.: Results of local and/or systemic adjuvant therapy in the management of pathological stage C or D1 prostate cancer following radical prostatectomy. Journal of Urology 136(4): 837-839. 1987.: Results of conservative management of clinically localized prostate cancer. Yang N. 8. 1980. 19. New England Journal of Medicine 330(4): 242-248. Graversen PH. 17. et al. 12. 1993. Shehata WM. Zincke H. 1990. Journal of Urology 149(5): 1029-1034. 14. 1993. Bergstralh EJ. Biology. Freiha F: External beam radiation salvage for residual or recurrent local tumor following radical prostatectomy. 9. Urology 27(1): 10-16. Bagshaw MA. Cantrell BB. Thisted RA. Journal of the National Cancer Institute Monographs 7: 141-149. Paull G. Asbell SO. 1981. Gerber GS. Cook DW. JAMA: Journal of the American Medical Association 258(19): 2727-2730. et al. Physics 19(6): 1377-1382. Physics 12(9): 1597-1600. Cancer 45(7): 1912-1921.: Pathological factors that influence prognosis in stage A prostatic cancer: the influence of extent versus grade. Parsons JT. Epstein JI. 1987. Ploysongsang S. Gasser TC. et al. 18. Biology. 11. et al.: Comparison of whole pelvis versus small-field radiation therapy for carcinoma of prostate. Zinreich E. Urology 36(6): 493-498. El-Mahdi AM. National Institutes of Health: National Institute of Health Consensus Development Conference statement: the management of clinically localized prostate cancer.Kaynaklar: 1. International Journal of Radiation Oncology. Pilepich MV.: Radical prostatectomy versus expectant primary treatment in stages I and II prostatic cancer: a fifteen-year follow-up. Reddy PK. Bagshaw MA. Carter GE. Lieskovsky G. Catalona WJ. et al. International Journal of Radiation Oncology. 1985. International Journal of Radiation Oncology. Journal of Urology 150(3): 905-907. . study of 94 cases with extended follow-up. 1986. et al. Freeman JA. International Journal of Radiation Oncology. 1989. 1990. Seymore CH. Eggleston JC. Bigg SW: Nerve-sparing radical prostatectomy: evaluation of results after 250 patients. Chodak GW. 13. Hay AR. 10. et al. Forman JD. Aron BS. 1987. Amdur RJ. Journal of Urology 142(5): 1266-1271. Skinner DG.: Radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer: long-term results of 1. Journal of Urology 125(4): 516-520.: Prognosis of untreated stage A1 prostatic carcinoma: a 4. 1986. Biology.: Definitive radiotherapy in resectable (stage A2 and B) carcinoma of the prostate: results of a nationwide overview. et al. 1984. 3. et al. 6. 1988. Stamey TA. Medini E.: Radiation therapy as adjuvant treatment after radical prostatectomy.: The effect of overall treatment time on local control in patients with adenocarcinoma of the prostate treated with radiation therapy. et al. Nielsen KT. 1990. Physics 13(5): 659-663. 1986.143 patients from a single institution. 5. Journal of Urology 143(3): 538-544.: Prostate-specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. 16. DeKlerk DP. Blute ML. 1994. et al.: Improving the therapeutic ratio of external beam irradiation for carcinoma of the prostate. New England Journal of Medicine 317(15): 909-916. Schellhammer PF: The effect of prior transurethral resection of the prostate on post radiation urethral strictures and bladder neck contractures. et al.

Mo veya T1c. Physics 21(3): 537-547. et al. Leibel SA. M0 veya T2. N0. Hudson MA. Cancer 80(3): 442-453. 1996.Ayrıca rektal ülserasyon görülebilir. Evre II Prostat Kanseri T1a. What have we learned 10 years later? Cancer 63(12): 2415-2420.20.Lokal rekürensi azaltır(19). eksternal radyoterapi ile % 40-60 tır. Bahnson RR. 1998. Schellhammer PF: I-125 interstitial implantation for prostate cancer.Mo hastalar için standart tedavi seçenekleri uygun hastalarda sadece sıkı gözlem yapılmasıdır. Ragde H. International Journal of Radiation Oncology.Bu risk hekimin hüneri ve uygulama tekniği ile değişir(20). M0 or T1c. 1989. grade 2 üriner komplikasyon 2 yılda % 10 dur. Fuks Z.: Dose escalation with 3D conformal treatment: five year outcomes. N0.(1.Klinik yada patolojik tutulmamış pelvik lenf nodlarının proflaktik ışınlanmasının spesifik sürviyi artırdığı görülmemiştir(8). orta differansiye.: Interstitial iodine-125 radiation without adjuvant therapy in the treatment of clinically localized prostate carcinoma. Walther PJ: Radical prostatectomy for clinical stage T1-2N0M0 prostatic adenocarcinoma: long-term results. 1989. Paulson DF.iridyum ile) ultrason veya CT eşliğinde dikkatli seçilmiş T1 T2 tümörlü hastalarda transperineal teknikle uygulanır. Roy J.Kapsül penetrasyonu.Bu risk % 12. Hanks GE. M0. Ancak sonradan düzelebilir. Journal of Urology 144: 1180-1184.Seksüel potensin korunması oranı bu yöntemde %86-92.Diğer alternatif eksternal radyoterapidir(3-7). N0.No. seminal vezikül invazyonu prostetektmi sırasında ya da cerrahide 3 hafta geçmesine rağmen belirgin PSA artışında postoperatif radyoterapi gerekir(1318). Harrison L: Tumor control and morbidity following transperineal iodine 125 implantation for stage T1/T2 prostatic carcinoma. Biology. N0. N0. Radikal prostetektomi genellikle pelvik lenfadenektomi ile birlikte potensi koruyan sinir koruyucu teknikle ya da olmaksızın uygulanır(10-12). International Journal of Radiation Oncology.2). et al.Dejavantajı ise sık idrara çıkma. et al. Blasko JC. Grimm PD. El-Mahdi AM.Radyoterapi TUR dan 4-6 hafta sonra yapılır(9). 23. Schultheiss TE.Radikal prostetektomi TURp tan sonra güçleşebilir.palladium. radikal prostektomide %10-40.Nadiren uygulanan retropubik.No. and future directions. Physics 41(3): 501-510. . Kuban DA. Wallner K. or un differansiye veya T1b.elle I-125 implantasyonunda lokal nüks ve komplikasyon artar(23-24). 1991. Wallner KE. D'Amico AV. Catalona WJ: Clinical use of prostate specific antigen in patients with 21. M0 T1b. Journal of Clinical Oncology 14(1): 304-315. 1997. M0 veya T1. Eksternal radyoterapi bu evrede kullanılır ve normal dokuları korumak için 3 boyutlu konformal tedavi veya yoğun moduler tedavi(Intese Modulated) klinik araştırma durumundadır(25). 26. prostate cancer. Journal of Clinical Oncology 14(2): 449-453. Coleman CN: Role of interstitial radiotherapy in the management of clinically organ-confined prostate cancer: the jury is still out. 1990. Hanlon AL.: The effect of local control on metastatic dissemination in carcinoma of the prostate: long-term results in patients treated with 125I implantation. Journal of Urology 142(4): 1011-1017. Biology. İnterstisyel brakiterapi (I-125. idrar tutamama. 1996. treatment optimization. Moul JW.daha az da retansiyon çoğu hastada görülür.Bunun sonuçları radikal prostetektomi veya eksternal radyoterapininkine benzer(20-22). kötü differansiye. 22. 27.Dikkatli bir radyoterapi planı morbiditeyi azaltır(13-18). Avantajı hastaları yatırmadan yapılmasıdır. 25. 24.

sıkışma ve daha az da üriner retansiyon çoğu hastada görülür ki zamanla azalır.No. et al.Tedavi seçeneklerinin başında pelvik lenfadenektomi ile yapılan Radikal prostatektomidir(10.Büyük T2b tümörlerde adjuvan hormon tedavisi düşünülmelidir(26). Bu alternatif tedavi seçimlerinde impotans.Radyoterapi ile devamlı verilen hormon tedavisinde sonuç.Hem de cerrahi sınır ve kapsul invazyonunu değiştirdiğinden değerlendirmeyi güçleştirir(31). İnterstisyel radyoizotop implantasyonu (I-125.Radikal prostetektomi veya eksternal radyoterapi ile alınan sonuçlar benzerdir (20-22). Başlangıçta konservatif kalınan daha sonra hormon verilen lokalize prostat kanserlilerde grade’i 1 veya 2 olanlarda hastalık spesifik yaşam 10 yılda % 87 olup overall sürvi aynı yaştaki populasyona benzemektedir(1).palladium.30). Gerber GS.27). N0. Eksternal radyoterapi diğer seçenektir(3-7. 1994.Definitif radyoterapi TURp’tan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır. .) özenle seçilmiş T1 veya T2A tümörlü hastalarda ultrason yada CT eşliğinde transperineal teknikle uygulanır.Preoperatif hormon tedavisinin rolü henüz gösterilmemiştir(29.T2.Klinik veya patolojik olarak tutulmamış pelvik lenf nodlarının profilaktik ışınlamasının sürviye katkısı isbatlanmamıştır(8).28).27.strüktürü azaltır(9).sadece radyoterapiye göre daha iyidir(26). metastaz saptanan hastaların prognozu yapılmıyanlardan daha iyidir.Lenfadenektomi yapılanda.11. Kaynaklar: 1.Bu uygulama lokal rekürrensi azaltır ama sürviyi uzattığı gösterilmemiştir(19).Bunun bir avantajı ayaktan tedavi niteliğidir. Ultrason eşliğinde perkutenöz kriocerrahi de klinik çalışma şeklinde uygulanmaktadır(34).Mo) .idrar sıklığı.32).Çok kulanılmamaktadır.Tedavi kararı hastanın yaşı.b.Rektal ülserasyon da görülebilir.Bu oran radikal prostatektomide %10-40.36).Küçük palpabl kanserli hastalarda(T2a. Thisted RA.Seksüel potens devamlılığı % 86-92 dir(20-33).Mo) hastalara göre daha iyi gidiş vardır. Ancak.2). M0 (stage A2 veya B1 veya B2) Bu evrede de aynı yöntemler kullanılır ve benzer sürvi elde edilir(1).: Results of conservative management of clinically localized prostate cancer.Eğer tümörün yayılımı müsaade ederse impotansı ereksiyon için gerekli sinirler korunur(12. Chodak GW. ve barsak yaralanması gibi yan etkiler dikkate alınmalıdır.eksternal radyoterapide %40-60 tır. New England Journal of Medicine 330(4): 242-248. Diğer klinik çalışma ise radikal prostatektomiden önce hormon tedavisidir(35. ve hastanın tercihine göre verilir.inkontinens.her iki gland lobunu tutan(T2b.iridyum v.Tanıdan sonra radikal prostetektomi yapılanlarla gözlenenler arasında Evre III hastalarda sürvi farkı yoktur(2). Eksternal radyoterapinin normal dokuları korumak amacıyla CT bazlı 3-Boyutlu konformal tedavi planlaması ve Yoğunlaşmış Modüler RT klinik çalışma halindedir(25).24).İyi bir planlama morbiditeyi azaltır(13-18). Diğer bir seçenek dikkatli izlemedir(1.Retropubik I-125 in elle implantasyonunda ve cerrahın kalifikasyonuna göre lokal başarısızlık ve komplikasyon artar(20. tıbbi hastalığı.2 yıl genitoüriner grade 2 komplikasyon %10.rektal ülserasyon riski %12 dir(22).No.23.Kapsuler yayılım veya seminal vezikül tutulumu var veya operasyondan 3 hafta sonra PSA yüksekse postoperatif radyoterapi düşünülür.

Biology. 5.: Definitive radiotherapy in resectable (stage A2 and B) carcinoma of the prostate: results of a nationwide overview. 1990. Physics 40(4): 769782. 19. Catalona WJ. et al. International Journal of Radiation Oncology. Bagshaw MA. Bahnson RR. Hudson MA. Cancer 45(7): 1912-1921. Physics 19(6): 1377-1382. Parsons JT. 15. Journal of the National Cancer Institute Monographs 7: 141-149. 1996. Asbell SO. Physics 13(5): 659-663. Walther PJ: Radical prostatectomy for clinical stage T1-2N0M0 prostatic adenocarcinoma: long-term results. 1993. International Journal of Radiation Oncology. treatment in stages I and II prostatic cancer: a fifteen-year follow-up. 1986. . Ray GR. 1993. Wallner K. Journal of Urology 144: 1180-1184. 14. Gasser TC. Bigg SW: Nerve-sparing radical prostatectomy: evaluation of results after 250 patients. Freiha F: External beam radiation salvage for residual or recurrent local tumor following radical prostatectomy. et al. 1987. Biology. Fitzgerald LT. Journal of Urology 150(3): 905-907. 20. Nielsen KT. International Journal of Radiation Oncology. Martz KL. 12. et al. Journal of Urology 132(5): 926-930. Urology 36(6): 493-498. et al.: Radical prostatectomy for clinically localized prostate cancer: long-term results of 1. Physics 12(9): 1597-1600. 1996. 1998. Pilepich MV. Bagshaw MA: External radiation therapy of carcinoma of prostate. Skinner DG. Seymore CH.: Impact of surgical staging in evaluating the radiotherapeutic outcome in RTOG #77-06. Lieskovsky G. et al. Catalona WJ.: Radical retropubic prostatectomy and postoperative adjuvant radiation for pathological stage C (PCN0) prostate cancer from 1976 to 1989: intermediate findings. Paulson DF. Bagshaw MA. 1987. Journal of Urology 142(4): 1011-1017. Carter GE. 8. Medini E. Hay AR. Journal of Clinical Oncology 12(11): 2254-2263.143 patients from a single institution. Shin KH. et al. 21. Lieskovsky G. Reddy PK. 1980.: Improving the therapeutic ratio of external beam irradiation for carcinoma of the prostate. et al. Urology 27(1): 10-16. 1989. International Journal of Radiation Oncology. 10.: The effect of overall treatment time on local control in patients with adenocarcinoma of the prostate treated with radiation therapy.: Prostate-specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. Asbell SO. Blute ML. Biology. 1990. New England Journal of Medicine 317(15): 909-916.: Radiation therapy as adjuvant treatment after radical prostatectomy. International Journal of Radiation Oncology. Journal of Urology 143(3): 538-544. 9. Basler JW: Return of erections and urinary continence following nerve sparing radical retropubic prostatectomy. 16. 1990. 18. Biology. 1989. 13. Coleman CN: Role of interstitial radiotherapy in the management of clinically organ-confined prostate cancer: the jury is still out. Lee DJ. Harrison L: Tumor control and morbidity following transperineal iodine 125 implantation for stage T1/T2 prostatic carcinoma. Amdur RJ. 1986. D'Amico AV. Journal of Urology 149(5): 1029-1034. et al. 1988. Graversen PH. Forman JD. Ploysongsang S. 1984. 1994. Yang N. 1990. Journal of Clinical Oncology 14(1): 304-315. 11.2. a phase III study for T1BN0M0 (A2) and T2N0M0 (B) prostate carcinoma. Biology. et al. 1985. Shehata WM. Catalona WJ: Clinical use of prostate specific antigen in patients with prostate cancer. Roy J. Zinreich E.: Radical prostatectomy versus expectant primary 3. 6. Journal of Clinical Oncology 14(2): 449-453. Moul JW.: Comparison of whole pelvis versus small-field radiation therapy for carcinoma of prostate. Aron BS. Stamey TA. et al. Freeman JA.: Results of local and/or systemic adjuvant therapy in the management of pathological stage C or D1 prostate cancer following radical prostatectomy. Bergstralh EJ. Cook DW. Physics 11(12): 2073-2080. El-Mahdi AM. et al. Journal of Urology 142(5): 1266-1271. Zincke H. Schellhammer PF: The effect of prior transurethral resection of the prostate on post radiation urethral strictures and bladder neck contractures. Lange PH. 7. 4. 17.

Urology 49(Suppl 3A): 65-69. Bazinet M. et al. et al. Urology 49(5): 721-725. El-Mahdi AM. Physics 41(3): 501-510. 1998. 667A. et al. 1989.htm. 36. 1989. Biology. Perez CA. 1991. International Journal of Radiation Oncology. Schulman CC.: Factors influencing outcome of definitive radiotherapy for localized carcinoma of the prostate. Hanks GE. 24. et al. 555A. and future directions.: Dose escalation with 3D conformal treatment: five year outcomes. et al. interstisyel implantatasyon. Agency for Health Care Policy and Research.Prognoz büyük ölçüde . 35.22. et al. Paulson DF.gov/clinic/prossumm.B. Scardino PT: Radical prostatectomy. Rockville. Summary. Eastham JA. Fair WR. International Journal of Radiation Oncology.Büyük tümörlerde interstisyel brakiterapi teknik açıdan zordur. MD. Evidence Report/Technology Assessment: Number 4. 1998. 1997. rationale. 25. Physics 21(3): 537-547. Soloway MS. et al. Relative effectiveness and cost-effectiveness of methods of androgen suppression in the treatment of advanced prostatic cancer. Cancer 80(3): 442-453. ve radikal prostatektomi kullanılır. Proceedings of the American Urological Association 155(Suppl): A-976. 1996. Vaughan ED. Cookson MS. 1982. 1997. Presti JC.Eksternal radyoterapi ile uygulandığında en uygun tedavi yöntemi olup lokal kontrol ve hastalıksız sürviyi artırmada başarılıdır (2.ahcpr. 31. N0. et al. Hinshaw W. Journal of Urology 154(3): 1096-1099. Biology. Connolly JA. et al. Simpson JR.: Campbell's Urology. Accessed 6/14/99. Schultheiss TE. Zheng W. Journal of Urology 156(1): 115-121.: Update on neoadjuvant androgen deprivation therapy (ADT) and radical prostatectomy in localized prostate cancer. 27.: The effect of local control on metastatic dissemination in carcinoma of the prostate: long-term results in patients treated with 125I implantation. Lin GH. Blasko JC. Sharifi R. Garcia D. What have we learned 10 years later? Cancer 63(12): 2415-2420. et al. Kuban DA. Stroumbakis N. 1997. 26. 33. 30. and results of neoadjuvant androgen deprivation in the treatment of prostatic cancer: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center results. Proceedings of the American Urological Association 155(Suppl): A-1426. Journal of Urology 128(3): 502-504. Begin LR.. Blasko JC. 1995. 28. Evre III Prostat Kanseri T3. in the treatment of clinically localized prostate carcinoma. Cookson MS.: Cryosurgical treatment of localized prostate cancer (stages T1 to T4): preliminary results. Wajsman Z. treatment optimization. Debruyne FM: Preliminary results of a prospective randomized study comparing radical prostatectomy versus radical prostatectomy associated with neoadjuvant hormonal combination therapy in T2-3 N0 M0 prostatic carcinoma. Stroumbakis N. Available at: http://www. January 1999. Saunders. M0 (stage C) Esternal radyperapi.1 Radikal prostatektomi sonuçları evre II dekilerden daha kötüdür.: Interstitial iodine-125 radiation without adjuvant therapy 23. Grimm PD. pp 2574-2564. Urology 49(Suppl 3A): 46-55..3). Wallner K. Radiotherapy and Oncology 16(1): 1-21. 1996. Fair WR. Wallner KE.: Morphologic changes induced by neoadjuvant androgen ablation may result in underdetection of positive surgical margins and capsular involvement by prostatic adenocarcinoma. In: Walsh PC. 32.: Prostate specific antigen based disease control following ultrasound guided iodine-125 implantation for stage T1/T2 prostatic carcinoma. 34. Fuks Z. Shinohara K.: The indications. 1997. Schellhammer PF: I-125 interstitial implantation for prostate cancer.: Randomized prospective study: radical prostatectomy alone vs radical prostatectomy preceded by androgen blockade in cT2b prostate cancer . Retik AB. 1996. et al. et al. Philadelphia: W. Ragde H.initial results. Witjes WP. Leibel SA. eds. 7th ed. Hanlon AL. 29. Grimm PD.: Radical surgery versus radiotherapy for adenocarcinoma of the prostate.

estrojen (DES). Kapsul penetrasyonu veya seminal vezikül tutulumu saptanan veya cerrahiden 3 hafta sonra PSA sı yüksek olanlarda postoperatif radyoterapi düşünülmelidir(13. Philadelphia: Lea and Febiger. 4. % 44 ü başka hastalıktan ölmektedir(3). Seminars in Urology 8(4): 225-231. Kaynaklar: 1. Hormonal tedaviye hemen başlamak(orkiektomi veya LHRH) ya da gözleyip progresyon olunca hormon tedavisi vermek lokal ileri ve asemptomatik metastazlı prostat kanserlerinde daha iyi sürvi sağlarken hemen tedavi edilenlerde prostat kanseri spesifik sürvi gösterdi. Physics 26(2): 197-201.Neoadjuvan hormon tedavisinin rolü belli değildir(19.AHCRP (8).3.20).8. Journal of Clinical Oncology 15(3): 1013-1021.18).27). 1990.5. Biology.spinal kord kompresyonu ve ureter obstrüksiyonu daha azdı(10).Ultrason eşliğinde perkutenöz kriocerrahi de klinik çalışma şeklinde uygulanmaktadır(29).TURp. 1987.veya hormonal maniplasyonla olur. Semptomatik tedaviler:Birçok evre III hastanın üriner semptomları olduğundan bunların kontrolu gerekir. . İkisi arasında 5 yıl sürvide fark gözlenmemiştir(4).Hemen tedavi kolunda patolojik fraktür. uygun T3 olgularda eksternal radyoterapi ile birlikte interstisyel brakiterapi(23.yada artmış sürvi.RTOG çalışmasında T3 No vra T3 N1 Mo prostata ve pelvise radyoterapi alan hastaların bir grubuna hemen adjuvan goserelin.14.24) kullanılmıştır.leuprolide veya LHRH agonisti.multilif kollimatörlü foton tedavi (25.7). seçenek genellikle pelvik lenfadenektomiyle beraber yapılan (çok uygun olgularda) radikal prostatektomidir(16). seçenek tedaviye hemen başlanmayıp dikkatli izlemedir(22). non-steroid eantiandrojen veya steroid antiandrojen kullanılabilir. Pittman DD: Twenty years follow-up of patients with inoperable 4. Paulson DF. Eds. Radyoterapi’nin alternatif şekilleriyle(mikst ışın(nötron/proton). Seçenek hormon maniplasyonu(orkiektomi veya LHRH agonisti)dur (10). Ayala AG: Radiation therapy of stage C prostate cancer: significance of Gleason grade to survival. Zagars GK. Babaian RJ.11.nötron.26) lokal kontrolde artış .bölgesel lenf nod durumuyla ilgilidir.Eksternal radyoterapi(2. Pilepich MV. 2.6.17.Küratif radyoterapi TURp dan 4-6 hafta sonra(15) yapılmalı ve konformal radyoterapi (15) uygulaması gelişmektedir. cancer of the prostate (stage C) treated by radiotherapy: report of a national cooperative study. Byhardt RW. Hormonal tedavi radyoterapi ile birlikte verilebilir. 1987. yada azalmış komplikasyon elde edilmektedir (26. In: deKernion JB. 1993.12).Bu ise radyoterapi(2.Bu konuda yapılan diğer çalışmalar EORTC (5.3. Trailins AH. 2.: Phase III trial of androgen suppression using goserelin in unfavorable-prognosis carcinoma of the prostate treated with definitive radiotherapy: report of Radiation Therapy Oncology Group protocol 85-31.11-13).3.: Genitourinary Cancer Management.bir grubuna rölapsta goserelin verilmiştir. 3. International Journal of Radiation Oncology.Radyoterapi ile tedavi edilen ve 20 yıl izlenen hastalardan % 47 si prostat kanserinden ölürken. 1997. Tedavi seçenekleri:1.buna hormon eklenmesi(4. et al.radikal cerrahi. pp 107-160.Palyatif cerrahi(TURp).Hem de bunun yaptığı morfolojik değişiklikler cerrahi sınır ve kapsul invazyonunun değerlendirilmesini güçleştirir(21). Paulson DF: Management of prostate malignancy. del Regato JA.9). Caplan R.RTOG (9) dir.Hormonal tedavi orkiektomi.

16.: The indications. Journal of Urology 149(2): 326-329. Zagars GK. Cancer 45(7 Suppl):1906-1911. 17. Perez CA. et al.: Improved survival in patients with locally advanced 6. 1989. 1988.htm.ahcpr. Bazinet M. Walsh PC. Freiha F: External beam radiation salvage for residual or recurrent local tumor following radical prostatectomy. Immediate versus deferred treatment for advanced prostatic cancer: initial results of the Medical Research Council Trial. 1984. et al. Norman AR. 12. New England Journal of Medicine 337(5): 295-300. Pilepich MV.5. Bolla M. 1997. 22. et al. Physics 14(6): 1085-1091. Dearnaley DP. Khoo VS. Krall JM. El-Mahdi AM. Medini E. Debruyne FM: Preliminary results of a prospective randomized study comparing radical prostatectomy versus radical prostatectomy associated with neoadjuvant hormonal combination therapy in T2-3 N0 M0 prostatic carcinoma. 1999. 15. and results of neoadjuvant androgen deprivation in the treatment of prostatic cancer: Memorial Sloan-Kettering Cancer Center results. Warde P. Agency for Health Care Policy and Research. Ray GR. Evidence Report/Technology Assessment: Number 4. Urology 49(Suppl 3A): 65-69. Lancet 353(9149): 267-272. Summary. Relative effectiveness and cost-effectiveness of methods of androgen suppression in the treatment of advanced prostatic cancer. Garcia D. Lieskovsky G.gov/clinic/prossumm. 1997. Journal of Urology 159(6): 2030-2034. 11. rationale. Schellhammer PF: The effect of prior transurethral resection of the prostate on post radiation urethral strictures and bladder neck contractures. Fair WR. 1997. 1993. et al. Johnson DE. Bagshaw MA. Perez CA. Johnson RJ. Granfors T. 10. 1997. von Eschenbach AC. Rockville.: Morphologic changes induced by neoadjuvant androgen ablation may result in underdetection of positive surgical margins and capsular involvement by prostatic adenocarcinoma. 9. Schulman CC. 19. Jewett HJ: Radical surgery for prostatic cancer. 14. Modig H.: Factors influencing outcome of definitive radiotherapy for localized carcinoma of the prostate. The Medical Research Council Prostate Cancer Working Party Investigators Group. Cook DW. et al.: Comparison of radiation side-effects of conformal and conventional radiotherapy in prostate cancer: a randomised trial. Damber JE. British Journal of Urology 79(2): 235-246. Journal of the National Cancer Institute Monographs 7: 141-149. 1980. 13. Urology 45(4): 616-623. et al. Pilepich MV. Reddy PK. . Begin LR. et al. 1997. 1995. Available at: http://www.: Radical retropubic prostatectomy and postoperative adjuvant radiation for pathological stage C (PCN0) prostate cancer from 1976 to 1989: intermediate findings. 1998.: Prognostic significance of nodal involvement in locally advanced (stage C) carcinoma of prostate: RTOG experience. Simpson JR. 1988. Cookson MS. Freeman JA.: Adjuvant estrogen following radiation therapy for stage C adenocarcinoma of the prostate: long-term results of a prospective randomized study. Seymore CH. 8. Zheng W. Journal of Urology 149(5): 1029-1034. MD. Adolfsson J: Deferred treatment of low grade stage T3 prostate cancer without distant metastases.: Androgen deprivation with radiation therapy compared with radiation therapy alone for locally advanced prostatic carcinoma: a randomized comparative trial of the Radiation Therapy Oncology Group.: Radiation therapy as adjuvant treatment after radical prostatectomy. et al. et al. 18. Journal of Urology 132(5): 926-930. 7. 1993. International Journal of Radiation Oncology. Biology. Al-Sarraf M. Stroumbakis N. January 1999. International Journal of Radiation Oncology. 21. Radiotherapy and Oncology 16(1): 1-21. Urology 49(Suppl 3A): 46-55. Physics 12(9): 1597-1600. 1987. 1986.: Combined orchiectomy and external radiotherapy versus radiotherapy alone for nonmetastatic prostate cancer with or without pelvic lymph node involvement: a prospective randomized study. Witjes WP. et al. Urology 30(6): 535-540. 20. Biology. Urology 49(5): 721-725. et al. Lange PH. Gonzalez D. prostate cancer treated with radiotherapy and goserelin.

Evre IV Prostat Kanseri Tedavi seçimi yaş. Shinohara K. M0. Önce yapılan TUR veya radyoterapi ve sora yapılan radyoterapi veya hormon tedavisi bu hastalarda önem kazanır.: Advanced prostate cancer: the results of a randomized comparative trial of high dose irradiation boosting with conformal protons compared with conventional dose irradiation using photons alone. Seminars in Radiation Oncology 3(4): 240-249.11. et al. SWOG-8794.spinal kord basısı ve üreter obstrüksiyonu daha azdır(4). advanced prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Presti JC.: Cryosurgical treatment of localized prostate cancer (stages T1 to T4): preliminary results. Grimm PD. Physics 32(1): 3-12. Shipley WU.7. M1 hastalarda. birlikteki medikal hastalık. Biology.23. 2000. Bu evrede tedavi seçenekleri : 1. Ragde H: Brachytherapy and organ preservation in the management of carcinoma of the prostate.En sık semptom üriner sistem ve kemik metastazından olur. Annals of Internal Medicine 132(7): 556-577. vee uzak metastaz olup olmaması. Diğer bir çalışmada hemen verilen hormon tedavisi daha uzun sürvi sağlamada üstün bulunmuştur (2. 29.9. . Munzenrider JE. et al. Journal of Urology 156(1): 115-121. Russell KJ. T4. M1 (stage D1 veya D2) AHPCR araştırmasında(1) büyük T2 tümörlü hastalarda radyoterapiye eklenen sürekli androjen supresyonu sadece radyoterapiyle karşılaştırılmıştır. Biology.: Photon versus fast neutron external beam radiotherapy in the treatment of locally advanced prostate cancer: results of a randomized prospective trial.12). yada herhangibir T.hormon tedavi uzak metastazlı hastaların başlıca tedavisidir.8. Seidenfeld J. 1995. 1993. herhangibir N. clinical trial. et al. Blasko JC.Patolojik fraktür . et al. Kür nadirdir. 25. Southwest Oncology Group: Phase III Randomized Evaluation of Adjuvant Radiotherapy vs No Adjuvant Therapy Following Radical Prostatectomy and Pelvic Lymphadenectomy in Surgical Stage C Adenocarcinoma of the Prostate (Summary Last Modified 05/98).ya da sadece lenf nodu tutulumu olmasına bağlı olarak yapılır. 01/01/1997. Krall JM. 26. closed.: Single-therapy androgen suppression in men with 24.3). Physics 28(1): 47-54.: Fast neutron radiotherapy for locally advanced prostate cancer: final report of a Radiation Therapy Oncology Group randomized clinical trial.Elde edilen tüm ölümlerin azalmasınnda adjuvan androjen süpresyonunun radyoterapiyle birlikte başlanması ve uzun yıllar devam ettirilmesine bağlanmıştır.10. American Journal of Clinical Oncology 16(2): 164-167.Hemen başlanan hormon tedavisinde (orkiektomi veya LHRH analoğu) daha iyi sürvi sağlanmaktadır . N1-3. International Journal of Radiation Oncology. Thompson IM. Laramore GE. fakat hastaların çoğunda şaşırtıcı subjektif veya objektif cevaplar vardır.Hormonal maniplasyon (5. International Journal of Radiation Oncology.6.herhangi N. Verhey LJ. Caplan RJ. 1996. Samson DJ. N0. Laramore GE. Connolly JA. 1993. 1993. 28. Hasselblad V. 27. et al. M0. Thomas FJ. Herhangibi T .ya da herhangibir T. semptomlar.

Suppl): 45-52. New England Journal of Medicine 321(7): 419-424.2.Hormon refrakter hastalarda sistemik kemoterapi(çalışma devam ediyor) (17. closed. Sarosdy M. 3. Scott WW. Walsh PC: Hormonal therapy of prostatic cancer.: A controlled trial of leuprolide with and without flutamide in prostatic carcinoma. Evidence Report/Technology Assessment: Number 4.Eksternal radyoterapiye hormonal tedavi eklenebilir(1). Bagshaw MA: External radiation therapy of carcinoma of prostate. Soloway M: Clinical study of leuprolide depot formulation in the treatment of advanced prostate cancer. British Journal of Urology 79(2): 235-246.TURp’tan 4-6 hafta sonra yapılmalıdır(15). 1999. et al. Messing EM.Uygun hastalarda dikkatli izleme.: Orchiectomy versus long-acting D-Trp-6-LHRH in advanced prostatic cancer. New England Journal of Medicine 311(20): 1281-1286. 1989. Available at: http://www. Sharifi R. 2000. Summary. 12. 2.htm. 7. Immediate versus deferred treatment for advanced prostatic cancer: initial results of the Medical Research Council Trial. et al. The Leuprolide Study Group: Leuprolide versus diethylstilbestrol for metastatic prostate cancer. Manola J. 4. Eisenberger MA. Urology 33(5. . Southwest Oncology Group: Phase III Comparison of Flutamide vs Placebo Following Bilateral Orchiectomy in Patients with Stage D2 Adenocarcinoma of the Prostate (Summary Last Modified 12/92). et al. 8.ahcpr.Eksternal radyoterapi (çok uygun Mo hastalarda) küratif yaklaşılabilir (13. Menon M.: Immediate hormonal therapy compared with 3. observation after radical prostatectomy and pelvic lymphadenectomy in men with node-positive prostate cancer. 1989. 1999. Journal of Urology 143(1): 68-71. Lancet 355(9214): 1491-1498. 13.gov/clinic/prossumm. 11. Cancer 45(7): 1929-1936. Phillips RH. 09/15/1994. 5.Orkiektomi ile birlikte radikal prostatektomi ( çalışma halinde)(16) 7. 5. Edwards L. 6. Parmar H. Eisenberger MA. Relative effectiveness and cost-effectiveness of methods of androgen suppression in the treatment of advanced prostatic cancer.Palyatif cerrahi. 9. Eisenberger MA. McLeod DG. Agency for Health Care Policy and Research.18) uygulanabilir. British Journal of Urology 59(3): 248-254. Walsh PC: Early androgen deprivation for prostate cancer? New England Journal of Medicine 341(24): 1837-1838. Rockville. 10. January 1999. Prostate Cancer Trialists' Collaborative Group: Maximum androgen blockade in advanced prostate cancer: an overview of the randomised trials.Palyatif radyoterapi. 1984.44). Crawford ED. Peeling WB: Phase III studies to compare goserelin (Zoladex) with orchiectomy and with diethylstilbestrol in treatment of prostatic carcinoma. 1980. 6. New England Journal of Medicine 341(24): 1781-1788. 4. The Medical Research Council Prostate Cancer Working Party Investigators Group. 1997. 1990. Cancer 45(7): 1912-1921. clinical trial. 1987. 1980. Accessed 6/14/99. Kaynaklar: 1. SWOG-8894. MD.

Freiha F: External beam radiation salvage for residual or recurrent local tumor following radical prostatectomy. Lieskovsky G. Krigel RL.ve bifosfanatlardır(9). Schellhammer PF: The effect of prior transurethral resection of the prostate on post radiation urethral strictures and bladder neck contractures.Benzer cevap lokal radyoterapi veya yarımvücut radyoterapisi ile de sağlanır(11).ve hastanın durumuna göre yapılır. 1989.: Phase II study of estramustine and vinblastine.27). Kuban DA. Redman B. Physics 12(9): 1597-1600. 18. Seymore CH. Shehata WM. International Journal of Radiation Oncology. Lange PH. et al. Pienta KJ. Hudes GR.Prostatektmi sonrası sadece lokal nüks olanlarda definitif radyoterapi verilir(1-4). 2. 1994. 1993. 3. 1993. Moul JW. two microtubule inhibitors. Zincke H: Extended experience with surgical treatment of stage D1 adenocarcinoma of prostate: significant influences of immediate adjuvant hormonal treatment (orchiectomy) on outcome. Urology 27(1): 10-16.Dissemine nüksü olan hastalar hormonla tedavi edilir.Hormon tedavi sonrası nüks olgularında kemoterapi ve biyolojik ajanlar araştırılmaktadır(8). et al. et al. Greenberg R. . Schellhammer PF. Medini E. Radyoterapi sonrası lokal nükste bir hastada kurtarma prostetektomisi sağlanabilir(5). Journal of Clinical Oncology 12(10): 2005-2012. 6. Ploysongsang S.: Results of local and/or systemic adjuvant therapy in 4. Cook DW. Cancer 68(6): 1265-1271. 1991. Bagshaw MA. the management of pathological stage C or D1 prostate cancer following radical prostatectomy.Bunlar radyoterapi dışında kortikosteroidler(23.Ağrılı kemik metastazlarında birçok yaklaşım vardır. Lieskovsky G.Radyoterapi sonrası nükste kriyocerrahi araştırılmaktadır(7). Freeman JA. 1989. et al. Biology. Hussain M.: Comparison of whole pelvis versus small-field 15. in hormone-refractory prostate cancer.: Phase II evaluation of oral estramustine and oral etoposide in hormone-refractory adenocarcinoma of the prostate. Reddy PK. Journal of Urology 150(6): 1851-1855.: Radiation therapy as adjuvant treatment after radical prostatectomy. Journal of Urology 149(5): 1029-1034. Paulson DF: The role of radical surgery in the management of radiation recurrent and large volume prostate cancer.Kemik ağrılarında palyatif radyoterapi faydalıdır.Ancak günümüzde standart bir kemoterapi rejimi yoktur. 1986. Journal of the National Cancer Institute Monographs 7: 141-149. Ray GR. Journal of Clinical Oncology 10(11): 1754-1761. Carter GE. NÜKS PROSTAT KANSERİ: Nükste . 17. et al. tedavi seçimi daha önce yapılan tedavilere.nüks bölgesine. analjezik ihtiyacı daha az görülmüştür(12). Sadece eksternal radyoterapiye göre buna ilave stronsyum-89 verilende hastalık gidişi daha yavaş. Journal of Urology 142(5): 1266-1271.: Radical retropubic prostatectomy and postoperative adjuvant radiation for pathological stage C (PCN0) prostate cancer from 1976 to 1989: intermediate findings. 16.gallium nitrat ve radyonüklidler( stronsyum-89). Journal of Urology 33(5. 1986. 1992.diğer medikal hastalıklara. Aron BS. El-Mahdi AM. Stronsyum-89 verilende % 80 olguda ağrı palyasyonu sağlanır(10). Hormon refrakter hastalıkta kemoterapinin palyatif faydası olduğu bildirilmiştir ve bu konuda çalışmalar vardır(13-15). Suppl): 27-36. Skinner DG. Journal of Urology 132(5): 926-930. Kaynaklar: 1. 1988. 1984. et al.Sadece radyoterapi yapılan bu hastalarda uzun süreli hastalık kontrolü hormon tedavisiyle sağlanır ve sağlanan kanser spesifik ortalama sürvi 6 yıldır(6). 5.14. El-Mahdi AM: Treatment of clinical local failure after radiation therapy for prostate carcinoma. radiation therapy for carcinoma of prostate.

et al.: Chemotherapy for small cell carcinoma of prostatic origin. 13. Biology. et al. Gospodarowicz M. Sinner M. 1998. Hallinan R. Bales GT. 9. International Journal of Radiation Oncology. Chung LW: Bone metastases: improving the therapeutic index. Amato RJ. 1993. Fradet Y.: Suramin: a novel growth factor antagonist with activity in hormone-refractory metastatic prostate cancer. Myers C. 1992. Bolger JJ. Journal of Clinical Oncology 10(6): 881-889. et al.7.Dengan materi penatalaksanaan traktus urinarius dengan berbagai modalitas. Nah inti dari materi saya yang paling inti adalah bagaimana kita sebagai radiographer bisa melakukan atau membuat teknik spectroscopy yang tepat agar grafik rasio colin dan creatinin Nampak bagus.Kebetulan tema ini sangat menarik dan kebetulan juga ada banyak kasus yang kita tangani di rumah sakit kami so apa lgi kalo nggak kita sheringkan betul gakkkkkk. Robinson RG: Strontium-89: precursor targeted therapy for pain relief of blastic metastatic disease.MRI. 1992. Journal of Urology 147(3 pt 2): 935-937. 1995. 1994. 12. Williams MJ. Seminars in Oncology 20(3. Kronik: Prostat radyasyona oldukça dayanıklıdır. Yapılan tedaviye göre değişmek üzere komplikasyon olarak impotans görülür. Urology 46(5): 676-680. Stein C. Hastaların %10’unda Proktit ve sistit görülür. et al. Suppl 2): 32-33. Kirk D.: Liarozole: a novel treatment approach for advanced prostate cancer: results of a large randomized trial versus cyproterone acetate. Seminars in Oncology 21(5): 630-656. Sebelum kita mulai menginjak injak isinya mari kita tengok parameter yang kita gunakan ϖ 3D VISTA . Logothetis CJ. Meakin W. Nah kebetulan saya diberi kesempatan untuk berbagi mengisi modalitas MRI. 11. Dearnaley DP. 1993. et al.CT scan. Suppl): 3433-3435. Murray R.: Strontium-89 (Metastron) versus external beam radiotherapy in patients with painful bone metastases secondary to prostatic cancer: preliminary report of a multicenter trial. et al. prostate in men with recurrent prostate carcinoma following radiation therapy. Cooper M.: Results of a randomized phase-III trial to evaluate the efficacy of strontium-89 adjuvant to local field external beam irradiation in the management of endocrine resistant metastatic prostate cancer.: Short-term outcomes after cryosurgical ablation of the 8. McEwan AJ. Tannock I. 14.dan radioterapi. Debruyne FJ. 15. Journal of Clinical Oncology 7(5): 590-597. 10. Powe JE.(%25-50) Hari yang menyenangkan 3 hari kita radiographer melaksanakan workshop ilmiah yang bertempat di Bali pulau eksotis tanggal 13-15 November 2009. Porter AT. RADYOTERAPİYE BAĞLI YAN ETKİLER VE MORBİDİTE Akut: Radyoterapi süreside diyare ve dizüri sık görülür ve genellikle lomotil ile nisbeten kontrole alınır. 1993. et al.: Treatment of metastatic prostatic cancer with low-dose prednisone: evaluation of pain and quality of life as pragmatic indices of response. Scher HI.Saya mengambil tema PERANAN MRI DAN MR SPECTROSCOPY DALAM MENENTUKAN STAGING CA PROSTAT. Physics 25(5): 805-813. Cancer 72(11. 1989. Urology 52(1): 7281.Baik konvensional.

.Dan yang paling penting voxel dibuat tepat di prostat.Itu harapan saya.he heh ehhheehheheheheh Yang pasti spectroscopi gak mau tuh kalo ada cairan yang dekat2 voxel. Nggak apa2 deh yang penting isi buli kosong.Apa boleh kalo sudah semua sequence diambil dulu baru pasien dikeluarkan trus suruh pipis di pispot habis gitu di masukkan lagi habis gitu di spectroscopy ?”boleh boleh aja”yang penting hasilnya jadi.Apa pentingnya ????? yah .ϖ T1 Weighted_TSE ϖ T2 Weighted_TSE ϖ T2 Fat Sat ϖ DWIBS ϖ THRIVE_SPAIR ϖ SV PRESS_120 T2-Weighted ϖ Slice thikness : 3mm ϖ Slice gap : 0-20% of slice thickness (0-0.Nah gitu maksudnya.penting lahhh?la iya apa? Yang pasti biar gak kebelet pipis.Apa nggak repot bu….Maka dari itu pasien harus kencing dulu.4mm) ϖ FOV : 200-250mm ϖ TR=500-700 TE=12-20 ϖ Two saturation slabs TEKNIK PENTING Pasien harus kencing dulu kenapa? Biar buli kosong donggggggg. Ok teman2 radiografer kita sudah belajar MRI prostat.Dan saya yakin setelah membaca ini Anda pasti bisa mengerjakannya.. Lo mas kok gak dibuat setelah kontras dulu?”Kalo nunggu lama2 isi buli nanti penuh”.4mm) ϖ FOV : 150-200mm ϖ TR=2500-4500 TE=100-300 ϖ Two saturation slabs T1-Weighted ϖ Slice thikness : 3mm ϖ Slice gap : 0-20% of slice thickness (0-0.Habis gitu buat irisan axial T2 W_TSE langsung buat spectroscopy di daerah prostat.

Testosteron (erkeklik hormonu): Puberteden önce kısırlaştırılmış erkeklerde prostat kanseri (ca) görülmemektedir. prostatı oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde. hemen hemen tüm erkeklerde prostat kanseri gelişir. KİM RİSK ALTINDADIR? Erkek. karaciğer ve kemiklere yayılır. Cinsel boşalma anında gelen meninin sıvı kısmının yaklaşık 1/ 3 ‘ünü oluşturur.PROSTAT KANSERİ: PROSTAT CA: Prostat mesanenin altında. Kanserli hücreler bu yol ile kısa zamanda akciğere. vücutta dolaşarak yeni yerleştikleri yerlerde de çoğalabilirler. PROSTAT KANSERİNİN NEDENLERİ: Prostat kanserinin sebebi henüz bilinmemektedir. Prostat bezi ikincil bir cinsel organdır. Genellikle 70 yaşından sonra görülür ve yaş ilerledikçe sıklığı artar. Erkeklerde akciğer kanserlerinden sonra 2. Hiç bir yakınmaya da yol açmayabilir. Suçlanan ana unsurlar şunlardır: Aile hikayesi Yaşlanma Zenci ırkında beyazlara nazaran daha sık rastlanmaktadır. rektumun önünde yerleşmiş ceviz büyüklüğünde bir bezdir. YAŞLANMA ve TESTOSTERON'dur. Lenf damarlarıyla da bölgesel lenfatiklere yayılır. İçinde bulunan bazı enzimler erkekleri hem enfeksiyonlara karşı korur hem de çocuk sahibi olmaları için gereken bazı koşulları ayarlarlar. Belirtiler ancak idrar yolunu tıkadıktan sonra ortaya çıkar. gerekmediği halde çoğalmasıdır. Kanser hücreleri köken aldıkları tümörden kan ve lenf yolu ile ayrılabilir. eğer yeterince uzun yaşarsa. PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ: Maalesef bir çok hastada GEÇ DÖNEMLERE KADAR HİÇ BELİRTİ VERMEYEBİLİR. Böylece zedelenen doku tamir edilir. Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. örneğin 100 yaşına kadar yaşanabildiği takdirde. Bütün vücut dokularında hücreler kendilerini belirli bir kontrol mekanizması içerisinde yenilerler. yenilenir. Yaş arttıkça prostat kanseri gelişme riski artar. Sık idrara çıkma (özellikle geceleri) . sırada ölüme neden olan kanserdir. bazı erkeklerde çok daha erken yaşlarda prostat kanseri gelişebilir. Prostat kanserlerinin %85'i 65 yaşın üzerindeki erkeklerde saptanır. Ancak. Aşağıda sayılan şikayetlerden herhangi biri olduğunda mutlaka bir doktora başvurulması gereklidir. Prostat kanseri. Bir diğer yayılma yolu kan yoluyladır. 50 yaşın altında çok nadirdir. Bu şekilde köken aldıkları organ dışına sıçramış ve oralarda büyümekte olan tümörlere metastaz denir. Bu nedenle sizin ya da 50 yaş üzeri aile üyesi diğer erkeklerin bu hastalık için doktora başvurması ve izleyen yıllarda da düzenli kontrolden “check up’tan“ geçmeleri çok önemlidir. Prostatta geliştikten sonra çevre dokulara komşuluk yoluyla yayılabilir. Östrojen hormonunun (kadınlık hormonu) izafi olarak arttığı kronik karaciğer hastalarında prostat ca ‘ya rastlanmamaktadır. Kontrol dışı çoğalan hücreler tümör adı verilen hücre topluluklarını oluşturur. Yağlı gıdaların fazla tüketimi gibi çevresel faktörler * Prostat kanseri için olmazsa olmaz 2 unsur.

Prostat biopsisi: En erken 6 hafta sonra bakılmalıdır. Her ne kadar yanılma payı yüksekse de yine de muayenenin vazgeçilmezidir. Rutin Kontrollerde: Hikaye dinlenir PSA testi yapılır Genel amaçlı TÜM BATIN ULTRASONOGRAFİSİ yapılır Gerekiyorsa TR ile prostat muayenesi yapılır. Başka patolojilerde de PSA artabillir. PSA'yı yükselten veya değiştirdiği iddia edilen iyi huylu (benign) patolojiler: 1. DİJİTAL REKTAL MUAYENE (TUŞE REKTAL): Parmakla prostatın makattan muayenesi anlamına gelir ve belki de ürolojideki eskimeyen ender muayene yöntemlerinden biridir. DRM (Digital Rektal Muayene): Anlamlı yükselme olmaz .İdrar yaparken zorlanma İnce ve kesintili idrar yapma İdrar yaparken acı veya ağrı duyma İdrarda kan görme Sırt. PSA. prostat bezi hücreleri tarafından üretilen bir proteindir ve meninin sıvılaşmasını sağlar. Proscar ( Finasterid = 5 alfa redüktaz inhibitörü ) PSA ‘ yı 6 ay sonra yarıya indirir. Normal şartlarda total PSA 4 ng / ml değerinin altında olmalıdır. prostat kanserine özgün bir madde değildir. Sistoskopi: Travmatik işlem yoksa anlamlı artış olmaz . Ancak kan PSA düzeyi ne kadar yüksekse. PROSTAT KANSERİ TANISI: GENELLİKLE GEÇ BULGU VERDİĞİNDEN. 2. Transüretral prostat rezeksiyonu : TURP : En erken 6 hafta sonra 8.prostatit . TARAMA VEYA CHECK-UP'ların ÖNEMİ BÜYÜKTÜR. Bu tetkik hem teşhis koyucu hem de prostat kanseri tedavisinin seyri hakında bilgi verir. * kontrolü hem BPH hem Prostat Ca açısından genişletecek olursak ilaveten Üroflowmetri denilen özel bir işeme ( miksiyon ) testi de yapılabilir.tüberküloz prostatit (tbc) ve biopsi sonrası oluşan sertliklerin (endürasyonların) ayırımı açısından. 3. Hatta bazen bu değeri 2. ağrılı olup olmaması gibi unsurların mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Gerek check-up’ta veya gerekse şüphelenilen durumlarda yapılması gereken birçok ortak aşama vardır. Prostatik infarktlar ve akut retansiyon 4.her halükarda TR’ den 24 saat sonra kesinlikle normale iner. Kanserle karışabilen tanıların (BPH . PSA. . Üretral sonda takılması 5. kişinin prostat kanseri olma olasılığı da o denli yüksektir. 7. kıvamı. kalça ve bel ağrısı idrarda kan ya da iltihap olması Menide kan ve ağrı gibi belirtiler olabilir. ısısı.prostat taşları .prostat enfarktüsü . prostatın büyüklüğü. İlaçlar : BPH ‘nın medikal tedavisinde kullanılan . hareketliliği.ancak 1 hafta sonra bakılması veya öncesinden bakılmasında fayda vardır. Akut bakteriel prostatit 6.5 ‘a kadar indirenler de vardır. PSA yüksekliği değerli bir tanı metodu ise de tek başına kanser tanısı koymada yetersiz kalabilir ve diğer tanı metodları ile koordine edilmelidir. PSA (Prostat Spesifik Antijeni) adlı kan tetkiki ile BPH ile prostat kanseri teşhisi arasında ayırım yapmaya çalışılır.

1 inmelidir !!! İnmeme durumunda rest doku veya metastaz var demektir !!! Radyoterapi sonrası PSA: 1 yıl içinde 1 ng/ ml nin civarına inmelidir !!! Androjen Deprivasyonu (hormonal tedavi ) sonrasında : 6 ay içinde normal sınırlar içine düşmelidir !!! Herhangi bir tedavi esnasında veya sonrasında PSA daki artış klinik veya radyolojik nüks bulgusundan 6 – 12 ay öncesini yansıtır. PSA > 10 ise % 50 organ sınırlı.artmış cinsel ilişki .ejekülasyon / masturbasyon: PSA'yı etkilemez. 60 – 69 yaş : 0 – 4. Yaşa bağlı PSA: Burada hastaların yaş dilimlerine göre en fazla çıkabilecek PSA değerleri saptanmış.stress . Fakat PSA’ sı normalken de % 15 lenf metastazının olabileceği de unutulmamalıdır. Ultrason: Hem prostat kanserini gösterme hem de yayılma derecesini anlamada önemli bir tetkiktir. Ultrason karından yapılabileceği gibi aşağıdaki resimde görüldüğü gibi makattan yapılabilmekte “trans rektal ultrasonografi TRUS“ ve prostat kanseri ve kanserin prostat dışına yayılımı net olarak görülmektedir. Oysa. Prostat kanserinden şüphelenildiği zaman iğne ile prostattan parça alınıp patolojide incelenilir. PSAD: PSA density: Serum PSA değeri / TRUS ile saptanan prostat volümü < 0. BPH / Prostat Ca ayırımı açısından daha etkin ve değerli olabilmesi için çeşitli parametreler araştırılmıştır. PSA < 4 mg ise kanserin % 80 organ sınırlı olma olasılığı vardır. PSA < 10 iken . 40 – 49 yaş : 0 – 2. (% 0.10 arasında ise BİOPSİ (TRUS eşliğinde) yapılmalıdır. PSA > 50 iken büyük oranda lenf metatstazı vardır.5 ng / ml 4.25 den fazlaysa benign olma ihtimali fazla olduğundan biopsiye gerek yoktur.fiziksel aktivite .15 ise benign Burada PSA değeri trans rektal ultrasonografide saptanan prostat hacmine bölünmüş ve bu değer % 15 in üzerinde çıktığında iyi huylu olma olasılığı yüksek kabul edilmiş 2. Prostat kanserine özgün olmadığından.9.5 .!!! * PSA. Free / total PSA < 0. TRUS ayrıca görerek biyopsi almada da kullanılır. Ultrason probundan sokulan otomatik iğneler yardımı ile kanserli alandan kontrollü bir şekilde değişik sayıda ( 8-12 kadrandan ) parça almak mümkündür.5 . Eksersiz .25 Bu oran genelde PSA nın 4 – 10 ng / ml arasında olan gri (gray) zon denilen riskli bölgedeki şahıslara uygulanmalı ve oranı 0. Free / Total PSA: > 0. Prostat Ca evrelemesinde ve tedavi sonrası durumun değerlendirmesinde yardımcı rol alır.5) [ kemik sintigrafisine gerek yok ] Radikal prostatektomi sonrasında 3 hafta içinde PSA ölçülemeyecek düzeye = 0. 50 – 59 yaş : 0 – 3.75 ng / ml / yıl olmalı Burada şüpheli hastalarda senelik PSA artışları kontrol edilmiş ve senelik artış hiçbir zaman total PSA için 0. kemik metastazı yok gibidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi PSA. PIN : Yüksek grade li PIN kendisi yükseltmez ancak genellikle Prostat ca ile birlikte olduğundan yüksek PSA ya rastlanır 10. 70 yaş ve üstü : 0 – 6.5 .25 ise ve PSA 4 . Bilgisayarlı Tomografi ve MR: Ultrasonografi gibi prostat kanserini gösterme ve . 1.8 in üzerinde olmaması gerektiği kabul edilmiş 3. BPH: 11. PSA Velocity: Artış Hızı : 6 ay arayla 3 kez alınan PSA ölçümlerinde yıllık PSA artışı < 0. aksi durum yani.

İşlemden sonraki ilk 2-3 haftada meni kanlı “hemospermi” gelebilir. Düz ve ilaçlı rontgen filmleri: Kanserin kemiklere veya akcigerlere yayılıp yayılmadığını anlamak için çekilir. hastada şikayete yol açmamış erken evredeki prostat kanseri yakalanabilmektedir. kanlı idrar yapma şikayetleri görülebilir.özellikle lenf bezlerine olan yayılma derecesini anlamada kullanılırlar. PIN ( PROSTATİK İNTRAEPİTELİAL NEOPLAZİ ) dir. Eğer doktor muayenesinde şüpheli bir bulguya rastlar veya PSA değeri hastanın yaşından beklenenden yüksekse veya kabaca 4 ng/ml'nin üzerinde olursa ileri tetkikler istenir. PROSTAT KANSERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR Erken teşhis mümkün müdür ? EVET! 50 yaştan başlamak üzere her erkek her yıl bir ÜROLOG’a muayene olmalı ve kanda PSA baktırmalıdır. Biopsilerde dikkat edilmesi gerek önemli bir tanı da. Gleason Skoru Nedir? Biopside kanser teşhis edildikten sonra. Düşük grade’li olanı iyi huylu kabul edilip önemsenmez ve hatta patolog raporunda bile belitmemesi gerektiği önerilmektedir. Bu işleme “tru-cut prostat biyopsisi“ denir. Eğer biyopsi negatif gelirse bu hastalar 6 ila 12 ay aralarla muayene ve PSA testi ile izlenirler. biopsi örneklerindeki kanser hücrelerinin görünümü . Bu şekilde henüz belirti vermemiş. TEŞHİS NASIL KONUR? Yukarıda sayılan şikayetlerle başvuran hastalarda öncelikle PSA değerleri incelenir ve hastaların parmakla muayenesinde “tuşe rektal = dijital rektal muayene“ rektumun hemen önünde bulunan prostat bezi hissedilerek büyüklüğü ve kıvamı hakkında bilgi sahibi olunur. İdrarda ve büyük tuvalette kan görülmesi işlemden sonraki 2-3 gün devam edebilir. Ayrıca rektum içinden yapılan ultrason tetkiki (transrektal ultrasonografi TRUS) ile de prostat hakkında fikir elde edilebilir. Bu bakımdan bu tip hastaları daha yakın aralıklarla takip etmeli ve daha sık biopsi yapılmalıdır. Bu hastalarda yüksek ateş ve idrar yaparken sancılanma. Yüksek grade’li olanı ise çok önemli olup kanser odaklarıyla yandaşlık gösterir. Eğer doktor yaptığı muayene ve istediği tetkikleri şüpheli bulursa. Düşük ve yüksek dereceli “grade” li PIN vardır. Kemik Sintigrafisi: Kanserin kemiklere yayılıp yayılmadığının anlaşılmasında kullanılan çok faydalı bir tetkiktir. PSA değeri > 10 ng/ml olan hastalarda yaptırılması tavsiye edilmektedir. içindeki çekirdeklerin büyüklüğü ve şekline bakarak üreme ve yayılım hızı . TRUS Biopsi işleminden sonra yan etkisi olarak her 200 hastadan 1 tanesinde biyopsi sonrası prostat enfeksiyonu gelişebilir. Eğer biyopside prostat kanseri teşhis edilirse. prostattan iğne ile parça alarak “TRUS BİOPSİ” mikroskop altında incelenmesini isteyebilir. PSA değeri > 20 ng/ml olan hastalarda yaptırılması tavsiye edilmektedir. Bu olasılığı en aza indirebilmek için TRUS Biopsi öncesinde hastalara koruyucu “profilaktik” antibiotik başlanmaktadır. Anestezi gerektirmez.

Düşük “Gleason Skoru”nda daha yavaş ilerleyen ve daha iyi prognoz söz konusudur. “10” aşırı hızlı ilerleme ve çoğalma kapasitesine sahip tümör anlamını taşır. “2” yavaş ilerleme potansiyeline sahip kanser hücrelerini ifade ederken. Bu tip hastalarda prognoz kötü kabul edilir. Gleason Skor 2-4: İyi differansiye (iyi nitelikte farklışama gösteren) kanser hücreleri Gleason Skor 5-6: Orta differansiye kanser hücreleri Gleason Skor 7-10: Kötü differansiye kanser hücreleri Yüksek “Gleason Skoru” aşırı hızlı çoğalma kapasitesine sahip tümörleri ifade eder ve teşhis edildiğinde. yüksek PSA nedeniyle yapılan prostat biopsisinde tespit edilmiş tümör T2 Tümör prostat içinde sınırlı ve muayenede hissedilebiliyor T2a Prostatın bir yanının (lobunun) yarısından azında tümör var T2b Prostatın bir yanının yarısından fazlasında tümör var T2c Prostatın her iki lobunda da tümör var T3 Tümör prostat kapsülünü aşmış T3a Tümör bir yanda prostat kapsülünü aşmış T3b Tümör iki yanda da prostat kapsülünü aşmış T3c Tümör seminal vezikülleri (meni kanalını) tutmuş T4 Tümör seminal vezikül dışındaki diğer komşu organları da tutmuş T4a Tümör mesane boynunu da tutmuş T4b Tümör prostat altındaki kaslara ve pelvik tabanı tutmuş Nx Bölgesel lenf bezlerinde örnekleme yapılmamış N1 Bölgesel lenf bezlerinde <2 cm tek bir adet lenf bezinde tümör var N2 Bölgesel lenf bezlerinde 2-5 cm arasında ya da 5 cm. prostat dışına yayılım ihtimalinin yüksek olduğu bilinmektedir. Gleason Skor’u 2 ile 10 arasında değişen bir skordur.hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan ve GLEASON SKORU olarak belirlenen bir derecelendirmeye tabii tutulur.den büyük olmayacak şekilde birçok lenf bezinde tümör var N3 Bölgesel lenf bezlerinde>5 cm boyutunda lenf bezinde tümör var Mx Uzak organlara tümör yayılımı konusunda değerlendirilemiş M1 Uzak organ metastazı var M1a Uzak lenf bezlerinde tümör var M1b Kemiklere atlamış tümör yayılımı var M1c Diğer organlarda tümör yaylımı var En çok kullanılan T1-T4 evrelemesinde basitleştirecek olursak: . PROSTAT KANSERİ EVRELEMESİ Tx Tümör varlığı değerlendirilmemiştir T0 Tümör yok T1 Klinik olarak parmakla ve görüntü ile tespit edilemeyen tümör T1a Diğer bir nedenle yapılan prostat ameliyatı sırasında bulunmuş ve örneklerin %5’inden azında saptanmış tümör T1b Diğer bir nedenle yapılan prostat ameliyatı sırasında bulunmuş ve örneklerin %5’inden fazlasında saptanmış tümör T1c Prostat muayenesi normal olupta.

Medikal onkolog ve Radyasyon onkologu ekip anlayışıyla hastaya yaklaşmalı ve pek çok faktörü göz önüne alarak tedavi planını belirlemelidir. RT + hormon.RADİKAL CERRAHİ (15 yıllık yaşam süresi anlamlı) • Grade’ i düşük (Gleason Skor 1-4) . *** Grade’ i yüksek (Gleason Skor 7-10) ise Radikal Cerrahi uygundur.medikal kastrasyon kemoterapi kriyoterapi Tedavi seçeneğinin belirlenmesinde en önemli kriterler. Radikal Cerrahi + Geç Hormonal tedavi. Bu durumda kanserin büyümesini yavaşlatmayı veya durdurmağı amaçlayan tedavi seçenekleri ön plana çıkar.perineal laparoskopik radyoterapi: external .lokalize prostat Ca larda beklenen yaşam 10 yıldan az ise.Radyoterapi (RT) (10 yıllık yaşam süresi = Radikal cerrahi % 80) . kanseri vücuttan tamamen çıkarmak ya da kanser hücrelerini öldürmektir. Hastanın genel durumu. Brakiterapi. RT.brakiterapi hormonal tedavi: cerrahi kastrasyon . T4 de ise uzak organlara da yayılım vardır. T3 de yakın dokulara da metastaz (yayılım) yapmıştır. PROSTAT KANSERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ: radikal prostatektomi: retropubik . Eski ancak hala kullanılan bir sistem de ise: Evre A ve B'de kanser prostat bezinde sınırlı kalmıştır. Tek başına veya ilaveten Hormonal tedavi uygulanabilecek tedavi alternatiflerindendir! Amaç: Hastalığın ilerlemesinin kontrol altına alınması ve hayat kalitesinin bozulmasını önlemek. . Erken hormonal tedavi (androjen ablasyonu).Radikal cerrahi uygundur. Lokalize Prostat Kanserinde: T1 . Geç endokrin tedavi. Biopsideki hücre özelliği (Gleason skoru) ve Kanserin Evresi (stage) dir. Radikal Cerrahi. Lenf Nodüllerine Metastazlı Prostat Kanserlerinde (T4) Tedavi: 10 yıllık sürvi % 30 civarındadır.RT . Ürolog. Evre C'de yakın dokulara da metastaz (yayılım) yapmıştır.Bekleme .organa sınırlı . yakın takip . External RT. kanser hücreleri tamamen temizlenmeyecek ya da öldürülemeyecek kadar çoğalmış demektir. Evre D de ise kemik gibi uzak organlara da metastaz yapmıştır. Lokal Yayılım Gösteren Prostat Kanserinde (T3) Tedavi: Bekle gör. Radikal Cerrahi + Aynı Anda Hormonal Tedavi. . METASTATİK PROSTAT KANSERLERİNDE HORMONAL TEDAVİ: Eğer kanser ileri evrelere ulaşmış ise. Radikal Cerrahi + (cerrahi sonrasında) Adjuvan KT denenebilir . PSA'nın yüksekliği.T2: ERKEN EVRE TEDAVİSİ Erken evrelerde birinci amaç. PSA takibi ve progresyon durumunda uygun tedavi ** Grade’ i orta derecede (Gleason Skor 4-7) ise.T1-T2 de kanser prostat bezinde sınırlı kalmıştır.

Biculamid. Antiandrojenler). gibi ilaçları aylık veya 3 aylık depo dozlarıyla karın cildinden uygulayarak cerrahi kastrasyona eşdeğer tablo elde edilebilir. Cerrahi kastrasyon = BİLATERAL ORŞİEKTOMİ: En kolay ve ucuz yöntemdir . Medroxyprogesterone acetate Hem antiandrojenik (prostattaki hücre duvarındaki andojen reseptörlerine bağlanarak androjenlerin etki etmesini önleme ) hemde progestatsyonel etki ( LH sekresyonunu önleme ) vardır. LH seviyesi normal olup. Miyocard infartüsüne neden olduğu için bugün kullanılmamaktadır. Flutamid – . alfa agonist olan Clonidin veya ciproteron asetat verilebilir. LHRH kullanımında ilk 15 gün süresince Testosteronda artma olacaktır. Ömür boyu uygulanımı gerektiği için oldukça pahalıdır. Potens ve libido devam eder. cerrahi olarak testislerin alınmasıyla ulaşılmaya çalışıldığında CERRAHİ KASTRASYON ( bilateral orşiektomi ) olarak adlandırılır. Östrojen Tedavisi: Negatif feedback mekanizma ile LHRH ve dolayısiyle Testosteron üretiminin azalmasına neden olur. % 5'i sürrenallerden (böbrek üstü bezi) salınır. Ancak. Bu ilaçlara "antiandrojenler" denir. LHRH analogları = medikal kastrasyon: leuprorelin . Komplet Hormonal Tedavi: Hem cerrahi kastrasyon (orşiektomi). vücuttaki tüm testosteron etkisini tam olarak engellemezler. Nilutamide. ANTİANDROJENLER: steroidal ve nonsteroidal tipleri vardır. İmpotans – sıcak basması – libido kaybına neden olur. Hormonal temelli bu amaca ilaçlarla ulaşıldığında MEDİKAL KASTRASYON (Östrojen tedavisi .Prostat kanseri temelde testosteron gibi erkelik hormonlarının etkisi ile büyür.buserelin triptorelin vs. erkeklik hormonlarının kanser hücrelerini beslemesini engellemek ile mümkün olabilir. LHRH agonistlerinin verilmesi . İlerlemiş prostat kanserinin tedavisi . Ancak testosteronun % 3'ü serbest halde olup prostat hücrelerine diffüze olur. Saf Antiandrojen: Nonsteroidal Antiandrojen: Flutamid. Serum testosteronu normal veya yüksektir. Östrojenle aynı etkiyi gösterir ancak kardiovasküler sisteme (CVS) yan etkileri daha azdır. Testosteronun prostat hücresiyle etkileşimi engellendiğinde kanser gelişim de durdurulmuş olur. Sıcak basması orşiektomiden fazladır bu sebeple. Steroidal Antiandrojenler: CPA : Ciproteron asetat. Bu nedenle. Dolaşımdaki testosteronun % 95’i testisler.goserelin . Megestrol acetate. Bu sebeple metastazlı hastalarda flare effect adı verilen spontan (kendiliğinden) kırıklara neden olabileceği için bu dönemde antiandrojenlerle birlikte kullanılması uygundur. bu hormonların etkisini ortadan kaldırmak için ek ilaçların kullanılmasına gerek vardır. hem de medikal kastrasyon (LHRH analogları enjeksiyonu) testis kaynaklı testosteron etkisini ortadan kaldırırlar. Diffüze olan bu testosteron prostatta 5 alfa reduktaz enzimi ile dihidro testosterona (DHT) dönüşür bu da nukleustaki (çekirdek) androjen reseptörlerine bağlanır ve nukleus içine girer orada m RNA yı aktive eder ve protein sentezi ve hücre gelişimi sağlanır. Böbrek üstü bezleri de çok az oranda da olsa bir miktar testosteron etkisi gösteren hormon sentezlerler.

Vücut dışından şua tedavisi. yani PSA seviyeleri artmaya başlar. amaç aynıdır. Ancak tüm tedaviler paliyatif olmaktan ileriye gidemezler. Günümüzde gelişen cerrahi teknikler sayesinde özellikle sinir koruyucu teknikler (nerve sparing ) ile yukarıda sayılan komplikasyonlar çok düşük oranlara indirilmiş vaziyettedir. Medikal veya cerrahi kastrasyonun antiandrojen ilaçlar ile kombine edilmesine komplet hormonal tedavi denir. RETROPUBİK . b) BRAKİTERAPİ (IŞINLI ÇEKİRDEK TEDAVİSİ): PROSTAT KANSERİNDE MODERN TEDAVİ: Prostat bezi içerisine küçük radyoaktif tohumları ekerek uygulanan bir tedavidir. Bu ilaçlar kan dolaşımındaki testosteronun prostat hücrelerine ulaşmalarını engellerler. Ketokonazol de hem androjen yapımını bozar hemde sitotoksik etkilidir.Etoposid . Amaç: “Kanserden korunma (prostatın çıkarılması ile vücuttan kanser hücrelerini tam olarak temizlemek) + idrar kontinansının sağlanması ve cinsel yaşamın sürdürülebilmesi“ dir. Kemik ağrıları için Stronstium-89 . Tamoksifen de kemik met. RADYOTERAPİ: a) EXTERNAL BEAM RADYOTERAPİ: Radyasyon ışınlarının vücut dışından prostat bezine doğrudan uygulanması ile yapılan bir tedavi şeklidir. Total androjen blokajı altındaki hastaların % 50 sinde androjen reseptörlerinde mutasyon olur ve PSA artar. . Cevap yoksa Kortikosteroidler denenebilir.5 sene gibi bir süre sonra hormona refrakter hale geçerler.PERİNEAL . Buna antiandrojen withdrawal sendrom (yoksunluk sendromu) denir. idrar kesesi ve kalın barsağı da etkileyerek bazı idrar veya dışkılama sorunlarına yol açmaktadır. Bu durumda antiandrojenin kesilmesi bazen düzelmeye neden olur. HORMON TEDAVİSİNE DİRENÇLİ (REFRAKTER) PROSTAT KANSER TEDAVİSİ: Bütün hastalar toplan 1.Sanarium 153 veya Radyoterapi (ışın tedavisi) kullanılabilmektedir.Paclitaxel Docataxel . Komplet hormonal tedavi vücuttaki erkeklik hormonu etkisini tam olarak ortadan kaldırır ve tümörün büyümesini yavaşlatır.Mitoxantrone kullanılmaktadır. lerinde gerilemeye neden olabilmektedir. Bu durumda İKİNCİL (sekonder) hormono terapi veya KEMOTERAPİ yapmak gerekir. Kemik kırıklarını engellemek için ise tedaviye Zoedronate eklenmesi artık rutine alınmıştır. Kemoterapötik ajan olarak da: Estramustin fosfat . 2 ay kadar sürmekte. RADİKAL PROSTATEKTOMİ: Prostatın ve seminal bezlerin ameliyat ile komple çıkartılmasıdır.LAPAROSKOPİK yapılabilir.Biculamid – Ciproteron Asetat bu grup ilaçlardır. Kullanılan metoda göre değişik oranlarda kanama ve ameliyat sonrası gelişebilecek İktidarsızlık ( empotans ) ve idrar tutmada zaafiyet ( inkontinans ) gibi yan etkileri olabilir.

karın ağrıları. Prostat brakiterapisi için prostat bezi içine yerleştirilen çekirdekler. grade’i yüksek anöplöid kanserlerde ilerleme hızlı olduğundan EVET. Çekirdek yerleştirme işlemi. Prostat brakiterapisinde. Dolayısıyle ancak % 15 kadar hasta gerçek tedavi şansını yakalayabilecektir. açık ameliyatlarda görülen kanama. barsaklar. adına çekirdek (seed) denilen pirinç tanesine benzer ışın kaynakları. kanseri yokedici ışınları veren radyasyon kaynağının direkt olarak kanserli organın içine yerleştirilmesiyle yapılan bir çeşit şua tedavisidir. prostat kanser hücrelerini yavaş yavaş öldürerek hastalığı tedavi eder. teknolojinin de gelişmesiyle son yıllarda adeta yeniden dirilmiş ve şu anda A. Aslında 20. mengalami pembengkakan yang kadang-kadang disertai pendarahan. BRAKİTERAPİ UYGULANIŞ YÖNTEMİ Hasta anestezi altında ve jinekolojik pozisyonda tutulup TRUS eşliğinde radyoaktif çekirdekler yerleştirilmekte. wasir atau ambeien disebabkan oleh kesalahan dalam melakukan gerakan pada . genel anestezi altında yapılır ve hasta en çok bir gün sonra taburcu edilir. ameliyathane ortamında. Ayrıca.İşte prostat kanseri tedavisindeki bütün bu risk ve istenmeyen etkilerin en aza indiği. Brakiterapi.B. son zamanların çığır açan gelişmesi ise “BRAKİTERAPİ” dir. Radyasyon tedavisi de iktidarsızlık.!!! Bu durumun Türkiye'de çok daha aşağı oranlarda olduğu tahmin edilmektedir! Bu grupta da Radyoterapi veya Radikal cerrahinin morbiditesi göz önüne alındığında ve 10 yıl sonraki nüks oranları dikkate alındığında erken evrede yakalansa dahi tedavinin gerekliliği tartışılmaktadır. yüzyılın başlarından itibaren denenmeye başlayan ve zaman zaman terk edilen bu yöntem.D ve Avrupa’da gittikçe artan oranda uygulanmaya başlamıştır. çevre damar ve sinirler gibi komşu organlara herhangi bir zarar vermezler. ishal. Bu çekirdeklerden yayılan ışınlar (radyasyon). makat bölgesinden sokulan iğneler aracılığıyla prostat bezi içine yerleştirilir. Amerika'da prostat kanserli hastaların ilk başvurularında % 30’unun yaygın metastazlı (dissemine) . atau sering disebut ambeien (dalam bahasa Inggris atau Latin disebut Hemorrhoid dan dalam bahasa kedokteran disebut Piles) adalah penyakit atau gangguan pada anus dimana Sphinchter Ani atau bibir anus. ışınlarını sadece birkaç milimetre uzağa yaydıklarından. Dalam beberapa kasus. makatta rahatsızlık ve idrar yapmakta zorluklar gibi yan etkilere neden olabilir.% 30’unun extraprostatik yayılmış kanseri olduğu ve % 10’ununda BPH nedeniyle yapılan prostatektomi biopsi numunesinde (spesimeninde) şans eseri (insidental) olarak kanser saptanarak tanı konduğu anlaşılmaktadır. yara iltihaplanması veya açılması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmaz. Yalnız bazı hastalarda geçici olarak idrar yapma zorluğu gelişebilir ve bir süre sonda konulabilir. Bunların yarısı kadarı da en uygun olarak kabul edilen radikal cerrahi sonrası daha yüksek evrelerde olduğu saptanmaktadır. idrar torbası. Aksi durumda yavaş ilerleme olduğundan gerekliliği sorgulanabilir !!! Wasir. Yani hastaların ancak % 30 luk bir bölümünde tam anlamıyla (küratif) tedavi yapılabilecektir. Soru: Erken teşhis gerekli midir? Genç.

Iritan ini dapat berpotensi menjadi kanker bila tidak segera ditangani. penyebabnya adalah karena mengejan terlalu keras saat buang air besar dan terlalu banyak duduk atau berdiri. terlalu banyak duduk atau berdiri. pembuluh vena digantikan oleh jaringan parut. Gejala Wasir bisa mengeluarkan darah. bisa dibantu dengan pemeriksaan anoskopi dan sigmoidoskopi Pengobatan Biasanya. Itu disebabkan karena wanita lebih sering mengalami pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena (misalnya saat menstruasi atau hamil) dibandingkan pria.olahraga tertentu misalnya pada olahraga angkat beban atau olahraga pernapasan. mengejan terlalu keras saat buang air besar (biasanya akibat konstipasi) dan dapat terjadi juga pada wanita hamil. sehingga tinja mengandung darah atau terdapat bercak darah di handuk/tisu kamar mandi. Suntikan skleroterapi diberikan kepada penderita wasir yang mengalami perdarahan. Rasa gatal ini terjadi karena keadaan wasir yang terkeluar itu menghambat pembersihan anus secara efisien. Obat pelunak tinja atau psilium bisa mengurangi konstipasi dan peregangan yang menyertainya. Diagnosis Diagnosis wasir yang membengkak dan terasa nyeri ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan di daerah anus dan rektum. Tetapi jumlah darah biasanya sedikit dan wasir jarang menyebabkan kehilangan darah yang berat atau anemia. Tetapi umumnya. misalnya tumor atau kanker. Wasir yang menonjol keluar mungkin harus dimasukkan kembali dengan tangan perlahan-lahan atau bisa juga masuk dengan sendirinya. juga lebih rawan terjadi pada wanita daripada pria. Wasir dapat membengkak dan menjadi nyeri bila permukaannya terkena gesekan atau jika di dalamnya terbentuknya pembekuan darah. Untuk keadaan yang lebih serius. Darahnya bisa membuat air di kakus menjadi merah. Kadang wasir bisa mengeluarkan lendir dan menimbulkan perasaan bahwa masih ada isi rektum yang belum dikeluarkan.dapat menyebabkan partikel-partikel kecil dari feses menumpuk pada kulit perianal dan bekerja sebagai iritan. . terutama setelah buang air besar. Dengan suntikan ini. faktor genetika (keturunan). wasir tidak membutuhkan pengobatan kecuali bila menyebabkan gejala. Gatal pada daerah anus (pruritus ani) bisa menjadi gejala dari wasir.

Pembedahan mungkin digunakan bila pengobatan lain gagal. Pengobatan ini dilakukan dengan selang waktu 2 minggu atau lebih. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi (buang air besar . yang dengan segera akan mengurangi nyeri. dubur. Salah satu dari otot sphinkter merupakan otot polos yang bekerja tanpa perintah. Nyeri dan pembengkakan biasanya akan berkurang beberapa saat kemudian. sedangkan lainnya merupakan otot rangka. Anus sering dianggap sebagai bagian yang tabu oleh berbagai kelompok masyarakat. Paksaan ini menyebabkan feses masuk ke saluran anus. Cara ini. Bila wasir dengan bekuan darah menyebabkan nyeri. . Struktur Anus manusia terletak di bagian tengah bokong. diikat dengan pita karet.BAB).Wasir dalam yang besar dan tidak bereaksi terhadap suntikan skleroterapi. Terdapat dua otot sphinkter anal (di sebelah dalam dan luar). Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphinkter. Wasir juga bisa dihancurkan dengan menggunakan laser (perusakan laser). maka bisa diobati dengan cara: • • • duduk berendam dalam air hangat mengoleskan salep obat bius lokal pengompresan dengan kemiri. Peran pada defekasi Ketika rektum penuh akan terjadi peningkatan tekanan di dalamnya dan memaksa dinding dari saluran anus. dan bekuan menghilang setelah 4-6 minggu. meyebabkan wasir menjadi layu dan putus tanpa rasa sakit. Mungkin diperlukan 3-6 kali pengobatan. yang merupakan fungsi utama anus. disebut ligasi pita karet. anus. atau lubang bokong (Latin: ānus) adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Pengeluaran feses diatur oleh otot sphinkter. Otot ini membantu menahan feses saat defekasi. sinar infra merah (fotokoagulasi infra merah) atau dengan arus listrik (elektrokoagulasi). Pilihan lainnya adalah memotong vena dan mengeluarkan bekuan. bagian posterior dari peritoneum. Anus Dalam anatomi.

Sabun yang keras atau membersihkan dengan kertas tisu toilet yang kasar dapat membuat iritasi kulit di sekitar atus dan dapat membuat rasa gatal. Freud menyebutkan hipotesisnya bahwa anak balita dapat merasakan kenikmatan seksual saat membuang feses. Pubertas Selama masa pubertas. kadang-kadang disebut sodomi. menyebutkan tingkat anal sebagai salah satu tingkatan perkembangan. Patologi . Membasuhnya dengan sabun dan air akan membuat anus tetap dalam keadaan bersih. Peran pada seksualitas Anus memiliki banyak badan akhir saraf dan merupakan daerah yang peka. Seks anal. Bagi pria. kenikmatan seks anal diperkirakan berasal dari hubungan rektum dan vagina yang dekat secara anatomis. daya cengkeram dari anus disebutkan sebagai salah satu faktor kenikmatan seks anal. rambut pubis akan tumbuh mengelilingi anus pada remaja berusia 18 tahun. Cedera pada otot sphinkter dapat mengganggu kontrol terhadap defekasi. Penetrasi anus dengan penis atau benda lainnya dapat membuat iritasi di bagian dalam anus. Biasanya anus dibersihkan dengan membilasnya dengan air atau kertas tisu toilet. seperti tumbuhnya rambut pubis di sekitar anus. Kesehatan Kebersihan adalah faktor yang penting untuk kesehatan di sekitar anus. Seks anal dapat saja memberikan rangsangan bagi pasangan yang saling berhubungan (mengingat banyak badan akhir saraf di anus).Untuk mencegah penyakit pada anus dan dalam rangka hidup sehat. Beberapa hewan juga melakukan seks anal. adalah aktivitas seksual yang ditabukan oleh sebagian masyarakat. perlakuan sodomi merupakan perbuatan kriminal dan dikenai sanksi hukum. Teori Sigmund Freud mengenai perkembangan psikoseksual. manusia selalu membersihkan anus setelah defekasi. hormon testosteron memberikan dampaknya pada beberapa bagian tubuh pria (sekitar 13-14 tahun). Di Indonesia. Hal ini dapat dicegah dengan lubrikasi. Bagi wanita.

Pada bayi dapat terjadi stenosis (tidak adanya saluran) anus. Konstipasi yang cukup hebat disebut juga dengan obstipasi. Sedangkan dengan cara sedikit dipaksa yang biasanya untuk penderita obstipasi.Kanker dan wasir adalah penyakit pada anus yang sering terjadi. terapi serat. tinja berbentuk cair. Pengobatan dan peredaan konstipasi secara alami dapat dilakukan dengan pengubahan pola makan menjadi lebih sehat. memijat perut. minum air putih sebanyaknya. akibat kelainan kongenital (kelainan yang terjadi saat bayi dalam masa kandungan). rajin berolahraga. Konstipasi atau sering disebut sembelit adalah kelainan pada sistem pencernaan di mana seorang manusia (atau mungkin juga pada hewan) mengalami pengerasan feses atau tinja yang berlebihan sehingga sulit untuk dibuang atau dikeluarkan dan dapat menyebabkan kesakitan yang hebat pada penderitanya. maka penderita dilarang: • • • • Menahan buang air besar Mengkonsumsi makanan siap saji dan bersifat panas Makan dalam porsi yang banyak Meminum minuman yang berkafein dan soft drink Penyebab . meminum minuman prebiotik dan probiotik. yaitu dengan mengkonsumsi obat pencahar disebut laksatif (yang kadang-kadang menyebabkan perut terasa melilit berlebihan. Setiap tahunnya kira-kira lebih dari 2. atau bahkan ketergantungan obat pencahar). Agar penderita konstipasi dapat cepat sembuh.5 juta orang pergi ke dokter karena masalah konstipasi. atau membiasakan diri untuk buang air besar setiap hari dengan membuat jadwal buang air besar yang disebut bowel training. Anus juga merupakan tempat penularan penyakit seks menular (PMS). dan pembedahan (walaupun pilihan ini cukup jarang dilakukan). engobatan Foto hasil sinar-x seseorang yang sedang mengalami konstipasi atau sembelit. Dan obstipasi yang cukup parah dapat menyebabkan kanker usus yang berakibat fatal bagi penderitanya. penghisapan tinja atau feses dengan alat khusus.

dan terasa berat sehingga malas mengerjakan sesuatu bahkan kadang-kadang sering mengantuk. dan lebih sedikit daripada biasanya. efek samping akibat meminum obat tertentu (misalnya obat antidiare. karena pola makan. Usus kurang elastis (biasanya karena mengalami kehamilan atau usia lanjut). Bahkan diperkirakan sekitar 80% manusia pernah mengalami konstipasi atau sembelit. dan masih banyak lainnya. Lebih sering buang angin yang berbau lebih busuk daripada biasanya. 2 (konstipasi sedang) dan 3 (konstipasi ringan) dari Bristol Stool Chart yang menunjukkan tingkat konstipasi atau sembelit. pengaruh hormon dalam tubuh.Model tinja atau feses 1 (konstipasi kronis). stres dalam pekerjaan. lebih panas. tubuh berkeringat dingin. sedang dalam masa kehamilan. berbunyi saat air diserap usus. Tubuh tidak fit. disebakan oleh penyakit.gaya hidup dan bentuk usus besar setiap orang berbeda-beda. tidak nyaman. cepat lelah. penuh. menderita panas dalam. Tanda dan gejala Gejala dan tanda akan berbeda antara seseorang dengan seseorang yang lain. terasa seperti ada yang mengganjal. . kekurangan cairan tubuh atau dehidrasi. dan tubuh terasa terbebani yang mengakibatkan kualitas dan produktivitas kerja menurun. dan gerakannya lebih lambat daripada biasanya. karena usia lanjut. hormon. kelainan anatomis pada sistem pencernaan. Konstipasi atau sembelit adalah keluhan pada sistem pencernaan yang paling umum dan banyak ditemui di masyarakat luas termasuk di sekitar kita. analgesik. kekurangan asupan vitamin C. tidak bersemangat. dan bahkan terasa kaku. menahan rangsangan untuk buang air besar dalam jangka waktu yang lama dan seharusnya segera dikeluarkan dan dibuang. Sering berdebar-debar sehingga cepat emosi yang mengakibatkan stres sehingga rentan sakit kepala atau bahkan demam. tetapi biasanya gejala dan tanda yang umum ditemukan pada sebagian besar atau kadangkadang beberapa penderitanya adalah sebagai berikut: • • • • • • • • • • Perut terasa begah. gaya hidup yang buruk. tidak plong. aktivitas yang padat. kekurangan makanan berserat. Aktivitas sehari-hari terganggu karena menjadi kurang percaya diri. dan meningkatnya waktu buang air besar (biasanya buang air besar menjadi 3 hari sekali atau lebih). Bagian anus atau dubur terasa penuh. dan antasida). Pada saat buang air besar feses atau tinja sulit dikeluarkan atau dibuang. Penyebab umum konstipasi atau sembelit yang berada disekitar kita antara lain karena sedang menjalankan ibadah puasa. dan kadang-kadang harus mengejan ataupun menekan-nekan perut terlebih dahulu supaya dapat mengeluarkan dan membuang tinja (bahkan sampai mengalami ambeien). lesu. dan terganjal sesuatu disertai sakit akibat bergesekan dengan tinja atau feses yang kering dan keras atau karena mengalami ambeien atau wasir sehingga pada saat duduk terasa tidak nyaman. Menurunnya frekwensi buang air besar. Tinja atau feses lebih keras. dan berwarna lebih gelap daripada biasanya.

Karena kinerja hati terbebani. Gangguan yang dapat terjadi misalnya kulit kusam. Gangguan kulit Gangguan kulit biasanya jarang ditemukan pada penderita konstipasi biasa dan lebih rentan menyerang penderita obstipasi.Sedangkan untuk konstipasi yang kronis atau obstipasi. Tubuh sering terasa panas. Gejala akibat penyebaran toksin inilah yang dapat langsung terlihat pada kulit penderita. eksim. dan lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan dengan pria. Pada anak-anak. Manusia dapat melakukan buang air besar beberapa kali dalam satu hari atau satu kali dalam beberapa hari. Konstipasi atau sembelit lebih sering terjadi pada anak-anak (karena sistem pencernaan pada anakanak belum terlalu sempurna) dan orang tua (karena kinerja sistem pencernaan pada orang tua menurun). Apabila si penderita memilliki daya tahan tubuh yang lemah maka gangguan tersebut akan semakin tampak. Tetap merasa lapar tapi ketika makan akan lebih cepat kenyang (apalagi ketika hamil perut akan terasa mulas) karena ruang dalam perut berkurang. Tinja sangat keras dan berbentuk bulat-bulat kecil. Mengalami mual bahkan muntah. jerawat. Frekwensi buang air besar dapat mencapai berminggu-minggu. konstipasi dapat mengarah kepada soiling (enuresis dan encopresis). biasanya gangguan-gangguan tersebut . lemas dan berat. Yang lainnya Munculnya rasa mulas dan nyeri pada perut bukan suatu tanda dan gejala. Biasanya gangguan-gangguan ini hanya dapat hilang bila si penderita sudah sembuh dari konstipasi atau obstipasi. Penyebabnya karena racun atau toksin yang berasal dari tinja menumpuk di usus besar dan membebani kinerja hati. maka toksin itu menyebar ke seluruh tubuh. dan sebagainya. Sering kurang percaya diri dan kadang-kadang ingin menyendiri. Tetapi bahkan dapat mengalami gangguan yaitu hingga hanya beberapa kali saja dalam satu minggu atau dapat berkali-kali dalam satu hari. [1] Buang air besar (biasanya disingkat menjadi BAB) atau defekasi adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang padat atau setengahpadat yang berasal dari sistem pencernaan mahkluk hidup. flek hitam. gejala pada penderitanya tidak terlalu berbeda hanya saja sedikit lebih parah yaitu: • • • • • • • Perut terlihat seperti sedang hamil dan terasa sangat mulas. begitupula mulas dan nyeri yang tak tentu juga tidak menuju ke suatu gejala penyakit.

Ketika rektum telah penuh. Selama buang air besar. diafragma. Keadaan demikian disebut dengan diare. dan tinja menjadi sangat padat. Akibatnya. Jika buang air besar tidak dapat dilakukan untuk masa yang agak lama dan tinja terus mengeras. Tekanan darah meningkat dan darah yang dipompa menuju jantung meninggi. tinja menjadi lebih encer sehingga perut terasa mulas dan dapat terjadi pembuangan secara tanpa diduga. Otot-otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf sekitarnya dapat membuat suatu rangsangan untuk mengeluarkan tinja keluar tubuh. . Mekanisme Gerakan peristaltis dari otot-otot dinding usus besar menggerakkan tinja dari saluran pencernaan menuju ke rektum. Jika tindakan pembuangan terus ditahan atau dihambat maka tinja dapat kembali ke usus besar yang menyebabkan air pada tinja kembali diserap. Otot sphinkter pada anus akan membuka lubang anus untuk mengeluarkan tinja. Tinja akan didorong menuju ke saluran anus. bila ada infeksi bakteri atau virus di usus maka secara refleks usus akan mempercepat laju tinja sehingga penyerapan air sedikit. otot dinding abdomen. Sementara. Pada rektum terdapat bagian yang membesar (disebut ampulla) yang menjadi tempat penampungan tinja sementara. konstipasi dapat terjadi. Pernapasan juga akan terhenti sementara ketika paru-paru menekan diafragma dada ke bawah untuk memberi tekanan. otot dada.diakibatkan oleh gaya hidup yang tidak benar dan jika dibiarkan dapat menjadi masalah yang lebih besar. tekanan di dalam rektum akan terus meningkat dan menyebabkan rangsangan untuk buang air besar. dan diafragma pelvis menekan saluran cerna.

kematian. radang. Kehilangan kontrol dapat terjadi karena cedera fisik (seperti cedera pada otot sphinkter anus).Pengaturan buang air besar Buang air besar dapat terjadi secara sadar dan tak sadar. dan faktor faal dan saraf) . penyerapan air pada usus besar yang kurang (menyebabkan diare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful