Anda di halaman 1dari 136

www.cimec.

ro
www.cimec.ro
~·IUZEUL DE ISTORIE
AL REPUBl.1CII SOCIALISTE RO~[\„"\lA

El.GEN C0.'1ŞA

BIBLIOGRAFIA
PAI ,EOLITICUllJI
ŞI MEZ.OLfTICUllJI
DEPE
ROMANIEI

www.cimec.ro
A
CUVINT ÎNAINTE

Paleoliticul (epoca pietrei cioplite}, cea mai veche etapădindez­


voltarea multimilenară a omenirii şi cea dintîi în scara de evoluţie a
primei orînduiri sociale, Comuna Primitivă, a atras atenţia cercetă­
torilor arheologi, istorici şi antropologi încă de multă vreme şi de
pretutindeni - ·neîndoielnic, datorită marilor întrebări pe care, mai
ales, aici le implică cunoaşterea procesului devenirii umane; desigur,
datorită ipostazelor cu adevărat fascinante în care s-a înfăţişat dez-
voltarea somatică, spirituală şi a creaţiei materiale a grupurilor ome-
neşti primare.
Un atare interes ştiinţific - pe deplin justificat, după cum s-a
putut vedea - a caracterizat de timpuriu şi cercetarea istorică şi ar-
heologică din ţara noastră. Îl confirmă cele dintl'i consemnări referi-
toare la vestigii paleolitice, înregistrate de presa şi de literatura de
informare ştiinţifică încă din deceniul al optulea al veacului trecut, dar
mai ales bogata literatură de specialitate ce s-a dezvoltat pînă azi,
abordtnd fenomene, manifestări şi descoperiri proprii paleolitic ului
şi me:zoliticului din spaţiul carpato-danubiano-pontic dintre cele mai
interesante şi mai caracteristice. S-a ajuns astfel şi în acest dome-
niu al investigaţiei româneşti la o impresionantă acumulare a docu-
mentării, care pune, firesc, problema ordonării sale, a elaborării u-
nor instrumente de lucru, menite să-l călăuzească pe omul de strictă
specialitate, ca şi pe cel neprevenit, către aflarea surselor celor
mai autentice, către adevărurile cele mai verificate şi mai autorizate.
Doctorul Eugen Comşa, reputat specialist în domeniul arheolo-
giei Comunei PrimitivP-, cel căruia cercetarea arheologică de la noi îi
datorează şi cea dîntîi bibliografie a neo-eneoliticului carpato-danu-
bian, are meritul incontestabil de a fi iniţiat şi elaborat acum o nouă
lucrare de gen: "Bibliografia paleoliticului şi mezoliticului de pe te-
ritoriul României". Lucrarea de faţă completează cu încă un element
o ambiţioasă întreprindere ştiinţifică anunţată de autor şi pe care, se
vede, o realizează pe cît de competent, pe atît de entuziast şi de te-
nace: alcătuirea unei bibliografii a "preistoriei României, de la pri-
mele manifestări de activitate conştientă a omului pe meleagurile
n-:iastre şi pînă la anul 100 e.n.".
Cu satisfacţia cu care a editat, nu cu mult timp în urmă, volu-
mele lucrării bibliogr:ifice consacrate neo-eneoliticului, Muzeul Na-
ţional de Istorie publică acum "Bibliografia paleoliticului şi mezoliti-
cului din România" - şi de această dată nutrind convingerea că se an-
gajează într-un efort util nu numai ştiinţei arheologiei, dar, în egală

www.cimec.ro
V
măsură, muzeologiei din ţara noastră. fn a.devlr, muzeele româneşti
sînt principalul depozitar şi al vestigiilor paleolitice recoltate din pl-
mînturile carpato-dunărene. S înt, pe cuprinsul ţării, unităţi - cele
din Lugoj, Ora.dea, Botoşani, Craiova, Alexandria, :Rtmnicu Vîlcea -
care şi-au dob.tndit merite unanim recunoscute în cercetarea, păstra­
rea şi valorificarea resturilor de vieţuire şi de cultură materială din
epoca pietrei cioplite. În ce-l priveşte, Muzeul de Istorie al Republi-
cii Socialiste România este deţinătorul unui bogat şi reprezentativ
fond de vestigii paleolitice şi memlitice, .în cadrul clruia se află şi
loturi de piese al clror interes ştiinţific şi muzeistic iese evident din
cercul valorilor comune, de serie: colecţia de cioplitoare unifaciale
şi bifaciale proprii aşa numitei "culturi de .prund" (oldowaiene) din
paleoliticul inferior, descoperite .în bazinul Argeşului, .în împrejuri-
mile oraşului Piteşti; bogata şi var.ia.ta colecţie de silexuri graveti-
ene, din paleoliticul superior, descoperite la Dorohoi-Strahova; _se-
riile de descoperiri epipaleolitice-mezolitice de la Ceahlău-Poiana
"Trei Scaune" (aşa-numita cultură swideria.Dă) sau de la Cuina Tur-
cului (cultura romanello-azrnană) ş.a.m.d. Astfel, implicate nemij-
locit în opera de studiere, clasificare şi valorificare a celor mai
vechi vestigii de existenţl umanl pe plm.întul României, muzeele sînt,
la fel de interesate rn progresul literaturii ştiinţifice proprii acestui
domeniu şi, în primul rînd, .în elaborarea şi difuzarea instrumentelor
de lucru celor mai utile: cataloagele şi repertoriile bibliografice. Lu-
crarea pe care dr.Eugen Comşa a încredinţat-o publiclrii se inse-
riază .în rîndurile acestora din urmă - şi tocmai de aceea Mu:1eul Na-
ţional de Istorie a purces, cu deplină adeziune, la editarea ei.
Cititorul lucrării de faţă va afla - întocmai ca în precedenta bi-
bliografie elaborată de dr.Eugen Com!Şa, selectată, cu maximi acri-
bie - întrl'&ga literaturii consacra.tll arheologiei paleoliticului şi mem-
litic ului, materializată la nivelul anului 1977, în 1061 titluri. După
ordonarea acestora potrivit cu succesiunea al!abeticl a autorilor, un
indice alfabetic al autorilor şi un altul, de asemenea alfabetic, de lo-
curi înpduie accesul lejer cUre o literaturl de strictă specialitate,
ce apare aJ!ltlzi pe c.l'.l. de ampll, de dezvoltatl cantitativ, pe attl de
pulverizatl. Tot at.l'.l. de util, constituind încă o "cheie" oferită de au-
tor pentru a pUrunde .în labirintul documentaţiei scrise a paleoliticu-
lui şi mezoliticului, apare indicele tematic, trimiţînd prompt cititorul
către oricare dintre conceptele şi problemele proprii domeniului.
Neîndoielnic, "Bibliografia paleoliticului şi mezoliticului de pe
teritoriul României" împlineşte o lacună a literaturii arheologice dit.
ţara noastră. Este faptul de căpetenie ce ne îndeamnă să recomandăm
cu căldură lucrarea atît specialiştilor, cft şi oricui i:ie interesează de
trecutul cel mai îndepărtat al pămînturilor din Carpaţi şi de la Dunăre.
Afirmăm, astfel, convingerea că această carte nouă datorată doctoru-
lui Eugen Comşa se va dovedi utilă şi că va fi bine primită, apr~ciată.
Prof .dr. Florian Georgescu

VI
www.cimec.ro
AVANT-PROPOS

Le paleolithique {âge de la pierre taillee) la plus ancienne etape


du developpement multimillenaire de l' humanite et la premiere sur
l' echelle de l' evolution du premier regime social, la Commune Pri-
mitive, a attire l' attention des archeologues, historiens et anthropo-
logues du monde entier et 9a depuis beaucoup de temps - indubita-
blement a cause des grandes questions impliquees dans la connaissance
du processus de developpement humain; certainement, a cause des
hypostases vraiment fascinantes sous lesquelles. s 'est presente 1e de-
veloppement somatique, spirituel et celui des creations materielles
des groupes humains primaires .
Cet inter~t scientifique - pleinement justifie, tel qu' on a vu - a
caracterise depuis longtemps la recherche historique et archeologique
de notre pays aussi. Le fait est confirme par les premieres notes qui
se referaient aux vestiges paleolithiques, enregistres par la presse
et la litterature informativa scientifique deja depuis la hµitieme de-
cennie du siecle passe, mais surtout par la riche litterature specia-
lisee qui S I est aCCWDUlee jUSqU I a preSeDt et qui aborde des pheDO-
meneS, des manifestations et des decouvertes propres au pi.leolithique
et au mesolithique de 1 1 espace carpatho-danubien-pontique' parmi les
plus interessants et caracteristiques . De cette maniere on a realise
dans ce domaine de l' investigation roumaine, une impressionnante ac-
cumulation de la documentation, qui pose - naturellement,le probleme
de sa mise en ordre, de l' elaboration de certains instruments de tra-
vail, destines a guider tant le specialiste, que le neophyte dans le
domaine de la trouvaille des sources les plus authentiques et des ve-
rites les plus verifiees et autoris6es .
Le docteur Eugen Comşa, renomme sp6cialiste dans le domaine
de la Commune Primitive, auquel on lui doit aussi la premiere biblio-
gra.pb.ie du neo-eneolithique carpatho-danubien, a le m6rite ~ntes­
table d' avoir initie et elabore un nouveau travail du genre, "La bi-
bliographie du paleolithique et du mesolithique sur le territoire de la
Roumanie". Le presant travail est un 61'ment de plus a 1 1 ambitieuse
entreprise scientifique que l' auteur a annonc6 et que, d 'apns ce
qu 'on voit, il realise non seulement avec de la competence mais aussi
avec de 1 1 enthousiasme et de la t6nacite: la constitution d' une biblio-
graphie de la ~histoire de la Roumurle, depuis les premiues ma-
nifesta.tions d' activit6 consciente de l' homme dans ces parages et
jusqu'a l'an 100 ap.n.e.

vn
www.cimec.ro
Avec la meme satisfaction avec laquelle il a edite,quelque temps
auparavant, les volwnes du travail bibliographique consacrlts au neo-
enltolithique, le Musee National d I Histoire publie maintenant "La bi-
bliographie du paleolithique et du mltsolithique de la Roumanie 11 - en
nourissant cette fois aussi la conviction qu' il s 'engage dans une ac-
tion utile non seulement pour 18. science archeologique, mais dans la
meme mesure, pour la museologie de notre pays. A vrai dire, les mu-
sees roumains sont les principaux deposita.ires des vestiges paleoli-
thiques trouvlts dans le sol carpatho-danubien. 11-y-a, dans tout le
pays, des institutions - tel que celles de Lugoj, Oradea, Botoşani,
Craiova, Alexandria, Rîmnicu Vîlcea - qui ont acquis des merites re-
connus unanimement dans l' investigation, la conservation et la mise
en valeur des traces de la vie et de la culture materielle de 1 1 âge de
la pierre taillee. En ce qui le concerne, le Musee d' Histoire de la Re-
publique Socialiste de Rownanie detient un riche et representatif fond
de vestiges paleolithiques et mesolithiques' parmi lesquels se trou-
vent aussi des categories de pieces dont l' intltret scientifique et mu-
seologique sort evidemment du cercle des valeurs communes ou bien
de celles de serie: la collection de coups de poing unifaciaux et bifa-
ciaux correspondant a 1 1 ainsi nommee "culture des galets amenag~s"
{du type Oldouway) du paleolithique inferieur, decouverts dans le bas-
sin de la riviere d' Argeş, aux alentours de la ville de Piteşti ;la riche
et variee collection de silex gravl!tiens, du paleolithique superieur,
a
decouverts Dorohoi-Strahova; les series de decouvertes epipaleo-
lithiques-mesolithiques de Ceahlău-Poiana "Trei Scaune" (l' ainsi
nommee culture swiderienne) ou celles de Cuina Turcului (culture ro-
manello-azilienne) etc. Etant donne que les musees sont impliques di-
rectement dans l' oeuvre d 'etude, classification et mise en valeur des
plus anciens vestiges de l 'existence hwnaine sur le territoire de la
Roumanie, pour cela meme ils sont interesses dans le progres de la
a
litterature scientifique propre ce domaine et, premierement, dans
l 'elaboration et la diffusion des instruments de travail les plus utiles
- les catalogues et les repertoires bibliographiques. Le travail
q u' Eugen Comşa a fait imprimer fait partie de ce genre, ultimement
mentionne - et c 'est pour c;a que le Musee Naâonal d' Histoire a pro-
c ltde a sa publication.
Le lecteur du present travail va apprendre - exactement de la
meme fac;on que dans la precedente bibliographie elaboree par Eugen
Comşa, selectionnee avec la plus grande competence - toute la litte-
rature consacree a l' archeologie du paleolithique et du mesolithique'
concretisee au niveau de l' an 1977, en 1061 titres . Apres les avoir
ordonne conformement a la succession alphabetique des a.t.l~~urs, un
index alphahetique des auteurs et un autre, toujours alphabetique, des
a
lieux, DOUS permet l' acces facil une litterature str i.ctement specia-
lisee qui se presente aujourd' hui aussi ample et developpee en · quan-
tite, que pulverisee en menues etudes. Tout aussi utile et constituant

vm
www.cimec.ro
UOe autre 11 Clefll f Offerte par 1 1 aUteUr pour qu I On pUiSSe penetrer dar.S
le labyrinthe de la documentatioo ecrite du paleolitbique et du meso-
lithique nous apparait l' index thematique, qui dirige promptement le
lecteur vers o' importe lequel des coocepts et des problemes caracte-
ristiques pour le domaine.
Sans aucun doute "La bibliographie du paleolithique et du meso-
lithique sur le territoire de la Roumanie" couvre une lacune de la lit-
tl!rature arcbeologiqUe de DOtre payS • CI est la raÎSOD la plUS pro-
a
fonde qui nous determine recommander chaleureusement ce travail -
tant aUX SpeCialisteS qU I a fi I importe quelle perSODne qui S 1 intereSSe
au passe le plus eloigne du territoire carpatho-danubien. Nous avo ns,
ainsi, la convictioo que ce nouveau livre, dll au docteur Eugen C.Omş?..,
se rendre utile et sera bien rec;u et apprecie.
Prof. dr. Florian Georgescu

www.cimec.ro
IX
INTRODUCERE

În curst.i.1 muncii îndelungate efectuate pentru realizarea celor


două volume ale "Bibliograliei neoliticului de pe teritoriul României",
autorul lucrării a acumulat o anumită experienţă şi îndemfnare. Pen-
tru ca experienţa dobîndită să nu se risipească în van, autorul a con-
siderat că pentru cercetarea arheologică românească este util şi ne-
cesar să continue acţiunea începută şi să realizeze, fn timp, "Biblio-
grafia paleoliticului şi mezolitict.i.lui de pe teritoriul României". Ca
şi prima lucrare menţionată mai sus şi aceasta din urmă a fost rea-
lizată cu un efort deosebit, lucrîndu-se intens timp de· 1 3 luni (1 d~­
cembrie 1976 - 1 ianuarie 1978). În răstimpul amintit au fost consul-
tate numeroase publicaţii periodice, ca şi volume tipărite în limba
română sau în alte limbi străine, însumînd un total de peste 283 .OOO
pagini.
Spre deosebire de epoca neolitică, în domeniul căreia pfnă fn
prezent s-au realizat doar o serie de sinteze de ct.i.lturi sau pentru
provincii istorice, lipsindu-ne pÎ'nă acum o sinteză amplă. a evoluţiei
tuturor culturilor de pe întreg întinsul ţării, paleoliticul s-a bucurat
de activitatea intensă a trei personalităţi, care au strîns şi prelucrat
datele despre toate descoperirile paleolitice de pînă la ei. Ne refe-
rim, în ordine cronologică, la arheologul Roska Marton, care s-a o-
cupat, încă de la Î'nceputul acestui secol, cu studierea evoluţiei co-
munităţilor paleolitice din Transilvania şi a realizat sinteze parţiale
sau de ansamblu pentru întreaga provincie. fn continuare amintim pe
Nicolae N .Moroşan, care şi-a desfăşurat intensa activitate în nor-
dul Moldovei. Despre rezultatele cercetărilor sale a publicat o mono-
grafie amplă, prevăzută cu o bibliogralie bogată. Cea de a treia per-
sonalitate e. fost C. S. Nicolăescu-Plopşor, care şi-a început activi-
tatea prin studierea paleoliticului Olteniei, apoi a realizat prima sin-
teză a paleoliticului din România, avînd la sfîrşit o vastă bibliografie
referitoare la lucrările apărute pînă atunci. fn continuarea muncu
sale, C. S . Nicolăescu-Plopşor, după 1950 şi pînă la moarte, are ma-
rele merit de a fi organizat şi condus cercetarea sistematică a paleo-
liticului de pe tot întinsul ţării, cu rezultate deosebite. Sub îndru-
IT'area lui directă s-au format cadrele necesare. Prin grija lui stu-
dierea paleoliticului şi mezoliticului României a fost îndrumată. tot
mai mult)pe calea cercetării interdisciplinare. Faptul este oglindit
clin plin prin marele număr ele studii (incluse în prezenta "Bibliogra-
fie") ele spre paleofaună şi prin numeroasele analize sporo-polinice şi
de altă natură, făcute pe probe recoltate din complexele răspfndite
pe tot fntinsul patriei.

www.cimec.ro
Pe lingă datele extrase din bibliografiile lucrărilor amintite,
semnalăm că ne-a fost de folos şi "Bibliografia paleoliticului şi mezo-
liticului" realizată şi publicată, la începutul dec:eniului al cincilea, de
către D. Berciu.
Marea majoritate a lucrărilor publicate în ultimele şaşe decenii
au fost consultate direct de autor. Cele mai multe din lucrările auto-
rilor români le-am cercetat şi excerptat, folosind bogata bibliotecă
de specialitate a Institutului de arheologie Bucureşti. Unele cărţi şi
periodice mai rare le-am aflat .în Biblioteca Academiei R.S. România.
Pe lîngă toate acestea, pentru Transilvania am folosit o serie de date
despre lucrări apărute în reviste rare, greu accesibile, din "Biblio,;..
grafia arheologi_~ă a bazinului carpatic", realiza.tă de cerceiă.toril ma-
ghiari. în ceea ce priveşte ţinuturile intracarpatice am avut posibili-
tatea să consult şi numeroase publicaţii periodice vechi (germane, un-
gare şi austriece) .într-o serie de biblioteci bine dotate din R . D. Ger-
mană, şi anume în cele ale: Institutului de arheologie de la Berlin,
Muzeului de pre- şi protoistorie de la Halle/Saale, Muzeului de pre-
şi protoistorie de la Weimar şi a celui de la Dresda. Unele lucrări
rare le-am cercetat .în biblioteca Institutului de arheologie de la Buda-
pesta.
Bibliografia noastră despre paleolitic şi mezolitic cuprinde 1100
de titluri de: volume, studii, rapoarte, articole (din ziare şi reviste)
apărute în perioada cuprinsă aproximativ între anii 1870 şi 1975 (au
fost incluse şi o serie de lucrări apărute ptnă .în 1977), referitoare în
principal la teritoriul României, elaborate majoritatea de specialiştii
noştri şi altele de unii cercetători străini. Ţinem să amintim că .în bi-
bliografie au fost incluse mai multe titluri de lucrări ale unor arheo-
logi sau amatori români, care .în ultimele decenii ale secolului trecut
au postulat existenţa. locuirii paleolitice pe teritoriul ţării noastre. fn
această privinţă semnalăm că unii geologi români, efectu.înd cercetări
de specialitate .în nord-estul Moldovei, au menţionat piese de silex
paleolitice descoperite de ei.
Ţin.înd seama de faptul că bibliografia se adresează în special
arheologilor noştri am socotit că, pentru a le uşu=a munca, este util
să includ în bibliografie şi destul de multe lucrări de sinteză despre
paleoliticul şi mezoliticul din diferite ţări europene, mai ales despre
cele vecine ţării noastre. O astfel de lărgire a bibliografiei este jus-
tificată şi prin aceea că, spre deosebire de celelalte epoci ale or..în-
duiril comunei primitive, culturile din paleol~4:ic şi din mezolitic sînt
documentate pe teritorii foarte vaste, iar descoperirile de la noi fac
şi ele parte din astfel de aril de răspînclire.
Pentru folosirea cît mai uşoară a bibliografiei noastre, la sfir-
şitul volumului s-au adăugat indicii de: autori, locuri şi materii (pe
care am căutat să-l facem cît mai amănunţit posibil).
Bibliografia noastră - ca de altfel orice bibliografie de s·pecia-
litate - poate avea unele lipsuri, considerăm însă că în ea au fost cu-

2
www.cimec.ro
prinse toate lucrările principale despre paleoliticul şi mezoliticul
României. Unele lucrări de caracter secundar, despre descoperiri
mai mărunte sau întîmplătoare, publicate în unele ziare sau reYiste
de popularizare, este posibil să lipsească. Rugăm de aceea pe cer-
cetătorii care vor găsi astfel de lipsuri să ne comunice datele res-
pective pentru a le include într-o eventuală ediţie nouă a prezentei
lucrări. Din cuprins ·lipsesc două cifre, respectiv două titluri. Le-am
şters anume, deoarece erau repetări ale unor titluri de lucrări, des-
pre care am avut pe parcurs date greşite.
Pentru a asigura unitatea de metodă cuvenită, autorul a consi-
derat că este necesar, în continuare, să realizeze şi această lucra-
re 1 instrument de lucru deosebit de util ati't pentru specialiştii ro-
mâni, cit şi pentru cei străini.
Prin efortul nostru ani strîns toate datele necesare pentru a o-
glindi cit mai bine efortul intens depus de arheologii români în dome-
niul atft de pasionant al studierii paleoliticului şi mezoliticului Ro-
mâniei.
Autorul îşi propune să continue m\Ulca începută şi să realizeze,
în decurs de cîţiva ani, încă două volume, primul privind "Bibliogra-
fia epocii bronzului şi primei epoci a fierului de pe teritoriul Româ-
niei", apoi a doua şi ultima "Bibliografia epocii geto-dace de pe te-
ritoriul României 11 • Cu aceasta autorul va încheia bibliografia pre-
istoriei României de la primele manifestări de activitate conştientă a
omului de pe meleagurile noastre şi pînă la anul 100 e.n ..
în încheiere ţinem să aducem mulţumirile noastre tovarăşului
dr. Florian Georgescu, directorul Muzeului de Istorie al R. S. Româ-
nia, pentru amabilitatea de a publica prin grija muzeului şi acest vo-
lum al bibliografiei, cu care se completează şi se încheie bibliogra-
fia epocii pietrei de pe teritoriul României. De asemenea, aducem
mulţumirile noastre tov. Al. D. Vasile, redactorul volumului şi tov.
Elena Becheş realizatoarea copertei, ca şi tuturor membrilor mu-
zeului amintit, care au contribuit prin efortul lor la publicarea vo-
lumului.
Autorul
August 1978

3
www.cimec.ro
INTRODUC TliON

Ayant eu a travailler longuement pour la redaction de deux volu-


mes de la "Bibliograpbie du neolithique en territoire roumain", l' au-
teur a accumule une certaine experience, une certaine habilite dans ce
domaine. Aussi, pour ne point laisser se perdre sans aucune utilite
cette experience' il estime necessaire de poursuivre' en offrant la a
recherche roumaine une "Bibliographie du paleolithique et du mesoli-
thique en Roumanie". De meme que dans le cas du premier ouvrage
mentionne' cette deuxieme bibliographie e:xigea de la part de son auteur
le sacrifice de tous les loisirs pendant treize mois (1 er decembre 1976
- 1 er janvier 1978). C 'est ce qui lui a permis de consulter d' innom-
brables periodiques et ouvrages imprimes en roumain ou dans plu-
sieurs l~gues etrangeres, totalisant plus de 283 OOO pages.
A la difference de ce qui s I est passe pour le neolitbique' dont
l 1 etude ne diSpOSe jUSqU I a present que d I UDe SUite de SyntheSeS par
cultures ou par provinces historiques sans qu' on oO.t envisage une
oeuvre plus vaste, susceptible d' embrasser l' evolution de toutes les
cultures de l' epoque sur l' ensemble du territoire, le paleolithique a
profite de l' activite soutenue de trois personnalites' qui ont reuni et
approfondi toutes les donnees disponibles de leur temps. n s'agit, dans
leur ordre chronologique, de l' archeologue Roska Marton, de Nicolae
N.Moroşan et de C.S.Nicolăescu-Plopşor. Le premier, au debut de
llOtre Siecle f S I eSt attache a 1 1 etude dU developpement deS COffiffiUllaU-
teS paleolithiques de Transylvanie I redigeant des syntheses partielles
ou pour 1 1 ensemble de la province. La Moldavie fut la benMiciaire des
travaux de N .N .Moroşan, qui publia une ample monographie des resul-
tats obtenus, completee d 'une riche bibliographie. Enfin, la troisieme
personnalite marquante de cette serie, C. S. Nicolăescu-Plopşor com-
mence son activite par l 'etude du paleolithique en Oltenie, pour l 'eten-
dre ensuite a la totalite du territoire de son pays' en realisant la pre-
miere grande synthese du paleolithique en Roumanie.
. A part ce travail, c .s .Nicolăescu-Plon;or a eu aussi le merite
d I aVOir ffiÎS SUr pied > a partir de 1950 > la recherche ffiethodiqUe du
paleolithique sur l' ensemble du pays, recherche qu' il a dirigee jus-
a
qu I sa mort, en-obtenant des resultats remarquables. Ce fut grâce a
lui que l' etude du paleolithique et du mesolithique en Roumanie s I est
tournee de plus en plus vers la recherche interdisciplinaire.
Notons que, en plus des donnees recoltees dans les bibiiogra-
phies susmentionnees, nous avans consulle utilement la Bibliographie
du P.:i.leolithique et du mesolithique publiee au commencement de la
cinquieme decennie de notre siecle par D. Berciu. ·
4
www.cimec.ro
Dans la plupart des cas, l' auteur a consulte directement les ou-
vrages parus au courant de la derniere soisantaine d 'annees. Pour
les travaux des specialistes roumains, ils ont pu etre consultes dans
leur majeure partie a la bibliotheque de l' Institut d I archeologie de Bu-
c arest, qui en est fort bien garnie. Les ouvrages et periodiques plus
rares, l' auteur les a trouves a la Bibliotheque de l 'Academie de la
R. S . de Roumanie. Une serie de donnees parues dans des revues dif-
ficilement accessibles ont ete recoltees grâce a la "Bibliographie ar-
c hllologique du bassin carpatique" realisee par les specialistes hon-
grois. Toujours concernant la region intra-carpatique, bon nombre
ele periodiques ancie ns (allemands' hongrois' autrichiens) ont ete i:ar-
courus par l 'auteur dans les bibliotheques si completes de l'Allemagne
Democratique' a l 'Institut d I archeologie de Berlin' au Musee de pre-
et de protohistoire de Halle/Saale, a celui de Weimar et a celui de
Dresde. Quelques rares ouvrages ont ete consultes a la bibliotheque
de l' Institut d' archeologie de Budapest.
La presente bibliographie du paleolithique et du mesolithique
comporte 1061 titres - volumes, etudes, rapports' articles (de gazet-
tes et de revues) parus dans l' intervalle de temps compris a peu pres
entre 1870 et 1975 (avec quelques ouvrages publies meme apres cette
date, jusqu' en 1977). Ces travaux se rapportent generalement au ter-
ritoire de la Roumanie et sont, dans leur majeure partie,l'oeuvre des
specialistes roumains. 11 convient de relever que la bibliographie com-
porte aussi bon nombre de titres representant des ouvrages dus aquel-
ques archeologues ou dilettantes roumains qui pendant les dernieres
decades du siecle pas se ont postule l' existence d' un habitat paleoli-
thique al' interieur de leur pays. Notons a ce propos que quelq1.es g€o-
logues roumains qui ont entrepris des recherches de leur specialite
dans le nord-est de la Moldavie signalaient des pieces paleolithique~
de silex mises au jour par leurs recherches.
Compte tenu du fait que cette bibliographie s 'adresse en tout
premier lieu aux archeologues roumaine, l' auteur a estime devoir leur
faciliter la tâche en englobant aussi un certain nombre d' ouvrages de
synthese regardant le paleolithique et le mesolithique des differents
pays e.uropeens et surtout des pays voisins a la Roumanie. Par ail-
leurs, l' elargissement de cette bibliographie en ce sens se justifie
aUSSÎ dU fait que COntrai.rement a d I autreS epOqUeS de la COmmune pri-
mitive' les cultures du paleolithique et du mesolithique sont attestees
sur des aires tres larges, les decouvertes roumaines se rattachant
elles aussi a de vastes aires de diffusion.
Afin de faciliter au maximum l' usage de ce volume, des index
(aussi minutieux que possible) lui ont ete ajoutes: auteurs, lieux' ma-
tieres.

5
www.cimec.ro
BIBLIOGRAFIA PALEOLITICULUI ŞI
MEZOLITICULUI DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

ABSOLON K. L'aurignacien tres ancien (quarzitique) dans !'Eu-


rope Centrale, avec ses industries osseuses. În: Congres Pre-
historique de France, XIe Session, 1934, Le Mi.ns, 1935.
2 AMBROZEWICZ C:ZESLAW. Beitrăge zur K~nntnis.der Aurigna-
• cienkultur Bessarabiens und der Bukowina. In: WPZ, XVII, 1930,p.
17-38+ pl.1-VII.
3 AMBROJEVICI CESLAV şi RADU POPOVICI. Zur vorgeschicht-
lichen und JIAittelalterlichen Vergangenheit des Bezirkes Doro-
hoi (Vorlăufiger Bericht). ln: Dacia, IX-X, 1941-1944, 1945 ,p.115.
4 AN DREE JULIUS. Der eiszeitliche Mensch in Deutschlands und
seine Kulturen, Stuttgart, 1939, 758 p.
5 ANDRIEŞES CU IOAN G. Contribuţie la Dacll!. Înainte de romani
( Contribution ă. la Dacie a vant Ies Romains), laşi, 1 912, p. 1 6-17
(nota 30).
6 ANDRIEŞESCU I. Asupra epocei de bronz în România(Sur l'âge
du bronze en Roumanie),Bucureşti, 1916, p.3-4.
7 ANDRIEŞESCU I. Din preistoria Olteniei (Sur la prehistoire de
l' Oltenie). În: volumul "Lui Nicolae Iorga, omagiu 1871-5 /1 8 iu-
nie 1921 ~· Craiova, 1921 , p.17 şi 25.
8 ANDRIEŞESCU I. Des s~vivances paleolithiques dans le milieu
neolithique de la Dacie. In: ARBSH, XV, 1929.
9 ANDRIEŞES CU I. Artele .în timpurile prejstorice la noi (Les arts
des temps prehistoriques en Roumanie). In: ATG,4-5, 1938 -1939,
extras p. 7-8.
1O ANDRONIC AL., E. NEAMJ;U şi F. BANU. Săpăturile d~ salva-
re de la Vaslui (Les fouilles de sauvegarde de Vaslui). In: Mi-
teriale, VIII, 1962, p. 89.
11 APROTOSOAIE FILARET. Cercetări arheologice efectuate în
împrejurimile oraşului Săveni (Recherches archeolq~'iques en-

7
www.cimec.ro
treprises autour de Săveni). În: TrjBot, I, 1974, p.161, 173.
12 ARDELEANU I. şi M. MUŞAT.... Muzeul de istorie din Braşov (Le
musee d'histoire de Braşov). In: RM, 1969, 6, p.512-513.
13 ARDELEANU ION şi MIRCEA MUŞAT. Muzeul de istorie din Braşov
(Le musee d'histoire de Braşov). În: Cumidava, 111,1969,p.584.
14 ARTApreistorică(L'artprehistorique). În: RSAdamachi, V,1914,
3, p. 192.
15 ASVADUROV H., MARIA BITIRI şi ŞTEFANA ROMAN. Precizări
în cronologia paleoliticului din Tara Oaşului prin analize pedologi-
ce şi palinologice (Precision sm. la chronologie du paleolithique
d 1 0aş au moyen des analyses pedologiques et palynologiques). fn:
SCIV, 21, 1970, 3, p. 357-370.
16 ASVADUROV H., MARIA BITIRI şi P. VASILESCU. Pozipa
gravetianului final în profilul unor soluri argiloiluviale podzolice
din România (Position du gravettien final dans le profil de certai.ns
sols lessives de Roumanie). În: SCIV, 23, 1973, 3,p.341-354.
17 ATHANASIU SAVA. Cîteva observaţiuni relative la deplasarea
spre sud a cursului Dunării (Quelques observations sur le depla-
cement vers le Sud du Danube).În: IGR. Dări de seamă ale şed.in­
telor, XIV, 1925-1926, p.140.
18 ATHANASIU SAVA. Vechimea omului pe pămînt şi în general în
România (L' anciennette de l' homme sur la terre et en gen&-al en
Roumanie). tn:ARMSŞT,s.111,t.XVI mem.23,1941.
-Ana Suzana Dimitriu, notă în RIR,XIII, 1943,III,p.84.

19 ~ABE? MIRCEA. Les fouilles archeologiques en Roumanie (1970 ).


ln: Dacia, N.S.,XV, 1971, p.359-393 (nr. 12,33,79,103, 106Ă
131, 133/a,d,f,i, 135, 144/a şi 149).
20 BABOR J. F. Da.s Palii olithikum in der Tschechoslowakei. În: Eis-
zeit, IV,1927, 1-2, p.79-80.
21 BALABAN C. Arme pre- şi protoistorice la Bereşti (Armes pre-
et protohistoriques A. Bereşti).fn: RSAdamachi, XVI, 1930, 1931,p.
1 62-164' fig. 7.
22 BALAGURI EDUARD ALBERTO VI CI. lssledovaniia arheologiceskih
pamiatnikov Zakarpatiia za godt sovetskoi vlasti. În: SlA, XXIII,
1975,2, p.262-263.
23 BALOGH ERNO. Osemberi maradvanyok a bansagy-hegyvidek (Res-
tes de l' homme fossi}es dans deux grottes de la contree monta-
gneuse de Bânsag). ln: Kozlemenyek-Cluj,II,1942,1,p.3-14.

8
www.cimec.ro
-Dorin Popescu, notă Îil RIR, XVII, 1947, 1-2, p.179.
24 BANESZ L. Prispevok k pozDB.Diu aurigna.cienu na vjchod.Dom
Slovensku. În: SzAu SAV, 1, 1956, p.1-33.
25 BANESZ L •. Prehlad paleolitu vjchod.Deho Slovenska. În: SL\,
IX,1961, 1-2, p.33-48.
26 BANESZ L. Zur Olronologie des Aurignacien iii der Tschecho-
slowakei.fn: AR, XVII, 1965, 3, p. 393-419.
27 BANESZ LADISLAU. K ot8.zkam p8vodu, triedenia a rodirenia
aurignacienuv Europe. în: SlA, XIII, 1965, 2, p.261-318,12 fig.
28 BANESZ L. Paleolithique et mesolithique (en Slovaquie). în :
IDve stigations ••• , 1 966, p. 26 7-269.
29 BANESZ L. Die altsteinzeitlichen Funde der Ostslowakei. În: Qu-
artlLr, 18, 1967, p.81-98 +pl.XIII-XIV.
JO BANESZ L. L'aurigna.cien en Slovaquie. În: RSP,XXIII,1968,1,
p.3-28.
31 BANESZ L. Ei.De neue Aurigna.cien-Gruppe im oberen Theissge-
biet. fn: AR, XX, 1968, 1 , p. 47-55.
32 BANESZ L. Mittelpalliolithische Industrie der Travertin Siedlun-
gen im Karpatenbecken. în: vne Congr~s International, I, .Praga,
1970, p. 305-308.
33 BANESZ L. Das Pallfolithikum und Mesolithikum in den slowak.i:-
schen Karpaten. În: VIIre Congres IDternational, II, Beograd,
1973' p.199-203.
34 BANESZ LADISLAU. Problematika aurigna.cienu v Europe a na
blizkem vjchode. În: AR, XXVII, 1975, 5, p. 555-559.
35 BANESZ LADISLAU. L' Aurigna.cien en Slovaquie. În: 1xe Con-
gres Interna.tional, Colloque XVI, Nice, 1976, p.30-50.
36 BARBUN. Malul Galben-Mitoc, caracterizare litologică (Mi.toc-
l\1alul Galben, caracterisation lithologique). În: Materiale, VI,
1959, p.20.
37 BARBU z. Catalogul vertebratelor fosile din Român.ia (Le cata-
loque des vertebres fossils de la Roumanie). În: ARMSŞT, s. III,
t.VII, mem.2, 1930.
38 BARRIERE C. Les civilisations tardenoisiennes en Europe occi-
dentale, Paris, 1954.
39 BART A JURAJ. Paleoliticko-mezoliticka stanira na pieso~nej du-
ni pri Seredi na Slovensku. În: AR, VI, 1954, p.577-584.
40 BARTA JURAJ. Zur Frage der Datierung des Mesolithikums in

9
www.cimec.ro
der sUdwestlichen Slovak:ei. "In: Cbronologie prehistorique, 1956,
p. 27-28.
41 BART A JURAJ. Industria moustierskeho okruhu na zapadnom Slo-
vensku. În: PA, LU, 1961, 1, p. 31-39.
42 BART A JURAJ. Zur problema.tik des Hohlensidlungen in dem slo-
wak:ischen Karpaten. În: AAC, II, 1961, 1-2, p.5-33.
43 BART A JURAJ. Slovensko v star§ej a strednej dobe kamennej,
Bratislava, 1965, 233 p.
44 BART A J. Paleolit Slovak:ii v svete stratigrafii pleistocena. În :
Stratigrafiia i periodizaţiia, 1 965, p. 7-11 •
45 BARTA JURAJ. Poznâ.mky k paleolitu RumWlSka. În: Anthropozoi-
kum, XV, 1965, p.123-140.
46 BARTA JURAJ. Stratigraphische Ubersicht des pala'.olithischen
Funde in der Westslowakei. În: Quartllr, 18, 1967, p. 57-80 + pl.
IX-XII.
47 BART A JURAJ. Zur Problematik der Gravettienzeitlichen Besied-
lung der Slowakei. În: SlA, XVIII, 1970, 2, p.207-215.
48 BARTA JURAJ şi BÂNESZ LADISLAV. Vyskum starS.ej a stred-
nej doby kamennej na Slovensku. În: SlA, XIX, 1971, 2, p.291-
314.
49 BASLEJl DJURO. Saznanja i problemi u paleolitu Basnei Herce-
govine. ln: ArhV, XIII-XIV, 1962-1963, p. 37-41.
50 BASLER D. Paleolitska nalazi~ta sjevernoj Bosni. În: Glasnik-
Sarajevo, XXIII, Arheologia., 1963, p.5-21.
51 BASLER DJURO. Pa.lliolithikum in Bosnien und Herzegovina. fn:
vne Congres International, I, Praga, 1970,p. 274-275.
52 BASLER DJURO. Das Aurignacien in Bosnien. în: rxe Congres In-
ternational, Colloq ue XVI, Nice, 1 97 6, p. 164-177.
53 BAY~R J. Die Grundlagen zur Universalegeschichte der Mensch-
heit. In: Eiszeit, I, 1924, p.1-64.
54 BAYER J. Der Wechsel in der Sll:ugetierfauna Europas wăhrend
des Eiszeitalters. În: Eiszeit, I, 1924, 2, p. 107-111.
55 ~A YER J. Zum Problem des "Altpalilolithikums" Siebenblirgens.
In: Eiszeit, IV,1927, 2, p. 121-129.
56 BĂNCILĂ I. Asupra unui silex ~!eolitic din Dobrogea (Sur un si-
lex paleolithique de Dobroudja). In: BSSŞtN, V-VII, 1934 - 1936,
p.137-140 + 1 fig.
57 BEHRENS HERMANN şi WOLFGANG PADBERG. Thesen zur

10
www.cimec.ro
Entstehung einiger sozial-okonomischer Grundphllnomene der fru:...
hen l'knsch heit. În: AR, XXIII, 1971, 5, p. 618-624.
58 BERCIU D. Arheologia preistorică a Olteniei(L'archeologie pre-
historique de l'Oltenie),Craiova, 1939, p.4-12.
59 BERCIU D. Îndrumări în preistorie (Guide en Prehistoire), Bu-
cureşti, 1939, p. 35-103.

60 BERCIU D. Noi cercetări asupra paleoliticului din Ungaria (Nou-


velles recherches concernant le paleolithique en Hongrie). În: RI,
XXVI, 1940, 7-9, p. 238-241.
61 BERCIU D. Descoperiri pal~olitice în Albania(Decouvertes pa-
leolithiques en Alba.nie). In: Insemnări arheologice, Bucureşti 1941
p. 1-2.
62 BERCIU D. Repertoriu arheologic de staţiuni şi descoperiri pre-
istorice în România (Repertoire archeologique des stations et des
decouvertes prehistoriques de la Roumanie). În: RArh, IV, 1941,
2, p. 280-295.
h) BERCIU D. Le paleolithique et le Mesolithique en Roumanie.Bib-
liographie, repertoire et index des localites. În: Bulletin de l' In-
stitut Roumain de Sofia, 1943, p.567-592.
64 BERCIU D. Paleoliticul şi mezoliticul în Balcani (Le paleolithique
et le mesolithique dans les Balkans).În: Illyrica, I, 1945, p. 1-16.
65 BERCIU D. Neolitic preceramic în Balcani (Neolithique precera-
mique dans les Balkans). În: SCIV,IX, 1958, 1, p.91-98.
(i 6 BERCIU D. Asupra protoneoliticului Europei sud-estice. În:" Oma-
giu lui C.Daicoviciu",Bucureşti, 1960, p.15-29.
67 BER CIU D. Contribuţii la problemele neoliticului în România în
lumina noilor cercetări ( Contribution a l' etude des problemes du
neolithique de Roumanie a la lumiere des nouvelles recherches).Bu-
cureşti, 1961, p.13,17-20. ·
68 BER CIU D. Geţi şi greci la Dunărea de Jos. Din cele mai vechi
timpuri pînă la cucerirea romană, Bucureşti, 1965, p.16-26.
69 BERCIU D. Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre(Aubes de l'his-
toire dans Ies Carpathes et aupres du Danube),Bucureşti, 1966.,p.
15-34.
70 BERCIU D. Romania before Burebista, London, 1967, p.19-29.
71 BERCIU ION Expoziţia "Henri Breuil"(L'exposition "Henri Bre-
uil"). În: RM, V, 1968, 1, p.93-94.
72 *
* * Bericht U'!;ler die im Jahre 1904 in Osterreich durchge-
flihrten Arbeiten. In: MAGW, XXXV, s. ill, V, p. 36-40.

11
www.cimec.ro
73 BIBIKOV S. N. Verhni.opaleoliticini znahod.iştia na Sredniomu· Per
dnistrovi. În: ArhPam Kiev, II, Kiev, 1949, p. 292-298.
74 BIBIKOV S. N. Nekotor.lle voprosî zaseleDiia Vostocinoi Evropî v
epohupaleolita. în: SA, 1959, 4, p. 19-28.
75 BIBIKOV S.N. The Palaeolithic of Ea.stern Europe.Acontribution
to the study of the settlement of the region. În: V. Internationale n
Kongress, Hamburg, Berlin, 1961, p.97-99.
76 BIBIKOV S. N. O pervicinom zaselenii vostocinoi Evropî. În.: KS
Kiev, 11, 1961, 1 , p. 3-6.
77 BITIRI MARIA. Contribuţia arheologiei sovietice în problema lcr
cuinţelor paleolitice. (La contribution de l' archeologie sovietique
a la question des habitations paleolithique). fn: SCIV, IX, 1958, 2,
p. 469-474.
78 BITIRI MARIA. Un nou tip de unealtă între microlitele de la Băile
Herculane (Un nouveau type d' outil trouve parmi Ies microlithes de
Băile Herculane). În: SCIV, X, 1959, 2,p. 453-457.
79 BITIRI MARIA. Paleoliticul în R. S. S. Moldovenească.(Lepaleoli­
thique dans la R.s.s. Moldave). În: S-CIV, X, 1959,2,p.508-517.
80 BITIRI MARIA. O aşchie paleolitică desco]:!0rită la Dridu (Eclat
paleolithique en silex decouvert a Dridu). In: SCIV,XI, 1960, 2,
p. 365-366.
81 B.IT~I MARIA. Ve~ele paleolitice .tn România (Les foyers paleo-
lithiques en Rowna.me).fn: SCIV, XII,1961, 1, p.7-14.
82 BITIRI MARIA. Noi descoperiri paleolitice în nordul Moldovei
tNouvelles decouverts paleolithiques dans le nord de la Moldavie)
In: SCIV, XII, 1961, 2, p.335-337.
83 BITIRI MARIA. O nouă aşezare paleolitică pe valea Bistriţei ( Un
nouvel etablissement paleolithique dans de la Bistriţa). În: SCIV,
XIV, 1963, 1, p.135-137.
84 BITIRI MARIA. Aşezarea pale';?Jitică de la Boineşti (L' etablisse-
ment paleolithique de Boineşti). ln: SCIV, XV, 1964, 2,p.167-183.
85 BITIRI MARIA. Paleolit v Ţara Caşului (nanastoiaşcem etape iss-
ledovanii). În: Dacia, NS, IX, 1965, p. 33-43.
86 BITIRI MARIA. Cu privire la începuturile paleoliticului superior
în România (Cqnsiderations sur le debut du paleolithique superieur
en Roumanie).In: SCIV, 16, 1965,1, p.5-14.
87 BITIRI MARIA. Săpăturile de la Remetea(Les fouilles paleolithi-
ques de Remetea). În: RM, I, 1965,2, p.161-164.
88 BITIRI MARIA şi FL. MOGOŞANU. Des etapes et des voies de

12
www.cimec.ro
penetration du "gravettien oriental"(Kostenkien) sur le terri-
toire de la Roumanie.În: VI. Congresso Internazionale II, 1965 ,p.
168-169.
89 BITIRI MARI A. Consideraţii asupra prezenţei unor forme de unel
te bifaciale ro aşezările paleolitice din România ( Contributions
concernant certaines formes de bifaces dans les etablissements
paleolithiques de Roumanie).fn: SCIV, 16,1965, 3, p.431-446.
90 BITIRI MARIA. O nacialinom etape verhnogo paleolita v Rumânii.
Stratigrafiia i periodizaţiia, 1 96 5 , p. 34-3 7.
f n:
91 BITIRI MARIA şi AUREL SOCOLAN. Cercetări paleolitice în Ţa­
ra Oaşului (Recherches paleolithiques dans la Tara
, Oaşului). Mu -
zeul Regional Mlramureş, Baia Ma.re, 1966, 24p.+ VI pl.
lJ2 BITIRI MARIA şi V. CĂPITANU. O nouă aşezare svideriană în
CB.rpaţii Orientali (Un nouvel etablissemeat swiderien dans les
Carpates Orientales). În: SCIV, 18, 1967, 1, p. 63-6';1.
93 BITIRI MARIA. Cîteva observaţii cu privire la paleoliticul din
Oaş şi periodizarea lui (Quelques obse:i:vations concernant le pa-
leolithique de Oaş et sa periodisation).In: SCIV, 18, 1967, 4, p.
623-641.
94 BITIRI MARIA. Palifolitische Blattspitzen in Rwnâ'.nien. În: Quar-
tKr, 18, 1967, p. 139-154.
95 BITIRI MARIA şi AUREL SO COLAN. Date noi cu privire la pa-
leoliticul din Oaş (Descoperiri de suprafaţă şi mici sondaje )(Nou-
velles donnees concernant le paleolithiq,_ue de Oaş. necouvertes de
surface et sondages de petite ampleur).In: Mlrmatia, I, 1969, p.
5-10.
'J6 BITIRI MARIA. Gravetianul ro nord-vestul României (Le Gravet-
tien au nord-ouest de la Roumanie).În: SCIV, 20, 1969, 4, p.515-
530.
97 BITIRI MARIA şi AUREL SOCOLAN. Aşezarea paleolitică de la
Turulung şi locul ei în paleoliticul din nord-vestul României (L'e-
tablissement paleolithique de Turulung et sa place dans la cadre
du paleolithique du nord-ouest de la Roumanie).În: Satu Ma.re, I,
1969, p. 35-39.
'J8 BITIRI MARIA. Săpăturile paleolitice din Ţara Oaşului ( 1962 -
1966) (Les Fouilles archeologiques de "Ţara Oaşului",1962-1966)
ID: Ml.teriale, IX, 1970, p.11-37.
'J9 BITIRI MARIA. Cercetări paleolitice în nord-vestul României~Re­
cherches paleolithiques au nord-ouest de la Rownanie). în: RM,
1970, 4,p. 293-298.

13
www.cimec.ro
100 BITIRI MARIA. Aşezarea paleolitică de la Buşag (Date prelimi-
nare) (L' etablissement paleolithique de Buşag. Donnees prelimi-
naires). În: Marmatia, II, 1971, p. 7-13 + 5 fig.
1 01 BITIRI MARIA. Evolution de la culture materielle dans le paleo-
lithique de la depression de l'Oaş. În: Dacia, NS, XV, 1971,p.
15-29.
102 BITIRI MARIA. Evoluţia culturii materiale în paleoliticul din de-
presiunea Oaş (L' evolution de la culture mperielle a l' epoque
paleolithlq ue dans la d6pression de l' Oaş). In: Satu Ml.re, II~ 1972,
p.35-49 +VI pl.
103 BITIRI MARIA şi VIOREL CĂPITANU. Aşeza.rea paleolitică de
la Lespezi, judetul Bacău (L~etablissement pa.leolithique de Les-
pezi). fn: C'.arpica, V, 1972, p.39-67.
1 04 BITIRI MARIA. Paleoliticul în Ţ~ Oaşului. Studiu arheologic.
(Paleolithique dans ţara Oaşului. Etude archeologique). Institu-
tul de arheologie. Biblioteca de arheologie.Seria compleme~ă,
1, Bucureşti, 1972, 196 p. + 50 fig.în ten.
- KV, notă în AR, XXV, 1973, 1, p.74.
105 BITIRI MARIA. Cîteva date cu privire la paleoliticul de la :Mitoc
Valea Izvorului (Quelques donnees concernant le paleolithique de
Mi.toc-Valea Izvorului). În: St'Ml.t Suceava, m, 1973 ,p.1-9.
106 BITIRI MARIA. La culture auri.gna.cienne dans le nord de la
Roumanie. În: Ixe Congres Internationa.l, Colloq ua XVI, Nice,
1976, p.51-74.
107 BLANC G.A. Grotta Romanelli, II. În: .Archivio perl' Anthropo-
gia e la Et.hnologia, LVIII, 1928, 1-4, Florenţa, 1930.
108 BLANC G. A. Sulla penetrazione e d.iffusione i.n Europa ed in Ita-
lia del Paleolitico superioare i.n funzione della paleoclimatologia
e paleogeografia glaciali. În: QuarUir, 1, 1938, p.1-26.
109 BOHM dr.J. Sovl!tska diskuse o vzniku Homo sapiens.În: AR, III,
1951, 1, p.67-68. .
11 o BOHM J. Chronologicke postaveni magdalenienu. În: AR, V, 1953,
2, p. 204-205.
111 BOLOMEY AL. Notă asupra resturilor fosile de la Buda ( Note
concernant les restes fossiles de Buda). În: Materiale, VII, 1961,
p.25-27.
112 BOLOMEY AL. Anexă privind fauna fosilă din peştera Gura Cheii
-Rîşnov (Annexe concernant la faune fossile du grotte Gura Cheii
-Rîşnov).În: Materiale, VIII, 1962,p.119.
113 BOLOMEY ALEXANDRA. Die Fauna zweier villafrank.ischen

14
www.cimec.ro
Fundstellen Rwn:tniens. În: Berichte der Geologischen Gesell -
schaft DDR, 10, 1965, 1, Berlin, p. 77-88.
114 BOLOMEY AL. La faune des sites paleolithiques de C-eahlău. În:
Dacia, NS, X, 1966, p.114-116.
115 BOLOMEY ALEXANDRA. Cîteva observaţii asupra faunei de ma-
mifere din straturile romanello-aziliene de la Cuina Turcului
( Quelques observations concernant la faune de mamiferes prove -
na.nt des couches romanello-aziliennes de Cuina Turcului). fn:
SCIV, 21, 1970, 1, p. 37-39.

1 16 BOLOMEY ALEXANDRA. The present stage of knowledge on the


of Munmal Exploitation during the Epipaleolithic and the .Ea.rliest
Neolithic on the Territory of Romania. În: Domestikationsfors -
chung und Geschichte der Haustiere, Budapesta, 197 3, p. 1 97-203.
1 17 BOLOMEI AL. An outline of the late Epipa}aeolithic economy at
the "lron Gates". The evidence on bones. In: Dacia, NS, XVII,
1973, p.41-52.
118 BOLOMEY AL. Paleontologie (Paleonthologie). În: DIVR, 1976,
p.450-451.

119 BONCI OSMOLOVSKI G. A.. Le paleolithique en Crime. In:
BKICP, 1, 1929.
I 20 BOR CEA I. Descoperiri recente de resturi omeneşti primitive
(Decouvertes des ossement huma.ines primitifs). În: RSAdamachi,
I, 1910, 1, p. 56-57.
121 BORDES F. Principes d'une methoded'etude des techniques de debi-
tage et de la typologie du paleolithique ancien et moyen.tn:L' An-
thropologie, 54, 1950, 1 -2.
1 22 BORDES FRAN<;DIS. Typologie du Paleolithique ancien et moyen,
ed. a.11.-a, Bordeaux, 1961.
- R. Vaufrey, recenzie fn L 'Anthropologie, 66, 1962, 1-2, p.
111-112.
1 23 BORDES F. Considera,t.ions sur la typologie et les techniques
dans le Paleolithique. In: Quartlir, 18, 1967 ,p.25-56 + VIII. pl.
124 BORDES F. Le Paleolithique dans le monde, Paris, 1968.
125 BORISKOVSKI P.I. K voprosu o periodizaţii paleoliticeskih
pamiatnikov Podnestroviia. În: Vestnik Leningradskogo UD.iver-
siteta, 1948, 2.
1 26 BORISKOVSKI P. I. Osnovn.lle (Z'uppf paleoliticeskih mestonahoj-
denii srednego Podnestroviia. In: KS, XXVI, 1949, p.12-14.

15
www.cimec.ro
127 BORISKOVSKI P. I. Drevnepaleoliticeskie mestonahojdeniia Sre-
dnego Podnestroviia. fn: SA, XI,1949,p.103-112.
128 BORISKOVSKI P.I. Osnovnîie etapî razvitila verhnego paleolita
Uk:rainî. În: SA, XV, 1951, p. 96-121.
129 BORISKOVSKI P. I. Paleolit Uk::rai.nî. Ist~riko-arheologiceskie
ocerki. l'.n: MIA , 40, 1953, 463 p. + 203 fig.
-Jan Filip, recenzie.în.AR, VI, 1954, 5, p.669-670.
130 BORISKOVSKI P. I. Voprosî periodizaţii paleolita. În: SA, XXI,
1954, p. 30-37.
1 31 BORISKOVSKI P.I. Ocerki po paleolitu Ţentra.linoi i lugovosto-
cinoi Evropî. În: SA, XXVll, 1957, p.29-70.
132 BORISKOVSKI P.I. Le paleolithi.que de l'Uk::ra.ine.În: AD..Dales du
service d' iDformation geologique, 27 , Paris, 1958.
133 BORIS KO VS Kl P. I. Izucenie paleoliticeskih j.îlişci v Sovetskom
Soiuze. În: SA, 1958, 1, p. 3-19.
134 BORISKOVSKI P.I. Ocerki popaleolitu Tentralinoi i Iugovosto-
cinoi Evropî, II. fn.: SA, XXIX-J90(, 1959, p.1-41.
135 BORISKOVSKI P. I., V. I. KRASKOVSKII. Pamiatniki drevuei-
şeiceloveceskoi kulturî severo-zapadnego Pricernomoriia, Ode-
ssa, 1961.
136 BORISKOVSKI P.I. şi N. D. PRASLOV. Paleolit basseina Dne-
pra i Priazovila. În: Svod arheologiceskih istocinikov A, 1 - 5,
Moscova - Leni.Dgrad, 1964.
137 BORISKOVSKI P. I. Le probleme du paleolithique ricent des
steppes. În: vne Congres International, Moscova, august 1964, V,
Moscova, 1970, p. 425-431.
138 BORISKOVSKI P. I. Problemele paleoliticului superior şi me-
zoliticului de pe coasta de nord-vest a Mării Negre (Les proble -
mes du paleolithique superieu:r et du mesolithique du littoral du
nord-ouest du Mer Noire).În: SCIV, XV,1964,1, p. 5-17.
139 BORISKOVSKI P.I. A e:w:-opos des recents progres des etudes pa-
leolithiques en URSS. In: l' Anthropologie, 69, 1965, 1-2, p.5-
29.
140 BORONEANŢ VASILE. Decouverte d' objets d' az:t epipaleolithi-
que dans la zone des Po:rtes de Fer du Danube. In: RSP, XXIV,
1962, 2, p. 283-297.
141 BORONEA.Nî V. şi C. BORONEANţ. c.ercetări arheologice în
zona Cazanelor :Miri (Recherches archeologiques dans la zone
de Cazanele :Mui).fn: RM, II, 1965, 5, p. 439.
142 BORONEANŢ v. şi DARDU NICOLĂESCU -PLOP::ŞOR. Decou-

16
www.cimec.ro
vertes epipaleolithiques dans la sud-ouest de la Rourna-
nie. În: VIII th International Congress 1968, Abstract, sectio-
nal meetings, p. 236.
143 BORONEANî VASILE. Descoperiri gravettiene în Peştera lui
C~ente (Decouvertes gravettiennes dans la Grotte de Climen-
te) ID.: RM, V, 1968, 6, p. 542-546.
144 BORONEANŢ VASILE. Un mormînt din perioada de trecere de
la paleoliticul superior la epipaleolitic (Une tombe de la pe-
riode de transition du paleolithique a
l 'epipaleolithique ) . l'n:
SCIV, 21, 1970, 1, p. 129-132.
145 BORONEANî VASILE. La periode epipaleolithique sur la rive
roumaine des Portes de Fer du Danube. În: PZ, 45, 1970, ~, p.
2-25.
1 '16 BORONEANT VASILE. Importanta palinologiei pentru cercetări­
le arheologi~e (L' importaoce de la palynologie pour Ies reche-
ches archeologiques). În: vol. "Progrese în palinologiaromânea.-.
scă", Bucureşti, 1971 , p. 249-254.

1 47 BORONEANT VASILE. Noi date despre cele mai vechi manifes-


tări de artă plastică pe teritoriul României (Nouvelles donoees
sur Ies plus anciennes manif~stations d' art plastique sur le
territoire de la Roumanie). ID.: SCIA, 19, 1972, 1 , p. 109 - 115.
148 BORONEANŢ VASILE. Le caractere magico-r...eJigieux de l' art
epipaleolithique du sud-ouest de la Roumanie. ID.: Les Religions
de la Prehistoire, Valcarnonica, 1 8-23 septembre 197 2, p. l 05-
115.
149 BORONEANT VASILE. Recherches archeologiques sur la cul-
ture Schela Cladovei, de la zone des "Portes de Fer". în:Dacia,
NS, XVII, 1973, p. 15-39.
1 50 BORONEANŢ VASILE. Aper9u de la culture epipaleolithique
Schela Cladovei. în: Viile Congres Internationa.l, Beograd, II,
Beograd, 1973, p.165-172.
1 51 BORONEA.NT VASILE. Din nou despre originea şi evoluţia o-
mului (De no~veau sur I' origine et l'evolution de l'homme). în:
RMM, XIV, 1977, 4, p. 84-86.
1 52 BOROS ADÂM. A Toz:_dai hasadek barlangjai (Die Hohlen der
Schlucht von Turda). ID.: Barlangvilag, 1940, p.48-49.
1 53 BOSCAIU N., V. LUPŞA. Cercetări palinologice în Peştera lui
Veterani din defileul Dunării (Palynologische Untersuchungen in
der Hohle des Veterani aus der Donau-Talenge). În: Contribuţii
botanice, Cluj, 1 96 7, p. 39-46.

17
www.cimec.ro
154 BOSCAIU N., v. LUPŞA. Palynological research in the„ "Gro-
ta Haiducilor" cave near the Herculaneum sp. (Romania). In: Re-
vue Roumanie de Biologie, serie de botanique, 12, 1967, 2-3,p.
137-140.
155 BOULE M., H. VALLOIS. Les hommes fossiles, Paris, 1952,
583 p.+ 229 fig.
- ev.dare de seamă tn AR, VI, 1954, 5, p. 677-678.
1 56 BRĂTES CU C. Mişcări epirogenetice şi caractere morfologice
fn basinul Dunării de Jos (Mouvements epirogenetiques et carac-
teres rnorphologiques dans le bassin du Danube Inferieure). în:
AnD, I, 1920, 4, p. 569-597.
1 57 BREUIL l 'abbe H. Notes de voyage paleolithique en Europe Cen-
trale. !n: L' Anthropologie, XXXIII, 1923, 1925, p. 323-346.•
1 58 BREUIL l'abbe H. Stations paleolithiques en Transylvanie. În:
BSSC, II, 1924-1925, 4, 1925, p.193-217+17 fig.
1 59 BREUIL HENRI. Les subdivision du paleolithique superieur et
leur signification. În: Congres International d' Anthropologie et
d' Archeologie Prehistorique, C.r. du la XIve session, Geneve,
1921, ed. a II-a, Lagny, 1937, 78 p.
1 60 BREUIL HENRI. Les industries paleolithiques de Hongrie. În:
RHC, 1944, p. 121-138.
1 61 BREUIL H. Die llltllre un mittlere Altsteinzeit. În: Historia Mun-
di, 1, ~runchen, 1952, p. 259-288.
162 BREUIL H. şi R. LANTIER. Les hommes de la pierre ancienne
(Paleolithique et mesolithique), Paris, 1959, 360 p.
1 63 BRWSOV A. IA. Nernnogo o mezolite. În: Acta Musei Nationalis
Pragae, XX, 1966, 1-2, p. 21-22.
164 BRODAR M. Prve paleolitske najdbe v Mokri§ki jami. În: ArhV,
VII, 1956, p. 203-213.
165 BRODAR M. Crvena Stijena (V-XIV stratum).În: Glasnik- Sara-
jevo, XIII, 1958, p.43-64, pl. XII-XXVII.
166 BRODAR M. Hronologiia kultur paleolita v Jugoslavil. În: Stra-
tigrafia i periodizaţia ••• , 1965, p. 38-49.
167 BRODAR S. Das PaUiolithikum in Jugoslawien. În: Quartllr, 1,
1938, p. 140-172.
168 BRODAR S. Prerez paleolitika na slovenskih tleh. În: ArhV, 1,
1950, p.5-11.
169 BRODAR SRECKO. Paleolitik v Vr§cu i njegovi okolici.fn:ArhV,

18
www.cimec.ro
VI/2, 1955, p. 181 - 203.
I 70 BRUDIU M. Două descoperiri paleolitice în judeţul Galaţi (Deux
decouverts pa.leolithiques dans le dep.Galaţi). În: Danubius, II-III,
1969, p.7-9.
171 BRUDIU M. Aşezarea gravettiană de la Cavadineşti (iud. Galaţi)
(Le site gravettien de C avadineşti, dep. de Galaţi). În: RM, 1970,
6, p. 525-526.
172 BRUDIU M. Aşezările paleolitice gravettiene de la Puricani şi
Fleşa, judeţul Galaţi (Les habitats paleolithiq~es gravettiens de
Puricani et de Fleşa, departement de Galaţi).In: Danubius. IV,
1970. p.3-9.
173 BRUDIU M. Primele descoperiri tardenoisiene din sud-estul ~.Jol­
dovei (Premieres decouvertes tardeooisiennes dans le sud- est
de la Moldavie). În: SCIV, 22, 1971, 3, p. 361-375.
17'1 BRUDIU M. şi EUG. POPUŞOI. Cercetări paleolitice la Mălu­
şteni,jud.Vaslui (Recherches paleolithiques a MHuşteni, dep.de
Vaslui).În: Ca.rpica, IV, 1971, p. 21-29.
175 BRUDIU M. Itinerar arheologic neamţean {Itineraire archeologi-
que dans le dep.de Neamţ). În: ziarul "Ceahlăul", IV,nr. 1189,
19 decembrie 1971, Piatra Neamţ, p.2, col.1-5.
176 BRUDIU M. Paleoliticul superior dintre Carpaţi şi Siret {Le pa-
leolithique superieur eotre les Carpathes et le Siret). fn: CI, I,
1972, p.43 -54.
177 BRUDIU M. Cercetări paleolitice la Suceveni {jud.Galaţi) (Re-
cherches paleolithiques a Suceveni, dep. Galaţi). În: Ianubius, VI-
VII, 1972-1973, 1973, p. 7-10 şi2 pl.
1"(8 BRUDIU MIHAI. Cercetări paleolitice la Puricani, jud. Galaţi
(1970) (Les recherches paleolithiques a Puricani, dep de Galaţi
1970.).Io: Materiale, X, 1973, p.15-17.
179 BRUDIU M. Paleoliticul superior şi epipaleoliticul din Moldova,
Studiu arheologic. (Paleolithique superieur et l' epipaleolithique
de Moldavie.Etude archeologique). Institutul de arheologie, Bi-
bliotecadearheologie. Seria complementară, 2, Bucureşti,1974,
279 p. cu 85 pl.şi 2 hărţi.
180 BRUDIU M. Staţiunea arheologică "Dealul Taberei" {La station
archeologiq ue "Dealul Taberei"). În!' Muzee şi monumente gălă -
ţene", Galaţi, 1 97 4, p. 1 31 •

181 BRUDIU M. Staţiunea paleolitică de la Puricani {La station pa-


leolithique de Puricani).fn: "Muzee şi monumente gălăţene", Ga-
laţi, 1 97 4, p. 1 34.

182 BRUDIU M. Locuinţe epipaleolitice {tardenoisiene)( Habitations

19
www.cimec.ro
epipaleolithiques (tardenoisiens). În: Muzee şi monumente gălă­
ţene, Galaţi, 1974, p. 136. (Bă.neasa).

183 BRUDIU M. Aşezare paleolitică (Agglomeration paleolithique)În:


Muzee şi monumente gălăţene, Galaţi, 1974, p.139iCavadineşti),
184 BRUDIU M. Aşezare paleolitică (Agglomeration paleolithique).
În: Muzee şi monumente gălăţene, Galaţi, 1974,p.164.(Suceven.i).
185 BRUKNER BOGDAN. Die tardenoisienische Funde von 11 Peres 11
bei Hajdukovo und aus Ba~ka Pala.Oka und das Problem der Be-
ziehungen zwischen dem Mesolithikum und prfilceramischen Neo-
lithikum imDonaugebiete.fn: ArchJugo, VTI, 1966, p.1-12.
186 BRUKNER BOGDAN. Paleolit i mezolit. În: vol.Praistorija Voj-
vodine, Novi Sad, 1974, p.17-28.
187 BUDAY ARPAD. Az erdelyi osember 6jabb nyomai (Urmele omu-
lui primitiv în Transilvania). În: Pasztortuz, 1923, 33 p.

c
188 CARDAŞ ANDREI. Unele probleme privind continuitatea de lo-
cuire a actualului teritoriu al judeţului Botoşani, pînă în perioa-
da formării statului feudal Moldova (Quelques problemes concer -
nant la continuite d'habitation sur l'actuel territoire de dep. de
Botoşani jusqu' a la formation de l 'etat feodal de Moldavie). ln:
TrjBot, I, 1 97 4, p. 9-1 O •
1 89 CĂDARIU ŞTEF AN şi RICHARD PETROVSZKY. c.ercetări ar-
heologice în Valea Caraşo"Vei (Recherches archeologiques dans
la Valle de Caraşova).fn: Tibiscus, IV, 1975, p.147.
1 90 CĂLINESCU RAUL I. Din urmările biogeografice ale perioadei
glaciare lil Oltenia (Quelques consequences biogeographiaues de
la periode glaciaire en Oltenie}.În: AO, V, 1926, p.242-Z48.
191 CĂPITANU V., C. BUZDUGAN şi V. URSACHE. Săpăturile de
la Buda (Les fouilles de Buda). În: Materiale, Vll, 1962, p. 141-
143.
~

1 92 CAPIT ANU VIOREL. Aşezarea paleolitică de la Buda- Blăgeşti


(L' etablissement paleolithique de Buda-Blăgeşti, reg. de Bacău).
In: RM, IV, 1967, 3, p. 267-271.

1 93 CĂPITANU VIOREL. Descoperiri paleolitice în bazinul Bistri -


tei (Decouvertes paleolithiques dans le bassin de la Bistritza ).
In: Carpica, I, 1968, p. 9-16 •
...
194 CAPIT ANU VIOREL. Descoperiri paleolitice în judeţele Neamţ
şi Vaslui ( Decouvertes paleolithiques dans Ies districts de

www.cimec.ro
Neamţ et Vaslui). În: C.arpica, II, 1969, p. 7-15.
11 1•1 CĂPITANU VIOREL. Cercetări arheologice ale Muzeului de is-
torie din Bacău în anii Republicii (Les recherches archeologi-
ques de Musee d' histoire de Bacău pendant les annees de la Re-
publique).În: Comunicări de istorie şi filologie, Bacău, 1973, p.
37-38.
I 1H1 CÂRCIUMARU MARIN. .Analiza palinologică a stratelor de vî.rs-
tll gravetiană de la Coasta Boineşti (Analyse pollinique des cou-
ches gravettienes de Coasta Boi.neşti). fn: RM, 1970, 4, p.353-
354.
I '17 CÂRCIUMARU MARIN. Analiza polinică a sedimentelor din a-
oezarea gravettian orientală de la Topile "Dealul Catargii"
(corn. Valea Seacă, jud.Iaşi) (Analyse pollinique des sediments
du site gravettien-oriental de Topile "Dealul C.atargii"(comm.Va-
lea Seacă, dep. de Ia.sy).În: SCIV, 21, 1970, 4, p. 551 - 554.
I 11K CÂRCIUMARU MARIN.• .Analiza polinică a unor sedimente wlir-
miene din Peştera Hoţilor de la Băile Herculane (Analyse polli-
nique de quelques sedimenta wUrmiens de la grotte "Peştera Ho-
tilor "). fn: S CIV, 22, 1971 , 1 , p. 1 5-18.
I 'I'> CÂRCIUMARU MARIN. Analiza polinică a stratului de locuire
musteriană din peştera Cheia (Dobrogea) {L' analyse pollinique
de la couche d' habitation mousterienne de la grotte Cl::ieie. (Lb -
brogea).fn: Pontica, IV, 1971, p.23-28.
;zoo CÂRCIUMARU MARIN. Bulleti.n d'analysepollinique-Prundu,dis-
trict d'Ilfov. fn: Travaux du Musewn d'Histoire Naturelle "Gri-
gore Antipa", XII, 197!, p.431.
.!O I CÂRCIUMARU MARIN. Analyse pollinique des coprolithes livres
par quelques stations archeologiques des deux bords du Danube
dans la zone des "Portes de Fer". fn: Dacia, NS, XVII, 1973, p.
53-60 •
••O.? CÂRCIUMARU MARIN. Analiza polinică a coprolitelor din staţiu­
nea arheologică de la Icoana {Defileul Dunării) (L' analyse polli-
nique des coprolithes de la station archeologique d' Icoana). fn:
S CIV, 24, 1 973 , 1 , p. 5-1 3 •
.'01 CÂRCIUMARU MARIN. C.îteva aspecte privind oscilaţiile clima-
tului din pleistocenul superior rn
sud-vestul Transilvaniei {Quel-
q ues aspects des oscillations clima.tiques du pleistocene superi-
eur dans de sud-ouestde1a.Transylvanie).fn: SCIV, 24, 1973, 2,
p. 179-201.
I\
.'lJ.1 CARCIUMARU MARIN. Compte-rendu de l'analyse polynique des
coprolithes d'.Icoana-Portes de Fer. În: Viile Congres Interna-
tional, Beograd, II, Beograd, 1973, .p.• 1.12-173.

21
www.cimec.ro
205 CÂRCIUMARU MARIN. Condiţiile climatice din timpul sedimen-
tăriidepozitelor pleistocene din Peştera Hoţilor de la Băile Her-
culane (Les conditions climatiques a l' epoq ue de sed.imentation
des dep&ts pleistocenes de "Peştera Hoţilor" a Băile Herculan~
În: SCIVA, 25, 1974, 3, p. 351-356.
206 CÂRCIUMARU MARIN şi VASILE GLĂVAN. Analiza polinică şi
granulometrică a sedimentelor din peştera Gura Clieii (Rîşn_pv)
(Amutlyse des sediments de la grotte "Gura Cheii" - Rîşnov). In:
SCIVA, 26, 1975, 1, p. 9-14.
207 CÂRCIUMARU MARIN şi AL.PĂUNESCU. Cronostratigrafia şi
paleoclimatul ta.rdenoizianului din depresiunea fntorsătura Buză­
ului ( Cronostratigraphie et paleoclimat du tardenoisien de la de-
pression de întorsura Buzlului).fn: SCIVA, 26, 1975, 3,p.315-
338.
208 CÂRCIUMARU MARIN şi AL. PĂUNESCU. Paleogeografia pa-
leoliticului mijlociu din Podişul Dobrogei (Paleogeo~phie du
paleolithique moyen dans le Plateau de la Dobroudja).În: SCIVA,
27' 1976, 3, p.331-344.
209 CÂRCIUMARU ?or1ARIN. Glacia~ie (Glaciation).fn: DIVR, 1976,p.
306-307.
210 CÂRCIUMARU MARIN. Interglaciarul Boroşteni (EE:M=RISS-
WUrm-Mikulino) şi unele consideraţii geocronologice privind în -
ceputurile musterianului 1n Romlnia pe baza rezultatelor patino -
logice din peştera Cioarei-Boroşteni (;jud.Gorj) (L' interglaciare
de Boroşteni (EEM-Riss-WUrm=Mikulino) et quelques considera-
tions geochronologiques sur les debuts du Mousterian en Rou -
manie A la lumi-'re des resultats palynologiques de la grotte"P"' -
ştera Ci.oarei" de Boroşteni- dep. de Gorj). fn: SCIVA,28,1977,
1, p. 19-33.
211 CÂRCIUMARU MARIN. Date privind fnceputurile cultivării ce-
realelor pe teritoriul Rom!niei (Donnes sur le commeneement de
la cultivation des cerealia sur le territoire de la Roumanie). fn:
vol. "Documente noi descoperite şi informaţii arheologice", Bu-
cureşti, 1977, p.13-15.

212 CERNÎŞ A.F. Novtie paleoliticesk.ie mestonabojdeniia na terri-


torii Moldavskoi S.S.R. În: KS, XXVI, 1949, p.15-21.
213 CERNÎŞ A. P. Novtie danntte o paleolite i mezolite na Dnestre.
tn: KS, XXXII, 1950, p. 26-39.
CERNÎŞ A. P. Pozdnii paleolit Srednego Pridnestroviia.
A
21 4 In:
TrKICP, XV, Moscova, 1959, 208p.
- J. Kozlowski, recenzie în L' Anthropologie, 65, 1 961 , 5 - 6, p.
519-521.

22
www.cimec.ro
- L. Banesz, recenzie tn AR, XIII, 1961, 5, p. 745.
;.! 15 CERNÎŞ A. P. Nektorîie itogi issledovanii paleolita Podnestro-
viia (1946-1957 gg).În: WA-Kişinev, 1960, p. 3-21.
216 CERNÎŞ A. P. Paleoliticina stoianka Molodova V, Kiev, 164 p.
cu 52 fig.
- J.Filip, recenzie tn AR, XIV, 1962, 3, p.429.
2 17 CERNfŞ A. P. Mustierski şari bogatoşarovik paleoliticinih sto-
ianok Molodove I, Molodove V. fn.: .Materiali i doslidjeniia z ar-
heologi;i Prikarpatiia i Volîni, 3, Kiev, 1961, p.3-21.
2Ui CERNÎŞ A.P. Ramili. i srednii paleolit Pridnestroviia. în:
TrKICP, XXV, 1965.
21 1J CERNfŞ A.P. Hronologiia mezoliticesk.ih pam.iatnikov Podnes-
troviia. În: SA, 1970, 1, p. 9-18.
:.?20 CERNÎŞ A.P. , DEMEDIUK I.S. Novîie dannîie o paleolite Za-
karpatiia. fn.: BKICP, 38, 1972, p. 129-133.
221 CERl'!.ÎŞ A.P. Pidsumki vivceni paleolitu i mezolizu Prikarpa-
tiia. In: Kultura ta pobut poseleniia Ukrainskih Karpat, Ujgorod,
1972 •
."!22 CERNÎŞ A. P. Kratkie itogi dvaţitiletnîh polev.lb issledovanii pa-
leolita i mezolita Ukrainskogo Pricarpatiia. în: AAC, XIII, 1972
-1973, p.21-33.
:.!23 CERNÎŞ A.P. Paleolit i mezolit Pridnestroviia, Moscova, 1973,
126p+20fig. +1 pl.
- KV notă .în AR, XXVI, 1974, 5, p.522.
224 CHETRARU N. A. Paleoliticeskie i mezoliticeskie mestonaho-
jdeniia v basseine r. Reut. În: Antropogen Moldavii, 1969, Chi-
şinău, p.24-88.

2 25 CHETRARU N. A. Issledovaniia paleolita v Moldavii. fn:Izvestiia


Academii Nauk Moldavskoi SSR, seria biologiceskih i himiceskih
Nauk, nr.2, 1969, p. 71-76.
226 CHETRARU N.A. Pamiatniki epoh paleolita i mezolita.În: seria
"Arheologiceskaia karta Molda vskoi S. S. R. ", fasc. 1 , Chişinău,
1973' 175 p. + 58 fig.
- KV, notă în AR, XXVI, 1974, 5, p. 523.
- Bitiri M., recenzie în SCIVA, 25,1974, 3, p. 479-482.
227 GHILDE V.G. The Danube în Prehistory, Oxford, 1929,p.9 urm.
228 CHILDE V.G. The Dawn of European Civilization, ed. a IV-a,
1947, p. 1-14.

23
www.cimec.ro
229 CHIL DE V. G. Palaeolithic man iD Greece. în: Antiquity, XXII,
1948, 88.
230 GHILDE V.G. Kostienki: "East Gravettian" or 11 Solutrean 11 ?În:
Ailllual Report of the University of London, Institute of Archae -
ology, XII, 1956, p. 8-19.
2 31 CHIRICĂ VASILE. Ateliere paleolitice şi epipaleolitice de pre-
1ucrare a uneltelor (Palaeolithic and Epipalaeolithic Workshops
for the Reshaping of Tools).În: Mem.Ant, Il, 1970,p. 7-17.
232 CHIRICÂ V. Cercetări arheologice de teren în judeţul Botoşani
(Recherches archeologiques de surface dans le departament de
Botoşani).fn: Carpica, IV, 1971, p.299-313.
233 CHIRICÂ V. Piese bifacia.le clin paleoliticul superior descoperi-
te în regiunea de nord a :Moldovei (Pieces bifaciales du paleoli-
thique superieur decouvertes dans la Molda.vie septentrionale).In:
SCIV, 24, 1973, 1, p. 93-101.
234 CHIRICĂ VASILE. Aşezarea paleolitică de la Mitoc-Pfrîul lui
Istrate (L' etablissement paleali thique de Mitoc-Pîrîul lui Istra-
te). în: TrjBot, 1,1974, p. 25-31.
235 CHIRICĂ V. Descoperiri paleolitice din aşezarea de la Mitoc (
jud. Botoşani) (~couvertes paleolithiques de l' etablissementde
Mitoc-dep. de Botoşani).fn: Arh:Mold, VIIl, 1975, p.7-14.
236 CHIRICĂ V. şi M. TANASACHI. Cercetări arheologice în a-
şezarea paleolitică de la Dolhasca şi unele consideraţii cu pri-
vire la gravetianul de pe teritoriul României(Recherches arche-
ologiques dans la station paMolithique de Dolhasca et quelques
considerations concernant le gravettien sur la territoire de la
Roumanie).fn: MemAnt, VI, sub tipar.
237 CHIRICĂ v. Consideraţii cu privire la paleoliticul final de pe
teritoriul Roml.n.iei (Considerations con2eraant le paleolithique
final sur le territoire de la Roumanie}.In: CI, VIII,sub tipar.
238 CHIRICĂ V. Des habitats aurignacienne dans la zone Pruth Mo-
yen. în: IX, Congres .lnternational, Nisa, 1976.
239 CHIRICĂ V. Paleoliticul final pe teritoriul României (Le Paleo-
lithique final sur le territoire de la Roumanie).În: Actes du Co-
lloque no. 271, Bordeau.x, 1977, cu tema: 11 Sftrşitul timpurilor
glaciare tn Europa. Cronostratigrafia şi ecologia paleoliticului
final", sub tipar.
240 CHIRICA V. şi P. ŞADURSCHI. Locuiri paleolitice şi postpa-
leolitice de la Mitoc-Prrful lui Istrate 11 (Des habitats paleolithi -
que et postpaleolithiques de Mi.tocllPtl-.f.Ul lui Istrate").fn: Ma.te-
ri.ale, XI, sub tipar.

24
www.cimec.ro
.'·11 CHMIELEWSKI M., W. CHMIELEWSKI. Les rapports entre la
civilisation swid~rienne et la civilisation tardenoisJ.enne en Po-
logne.în: V. Internationalen Kongress, Hambur.s, Berlin, 1961,
p.187 •
.!42 CHMIELEWSKI WALDEMAR. Problemes periglaciaires dans l'e-
tude du paleolithique en Pologne.în: Biuletyn P~rylacj:tl.ny, 4,
Lodz. 1956, P• 185-194 •
.'4J CHMIELEWSKI W. Civilisations epipaleolithiques en Pologne
Centrale, Lodz, 1961 •
•M 4 CHMIELEWSKI WALDEMAR. Mi.ddle Palaeolithic Traditions în
upper Palaeolithic Cultures of Central and Eastern Europe. În:
ArchPolona, VII, 1964, p.193-198 .
•M~ CHOLNOKY JENO. Mit beszelnek a Deli-KB.rpâ:tok az emberi
mUveH:Sdes hajnală:r61 ? (Was erztihlen die SUdkarpaten von der
frUhesten Kultur der Menschheit ? ).În: EM, 1908, p. 74-85 •
•'·1& CHOLNOKY JENO. A csok.lovinai barlang (Die IIBhle von Cso-
klovina.).În: EM, 1911 , p. 94-99 •
•' 17 * * * Chronique. Centre de recherches anthropologiq ues de Bu -
carest.fn: ARAnthi',2, 1965,p.13.3 •
•'41:1 + * * Chronique. Centre de recherches anthropologiques de Bu-
carest. în: AR.Anthr, .3, 1 966, p. 11 5 •
•'•1'1 CIACHIR NICX>LAE. Muzeul din Lugoj (Le musee de Lugoj) fn:
RM, V, 1968, 6, p. 517-518 •
.! )O CIOBANU I. Istoricul cercetărilor privind vegetaţia cuaterna -
ră din România (Historique des recherches sur la vegetation
quaternaire en Roumanie).fn: culegerea: "Progrese fn palinolo-
gia românească, Simposionul de palinologie Cluj, 14 mai 1970 11 ,
Bucureşti, 1971, p. 187-192 •

•' 51 CIOBA.T'W RADU ŞTEF AN. Unele consideraţii privind muzeele


de istorie din Craiova şi Călăraşi (Quelques considerations sur
les musee d' histoire de Craiova et de Călăraşi). în: RM, 1970,
4, p • .329 •
.!52 COBĂLCESCU GR. Studii geologice şi paleontologice asupra
unor terenuri terţiare din unele părţi ale României (Etudes ge-
ologiq ues et paleonthologiques sur les terrains tertiaires de
quelques zones de la Roumanie).fn: Mem.Soc.geol., din laşi,Bu­
cureşti, 1883, p. 161 1 pl.16 •

.!5.3 COr..IBIER J. Nouvelles recherches sur le paleolithique superi-


eur de la Tchecoslovaquie. fn: L' Anthropologie, 66, 1962, 5-6,
p.558-574.

25
www.cimec.ro
254 COMŞA EUGEN. Silexul de tip "bănăţean" ( Le silex du type
"Banat"). tn: Apulum, IX, 1971, p.15-19.
255 COMŞA EUGE~. Q~elq~es donn~es s~ le s~ex '~de .Prut". f:i:
Folia Facultat1s Sc1entlarwn Naturalium Uruvers1ta1s Purkyru-
anae Brunensis, Tomus XVI, Geologia 27, opus 1O 1 Brno,
1 97 6 , p. 1 09-11 5.
256 COMŞA EUGEN. Lucrările C.Olocviului V, al Secţiei orfuduirii
comunei primitive a Institutului de arheologie Bucureşti (Travaux
du ve Colloque de la Section de Pr'histoire de l' Institut D' Ar-
ch~ologie-Bukarest). În: RevI, 30, 1977, 6, p. 1165-1169.
257 COMŞA MARIA, NllRCEA D.MATEI, EUGEN COMŞA şi CON-
STANTIN PREDA. Dare de seamă asupra Sesiunii ştiinţifice a
Institutului de arheologie, 15-21 mai 1961 (c.r. de la Session
Scientifique de !'Institut d' Arch,ologie de l' Academie de la
R. P. R. 15-21 mai 1961 ). fn: S CIV, XII, 1961 , P• 195-202.
258 COMŞA MARIA şi AL. VULPE. Al !X-lea {:;on~~s internaţional
de ştiinţe pre- şi protoistorice de la Nisa lLe D(t:l Congreş in-
ternational des Sciences Pre- et Protobistoriques a Nice}. In:
Documente noi descoperite şi informaţii arheologice, Bucureşti,
1 977' p. 11-5 6. .
259 CONDURACHI EMlL. Vingt a~es de recherches arch,ologi-
ques en Roumanie (1944-1964).fn: Dacia, NS, vm, 1964, p.7.
260 GONEA ANA. Formaţiuni cuaternare în Dobrogea (Formations
quaternaires dans Dobrogea),Bucureşti, 1970,234 p.
261 COROAMĂ E. şi APROTOSO AIE F. Muzeul de arheologie din
Săveni (Le mude arch,ologique de Săveni).fn: RM, 1970, 3, p.
233-234.
262 COSMOVICI L. C. Depozitele diluviale dimprejurul Iaşului (Les
d'pots diluviale en voisinage de l'Iassy),Iaşi)885,p.13.
263 COTET P. Vizita a doi geografi străini în ţara noastră (La vi-
site de' deux g'ographs 'trangeres dans notre pays).fn:PGeogr,
m, 1 956, p. 289-291 •
264 *** CRONICA săpăturilor arheologice ale muzeelor 1964 (par-
tea I-a) ( Cllronique des fouilles arch,ologiques effectuees par
les Mus,es en 1964, I-e partie).În: RM, III, 1966,1, p.88-91. ·
265 *** CRONICA ştiinţifică a activităţii antropologice în ţara noas-
tră pe anul 1959.În: P.Antr, V, 1960, p.267-268.
266 CUCOŞ ŞTEFAN. Săpăturile arheologice din judeţul Neamţ
(Les fouilles archeologiques dans le d'P• Neamţ). fn: 'MemAnt, I,
196~, p. 415-416.

267 CUCX>Ş ŞTEFAN. Expoziţia permanentă a Muzeului arheologic


Piatra Neamt (L' 1h:position permanente de Mlsee arch,ologiq ue

26
www.cimec.ro
Piatra Neamţ). fn: Mem.Ant, II, 1970, p. 560 - 561 •
••1,11 CVIJIC J. L' Epoque glaciaire dans la Peninsule des Balkans.
fn: AnnGeogr, IX, 1900, p. 359-372 •
••r,•1 CVIJIC J. L' epoque glaciaire dans la Peninsule Balcanique. fn:
AnnGeogr, t, XXVI, 1917, p. 141-142, P• 189-218, p.273-
290. 1917.

.'fli DAGNAN-GINTER ANNA, B. GINTER, J.K. KOZLOWSKI,


N. SIRAKOV. Investigations in the Cave of Ba~o Kiro Cave
(Drianovski Monasdr, okr„ Gabrovo Bulgaria in 1971 ). în: Spr-
Areh, XXV, 1972, P• 13-28 •
•' ( 1 "1t-·1t- DAREA de seamă asupra activităţii Muzeulului judeţean pe
anul 1924 (Compte rendue sm;_l'activitedu Musee de dep. HWl.e-
doara pendant l'anee 1924).In: PMJH, I, (XXIII), 1924, 1-2, p.
41-42 •
.!1 .1. DAVID M.D. Cercetări geologice în Podişul Moldovenesc ( Re-
cherches geologiques sur le Plateau de Molda vie). În: AIGR, IX,
1915-1920,1928, p. 69-219.
nJ DEACONU LUCHIAN, CORNELIU TĂTULEA, MARIN NICA,
GHEORGHE POPILIAN, TOMA RĂDULESCU,ZAHARIA GURĂU,
RADU POPOVICI, CEZAR AVRAM, Expoziţia de istorie a Muze-
ului Olteniei (L' Expozition de l' histoire du l\t.lsee de l' Olt,nie)„
fn: RMM, XIII, 1976, 4, p. 3-4.
;.?74 DECHELETTE J. Manuel d'archeologie prehistorique, celtique
et gallo-romaine, vol.I, ed. a 2-a, Paris,1928, p.1-305.
n5 DELPORTE H. Le passage du Mousterien au paleolit hique su-
perieur. în: Bulletin de la Societe de Speleologie et de Prehis-
toire, VI-IX, 1956-1959, 1963, P• 40-50.
276 DELPORTE H. Aurignacien et le Perigordien en Europe Cen-
trale. În: Bulletin de la Societe de Speleologie et de Prehis-
toire, VI-IX,1956-1959, 1963, P• 114-130.
277 DE:METRESCU MARIN şi NICOLĂESCU PLOPŞOR c.s. Mu-
zeul regional al Olteniei, Călăuză (Le l\t.lsee d'Oltenie. Guide),
Craiova, 1933, p. 36-43.
278 DENSUŞIANU NICOLAE. Dacia preistorică (Dacie p~histori­
que), Bucureşti, 1913, p.LVII, 1-23.
279 DIACONU GH. Centenarul Muzeului Naţional de Antichităţi( Cen-
-tenaire du Musee National des .Antiquites). În: RM, II, 1965, 1,
p.81.

27
www.cimec.ro
280 DIGU PAUL I. Descoperiri atribuite paleoliticului inferior pe
cursul mijlociu al Argeşului (jud. Argeş) (n.ţcouvertes attribu6es
au pal6oli1hique inf~rieur sur le cours moyen de l' Argeş,d~p.
d 'ArgeŞ).In: SGIV, 23, 1972, 2, p. 223-233.
281 DIGU PAUL I. Noi descoperiri de unelte atribuite paleoliticului
inferior pe cursul mediu al Argeşului (Nouvelles · d~couvertes
d' outils attribu~s au pal6olithique inf~rieur sur le cours moyen
de l'Argeş). În: SCIV, 24, 1973, 4, p. 653-657.
282 DINU M. Cercetările arheologice de la Valea Lupului ( Les re-
cherches arch~ologiques de Valea Lupului). În: S CIV, VI, 1955,
3-4, p. 701-702 şip. 703 fig. 12.
283 DINU MARIN. Santierul arheologic de la Valea Lupului ( Oian-
tier arch~ologique de Valea Lupului). fn: Mlteriale, V, 1959, p.
247-248.
284 DJA\ffiAZOV NIKOLA!. Novi cian.ni kăm proucivaneto na paleo-
lita po dolinata na r. lskăr. fn: Priroda i znanie, VIII, 1955,2,
Sofia, p. 23-24.
285 DJAMBAZOV N. Peşterite v Bălgariia• Sofia, 1958.
286 DJAMBAZOV N. Novi danni za paleolita v Bălgariia. În:lzsled-
vaniia v cest na acad. D. Decev po sluciai 80-godişnata mu_. So-
fia, 1958, p. 349-362.
287 DJAMBAZOV N. Razkopki v peşterata Moroviţa prez 1955 g.fn:
Izvestiia-Institut, XXII, 1959, p. 15-26.
288 DJAMBAZOV NIKOLA! şi MARGOS ARA. Kăm voprosa zapro-
ucivanet.o m• paleolitnata Jcultura v raiona na Pobitite Kamăni-
Dikilitaş Izvestiia-Institut, XXIII, 1960, p. 269-293.
289 DJAMBAZOV NIKOLA!. Loveşkite peşteri. În: Izvestiia-Insti-
tut, XXVI, 1963, p. 195-238.
290 DJ MIBAZO V N. ~r ou ci vaniia na paleolitnata i mezolitnata kul-
tura v Bălgariia. In: ArhSofia, VI, 1964, 3,p. 67-76.
291 DJ MIBAZOV N. Novfie danruie o stratigrafii paleolita v Bolga-
rii. fn: Stratigrafiia i periodizaţiia, l\bscova, 1965, p. 50-56.
292 DJAMBAZOV N. Rannopaleolitno nahodişte kremente. fn: Arh -
Sofia, 3, 1965, p. 78.
293 DJAMBAZOV NIKOLA!. Rannopaleolitni nahodki pri g. Sviştov.
fn:ArhSofia, 1967, 1, p. 60-70.
294 PJA\IBAZOV N. Proucivane na paleolita v severnoi Bălgarii.
In: ArhSofia, 3, 1967.
295 DJAMBAZOV l\;!KOLAI. Les pointes bifaciales dans les grottes

28
www.cimec.ro
Samouilitza I et II et les autres stations du Pal6olithique r&cent
en Bulgarie. În: Qua.rtă:r, Bd. 18, 1967, p.195-199 + pl. XXVIII.
~~·1t1 OJAMBAZOV NIKOLA!. Rannopaleolitni nahodk.i krai gr. Niko-
pol. fn.: ArhSofia, 1969, 2, 55-67.
~~·n DJAMBAZOV NIKOLA!. Nacialo na kăsniia paleolit v Bălgariia.
În: ArhSofia, 1971, 4, p. 1-17 •
.!'.Hi DJAMBAZOV NIKOLA!. Epipaleolitni nahodki pri s. Muselievo,
Plevenski okrăg. fn: Izvestiia-Institut, XXXIII, 1972, p. 21-29 •
..! 'JIJ DOBOSI VIOLA T. Uj fels8paleolit telep az AlfBldBn (A recent
upeer paleolithic settlement ill the Great Hungarian Plain). fn:
AE, 94, 1967 I 2, p. 184-193.
JOO OOBOSI VIOLAT. Magyarorsz,g8s - 6s k8zeps8kokori lell5hely
katasztere {Register of Palaeolithic and Mesolithic sites in
Hungary). fn: AE, 102, 1975, 1, p. 64-75.
Jll1 DOIZE R. şi MOROŞAN NIC. Effets de quelques agents physi-
ques sur les roches employ~s par les Pr6historiques et sp~
cialement sur 11 outillage. În: BSPF, 1931.
J02 DRAGOMIR I. T. Raport supra săpăturilor .tntreprillse la Largu
{Rapport sur les fouilles entreprises ~ Largu}. fn: Materiale, V,
1959' p. 476.
JOJ DRĂGOTESCU MARCEL. Aşezarea paleolitică de la Bicaz (La
station pal,olithique de Bicaz). fn: Carpica, I. 1968,p.17-24.
304 DUDAŞ FLORIAN. Repertorul arheologic al Ţării Zarandului tn
lumina ultimelor descoperiri {Le r'pertoire arch6ologique du Pa-
ys de Zarand ! la lwni&re des derni~res d«kouvertes). fn: RM,
1970, 4, p.355. '
305 DUMITRESCU MARGARETA. Determinarea pieselor scheletice
de rozătoare, insecfivore şi chiroptere (La d6t6rmillation des
pi~ces squelettiques de rongeurs, illsectivors et kiropteres).fn:
:Materiale, VI, 1959, p. 29-30.
306 DUMITRESCU MIRCEA. Mlzeele şi monumentele cli,p. judeţul
yrancea {Les mus~es et les monuments du district de Vrancea)
In: RM, 1971, 3, p. 231.
307 DUMITRESCU MIRCEA. Muzee din Botoşani şi Fălticeni ( Mu-
s&es de Botoşani et de Fălticeni). În.: RM, 1971, 6, P• 527.
308 DUMITRESCU V. Muzeul Severillului ( Le Mus6e de Severin).
Broşura
1 , Turnu Severin, 1886.
309 DUMITRESCU VLADIMIR. Funcie im Bezirk Baia(Moldau).fn:Da-
c1a, I.X-X, 1941, 1945, p.521-522.

29
www.cimec.ro
310 DUMITRESCU VLADIMIR, M. PETRESCU-DÎMBOVITA, H.
DUMITRESCU, N. GOSTAR, ADRIAN FLORESCU, ~ION DRA-
GOMIR. Hăbăşeşti 1950. fn: SCIV, II, 1951, 1, P• 79.
311 DUMITRESCU VLADIMIR, HORTENSIA DUMITRESCU, M. PE-
TRES CU-DfMBOVIT A şi N. GOSTAR. Hăbăşeşti. Monografie
arheologică (Hăbă:/eşti. Monographie arch6ologique). Bucureşti,
1954, P• 230.
312 DUMITRESCU VLADilvnR. Cel mai vechi muzeu din Capitală:
Muzeul Naţj.onal de .Antichităţi ( La plus ancienne mude de la
Capitale: Mts6e Nationale des .Antiquites). În: RM, I, 1964, 3,
p. 209.
313 DUMITRESCU VLADIMlR. Arta preistorică bi România ( L'ar'
pr6historique en Rouma.nie). Bucureşti, 1974, p.10-16„

314 EFIMENKO P.P. Quelques r6sultats sur l'~tude du Pal6Qlithi-


que de l' URSS. fn: L' Homme, 1, 1928, Moscova, 1928, p.45,
59.
315. EFIMENKO P.P. Pervobl'tnoie obscestvo, Kiev, 1953, 663 p.
- VP. dare de seamă bi AR, VI, 1954 1 5, p. 670-671.
J 16 EFIMENKO P. P. Novoe v voprose o proishoidenii kulturi' '!JOZd-
nego paleolita srednei i vostocinoi Evropi'. fn1 Acta..ArchHung, VII,
1956, 1-4, p. 281-288.
317 EISNER J. Slovensko v pravlku, Bratislava, 1933, p. 1-10.
318 ENCULESCU P.__,TH. SAIDEL şi EM.PROTOPOPEJSCU PACHE„
Privire generală asupra solului din Ardeal, Bucovina şi Basara-
bia (Vue generale concernant le sol du Transylvanie, Buc ovine et
Basarabie). În: AIGR, XI, 1925-1926, p.191-205.
319 ENCULESCO P. Le loess de la Roumanie et les sols zonau.x for-
m~s A ses d~pens. fn: Annales Scientifiques de 11 Academie des
Hautes Etudes Agronomiques de Bucarest, I 1 octombrie 1929 1
Bucureşti.

320 ESCALON DE FONTON MAX şi HENRY DE LUMLEY„ Les io-


dustries Romanello-Aziliennes. În: BSPF, Lm, 1956, fasc. 9.
p. 504-517.

321 FEICHTER H. Da.s Steinbeil von Altsadova - der erste alt

JO
www.cimec.ro
atein2'8itliebe Fund des Banates. În: DFS,2., oct.1943,4,p„650-
6)1.
,1:ii12 FELGENHAUER F. Zur Problematik des spKten PaHlolithi.kwns
iD Osterreich. În: ArchAustr, 10,1952, p. 1-15.
J;.!J FEUSTEL R. Die AustralopitheciDen und das Problem der "Os-
teodontokeratic culture" (Zusammenfassung). fn.: vne Congr~s
lnternational, Moscova, III, lldoscova, 1968 1 p.475-478.
'·"' FEUSTEL RUDOLF. Zur Problema.tik der 11 Protolithischen Kno-
cihen Kultur" und 11 0steodontokeratic culture". În:Alt-ThUringen,
x, 1968-1969, 1969' p. 55-58.
1n f~EUSTEL RUDOLF. Zu neuen archliolithischen und altpallio-
lithischen Funden in Rum!inien, Ungarn und CSSR. Notizen von
ei.Der Studienreise in September 1970. În: FAZ, 12, 2, 1971, p.
251-255.
'·''• 1-'EWKES VLADIMIR J. The pala.eolithic period in Central Eu-
rope. fn: BASPR, Ill„ 1929, P• 20-26.
1."f F'lLIP dr. J. Mladopaleolitick6 kultury v t:eskoslovensku a pro-
ulem tfid~ni mlad!iho paleolitu. În: AR, II, 1950, 3-4, p. 239-241 •
'·'" FLOCA OCTAVIAN. Mi.zeul regional Hunedoara {:Mus6e du d6p.
Hunedoara). fn: RM, I, 1964, 1, p.287.
1.11 1 FLORESCU RADU. Cronica săpăturilor arheologice ale muzee-
lor 1964 (partea II) {Cbronique des fouilles ~ologiques des
mus6es 1964, II). fn: RM,lli, 1966, 2, p.185-188.
~

.IJO FLORESCU MARILENA şi VIOREL CAPITANU. Cercetări ar-


heologice de suprafaţă tn judeţul Bacău (Recherches arch6ologi-
ques dans le d6p. Bacău). fn: ArhM:>ld, VI, 1969, p.213-272.
I 11 FLOROV N. Die Untersuchung der fossilen BOden als Met.hode
zur E:rforschung der klimatischen Pbasen der Eiszeit. ÎD.: Eis-
zeit, 4, 1927.
I J;l FORMOZOV A.A. Periodizaţiia mezoliticeskih stoianok evropei-
akoi ciasti SSSR. fn: SA, XXI, 1954, p.38-51.
1.U FORMOZOV A.A. Etnokulturnfle oblasti na territoriievropeiskoi
ciasti SSSR v kamennom veke (Etbnokulturgebiete der Steillzeit
im europliischen Teil der Sowjetunion).Moscova, 1959 •
.1.l-1 FOR1"10ZOV ALEKSANDER A. Terrains culturels et ethniques
de la partie europ~enne de l' URSS au Mesolithique et au N~oli­
thiq ue. În: Prace i Ma.teria.JT ••• , Lod!, 1 960, p. 5-25.
I _lj FORl\10ZOV A. A. Otkri'tie swiderskoi stoianki v Rwninii i pro-
blema iujnJh sviazei i dat.r swiderskoi kulturt.fn:SA,1961,2,p.
268-270.

31
www.cimec.ro
336 FORMAZOV A. A. Rasprostranenie mustierskih stoianok dvuh
tipov V evropeiskoi ciasti SSSR. fn: vne Congres lnternational,
.„ august 1966, Moscova, 5, 1970, p.462-466 •
337 "' SA„
FORMAZOV A.A. O termine "mezolit" i evo echivalentah.In:
1970, 3, p.6-11.
338 FRANZ LEONHARD. Die filteste Kultur der Tschechoslowakei,
Praga, 1936, 107 p.

339 FREUND G. Die Blattspitzen des Palliolithikums in Europa. ln:
QuartZir-Bibliothek, Bd.1, Bonn, 1952, 347. p.
- F.Pros~k, recenzie în AR, V, 1953, 1, p.109.
340 FREUND GISELA. Probleme des Palăolithi·kums in Jugoslawien,
Oviedo, 1956, 30 p.
341 FRIDRIQI J., B.KLIMA şi K. VALOCH. Sistematikapojmu "Kul-
tura" vpaleolitu. În: AR, XX, 1968 1 3 1 p. 308-310.
342 FRIDRIOI JAN. Pol5atky mladopaleolitick6ho osidleni &eh. fn:
AR, XXV, 1973, 4, p. 392-439.

343 G.AAL iSTVAN. Ttlmegesen talofl.t 6-aUuviâlis embercsontvcizak


Deva haUrarol (Squelettes hwnaines anci~n aluvial sur le terri-
toire de Deva). fn: H~, 1909, p. 40-43.
344 GAAL ISTVAN. ~va kHrnyliklines 11n.drajzi viszonyai a pleisz-
tocen es 6-a.ll.uvălis id1Skben ( Conditions g6ographiques dans
les environs de Deva pendant le plliistocen et la p6riode ancien
aluvial). fn: H~, 1911, p. 26-32.
345 GML STEF AN v„ Der erste mitteldiluviale Menschenknochen
aus SiebenbUrgen. Die palaeontologischen und archaeologischen
Ergebnisse der in Ohabaponor ausgefUhrten Hohlenforschungen.
fn: PMJH, III-IV (XXV-XXVI), 1927-1928, 1928, p. 61-112, 16
fig.
346 G.AAL ISTVAN. A neandervtilgyi osember elso erd6lyi csontma-
radv&nja (Die Knochenreste des Menschen vom Neanderthal in
SiebenbUrgen). În: Ttkp6tfUzet, 1931, p.23-31, 61-70.
347 GAAL ISTVAN. A B6kasi barlang (Grotte de Bekaş).fn: Ttkpot-
fUzet, 1941, p.101-102.
,
348 GAAL ISTVAN. Ujabb ember-6s eml!:iscontleletek Erdlily mou-
st,rij(ibfil (Neuere Menschen,,. und Sl!ugetier knochen aus dem
M>usuţrien ( Siebenbllrgen ).In: KHzlemenyek-Cluj 1 III,1943, 1 , p.
1-41.

32
www.cimec.ro
' ,
1-t•J GABORI-CSANK V. La station du Pal~olithique moyen d' Erd
(Hongrie), Budapesta, 1968.
l')O GABORI-CS.ĂNK V. C 14 dates of the Hungarian Palaeolithic.
fn: ActaArchHung, XXII, 1970,1-4,p.4-11.
n1 GABORI-CSANK V. Das MittelpaUiolithikum Osteuropas.În: vme
Congr's Interna.tional, Beograd, II, Beograd, 1973,p.117-124.
,,~ GABORI M. Quelques probl~mes du commerce de l' obsidienne A
l'âge pr,historique. f:D.: A~, 77, 1950, 1, 9. 52-53.
l'IJ GABORI MIKLOS. A paleolitikum csontipara :Magyarorszi1gon
(L' industrie de I' os du paMolithique en Hongrie). f:D.: AE, 78, 1951,
1 1 P• 7-18.
J°>'I GA.BORI M. Solutreiskaia kultura Vengrii. În: Acta.ArchHung, III,
1953, P• 1-56.
- J. Bousek, recenzie î'n. AR, 1955, p.696
- J. Kozlowski, recenzie în L' Anthropologie, 1959, p.115.
- S. Pahi~, recenzie î'n. AV, 1956, p. 470-471.
I
- J. Szilagyi, recenzie î'n. AE, 1956, p. 233.
1 ·, "• G ABORI M. Ober die Kultur und Zeitbestimmung unserer Pal!o -
Uthfunde. În: .Aî:, 81, 1954, p. 99-103.
l'.'JC. GABORI M. Les NSultats des recherches sur les stations du
loess de Hongrie. În: Conf~rence .Arch~ologique des Sciences,
Budapest, 1955, p. 54-66.
/
l'.\'7 GABORI M, v. GABORI. Etudes arch.Sologiques et stratigraphi-
ques dans les station de loess paMolithiques de Hongrie. fn:
ActaArchHung, VIII, 1957, 1-4, p. 3-117.
- Pleinerova, recenzie Îil AR, 1959, p. 759.
' 1959, p.217.
- J. Szilagyi, recenzie în AE,
Gi>.BORI MIKLOS. Der he.utige Stand der Paliiolithforschung in
Ungarn. În: ArchAustr, 27, 1960, p.57-75.
- J. Kozlowski, recenzie în L' Anthropologie, 68, 1964, 1 - 2,p.
145-146.
J'..i'J QABORI M. Betrh'.ge zum PaUiolithikum des Dona.uknie-geLietes.
In: ActaArchHung, XVI, 1964, 3-4, p. 171-186.
J<JO GMORI MIKLOS.Les civilisations du Pal6olithique m6yen entre
les .Alpes et l'Oural, Budapesta, 1976, 278 p.
l<,1 GMORI V. Beitrfi:ge zur Fraga des slowakischen Szeletien. În:
.Af;, 83, 1956.

www.cimec.ro
33
362 GARROD D.A.E. The Upper Palaeolithic in the Light or Recent
Discovery. fn: PPS, IV, 1938, 1, 1-26.
363 CARROD D.A.E. Excavations in the Cave or Bacho Kiro.North-
East Bulgaria, fn: BASPR, 15, mai 1939, P• 46-126.
364 GAUDRY ALBERT. Sur quelques mammif~res fossiles de Rou-
manie. În: BSGF, ser.3, 1872, p.119.
365 GAVELA B. Le Pal.~olithique des ~gions bal.kaniques en You-
goslavie. În: V IDternationalen Kongress, Hamburg, 1958,Berlin,
1961, P• 32~325.
366 GAVELA B. O paleolitiku Srbije. fn: ArhV, XIIl-XIV,1'62-1963,
p. 85-97.
367 GAVELA B. Refle.xions mtithodologiques sur le caract~re, !'ori-
gine et la signilication du ph,nom~ne Sdletien. În.: VIlJe Co~s
lnternational, Beograd, n, Beograd, 1973, 15 3-159.
368 GHEORGHIU AL., C.S.NICOLĂESCU-PLOPSOR, .... J
N.HAAS,
~

EUG. COMŞA, C.PREDA, GH.BOMBIŢA, D.NICOLAESCU


PLOPŞOR. Raport preliminar asupra cercetărilor de paleontolo-
gie umană de la Baia de Fier (reg. Craiova):iin 1951 (P.apport pr.S-
Hminaire concernaIJt les recherches de pal~ontologie hwnaine de
Baia de Fier, reg.de Craiova, en 1951 ).fn: Pi\ntr 1 I, 1954, p.
73--86.
369 GIMBUTAS :MA.RIJA. The Prehistory of Ea.stern Europe.Part.I.
Mesolithic, Neolithic and Copper Age cultures in Russia and the
Baltic area, Cambridge (SUA), 1956, 241 p. + 50 pl.
- rb recenzie în AR, X, 1958, 1, P• 126-127.
- P.E.L. Smith, recenzie în L' Anthropologie, 66, 1962, 3 - 4,
P• 356-358.
370 GINTER BOLESLAV, NIKOLA! SIRAKOV. Rezultati ob razkop-
kite v peşterata "Bacio Kiro" prez 1 973 g. fn: ArhSofia, 1974,
2, p. 6-11.
371 GLADILL~ VLADISLAV. Les variantes techniques et les types
d'industrie dans le moust,rien de la plaine russe et de la Crimee.
În: vne Co~s lnternational I, Praga, 1970, p. 269-274.
372 GOTZINGER G. Die Phosphath8hle von Csoklovi.na in Sieber.bUr-
gen. ÎD: MAGW, 1919, p.7.
313 GRAHMANN R şi H. M\JLLER BECK. Urgeschichte der Mecscb-
heit, ed. a Ill-a, Stuttga.--t-Berlin-Kl:fln, Ma.inz, 1967, 379, p. +
145 fig.+ 10 tabele+ 12 hărţi+ 8 pl.
- Klima B., recenzie ta Qua.rtltr, 19, 1968, p. 408-409.

34
www.cimec.ro
J74 GRAZIOSI PAOLO. Die KUllSt der Altsteinzeit, Stuttgart, 1957,
1 58 P• + 300 pl.
J75 GRIGORIEV G.P. Selet i kostenkovsko-streleţkaia kultura. În:
SA, 1963, 1 , P• 3-11 •
J76 GRIGORIEVA G. v. Pozdnepaleoliticeskie pamiatniki Odesskoi
oblasti. În: Acta :M.lsei Nationalis Pragae, XX, 1966, 1-2, p. 17-
20.
J77 GRIGORIEVA G. V. Pozdnepaleoliticeskie pamiatniki severo za-
padnogo Pricernomoriia i severnogo Priazoviia, Leningrad, 1968,
17 P•
J78 GRIOORIEVA G. V. LokaHnf'ie kulturf pozdnego paleolita iuga
SSSR (Stepnaia zona).În: vrre C.Ongres International, I, Praga,
1970, p. 334-337.
J79 GROMOV V.I. O geologii i faune paleolita SSSR. În: Problemî
istorii materiali.noi kulturî, 1-2, Len.ingrad, 1933.
JHO GROMOV V.I. Nekotorîie novîi.e dannfie o faunei geologii paleo-
lita Vostocinoi Evropf i Sibiri. fn: Paleolit SSSR, Leningrad,
1935.
JH I GROSS H. Die geologische Gliederun.g und Chronologie des Jung
plfilstozbs in Mi.tteleuropa und den angrenzenden Gebieten. În:
Quart!ir, 9, 1957, 9. 3-39.
J82 GROSS H. Das MittelwUrm in Mi.tteleuropa und angrenzenden Ge-
bieten.fn: EG, 15, 1964, p .187-198.
JHJ GROSSER HISTORISCHER WELTATLAS. I Vorgeschichte und
Altertwn, sub red. dr. H. Bengtson şi dr. Vladimir !\1ilojl5ic,
MUnchen, 1972,hărţile:1 A, 1, B.2.
JU4 GROSSU AL. v. C.Onsideraţiuni paleoecologice şi paleoclimatice
pe baza gasteropodelor găsite rn săpăturii e arheologice de la I\li-
toc (Malul Prutului) (Considerations paleo,cologiques et pal~o­
climatiques sur l' etude des gasteropodes trouves pe.atlant :es
fouilles archeologiques de Mtoc (sur la rive du Pruth). fn~ Ma-
teriale, VI, 1959, p.19.

J85 HAAS N., MAXIMILIAN C., D.NICOLAESCU-PLOPŞOR. Dates


sur la presence du type Cr8-Ma.gnon en Roumanie. în: V. Inter -
nationalen Kongress, 1959, Berlin, 1961 , p. 365-366.
J86 HAHN IOACHIM. Recherches sur l'aurignaciP.n en Europe Cen-
trale et Orientale. fn: L' Anthropologie, 74, 1970,3-4, p.195-220.

35
www.cimec.ro
:387 HANeAR FRANZ. Probleme der jUngeren Altsteinzeit Osteuro-
pas. Versuch einer Systematisierung. fn: Quartllr, 4, 1942, 1 p.
125-186.
:388 HAN(:AR FRANZ. Der Jungpalliolithische Wohnbau und sein
Problemkreis. În.: MAGW,LXXIX, 1950, p. 86-100.
389 HANl;AR FRANZ. Stand der Palli'.olithforschung im Schwarz-
meerraum und in Mi.ttelasien. fn: MAGW, LXXXII, 195:3, 1 - :3, P•
50-82.
390 HAN(:AR FRANZ. Ostgravettien oder solu~en zum Problem der
lokalen Unterschiede im oberen Palliolithikum. fn: ArchAustr., 19-
20, 1956, P• 28-48.
:391 HANbAR FRANZ. Probleme und. Erkenntnisse der osteuropfil-
schen Palfiolithforschung. În: "Beib:'flge Osterreichs zur Erfors-
chung der Vergangenheit und Kulturgeschichte der Menschheit",
Horn, 1959, p. 2:3-:37.
:392 *** Handbuch der Urgeschichte, Bd.I.Altare und Mittlere Stein-
zeit, Jăger- und Sammlerkulturen. Editată de K.J.Narr,Berna
şi MUnch~n, 1966, 516p.+104 fig.+ 22 pl.

39:3 HARŢUCHE N. Contribuţii la repertoriul arheologic al DC?.brogei


(Contributions au r6pertoire arch6ologique de Dobroudja).In:Pon-
tica, IV, 1971, p. 249 şi 260.
394 HERMAN o. Zum Solutreen von Miskolcz.În: MAGW, :XXXVI,1906,
p. 1-11.
395 HIGGS E. S • şi C. VITA-FIN ZI. The Climate environment and In-
dustries of Stone Aga Greece, II. În: PPS, 1966, NS, XXXIl,dec.
1966' p. 12-25.
:396 1-ilGGS E.S. The Stone Industries of Greece. În: La Pr6histoire
(Probl6mes et tendances), Paris, 1968, p. 22:3-228.
397 HILLEBRAND EUGEN. Das Palfiolithikum Ungarns. În: WPZ, VI,
1 91 9 I p" 14-40 I fig o 2J oo
398 HILLEBRAND EUGEN. UngarUindiscbe Funde aus dem Meso li-
thikum„ fn: WPZ, 12, 1925, p. 81-83 0
399 HILLEBRAND EUGEN. Zur Frage des europăischen Solutr~ens.
în: Eiszeit, IV,1-2, 1927, p.113-114.
400 HILLEBRAND JENO. Die lntere Steinzeit Ungarns.În: .ArcbHung,
XVII, 1935, 40 p + VII pl.
401 HILLEBRAND JENO .Der Stand der Erforschung der alteren Stein-
zeit in Ungarn. În: 24/25.BerRGK, 1934-19:35, 19:37, P• 16-26.
402 HOERNE~ M.-tvlENGHIN o. Urgeschicbte der Bildendenkunst,
36
www.cimec.ro
Wlen. 1925, P• 116 - 191.
·lllJ HOREDT KURT. Die Befestigte Ansiedlung von Moreşti und ihre
FrUhgeschichtliche Bedeutung. În: Dacia, N. s., I, 1957, p. 297.
·111'1 tJUNFALVY JANOS. A Biharhegys6g (Les montagnes de Bihor),
ln: BSz,1864 (19), P• 279-300.

IWi * * * Investigations arch6ologiques en Tch~coslovaquie. &at


o.ctuel des recnerches et leur organisation, redactor Jan Filip,
publicat cu prilejul 11 vneme Congr~s International 1966", Pra-
gue 1966.
-1111, IONAŞCU ION, GH.DIACONU, SEB.MORINTZ,DINU V.ROSET-
TI şi GH 0 CANTACUZINO. Săpăturile arheologice de !a Tîrg-
Jorul Vechi (Les fouilles arch6ologiques de Tîrgşorul Vechi).
ln: Materiale, V, 1959, p. 621, 623, 624.
111( IONESCU-ARGETOAIA I.P., MURGOCI GH. şi PROTOPOPES-
CU-PACHE EM. Cuaternarul în Oltenia, rezumat (Le quaterna-
.ire dans l'Olt6nie).În: C.r. des s~ances de I' Institut G~ologique
de Roumanie, VIII, 1914-1915, Bucureşti, 1923.
·ltlH IONESCU N. Omul fosil de Sussex (L'homme fossile.de Sussex).
fn: RSAdamachi, IV, 1913, 2, p. 114-115.
·I ll'J !ORGA NICOLAE. Istoria românilor. Strămoşii ma.iute de romani
(Histoire des Roumains. Les anc~tres avant Ies Romans), Bucu-
reşti, 1936, P• 22-24.

- N. A. Constantinescu, dare de seamă în RI, XXIII, 1937, 1-3, p.


31.
·I I 11 HHl\.1IE CORNEL. Cel de al Vll-lea Congres al ştiintelor antro-
pologice şi etnologice (vne Congres des Sciences Anthropologi-
q ues et Ethnologiques).În: RM, I, 1964, 4, p.387.
·111 IVANOVA I.K. Geologiceskie usloviia nahojdeniia paleoliticeskih
l!.toianok sredncgo Pridnestroviia. fn: TrKICP, XV, 1959.
I I .! l VANOV A I. K. Geologiia molodovskih mnogosloin!'h paleolitices-
kih stoianok na Srednem Dnestre. fn: Anthropozoikum, XI, 1961,
P• 197-217.

·I I J I VANO V A I. K., A. P. CERNIŞ. Despre fenomenele periglaciare
şi unele probleme de stratigrafie a paleoliticului de pe Nistru!
l\.1.i.jlociu (Sur Ies ph6nomenes p~riglaciaires et sur certa.ines qu-
estions de stratigraphie pal6olithique du Moyen Dniester ).fn:S CIV,
XIV, 1963, 1, p.123-131.

37
www.cimec.ro
J

414 JAHN ALFRED. W sprawie wystepowania struktur peryglacjal-


nych i lessu na obszarze Rumunii. fn: Biuletyn Peryglacjalny,or.
2, 1955 I Pe 73-77 •
41 5 JURA ALBIN. Das Au.rigDacien in Polen. În: Quartllr 1 1 , 1938,
p. 54-75.
416 JURA ALBIN. Prady rozwojowe w paleolicie Polski poludlliowej.
fn:PrA, Tom IX, 2-3, an. 27-28, 1951-1952,1953, p.308-315.

417 KADIC o. şi T. KORMlS. Elllzeit und eiszeitliche Kulturen im


heutigen Ungarn. fn: Rep. XVI in Int&niatiObal. Geol. Congress,
Washington, 1933.
418 KADit o. A j~gkor embere magyarersz~gon. Der Mens.ch zur
Eiszeit in Ungarn. În: F5ldt :E:vk_, XXX, 1934, 1,Budapesta, p.
1-152.
419 KADI~ o. Stand der ungarischen HHhlenforschung im Jahre
1942. fn: Barl.a.ngviMg, 13, 1943, P• 52-58.
420 KAISER K.H. Das Klima Europa.a im qua.rtliren Eiszeit.alter. În:
FrUhe Menschheit und Umwelt. fn: Fundamenta, R, B 2, 1967, p.
1-27.
421 KLIMA B. Premier coup de·poiog de Slovaquie. În: AR, VI, 1954,
2, P• 137-142.
422 KLIMA B. Zur Cbronologie des jiingsten Palttolithikums in Mlh-
ren. fn: Cllronologie pr,historique, 1956, p. 25-26.
423 KLIMA BOHUSLAV. ÎJbersicht Uber die jungsten palttolithischen
Forschungen in .Mlhren. În: Quartllr, 9, 1957, p. 85-130 + pl.IV-
X + 24 fig.
424 KLIMA BOHUSLAV. Zur Problematik des Aurignacien und Gra-
vettien in Mttel-Europa. fn: ArchA\let 26, 1959, p. 35-51.
425 KLIMA B. Sou~sny stav problemati.ky aurigna.cienu a gravetti-
enu. fn: AR, Xlll, 1961, 1, p. 84-119.
426 KLIMA B. Le peuplement pal~olithique de la Tch~coslovaquie et
sa chronologie. În: Investigations, 1966, p. 11-20.
427 KNIES J.B. Prehled moravsk,ho palaeolithu. fn: ObPr,IV, 1925,

38

www.cimec.ro
Sbornik na po~est 60. narozeni.n prof. L. Niederleho.
- J.Skutil, recenzie în Eiszeit,IV, 1-2, 1927, P• 131-132.
428 KOCH A. Restes primitifs de mammiferes en Transylvanie et
trouvailles ayant rapport A l' homme pr,historique. în: E~,1876.
429 KOCH ANTAL. A. hidegszamosi csontbarlang ismertet~se (Dare
de seamă cu privire la peştera cu oase de la Someşul Rece). în:
OTE, 1891, 1891, p. 1-12.
130 KOKKOROS P. şi A. KANELLIS. I>tţcouverte d'un crâne d'hom-
me pal,olithique dans la P'ninsule Cb.alcidique. fn: L' Anthro-
pologie, 64, 1961, 5-6, p. 438-446.
131 KOROBKOV I. I. K voprosu o divergentnom haraktere evoluţii
drevnepaleoliticeskih industrii. în: vne Congr~s lnternational, I,
Praga, 1970, p. 235-241.
432 KOZLOWSKI JANUSZ K., PAWEL SIKORA. ~lowiek neander-
talski na terenie Karpat. fn: AAC, I, 1958, 1, p.45-52.
433 KOZLOWSKI J.K. Ma.terialy epipaleolityczne z Ceahlău(Rumunia)
În: AAC, I, 1958, 1, P• 107 •
434 KOZLOWSKI J. nţcouvert de pa.Molithique en Serbie.fn:L' Anth-
ropologie, LXIV, 1960,
435 KOZLOWSKI JANUSZ K. Stan bada6 nad g6rnopaleolitycznymi
przemy~lami z plosze8.llu lisciowatymi w Evropie. · fn: Zeszyty
naukowe Uniwersytetu Jagiello6.skie g<:\o Rozprawy i studia, XXXI,
88, Krakow, 1961, P• 7-132 şi 4 hărµ.

- s. Venei, dare de seamă f:o. AR,XV, 1963, 5, p.671-672.


436 KOZLOWSKI J.K. z problematyki ba.da6 D&d przemyslem grawe-
ckim w regione Karpat. fn: AAC, m, 1961, 1-2, p.5-35.
437 KOZLOWSKI J.K. Bemerkungen Uber den Stand der Pa.lllolith-
forschung in Polen. În: ArchAustr, 30, 1961, p. 118-143.
438 KOZLOWSKI JANUSZ K. Quelques remarques sur 11 origine de
l''nension du Magdalenien en Europe c:entrale. fn: FQ, 10,1962,
28.
- s. Venei, dare de seamă f:o. AR, XV, 1963, 5, p.535-536.
- R. Vaufrey, dare de seamă f:o. L' Anthropologie, 86, 1964, 3-4,
P• 407-408.
439 KOZLOWSKI JANUSZ şi ROMUALD SCHil..D. \Ther den Stand
der Erforschung des sp§:ten UDd ausgehenden Pa.lllolithikum.s in
Polen. În: . .Arch.Austr, )6, 1964 1 p. 8)-105.
440 '
KOZLOWSKI J • K. Quelques problemes de la subc:liviaion

39
www.cimec.ro
chronologique du magcla.lEw.em en Europe Centrale.fn:ArchPolon~,
VII, 1964, P• 180-192.
441 KOZLOWSKI JANUSZ K. La questic>n "" Mag~nien en Europe
Centrale. În: VI C.Ongresso Internazionale, II, Roma,1965, p.161-164~
442 KOZLOWSKI JANUSZ K. Les prob~mes du Magda.Mnien en Dl -
rope Central Est. fn: vme C.Ongres lnternational, Beograd., l7
1971, p. 53-70 + 5 hărţi.
443 KOZLOWSKI JANUSZ K. L' Aur.ign.acien da.ns les Balkans.fn:rxe
Congr~s
Interna.tional, C.olloque, XVI, Nice, 1976, p.124-142.
4-44 KOZLOWSKI J. K. La fin des temps glaciaires da.ns le baesi.n du
moyen Da.Dube et au nord des Balkans. în: Actes du Colloque ln-
ternationale nr.271 "La fin des temps glaciaires · en Europe",
Bordeaux, 1977, sub tipar.
445 KOZLOWSKI J.K. Le Palklithique final entre les Carpathes et
l' Oural. fn:Actes du Colloque IDterDationale no. 271 ,"La fin des
temps glaciaires en Europe", Bordeaux, 1977, sub tipar.
446 KOZLOWSKI L. Wielkopolska wepoce kamiennej .ID: PrA, 1, 1919,1-2.
447 KOZLOWSKI L.L. Starsza epoka kamianna w Polsce. în: Pozna.n-
skie Towar. Przyjicil Nauk~ Pra.ce Komissii Arch.,I, fasc. 1,
Pozna.6 1 1922, p. 1-51.
448 KOZLOWSKI L. Ilie fli.tare Steinzeit in Polen. fn: Eiszeit, I 2,
1924, P• 112-163 + XVpl.
449 KOZLOWSKI STEF AN K. Z problematyki Polskiego mezolitu. fn:
ArchPolski, X, 1965, 1, p. 151-177.
450 KOZLOWSKI S.K. ~ problema.tyki polskiego mezolitu w sprawie
granicy pa.leolitu i m.azolitu w Polsce. În: Swiatowit, XXX, 1969,
p. 117-132.
451 KOZLOWSKI ST.K. Le ~solithique de la Pologne..fn:ArohPolo.na
XI, 1969, P• 7-33.
452 KRUKOWSKI s. Pal.eolit, Prehistoria ziem polskich, Kra.k:ow,En-
cykloped.ia polska, vol. IV, partea 1, cap. 5.
453 KUHN H. Die Kunst Alt-Europas, Stuttgart, 1954, 243 p. şi 192
pl.
454 KUKl.AJ., V.LO.f.EK şi Q. ZARUBA. Zur StratigraphiederLos-
se in der Tschechoslowakei. fn: Quarti!r, 13, 1961, p.1-29.
L

455 L(AUGIER dr. CH). Solut~, capitala preistoriei. (Solutr&, · la


capitale de prehistoire).fn: AO, IV, 1925, p.83-84.

40
www.cimec.ro
"56 L(ANTIER) R. L'aurignacien de Slovenia. fn: RevArch, 6-eme
stkie, t. XVI, 1940, p. 167-168.
457 LECLERCQ SUZANNE şi MOROSAN N.N. Contribution ~ la
connaissance de la flore du Pl,is~ocene de la Rouma.nie du nord-
est. fn: c.:c. des S~ances I.G.R., tom. XXI, 1932-1933, 1938,
P• 111-116.
458 LEHMANN F. W.P. Schneeverhfiltnisse und Gletscherspuren in
den Tra.nsylvanischen Alpen, 1905.
459 LEONTE V. V.iaţa şi urmele rămase de la omul primitiv (La vie-
et Ies vestiges reste de I'homme primitif), Bucureşti, 1938.
460 LEROI-GOURHAN ARLETTE 1 MATEESCO C.N~, PROTOPOPE-
SCO-PAKE EM. Contribution A I''tude du climat de la station de
Văd.astra, du Pal~lithique s~rieur A la fin du N'olithique. în:
Bulletin de I' Association fran98-ise pour I' 'tude du Quaternaire,
1967 1 4, P• 271-279 + 3 pl.
461 LETICA ZAGORKA. Ensevelissement et rites funeraires dans la
culture de Lepenski Vir. În: Les religions de la ~histoire, Val-
camonica, 18-23 septembre 1972, p. 95-104.
462 LETICA z. Vlasac-habitat epipa1'olithique dans la region des
Portes de Fer. În: vn:ie Congres ID1ernational Beograd, II, Be-
ograd, 1973, p. 192-196.
463 LIUBIN V. P. Pal.eolit Turtii i problema rannego rasselenila
celovecestva. fn: SA, xxvn, 1957 I p. 71 urm.

464 LOZEK V. K soucasne problematice stratigrafie mladopleistoce-
niich spra.Si a ~asoveho zalazeni mlade.b.o paleolitu. În: AR, XIl,
1960, 4, p. 560-577 •
...
465 LOZEK W. Mittel - und jungpleistozllne LHssserien in der Tsche-
choslowakei und ihre Bedeutung fUr die L8ssstratigraphie .Mittel
europas. fn: Report of the Vlth International Congress on Qua-
ternary, Varşovia, 1961 1 IV, Lodz, 1964, P• 525-549.
466 LO:lEK W. Die qua.rtăre IGimaeDtwicklung in der Tschechoslowa-
kei. fn: Quartlir, 17, 1966, p.1-19.

467 MACAROVICI NIC. Determinarea gasteropodelor de la :Malul Gal-


ben- Mitoc (Tarasa inferioară a Prutului)(La dâ6rmination des
gast,rop,pdes de :Mal.ul Galben-Mitoc - la t'rrasse inMrieure du
Pruth). In:-Materiale, VI, 1959, P• 19-20.
468 MACAROVICI N.N. Asupra cerbilor fosili din Quaternarul

41
www.cimec.ro
Mlldovei (Sur les cerfs fossiles du Quaterna.ire de la Moldavie).
În: AnSUI, V, 1, 1959. •
469 MALLASZ J. A solutr,en elso biztos meg'1lapit!sa Erd~yben
(Die erste sichere Feststellwig des Vorhandensein d~s Solutre-
ens in Transsylva.nien).fn: Dolg-S.zegecl, 9-10, 1933, 1934, p.
3-15.
470 MARCHEVICI V.L M:l.ogosloi.noe neoliticeskoe poselenie Soroca
2. În: Da.lekoe proşloe Molda.TU, Olişinău, 1969, p.3-34.
471 MARGOS ARA. Me.zolităt v Bălga.riia. În: Priroda i .zna.nia,XIV,
9 1 Sofia, 1961, p. 17-195
472 MAR10NNE EM.DE. Sur la~ glaciaire dans les Karpa.-
thes Meridionales.fn:c.r.del' Acad.'1nie des Sciences de Paris,
1899, II, Paris, 1899, P• 894-897.
473 MARTONNE EM.DE. Rechercbes sur la ~iode glaciaire dans
les C'.arpa.thes ~riclionales. În: BSSB, s. IX, 4, 1900, 1900,p.
405-462.
474 a
M<\RTONNE EM. DE. Contribution 11 ,tude de la phi.ode gla-
ciaire dans les Carpa.thes "5riclionales. În: BSGF, rne
serie,
xxvm, 1900, p. 275-319.
475 MARTONNE EM.DE. Le lev' topographique des cirques deGaure
et Galcescu. fn: BSIIM; IV, 1900, p.42.
476 MARTONNE EM.DE. NouTelles obserna.tions sur la pWiode gla-
ciaire dans les OLrpat.bes Mkidional.es. fn.: c.r. de l' ~mie
des Scieucea de Paris, cxxxn, 11 febr. 1901, p.360-363.
477 MARTONNE EM.DE. Remarques aur le climat de la pU-iode gla-
ciaire dans les Carpatbea M&idionales. În: BSGF, 4 sth-ie,
tome II, 1902, p. 33~332.
478 MARTONNE EM.DE. Rema.rques sur le climat de la p6riode gla-
ciaire dans les C.arpa.thes Mb-idiona.les. fn.: C.r. du XI Session
du Co~s G'ologique lDternational de WieDDe, Viena, 1904,p.
691-702.
479 MARTONNE. EM. DE. Recherches sur l''volution morphologi-
que des Alpes de Transylvanie, Paris, 1907.
480 MARTONNE EM. DE. Sur les anciens glaciers des Ka.rpa.thes
~ridionales. fn: Asociaţi.unea Română pentru înaintarea şi răs­
pîndirea ştiinţelor, Congresul II din Bucureşti, 1903 1 Bucureşti,
1908.
481 MARTONNE EM. DE. Les collines moldaves. în: Travaux de
l'Institut de ~ographie de Cluj, I 1 Bucureşti, 1922.

42
www.cimec.ro
·1H2 MATEESCU CORNELIU N. Săpăturile arheologice de la Vădas­
tra (Les fouilles arch~ologiques de Vădastra). fn: Studii, II, 1949
1, p. 93.
4 HJ MATEESCU CORNELIU N. Săpături ar~eologice la Vădastra
(Fouilles arch,ologiques de Vădastra). In: :Materiale, V. 1959,
p. 62 - 64.
•IH4 MATEESCU CORNELIU N. Săpături arheologice la Vădastra
(Les fouilles arch~ologiques de V"'adastra). fn: :Materiale 1 VI,
1959, p. 107-110.
•IH5 MATEESCU CORNELIU N. Nowe wykopaliska archeologiczne w
Văd.astra (Nouvelles fouilles arch~ologiques de Vădastra). În: Z
otchlani wiekow, XXV, 1959, 2, p„ 166.
4H6 MATEESCU CORNELIU N. Săpături arheologice la Vădastra (Les
fouilles archeologiques de Vădastra).In: Materiale, VII, 1%1,p.58.
4H7 MATEESCU CORNELIUS N. Principaux resultats des nouvelles
fouilles de V"'adastra. fn: AR, XlV, 3, p. 407-408.
•188 MATEESCU CORNELIU N. Noi săpături arheologice la Vădas­
tra (Fouilles arch6ologiques r~entes A Văda.stra). În: RM, IT,
1965, număr special, p. 414.
41i9 MATEESCO CORNELIUS N şi EM. PROTOPOPESCO PAKE-
L'apport des donn6es g'ologiques et p6dologiques auX recherches
arcl;leologiques (Quelques exemples tiNs des fouules de Vă­
dastra, Roumanie).fn: Zephyrus, XIX-XX, 1968-1969 ,p. 28-31.
- M. LiCka notă tn AR, XXIII, 1971 , 3, p. 37 4.
490 MATf;ESCO CDRNnrns. Le PaMolithique de Vădastra.fn:vne
Congr6s lnternailoua.l., V, Moscova, 1970, p. 366-371.
491 MATEESCU CORNELIU N. Săpături arheologice la Vădastra
~1960-1966)(Fouilles arch,ologiques de Vădastra - 1960-1966).
In: Materiale, IX, 1970, p.68-69.
492 MATEESCU OORNELIU N. Vădastra. În: EAA,Supliment, 197010
p. 889 - 890.
493 MATEESCU CORNELIU N. Noi săpături arheolofiice la Vădastra
(Nouvelles fouilles arch,ologiques l Vădastra). In: SesMuz, I,
1971, p. 54 - 55 şip. 6~, fig. 1/1-2.
•194 MATEESCU CORNELIU N. Centenarul săpăturilor arheologice
de la V"'adastra (Le centenaire des fouilles arch,ologiques de Vă­
dastra).În: SCIV, 22, 1971, 4, p. 644-645.
495 MATEESCO c.N. Quelques problemes concernant l'aurignacien
c:ia.n.s la plaine d' OltAnie,
Roumanie. În: VIII 2 Congres

43
www.cimec.ro
I.Dler.oatioual, Beograd, II, Beograd, p.159 - 165.
496 MATROSENCO ANA. Da.te noi tn legătură cu paleoliticul din su-
dul URSS (Don.ees nouvelles concernant le Pal~oli thique dans
le sud de l'URSS). fn: SCIV, VIII, 1957, 1-4,p. 359-362.
497 MAUDUIT J. A. Recherches pa.Molithiques en Yougoslavie de-
puis la guerre. În: BSPF, 1950, p.431 - 432.
498 MAYE'I' L. Division pologique du Quaternaire et Diveam; ar-
ch6ologique:: J>Bl'olithiques. În: BSP F, 1921 , p. 7 urm.
499 MAZALEK M. ()tiz~ vztahu mesolitu a neolitu. în: Anthropozoi-
kum, m, 1953, p. 203-211 + vm pl.

500 MAZ'-LEK M. Mezolitick6 uil.ezy ze Slovenaka.In:AR, VI, 1954,
1, p. 7 - 12.
• A
501 MAZALEK M. Na okraj ~eskoslovens]aţbo mesolitu. In: Anthro-
pozoilrum, IV, 1954,(1955), P• 37.3 - 424.
502 MĂ.RGIUTAN LIVIU şi IOAN .ANDRIŢOIU. Noua e:q>aziţie ar-
heologică a Mlzeului judeţean Hunedoara-Deva (La nouvelle ex-
position arch6ologique de "1Bff d.rtemeDtal de Hunedoara -
Deva). În: RM, 1971, 2, p.143.
503 MÂRZA dr. VASil..E D. Originea şi evolupa omului, Bucureşti,
1951 , 56 p + 1 pl. (Colecţia. Societ.ăiil pentru răsp.îndirea ştiin­
ţei şi culturii, nr.1 ).

504 MENGHIN OSWALD. „spureD des Pallfolithikums iD den nHrdli-


cben BalkanlKndern. ID.: WPZ, II, 1915, p. 128-1.32.
505 MENGHIN OSW.ALD. Die mesolithische Kulturentwicklung iD Eu-
rope. În: 17. BarRGK, 1927, p.154-197.
506 MENGHIN OSWALD. Weltgeschichte der SteiDzeit, Viena, 1940,
648 p.
507 MENGHIN OSWALD. Vergessene Na.chrichten Uber pa.Ulolithl-
sche Funde iD SUdosteuropa..În: QuarUlr, 19,1968, p • .347-351.
508 - The MESOLITIIlC iD Europe (culegere sub redacţia. lui Ştefan
K. Kozlowski), Warazawa, 197.3, 669 p.
- LL dare de seamă to. AR, XXVI, 1974, 2,p. 193-195.
509 MICALEVIOI VALERIA. Cl'teva elemente noi cu privire la sta-
bilirea fazelor glaciare clin masivul Bucegi {Quelques ~l,ments
nouvels concerlljLDt l' 'tablissement des phases glaciaires du
ma.sait Bucegi).In: PGeorg, 6, 1959.
510 MIHALAOIE V. Cercetări arheologice de teren .fh comuna Valea
Seacă, jud. Ia.şi (Recherches arch~ologiques de terrain dans la

44
www.cimec.ro
commune de Valea Seacă, d6p.de Ia.ssy).fn: SCIV, 21, 1970, 3,
p. 465 - 468.
,, , MIKOV V. Stations et trouvailles pr.Shistoriques en Bulgarie.În:
Izdan.ila. na Narodniia Arheologiceski Muzei, nr.30) Sofia, 1933,
183 p.
'12 MIKOV V. şi N. DJ AMB.AZOV. Devetaşkata Peştera„ Sofia, 1960,
P• 5-32.
- Slavomil Vencl, recenzie în AR, XIII, 1961, 4,p. 595-596.
- D. Berciu, recenzie tn Dacia, N.S.,VI, 1962, p.543.
'13 MILANKOVITCH MILUTIN • .Erforschung der Chronologie der Eis-
zeit. fn: .ArchAustr, 19-20, 1956, p.1-14.
') 14 MILCU ŞTEF AN şi C. MAXIMlLIAN. Introducere în. antropolo-
gie, (mtroduction en anthropologie) 1 Bucureşti, 1967, p. 147-203
(cap.8 Oamenii fosili).
"i 1 5 MIL0Je1c VLADI.MIR. Die neuen mi.ttel- und altpaliiolithischen
Funde in der BaJlranhalbinsel. În: Germania., 36, l'j,!:S, 3-4, p.
312-324.
'\ 16 MILOJ~IC VLADIMlR„ Palltolithikwn um Larissa in Thessalien,
Bonn, 1965„
"117 M:>GA MARIUS. Paleoliticul i.Dferior în Transilvani&. (Le pa-
ltfol,i.thique inl'rieur en Transylvanie). În: ACMIT, IV, 1932-1938,
p. 157-175, 3 fig.
•, 1 8 MOGA MARIUS. Cercetări arheologice tn două localităţi din Ba-
nat {Recherches arcMologiques dans deux locaJttes dans Banat).
În: Studii, I, 1949, 2, p. 95-97.
'i 1 9 M:>GO Ş ANU FLO REA. Incendii paleolitice pe valea Bistriţei
(Incendies pal.Solithiques dans la vallt~e de la Bistrija.).fn: scrv,
x, 1959, 2, p. 459-461.
~20 l\10GOŞANU FLOREA. Unele aspecte ale paleoliticului de sfir-
şit din ţara noastră (Quelques aspecta du ~llihique final de
Roumanie).fn: SCIV, XI, 1960, 1, P• 125-128.
~21 MOGO~ANU FLOREA şi M. BITIRI. Asupra prezenlei campi-
gnia.nului tn România.(Sur la ~sence du e11mpignien en Rouma-
nie). În: S CIV, XIl, 1961, 2, P• 215-224.
5~2 MOGOŞANU FLOREA. O nouă unealtf paleolitică. (Un nouvel
outil pal6olithique).fn: SCIV, XDI, 1962, 1, P• 87-88.
523 MOGOŞ~ FLOREA. Şantierul de la Lapoş (Lechantier de
Lapoş).ln: Materiale, VIIl, 1962, P• 145-150.

45
www.cimec.ro
524 MOGOŞANU FLOREA. Probleme noi !D. aşezarea de la. La.poş
(Nouveaux probJ.emes dans 1'6tablissements de Lapoş).În: scrv,
15, 1964, 3, P• 337-348.
525 MOGOŞANU FLOREA şi ION STRAT AN. Rezultatele ultimelor
săpături arheologice privind paleoliticul din nordul · Banatului
(Les resultats des d6rniers fouilleş arch6ologiques concerna.nt
le pa.Molithique du nord de Ba.nat).In: RM, I, 1964, p. 90.
526 MOGOŞANU FLOREA şi L STRATAN. Noi descoperiri paleoli-
tice !D. Banat (Nouvelles d6couvertes pal6olithiques au Banat). ÎD.:
SCIV, 17, 1966, 2, .335-343.
527 M:>GOŞANU FLOREA. Prezenţa lamelelor Dufour !D. aşezările
acrops;Ueolitice din Banat (La pr6sence des lamelles Dufour dans
les ~tablissements acropal,olithiques du Ba.nat).În: SCIV, 18,
1967, 1, p.141-146.
528 M:>GOŞANU FLOREA. Descoperirile paleolitice ale M.izeului din
Lugoj (~couvertes pal'olithiques du Mls'e de Lugoj).fn: RM,
IV, 1967, 6, P• 555-559.
529 M:>GO~ANU FLOREA. Paleoliticul superior cuarţi.tic din Bami.t
(Le ~litbique suptSrieur quartzitique du Baua.t).fn: scrv, 19,
1968, 2, p. 303-310.
530 MOGOŞANU FLOREA. Din nou despre prezenţa
la.melelor Dufour
!D. paleoliticul superior din BaD&.t (De nouveau sur la pNsence
des lamelles Dufour dans le J>&l'olithique sllp6rieur de BBDat).fn:
SCIV, 19, 1968, 4, P• 643-647.
531 M'.XiOŞANU FLOREA. Importanţa descoperirilor arheologice
din zona Porţilor de Fier pentru Îllţelegerea paleoliticului din
Banat (L' importance des dkouvertes archtfologiques du zone des
Portes de Fer pour la comp~hension du pa.Molithique du Banat).
În: Comunicări, vm, Craiova, 1968.
532 MOGOŞANU FLOREA9 ION STRATAN. Rezultatele ultimelor
săpături arheologice privind paleoliticul din nordul Banatului
(Les r'8ul.tats des derni~ee fouilles arc~ologiques concernant
le paltfolithique du Banat). fn: RM, VI, 1969, 1, p. 84-90.
533 M:>GOŞANU FLOREA„ Paleoliticul. şi epipaleoliticul de la Lapoş
(Le paJMlithique et tipipaltSolithique de La.poş) •. fn: StMatPlo-
ieşti, II, 1969, p. 5-12.

534 M>GOŞANU FLOREA. Descoperiri paleolitice la. Gornea ( Por-


ţile de Fier)(~couvertes J>&'olithiques de Gornea - Porţile de
Fier).În: SCIV, 21, 1970, 4, p. 531-537.
535 MOGOŞANU FLOREA. Rezultatele ultimelor s~uri arheologice
priTIDd paleoliticul. din Pe§tera Hoţilor de la Băile Herculane

46
www.cimec.ro
(Les resultats des derni~res fouilles archeologiques concernant
le paleolithique de Paştera Hoţilor de Băile Herculane).!n:SCIV,
22, 1971, 1, p. 3-14.
536 MOGOŞANU FLOREA. Information generale sur le paleolithique
du Banat (Sud-a.iest de la Roumanie).fn: Dacia, N.S.,XVI,1972,
p.5-27.
537 MOGOŞANU FLOREA. Date cu privire la paleoliticul din judeţul
Caraş-Severin (Da.tas concernant le pal6olithique du dep. Caraş­
Severin).fn: Banatica, II, 1973, p. 13-23.
538 MOGOŞANU FLOREA. L'aurignacien du Banat. În: 1xecongres,
International, Colloque XVI, 1976, p. 75-97 „
539 MOGOŞANU FL. Aurignacian. În: DIVR, 1976, p.72-73.
540 MOGOSANU
)
FL. Azilian. În: DIVR, 1976, p„ 75.
541 MOGOŞANU FL. Gravetian. În: DIVR, 1976, p.311-312.
542 MOGOSANU
r
FL. Ma.gdalenian. fn: DIVR, 1976, P• 380.
543 MONORANU OCTAV. Realizări muzeale din regiunea Suceava,
în anii puterii populare (Realisations museales dan~ la region de
Suceava pandant les annees du pouvoir populaire).In: RM, I, 1964,
3, p„ 247-251.
544 MO RARIU T. , V.MIHĂILESCU, S. DRAGOMIRES CU şi G R.
POSEA. Le stade actual des recherches sur le peryglaciaire de
la R·. P. Ro umanie. În: Recueil d' etudes geographiques concer-
nant le territoire de la R.P. Roumaine, publiees ă l'occasion du
XI:xe Congres International de Geographie de Stockholm Bucu-
reşti, 1960, p„45-53. J

545 MORINTZ SEBASTIAN. Epoca paleolitică (L'~oque paleolithi-


que).fn: extras din"Bucureştii de odinioară în lumina cercetări­
lor arheologice", Bucureşti, 1956, p.12-14.
546 MORINTZ SEBASTIAN • Săpăturile de la Bfrseşti (Les fouilles
de Birseşti)„fn: l\lateriale, VII, 1961, p. 203 fig.3,p.204-205.
547 MORINTZ SEBASTIAN. Seminarul româno-sovietic de arheolo-
gia orînduirii comunei primitive (Bucureşti, 11-13 octombrie
1962) {Colloque roumano-sovietique d' archeologie de la commune
primitive)„ În: SCIV, XIV, 1963, 1, p. 227-229.
348 MORINTZ SEBASTIAN. Rumâno-sovietskii seminar po arheolo-
gii pervobîtno obştinogo stroia (Bukarest, 11-13 octiabria 1962
g.)„ fn: Dacia, N.S„,VIII, 1964, p. 405-407.
549 MORINTZ SEBASTIAN„ Les fouilles archeologiques en Rouma-
nie (1971). fn: Dacia, N.S.,XVI, 1972, p.325-357(nr.9,10,12,

47
www.cimec.ro
30, 36, 50, 81, 96, 114, 122 a, 128, 159, 166).
550 :rvDRINTZ SEBASTIAN. Les fouilles arch,ologiques en Rouma-
nie (1972). fn: Dacia, N.s., XVII, 1973, p.361-398 (nr. 23,37
a, 41, 102, 103, 104, 120, 130, 147, 163 b).
551 MOROŞAN N.N. Contribuţiuni la cunoaşterea paleoliticului?li1
Moldova de Nord-Malurile Prutului ( Contributions a la connais-
sance du pal~olithique en Moldavie du Nord„Les rives du
Prouth). În: ARMSŞT, s. m, t.IV. mem.7, 1927,p.343-360.
552 WROŞAN N.N. O staţiune paleolitică în ~brogea-Topalu(Une
station pal~olithique en Dobroudja-Topalu).In: ARMSŞT, s. III,
t. V, mem. 3, 1928-1929, 1929, P• 91-106+ 6 fig.
)53 WROŞAN dr. NICX>LAS N. Contribution 11' ~tude du quater-
naire de la Moldavie de N-E„ în: .ARMSŞT, XIV, 1-2, 1931, p.
35-43.
554 MOROŞAN N.N. Le Mousterien dans le Nord de la Moldavie. În:
L' Anthropologie, XLI, 1931, p. 234-235.

555 MOROŞAN N.N. .\supra :nezoliticului în Oltenia (Sur le ~soli­


thique en Oltefoie}. IAO,;mem. VI, 1932, 3 p.
556 MORO Ş AN NIC. N. Sinanthropus Pekinensis şi Paleoliticul (Sy-
nanthropus Pekinensis et le Pal~olithique).fn: RSAdamachi,XYIIl_,
1932, P• 35-36.
557 WROŞAN NIC. N. M>usterianul şi Omul neanderthalean în
Palestina (Le Mousterien et l' homme neanderthalian en Pales-
tine ).fn: RSAdamachi,XVIII, 1932,p.108-109.
558 MOROŞAN NIC.N. Unele lămuriri to legătură cu Congresul de
Preistorie de la Londra (Quelques clarifications concernant le
Congr~s de ~histoire A London).fn: RSAdamachl,XVIII, 19)2,
p.162-163.
559 M:>ROŞAN N.N. Le solutr,en de la Moldavie du Nord-Est„ în:
C.r. de la vne sess. du Congr~s lnternational d' Histoire,Sect.
d' arch~ologie, Varşovia, 1933.
560 MOROSAN N.N. Quelques observations sur le Quaternaire d~
NE de'la M:lldavie.fn: C.r. des s6ance~ de IGR, şedinţa din 13
febr. 1931, t. XIX, 1930-1931, Bucureşti, 1933,p.70-79.
561 MOROŞAN N.N. Evoluţia cercetărilor preistorice- paleolitice
din România de NE şi rezultatele obţinute (~olution des recher-
ches pr6historiques pal6olithiques au NE de la Roumanie et les
~sultats obtenus).fn.: ArhBas_, V, 1933, 2, p. 11-29 şi 91-109.
562 WROŞAN N„N. Nouvelles observations sur le Pl6istoc~ne
dans le NE de la Roumanie.fn:C.r. des s6ances IGR, t. XX,

www.cimec.ro
1931 - 1932, 1933, p. 81 - 83.
563 M:>ROŞAN N.N. L'industri~ levalloisienne dans les depots
pl~isto~nes de Roumanie. In: Melanges de Prehistoire et d 'An-
thropologie ofCerts au prof.H.Begouen, Toulouse, 1934.
564 M:>ROŞAN dr. NIC.N. La ;_:>lus joile pointe en feuille de laurier
solutr6enne de la Roumanie. Son importance archeologique et
geologique. fn: BSPF, nr. 1 O, Le Mans, 1934, p. 1 -8.
565 MOROŞAN N. N. Solutreanul din România extracarpatică şi ra-
porturile sale cu acela din Transilvania şi din ţările limitrofe
(Le Solutreen de la Rownanie extracarpathique et ses rapports
avec celui de la Transylvanie et des pays limitrophes).fn: Arh-
Bas, V, 1935, p.230-236 + 1 pl.
566 MOROŞAN N .N. Resturile omului fosil din România (Les restes
de l 'Homme fossile en Roumanie). fn: RSAdamachi, XXI, 4, 19J:i.
5 67 MOROŞAN N. N. Les restes de l 'Homme fossile en Roumanie. În:
Report of XVI International Geologica! Congress, Washington, 1933 ~
(1936), 9 p.
568 MOROŞAN N.N. Le Mousterien de l'abri-sous roche de Stînca
Ripiceni (Moldavie), Bruxelles, 1935,(1936).
5 69 MOROŞAN N. Deux cas particuliers de chasse du Marnrnouth par
les Paleolithique de Roumanie, Oslo, 1936. ·
570 MOROSAN, N. şi ION SIMIONESCU. Sur un rnoulage endocrariien
d'Elephas primigenius de Roumanie. ARMSŞt, XIX, nr.1-3, Bu-
cureşti, 1937, 7 p. + 1 pl.

571 MOROŞAN N. Quelques observations sur la flore, la faune et le


climat pendant le Paleoli thique dans le NE de la Roumanie, Bu-
cureşti, 1937.

572 MOROŞAN NIC. N. Quelques observations sur les depots creta-


ces et tertiaires dans la vallee du Prut. fn: C. r. de IG R, ~ e-
dinţa din 17 martie 1933, XXI, 1932-1933, 1937, p.55-59.

573 MOROŞAN N .N. Dovezile existenţei oamenilor fosili în Dobro-


gea (Preuves concernant l 'existence des hommes fossiles en
Dobrogea). în: RSAdamachi, nr.1, 1937.
57 4 MOROŞAN N. N. La station paleolithique de grotte de Stînca Ri-
piceni. în: Dacia, V-VI, 1935-1936, 1938, p.1-22 + 1 pl.
- ION NESTOR, notă în RIR, X, 1940, p.418.
575 MOROŞAN N. N. Le pleistocene et le Paleolithique de la Rouma-
nie du Nord-Est (Les depots geologiques, leur faune, flore et
produits d 1 industrie). În.: AIGR, vol.XIX, 1938, IV+ 160 + 22
fig. + 3 tab • + VI pl • + 1 h.

49
www.cimec.ro
- I. Gh. Botez, recenzie în Dacia, VIl-VIIl, 1937-1940,
1941, p.45:,,-455.
576 MOTTL MARIA. Faunen, Flora und Kultur des un.garischen So-
lutrl!en. În: Quarl:Hr, 1, 1938, p.36-54.
577 MOTTL MARIA. Zum gegenwărtigen Stand der Quarillrforschung
in Ungarn.În: Quarth, 2, 1939, p.133-135.
578 MOTTL MARIA. Die Interglazial und Interstadialzeiten im Llchte
der ungarischen Săugetierfa.uiia. În: F"dldt. Evk., XXXV, 1941 •
579 MOTTL MARIA. Das Aurignacien in Ungarn. În: QuartJlr,4, 1942,
p.82-108.
580 MRAZEC L. Sur l' 6ristence d •anciens glaciers sur le versant
sud des Carpathes ~ridionales. În: BSIJM, ID, 1899, p. 30-38.
5 81 MRA ZEC L . Sur l' 6xistence d' anciens glaciers sur le vers.ant
sud des Carpathes M6ridionales. În: BSSB·,vm, 1-2, 1899, p.
111-113. '
582 MRA ZEC L. Co:nunicare asupra originei loesului în România
(Communication sur l' origine du loess en Roumanie). fn: BSSB,
J
VIII, 4-5, 1899.
583 MULLER-KARPE H. Handbuch der Vorgeschichte, I. Altstein-
zeit, MUnchen, 1966, 389 p. + 274 pl.
- J. Fil..IP, recenzie în AR, XIX, 1967, 3, p.404-405.
584 MURGOCI G.M. The climate in Roma.Dia and vicinity in the late
quaternary ti.mes. fn: Ilie Veranderungen des Klimas seit dem
Marimum der Letzten Eis zeit. fn: C. r. du XI-e Congres lnterna-
tional de G6ologie, Stockholm, 191 O.
585 MURGOCI G. Clima şi solurile în România în decursul erei qua-
ternare (La clime et les sols en Roumanie pendant l' ~re quater-
naire). În: "Biblioteca Societăţii Agronomilor", Bucureşti, 1920,
p.1-4.
586 MUSIL R. şi K. VALOCH. Beitrag zur Gliederung des WUrms in
Mitteleuropa.tn: EG, 17, 1966, p.131-138.

587 NANIA I. O nouă descoperire din paleoliticul inferior în regiu-


nea Argeş (Une nouvelle decouverte datant du paleolithique infe-
rieur dans la region Argeş}. În: SCIV, 15, 1964, 4,p.517-520.
588 NANIA ION. Aria culturii de prund în România (L 'aire de la
"Pebble-culture" en Roumanie). În: StComPiteşti, I, 1968, p.
17-21.
50
www.cimec.ro
589 NANIA ION. O nouă descoperire atribuită paleoliticului inferior
în judeţul vncea (Une nouvelle decouverte concernant le paleo-
llihique inferieur dans le departement de vncea). fn: S CIV, 22,
1971' 2, p.291-293.
590 NANlA ION. Noi descoperiri din paleoliticul inferior din judeţul
Dîmboviţa (Nouvelle decouverte du paleolithique inferieur dans
le dep. de DîmbOviţa). fn: Studia Valachica, II, 1970, p.73-77.
591 NANIA ION. Unelte ale paleoliticului inferior descoperite pe
văile Dîmbovnicului şi Mozacului (judeţul Argeş) (Outils du pa-
leolitbique inferieur trouves dans les vallees du Dîmbovnic et du
Mozac~ dep. de l'Argeş). În: SCIV, 23, 1972, 2, p.235-244.
592 NANIA ION. Istoria vînătorii în România (L 'Histoire de la C'hasse
en Rownanie), Bucureşti, 1977, p .11-34.
593 NARR K .J. Karten zur filteren Steinzeit, Mitteleuropas. fn:
ArchGeogr, 2 , 1 9 51 , p • 111 -1 20 .
594 NARR K .J. Formengruppen und Kulturkreise im europăischen
Palliolithikum (Stand und Aufgaben der Altsteinzeitforschung).
fn: 34. BerRGK, 1951-1953, p.1-40.
595 NARR K.J. Handbuch der Urgei.;cbichte I. Altere und mittlere
Steinzeit, Jliger und Sa.mmlerkulturen, Berna-MUnchen, 1966,
516 p. + 104 fig. + 22 pl.
596 NAUGIER L.R. Les civilisations campigniennes en Europe Oc-
cidentale, Toulouse, 1950.
597 NECRASOV OLGA. Strămoşii omului (Les ancetres de l 'homme ~.
Bucureşti, 1959, 40 p. + 18 pl. (Colecţia Societăţii pentru răs­
pîndirea ştiinţei şi culturii, nr. 272).
598 NECRASOV OLGA. Sur Ies particularites morphologiques d' un
bourgeon dentaire appartenant a l 'homme fossile' decouvert dans
la grotte "La Adam". În: AnSUI, 8, 1962, p.187-192.
599 NECRASOV OLGA şi M.BULAI-~TIRBU. Contribuţii la studiul
faunei pleistocene de la Buda (jud.Bacău) cu o privire specială
asupra caracteristicilor renului (Contribution a l' etude de la
faune pleistocene de Buda, dep. de Bacău, avec rMerence spe-
ciale concernant les caracteristiques de renne). În: Carpica,IV,
1 971 ' p. 7 -1 8 .
600 NECRASOV OLGA. tvolution de la structure anthropologique: de
la population de la Roumanie, depuis le paleolithique jusqu' a nos
jours et les problemes qui s 'y rattachent. În: ARAnthr, 1O,1973,
p.3-5.
601 NESTOR ION. Des Stand der Vorgeschichtsforschung în. Ruma'-
nien. În: 22. BerRGK, 1933, p. D-30.

51
www.cimec.ro
602 ~ESTOR ION, AL .ALEXANDRESCU, EUGEN COMŞA. Studie-
rea societăţii omeneşti de la începuturile barbariei, din nordul
Moldovei. Activitatea şantierului de săpături arheologice laşi­
Botoşani-Dorohoi (LI etude de la societe humaine du commence-
ment de la "barbarie'~ du Moldavie du Nord. L 'activite du chan-
tier des fouilles archeologiques laşi-Botoşani-Dorohoi). fn:SCIV,
I, 1950, 1, p.28 şi 32.
603 NES TOR ION. Principalele realizări ale arheologiei româneşti în
anii regimului democrat popular (Les principaux resultats de
} I activite archeologique roumaine SOUS le regime de democratie
populaire). În: SCIV, XI, 1960, 1, p.9.
604 NESTURH M.F. Proishojdenie celoveka, Moscova, 1958, 388 p.
+ 162 fig.
- E. Strouhal, recenzie în AR, XI, 1959, 1, p.116-118.
605 ~ESTURH M. F. Originea omului (L 'origine de l' homme), Bucu-
reşti, 1959, 414 p.

606 *** Neue palăolithische und mesolithische Ausgrabungen in


der Bundesrepublik Deutschland (sub redacţia H .MUller-Beck),
TUbingen, i 973, 70 p.
- LL, notă în AR, XXVI, 1974, 5, p.526-527.
607 NEUSTUPNY EVZEN şi JIRI NEUSTUPNY. Czechoslovakia be-
fore the Slavs, London, 1961 , p .11-37.
608 NEUSTUPNY JIRI (sub redacţia lui). Chronologie prehistorique
de la T checoslovaquie. Mus~ National de Prague, De'partement
de Prehistoire, Prague , 1 9 5 6, 208 p.
609 NEUSTUPNY JIRI. Stary paleolit v Ceskoslovensko. fn: Acta
Universitatis Ca.rolinae1 Philosophica et Historica, 3, 1959, p.
5-12.
- J .K.Kozlowski, recenzie în L 'Anthropologie, 1961, p. 87-
88.
61 O NEUSTUPNY JIRLK ~eskoslovenskemu mezolitu. În:Casopis Na-
rodniho Muzea, 1962, p.57-64.
611 NICA MARIN. La confection et l' emploi des ustensiles appdrte-
nant a la culture Fărcaşele. În: Memoires, Serie Anthropolo-
gique, IV, Centrul de istorie, filologie şi etnografie al Acade-
miei R.S.R., Craiova, 1968.
612 NICA MARIN. Le travail et l' emploi des outils appartenant a la
civilisation de gravier de Fărcaşele. fn: vne Congres lnterna-
tional, Moscova, V, Moscova, 1970, p.401-405.
613 NICA MARIN. Unelte ale culturii de prund descoperite la Făr­
caşele, jud.Olt (Outils de la "Pebble-culture" decouverts a Făr­
caşele, dep. d'Olt). În:RM, 1970, ~p.430-433.
52
www.cimec.ro
615 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S. Însemnări asupra agriculturii
preistorice de pe pămîntul românesc (Notes sur l 'agriculture
prehistorique sur le territoire de la Roumanie). În: Biblioteca
Societăţii Agronomilor, nr.17, Bucureşti, 1922, p.4.

616 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Kj!:!_kkenmoddinguri în Oltenia


(Des KjBkkenmi:Jddings en Oltenie). In: AO, II, 1923.
617 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S. Însemnătatea cercetărilor pre-
istorice în Oltenia (Importance des recherches prehistoriques en
OJtenie), fn: AO, m, 1924, p.33-40.
618 NICOLĂESCU-PLOPŞOR „c .S. Paleoliticul în România (Le pa-
leolithique en Roumanie). In: Năzuinţa românească, V, Craiova,
2, 1926.
619 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Desenuri paleolitice în Oltenia?
(Dessins paleolithiques en Oltenie?}. În: AO, V, 23, 1926,p.49-
40.
620 NICOLĂESCU-PLOPSOR C. S. Cu privire la desenurile preis-
'
torice din peşterile Gorjului (Au sujet des dessins prehistoriques
des grottes de Gorj}. fn: AO, V, 1926, p.131.
621 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S. Un manual românesc de preis-
torie la 1895 (Un manuel roumain de prehistoire en 1895). În: AO,
V, 1926, p.240-242.
622 NIC.OLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Travaux sur les peintures ru-
pestres d'Oltenie. În: AO, VI, 1928, 35, 1928, p.37-48.
623 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. O staţiune paleolitică în Dobro-
gea? (Une station pal~olithique en Dobroudja?}. În: AO, VII, 1928.
624 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Un des!n paleolitic în Oltenia?
(Un dessin paleolithique en Oltenie?). In: AO, VIII, 1929,41 -42,
p.93-95.
- H. KUhn, dare de seamă în JPEK, 1 3, 1 940, p. 249 .
625 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Desenurile rupestre de la Po-
lovragi-Gorj (Les dessins rupestres de Polovragi-Gorj). fn: AO,
VIII, 1929, 41-42, p.96-98 •
...
626 NICOLAESCU-PLOPSOR C .S. Cultura solutreană în România
(Sur la culture solut~eenne en Rownanie). În: AO, VIII, 41-
42, 1929, p.98-103.
627 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Mesoliticul în România (L'e-
poque mesolithique en Rownanie). În: AO, VIII, 1929, 41-42,
1929, p.103-104.
628 NJCOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Aurignacianul inferior în Olte-
nia (L 'aurignacien inferieur en Oltenie). În: AO, VID, 1929,
43-44, p.351-353 + 1 fig ...
53
www.cimec.ro
629 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S Cultura magdaleniană în România
(La culture magdalenienne en Roumanie). În: AO, VIII, 1929, 43-
44, p.354-355.
630 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Harpoane mezolitice în vecinăta.:..
tea Dunărei inferioare? (Harpons mesolithiques aupres du Danube
Inferieure?). În: AO, VIII, 1929, 43-44, p.355-357.
631 NICOLĂESCY..PLOPŞOR C .S. Cultura şeleană în România ? (La
culture chelleenne en Roumanie?). În: AO, VIII, 1929, 45-46,
p.469-473.
632 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Campignianul în România (Le
campignien en Roumanie). În: AO, VIII, 1929.
633 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Cercetările preistorice şi cua-
ternarul {Les recherches prehistoriques et le quaternaire). În:
AO, IX, 4 7 -48, 1 930, p. 72-73 .
634 NICOLĂESCY..PLOPSOR C .S Arta rupestră în Bulgaria (L' art
rupestre en Bulgariej. În: AO, IX, 47-48, 1930, p.73-74.
635 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Iarăşi cultura şeleană în Rom!-
nia (Encore une fois sur la culture chelleene en Roumanie). ln:
AO, IX, 1930, 49-50, 1930, p.211-213.
636 NICOLĂESCU-PLOPSOR C. S. Asupra epocii obiectelor paleo-
litice de la Moroviţa-Bulgaria (De l' epoque des objets paleoli-
thique de Morovitza en Bulgarie). În: AO, IX, 49-50, 1930, p.
214.
637 NICOL~ES CU-PLOPj50R C. S. L 'art rupestre carpatho-balca-
nique. In: L 'Anthropologie, 41 , 1931 , p .123.
638 NICOLĂESCU-PLOP~OR C .S. Asupra culturiiache.tleane şi mi-
coquiene în România {Sur la culture acheulleenne et micoqu1enne
en Roumanie). fn: AO, X, 53, 1931, p.47-52.
639 NICOLĂESCU-PLOPSOR C .S. Institutul de arheologie olteană
la al XV-lea Congres 'de antropologie de la Paris (L' Institut
d' archeologie oltenienne au 1 5e Congres d' anthropologie de Pa-
ris). În: Institutul de arheologie olteană, mem •. V, Craiova,1931,
8p. şiAO, X, 56-58, 1931, p.403-405.
640 NICOLĂESCU-PLOPSOR C .S. Les cultures mesolithiques en
I • I\ '
Olteme. In: AO. X, 56-58, ian.-febr. 1931, p.406-409.
641 NICOLĂESCU-PLOPSOR C. S. Le paleolithique en Roumanie. În:
Dacia, V-VI, 1935-19'36, 1938, p.41-107 + 43 fig. şi 1 hartă.
- Ion Nestor, notă în RIR, X, 1940, p.421.
642 NICOLĂESCU-PLOPSOR C .S. Solutreanul în Oltenia? (Le so-
lutreen en Oltenie?Lfh: Oltenia, I, Crafova, 1I1Q40, p.15-16.

54
www.cimec.ro
643 "
NICOL~ESCU-PLOPŞOR C .S. Industries microlithiques en 01-
tenie. ln: Dacia, VII-VIII, 1941, p.1-12.
- Ion Nestor, notă în RIR, XI-XII, 1941-1942, p.439.
644 NICOLĂESCU -PLOPSOR C .S. Oltenia preistorică (011:.enie pr0-
historique). fn: Olte~, Craiova, 1943, p.229-244 cu 8 fig.
645 (NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S .) . Cercetări asupra peşterilor
şi aşezărilor din împrejurimile Grădiştei Muncelului (Recherches
archeologiques dans les grottes et les stations des environs de
Grădiştea Muncelului). În.: SCIV, IV, 1953, 1-2, p.195-207.

646 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.S. Date preliminare asup1·a rezul-


tatelor paleoantropologice de la Peştera Muierilor-Baia de Fier
(Donnees prel.iminaires sur les recherches de paleo-anthropolo-
gie de la grotte elite "Peştera Muierilor" a Baia de Fier). În:
SCIV, IV, 1953, 1-2, p.195-207.
647 NICOLĂESCU-PLOPSOR C .S. Introducere în problemele pa-
leoliticului în R. P. R .' (Introduction aux probl~mes du paleoli-
thique dans la R.P.Roumaine). fn: PAntr, I, 1954, p.59-71.
648 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.S., AL.GHEORGHIU, N.HAAS,C.
MAXJMILIAN, DARDU NICOLĂESCU-PLOPSOR, MARY PAPA-
ZOGLAKIS, EUGEN COMŞA. Şantierul arh,;ologic Cerna~lt (Le
chantier archeologique de Cerna-Olt), Ohaba Ponor, Băile Her-
culane. fn: SCIV, VI, 1955, 1-2, p.129-146.
649 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S. şi CORNELIU N .MATEESCU.
Şantierul arheologic Cerna-Olt (Le cbantier archeologique de
Cerna-Olt). În: SCIV, VI, 1955, 3-4, p.391-407.
- I.K.Kozlowski, recenzie în AAC, II, 1960, 1-2, p.177-179.
650 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.S. Rezultatele principale ale cer-
cetărilor paleolitice în ultimii patru ani în R. P. R. ( Principaux
resultats des recherches paleolitiques des quatre dernieres an-
nees dans la Republique Populaire Rownaine). În: SCIV, VII,
1956, 1-2, p.7-35.
651 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.S., EUGEN COMŞA, GH. RĂDU­
LESCU şi MlliAI IONESCU. Paleoliticul de la Giurgiu. Aşeza­
rea de la Malul Roşu (Le paleolithique de Giurgiu. Station de
Malul Roşu). În: SCIV, VII, 1956, 3-4, p.223-233.
652 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Noi descoperiri paleolitice tim-
purii în R. P. R. (Nouvelles decouvertes au sujet du paleolithique
precoce sur le territoire de la R.P.Roumaine). !n: PAntr, II,
1956, p.75-95.

653 ~ICOLAESCU-PLOPŞOR C.S. Le paleolithique d~s la R.P.
Roumaine a la lumiere des dernieres recherches. In: Dacia, NS,
I, 1 9 57 , p .41 -60 .
55
www.cimec.ro
- J .Kozlowski, dare de seamă Îil L 'Anthropologie, 63, 1960,
3-4, p.422-423.
654 NICOLĂESCU PLOPŞOR C.S. şi EUGEN COMŞA. Microlitele
de la Băile Herculane (Les microlithes de Băile Herculane). fn:
SCIV, V1Il, 1957, 1-4, p.17-25.
- J.Kozlowski, recenzie Îil l'Anthropologie, 65, 1961, 5-6,p.
514.
655 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.S., EUGEN COMŞA, DARDU C.
NICOLĂESCU-PLOPŞOR şi AL.BOLOMEY. Şantierul arheolo-
gic Baia de Fier (Chantier archeologique de Baia de Fier). În:
Materiale, m, 1 957, p. 1 3-26 .
656 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.S., AL.PĂUNESCU,AL.BOI.CME~
BENIAMIN BASSA. Şantierul arheologic Nandru (Chantier ar-
cbeologique de Naodru). În: Materiale, m, 1957, p. 29-39.
657 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.S.,d.r.N.HAAS, AL. PĂUNESCU,
AL.BOLOMEY. Saotierul arheologic Ohaba Ponor (Chantier ar-
cheologique d I Ohaba Ponor). fn: Materiale' m' 1957' p. 41-48.
658 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.S., EUGEN CO~A, AL. PĂU­
NESCU .Şantiend arheologic Băile Herculane (Cbantier archeo-
logique de Băile Herculane). fn: Materiale, m, 1957, p. 51-57.
659 NICOLĂESCU-PLOPSOR C .S. Cercetări asupra paleoliticului
timpuriu (Recberches 'sur le paleolithique inferieur). fn: Mate-
riale, m, 1957, p.281-290, (p.284-285 în colab. cu B.Bassa).
660 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .s. ~urla presence du swiderien
en Roumanie. Note prl!Hmjnaire. ln: Dacia, N. S. , II, 1958, p.
5-34.
661 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Les phenomenes periglaciaires
et la geocbronologie du paleolithique superieur de terrasse en
Roumanie. În: Dacia, N.S., II, 1958, p.383-391.
662 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. şi EUGEN COMSA .Mikrolitî v
Băile Herkulane. În: Dacia, N .S „ II, 1958, p. 393-399.
- J.Kozlowski, recenzie în L'Anthropologie, 65., 1961, 5-6,
p.514.
663 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Noi puncte de vedere în cerce-
tarea şi interpretarea paleoliticului {Nouveaux points de vue au
sujet des rechercbes et de l 'mterpretation du paleolithique). fn:
SCIV, IX, 1958, 1, p.170-172.
664 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S. Cronologia preistorică a Cehos-
lovaciei (Epoca paleolitică) (La cbronologie prehistorique de la
Tchecoslovaquie) (L'epoque paleolithique). In: SCIV, IX, 1958,
2, p.381-384.

56
www.cimec.ro
665 NICOLĂESCU-PLOPSOR C.S. Az elso szerszamkeszitO ~:m'cY=r
nyomaban (Auf der Spi'.ir des ersten Werkzeugvertiges). În: El<Lc.
Cluj, 14 IX 1959.
666 NICOLAESCU-PLOPŞOR C .S. şi I.N .MOROŞA:\. Sur lt~ cc :.-
mencement du paleolithique en Rownanie. În: Dacia, :'\. S . , II!,
1959, p.9-33 + 4 fig.+ 2 pl.
- J .K.Kozlowski, recer:zie în L 'Anthropologie, 66, 1962, 3-4,
p.354-355.
667 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Discuţii pe marginea paleoliti-
cului nostru (Discussions autour du Paleolithique finissant et
du Neolithique en Rournanie). În: SCIV, X, 1959, 2, p.221-235.
668 NICOLĂESCU-PLOP~OR C. S. Paleoliticul timpuriu în u.R. S „S.
Cercetările din ultima decadă 1946-1955 (Le paleolithique de le:.
premiere ep:>que en U .R .S .S. Les recherches de dix annees
(1946-1955)). În: SCIV, X, 1959, 2, p.507-508.
669 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.S., AL.PĂUNESCU, AL. PAUL-
BOLOMEY. Raport preliminar asupra cercetărilor paleolitice
din anul 1956 (Dobrogea} (Rapport preliminaire sur les recher-
ches paleolithiques en 1956. (Dobrogea}}. În: Materiale, V, 1959,
p.15-22.
6'70 NICOLĂESCU-PLOPSOR C .S. şi AL.PĂUNESCU. Raport pre-
liminar asupra cercetărilor paleolitice din anul 1956 (II. Nandru)
(Rapport preliminaire sur les recherches paleolithiques en 1956
(II." Nandru}. În: Materiale, V, 1959, p.22-29.
671 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. şi ION POP. Raport preliminar
asupra cercetărilor paleolitice din anul 1956 (m. Cremenea)
(Rapport preliminaire sur les recherches paleolithiques en 1956
(m. Cremenea}}. fn: Materiale, V, 1959, p.29-34 .
.,,
672 NICOLAESCU-PLOPŞOR C. S . şi N. N. ZAHARIA. Raport pre-
liminar asupra cercetărilor paleolitice din anul 1956 (IV .Mitoc)
(Rapport preliminaire sur les recherches paleolithiques en 1956
(IV.Mitoc}}. În: Materiale, V, 1959, p.34-38.
"
673 NICOLAESCU-PLOPSOR C .S. Principalele rezultate ale cer-
cetărilor arheologice de la Bicaz (Principaux resultats des re-
cherches de Bicaz). În Materiale, V, 1959, p .45-52.
674 NICOLĂESCU-PLOPSOR C. S. Cercetările de la Mitoc (Les re-
cherches de Mitoc}. fJ: Materiale, VI, 1959, p.11-19. ·
675 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Săpăturile de la Peştera (Les
fouilles de Peştera}. fn: Materiale, VI, 1959, p.25-29.
676 ~ICOLĂESCU-PLOPŞOR c .s. şi ELENA cov.Acs. Cercetă­
rile paleolitice din regiunea Baia Mare (Recherches paleoli-

www.cimec.ro
57
t.hiques dans la region de Baia Mare). În: Materiale, VI, 1959, p.
33-41.
6i7 NICOLĂESCU-PLOPSOR C.S., AL.PĂUNESCU şi N. HAR-
TUCHE. Cercetări pa'leolitice în Dobrogea (Recherches paleoli-
thiques en Dobrogea). fn: Materiale, VI, 1959, p.43-49.
678 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. şi I.POP. Cercetările şi săpă­
turile paleolitice de la Cremenea şi împrejurimi (Recherches et
a
fouilles paleolithiques Cremenea et dans les environs). fn: Ma-
teriale, VI, 1959, p.51-55.
679 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Şantierul arheologic Bicaz I.
Paleolitic (Ceahlău şi Bistricioara) (Le chantier archeologiques
de Bicaz I. Paleolithique (Ceahlău et Bistricioara)). fn: Mate-
riale, VI, 1959, p.57-63.
680 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Descoperiri tardenoisiene în
R. S. S .Moldovenească (Decouvertes tardenoisiennes en R. S. S.
Moldave). În: SCIV, XI, 1960, 1, p.179.
681 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Un nou centru protopaleolitic în
Asia (Un nouveau centre protopaleolithique en Asie). fn: SCIV,
XI, 1960, 2, p.441-442.
682 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Apariţia societăţii omeneşti şi
începuturile organizării gentilice matriarhale. Epoca veche şi
mijlocie a pietrei (Paleoliticul şi mezoliticul) (L 'apparition de la
societe humaine et les debuts de l' organisation gep.tilice matri-
arcale. Les epoques ancienne et moyenne de l' âg~ de la pierre
(Le paleolithique et le mesolithique)). fn: Istoria României, 1 ,
1960, p.3-25 şi 27-29.
683 NICOLA ESCU-PLOPSOR C. S. Asupra răspîndirii renului în
R.P.Română. Consid~raţiuni paleobiogeografice (Sur la disper-
sion du renne en R. P .Roumaine. Considerations pa.leobiogeogra-
phique). În: Natura, 2, 1960.
684 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.S. Sur le Swiderien en Roumanie.
fn: V. Internationalen Kongress, Hamburg, 1958, Berlin, 1961,
p.614.
685 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S. Geochronology of the Paleolithic
in Romania. În: Dacia, N .S., V, 1961, p.5-19.
686 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S. Fenomenele periglaciare şi stra-
tigrafia paleoliticului (Les phenomens periglaciaires et la stra-
tigraphie du paleolithique) fn: SCIV, .X.II, 1961, 1, p.65-73.
687 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. şi AL.PĂUNESCU. Azilianul de
la Băile Herculane în lumina noilor cercetări (L'azilien de Băile
Herculane a la lumiere des nouvelles recherches). În: SCIV ,XII,
1961, 1, p.203-210.
58
www.cimec.ro
688 NICOLĂESCU-PLOPSOR C .S. Cercetări privitoare la paleoli-
ticul inferior (Recherches au sujet du paleolithique inferieur). fn:
Materiale, VII, 1961, p.11-13.
• V
689 NICOLAESCU-PLOPŞOR C .S., DARDU NICOLAESCU-PLOP-
ŞOR, I.POP, C.RIŞCUŢIA. Cercetări paleolitice în peşterile
din Ţara Bîrsei. (Recherches paleolithiques dans les cavernes de
Ţara Bîrsei). fn: Materiale, VII, 1961, p.15-18.
690 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S., VIOREL CĂPITANU, C. BUZ-
DUGAN, V. URSACHE. Cercetările şi săpăturile arheologice de
la Buda (Les recherches et Ies fouilles archeologiques de Buda).
fn: Materiale, VII, 1961, p.21-25.
691 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S. şi ION STRAT AN. Săpăturile
de la Tincova (Les fouilles de Tincova). fn: Materiale, VII, 1961,
p.29-31.
692 NICOLĂESCU-PLOPSOR C.S., AL.PĂUNESCU, FL. MOGO-
'
ŞANU, M. BITIRI şi AL.PA UL-BOLOMEY. Ş~tierul arheolo-
gic Bicaz (Chantier archeologique de Bicaz). ln: Materiale, VII,
1961, p.37-41.
693 "
NICOLAESCU-PLOPŞOR C .S. K izuceniiu paleolita Rumânii.
fn: SA, 1962, 3, p.116-133.
694 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S., AL.PĂUNESCU, ION POP.
Săpăturile din peştera Gura Cheii-Rîşnov (Fouilles dans la grotte
de Gura Cheii-Rîşnov). fn: Materiale, VIII, 1962, p. 113-11 8.
695 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Das Palăolithikum Rumanien.În:
ArchAustr, 31, 1962, p. 74-95.
696 NICOLĂESCU-PLOPSOR
A t
C. S. Das Palăolithikum in Rumanien.
ln: Forschungsberichte zur Ur- und FrUhgeschichte, nr. 5, Viena,
1962, p.74-95.
697 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S. Palaeolithic. În: COWA ,sUIVeys
and bibliographies, Bal.kans, area 6, nr.II, 1962, Cambridge
S.U.A., p.8-9.
698 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. Enigmele· arheologice din raio-
nul Olteţu. fn: ziarul "Scînteia tineretului", anul XIX, seria II,
nr.4250, Bucureşti, din 13 ian. 1963, p.2.
699 NICOLĂESCU-PLOPSOR C.S.şi DARDU NICOLĂESCU-PLOP-
'
ŞOR. The possi~le existence of the proto-hominids in Rumania 's
Villafranchean, In: Dacia, N.S., VII, 1963, p.9-25.
700 NICOLĂESCU-PLOPSOR C .S. Nouvelles donnees sur la pos-
sibilite de 1 1 existence' de protohominiens dans le Villafranchien
de Roumanie. În: Dacia, N.S., VIII, 1964, p.47-52.

59
www.cimec.ro
/ 11 I ~'< 11 111.Ă1·::-11: li- I 'I .I >I '~Ol~ C. S. Date noi cu privire la cwioaşte­
' ,, 11fi11·••p11l 11l11I r;I 111rr1·,llului J>lLleoliticului României (Nouvelles
.1„111il•1•1> , 11111·"1·11u11l ltt eommoncement et la fin du paleolithique en
l/111111111111„). fu: SCIV, 15, 1964, 3, p.307-317.
/I).-' NICOLA 1:;scU-PLOPŞOR C .S. Cele mai. vechi mărturii ale vie-
\ li umului fn Europa, descoperite în ţara noastră. O nouăcontri­
l.JuUo cu privire la începuturile istoriei României (Les plus an-
ciens t&noignages de la vie de l' homme en Europe decouverts
dans notre pays. Une nouvelle contribution sur les debuts de
l'histoire de la Roumanie). tn: SCA, I, 1964, 1, p.39-46.
703 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C .S. O stratigrafii i periodizaţii pa-
leolita Rumânii (De la stratigraphie et de la period.isation du pa-
leolithique en Roumanie). fn: Stratigrafiia i periodiza.ţiia, 1965,
p.28-33.
704 NICOLĂESCU-PLOPSOR C .S. Oamenii din vtrsta veche a pie-
trei (Hommes du premier âge de la pierre). Bucureşti, 1965.
705 NICOLĂESCU-PLOPSOR c.s~ şi DARDU NICOLĂESCU-PLOP­
ŞOR. Cu privire la ~eputurile ist~riei României (Sur les · de-
buts de l' histoire de la Roumanie). ln: "Omagiu lui P .Constanti-
nescu-Iaşi", Bucureşti, 196~, p.31-36.

706 NICOLĂESCU-PLOP~R C. S.,MIŞU DA"VIDESCU, ŞT. ROMAN, V.


BORONEA NT. Noi descoperiri arheologi.ce în regill.nea Porţilor
de Fier (Nou!velles decouvertes arcMologique dans la region des
Portes de Fer). fn: RM, număr special, II, 1965, p. 411 •

707 NICOLAESCU-PLOPŞOR C.S., M.DA VIDESCU, ŞT.ROMAN şi
V. BORONEANŢ. Cercetările arheologice de la Cazane (Recher-
ches archeologiques k "Cazane"). În: SCIV, 16, 1965, 2, p.407-
411 .
708 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S. Epipaleoli~c sau mezolitic? O
problemă de terminologie? (Epipaleolithique ou mesolithique? Un
probleme de terminologie?). fn: SCIV, 16, 1965, 4, p.765-772 .
...
709 NICOLAESCU-PLOPSOR C .S. Prezenţe româneşti peste hotare
(Presences roumaines' a l' etranger). În: SCIV, 1 6, 1965, 4, p.
827-830.
71 O NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S. , D. NICOLĂESCU-PLOPŞOR, I.
FIRU, A.PA UL. Nouvelle contribution a la connaissance des d~­
buts de l' histoire de la Roumanie. În: VI Congres so lnternatio-
nale, II, Roma, 1965, p.169-170.
711 NICOLĂESCU-PLOPSOR , C.S., AL.PĂUNESCU, FLOREA~
GOŞANU şi LUCIAN RO:ŞU. Le paleolithique de Ceahlău. fn: Da-
cia, N. S. , X, 1 966, p. 5-11 6.

60
www.cimec.ro
712 NICOLĂESCU-PLOPSOR C. S. Noi cercetări asupra paleoliticu-
lui în regiunea Bucur~şti (Nouvelles recherches concernant le
paleolithique de la region de Buc arest). În: S CIV, 17, 1 966, 2, p.
311-318.
713 NICOLĂESCU-PLOPSOR C .S. Milenii de istorie la Porţile de
Fier (Millenairef? d 'h~toire aux Portes de Fer). fn: Magazin is-
toric, n, nr.1(10), 1968, p.1-3.
714 NICOLĂESCU-.PLOPŞOR c.s. Sur la presence du prepaleolithicµe
en Roumani"' une etape precoce du processus d I hominisation .tn:
Comunicări, Seria antropologie, mem. 2, 1 968.

71 5 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S . Le prepaleolithique, la plus an-


cienne etape du processus de travail conscient le l' homme. ln:
Comunicări, Seria antropologie, mem. 3, 1968.

71 6 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C. S . Dovezi şi consideraţii noi pri-


vind existenţa unui comportament uman în villafranchianul de la
Bugiuleşti (Preuves et considerations nouvelles touchant l' exis-
tence d' un comportement humain dans le villafrancbien de Bugiu-
leşti). fn: Comunicări, Seria antropologie, mem. 4, 1968.
717 NICOLĂESCU-PLOPŞOR c.s.,EXSPECTATUS BUJOR, V .BO-
RONEANŢ, EUGEN COMŞA, N.CONSTANTINESCU, PETRE
DIACONU, SEBASTIAN MORINTZ, AL.PĂUNESCU, GH.POPI-
LIAN, PETRE ROMAN, DINU V. ROSETTI. Rezultatele arheolo-
gic~ din zona "Porţile de Fier" (Les resultats archeolo-gique de
la zone des "Portes de Fer"}. fn: Acad. RSR, Grupul de cerce-
tări complexe "Porţile de Fier", comunicări, seria arheologică
IV, Craiova, 1968, p.11-20.
718 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.S. şi O.NICOLĂESCU-PLOPŞOR.
Sur la presence du prepaleolithique en Roumanie. L'une des pre-
mieres etapes du processus d I hominisation. În: VII Congres In-
ternational. .. Moscova, m, Moscova, 1968, p.371-379.
719 NICOLĂESCU-PLOPŞOR C.S. şi DARDU NICOLĂESCU-PLOP­
SOR. Le prepaleolithique, la plus ancienne etape du proces sus
' ,..
de travail conscient de l' homme. In: VIie Congr~s lnternational
I, Praga, 1970, p.241-244.
720 NICOLĂESCU-PLOPSOR C.S., tvmŞU DAVIDESCU, ŞTEFAN
ROMAN, VASil..E BORONEANT. Pe firul istoric al Cazanelor
(Sur le fil historique des Ca~e). În: SesMuz, I, 1971, p.5-17.
721 NICOLĂESCU-PLOPŞOR D. Descoperirile antropologice din
peştera Sf. Pricop (Dkouvertes anthropologiques dans la grotte
Sf .Pricop) ._ fn: PAntr, m, 1957, p.327-328.
722 NICOLĂES-CU-PLOPSOR
, DA RDU. Chronique (L' activite de

61
www.cimec.ro
l'anthropologue de Bucarest durant 1964). În: ARAntbr, 1, 1964,
p. 125-126' 129.
723 NICOLĂESCU-PLOPŞOR DARDU. Les hommes fossiles decou-
vertes en Rownanie. fn: VIl Congres International, Moscova, III,
Moscova, 1968, p.381-386.
724 NICOLĂESCU-PLOPSOR DARDU. Expertiza antropologică asu-
pra osemintelor uman~ descoperite în straturile romanello-azili-
ene de la Cuina Turcului (L 'ex:pertise anthropologique sur les
restes osseuses hwnaines decouvertes dans les couches roma-
nello-aziliens de Cuina Turcului). fn: SCIV, 21 , 1970, 1 , p. 35-
36.
725 NICOLĂESCU-PLOPSOR DARDU. Deux cas de mort violente
dans l 'epipaleolithiqu~ final de Schela Cladovei. fn: ARAnthr,
13, 1976, p.3-5.
726 NICULESCU GH. Urme glaciare şi periglaciare la izvoarele Văii
Buta (Munţii Retezat} (Vestiges gl.aciaires et peryglaciaires a la
source du valle Buta (Montagnes Retezat}}. fn: PGeogr, V, 1957,
p.395-397.
727 NICULESCU GH., E.NEDELCU, SILVIA IANCU. Nouvelle con-
tribution a l 'etude de la morphologie gl.aciaire des Carpathes
rownaines. În: Recueil d' etudes geographiques, Bucureşti,1960.

o
728 ***O scrisoare a profesorului Abatele H. Breuil (Une lettre du
prof. Abb6 H.Breuil). În: AO, ID, 1924, p.551-552.
729 OBERMAIER H. Der Mensch der Vorzeit, Berlin, 1912, 592 p.
730 OBERMAIER HUGO. RumKnien (Paleoliticul}. În: ERV, XI, 1928,
p.165.
- Radu Vulpe, dare de seamă în RI, XVI, 10-12, 1930, p.227.
731 OBERMAIER H. Die filiere Steinzeit B8hmens und M"ăhrens. fn:
Schr3.nil, Die Vorgeschichte Bl:Shmens und Mlih.rens, 1928, 34 p.
732 OBERMAIER H. Lttsse und Ll:Sssmenschen in Europa. în: For-
schung und Fortschrite, Berlin, 1935.
733 ODOBESCU AL. Antiquites prehistoriques de la Roumanie. fn:
C. r. Congres lnternationales d 'Anthropologie et Archeologie
Prehistorique, 4 session, Copenhague, 1869, p.116-123.
734 ODOBESCU ALEXANDRU. Arheologia preistorică: arme şi u-
nelte de piatră şi de os din epocile preistorice aflate în România
(L' archeologie prehistorique: armes, outils en pierre et en os
des epoques prehistoriq_ues, trouvees en Rownanie). În: RS,

62
www.cimec.ro
1 872, retipărit în Opere complete, vol. III, Ed. Minerva.
735 OKLADNIKOV A. P. Nektorî'ie voprosr izuceniia verhnego paleo-
lita SSSR v svete noveişrh issledovanii. fn: SA, XXI, 1954, p.5-
29.
736 OKLADNIKOV A. P. Itoghi i uzlovîi.e problemr izuceniia paleolita
v SSSR za 40 let. În: SA, 1957, 4, p.12-27.
737 O SOLE F. Paleolitik Slovenije. fn: Arch V, XV-XVI, 1 964-1 965 ,
p.9-20.

738 PAIU C. Muzeul de istorie a Moldovei (Musee d 'histoire de la l\lol-


davie) . În: ArhMold, II-ID, 1 964, p. 508 .
739 PATTE ET. Souvenirs de voyage en·Roumanie. Notes de Pre-
histoire. În: BSPF, nr.9, 1934, p.371-391, 113 fig. + 2 pl.
-Bucur Mitrea, notăînRIR, V-VI, 1935-1936, p.483.
740 PATTE ET. Sur les eMphants fossiles en Roumanie.fn: ARMS.Şt,
seriam, tomul XI, 1936, p.155-179.
7 41 PA UL IULIU. Săpăturile arheologice din vara anului 1960 de la
Ocna Sibiului (Les fouilles archeologiques entreprises pendant
l' ete 1960 ~ Ocna Sibiului (dept. de Sibiu)). În: Materiala. I.X, Wi'O,
p.97 nota. ·
742 PAUL IULIU. Un cioplitor atribuit paleoliticului inferior desco-
perit în jud. Sibiu (Un "chopper" a.ttribue au paleolithique infe-
rieur decouvert dans le departement de Sibiu). fn: SCIV, 24, 1973,
1 ' p. 1 27 -128.
743 PAVLOV A.P. ~p8ts neog~nes et quaternaires de l'Europe Me-
ridionale et Orientale, 1925 .
- N. N. Moroşan, dare de seamă în RŞAd.amachi, XVI, 19 30, p.
118-119.
""
744 PADUREANU EUGEN. Descoperirile epipaleolitice de la Zăbran.i,
jud. Arad (Decouvertes epipaleolithiques ~ Zăbrani,dept. Arad).
În.: RMM, XI, 1975, 2, p.62-63.
745 PĂUNESCU AL. şi ION POP. Săpăturile de la Gîlma.(Les fouilles
deGîlma). În: Materiale, VIl, 1961, p.33-35.
"
746 PAUNESCU AL. Săpăturile din împrejurimile oraşului Giurgiu
(Fouilles aux environs de Giurgiu). În: Materiale, VIII, 1962, p.
127-132.
J
747 PAUNESCU AL. Săpăturile de la Gilma (Les fouilles de Gn.ma).
fn: Materiale, VIII, 1962, p.153-156.

63
www.cimec.ro
748 PĂUNESCU AL. Pereji1ki tardenuazskoi ku11urf v drevnem neo-
lite v Ciumeşti. fn: Dacia, N.S., VIl, 1963, p.467-475.
v V
749 PAUNESCU Al., GH.RADULESCU, M.IONESCU. Cercetări ar-
heologice în raionul Giurgiu (Rechercbes archeologiques dans le
rayon Giurgiu). fn: RM, I, 1964, 1, p.10~109.
750 PĂUNESCU AL. Cu priTire la perioada de sftrşit a epipal.eollii-
cului în nord-vestul şi nord-estul Român;ej şi unele persistenţe
ale lui în neoliticul vechi (). propos de la p6riode finale et quel-
ques persistances de l' 6pipal.eoliihique dans le nltolithique anci.en,
au nord-ouest et no~st de la Roumanie). În: S CIV, 1 5 , 1964;
3, p.321-333.
751 PĂUNESCU AL. Sur la succesion des habitat• pal6olithiques et
postpalltoliihiques de Ripiceni-1.zvor. În: Dacia, N .S., IX, 1965,
p.5-32.
752 PĂUNESCU AL. Cercetări paleolitice (Recberches paJ.6olitbiques).
În: SCIV, 17, 1966, 2, p.319-331 •
..,
753 PAUNESCU AL. şi GH.M. VASn.IU. Noi descoperiri paleolitice
în regiunea Suceava (Nouvelles ~ouvertes pal6olithiques dans
la r6gion de Suceava). În: RM, IV, 1967., 4, p.364-366.
„ ,
754 PAUNESCU AL. O nouă aşezare gravetian orien1a.1ă fb. nordul
Moldovei (Un 6tahlissement gravetie~riental au nord de laMol-
davie). fn: SCIV, 19, 1968, 1, p.31-38.

755 PAUNESCU AL. Arta epipaleoli:tică de la Cuina Turcului-Dubova
(L' art epipal.6olithique de Cuina Torcului-Dubova). În: RM, 1969,
4, p.342-348.

756 PAUNESCU AL. Evoluţia unelielor şi armelor de piatră cioplită
descoperite pe teritoriul României (L 1 6volution des outils et des
armes en pierre tai.ll6e ~couVP.rts sur le territoire de la Rou-
manie). Bucureşti, 1970, 359 p.
757 PĂUNESCU AL. Epipaleoliticul de la Cuina Turcului - Dubova
(L '6pipal6oliihique de "Cuina Turcului" - Dubova). fn: SCIV, 21 ,
1970, 1, p.3-29.
758 PĂUNESCU AL. Locuiri gravetiene de la Valea Seacă (jud. Ia:;;U
şi unele considera.ţii asupra gravetianului oriental final din Mol-
dova (Les sites gravettiens de V alea Seacă et certaines consi-
d6rations sur le graveU.ien oriental final de Moldavie). fn: SCIV,
21, 1970, 4, p.539-549.
759 PĂUNESCU AL, FLOREA MOGOŞANU şi M.CÂRCIUMARU.
Unele consideraţii privind paleoliticul mijlociu din Dobrogea
(~uelques co~id6ra1ions sur le pal6olithique moyen en Dobrou-
dJa). fn: Pontica, V, 1972, p.11-26.

64
www.cimec.ro
"
760 PAUNESCU AL. Cercetări paleolitice to jud.Botoşani (1970)(Re-
cherches paMolithiques dans le dep. de Botoşani (1970)). fn: Ma-
teriale, X, 1973, p.9-13.
761 PĂUNESCU ALEXANDRU, ANA CO NEA , MARIN CÂRCIUMARU,
VENERA CODARCEA, ALEXANDRU V .GROSSU, RADU POPO-
VICI. Consideraţii arheologice, geocronologice şi paleoclimatice
privind aşezarea Ripiceni-Izvor (Consid6rations arch6ologiques,
g6ochronologiques et pal6oclimatiques sur l '6tablissement de Ri-
piceni-Izvor). fn: SCIVA, 27, 1976, 1, p.5-19.
762 PĂUNESCU AL. Ceahlău. fn: DIVR, 1976, p.142-144.
763 PĂUNESCU AL. Cultura de prund. În: DIVR, 1976, p.209.
764 PĂUNESCU AL. Dubova. fn: DIVR, 1976, p.249.
765 PĂUNESCU AL. Epipaleolitic. fn: DIVR, 1976, p.258-259.
766 PĂUNESCU AL. Musterian. fn: DIVR, 1976, p.419-420.
767 PAUNESCU AL. Nandru. fn: DIVR, 1976, p.421.
768 PĂUNESCU'AL. Paleolitic. fn: DIVR, 1976, p.449-450.
769 PĂUNESCU AL. Ripiceni, În: DIVR, 1976, p.503-504.
J
770 PAUNESCU AL. Tardenoizian. În: DIVR, 1976, p.562-563.
771 PĂUNESCU AL., EM. CÂRCIUMARU, M.CÂRCIUMĂRU, POM-
PILIU VASILESCU. Semnificaţia cronostratigrafică şi paleocli-
matică a unor analize chimice, granulometrice şi palinologice în
unele aşezări paleolitice to bazinul Ceahlăului. Consideraţii asu-
pra tipului şi caracterului aşezărilor (La signification chrono-
stratigraphique et pal6oclimathiques de quelques analyses chi-
miques, granulom6thriques et palinologiques dans quelques sta-
tions paleolithiques du bassin de Ceahlău. Considerations sur le
type et le caractere des agglom6rations). fn: SCIVA, 28, 1977, 2,
p.157-183.
772 PĂUNESCU ALEXANDRU, PAUL ŞADURSCHI, VASILE CHI-
RICA . Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani (Rep6rtoire
arcli6ologique du d6pt. Botoşani), Bucureşti, 1976,2 vol.passim.
773 PĂUNESCU ALEXANDRU. Străvechi urme de viaţă omenească la
Ripiceni-Izvor (judeţul Botoşani) (Vestiges de la vie humainetres
ancienne ~ Ripiceni-Izvor (d6pt. de Botoşani)). În: Documente noi
descoperite şi informaţii arheologice. Bucureşti, 1977, p.5-8.
774 PERIAN V. Noi puncte arheologice pe harta jud.Botoşani (Nou-
veaux points fl.rchSologiques sur la carte du d6partement de Bo·
toşani). fn2 Materiale, IX, 1970, p.417.

65
www.cimec.ro
775 *** Periglazial-LHss. Palăolithikum im jungpleisto.zln der
Deutschen Demokratischen Republik, Leipzig, 1970.
776 PETRBOK J. Stratigrafie a palaeontologie palaeolithickeho na-
lezi!it~ v Russe. În: V~stnik StM.geol. 6stavu CSR, I, 1925, p.
1-3.
i77 PETRBOK J. şi J. SKUTIL. Oterlene sidli§te aurignacke na
"Pobitych Kamenech" u Varny v Bulharsku. În: Sbornik Narodni-
ho Mu.zea v Fraze, IV, 1950, p. 3-26.
778 PETRE GH.I. Aspecte ale începutului epocii bronzului tn nord-
estul Olteniei (Aspects concernant le commencement de l' âge du
bronze dans le nord-est d'Oltenie). În: Buridava, 2, 1976, p.10.
779 PETRESCU-D:lMBOVIŢA M., M.DINU, A.FLORESCU, I. OR-
DENTLICH: DAN TEO DORU, M. ZA MOŞTEANU. Şantie~~o­
logic Truşeşti (Le chantier archeologique de Truşeşti). In: SCIV,
V, 1 954, 1-2, p. 1 O.
780 PETRESCU-DÎMBOVIŢA M., C.MATEESCU, EM.ZAHARIA, N.
ZAHARIA, M.DINU, V.BORONEANŢ. Şantierul Hlincea- laşi
(Le chantier archeologique de Hlincea-Iaşi). fn: SCIV, V, 1954,
1-2, p.246.
781 PETRESCU-DÎMBOVIŢA M., EM.BOLD, M.DINU. Cercetări ar-
heologice tn Podişul Central Moldovenesc (Recherches archeolo-
giques dans le Plateau Central Moldave). În: AnSUI, I, 1955, 1-2,
p . 1 -1 5 (fig. 4) •
782 PETRESCU-DIMBOVlţA M. şi EM.ZAHARIA. Sondajul~eolo­
gic de la Dăneşti (Le sondage archeologique de Dăneşti). ln: Ma-
teriale, vm, 1962, p.49.
783 PETRESCU-DÎMBOVlţA M, ADRIAN C .FLORESCU şi MARI-
LENA FLORESCU. Şantie1:ul arheologic Truşeşti (Chantier ar-
cheologique de Truşeşti). ln: Materiale, VIll, 1962, p.232.
784 PEYRONY D. Paleolithiques superieurs europeen et africain. În:
RevAnthr, XLm, 1932.
785 PEYRONY D. Le P~rigoi:'dien, l' A urignacien et le Solutreen en
Eurasie d' apres les dernieres fouilles. fn: BSPF, XL V, 1948,
7 86 PF A NNENSTIEL M. Die altsteinzeitlichen Kulturen Anatolie ns.
În: Istambuler Forscbungen, 15 , Berlin, 1941 .
787 PITTARD EUG. şi MLLE GRINTZESCO S. Une nouvelles sta-
tion magdal€mienne dans la Dordogne. fn: BSSC, VI, 1932, p.
326-352.
788 PLISEŢKI M. Originea omului (L 'origine de l' homme) .Bucureşti,
1 949, :31 p. (Colecţia "Ştiinţa pentru toţi", nr. 1).

66
www.cimec.ro
789 POP E. Analize de polen în turba Carpaţilor Orientali (Dorna-
Lucina) (Polenanalyse einiger moore des Ostkarpathen (Dorna-
Lucina)). În: BGBCluj, IX, 1929, 3...4, p.81-210.
790 POP E. Contribuţii la istoria vegetaţiei cuaternare din Transii -
vania (Beitrăge zur Quatărnaren Pflanzengeschichte SiebenbUr-
gens (Rumanien)). fn: BGBCluj, XIl, 1932, 1-2, p.29-102.
791 POP EM. Analizele de polen şi însemnătatea lor fitogeografică
(Die Pollenanalysen und ihre phytogeographische Bedeutung) . fn:
BSG,LII, 1933, p.90-147.
792 POP EM. Congresul internaţional pentru studiul cuaternarului
{1.-5 septembrie 1936) (Le Congres lnternational pour l 'etude du
quaternaire (le 1-5 septembre 1936)). În: BG3Cluj, XVI, 1-4,
1936, Cluj, 1937, p.143-150.
793 POP EM. Contribuţii la istoria pădurilor din nordul Transilva-
niei (Beitr?!ge zur Geschichte der W"âlder NordsiebenbUrgens).
În: BGBCluj,XXU,1-4, Cluj, 1942, p.101-177.
794 POP E. Faza pinului din Bazinul Bilborului (jud.Ciuc) (Die Pi-
nusphase aus dem Becken von Bilbor in den Ostkarpathen) . fn:
BGBCluj, XXIll, 3-4, 1943, p.97-116.
795 POP ACAD.PROF.EMIL, N.BOSCAIU şi VIORICA LUPSA.Ana-
liza sporopolinică a sedimentelor de la Cuina T1.Ircului.:Dubova
(Analyse Sporopollinique des gissements de Cuina Turcului- Du-
bova). În: SCIV, 21, 1970, 1, p.31-34.
796 POP E„ N.BOSCAIU, V.LUPŞA, AL.PAUNESCU. Analyse
sporopollinique des gissements de Cuina Turcului-Dubova (Rou-
manie). În: Livre du centenaire Emile G. Racovitza, 1 868-1 968 ,
Bucureşti, 1970, p.467-472.

797 POPESCU DORIN şi VLADIMIR DUMITRESCU. Săpăturile ar-


heologice din R. P. Română în anul 1856 (Les fouilles archeolo-
giques de 1956 dans la R.P.Roumaine). fn: SCIV, VIll, 1957, 1-4,
p.354 (nr.1-6).
798 POPESCU DORIN, VLADIMIR DUMITRESCU. Les fouilles ar-
ch~ologiques aans la R~publique Populaire Roumaine en 195 6. În:
Dacia, N.S., I, 1957, p.337-338 (nr.1-6).
799 POPESCU DORIN. Săpăturile arheologice din Republica Popu-
lară Română în anul 1957 (Les fouilles arch~ologiques de 1 957
dans la R.P.Rournaine). În: SCIV, IX, 1958, 1, p.141-142 (nr.
1-6).
800 POPESCU DORIN. Les fouilles arch~ologiques dans la R.P. Rou-
maine en 1957.. În: Dacia, N.S., II, 1958, p.479-480 (nr.1-6).
801 POPESCU DORIN. Săpăturile arheologice din Republica Popu-

67
www.cimec.ro
lară Română în anul 1958 (Les fouilles archeologiques dans la
Republique Populaire Rownaine en 1958). fn: SCIV, X, 1959, 1,
p.145-146 (nr.1-7), p.156 (nr.80-81).
802 POPESCU DORIN. Les fouilles arcMologiques dans laRSpublique
Populaire Rownaine en 1958. În: Dacia, N .S., ill, 1959, ·p. 587
(nr.1-~, p. 588 (nr.7).
803 POPESCU DORIN. Săpăturile arheologice din Republica Popu-
lară Română în anul 1959 (Les fouilles archeologiques dans la
Republique Populaire RoumaiDe, en 1959). fn: SCIV, Xl,1960, 1,
p.182 {nr.1-7).
804 POPESCU DORIN. Les fouHles archeologiques dans la R.P. Rou-
maine en 1959. În: Daci.a, N.S., IV, 1960, p.577-578 (nr.1-7).
805 POPESCU DORIN. Săpăturile arheologice din Republica Popu-
lară Română în anul 1960 (Les fouilles arcbeologiques en Repu-
blique Populaire Roumaine au cours de l' annee 1960). fn: SCIV,
XII, 1961, 1, p.133-135 (nr.1-10).
806 POPESCU DORIN. Les fouilles archeologiques dans la R.P. Rou-
maine en 1960. fn: Dacia, N.S., V, 1961, p.567-568 (nr.1-11).
807 POPESCU DORIN. Săpăturil~ arheologice din Republica Popu-
lară Română în anul 1961 (Les fouilles archeologiques dans la
Republique Populaire Roumaine en 1961). fn: SCIV, XIII, 1962, 1 ,
p.201-203 (nr.1-8).
808 POPESCU DORIN. Les fouilles archeologiques da.ns la R.P.Rou-
maine en 1961. În: Dacia, N.S., VI, 1962, p.515-516 (nr.1-6).
809 POPESCU DORIN. Săpăturile arheologice din Republica Popu-
lară Română în anul 1962 (Les fouilles archeologique dans la
Republique Populaire Rownaine en 1962). În: SCIV, XIV, 1963, 2,
p.451-452 (nr.1-9), p.453 (nr.18).
81 O POPESCU DORIN. Les fouilles archeologiques dans. la R. P. Rou-
maine en 1962. fn: Dacia, N.S., VII, 1963, p.569-570 (nr.1-10).
811 POPESCU DORIN. Săpăturile arheologice din Republica Popu-
lară Română în anul 1963 (Fouilles archeologiques dans la Repu-
blique Populaire Roumaine en 1963). În: SCIV, 15, 1964, 4, p.
551-553 (nr.1-7}.
812 POPESCU DORIN. Les fouilles archeologiques dans la R.P.Rou-
maine en 1963. În: Dacia, N.S., VIII, 1964, p ..385-386(nr.1-7).
813 POPESCU DORIN. Săpăturile arhe.ologice din Republica Socia-
listă România în anul 1964 (Fouilles archeologiques dans la Re-
publique Socialiste de RQumanie en 1964}. fn: SCIV, 16, 1965, 3,
p.587-589 (nr.1-8, 13).

68
www.cimec.ro
814 POPESCU DORIN. Les fouilles archeologiques em 1964 en Rou-
manie. fn: Dacia, N.S., IX, 1965, p.469-471 (nr.1-8).
815 POPESCU DORIN. Săpăturile arheologice din Republica Socia-
listă Români.a în anul 1965 (Fouilles arcbeologiques dans la Re-
publique Socialiste de Roumanie en 1965). În: SCIV, 17, 1966, 4,
p. 709-711 (nr.1-7).
816 POPESCU DORIN. Les fouilles archeologiques dans la R. S. de
Roumanie en 1965. fn: Dacia, N .N., X, 1966, p. 383-384 (nr. 1-
6).
817 POPESCU DORIN. Săpăturile arheologice din Republica Socia-
listă Români.a în anul 1966 (Fouilles archeologiques dans la Re-
publique Socialiste de Roumanie en 1966). fn: SCIV, 18, 1967, 3,
p.521-523 (nr.1-9).
818 POPESCU DORIN. Les fouilles arcbeologiques dans la R.S .de
Roumanie en 1966. fn: Dacia, N.S., XI, 1967, p.357-358 (nr.1-
7).
819 POPESCU DORIN. Săpăturile arheologice din Republica Socia-
listă Români.a în anul 1967 (Les fouilles archeologiques effec-
tuees de 1967 dans la Republique Socialiste de Roumanie}. În:
SCIV, 19, 1968, 4, p.677-678 (nr.1-8).
820 POPESCU DORIN. Les fouilles archeologiques dans. la R. S . de
Roumanie en 1967. în: Dacia, N.S., XII, 1968, p.421-422 (nr.1-
8).
821 POPESCU DORIN. Săpăturile arheologice din Republica Socia-
listă România în anul 1968 (Les fouilles archeologiques de 1968
dans la R.S. de Roumanie}. În: SCIV, 20, 1969, 3, p. 471-472
(nr.1-7).
822 POPESCU DORIN. Les fouilles archeologiques dans la R. S . de
Roumanie en 1968. în: Dacia, N. S., XIII, 1969, p. 507-537 (nr.
1-7).
823 POPESCU DORIN. Săpăturile arheologice din Republica Socia-
listă România în anul 1969 (Les fouilles archeologiques de la Re-
publique Socialiste de Roumanie au cours de l' annee 1969). În:
SCIV, 21, 1970, 3, p.493-494 (nr.1-13).
824 POPESCU DORIN. Les fouilles archeologiques dans la R. S . de
Roumanie en 1969. În: Dacia, N .S., XIV, 1970, p.431-432 (nr.
1-13).
825 POPESCU EUGENIA, GHEORGHE DEACONU. Expoziţia de bază
a secţiei de istorie a Muzeului judeţean Argeş (LI exposition de
base de la section d'histoire du Mnsee du dept.Argeş). fn: RMM,
xn, 1975, 3, p.15.
69
www.cimec.ro
826 POPOV RAFAll... Raskopki v peşterata Moroviţa. În: Izvestiia-
Societe, m, 1913, 2, p.263-290.
827 POPOV RAF AIL. Predistoriceskiiat ciovek ot starata karoenna
epoha. Sofia, 1920, 40 p.
828 POPOV RAFAIL. Peşterata Mirizlivka. :prinos kăm diluvialnata
fauna i kulturata na diluvialnia ciovekî vă Bălgariia. lzdania na
Narodnia Arheologicesk.i Muzei, nr.26, Sofia, 1933, 70 p.
829 POPOV RAFAIL. Goliamata i Malkata peşteri pri Drianovsk.iia
monastir. în: Izvestiia-:lnstitut, XII, 1 9 38, p. 31 4-340.
830 POPOVICI DR. V. şi R.GALOVIC. Bibliografski pregled najno-
vijih arheolo§kih istrazivanja u RumllD.iji. în: RAD, 8, 1959, p.
195-196.
831 POSTA BELA. Oskori barlangleletek Erdelyben (Decouver:tes
prehistoriques dans les grottes de Transylvanie). fn: Budapesti
Napl6, 1911, p.179.
832 *** Prima sesiune de comunicări a muzeelor ştiinţifice din
R. P. R. (Premiere session des communi.cations des musees scien-
tifiques de la R.P.R.). În: RM, II, 1965, 1, p.78.
833 PRIMICS GYORGY. A kHkori emberre vonatkoz6 uj adatok Ko-
lozsvăr kornyekerHl (Neue Daten Uber den Menschen der Stein-
zeit aus der Umgebung von Klausenburg). În: OTE, 1889.
834 PRONIN V. V. Archeologicke n8lezy na Cerneckej hore v Muka-
~eve. În: SzAUSAV, 3, 1959, p.5-20. .
835 PROSEK F. Nove paleoliticke stanice na vychodnLn Slovensku.
!n: AR, V, 1953, 3, p.289-297.
836 PROSEK FRANTISEK. Szeletien na Slovensku. În: SlA, I, 1953,
p.133-164.
837 PROSEK F., V. LOZEK. Stratigra!icke otazky 6eskosloven-
skl!ho paleolitu a mezolitu. În: PA, 45, 1954, p.35-74.
838 PROSEK FR. Relaiions et classification chronologique du pa-
leolithique superieur. În: Cronologie ~historique ••• , Praga,
1956, p.12.
839 PROSEK FR., V.LOZEK. Stratip-aphische Ubersicht des
tschechoslowakischen Quartllrs. ln: EG, 1957, 8, p. 37-90.
840 PROSEK FR. Mesoliticka obsidi.8.nova Industrie ze stanice Bar-
ca l, în: AR, XI, 1959, 2, p.145-148.
841 PROTOPOPESCU GEORGE şi POP CONSTANTIN. Muzeul de
istorie din Cluj (Musee d'histoire de Cluj). în: RM, I, 1964, 3,
p.241-242.

70
www.cimec.ro
842 PROTOPOPESCU PACHE EM. Cercetări agrogeologice compara-
tive între solurile de stepă din N-E Moldovei şi acele din Bără­
gan (Recherches agrogeologiques comparees entr~ Ies sols de la
steppe du Moldavie de NE et celles du Bărăgan). In: Raport asu-
pra activităţii IGR în anul 1911, 1914, p.XXIV-XXV.
843 PROTOPOPESCU.PACHE EM. Cercetări agrogeologice în stepa
din NE Moldovei între Siret şi Jijia (Recherches agrogeologiques
dans 1a s~ppe du Moldavie du NE entre le Sireth et Jijia) . În: Ra-
port asupra activităţii IGR în anul 1912, p.XV-XXXVII, 1917.
844 PROTOPOPESCOU-PAKE EM. şi CORNELIUS N .MATEESCOU.
Deux outils de silex pal~olithiques de Vădastra. fn: Anthropozoi-
kum, VIII, 1958, p. 7-14.
845 PROTOPOPESCO PAKE EM., CORNELIUS N .MATEESCO Şi
AL. V .GROS SU. Formation des couches de civ.ilisation de la sta-
tion de Vădastra en rapport avec le sol, la faune malacologique
et le climat. fn: Quartlir, 20, 1969, p.135-162.
846 PROX A. Die H8hlenforschung im Burzenland. Il. Die HHhle in
der V alea Coacăzei bei Wrzburg. fn: MBSM, 3, 1 938, 1-2, p. 73-
76.

847 * * * Rabocee soovescianie po prinţipam periodizaţii i stratigra-


fii paleolita vostocinoi Evropî. Academia Nau.k SSSR Komissia
po izuceniiu cetvertic.ioogo perioda pri OGGN. Institut Arheologii,
Moscova, 1959.
848 RAINER PROF.DR.FR. şi SIMIONESCU PROF. I. Sur le pre-
mier crâne d 'homme paleolithique trouve en Roumailie .fn: ARMS~t,
s.IIl, T. XVIl, mem.12, 1942, p.489-503 cu 8 fig.+ 4 pl.
- Ion Nestor, notă în Rffi, XIII, 1943, ID, p.89-90.
- D.Berciu, notă în RI, XXIX, 1943, 7-12, p.297-298.
- D.Berciu, notă în Balcania, VI, 1943, p.535.
849 RĂDULESCU DR.ADRIAN. Prospectarea şi cercetareaaşezări­
lor arheologice din judeţul Constanţa. (Le prospection et la re-
cherche des sites archeologiques du dept.Constanţa). fn: RMM,
XI, 1974, 1, p.45-47.
850 RĂDULESCU 1. C. şi P. SAMSON. Sur un centre de domestica-
tion du mouton dans le mesolithique de la grotte "d I Adam" en Do-
brogea. fn: Zeitschrift fUr Tierzuchtung und ZUchtungs-Biolo -
gie, 76, 2-3, 1962, p.282-320.

71
www.cimec.ro
851 *** Realizări ale arheologiei româneşti tn ultimele trei decenii
(R6alisations de l' arcMologie roumaine penda.ot les trois der-
ni~res d6cennies}. fn: SCIVA, 25, 1974, 3, p.335-337.
852 *** Registre des stations et des trouvailles nouvelles. Roumame,
1957. fn: AAC, II, 1960, 1-2, p.143-147.
853 *** Registre des stations et des trouvailles nouvelles. Rou-
~ 1958. fn: AAC, II, 1960, 1-2, p.167-172.
854 ROGACEV A.N. Predvaritelnoe soobsceniia. o rabotah kDsteokov-
skoi expediţii v 1936 g. fn: SA, V, 1940, p.Z18-281.
855 ROGACEV A.N. Noviie da..nnije o stratigrafii verhnego pal.eolita
vostocino evropeiskoi ravnint. În: MIA, 39, 1953, p.39-55.
856 ROGACEV A .N. Nek:otoriie voprosf izuceniia epipaleolita vosto-
cinoi Evropî. fn: MIA, 125, 1960.
857 ROMER FLORIAN FRANy<>IS. R6suliats g6~raux du mouvement
arcMologique en Hongrie avant VlII session du Congres lnterna-
tional d I Anthropologie et d I ArcMologie Pr6historique_ a Buda-
pest, Budapesta, 1876, p.1-187.
858 ROSETTI DINU V. Descoperiri paleolitice tn preajma Bucureş­
tilor (Trouvailles pal6olithiques dans les environs de Buca.rest).
fn: PMMB, I, 1934, p.5-6 + 1 fig.
- Ion Nestor, notl. în PZ XXVII, 1936, p.270.
859 ROSETTI DINU V. Morilele funerare de la Gurbăneşti (Les tu-
mulus fun6raires de Gurbăneşti). fn: Materiale, VI, 1959, p.802
şi 805.
860 ROSKA MARTON. A csoldovina.i Cholnoky barlangban gyUjtOtt
pal.eolit k5eszk8z1Sk bemnhrtha (Die palli.olithischen SteingerMte
aus der Csoklovinaer Cholnoky-HlShle}. fn: FtK, 1 912, p. 774-
776, 887-888.
861 ROSKA DR. M. A dilurialis ember nyomai a cso 1clovinai Chol-
noky-barlangban (Traces de 1' homme diluvien dans la caverne
Cholnoky a Csoklovina}. În: Dolg-Cluj, m, 191 2, p. 201-249 +
30 fig.
- Obermayer H., dare de seamă în 1 1 .Anthropologie,xxIV, 1913,
p.268.
862 ROSKA M. Suppl6ments nouveaux au Pal6olithique de Hongrie.
fn: Dolg-Cluj, V, 1914, p.1-8.
863 ROSKA DR. M. Săpăturile din peştera de la Cioclovina (Les
fouilles dans la caverne de Cioclovina}. fn: Publ. CMIT, II, 1 923,
p.27-51.
864 ROSKA DR.MARTIN. Paleoliticul judeţului Hunedoara (Le pa16o-

72
www.cimec.ro
lithique de dept.Hunedoara}. În: PMJH, I (xxm), 1924, 1-2, p.
11-15 + 3 fig.
865 ROSKA MARTIN. Recherches prehistoriques pendant l 'a::n~e
1924, fn: Dacia, I, 1924, p.297-313 + 14 fig.
866 ROSKA MARTIN. Cînd apare omul pe pămînt? (Quand a c;.pparu
1 1 homme sur la terre?). În: Convorbiri Literare, 1925, laşi, p.
33-48.
867 ROSKA DR.MARTIN. Rapport preliminaire sur les.fouilles ar-
cheologiques de l'ann6e 1925. In: Dacia, II, 1925, p.404-409,18
fig.
868 ROSKA DR .MARTIN. Recherches sur le paMolithique en Tran-
sylvanie. fn: BSŞC, tom.II, 2 eme partie, 1925, p.183-192, 8
fig.
869 ROSKA MARTIN. Ceva despre hiatus {Quelques considerations
sur le hiatus}. fn: AO, IV, 1925, p.427-428.
870 ROSKA MARTON. Ceva despre originea dol.menilor (Quelques
considerations sur l' origine des dolm~nes). În: AO, V, 1926, p.
237-238.
871 ROSKA DR .MARTIN V. Die Spuren der La Micoque-Kultur in
SiebenbUrgen. fn: Ji:iszet, m, 2, 1926, p.nî" -118 cu 5 fig.
872 ROSKA M. C'>sregeszet Kezik:onyve~ 1. A regibb kokor (lim:lbuci;
der Urgeschichte. L Aliere Steinzeit). Cluj, 1926.
- Hillebrand J. , recenzie în AE, 1927, p. 515-517.
- Marton Lajos , recenzie în A E, 1 928, p. 265-269 .
873 ROSKA MARTON. Ujabb adatok Erdely paleolitikumihoz (Neuere
Beitrage zum Palifolithikwn SiebenbUrgens). În: Bk, 1926-1927,
p.22-23, p.84-85.
874 ROSKA MARTIN VON. Das Altpalăolithikum von Baszarabasza-
Brotuna in SiebenbUrgen. În: Eiszeit, IV, 1-2, 1927, p.99-101.
875 ROSKA M. Le Paleolithique inferieur de Transylvanie. În:BSSC,
m, 1921, p.67-74, 12 rig.
876 ROSKA M. Le Solutreen en Transylvanie. În: BSSC, ID, 1927,
p.193-196, fig.10.
877 ROSKA M. Le paieolithique inferieur de Zimbru (Zimbro , jud.
Arad). fn: BSSC, IV, 1928, p.35-37, fig.5.
878 ROSKA M. Nouvelles recherches sur le Solutreen de Transyl-
vanie. în: BSSC, IV, 1928, p. 38-39, 1 fig.
879 ROSKA M~ Cercetări preistorice în Ardeal în anul 1928 (Iecher-
ches prehistoriques dans Transylvanie pendant l' annee 1928).
în: ACMIT, 1926-1928, 1929, p.189 urm.
73
www.cimec.ro
880 ROSKA M. Recherches nouvelles sur le solutnen de Transyl-
vanie. În: BSSC, IV, 1929, p.85-86, 2 fig.
881 ROSKA M. Le Campignyen en Transylvanie. fn: BSSC, IV, 2,
1929, p.87-88.
882 ROSKA DR.MARTIN VON. A szekelyf"dld l:Sskora (Die Vorge-
schichte des Seklerlandes}. Extras din 50 J"ăhr. Jubilawnsfest-
schrift des Seklernationalmuseurn s, Cluj, 1929, p. 3-6.
883 ROSKA M. Industrie de os în perioada musteriană din Ardeal
(LI industrie de 11 os pendant l' epoque mousterienne en Transyl-
vanie}. În: AO, VIII, Craiova, 1929, p.349-351.
884 ROSKA M. Notă preliniinară asupra cercetărilor paleolitice fă­
cute în Ardeal în cursul anului 1928 (Note preliminaire sur Ies
recherches faites en Transylvanie pendant 1 I annee 1928). În:
AIGR, XIV, 1929, Bucureşti, 1930, p.79-97, fig.25.
885 ROSKA M. Paleoliticul Ardealului: privire generală (Le paleo-
lithique de la Transylvanie aperi;u generale}. fn: AIGR,XIV,1929,
1930, p.99-122, 35 fig.
886 ROSKA M. Die Knochenindustrie des Mousterienhorizonts in
SiebenbUrgen. În: Bibljoteka prehistoryczna. 1 . Recuil d I etudes
dedie au Dr.Wl.Demetrykiewicz, Poznan, 1~30, p.1-3, 1 fig.
- Vladimir Dumitrescu,_ notă critică în RIR, I, 1931, p. 321.
887 ROSKA M. Paleoliticul inferior în Ardeal (Das untere Palăoli­
thikurn in SiebenbUrgen}. fn: Primul Congres Naţional al Natura-
liştilor din România. Cluj, 1930, p. 395 şi urm.

888 ROSKA DR.MARTIN. Recherches paleolithiques en Transylvanie,


en 1927. fn: Dacia, ID-IV, 1927-1932, 1933, p.8-23.
889 ROSKA MARTON. A baratkai (Biliar - n.) mustieri ipar (L 'in-
dustrie mousterienne de Baratka-com.Bihar). În: FA, 1-11,1939,
p.3-4.
890 ROSKA MARTON DE. A Kl:Sri:>sl6r6i mustieri ipar (L' industrie
mousterienne de Kl:Srl:Ssl6r6). În: Kl:Szlemenyek „ Cluj, I, 1941 , p.
41-42.
- Dorin Popescu, notă .în RIR, XVII, 1947, 1-2; p.120-131.
891 ROSKA MARTON. Thesaurus Antiquitatum Transilvanicarum.
Tom I. Praehistorica (Erdely regeszeti repertoriuma, I, Osko~,
Kolozsvar-Cluj, 1942, passim.
892 ROSKA M. Ujabb adatok J6szashely (Arad VM) solutrei ipar8.hoz
(Donnees nouvelles sur l' industrie solutreenne de Iozăşel}. fn:
Ko zlemenyek-Cluj, II, 1 942, 2, p. 6-8.
- D.Berciu, notă tn RI, XXX, 1-12, 1944, p.167-168.

74
www.cimec.ro
893 ROSKA M. A Ponorohabai Bordu Mare barlangjanak palaeoli-
thi.kuma (Das PaUiolithikum der Hohle im Bordu Mare von Ohaba-
Ponor). fn: Kozlemenyek-Cluj, III, 1943, 1, p.47-61.
894 ROSKA M. A Szitabodzai aurignaci muhelyek (Les ateliers au-
rignaciennes de Szitabodza). În: AE, 83, 1956, 2, p.166-177.
895 ROSU LUCIAN. Die Mousterian-Funde von Salzburg (Ocna Si-
biul~i). În: FVL, nr. 6, 1963, p. 123-1 27.
896 ROŞU LUCIAN. Cu privire la cele mai vechi urme de activitate a
omului. Pe marginea discuţiilor asupra descoperirilor villafran-
chiene de la Bugiuleşti (Sur les traces les plus anciennes de l'ac-
tivite de l 'homme (A propos des decouvertes villafranchiennes
faites aBugiuleşti)). fn: RM, III, 1966, 1, p.2-6.
897, ROSU LUCIAN. Unele aspecte ale paleoliticului superior în Ro-
' (Quelques aspects du paleolithique superieur en Roumanie).
mânia
în: RM, III, 1966, 6, p.481-484.
898 RO.ŞU LUCIAN. În legătură cu musteriaoul întîrziat din România
(A propos du Mousterien tarC.if en Roumanie). fn: RM, IV, 1967, 6,
p.514.
899 ROŞU LUCIAN. Prezenţa primelor dovezi ale muncii intenţionate
în Europa (La presence des premi~res traces du travail inten-
tione en Europe). În: Comunicări, seria arheologkă, 1968.
900 ROSU LUCIAN. Cercetări asupra paleoliticului de la lozăşel
(Re~herches sur le paleolithique de lozăşel). În: RM, 1969, 3, p.
257-260.
901 ROŞU LUCIAN. Paleoliticul inferior şi mijlociu din Transilvania
(Le paleolithique infl!rieur et moyen de Transylvanie). În: RM,
1969, 5, p.401-405.
902 ROSU LUCIAN. Les decouvertes de Ocna Sibiului et quelques
problemes du mousterien tardif en Roumaoie. În: vne Congres
International, I, Praga, 1970, p.265-269.
903 ROŞU LUCIAN şi
MIHAIL BUTOI. Unelte ale culturii de prund în
colecţia muzeului din Slatina (Outils de l' industrie des galets
amenages,dans Ies collections du Musee de Slatina) .În: RM, 1973,
6, p. 535-541.
904 ROSU LUCIAN. Primele dovezi ale muncii intenţionate descope-
rite' în Europa şi legăturile cu România (Les premieres donnees
sur le travail intentione decouvertes en Europe et leur liaison
avec la Roumanie). În: Drobeta, I, 1974, p.9-17.
905 ROŞU LUC:::IAN, WILIAM PECK. Acheuleaoul de la Mugharet el
Tabun, Izrael, în colecţiile Muzeului Institutului de arte din De-

75
www.cimec.ro
troit, S.U.A. (L'acheulean de Mugharet el Tabun, lzrael, dans
les colections du Musee de l' Institute de l' arts de Detroit, S.U.A).
fn: RMM, XII, 1975, 2, p.83-87. .
906 ROSU LUCIAN. Paleoliticul din Transilvania (Le Paleolithique
en Transylvanie). Rezumatul tezei de doctorat, Bucureşti, 1977,
20 p.

s
907 SACHSE-KOZLOWSKA ELSBIETA. The Aurignacian in Poland.
În: 1xe Congr~s International, Colloque XVI, Nice, 1976, p. 98-
111 . .
908 SAMSON P. şi RĂDULESCU C. Les faunes mammalogique du
Pleistoc~ne lnferieur et moyen de Roumanie. în.: C .r. de l 'Aca-
demie des S ciences Paris, tom. 257, iulie 1963.
909 SAMSON P. şi C. RĂDULESCU. Paleolit peşterî "La Adam" v
Dobrudje. În.: BKICP, 29, 1964, p.156-164.
91 O SAMSON P. şi RĂDULESCU C. Faunele de mamifere cuaternare
din bazinele Ciuc şi Borsec (.jud. Harghita) (Les mammiferes q~a­
ternaires dans le bassin de Ciuc et Borsec (dept. Harghita). În.:
Lucrările Institutului de Speologie Emil Racoviţă, VIII, Bucu-
reşti, 1969.

911 SANIE ŞEIVA. Muzeul de istorie a Moldovei (Musee d 'histoire


de laMoldavie). în: RM, 5, 1971, p.410.
912 SANIELE VICI H. La vie des mammif~res et des· hommes fossiles.
Bucureşti, 1926.
- ***Recenzie în AO, X, 1931, p.467-468.
913 SA WICKI L. Les etudes dans les Karpathes aperc;u historique et
critique. fn: AnnGeorg, t. X;XJ, 1912, p. 230-250, 1912.
914 SA WICKI L. · Przemyst swiderski I stanowiska widmowego Swichy
Wielkie J. în.: PrA, I, 1936, p.1-23.
915 SÂNJOANU FABIU. Prohomine. Omul terţiar şi omul paleolitic
(Prohomine. L 'homme tertiaire et 1 1 homme paleolithique). Bra-
şov, 1929, 57 p.
- e.h. recenzie în ţara Bîrsei, II, 1930, 1, p.90.
,
SCHMIDER BEATRICE. Bibliographie analytique de la Prehis-
toire pour le Paleolithique Superieur europeen. I-II, Paris, 1973,
266 p. + 277 p.
- LL notă în AR, XXVI, 1 97 4, 5 , p. 5 28 •
917 SCHMIDT R.R. Die Grundlagen CUr die Diluvial Chronologie wx1.
Palăthnologie Westeurop~ . În: ZCE~ 1911 •

76
www.cimec.ro
918 SCHMIDT R. R. Die Diluviale Vor zeit Deutschlands, Stuttgart,
1912.
919 SCHRETER ZOLTAN. A csoklovinai barlang (Die Hohle von
Csoklovina). fn: Bk, 1917, p.175-191, 211-219.
920 SCHROLLER HERMANN. Dreissig Jahre Urgeschichtsforschung
in SiebenbUrgen. fn: SiebenbUrgische Vierteljahrschrift,55, 1932,
p.130-142.
921 SCORPAN C. Muzeul arheologic din Piatra Neamţ (Musee arche-
ologique du Piatra Neamţ). fn: ArhMold, IV, 1966, p.363.
922 SEMENOV S .A. Pervobîtnaia tehnika. În: MIA, 54, 1957.
923 SEMENOV S .A. The Forms and Funktions of the Oldest Tools
(A reply to Prof.F.Bordes). fn: Quartar, 21, 1970, p.1-20.
924 SERGHEEV G .P. Pomneaşelskaia stoianka v grote u sela Vîh-
vatinţî (Moldavi a). În: SA, XII, 1950, p. 203-212.
925 *** Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de arheologie Constanţa
(16-18 octombrie 1970) (La Session scienti!ique du Musee d 'Ar-
cheologie de Constanţa (16-18 octobre 1970)) . .a..n: Pontica, VI,
1973, ·p.407-408.
926 *** Sesiunea ştiinţifică a Muzeului de arheologie Constanţa
(18-21 octombrie 1 971) (La Session scienti!ique du Musee d 'Ar-
cheologie de Constanţa (18-21 octobre 1971)). fn: Pontica, VI,
1 973 , p. 414.
927 *** Sesiunea ştiinţifică de comunicări a Muzeului de arheolo-
gie Constanţa (24-27 octombrie 1972)(La Session scienti!ique du
Musee d '-Arcbeologie de Constanţa (24-27 octobre 1972)). ln:
Pontica, VII, 1974, p.441.
928 *** Sesiunea ştiinţifică de comunicări a Muzeului de arheolo-
gie Constanţa (15-18 octombrie 1973) (Session scientifique des
communications du Musee d 'Archeologie de Constanţa (15-18 oc-
tobre 1973)). în: Pontica, VII, 1974, p.447.
929 SEVASTOS ROMULUS. Sur la faune pleistocene de la Rournanie,
în: BSGF, tom.m, seria 4, 1903, p.178-181.
930 SEVASTOS ROMULUS. Prundul vechiu şi Pleistocenul din Mol-
dova (Le gravier ancien et le Pleistocene de la Moldavie}. În: Ar-
hiva, 1906, nr.12, Iaşi, 1906, 12 p.
931 SEVASTOS ROMULUS. Le Postglaciaire dans l'Europe du Nord
et Orientale. În: Ann. Soc. Univ. Iassy, tom. V, Casc. 1 , laşi, 1908,
p.48-65.
932 S_EVASTOS R9MULUS. Cercetări geologice în podişuJ. Moldovei
(Recherches geologiques sur le plateau cfe la Mo1dav1e). ln: Ra-
port asupra activităţii IGR în anul 1911 , (1914), p. XXII-XXIV.
77
www.cimec.ro
933 SEVASTOS ROMULUS. Descrierea geologică a împrejurimilor
oraşului IaŞi (La d6scription geologique des environs du ville de
Iassy). ln:AIGR, 1911, fasc.2, 1914,261 p.
934 SEVASTOS ROMULUS. Depozitele cuaternare din şesul Prutu-
lui şi a Jijiei (Les d6p8ts quaternaires de la plaine du Prutb et
de Jijia). În: AIGR, 1915-1920, 1922, p.401-420.
935 SIMIONESCU ION. Constituţia geologică a ţărmului Prutului din
nordul Moldovei (La constitution ~ologique de la rive du Pruth
au Nord de la Moldavie). În: Ac Rom, Publicaţiile V .Adamachi,
Bucureşti, 1901 , tombl Il, nr. 7, Bucureşti, 1902, p. 1 5-1 6.

936 SIMIONESCU. I. Contributions a la ~ologie de la Moldavie. În:


AnnScUniv Iassy, t.Il, laşi, 1903, p.234-250.
937 SIMIONESCU I. Contribuţiuni la geologia Moldovei dintre Siret
şi Prut (Contributions a la geologie de la Moldavie entre le Siret
et le Pruth). În: Ac Rom, Publicaţiile V. Adamachi, tom Il, nr. 9,
Bucureşti, 1903, p.73-116.

938 SIMIONESCU I. Geologia României. Literatura geologică. Con-


sideraţiuni generale asupra tectonicei şi stratigrafiei României.
(La geologie de la Roumanie. La litterature geologique. Conside-
rations generales sur la tectonique et la stratigraphie de la Rou-
manie). fn: Ac Rom, Publicaţiile V .Adamachi, Bucureşti, 1906.
939 SIMIONESCU ION. Omul preistoric. RSAdamachi, I, 1910, 3, p.
185-190.
940 S(IMIONESCU) I(ON). Omul de Neanderthal în Africa. În: RS-
Adamachi, VIII, 1922, 3, p.142.
941 SIMIONESCU I. şi N.N.MOROŞAN. Une station aurignacienne
en Moldavie. În: ARBSSt, X, nr.3, 1926, p.59-64.
' .
942 SIMIONESCU ION. Arctomys Bobac în cuaternarul României
(L 'Arctomys Babac dans le quaternaire de la Rownanie). În:
ARMSŞt, s.m, tom Vll, 1931, p.1-6.
- Nicolăescu-Plopşor C .S., recenzie în AO, X, 1-Il, 1931 , p.
93-94.
943 SIMIONESCU I. Omul paleolitic (L 'homme paleolitbique). Cu-
noştinţe folositoare, Bucureşti, 1940.

944 SKUTIL J. Slovenski paleolit. În: Sbornik Muzealnej slovenskej


spole~nosti, 20, 1927, p. 39-48.

945 SKUTIL JOSEF. Das Palăolithikum oes Balkan. fn: Eiszeit, V/


1-2, 1928, p.24-38.
946 SKUTIL J. Mezoliticke nilezy ze Slovenska. În: SMSS, XXII,
1928, p.40-46.

78
www.cimec.ro
947 SKUTIL J. Paleolithi.kurn Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Tur-
Hansky Svati Martin, 1938, p.1-251 + 22 pl. ;- 2 harţi.
948 SKUTIL J. Paleolithi.kum v Ceskoslovensku. În: ObPr,XI-Xll,
1938-1939, 1939, p.1-175.
949 SKUTIL J. L 'Occupation plus ancienne de la Peninsule Beilka-
nique. În: Atti del 1 Congresso Internazionale J.i Preistori<t e
Protostoria Mediterranea. Florenz, 1950, p. 66-70.
950 SKUTIL J. Balkanske paleoliti.kum. fn: ObPr, XIV, 1950, 2, p.
261 -328 şi 9 fig.
951 SMIRNOV S. U. Zakarpatskaia paleoliticeskaia expediţiia. În:
Arheologiceskie otkr.î'tiia 1969 goda, Moscova, 1970, p.218.
952 SMIRNOV S. V. Kremnevîi komplecs oriniakscogo mestonahojde-
niia Beregovo II v Zakarpatie. fn: ArhKiev, 8, 1973, p. 59-67.
953 SONNERVILLE-BORDES DENISE. Le paleolithique superieW"
en Suisse. fn: L'Anthropologie, 67, 1963, 3-4, p.205-268.
954 SONNERVILLE D. DE-BORDES. L' âge de la pierre, Paris, 1965.
955 SONNERVILLE-BORDES DENISE DE. Le paleolithique enGrece.
În: L 'Anthropologie, 69, 1965, 5-6, p. 603-606.
956 SONNERVILLE...-BORDES D. L 'evolution du paleolithique su-
perieur en Europe occictentale et sa signification. fn: BSPF.
LXIlI, 1966, 1, p.3-32.
957 SONNERVILLE-BORDES DENISE DE. La prehistoire moderne.
L' âge df! la pierre taillee, 2 ed., Perigueux, 1972, 140 p.
- V.Chirica, recenzie în Dacia, N.S., XX, 1976, p.295-297.
958 SOVA P.P. Paleoliticinimisţeznahojdeniiav Ujgorodi. fn:
ArhKiev, 18, 1 964.

959 SPIRESCU MIRCEA. Anexă cu privire la consideraţiile geolo-


gice asupra profilului de la Lapoş (Annexe concernant les consi-
derations geologiques sur le profil de Lapoş). În: Materiale, VIII,
1 962' p. 1 50 .
960 SPIRU ION. Cîteva descoperiri paleolitice şi neolitice în raio-
nul Alexandria (Quelques decouvertes paleolithiques et neoli-
thiques dans le district d 'Alexandria). În: SCIV, 16, 1965, 2, p.
307.
'
961 SREJOVIC DRAGOSLAV. Lepenski Vir. Belgrad, 1969.
,
962 SREJOVIC DRAGOSLAV. La religion de la culture de Lepenski
Vir. fn: La religion de la prehistorie, Valca.monica, 18-23 sep-
tembre, 1972, p.87-94.

79
www.cimec.ro
963 SRODON A. Tabela stratygra!iczna flor plejstocenskich Polski.
fn: Rocnik Pol.tow .Geolog., 29, 1960, p.299-316.
964 STA'MPFUSS R. Die ersten aJ.tsteinzeitlicben Hohlenfunde in
Griechenland. fn: Mannus, 34, 1942, p. 1 32-147.
965 STOIA ADRIANA. Les fouilles archeologiques en Roumanie (1973,
1974). fn: Dacia, N.S., XIX, 1975, p.286 (nr.87), p.292 (nr.
123), p.297 (nr.151).
966 STOIA ADRIANA. Les fouilles arcbl!ologiques en Roumanie (1975).
fn: Dacia, N.S., XX, 1976, p.280, (nr.79) şip.284 (137/a,b).
967 STRA TAN ION. Şantierul Tincova (Le chantier de Tincova). În:
Materiale, VIlI, 1962, p.123-124.
968 STRATAN ION. Aşezarea paleolitică de la Coşava (L'habitat pa-
ll!olithique de Coşava}. fn: RM, II, 1965, nwnăr special, p.412.
969 STRATAN ION. Contribuţii la cunoaşterea paleoliticului din Ba-
nat ( Contribution a la comaissance du paJ.eolithique dans le Ba-
nat}. În: Tibiscus, I, 1970, p.7-18.
970 STRAT AN ION. Aşezarea paleolitică de la Coşava (La station
paleolitbique de Coşava}. fn: Ses .Muz., I, 1971, p.18-26.
971 *** Stratigra!iia i periodizaţi.ia paleolita Vostocinoi i Ţentra­
linoi Evropî.K VII Kongressu.
INQUA (SSA, 1965), Moscova. 1965,
~
232 p.
972 S ZILADY ZOLTAN. A topfui lucsibarlangban dgzett 6.satasolrHl.
I (Despre săpăturile efectuate în peştera Lucia de la Topani). fn:
FtK, 1907, p.207-208.
973 SZOMBATHY J. Palăolitbische Funde aus SiebenbUrgen. fn:
MAGW, :X:XXX, s.m, X, 1910, Sitzungberichte, p.10.

s,

974 ŞTEFĂNESCU GR. Sur le terrain quaternaire de la Rownanie


et sur quelques ossements de mammif~res tertiaires et quater-
naires du m~me pays. fn: BSGF, tom.I, s.3, 1872-1873,1873,IJ.
119-122 .
..,
975 ŞTEFANESCU GREGORIU. Relaţiune sumară de lucrările Bi-
roului Geologic în campania anului 1885 (Compte rendu sommair
sur les traTaux du Bureau Geologique pendant la campagne de
l' annee 1885). In: Anuarul Biroului Geologic ,Bucureşti, III, 1885,
p.8-47.
976 ?TEFĂNESCU GR. Relaţiunea sumară de lucrările Biroului Geo-

80
www.cimec.ro
logic .tn campania an I (Compte rendu sommair sur les travaux du
Bureau Geologique pendant la campagne du premier annee). 1885,
nr.1, p.4-87, Bucureşti, 1888.
977 ŞTEFĂNESCU GR. Observări geologice în România în secolul
trecut (Observations geologiques en Roumanie dans le siecle
passe). fn: AnAR, ser. II, t.XIII, 1890-1891, 1892, p.321-327.
978 ŞTEFĂNESCU GR. Relaţiune sumară asupra structurei geolo-
gice observată de membrii Biroului Geologic în anul 1886 în jud.
Botoşani, laşi, Roman, Vaslui şi Brăila {Compte rendu sornmair
sur la structure geologique observee par les membres du Bureau
Geologique pendant l' annee 1886 dans le dept. Botoşani, Ia ?i,
Roman, Vaslui et Brăila). În: Muz. de Geol. şi Paleont., 1 f\'1.ţ,
Bucureşti, 1894.

I I
979 TEJ:iLAS H.GABRIEL. Die Nandorer Ho1ilengruppe bei VajdaHu-
nyad in SiebenbUrgen. În:MAGW, XII, II, 1882, p.161, col.I.
f I ,
980 TEGLAS GABOR. A Buhuj nevU csonba rlang Stejerlak-Anina ha-
taraban {Die KnochenhBhle Buhuj bei Stejerlak-Anina). În: Math.
tt K8zl, XIX, 1883, p.1-14.
I I
981 TEGLAS GABRIEL. Resume sur les gî'tes prehistoriques ~:u
Plateau Transylvanien. fn: OTE, 1884.
982 TtGLAS GÂBOR. Egy 6j csontbarlang a hunyadmegyei Petrosz
fal6 hataran {Une nouvelle grotte avP<" des ossements sur l€
territoire du vil1age Petroşi dans le dept. Hunyad. În: MTAE, 1886, p. 4 .
..l.. ,/ /
983 T ..t.,;GLAS GABOR. A z erdely medence ostortenelmehez (Re sume
sur les gites prehistoriques du plateau transylvanien). tn: El\,1,
1887, p.55-87, 181-204, 299-312, 349-352.
, ,/ „
984 TEGLAS GABOR. A Kisbanyai (boicai) sziklaszoros es barlan-
gjai Hunyadmegyeben (Der Felspass von Kisbanya und seine Hoh-
len im kom.Hunyad). Deva, 1888, p.2-8.
985 TEODOR DAN GH. şi I.IONITĂ. Cercetări arheologice în podi-
şul Sucevei (Recherches archeologiques sur le plateau de Su-
ceava). fn: ArhMold, V, 1967, p. 323.
986 TEODORESCU VICTOR, ION JERCAN, IULIA STĂNESCU, DAN
LICHIARDOPOL, MARIA IGNAT, EUGEN STĂNESCU. Muzeul de
istorie şi arheologie Prahova (Le Musee d 'histoire et d' arheo-
logie Prahova). În: RMM, XIV, 1977, 4, p. 3.
987 TEUTSCHGYULA. A rnagyarbodzai aurignacien (Das Aurigna-
cien von l\lagyarbodza). În: BK TI, 1914, 2, p.51-61, 91-99.

81
www.cimec.ro
988 TOCILESCU GR. Dacia înainte de romani (La Dacie avant les Ro-
mains). Analele Societăţii Academice RomSne, tom.x,secţ.2, Bu-
cureşti, 1880, p.417-418.

989 TOEPFER VOLKER. Stratigraphie und Okologie" der Palăoli­


thilcurn im jungpleisto zăn. der Deutschen Demokratischen Republik.
Leipzig, 1970, p.329-422.
991 TUDOR D., RADU VULPE, ECATERINA VULPE, NATALIA
,
BERLESCU. Santierul Corlăteni (Chantier de Cor1ăteni). În:
SCIV, IV, 1953, 1-2, p.419.
992 TUFESCU V. C. Dealul Mare Hîrlău. Observări asupra evoluţiei
reliefului şi aşezările omeneşti (Dealul Mare Hîrlău.Observations
sur l'evolution du rilief et des sites humaines). În: BSG, LVII,
1937, p.123 şi 125 în notă.
993 TULOGDY JANOS. Adatok Erdely palaeolithikumahoz (Donnees
sur le paleolithique de la Transylvanie). În: KH zlemenyek, Cluj,
II, 2, 1942, p.3-5.
- D.Berciu, notă în RI, XXX, 1-12, 1944, p.169 .

994 *** U istokov drevn.îb. kultur (epoha mezolita). În: MIA, 126,
1966, p.14-184.
995 UNGUREANU N. Însemnări despre muzeele din regiunea Argeş
(Notices sur musees du dept. d'Argeş). fn: RM, I, 1964, 3, p.
279.
996 URECHIA. Notice sur l' âge du fer en Molda vie. În: Congres In-
ternational d' Anthropologie et d 'Archeologie Prehistorique. c. r.
de la 4 sess. Copenhague, 1869, p. 275.
997 URSULESCU NIC. Succese ale cercetării arheologice (Les suc-
ceses de la recherche archeologique). În: StMatSuceava,III, 1973,
p.9-15.

998 VALLOIS H. Un homme neanderthal en Tchecoslovaquie? În:


L'Anthropologie, 55, 1951, p.167-169.
999 VA LOCH K. A la Chronologie du Paleolithique superieur en
Tchecoslovaquie. În: Chronologie prehistorique, 1956, p.13-19.
1000 VALOCH KAREL. Lpsse und palăolithische Kulturen in der
Tschechoslowakei. ln: Quartăr, 10-11 , 1958-1959, p. 115-149.

82
www.cimec.ro
1001 VALOCH KAREL. K chronologii paleolitick~<.:h kullur· v' • ·:ko:->-
lovensku. În: Anthropozoikum, IX, 1959, p.1'.i-:.:o.
1002 V A LOCH K. Magdalenien na Moravll. În: Anthropos, 1 2. .°'\ S , 1,
Brno, 1 960, 104 p. + 34 pl.
1003 VA LOCH KARL. Entwicklungsfragen des Palăolithikwns in <lcr
Tschechoslowakei. în: ArchAustr, 36, 1964, p.106-113.
1004 VA LOCH K. Le Paleolithique moyen en Tchecoslovaquie. În:
L 1 Anthropologie, 71, 1967, 1-2, p.135-143.
1005 . VALOCH KAREL. Gissement du pleistocene superieur a:t\.lamaia
sur la cote de la Mer Noire, R. P. Roumaine. fn: La Prehistoire
(Problemes ettendances), Paris, 1968, p.465-472.
1006 V A LOCH KAREL. Evolution of the Palaeolithic in Central and
Eastern Europe. fn: Gurrent Antbropology, IX, 1 9 68, 5 , p. 3 51 -
391.
1007 VALOCH K. Uber einige Entwicklungsfragen des Mitteleuropăi­
schen Jungpalăolithikums. în: AR, XXI, 1969, 3, p.342-352.
1 008 VA LOCH KA REL. Les Paleolithiques inferieur et moyen en Eu-
rope Centrale. În: VIlI Congres lnternational, Beograd, 1971 ,
p.27-38.
1009 VALOCH KAREL. L'Aurignacien en Moravie. În: IX Congres,
Colloque XVI, Nice, 1976, p.112-123.
1010 VAUFREY R. Paleolithique ltalien. În: Arch de l'lnst. de Pal.
Hum., mem.3, p.196, fig.154 şi pl. VII, Paris, 1928.
1011 VĂSCĂUTEANU TH. Urmele omului preistoric în România(Les
vestiges de l'homme prehistorique en Roumanie). fn: RSAda-
machi, XI, 1921 .
1 012 VB. Actualităţi palaeantropologice (Actualites palaeoanthropo-
logiques). fn: RSAdamachi, V, 1914, 2, p.140-141.
1013 VEKILOVA E .A. K voprosu o sviderskoi kulture v Krîmu
(stoianka Siureni II). fn: KS, 82, 1961 , p. 143-149.
1014 VENCL SLA VOMIL. Pf!sp~vek k pozninI magdalenskeho osid-
lenI Cech . În:AR, XIV, 1962, 4, p.517-541.
101 5 VENCL SL. Le paleol ithique tardif en Boh~me. În: lnvestiga-
tions archeologiques, 1966, p.21-22.
1 01 6 VENCL S . Le peuplement mesolithique de la Tchecoslovaquie.
fn: lnvestigations archeologiques, 1966, p. 36-38.
1017 VERTES LASZLO. Uber einige Fragen des Gesellschaft im Pa-
.lăolithikum. fn: AE, 80, 1953, 2, p.103-105.

83
www.cimec.ro
1018 VERTES LASZLO. Palăolitische Kulturen des WUrm 1/11-lnter-
stadials in Ungarn. În: ActaArchHung, 5, 1955, p.261-277.
1019 VtRTES L. Ober einige Fragen des mitteleuropfilschen A urig-
nacien. fn: ActaArchHung, 5, 1955, p.279-290.
1020 VERTES L.Sur les ~sultats r6cents de la recherche du Pa-
16olithique hongrois. Discours des chercheurs hongroi.S ~ la
Cbnference Arcb6ologique de l' Academie Hongroises des Sci-
ences, Budapest, 1955, p.39-53.
1021 vERTES LASZW. Gruppen des Aurignacien in Ungarn. fn:
Ar.:hAustr, 19/20, 1956, p.15-27.
1022 vERTES LASZLO. Problematika Szeletienu (Problemkreis des
Szeletien). fn: SlA, IV, 1956, 2, p.318-328.
- J. Filip, recenzie în A~ 1957, p. 126-127.
- Kousek J, recenzie în A Y, 1957, p. 1 63.
- SzHke B, recenzie în AE, 1958, p.213.
1023 VERTES L. Das Mou5terien in Ungarn. În: EG, 10, 1959,p.21-
40.
1024 vERTES LAS zL6. Beitrăge zur Technologie des Palăolithi­
kums. fn: ActaArchHung, XI, 1959, p.3-6.
1025 VERTES L. Die Altsteinzeit der sUdlicben Donaugebiete. fn:
Quartlr, 12, 1960, p.53,..105 +VI pl.
- J .K. Kozlowski, recenzie în L' Anthropologie, 68, 1964, 1-
2, p.144-145.
-J.K.Kozlowski, recenzie în L'Anthropologie, 68, 1964, 5-
6, p.599-600.
1026 vERTES LASZLO. Uber die Evolution einer Altsteinzeitlichen
Kultur in Ungarn. fn: VI Congresso Internazionale, II, Roma,
1965, p.164-168.
1027 vERTES L. Pithecanthropien en Hongrie. fn: Antiquity,
XXXIX, 1965, p. 303 şi urm.
1028 vERTES L. Szeleta-Symposium in Ungarn. În: Quartllr, 19,
1968, p.381-390 + pl.XV.
1029 VIERU GH. Descoperiri arheologice în comuna Stoicăneşti (De-
couvertes arcbeologiques de Stoicăneşti). :fn: RM, 1970, 4, p.
374.
1030 VLASSA N. Cercetări arheologice fn regiunile Mureş-autono­
mă maghiară şi Cluj (Recherches a.r.::heologiques dans les re-
gions Mureş-Autonome Magyare et Cluj). În: tvlemAnt, II, 1965,
p.25.
1031 VLCEK EMANUEL. Nove nalezy Pleistocen:i.fho ~lav~ka .În: An-
thropozoikum, I, 1951 , p. 143-1 68 + 1O pl.
84
www.cimec.ro
1032 VLCEK EMANUEL. Soupis nalezu Pleistoclmn!ho ~lovfk: YCes-
koslovensku. fn: Anthropozoikum, II, 1952, p. 205-22-1.
1033 VLtEK EMANUEL. Nilez neandertilskeho Hoveka naSlo·.-c~:-;s~:~;,
fn: SlA, I, 1953, p.5-73.
1034 VLCEK E. Les hommes fossiles en Tchecoslovaquie. fn: In..-es-
tigations archeologiques, 1966, p.40-45.
1035 VLCEK E. Neanderthaler <Er Tschechoslowakei. 276 p. + 54 ta-
bele + 144 tig. în text + 57 pl. + 4 hărţi + profile, Praga, 1 ~" 6 q •
- ms, recenzie în AR,XXI, 1969, 6, p.834-835.
'I'
1036 VLCEK EMANUEL. Die Neandertbaler des Karpatenbeckens u«::
der angrenzenden Gebiete. fn: vne Congres Internatior:d, J~.
Praga, 1971 , p .1252-1254.
1037 VOEVODSKI M. V. K voprosu o razvitii epipaleolita Y Vostc·ci-
noi Evrope. fn: SA, 5, 1940, p.144-150.
1038 VOEVODSKI M. V. Mezoliticeskie kulturî Vostocinoi Europî. În:
KS, XXXI, 1950, p.96-119.
1039 VOIT EŞTI P. Obsidiana şi silexurile (L 'obsidienne et les sile:).
În: AO, IV, 21-22, 1925, p.426.
1040 VOLKOV TH. L 'art magdalenien en Ukraine. fn: Zapisok ~au­
kova go Tovar. imeni Şevcenko, XLVI, Lvov, 1912,

w
1041 WACHNER E. Urme de gheţari în Munţii Bucegilor (Gletcherspu-
ren des Bucegi Massivs). fn: AIGR, XIV, 1929, p. 63-77.
1042 WEINBERG S. S. The Stone Age in tbe Aegean. În: The Cam-
bridge Ancient History. Fasc.36, Cambridge, 1965, 68 p. + 3
hărţi.

1043 WIEGERS F. Diluviale Vorgeschichte des Menschen. 1-Ill,Stut-


tgart, 1928, 299 p.
1 044 WYS S R. Betrachtungen zum Mesolithikwn der Schweiz. fn: V.
lnternationalen Kongress, Hamburg, Berlin, 1961, p.865-869.

z
1045 ZAHARIA EMILIA şi N. ZAHARIA. Sondajul de salvare din ne-
cropola de la Probata (Le sondage de sauvegarde de la necro-
pole de Probota). În: Materiale, VIII, 1962, p.599.
1046 ZAHARIA EUGENIA şi BUCUR MITREA. Sur le developpement

85
www.cimec.ro
de l' archeologie et de la numismatique en Roumanie. fn: RRH, X,
1971 , p. 102 şi urm.
1047 ZAHARIA NIC. Recunoaşteri arheologice executate de colecti-
vul Muzeului de antichităţi din Iaşi, .în anul 1953, în cuprinsul
Moldovei (Reconnaissances archeologiques effectuees· en Molda-
vie, en 1953, par le collectif du Musee des antiquites de Iassy).
In: SCIV, VI, 1955, 1-2, p.287-295.
1048 ZAHARIA NEC. Cercetările de suprafaţă efectuate în Moldova
în cursul anului 1954 (Recherches en surface efectuees dans la
Moldavie, pandant l'annee 1954). În: SCIV, VI, 1955, 3-4, p.
897-912.
1049 ZAHARIA N., M.PETRESCU-DÎMBOVIŢA, EM.ZAHARIA.Cer-
cetări arheologice în oraşul Iaşi şi .în tniprejurimi (Recherches
archeologiques dans la ville de laşi et ses environs). În:SC~laşi,
VII, 1956, 2, p.11 şi44.
1050 ZAHARIA NICOLAE. Descoperiri paleolitice în Moldova efec-
tuate între anii 1952 şi 1957 (Decouvertes paleolithiques en Mol-
davie de 1952a1957). În: ArhMold, I, 1961, p.11-39.
1051 ZAHARIA N., M.PETRESCU-DIMBOVIŢA" şi EM. ZAHARIA.
Aşezări din Moldova. De la paleolitic pînă în secolul al XVIII-
lea (Etablissements en Moldavie. Depuis l 'epoque paleolithique
jusqu' au XVIIIe siecle). Bucureşti, 1970, p. 21-25 şi passim.
105 2 ZAHARIA N. şi EM. ZAHARIA. Contribuţii privind rezultatele
unor cercetări arheologice în cîmpia Jijiei superioare din jude-
ţul Botoşani (Contribution concernant les resultats des recher-
ches archeologiques entreprises dans la plaine de la Jijia su-
perieure du dept. de Botoşani). În:TrJBot, I, 1974, p.135-147.
105 3 ZEBERA K. Jungpalaeolithische Kulturen im System der
tschechoslawa.kischen pleistozaner Sedimente. fn: Chronologie
prehistorique, 195 6, p. 20-24.
1954 ZEBERA K. Ceskoslovensko ve star!;i dob~ kamenne. Praga,
1958, 214 p. + 88 fig.
- J.Barta. recenzie în AR, XI, 1959, 3, p.433-435.
- J.Kozlowski, recenzie în l'Anthropologie, 64, 1960, 3 ... 4,
p.326-327.
- Janusz K. Kozlowski, recenzie în ArchPolski, VII/1 , 1962,
p.141-146.
1955 ZMEEV RACIO. Paleolitni nahodki po Dolniia Dunav ot Silis-
trenski okrăg. În: ArhSofia, 1972, 1, p.67-76.
1056 ZOT Z LOTHAR F. Kulturgruppen des 12.rdenoisien in Mitteleu-
ropa. În: PZ, 1932, p.19-45.

86
www.cimec.ro
1057 ZOTZ L.F. Zum gegenwărtigen Stand der Altsieinzeitfor:oc:l11.:ng
in Deutschland. În: Quartar, 1, 1938, p.179-18G.
1058 ZOTZ L.F. Die Beziehungen zwischen Altsteinzeit, ~littelsteiri­
zeit und Donaukultur. În: WPZ, 28, 1941 p.1-20.
1059 ZOT ZLOT HAR F. Der erste altsteinzeitliche Hausgrunc:ri:::.3
in Mitteleuropa·. În: Quartăr, 4, 19 i2, p .193-197.
1060 ZOT Z LOTHAR F. şi GISELA FREUND. Die palliolithische 1..!..i1d
mesolitische Kulturentwicklung in Bohmen und Măhren. fn: Quar-
tăr, 5, 1951 , p. 7-40.

1061 ZOT Z L. Altsteinzeitkunde Mitteleuropas. Stuttgart. 19 51 .

87
www.cimec.ro
INDICE DE AUTORI

A BASSA, BENIAMIN ·656, 659.


BAYER, J. 53, 54, 55.
ABSOLON, K. 1. BĂNCILĂ, I. 56.
ALEXANDRESCU, ALEXAN- BEHRENS, HERMANN 57.
D~INA 602. BERCIU, DUMITRU
AMBROJEVICI, CESLAV 2, 3. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
A ND REE, JULIUS 4. 65, 66, 67, 68, 69, 70.
ANDR.IEŞESCU I ION BERCIU, ION 71.
5,6,7,8,9. BERLESCU, NATALIA 991.
ANDRIŢOIU, IOAN 502. BIBIKOV I s .N. 73, 74, 75' 76.
ANDRONIC, ALEXANDRU 10. BITIRI I MARIA
APROTOSOAIE, FILARET 15, 16, 77, 78, 79, 80, 81,
11 I 261 • 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
ARDELEANU ION 12, 13. 89, 90, 91 I 92, 93, 94, 95,
ASVADUROV, H. 15, 16. 96, 97 I 98 I 99 I 100, 101, 102,
ATHANASIU, SAVA 17, 18. 103 I 104, 105, 106, 692 •
AVRAM, CEZAR 273. BLANC, G.A. 107.
BLANC, A.C. 108.
B
Br>HM I J. 109' 110.
BOLD, EM. 781.
BOLOMEY,ALEXANDRA
BABEŞ I MIRCEA 19.
111,112,113,114,115,116,117,
BABOR, J.F. 20.
118,655,656,657,669,692,710.
BALABAN 1 C. 21 .
BOMBIŢĂ, GH. 368.
BALAGURI, EDUARD
BONCI-OSMOLOVSKI, G .A. 119.
ALBERTOVICI 22.
BORCEA, I. 120.
BALOGH, ERN5 23.
BORDES I FRANGOIS
BANESZ, LADISLA V
24, 25~ 26, 27, 28, 29, 30, 121 I 122 I 123 I 124 •
BORISKOVSKI, P. I.
31 I 32, 33, 34, 35, 48.
1 25 I 126 I 1 27 I 128 I 129 I 1 30 I Î 31 I
BANU, F. 10.
132,133,134,135,136,137,138,
BARBU, N. 36.
BARBU, z. 37.
139.
BORONEANŢ, VASILE
BARRIERE I c. 38.
140 I 141 I 142 I 143 I 144 I 145 J 146 I
BARTA JURAJ
147,148,149,150,151,706,707,
39, 40, 41 I 42, 43, 44, 45,
717,720,780.
46, 47' 48.
BORONEANŢ, C. 141.
BASLER, DJURO 49, 50, 51,
BOROS, ADAM 152.
52.

89
www.cimec.ro
BOSCAIU, N. CHIRICA, VASILE
153,154,795,796. 231,232,233,234,235,236,
BOULE, MARCELIN 155. 237,238,239,240,772.
BRĂTESCU, C. 156. CHMIELEWSKI, M. 241.
BREUIL ABBE HENRI CHMIELEWSKI, WALDEMAR
157' 158' 159' 160' 161 '162. 241,242,243,244.
BRIUSOV, A . IA . 163, 1 64. CHOLNOKY, JENO 245, 246.
BRODAR, M. 164, 165, 166. CIACHIR, NICOLAE 249.
BRODAR, SREtKO CIOBANU, I. 250.
167, 168' 169. CIOBANU, RADU ŞTEFAN 251.
BRUDIU, MIBALACHE COBĂLCESCU, GRIGORE 252.
170,171,172,173,174,175, CODARCEA, VENERA 761.
176,177,178,179,180,181, COMBIER, J. 253.
182,183,184. COMŞA, EUGEN
BRUKNER,BOGDAN 185,186. 254,255,256,257,368,602,
BUDA Y, ARPAD 187. 651,654,655,658,662,717.
BULAl-ŞTIRBU, M. 599. COMŞA, MARIA 257, 258.
BUJOR, EXSPECTATUS 717. CONDURACHI, EMIL 259.
BUTOI, MIBAIL 903. CONEA, ANA 260, 761.
BUZDUGAN, CONST. 191,690. CONSTANTINESCU, NICOLAE
717 .
..COROAM.Ă, E. 261 •
c COSMOVICI, L.C. 262.
COTEŢ, PETRE 263.
CANTACUZINO, GHEORGHE COVACS, ELENA 676.
406. cuco;ş, ŞTEFAN 266,267.
C~RDAŞ, ANDREI 188. CVIJIC, J. 268,269.
C~DARIU, ŞTEFAN 189.
CALINESCU, RAUL I. 190.
CĂPITANU, VIOREL D
92,103,191,192,193,194,
195,330,690. DAGNAN-GINTER, ANNA 270.
CÂRCIUMARU, EM. 771 • DAVID, M.D. 272.
CÂRCIUMARU, MARIN DAVIDESCU, MIŞU 706,707,720,
196,197,198,199,200,201, DEACONU, GH. 825.
202,203,204,205,206,207, DEACONU, LUCHIAN 273.
208,209,210,211,759,761, DECHELETTE, JOSEPH 274.
771.... DELPORT~ H. 275 ,276.
CERNIŞ, A.P. DEMETRESCU, MARIN 277.
212,213,214,215,216,217, DEMEDIUK, I. S . 220.
218,219,220,221,222,223, DENSUŞIANU, NICOLAE 278.
413. DIACONU, GHEORGHE 279,406.
CHETRARU, N. A. DIACONU, PETRE 717.
224,225,226. DICU, PAUL I. 280,281.
GHILDE VARE GORDON DINU, MARIN
227,228,229,230. 282,283,779,780,781.

90
www.cimec.ro
DJAMBA WV, NICOLAE FLORESCU, RADU 329.
284,285,286,287,288,289, FLOROV, N. 331.
290,291,292,293,294,295, FORMOZOV, A.A.
296,297,298,512. 332,333,334,335,336,337.
DOBOSI, VIOLA T. 299, 300. FRANZ, LEONHARD 338.
DOIZE, R. 301. FREUND, GISELA
DRAGOMIR, ION T. ·302,310. 339, 340' 1060.
DRAGOMIRESCU S. 544. FRIDRICH, JAN 341 ,342,
DRAGOTESCU, MARCEL 303.
DUDAŞ, FLORIAN 304.
G
DUMITRESCU, HORTENSIA
310,311.
DUMITRESCU, MARGARETA GAAL, ISTVAN (ŞTEFAN)
305. 343,344,345,346,347,348.
DUMITRESCU, MIRCEA GABORl··CSANK, V. (vezi
306,307. GABORI, V.)
DUMITRESCU, V. 308. G~\BORI, MIKLOS
DUMITRESCU, VLADIMIR 352,353,354,355,356,357,
309,310,311,312,313,797, 358,359,360.
798. GABORI, V.
349,350,351,357,361.
GALOVIC, R. 830.
E GARROS,D.A.E. 362,363.
GAUDRY, ALBERT 364.
EFIMENKO, P. P. GA VELA , BRA NKO 365, 366, 3 67 .
314,315,316. GHEORGHIU, AL. 368, 648.
EISNER, JAN 317. GIMBUTA-5, MA RIJA 369.
ENCULESCU, P. 318,319. GINTER, BOLESLAV 270,370.
ESCALON DE FONTON MAX GLADILIN, VLADISLA V 371 .
320. GLĂVAN, VASILE 206.
GOSTAR, NICOLAE 310,311.
G(;)TZINGER, G. 372.
F GRAHMANN, R. 373.
GRAZIOSI, PAOLO 374.
FEICHTER, H. 321 • GRIGORIEV, G.P. 375.
FELG ENH A. UER, F. 322. GRIGORIEVA, G. V.
FEUSTEL, RUDOLF 376,377,378.
323,324,325. GRINŢESCO, S. 787.
FEWKES, VLADIMIR 326. GROMOV, V .I. 379,380.
FU.IP, JAN 327. GROSS, H. 381, 382.
FIRU, I. 710. GROS SU, ALEXANDRU V.
FLO CA , OCTAVIAN 328. 384,761,845.
FLORESCU, ADRIAN C. GURĂ U, ZAHARIA 273.
310,779,783.
FLORESCU, MARILENA
330,783.

91
www.cimec.ro
H KAISER, K.H. 420.
KANELLIS, A. 430.
HAAS, NICOLAE KLIMA, BOHUSLA V
368,385,648,657. 341,421,422,423,424,425,
HAHN, IOACHIM 386. 426.
HANGAR, FRANZ KNIES, J. B. 427 .
387,388,389,390,391. KOCH, ANTAL 428,429.
HARŢUCHE, NICOLAE KOKKOROS, P. 430.
393,677. KORMOS, L. 41 7.
HERMAN, O. 394. KOROBKOV, I.I. 431.
HIGGS, E.S. 395, ~.96. KOZLOWSKI, JANUSZ K.
HILLEBRAND, JENO 270,432,433,434,435,436,
397,398,399,400,401. 437,438,439,440,441 ,442,
HOERNES, MORITZ 402. 443,444,445.
HOREDT, KURT 403. KOZLOWSKI L.L. 446,447 ,448.
HUNFALVY, JANOS 404. ,
KOZLOWSKISTEFAN K. .
449,450,451.
KRASKOWSKI, V .I. 135.
I K~UKOWSKI, S. 452.
KUHN, H. 453.
IANCU, S • 727 • KUKLA, J. 454.
IGNAT, MARIA 986.
IONAŞCU, ION 406.
IONESCU, MIHAI 651, 749. L
IONESCU, N. 408.
IONESCU-ARGETOAIA, I.P. LAUGIE~,DR.CH. 455.
407. LANTIER, R. 162, 456.
JONES.CU DELA BRAD ION LECLERCQ, SUZANNE 457.
408. LEHMANN, F.W.P. 458.
IONITĂ,ION
, 985. LEONTE, V. 459.
IORGA, NICOLAE 409. LEROI-GOURHAN, ARLETTE
IRIMIE,CORNEL 410. 460.
IVANOVA, I.K. LETICA, ZAGORKA 461,462.
411,412,413. LICHIARDOPOL, DAN 986.
LIUBIN, V .P. 463.
LOZEK; v.
J 454,464,465,466,837,839.
LUMLEY, HENRI de 320.
JAHN, ALFRED 414. LUP~A, V10RICA
JERCAN, ION 986. 153,154,795,796.
JURA, ALBIN 415,416.

M
K
, MACAROVICI, NICOLAE N.
KA DIG, O. 417, 418, 41 9. 467,468.

92
www.cimec.ro
MALLASZ, J. 469. 561 ,562,563,564,565,566,
MARCHEVICI, V .I. 470. 567' 568, 569, 570, 571, 572,
MARGOS, ARA 288,471. 573,574,575,941.
MARTONNE, E!v!. DE MOROŞAN, ION N. 666.
472,473,474,475,476,477, MOTTL, MARIA
478,479,480,481. 576,577,578,579.
MA TEESCU, CORNELIU N. MRAZEK, L. 580,581,582.
460,482,483,484,485,486, MULLER-BECK, H. 373.
487,488,489,490,491,492, MULLER-KARPE, H. 583.
493,494,495,649,780,844, MURGOCI, GH.M. 407,584,585.
845. MUSIL, R. 586.
MATEI, MIRCEA D. 257. MUŞAT, MIRCEA 12, 13.
MATROSENCO, ANA 496.
MAUDUIT, J .A. 497.
MAXIMILIAN, CONST. N
385,514,648.
MAYET, L. 498. NANIA, ION
MAzALEK, M. 499,500,501. 587,588,589,590,591,592.
MĂRGHITAN, LIVIU. 502. NARR, K.J. 593,594,595.
MÂRZA, VASILE D. 503. NAUGIER, L.R. 596.
MENGHIN, OSWALD NEAMŢU, EUGENIA 10.
402,504,505,506,507. NECRASOV, OLGA
MICA LEVICH, VALERIA 509 • 597,598,599,600.
MIHALACHE, V. 510.511. NEDELCU, E. 727 .
MlliAILESCU, V. 544. NESTOR, ION 601,602,603.
MIKOV, VASIL 512. NESTURH, M.F. 604,605.
MILANKOVITCH, MILUTIN NEUSTUPNY, EV ZEN 607.
513. NEUSTUPNY ,JIRI
MILCU, ŞTEFAN 514. 607,608,609,610.
MILOJCIC, VLADIMIR 515, 516. NICA, MARIN
MITREA, BUCUR 1046. 273,611,612,613.
MOGA, MARIUS 517, 518. NICOLĂESCU-PLOPŞOR, C. S.
MOGOŞANU, FLOREA 277,368,615,616,617,618,
88,519,520,521,522,523, 619,620,621 ,622,623,624,
524,525,526,527,528,529, 625,626,627,628,629,630,
530,531,532,533,534,535, 631,632,633,634,635,636,
536,537,538,539,540,541, 637,638,639,640,641,642,
542,692,711 ,759, 643,644,645,646,647,648,
MONORANU, OCT A V 543. 649,650,651,652,653,654,
MORARIU, T. 544. 655,656,657,658,659,660,
MORINTZ, SEBASTIAN 661,662,663,664,665,666,
406,545,546,547,548,549, 667,668,669,670,671,672,
550,717. 673,674,675,676,677,678,
MOROŞAN, NICOLAE N. 679,680,681,682,683,684,
301 ,457 ,5.51 ,552,553,554, 685,686,687,688,689,690,
555,556,557,558,559,560, 691,692,693,694,695,696,

93
www.cimec.ro
697,698,699,700,701,702, PETRE, GH.I. 778.
703,704,705,706,707,708, PETRESCU-DÎMBOVIŢ A, MIRCEA
709,710,711,712,713,714, 310,311,779,780,781,782,
715,716,717,718,719,720. 783,1049,1051.
~ICOLĂESCU-PLOPŞOR, PETROVSZKY, RICHARD 189.
DARDU PEYRONY, D. 784,785.
648,655,656,689,699,705, PFANNENSTIEL, M. 786.
710,718,719,721,722,723, PITT ARD, EUG . 787.
724,725. PLISETKI,M. 788.
~ICULESCU, GH. 726, 727. POP, CONATANTIN 841.
POP, EMIL
789,790,791,792,793,794,
o 795,796.
POP, ION
OBERMAIER, HUGO 671,678,689,694,745.
729,730,731,732. POPESCU, DORIN
ODOBESCU, ALEXANDRU 797,798,799,800,801,802,
733,734. 803,804,805,806,807,808,
OKLADNIKOV, A.P. 735,736. 809,810,811,812,813,814,
ORDENTLICH, IVAN 779. 815,816,817,818,819,820,
OSOLE, F. 737. 821,822,823,824.
POPESCU, EUGENIA 825.
POPILIAN, GHEORGHE
p 273,717.
POPOV, RAFAIL
P ADBERG, WOLFGANG 57. 826,827,828,829,
PAIU, C. 738. POPOVICI, DR. V. 830.
PAPAZOGLAKIS, MARY 648. POPOVICI, RADU 3,273,761.
PATTE, ET. 739, 740. POPUŞOI, EUGENIA 174.
PAUL, A. (vezi BOLOMEY AL.) POSEA, GRIGORE 544.
PAUL, IULIU 741,742. POSTA, BELA 831.
PAUL-BOLOMEY AL. (vezi PRASLOV, N .D. 136.
BOLOMEY, AL.). PREDA, CONST. 257, 368.
PAVLOV, A.P. 743. PROOCS, GYORG·: 833.
PĂDUREANU, EUGEN 744. PRONIN, V. V. 834.
PĂUNESCU, ALEXANDRU PRO~EK, FRANTIBEK
207,208,656,657,658,669, 835,836,837,838,839,840.
670, 677' 687 ,ff92,ff97,711, 717, PROTOPOPESCU, GEORGE
745,746,747,748,749,750, 841.
751,752,753,754,755,756, PROTOPOPESCU-PACHE EM.
757,758,759,760,761,762, 318,407,460,489,842,843,
763,764,765,766,767,768, 844,845.
769,770,771 ,772,773,796. PROX, ALFRED 846.
PECK, WILIAM 905 .
PERIAN, VIORICA 774. R
PETRBOK, J. 776, 777. RAINER, FRANCISC 848.

94
www.cimec.ro
RĂDULESCU, ADRIAN 849 SCORPAN, C. 921.
RĂDULESCU, C.I. SEMENOV, S.A. 922,923.
850,908,909,910. SERGHEEV, G.P. 924.
R.ĂDULESCU,GHEORGHE SEVASTOS, ROMULUS
651,749. 929,930,931,932,933,934.
RĂDULESCU, TOMA 273. SIKORA, PAWEL 432.
RIŞCUŢIA, CANTEMIR 689. SIMIONESCU, ION
ROGACEV, A.N. 854,855,856. 570,848,935,936,937,938,
ROMAN, PETRE 717. 939,940,941,942,943.
ROMAN, ŞTEFAN SIRAKOV, NIKOLAI 270, 370.
706,707,720. SKUTIL, JOSEF
ROMAN ŞTEFANA 15. 777,944,945,946,947,948,
ROMER, FLORIAN FRAN<;OIS 949,950.
857. SMIRNOV, S.U. 951.
ROSETTI, DINU V. SMIRNOV, S.V. 952.
406,717,858,859. SOCOLAN, AUREL 91 , 95, 97.
ROSKA, MARTON (MARTIN) SONNERVILLE DE BORDES,
860,861 ,862,863,864,865, DENISE
866,867,968,869,870,871' 953,954,955,956,957.
872,873,874,875,876,877, SOVA, P.P. 958.
878,879,880,881,882,883, SPIRESCU, MIRCEA 959.
884,885,886,887,888,889, SPIRU, ION 960.
890,891 ,892,893,894. SREJOVIC, DRAGOSLA V
ROŞU, LUCIAN 961,962.
711,895,896,897,898,899, SRODAN, A. 963.
900,901,902,903,904,905, STAMPFUSS, R. 964.
906. STĂNESCU, EUGEN 986.
STĂNESCU, IULIA 986.
STOIA, ADRIANA 965, 966.
s STRATAN, ION
525,526,532,691,967,968,
SACHSE-KOZLOWSKA, 969 '970. ,
ELSBIETA 907. SZILADY, ZOLTAN 972.
SAIDEL, TH. 318. SZOMBA THY, J. 973.
SAMSON, PETRE
850,908,909,910.
SANIE, ŞEIVA 911.
SANIELEVICI, H. 912.
SAWICKI, L. 913,914. ŞADURSCHI, P. 240,772.
SÂNJOANU, FABIU 915. ŞTEFANESCU,GREGORIU
SCHILD, ROMUALD 439. 974,975,976,977,978.
SCHMIDER, B:fuATRICE 916.
SCHMIDT, R.R. 917,918.
SCHRETER, ZOLTAN 919. T
SCHROLLER •· HERMANN
920. T ĂTULEA, CORNELIU 273.

95
www.cimec.ro
TEGLAS' GABOR VLCEK' EMANUEL
979,980,981,982,983,984. 1031 '1032'1033, 1034' 1035 ,
TEODOR, DAN GH. (vezi 1036.
TEO DORU) 779, 985. VOEVODSKI, M. V.
TEODORESCU, VICTOR 986. 1037' 1038.
TEUTSCH, GYULA 987. VOIT EŞTI, P. 1039 .
TOCU.ESCU, GRIGORE 988. VOLKOV, TH. 1040.
TOEPFER, VOLKER 989 . VULPE, ALEXANDRU 258.
TOMP A, FERENC 990. VULPE, ECATERINA 991 •
TUDOR, D. 991. VULPE, RADU 991.
TUFESCU, V .C. 992.
TULOGDY, JANOS 993.
w
u WACHNER, E. 1041.
WEINBERG, S. S . 1042 .
UNGUREANU, N. 995. WIEGERS, F. 1043.
URECHIA 996. WYSS, R. 1044.
URSACHE, V. 191 ,690.
URSULESCU, NICOLAE 997.
z
V ZAHARIA , EMILIA
780, 782,1045,1049,1051,
VALLOIS, H. 155,998. 1052.
VALOCH, KAREL ZAHARIA , EUGENIA 1 946.
341, 586, 999,1000,1001, ZAHARIA , NICOLAE N.
1 002 ' 1 003 ' 1 004' 1 005 ' 1 006' 672, 780,1045,1047,1048,
1007' 1008, 1009. 1049,1050,1051,1052.
V ASU.ESCU, POMPILIU ZAMOŞTEANU, M. 779.
16,771. ZARUBA, Q. 454.
VASILIU, GH.M. 753. ZEBERA, KAREL
VAUFREY, R. 1010. 1053,1054.
VĂSCĂUTEANU, TH. 1011. ZMEEV, RACIO 1055.
VB 1012.' ZOTZ, LOTHAR F.
VEKILOVA, E.A. 1013. 1056,1057,1058,1059,1060,
VENCL, SLA VOMIL 1061.
1014' 1 01 5 ' 1 01 6.
vERTES' LASZLO
1017,1018,1019,1020,1021,
1022,1023,1024,1025,1026,
1027, 1028.
VIERU, GH. 1029.
VITA-FINZI, C. 395.
VLASSA, NICOLAE 1030.

www.cimec.ro
INDICE DE. LOCURI

A BAIA MARE, regiunea 676.


BALCANI
"ADAM'', peştera, Ttrguşor, 64,65,443,444,945,950.
jud. Constanţa 598, 850, 909. BALCANICE, ţări 504.
AFRICA 784, 940. BANAT
ALBANIA 61. 23,254,518,525,526,527,
ALEXANDRIA, raionul 960. 529,530,532,536,538,969.
ALFOLD, cîmpia, Ungaria BANSAG (vezi BAN.AT)
299. BARATKA (vezi BRATCA)
ALPI, munţii 360. BARCA, Cehoslovacia 840.
ALPII TRANSILVANIEI BASARABASA, jud. Hunedoara
458,479. 874.
ALTSADOVA (vezi SADOVA BASARABIA, U .R.S .S.
VECHE) 2,318.
ANATOLIA, Turcia 786. BAZINUL CARPATIC 32.
ANINA, jud.Caraş-Severin BĂILE HERCULANE~ jud.Caraş­
980. Severin 78, 154, 198, 205,
ARDEAL (vezi TRANSILVANIA) 535,648,654,662,687.
ARGEŞ, cursul mijlociu al BĂRĂGAN, cîmpia 842.
riului 280, 281 . BEKAS, peşteră 347.
ARGEŞ, judeţul 591 .825. BEREGOVO 11, U.R.S.S. 952.
ARGES, , regiunea 587, 995 . BEREŞTI, jud.Galaţi 21.
ASIA , centrală 389, 681 . BICAZ, jud.Neamţ
AUSTRIA 72,322. 303,673,692.
AWV, regiunea, U .R .S .S. BIHOR, munţii 404.
136,377. BILBOR, jud.Harghita 794.
BISTRICIOARA, jud.Neamţ 679.
BISTRIŢA, valea 83, 519;
B bazinul 193 .
... BÎRSEI, ţara 689 .
BACAU, judeţul 330; muzeul BÎR...SE.ŞTI, jud. Vrancea 546.
195. BLAGEŞTI, jud. Bacău 192.
BACIO KIRO, peşteră, Bulgaria BOEMIA, Cehoslovacia
270,363,370. 342,731, 1014,1015,1060.
BACKA PALANKA, Iugoslavia BOINEŞTI, jud.Satu Mare 84.
185. BOIŢA, jud.Hunedoara 984.
BAIA, judeţul . 309. "BORDU MARE", peştera, Ohaba
BAIA· DE FIER, jud.Gorj Ponor, jud.Hunedoara 893.
368,655. BORSEC_, jud.Har,ghita 910.

97
www.cimec.ro
BOS::\TJA, Iugoslavia CAZANE 707, 720.
49,50,51,52. CAZANELE MARI 141.
BOTOŞANI, judeţul CĂLĂRAŞI, muzeul 251.
188,232,760,773,774,978, "
CEAHLAU, .
Jud.Neamţ
1052; muzeul 307; zona 114,433,679,711,762·,771.
602. CEHOSLOVACIA, Republica So-
BRAN, jud . Braşov 846. cialistă Federativă
BRAŞOV, muzeul 12, 1 3. 20, 26,253,325,327,338,
BRA TCA, jud. Bihor 889. 405,426,454,465,466,501,
BRĂILA , judeţul 978 . 607,608,609,610,664,837,
BROTUNA, jud. Hunedoara 839,948,998,999,1000,1001,
874. 1003'1004'101 6' 1032' 1034'
BUCEGI, masivul 509; munţii, 1035 '105 3' 1054.
1041. CERNA-OLT , şantie:rul 648, 649 •
BUCOVINA, U.R.S.S. 2,318. CERNECKA HORA, U.R.s.s ..
BUCUREŞTI, oraşul 858; cen- 834.
trul de antropologie 247, CHEIA, peştera, Cheia, jud. Con-
248,722. stanţa 199.
BUCUREŞTI, regiunea 712. "CHEILE TURZII", jud. Cluj 152.
BUDA, jud. Bacău "CIOAREI" , peştera, Boroşteni,
111 '191 '192' 599 '690. jud .Gorj 210.
BUGIULEŞTI, jud. vncea CIOCLOVINA, jud.Hunedoara
716,896. 246,372,860,861,863,919.
BUHUi, peşteră, Anina, jud. CIUC, bazinul, jud.Harghita 910.
Caraş-Severin 980. CIUMEŞTI, jud.Satu Mare 748.
BULGARIA, Republica Populară "CLIMENTE'', peştera, Dubova,
285,286,290,291,294,295, jud .Mehedinţi 143.
297 ,471 ,511 ,634,828. CLUJ, jud,Cluj 833; muzeul
BUSAG, jud .Maramureş 100. 841.
BUZĂUL ARDELEAN {vezi CLUJ, regiunea 1030.
SITA BUZĂULUI) "COASTA BOINEŞTI", Boineşti,
jud. Satu Mare 196.
CONSTANŢA, judeţul 849.
c CONSTANŢA, sesiimile muzeului
925,926,927,928.
CARASOVA, valea 189. CORLĂTENI, jud.Botoşani 991.
CARAŞ-SEVERIN, judeţul 537. COŞA VA, jud. Timiş 968, 970.
-::ARPAŢI, munţii 33,42,69,176, CRAIOVA, muzeul 251.
432, 445, 727, 913; Orientali CREMENEA, jud. Covasna
92, 789; Meridionali 245, 472, 671 , 678.
473,474,476,477 ,478,480, 580, CRIMEEA, U .R.S .S.
581; regiunea 221,222,436; 19,371, 1013.
bazinul 1036. ~ CRVENA STIJENA, Iugoslavia
CARPATO-BALCANICA, regiunea 165.
637 · CSOKLOVINA {vezi CIOCLOVINA)
CAVADINEŞTI, jud.Galaţi 171. "CUINA TURCULUI", adăpost sub

93
www.cimec.ro
stîncă, Dubova, jud .Mehe- E
dinţi 115, 724, 755 '757, 795'
796. EG EE, zona Mării 1 042 .
ELVEŢIA 953, 1044.
ERD, Ungaria 349.
D ERDELY (vezi TRANSILVA:'\IA)
EURASIA 785.
DACIA 5, 8, 278, 988. EUROPA 27,34,54,108,339,
DĂNEŞTI, jud. Vaslui 782. 420,435,453,505,508,594,
"DEALUL CATARGll", Topile, 702,732,784,899,904,916;
jud. laşi 197. E. Orientală 74,75,76,
"DEALUL MARE", Hîrlău, jud. 1 31 ' 1 34 ' 244 ' 31 6 , 3 51 ' 3 69 '
laşi 992. 380,386,387,391 ,743,931'
"DEALUL TABEREI", Bereşti, 971 , 1006, 1037, 1038; E. de
jud .Galaţi 180. Nord 931 ; E. Centrală 1 ,
DELi KÂRPATOK (vezi CAR- 131,134,157,244,276,326,
PAŢII MERIDIONALI) 381,382,386,424,438,440,
DETROIT , S . U. A . 905 . 441,442,465,586,593,1006,
DEVA, jud. Hunedoara 1007,1008,1019,1056,1059,
343,344,502. 1061 ; E. Occidentală 38,
DEVETAKI, peştera, Bulgaria 596,847,855,856,917,956,
512. 971 ; E. Meridională 7 43; E.
DIKILIT AŞ , Bulgaria 288 . de Sud-Est 66, 507,
DÎMBOVIŢ A, judeţul 590.
DÎMBOVNIC, pî:rîul 591 .
DOBROGEA F
56,208,260,393,552,573, ...,
623,669,677,759,850,909. FALTICENI, jud.Suceava 307.
DOLHASCA, jud .Suceava FĂRCAŞELE, jud.Olt
236. 611,612,613.
DORDOGNE, Franţa 787.
DOROHOI, judeţul 3.
DOROHOI, colectivul laşi-Boto­ G
şani 602.
DRIANOVSKI MONASTIR, Bul- GALA 'ŢI, judeţul 170.
garia 829. "GAURA", circ glaciar 475.
DRIDU, jud. Ilfov 80. "GALCESCU", circ glaciar 475.
DUBO V A, jud .Mehedinţi GERMANIA 4,918, 1057.
755,757,764,795,796. GERMANA, Republica Democrată
DUNĂREA, fluviul 17, 69, 140, 775,989.
145,153,201,227; D. de Jos GERMANIA, Republica Federală
68, 156; D. Inferioară 444, 606.
630, 105 5; regiunea 185, GIURGIU, jud.Ilfov 651, 746.
1025; cotul mare 359; defi- GIURGIU, raionul 7 49 .
leul 202. GÎLMA, jud.Covasna 745,747.

99
www.cimec.ro
"GOLIAMAT A", peşteră, Bul- "IZVOR", Ripiceni, jud.Botoşani
garia 829. 751,761,773.
GORJ, peşterile din judeţ 620.
GORNEA, jud. Caraş-Severin
534. Î
GRĂDISTEA MUNCELULUI, ~ ~
'
jud. Hunedoara 645 . INTORSURA BUZAULUI, depre-
GRECIA 229,395,396,955,964. siunea, jud.Covasna 207.
"GC"RA CHEII", peşteră, Rîşnov,
jud.Braşov 112,206,694.
GURBĂNEŞTI, jud .. Ilfov 859. J

JIJIA, şesul 843,934.


H JOSZÂSHELY (vezi IOSAŞEL).

"HAIDUCILOR" peştera (vezi


BĂILE HERCULANE). K
HAJDUKOVO, "Peres", Iugosla-
via 185. KISBANY~ (vezi BOIŢA).
HĂ.BĂŞEŞTI, jud.Iaşi 310,311 .. K9L9ZSVAR (vezi CLU,P.
HERCEGOVINA, Iugoslavia KOROSLORO {vezi LORAU).
49, 51. KOSTENKI, U.R.s.s. 230,854.
HIDEGS ZAMOS (vezi SOMEŞU
RECE)
HJ'RLĂU,jud.Iaşi 992. L
HLJN<::EA, jud.Iaşi 780.
"HOTILOR", peştera 198,205. LA POŞ, jud. Buzău
'
HUNEDOARA, jud.Hunedoara 523,524,533,959.
979. LARGU, jud.Buzău 302.
HUNEDOARA, judeţul LARIS SA , Grecia 516.
271,328,502. LEPENSKI VIR, Iugoslavia
461 ,961 ,962.
I LESPEZI, jud.Bacău 103.
LONDRA, congresul de la 558.
IA:p-BOTOŞANI-DOROHOI, co- LORĂU, jud.Bihor 890.
lectivul 602. LOVESKITE, peşteri, Bulgaria
IAŞI, jud. laşi 262, 933, 1047, 289.
1049. "LUCIA", peşteră, Cilnpeni, jud.
IAŞI, judeţul 978. Alba 972.
"ICOANA", Dubova, jud.Mehe- LUGOJ, jud.Timiş 249,528.
dinţi 202' 204.
IOS.A.ŞEL, jud.Arad 892,900.
ISKER, Bulgaria 284. M
IT A LIA 1 08 , 1 01 O .
IUGOSLAVIA, Republica Socia- MAGYARBODZA {vezi SIT A BU-
listă Federativă 166,167, ZĂ ULUI).
340,365 ,497
100
www.cimec.ro
"MALKATA", peşteră, Bulgaria N
829.
"MALUL GALBEN", Mitoc, jud. NANDRU, jud.Hunedoara
Botoşani 36, 467. 656,670,767,979.
"MALUL ROŞU" , Giurgiu, jud. NEAMŢ, judeţul 175, 194, 266.
Ilfov . 651 . NIKOPOLE, Bulgaria 296.
MAMAIA, jud. Constanţa 1005 . NIPRU, U .R.S .S. 136.
MAREA NEAGRĂ, regiunea NISA, congresul 258.
135, 377, 389, 1005; coasta de NISTRU, U.R.S.S., cursul mij-
NV 138. lociu 412,413; regiunea 73,
MĂLUŞTENI, jud.Vaslui 174. 125,126,127,213,214,215,
11 MIRIZLIVKA 11 , peşteră, B ulga- 218,219,223,411.
ria 828.
MISKOLC, Ungaria 394.
MITOC, jud.Botoşani 36,105, o
234,240,384,467,672,674.
MOKRINSKA IAMA, Iugoslavia OAŞ, ţara 15,85,91,93,95,
164. 98' 1 01 '102'104.
MOLDOVA 82, 179, 188,468, OCNA SIBIULUI, jud.Sibiu
181 ,568,602,738,911,930, 741,895,902.
936,941 ,996,1047,1048, ODESSA, regiunea, U .R.S .S.
1050, 1 051 ; de SE, 173; de 376.
Nord 233,551 ,554,754; de OHABA PONOR, jud.Hunedoara
Nord-Est 553,559,842,843. 648,657,893.
MOLDOVA NOUĂ, jud. Caraş­ OLTENIA 7,58,190,273,277,
Severin 935. 407,495,555,616,617, 619,
MOLDOVENEASCĂ, R.S .S., 622,624,628,640,642, 643,
U.R.S .S. 79,212,225,680. 644,778.
MOLODOVO, U.R.S.S. 216, OLTEŢU, raionul 698.
217.
MORA VIA, Cehoslovacia
422,423,427,731,1002, p
1009, 1060.
MOREŞTI, jud .Mureş 403. PALESTINA 557.
"MORO VIŢA 11 , peşteră, Bul- PARIS, Franţa 639.
garia 287 ,636,826. PENINSULA BALCANICĂ
MOZACU, pî:rîu 591 • 268,269,515,949.
MUGHARET ET TABUN, PENINSULA CHALCIDICĂ, Grecia
Israel 905. 430.
"MUIERILOR", peşteră, Baia PEŞTERA, Moeciu, jud. Braşov
de Fier, jud.Gorj 646. 675.
MUKACEVO, U.R.s.s. "PEŞTERA CIOAREI" (vezi
834. CIOAREI).
MUREŞ , regiunea autonomă "PEŞTERA LUI CLilvfENTE 11
. 1030. . (vezi CLJMENTE) •
MUSELIEVO, Bulgaria 298. "PEŞTERA HOŢILOR (vezi "HOŢI­
LOR").
101
www.cimec.ro
"PESTERA LUCIA" (vezi R
"LUCIA"). w

"PESTERA MUIERILOR" (vezi RAUT, rîu, U.R.S.S. 224.


"MUIERILOR"). REMETEA, jud .Satu Mare 87.
"PESTERA SF. PRICOP" (vezi RETEZAT, munţii 726 ..
"SF.PRICOP"). RIPICENI, jud .Botoşani 769.
"PEŞTERA VETERANI" {vezi RÎSNOV, jud. Braşov 13, 694.
"VETERANI"). '
ROMAN, jud. Neamţ 978.
PETROASA, Jud .Hunedoara ROMANELLI, peştera, Italia
982. 107.
PETROS Z (vezi PETROASA). ROMÂNIA 6, 9 , 1 6, 1 8, 1 9 ,
PIATRA NEAMŢ, jud. Neamţ 37, 45, 62, 63, 67, 70,
267 ,921. 81 ' 86' 89' 90' 94' 11 3'
"FÎRÎUL LUIISTRA TI", Mitoc, 116,147,211,237,239,250,
jud.Botoşani 234,240. 252,259,313,325,335,364,
PLESA, jud .Galaţi 172. 385,409,414,433,520,521,
"POBITI KAMENI", Bulgaria 544,549,550,563,564,565,
288, 777. 566,567,569,570,582,585,
PODl~UL CENTRAL MOLDOVE- 588,592,600,601,603,615,
NESC 272, 781 , 932. 618,626.627,~9,631,632,
PODNESTROVIE (vezi NISTRU 635,638,641,647,650,652,
regiunea). 660,661,666,667,682,683,
POLONIA 241,242,243,415, 684,685,693,695,696,699,
416,437,439,446,447,448, 700,701,702,703,705,710,
449,450,451 ,452,907,963. 714,718,723,730,733,734,
POLOVRAGI, jud.Gorj 625. 739,740,756,797,798,799,
PONOROHABA (vezi OHABA 800, 801,802,803,804, 805'
PONOR). 806,807,808,809,810,811,
PORŢILE DE FIER 117, 140, 812,813,814,815,816,817,
145,149,201,204,462,531, 818,819,820,821,822,823,
534,706,713,717. 824,830,832,848,851,852,
PRAHOVA, judeţul 986. 853,897,898,904,908,929,
PRIAZOVIE (vezi AZOV re- 938,942,965,966,974,9T7,
giunea). · 1005, 1011 , 1046; Nord-Est
.PRICARPATIE (vezi CARPAp 457,561,562,571,575,750;
regiunea). Nord 106; Nord-Vest 96,
PRICERNOMORIE (vezi MAREA 97 ,99, 750; Sud-Vest 142,
NEAGRĂ regiunea). 148.
PRIDNESTROVIE (vezi NISTRU RUSIA SU3CARPATICĂ, U.R.S.S.
regiunea). 947.
PRO BOT A, jud. Iaşi 1045 RUSSE, Bulgaria 776.
PRUNDU, jud. Ilfov 200
PRUT 255,467,572,935,937;
mijlociu 238, malurile 551 ; s
şesul 934.
PURICANI, jud.Galaţi SADOVA VECHE, jud.Caraş-Se­
172 '178 '181 • verin 321 .
102
www.cimec.ro
"SAMUILIŢA", peşterile, Bul- T
garia 295.
SĂVENI, jud .. Botoşani 11,261. TESALIA, Grecia 516.
SCHELA CLADOVEI, jud. Me- TINCOVA, jud .Caraş-Severin
hedinţi 149, 150, 725. 691 ,967.
SECUIME 882. TISA , regiunea 31 .
SERBIA, Iugoslavia. 366,434. TÎRGŞORU VECHI, jud. Prahova
SERED, Cehoslovacia 39. TOPALU, jud.Constanţa 552.
SEVERIN, muzeul 308 . TOPANI (vezi CÎMPENI).
SF. PRICOP, peşteră, Cehoslo- TOPILE, Valea Seacă, jud.Iaşi
vacia 721. 197.
SIBERL..\, U.R.S.S. 380. TORZBURG (vezi BRAl\).
SIBIU, judeţul 7 42. TRANSILVANIA 55,158,187,
SIEBENBlJRGEN (vezi TRAN- 318,345,346,348,372,428,
SILVANIA). 469,517,565,790,831,868,
SILISTRA, regiunea, Bulga- 871,873,874,875,876,878,
ria 1055. 879,880,881,883,884,885,
SIRE'l; jud. Suceava 886,887,888,891,901 ,906,
176,843,937. 920,973,993; de SV 203; de
SITA BUZĂULUI, jud.Covasna Nord 793; platoul 981 , 983.
894,987. TRU:ŞEŞTI, jud.Botoşani
SIURENI II, U .R.S .S. 1013. 779,783.
SLATINA, jud.Olt 903. TURULUNG, jud.Satu Mare 97.
SLOVACIA, Cehoslovacia
24,25,28,29,30,33,35,39,
40,41 ,42,43,44,46,47,48,
317,361,421,500,835,836,
944,946,947,1033. ŢARA BÎRSEI (vezi BÎRSEI).
SLOVENIA, Iugoslavia ŢARA OA:ŞULUI (vezi OAŞ).
456, 737.
SO LUTRE, Franţa 455.
SOMEŞU RECE, jud. Cluj 429. u
SOROCA, U .R.S .S. 470.
STATELE UNITE ALE AME- UCRAINA, U.R.S.S.
RICll 905 . 1 28, 1 29, 1 32, 1040.
STEJERLAK (vezi ANINA). UCRAINA TRANSCARPATICĂ,
"STÎNCA RIPICENI", Ripiceni, U.R.s.s. 22,220,951,952.
jud.Botoşani 568,574. UJGOROD, U.R.s.s. 958.
STOICĂNEŞTI,jud. Olt 1029. UNGARIA, Republica Populară
SUCEA VA, regiunea 543, 753. 60, 180, 300,325, 350,353,
SUCEAVA, podişul 985. 354,356;357,358,397,398,
SUCEVENI, jud.Galaţi 177. 400,401,417,418,419,576,
SUSSEX, Anglia 408. 577,578,579,857,862,990.
SVIŞTOV, Bulgaria 293. 1018,1020,1021,1023,1026,
SWIDRY WIELKIE I, Polonia 914. 1027, 1028.
SZITA BODZA {vezi SITA BU- UNIUNEA SOVIETICĂ 133,139,
ZĂULUI).

103
www.cimec.ro
226,314,332,333,334,336, VASLUI, jud. Vaslui
379, 668, 735, 736; sudul 1 o ' 1 94 ' 978 .
378,496. VĂDAS TRA , jud. Olt 460, 482,
URALI, munţii, U .R.S .S. 483,484,485,486,487,488,
360,440. 489,490,491,492,493,494,
844,845.
"VETERANI", peştera, Dubova,
V jud. Mehedinţi 1 5 3 •
vfHvA TINŢÎ, U. R. S • 5 . 924 •
VAJDA HUNIAD (vezi HUNE- VÎLCEA, judeţul 589.
DOARA). VÎRŞEŢ, Iugoslavia 1 69 .
VARNA, Bulgaria 777. VRANCEA, judeţul 306.
"VALEA BUTA", munţii Rete-
zat 726.
"VALEA COACĂZEI", Bran, z
jud.Braşov 846.
"VALEA IZVORULUI", Mitoc, ZAKARPATSKAIA (vezi
jud . Botoşani 105 • UCRAINA TRANSCARPA-
VALEA LUPULUI, jud.Iaşi TICĂ).
282,283. ZARAND, ţara 304.
VALEA SEACĂ, jud.Iaşi ZĂBRANI, jud.Arad 744.
197,510,758. · ZJMBRU, jud.Arad 877.

104
www.cimec.ro
INDICE TEMATIC

ACHEULEAN fn:
Rom&ni.a 638; Transilvania 865, 888; Israel 905; drziu, Vîhvatinţî,
u.R.s.s. 924.
ANALIZE CHIMICE (vezi CHIMICE).
ANALIZE GRANULOMETRICE (vezi GRANULOMETRICE).
ANALIZE PEDOLOGICE (vezi PEDOLOGJE) •.
ANALIZA SOLURILOR (vezi SOLURI).
ANALIZE SPOROPOLINICE (vezi SPOROPOLINICE).
ANTROPOLOGIE introducere fn A. 514; viaţa oamenilor fosili 912;
sinteze: România 566, 567, 600 ,650, 723; Cehoslovacia 1034; Nean-
derthal în Carpaţi 432 şi în reg. vecine 1036; Neanderthal Cehos-
lovacia 1035; Neanderthal Slovacia 1033; originea şi evoluţia omu-
lui 1 51 , 604, 605 ; oamenii fosili 18, 15 5 ; Cro Magnon în România 385;
Homo sapiens 109; descoperiri din ţară: 11 La Adam" 598; Cerna-Olt
648; Cioclovina 848; Cuina Turcului 724; Deva 343; Dubova 7 64;
Ohaba Ponor 345 ; Transilvania 345, 346, 348; Ţara Bîrsei 689;
Africa 940; Sf. Pricop, Cehoslovacia 721 ; Cehoslovacia 998, 1031 ,
1032; Pen. Chalcidică, Grecia 430; Ungaria 1027; Palestina 557;
Epipaleolitic, Schela Cladovei 725; popularizare 120, 408, 503, 597,
788,915 '939' 943, 1011'1012.
AŞEZARI paleolitice, tipuri şi caracteristici 771 .
ATELIERE paleolitice: Gilma 747; Ciuperceni 752; Costanda-Lă­
dăuţi 752; Sita Buzăului 894.

ATLAS ISTORIC 383.


AURIGNACIAN, sinteze:
Eurasia 785; Europa 27, 34; Europa de Est 386; Europa Centrală 1,
276,386,424,425,1019; România 520; Nordul României 106; Banat
538; Oltenia 495,628; Cehoslovacia~ 26; Moravia 1009; Slovacia
30,35; Iugoslavia: Bosnia 52; Slovenia 456; Polonia 415,907; Un-
garia 579, 1021 ; Zona Tisei superioare 31 , 539; Diferite descope-
riri: din România: raion Alexandria 960; Baia de Fier 368, 655 ;Ba-
nat 23, 249, 528; Bicaz 673; valea Bistriţei 519; jud. Botoşani 232;
Buda · 191 ; Buzăul Ardelean 987; Ceahlău 762; Cerna-Olt 648, 649;

105
www.cimec.ro
Cheia 199; Cioclovina 157, 645, 861 , 863; C leanov 620; valea Coa-
căzei, Bran 846; Cremenea 678,973; Dobrogea 669; Hăbăşeşti
310,311; jud.Hunedoara 271,864; Maramureş 84; Mitoc 235,240,
672,674; Moldova 231,941; peştera Muierilor 646; Nandru 469;
jud. Neamţ 267; Prut mijlociu 238; Ripiceni 57 4, 769; Ripiceni "Iz-
vor" 761; Sita Buzăului 894; Suharu 620;Tincova 691,967;Topalu
5 52; Truşeşti 779; Transilvania 345, 865; SE Transilvaniei 72;
-:rara Bîrsei 689; Ţara Oaşului 98, 102; ţara Zarandului 304; Vă­
dastra 844.
AURIGNACIANUL inferior:
Bicaz 629; Transilvania 867;
A URIGNACIANUL mijlociu:
NV României 97 ,99; N Moldovei 82; Baia Mare 676; Banat 969;
Bicaz 679; valea Bistriţei 193; Ciuperceni 752; Coşava 968,970;
Cremenea 752; Dobrogea 677; Gura Cheii 694; Maramureş 87; Peş­
tera 675; aurignacian mijlociu prelungit, Vădastra 483, 484, 485,
486,490,491 ,492,493,494.
A URIGNACIANUL superior:
N Moldovei 3; valea Bistriţei 193; Bîrseşti 546; peştera Cheia 199;
Cremenea 671; Mitoc 234; Vădastra 482,487 ,488,494; aurignacian
întîrziat: Giurgiu 746; descoperiri aurignaciene în Balcani: 945; în
Bulgaria: Bacio Kiro 363, 370; Moroviţa 636,826; Pobiti Kameai. IT7;
descoperiri din alte ţări: Beregovo II, U .R.S .S. 952; Bucovina,
U.R.S.S. 2; Slovacia, Cehoslovacia 24; în peşterile din Grecia
964.
AZILIAN, sinteză Porţile de Fier, 706; 540; Băile Herculane 654,
662,687.

BIBLIOGRAFIA PALEOLITICULUI ROMÂNIEI 62, 63, 830.


BIBLIOGRAFIA MEZOLITICULUI ROMÂNIEI 62, 63.
BIFACIALE, paleolitic superior în N Moldovei 233; România 89,94.
B UGIULEŞTI 325, 699, 700, 702, 71 O, 714, 71 5, 716, 718, 719, 896, 899,
904.

c
CAMPIGNIAN, sinteze:
Europa 596; România 521 , 632; Moldova 231 ; Transilvania 881 ,
888; alte descoperiri: Malul Roşu 651 .
CER::ETARI ARHEOLOGICE DE SUPRAFAŢĂ: raion Alexandria

106
www.cimec.ro
960; reg. Bacău 195; jud. Bacău 330; valea Caraş ova 189; reg.
Cluj 1030; jud. Constanţa 849; Dobrogea 393; jud. Dorohoi 3; zona
Iaşi 1049; Moldova 1047, 1048, 1051; reg.Mureş 1030; Podişul Cen-
tral Moldovenesc 781; Săveni 11 ; jud .Suceava 997; podişul Suce-
vei 985; Ţara Oa.ş ului 95; 1'ara Zarandului 304.
CHELLEAN, în România: 631; Basarabasa 874; Brotuna 874;
Transilvania 635 ,871 ,875; Zimbru 877.
CHIMICE, analize 771 .
CLACTONIAN, sinteză România 659; raion Alexandria 960; Dridu
80; Giurgiu 746; laşi 1049; Săveni 261; Valea Lupului 282, 283.
CLIMA paleolitic:
Europa 420; România 584, 585; NE României 571 ; Transilvania
203; ~arpaţii Meridionali 477; Intorsura Buzăului 207; Mitoc 384;
Peştera Hoţilor 205; Ripiceni "Izvor" 761 ; Vădastra 460, 845; alte
ţări: Cehoslovacia 466; în tardenoisian, Intorsura Buzăului 207.

V V A.

CRONICA SAPATURILOR ARHEOLOGICE DIN ROMANIA:


1956=797,798; 1957=799,800; 1958=801,802; 1959=803, 804;
1960 = 805,806; 1961 = 807-808; 1962 = 809,810; 1963 = 811, 812;
1964 = 813,814; 1965 = 815,816; 1966 = 817,818; 1967 = 819-82"0_;_
1968 = 821,822; 1969 = 824; 1970 = 19; 1971 = 549; 1972 = 550;1973-
1974 = 965; 1975 = 966; 852, 85 3; Activitatea Centrului ·de antropo-
logie Bucureşti: 247, 248, 265, 722; cronica săpăturilor efectuate de
muzee 264,329; cronica săpăturilor din jud.Neamţ 266;cronica cer-
cetărilor din Austro-Ungaria, în 1904, 72.

CRONOSTRATIGRAFIE, lntorsura Buzăului 207.


CUATERNARUL, Europa Orientală 743; Europa Meridională 743;
România 585; cronologia c. din Moldova 930; formaţiuni c. din Do-
brogea 260; c. în Oltenia 407; depozite c. şesul Prutului şi Jijiei
934.
CULTURA 11 0STEODONTOKERATICĂ 11 323,324.
CULTURA DE PRUND, România 588,688; 763; Fărcaşele 611,612,
613; în col. Muz. Slatina 903.

D
....
DARE DE SEAMA, Colocviul V 256; Institutul arheologic 257;Con-
gr.Nisa 258; 20 ani activitate 259; Săp. j. Hun. 271; Congr. VII
Antrop. şi Etnologie 410; Seminar rom.-sov. 1962, 547 ,548; Al
15 Congr. Paris 639; 709; Congr., 1936, Cuaternar, 729; Congr.
Londra 558; I sesiune a muzeelor 832; realizări ultimele 3 decenii
851; SesiuneMuz. Constanţa 925,926,927,928; Simp.Szeleta 1028.

107
www.cimec.ro
DATĂRI C14, Ungaria 350.
DEPOZITE DILUVIALE, zona Iaşi 262.
DESCOPERIRI IZOLA TE 21 , 67.
DIVERSE: artă 9, 14; scrisoare H.Breuil 728; manual românesc
din 1895 651; peşterile paleolltice din Bulgaria 285.

EOLITE Nandru 469.


EPIGRAVETIAN, Cremenea 678.
EPIPALEOLITIC (vezi şi MEZOLITIC); terminologie 708; sinteze:
Europa estică 856, 1037; Moldova 179; zona Porţile de Fier 145,706;
SV României 142; sfîrşitul în NV României 750; sfîrşitul în NE Ro-
inâniei 750; 765; Repertoriu Moldova 1051; Polonia centrală 243;
descoperiri din ţari'.: arta, Cuina Turcului 755; arta Porţile de Fier
147, 148; Băile Herculane 78; bibliografie recentă România 830;
Ceahlău 433; Cerna-Olt 648; Cuina Turcului 115,757; Dubova 764;
faună România 809; Gornea 534; Lapoş 533; Ma:luşteni 174; jud.
Neamţ 194; Porţile de Fier 116,140, 720; Săveni 11 ; Valea Bis-
triţei 193; jud.Vaslui 194; Zăbrani 744; descoperiri din alte ţări:
Crvena Stijena, Iugoslavia 165; Muselievo, Bulgaria 298; Vlasac,
Iugoslavia 462;
EXPOZIŢIA "H. BREUIL" 71 .

FAUNA din paleolitic: sinteze:


Europa 54; Europa de E. 380; România 37, 252, 364, 688, 908, 929,
974; NE României 571; solutrean, Ungaria 576; Ungaria şi Tran-
silvania 578; U. R. S. S. 379; Porţile .de Fier 116;118; descoperiri din
ţară: "La Adam" 850; bazinul Borsec 910; jud.Botoşani 760; Bu-
covina 2; Buda 111,599; Ceahlău 114; cerbi fosili în Moldova 468;
Cerna-Olt 648, 649; bazinul Ciuc 91 O; Cuina Turcului 115; Dobro-
gea 669, 677; elefanţi în România 7 40; Gura Cheii 11 2; Malul Roşu
651; Nandru 656,670,979; Ohaba Ponor 657; Porţile de Fier 116;
Ripiceni "Izvor" 761 ; Transilvania 345, 348, 428; Îara Bîrsei
689; Vaslui 1 O; Vădastra 486, 845; villafranchiană 113; 305; aurig-
nacian România 942; descoperiri din alte ţări: Mirizli vca, Bulgaria
828; Russe, Bulgaria 776; Siberia, U.R.S.S. 380.
FAUNA, tardenoisian, sinteză Europa 38.
FLORA, paleolitică:
NE României 457, 571 ; sinteză, solutrean, Ungaria 57 6.

108
www.cimec.ro
G

GASTEROPODE, paleolitic 384; Mitoc 467.


GEOCRONOLOGIE început musterian 210; Ripiceni "Izvor" 761 .
GEOLOGIE, sinteze: paleoliticului Europei Centrale 381; Europei de
est 380; României 938; unele părţi din România 17,156,252;U.R.S.S.
379; Siberia, U .R.S .S. 380. Alte probleme: diviziunile cuaternaru-
lui 498; Lapoş 959; Vădastra 489; cercetări geologice: 272 ,843, 932,
935, 936, 937, 977, 978; cercetări geologice în zona Nistrului mijlociu
U.R.S.S. 411,412,413.
GLACIAŢII:
Pen. Balcanică 268,269; Europa de N 931; Carpaţii României 580,
7Z7; Carpaţii Meridionali 472,473,474,475,476,478,479, 480, 481,
581; Carpaţii Transilvaniei 458; Oltenia 190; Valea Buta 726; Bu-
cegi 209, 509, 1041; cronologia glaciaţiunilor 513; postglaciarul din
Europa de E 931 .
GRANULOMETRICE, analize 36,206, 771.
GRAVETIAN ORIENTAL, sinteze: .
Europa centrală 424,425; România 88,520; în reg.Carpaţilor 436;
NV României 96,97 ,99; Slovacia, Cehoslovacia 47;541 ;230;390;
descoperiri din ţară: zona Bacău 195; Bicaz 303, 673, 679, 692; Valea
Bistriţei 83,193; Boineşti 84; jud.Botoşani 232,760; Buda 191,192,
599, 690; Cavadineşti 171 , 183; Ceahlău 522, 762; peştera lui Cli-
mente 143; Cremenea 671 , 678; Dolhasca 236; Dubova 764; GOma
745; Gura Cheii 694; Lespezi 103; Maramureş 87; Măluşteni 174;
Moldova 231; N Moldovei 754; Movileni-Heleşteni 752; jud. Neamţ
175,194,266,267; Peştera 675; Pleşa 172; Puricani 172,178,181;
Ripiceni "Izvor" 761; Ripiceni "Grota Stînca" 574; zona Săveni
261; reg.Suceava 753; Suceveni 177,184; ŢaraOaşului 16,95,98,
102; Valea Seacă 510,758; jud.Vaslui 194; Faună g. România 908.

HIATUS (=epoca mezolitică} 621, 869.

ISTORIA PĂDURILOR (nord. Transilvania} 793.

KOSTENKIAN (= gravetian oriental) 230, 375 •


KOSTENKI, U.R.s.s. 854.

10Q
www.cimec.ro
L

LEPENSKI VIR, Iugoslavia, monografie 961; religie 962; rit fune-


rar 461.
LEVALLOISIAN sinteze:
România 563, 659; alte descoperiri: Colentina-Bucureşti 858; Gur-
băneşti 859; Mitoc 672.

LOCUINŢE paleolitice: Europa Centrală 1059; U .R.S .S. 77, 133;


tipologie paleolitic superior 388.
LOESS, paleolitic sinteze:
Europa 732; România 319,414,582; Cehoslovacia 454,464,465,
1000.

MAGDA LENIAN sinteze:


Europa Centrală 438,440,441; Europa Centrală Est 443; România
520; Boemia, Cehoslovacia 1014; Moravia, Cehoslovacia 1002; di-
ferite descoperiri: Banat 528; Transilvania 629 ,865, 973; Nandru
469; arta m. în Ucraina, U.R.S.S. 1040; Diferite probleme:110,542,
621 ; Dordogne, Franţa 787.
MAGIE VÎNATOREASCĂ, Buda 191 .
MEDIU GEOGRAFIC, Deva 344.
MEZOLITIC {vezi si EPIP ALEOLITIC) sinteze wriversale: 162, 392;
Europa 22.8, 505, 508 ;Europa de E369, 1038; România 69,70,6Z7,682,756;01tenia
58, 640; România bibliografie 63, 64, 697; în Balcani 64; Bulgaria 290,
471; Vojvoaina, Iugoslavia 186; Ungaria 398; Elveţia 1044; Ceho-
slovacia 499,610,832, 1016; Boemia, Cehoslovacia 1060; Moravia,
Cehoslovacia 1060; Slovacia, Cehoslovacia 28,43,48,500,501, 946;
Carpaţii Slo.vaciei 33; SV Slovaciei 40; R.F.Germania 606; Polo-
nia 449, 450, 451 ; U. R. S. S. , partea europeană 332, 334, 994; reg.
NV de Marea Neagră 138; R.S.S.Moldovenească, U.R.S.S. 226;
zona Nistru, U.R.S,S. 213,219,223; zona Răut, U.R.S.S. 224;
zona Carpaţilor Ucrainei, U.R.S.S. 221,222; diferite descoperiri
din ţară: repertoriu Moldova 1051 ; repertoriu jud. Botoşani 772;jud.
Botoşani 188; reg. Cluj 1030; Dobrogea 68; Dunărea lnfe~ioară,
harpoane 630; reg.Mureş 1030; Oltenia (de fapt complexele sînt~­
litice} 555,616.622,643; repertoriu Transilvania 891 ;probleme ter-
minologie: 59, 163, 337, 708, 1058; descoperiri din alte ţări: Soroca,
U .R.S .S. 470; Barca, Cehoslovacia 840; Slovacia, Cehoslovacia
39.
l\.flCROLITE, Cremenea 671 ; Largu 302; Mitoc 672.

110
www.cimec.ro
MICOQUIAN, Transilvania 5 5, 638, 871 , 888.
MINERALOGIE, Ripiceni "Izvor" 761.
MUSTERIAN, sinteze:
Moldova 179; N Moldovei 554; Dobrogea 68; U.R.S.S. 336; Cîrn-
pia Rusă, U.R.S.S. 371; V Slovaciei, Cehoslovacia 41; Ungaria
1023; repertoriu jud.Botoşani 772; descoperiri din ţară: "La Adam"
909; raion Alexandria 960; reg.Baia Mare 676; Baia de Fier 368,
655; Boineşti 84; Banat 23; Bratca 889; Cerna-Olt 648, 649; peş­
tera Cheia 199; peştera Cioarei 21 O; Cioclovina 1 57, 372, 645, 860,
861,919; Corlă.teni 991; Dobrogea 56,669,677 ,926; Gornea 534;
Gura Cheii, peştera 694; peştera Hoţilor 535_. jud.Hunedoara 271,
328,864; Lorău 890; Mamaia 1005; Mitoc 235,672,674;Moldova 231;
N Moldovei 82,554; Peştera Muierilor 646; Nandru 469, 656, 670,
767, 979; Ocna Sibiului 7 41 , 895; Ohaba Ponor 645, 657, 883, 893 ,836;
Peştera 675; Remetea 87; Ripiceni 57 4, 751 , 769; Ripiceni "Izvor"
761,773; Ripiceni, adăpost sub stîncă 568; zona Săveni 261; reg.
Suceava 753; Topalu 552; Transilvania 345, 348, 865, 867, 888, 993;
Ţara Bîrsei 689; Ţara Oaşului 98,99.102; Valea Lupului 283;mus-
terian înttrzia.t Români.a. 898, 902; descoperiri din alte ţări: Bacio
Kira, Bulgaria 363,370; Devetaki, Bulgaria ·512; Molodovo I şi V,
U.R.S.S. 217; Molodovo V, U.R.S.S. 216; Palestina 557. Di-
verse probleme: generalităţi 766; flora României de NE 457; vetre
81 ; manual din 1895, 821 ; trecerea la paleoliticul superior 275.
MUZEE (cu colecţii din paleolitic şi mezolitic): reg.Argeş 995; Ba-
cău 195; Botoşani 307; Braşov 12, 13; Călăraşi 251 ; Cluj-Napoca
841; Craiova 251,273,277; Deva 502; Fălticeni 307; Hunedoara
328; Lugoj 249, 528; Moldovei 738, 911 ; naţional de antichităţi 279,
312; Piatra Neamţ 267, 921 ; Piteşti 825; Prahova 986; Săveni 261 ;
Severin 308; Suceava 543; Vrancea 306.

o
OBSIDIANA, zăcăminte România 1039; schimb cu o. 352.
ORGANIZARE SOCIAL ECONOMICĂ paleolitic 57, 1017.

PALEOECOLOGIE, Mitoc 384.


PALEOLITIC, sinteze: universale 53,124,162,373,392,506,583,595,
1043;Europa 402,594,729; E Europei 74,75,76,391,847,971,1006;
SE Europei 131 , 134,507; zona Alpi-Urali 360; Europa Centrală.
131 , 134, 157, 326, 971 , 1006, 1007, 1061 ; zona Dunării 227; V Europei
917; Asia Centrală. 389; diferite sinteze: 59, 704, 954, 957; România
45,69,70,409,601,603,618,641,647,650,653,663, 682, 693, 695,696,

111
www.cimec.ro
703,730,739,756,945,1025,1046; NE României 561,575; NV Româ-
niei 99; geocronologia paleoliticului României 685; Banat 536, 969;
N Banatului 525,532; Dobrogea 68; Moldova de N, 551; Moldova de
NE 553, 560; Repertoriul descoperirilor arheologice din Moldova
1051; Oltenia 58,633,644; Porţile de Fier 531,706,707,7.17; Tran-
silvania 158,187,831,872,873,885,906,920,973,981,993;Repertariul
descoperirilor arheologice din Transilvania 891 ; podişul Transil-
vaniei 983; SE Transilvaniei 882; Ţara Oaşului 85, 91 , 93, 101 ,
102, 104; arta paleolitică din Europa 453; tradiţii din paleoliticul
mijlociu în Europa Centrală 244; în zona Balcanilor 64, 945 ; Penin-
sula Balcanică 949, 950; ţările balcanice din nord 504; reg. de la
N de Balcani 444; reg. de la S de Dunăre 1025; Bulgaria 286,290,
291,294,827; Turcia 463; Anatolia 786; Grecia 229, 395, 396,955;
reg. Mării Egee 1042; Albania 61; Iugoslavia 166, 167, 365, 497;
Hercegovina 49, 51 ; Bosnia 49, 51 ; N Bosniei 50, Slovenia 168,
737; Serbia 164,366,434; Vojvodina 186; Italia 1010; Franţa 274;
Germania 4, 918, 1057; R. F. Germania 606; R. D. Germană 775, 989;
Cehoslovacia 20, 338, 405, 426, 607, 608, 664, 837, 839, 948, 1OOO,1001 ;
1003,1054; Boem.ia 731,1060; Moravia 427,731,1060; Slovacia 28,
43,44,48,317 ,944,947; V Slovaciei 46,835; E Slovaciei 25, 29,
paleoliticul din Carpaţii Slovaciei- 33,42; Ungaria 60,160, 355, 358,
397 ,400,401 ,417 ,418,419,577,862,990,1018, 1020, 1026; Ungaria in-
dustrie de os 353; Dunărea mijlocie 444; cotul mare al Dunării 359;
Ungaria şi Transilvania în 1876: 857; Polonia 437, 439, 446 ,447, 448,
452; Polonia sudică 416,913;.U.R.S.S. 130,139,314,315,333,736;
sudul U. R .S .S. 946; Ucraina 129, 132; Ucraina Transcarpatică 22,
220,947; zona carpatică a Ucrainei 221,222; bazinul Niprului 136;
zona Mării de Azov 1 36; Crimeea 119; stepă · de la N · de Marea
Neagră 137, 389; zona din NV Mării Negre 1 35; R.S-5.Moldovenească
79,212,225,226; reg.Nistrului 213,215,223; zona Nistrului mijlociu
126; descoperiri din ţară: Anina 980; Banat 526, 527; munţii Biho'-
rului 404; Boita 984; jud. Botoşani 307,772,774; Bucureşti 545;
reg. Bucureşti 712; jud.Caraş-Severin 537; Carpaţii Meridionali
245; Cazanele Mari 141 ; Călăraşi 251 ; Ceahlău 711 ; bazinul Ceah-
lău 771 ; Cheile Turzii 1 52; Cioclovina 246; Cluj 833; Craiova 251 ;
Dobrogea 573; Dridu 80; jud.Galaţi 170; raion Giurgiu 749; Glă­
văneştii Vechi 602; Gorj, desene 620; zona Hărlău 992; jud. Hune-
doara 864,982; Iosăşel 900;Lespezi 103; Lucia,~şteră 972; Ma-
ramureş 100; Mitoc 975; Moldova 1050; 0ltenia 615, 617, 619;
Plumbuita 858; Polovragi. 625; Porţile de Fier 713, 720; Prutului
valea 572; Sălcuta 67; T îrgşoru Vechi 406; Topalu 5 52; Transil-
vania 865, 868, 879, 884; Vaid.ei 624; Văculeşti 602; bibliografie
prirind paleoliticul României 697, 830; artă preistorică România 313 ;
374; arta rupestră carpato-balcanică 637; legătura cu mezoliticul
1058; menţiuni vechi 5, 6, 7, 8, 278, 733, 734, 988, 996; morminte paleo.
870; popularizare 459,665,768,866; terminologie 341; unelte de os

112
www.cimec.ro
518; vînătoare 592; descoperiri din Bulgaria: Pobitite Kamăni 288;
lsker 284; Bacio Kira 270; Malkata peştera 829; Goliamata, peş­
tera 829; zona Loveci 289; Mirizlivka 828; MoroTiţa 636; Rus se
776; arta rupestră în Bulgaria 634; NE Bulgariei 105 5; descope-
riri din diferite ţări: Larissa, Grecia 516; Grecia 964; Iugoslavia
340;zova Vîrşeţ,Iugoslavia 169; Ungaria, aşezări loess 356,357;
Slovacia, Cehoslovacia 39; Polonia 242, 963; trecerea paleo-mezo
în Polonia 450; Ucraina Transcarpatică 951 ; Cerna Hora, U. R. S. S.
834; Ujgorod, U.R.S.S. 958; reg.Nistru, U.R.S.S. 125; zona
Răut, U .R.S .S. 224; hărţi ale paleoliticului din Europa Centrală
593.
PALEOLITIC INFERIOR, sinteze: universală 161; Asia 681; Eurorn
Centrală 1008; Peninsula Balcanică 515; România 652, 659, 666, 688,
705; Transilvania 5 5 , 517, 875 , 887, 901 ; Cehoslovacia 609; U . R. S . S .
668; reg.Nistrului, U.R.S.S. 127,218; 431; descoperiri din ţară:
zona cursului mijlociu al Argeşului 280,281,587; jud.Botoşani 188;
Dîmbovnic 591; jud.Dîmboviţa 590; Jijia superioară 1052; Moreşti
403; Mozac 591 ; raion Olteţ 698; România (Bugiuleşti, Dîrjov) 325;
România 701; Sadova Veche 321; jud.Sibiu 742; Someşu Rece 429;
Transilvania 55 ,401 ,867 ,884,888; ţara Zarandului 304; jud. Vil.cea
589; Zimbru 877; 265; descoperiri din alte ţări: Slovacia, Cehoslo-
vacia 421; Bulgaria 292;Nikopol, Bulgaria 296; Svi~tov, Bulgaria
293.
PALEOLITIC MIJLOCIU, sinteze: universală 161; Europa de Est 244,
351; Europa Centrală 244, 1008; Peninsula Balcanică 515; Transil-
vania 901; Dobrogea 759; Cehoslovacia 1004; zona Carpaţilor 32;
reg. Nistrului, U. R. S . S • 218; descoperiri din ţară: Braşov 12, 13;
jud. Botoşani 188; Dobrogea 208; Jijia superioară 1052; Alte ţări:
Erd, Ungaria 349.
PALEOLITIC SUPERIOR, sinteze: Europa 108,159,435,784; 275,
362; Europa estică 316,387; zona dintre Carpaţi şi Urali 445;
Europa Centrală 316; Europa vestică 956; bibliografia analitică pen-
tru Europa 916; Africa 784; România 86,90,237,239,659,661, 667,
701,897; România de NE 562; Moldova 179; zona între Carpaţi şi
Siret 176; Bulgaria 297; Ungaria de est 299; Elveţia 953; Austria
322; Cehoslovacia 253,327,342,838,999,1053; Boemia, Cehoslova-
cia 1015; Moravia, Cehoslovacia 422,423; U.R.S.S. 735; Ucraina,
U.R.S.S. 128; cîmpia din estul Europei, U.R.S.S. 855; zona de
stepă, U.R.S.S. 378; zona de la nord de Marea de Azov, U.R.S.S.
377; zona NV de Marea Neagră 138,377; reg. Odessa,U.R.S.S. 376;
zona Nistrului mijlociu, U. R. S. S. 73, 214; descoperiri din ţară:Ba.­
nat lame Dufour 527 ,530; Banat 528,529; Băile Herculane 658;Bi-
caz 763; jud .Botoşani 188, 760; Boureni 309; Bucureştii Noi 858;
Dăneş~i 782; Dobrogea 393; Climente II, mormînt 144; Cremenea
671; Gornea 534: Hlincea 780; Jijia superioa.1-ă 1052; Lapoş 523,

113
www.cimec.ro
524,533,959; Mitoc 105,672; jud.Neamţ 266; Ohaba Ponor 657; NE
Olteniei 778; Podişul Central Moldovenesc 781; Porţile de Fier 720;
Pro bota 1045; Săveni 11 ; Sita Buzăului 72; Stoicăneşti 1029; Ta-
berei, dealul 180; Transilvania 867; Truşeşti 783;Ţara0aşului
9'5; vPt:re România 81 ; jud. Vrancea 306; Bulgaria: Moraviţa 287;
Samouiliţa 295 •

PEOOLOGIE 318,489.
PERIGLACIARE, fenomene, România: 2'63,414,544,661,686; Bicaz
673; valea Buta 726; zona Nistru mijlociu, U.R.S.S. 413; Polonia
242.
PERIGORDIAN, sinteze: Eurasia 785; Europa Centrală 276.
PRECHELLEAN, în Transilvania 55,875,888.
PROTONEOLITIC, în Balcani 65,66.

~C...!.PERTORIU DESCOPERIRI ARHEOLOGICE, Transilvania 891; Bul-


garia 511; paleolitice, România_ 62,63; Ungaria 300; mezolitice:
România 62, 63; Ungaria 300.

ROMANELLI, grota, Italia 107.


ROMANELLO-Azn..IAN, sinteză 320.

s
SCHELA CLADO VEI, cultura, sinteze: 149, 150.
SILEX, zăcăminte, sinteză România 1039; silex "bănăţean" 254; si-
lex "de Prut" 255; zăcăminte locale: reg.Baia Mare 676; Bicaz 629;
Cremenea 671 ; Dobrogea 669; Gîlma. 7 47; Transilvania 888.
SINANTROP, China 556.
SOLURI din NE Moldovei 842; analize: 15, 16,331; Vădastra 845.
SOLUTREAN, sinteze: Eurasia 785; Europa 399; România 565, 626;
NE Moldovei 559; Transilvania 865; Ungaria 354,576,230,390; des-
coperiri din ţară: Banat 394; valea Cremeneasa 878; Iosăşel 892;
Oltenia 642; grota Stînca Ripiceni 574; Sita Buzăului 876,880;
Transilvania 469; Gherman-Dumeni, U.R.S.S. 564; Manual româ-
nesc din 1895: 621 ; So lutre, Franţa 45 5 .
SPOROPOLINICE, analize, palinologie 146; generalităţi 791; sin-
teză 'lransilvania 203, 790; Băile Herculane 1 54, 198; Bilbor 794;
"Coasta" Boineşti 196; Ceahlău 771; peştera Cheia 199;Cuina Tur-
cului 7, 795, 796; Dobrogea 925; Gura Cheii 206; "Icoana" 202,204;

114
www.cimec.ro
Porţile de Fier 201; Prundu 200; Ripiceni "Izvor" 761; Topile 197;
N Transilvaniei 793; 'îara Oaşului 15; peştera Veterani 153; turbă
Carpaţii Orientali (Dorna-Lucina) 789; începuturile cultivării cerea-
lelor 211 .
STRATIGRAFIA paleoliticului în România 686.
SWIDERIAN, sinteze:·
România 335,520,660,684; Carpaţii Orientali 92; Moldova 231; di-
ferite descoperiri: Ceahlău 762; jud.Neamţ 194,266,267; jud. Vaslui
194; Polonia 241; Swidry Wielkie, I, Polonia 914; Crimeea, U.R.S.S.
1031; 193.
~ZELETIAN, sint~ze: 367, 375, 1022; România 659; Slovacia 361 ,
836; diferite descoperiri: Banat 528, 969; Bicaz 679; Dobrogea 669;
Nandru 656,670; Devetaki, Bulgaria 512.

T ARDENOSIAN, sinteze:
Europa 38; Europa Centrală 1056; R. S. R .Moldovenească, U. R. S. S.
680; 710; SE Moldovei 173; repertoriu Moldova 1051 ; repertoriu jud.
Botoşani 772; descoperiri din ţară: Băneasa 182; jud. Botoşani 760,
774; Ciumeşti 748; Costanda-Lădăuţi 752; Cremenea 752; Taberei
dealul 180; Gîlma 747; Întorsura Buzăului 207; Maramureş 87; Mol-
dova 231 ; Ripiceni "Izvor" 761 ; descoperiri din alte ţărI: Peres, Iu-
goslavia 185; Polonia 241 .
TEHNICA DE DEBIT AJ, în paleoliticul inferior 1 21 ; în paleoliticul
mijlociu 121 ; în paleolitic 123.
TEHNICA PRIMITIVĂ 922; funcţionalitate, răspuns la tipologie 923.
TEHNOLOGIA paleoliticului 1024.
TIPOLOGIE, paleolitic 123; paleolitic inferior 121 , 122; paleolitic
mijlociu 121 , 122.
V
VEGETAŢIA cuaternară, istoric 250.
VETRE paleo România 81.
"
VlNATOARE MAMUŢI 569.
VÎRFURI FOLIACEE, în paleoliticul superior, Europa 433.
"
VIRFURI DE LANCE, în Europa 339.
w
WURM, periodizarea în Europa c~ 586;
wURMUL MLJLOCIU în Europa Centrală 382.

115
www.cimec.ro
LISTA ABREVIERILOR

A. Periodice româneşti şi din străinătate

AAC - ACTA ARCHAEOLOGICA CARPATHICA, Aca-


demia Scientiarum Polona. Collegium Craco-
viense, Krak6w .
ACMIT - ANUARUL COMISIUNII MONUMENTELOR IS-
TORICE, Secţia pentru Transilvania, Cluj.
ActaArcbHung - ACTA ARCHAEOLOGICA Academiae Scientia-
rum Hungaricae, Budapesta.
,
AE - ARCHAEOLOGIAI ERTESITr> a Magyar rege-
s zeti, mUvesztti:Srtlmeti es eremtani tarsulat
tudomanyos foly6irata, Budapesta.
AIGR -ANUARUL INSTITUTULUI GEOLOGIC AL RO-'
MÂ~, Bucureşti.
Alt ThUringen - ALT THURINGEN, Jahresscbrift des Museums
fUr Ur- und Frllhgescbicbte ThUringens, Wei-
mar.
AnAR - ANALELE ACADEMIEI ROMÂNE, Bucureşti.
AnD - ANALELE DOBROGEI. Revista Societăţii Cul-
turale Dobrogene, Constanţa.
AnnGeogr - ANNUAIRE DE GEOGRAPHIE, Paris.
AnSUI - ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITAŢII
"AL.I.CUZA" DIN IAŞI, laşi.
L ' Anthropologie - L 1 ANTHROPOLOGIE. Centre National de la
Recbercbe Scientifique, Paris •
Anthropozoikum - ANTHROPOZOIKUM. Ustfedni Ustav Geolo-
gickf, Praha.
Antiquity - ANTIQUITY. A quaterly review of arcbaeology,
Gloucester.
AO - ARHIVELE OLTENIEI, Craiova.
Apulum - APULUM, Buletinul Muzeului Regional Alba-Iu-
lia.
AR - ARCHEOLOGICKY ROZHLEDY. lnform~i or-.
gan archeologickfcb a pfibuznycb vltdeckycb
6stavu i" ts R ~ Praga.
117
www.cimec.ro
ARAnthr - ANNUAIRE ROUMAIN D 'ANTHROPOLOGIE,
Bucureşti.

ARBSH - ACADEMIE ROUMAINE, BULLETIN DE LA


SECTION HISTORIQUE, (Histoire-<;ieographie-
Sciences sociales), Bucureşti.
ArcbAustr - ARCHAEOLOGIA AUSTRIACA. Beitrăge zur
Pa.llianthropologie, Ur- urui FrUhgeschicbte Os-
terreichs Institut fllr Ur- und FrUhgeschichte
der Universitlit Wien, Wien.
ArchGeogr - ARCHAEOLOGIA GEOGRAPHICA, Hamburg.
ArchHung - ARCHAEOLOGIA HUNGARICA. Dissertationes
arcbaeologicae Musei Nationalis Hungarici, Bu-
dapesta.
ArchJugo - ARCHAEOLOGIA JUGOSLA VICA. Annuaire de
la Societe Archeologique de Yougoslavie, Beo-
grad.
ArchPolona - ARCHAEOLOGIA POLONA. lnstytut HiStorii
Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk,
Warszawa-Wroclaw-Krakow.

ArchPolski - ARCHAEOLOGIA POLSKI. Instytut Historii


Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk,
Wroclaw-Warszawa-Krakow.
ArhBas - ARHIVELE BASARABIEI, Chişinău.

Arhiva - ARHIVA SOCIETĂŢII ŞTilNŢIFICE ŞI LITE-


RARE DIN IAŞI, laşi.
ArhKiev - ARHEOLOGilA. Institut arheologii, Ukrainske
tovaristvo ohoroni pamiatnikiv istorii ta kulturi,.
Kiev.
ArhMold - ARHEOLOGIA MOLDOVEI.Institutul de istorie
şi arheologie "A.D.Xenopol". Secţia de isto-
rie veche şi arheologie, laşi.
ArhPamKiev - ARHEOLOGICINI PAMl.ATKI U .R.S .R., Kiev.
ArhSofia - ARHEOLOGllA. Organ na Arheologiceskiia In-
stitut i Muzei pri BAN, Sofia.
ArhV - ARHEOLOSKI VESTNIK. ldtitut Arbeologijo,
Ljubljana.
A \J
ARMSŞt - ACADEMIA ROMANA. MEMORIILE SECŢIEI
DE ŞTIINŢE, Bucureşti.

118
www.cimec.ro
-'
ATG - ART A ŞI TEHNICA GRAFICA Buletinul Impri-
meriilor Statului, Bucureşti.
Balcania - BALCANIA . Revue de l' Institut d 'Etudes et Re-
cbercbes Balkaniques, Bucureşti.
Banatica - BANATICA. Muzeul judeţean Reşiţa, Reşiţa.

BASPR - BULLETIN OF THE AMERICAN SCHOOL OF


PREIDSTORIC RESEARCH, Old Lyme, Conn.,
SU.A.
Barlangvil.8.g - BARLANGVILAG, Budapesta.
BerRGK - BERICHT DER ROMISCH-GERMANISCHE!'\
KOMMISSION des Deutscbes Archaologischen
Instituts, Frankfurt am Main.
BGBCluj - BULETINUL GRĂDINII ~I MUZEULUI BOTANIC
DE LA UNIVERSITATEA DIN CLUJ, Cluj.
,
Bk "i BARLANqKUTATAS, Budapesta.
BKICP - BULLETINKCMMISSII PO IZUCE!'TlIU CETVER-
TICINOGO PERIODA, Moscova.
w ~

BSG - BULETINULSOCIETAŢII REGALE ROMANE DE


GEOGRAFIE, Bucureşti.

BSGF - BULLETIN DE LA SOCrETE GEOLOGIQUE


FRAN~AISES, Paris.

BSIIM - BULETJNUL SOCIETĂŢII INGINERILOR ŞI IN-


DUSTRIAŞILOR DE MINE, Bucureşti.

BSPF - BULLETIN DE LA SOCIBTE PREHISTORIQUE


FRANC(AISE. Etudes et tr::i.vaux. Societe Pre-
historique Fran~aise, Paris .
BSSB - BULETINUL SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE, Bucu-
' reşti.

BSSC - BULETINUL SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE, Cluj.


'
BSSŞtN - BULETINUL SOCIETĂŢII STUDENŢILOR Îr-1
ŞTIINŢE NATURALE DIN BUCUREŞTI, Bucu-
reşti.

BSz - BUDAPESTI SZEMLE, Budapesta.


CARPICA - CARPICA. Muzeul de istorie Bacău, Bacău.

CHRONOLOGIE PREJ-IlSTORIQUE, vezi nr. 608.


CI - CERCETĂRI ISTORICE, Muzeul de istorie a
Moldovei, laşi.

www.cimec.ro
119
CMIT - COMISIUNEA MUNUMENTELOR ISTORICE, sec-
ţiunea pentru Transilvania, Cluj.

Comunicări - ACADEMIA R.S.R., CENTRUL DE ISTORIE,


FILOLOGIE ŞI ETNOGRAFIE, Craiova.
COWA - COWA, surveys and bibliographies. Council for
old world archaeology Cambridge, Ma.ss.~ S. U .A.
c.r. - Compte rendu.
Cumidava - CUMIDA VA, Muzeul judeţean Braşov, Braşov.

Dacia - DACIA . Revue d' Archeologie et d 'Histoire An-


cienne. Institutul de arheologie, Bucureşti.
Danubius - DANUBIUS. Muzeul de istorie Galaţi, Galaţi.

DIVR - DICŢIONAR DE ISTORIE VECHE A ROMÂNIEI,


Bucureşti.

DFS - DEUTSCHE FORSCHUNG IM SlmOSTEN, Zeit-


schrift des Forschungsinstitutes der Deutschen
Vol.k:sgruppe in Rumanien, Sibiu.
Dolg-Cluj - DOLGOZATOK az Erdely Nemzeti Muzeum •. Tra-
vaux de la Section Numismatique etArchoologique
du Musee National de Transylvanie, Cluj .
Dolg-S zeged - DOLGOZA TOK . Arbeiten des Archliologischen
Instituts der Universităt S zeged, Szeged.
Drobeta - DROBETA. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier,
Drobeta-Turnu Severin.
EAA - ENCICLOPEDIA DELL'ARTE ANTICA CLASSI-
CA E ORIENT ALE, Roma.
EAZ - ETHNOGRAPHISCH ARCHAOLOGISCHE ZEIT-
SCHRIFT Bereich Ur- und FrUhgeschichte und
Bereich Ethnographie der Sektion Geschichte cler
Humboldt-Universitat zu Berlin, Berlin.
EG - EISZEITALTER UND GEGENWART, Ohringen.
Eiszeit - DIE EISZEIT ZEITSCHRIFT FUR ALLGE-
MEINE Eiszeitforschung. Organ des lnstituts
fUr Eiszeitforschung in Wien, Wien.
EM - ERDELYI MUZEUM 7 Kolozsvăr-Cluj.
EME
,
- AZ ERDELY MUZEUMEGYLET EVKONYVEI,
..
Kolozsvăr-Cluj.
ERV - REALLEXIKON DER VORGESCHICHTE, sub re-
dacţia lui Max Ebert, Berlin.

120
www.cimec.ro
FA - FOLIA ARCHAEOLOGICA, A Magyar Nemzeti
Muzewn Reges zeti Kiadvanyai, Budapesta.
Fl::lldt.Evk. - Fr>LDTANI INTEZET EVKONYVE, Budapesta.
FQ - FOLIA QUATERNARIA, Krak6w .
FtK - :f'OLDTANI KOZLONY. KC>zlemenyek a Magyar-
honi, FC>ldtani Tarsulat Barlangkutat6 Bizottsa-
gab61, Budapesta.
FVL - FORSCHUNG ZUR VOLKS UND LANDESKUNDE,
Sibiu.
Germania - GERMANIA, Anzeiger der Rl::lmisch-German~
schen Kommission der Deutschen Archăologischen
lnStituts, Berlin.
Glasnik-Sarajevo - GLASNIK ZEMALJSKOG MUZEJA BOSNE I
HERCEGOVINE U SARAJEVO, Sarajevo.
,
HE - HUNYADMEGYEI TOTENELMI ES REGESZETI
TARS ULA T EVKONYVE) Deva.
...
IAO - INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE OLTEANA,Cra-
iova.
IGR - INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI, Bucu-
re şti.
INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES, vezi nr.405.
lzvestiia-Institut - IZVESTIIA NA ARHEOLOGICESKllA INSTITUT.
Arheologiceskiia Institut, Sofia.
lzvestiia-Societe - IZVESTIIA NA BĂLGARSKOTO ARHEOLOGI-
CESKO DRUJESTVO 1 Sofia.
JPEK - JAHRBUCH FUR PRAHISTORISCHE UND ETH-
NOGRAPHISCHE KUNST; Berlin.
Kozlemenyek-Cluj - KOZLEMENYEK. Az Erdelyi Nemzeti M6.zeum
erern - es regisegtarab61 7 Kolozsvar-Cluj.
KS - KRATKIE SOOBSCENIIA lnstituta arheologii,
Moscova.
KSKiev - KRATKIE SOOBSCENilA lnstituta arheologii,
Kiev.
Magazin istoric - MAGAZIN ISTORIC. Revistă de cultură istorică.
Societatea de ştiinţe istorice şi filologice din
R.S .România, Bucureşti.
MAGW - MITTEILUNGEN DES ANTHROPOLOGISCHEN
GESELLSCHAFT IN WIEN, Wien.

121
www.cimec.ro
Mannus - MANNUS. Zeitschrift fllr Deutsche Vorgeschicht.e,
Leipzig.
Marmatia - MA RMA TIA. Muzeul judeţean Maramureş 1 Baia
Mare.
\I
Materiale - MATERIALE ŞI CERCETARI ARHEOLOGICE. In-
stitutul de arheologie Bucureşti, Bucureşti.
, , ,
MathTtKozl - MATHEMATIKAI ES TERMESZETTUDOMANYI
KO ZLEMENYEK, Budapesta.
MBSM - MITTEILUNGENDES BURZENLANDER SACHSI-
SCHEN MUSEUMS, Braşov.
MemAnt - MEMORIA A NTIQUIT A TIS. Muzeul arheologic
Piatra Neamţ, Piatra Neamţ.
MIA - MATERIALÎ I ISSLEDOVANilA PO ARHEOLOGII
S .S .S .R., Moscova.
MIA-Kişinev - MA TERIALÎ I ISSLEDOV ANIIA PO ARHEOLOGII
IUGO-ZAPADA S .S .S .R. I R.N .R., Kişinev.
, , ,
MTAE - A MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA ERTESI-
TOJE, Budapesta.
ObPr - OBZOR PREHISTORICKY. Organ Spole~nosti
Ceskoslovenskych Prehistoriku, Praga.
Oltenia - OLTENIA, culegeri, cercetări, documente, Cra-
iova.
OTE
, .. , ,
- ERTESITO AZ ERDELYI MUZEUM-EGYESULET
..
ORVOS-TERMESZETTUDOMÂNYISZAKOSZTA-
LYABOL, Kolozsvar-Cluj.
PA - PAMATKY ARCHEOLOGICKE. Archeologicky
6.stav tsAV, Praha.
PAntr - PROBLEME DE ANTROPOLOGIE. Centrul de
cercetări antropologice, Bucureşti.

PGeogr - PROBLEME DE GEOGRAFIE. Institutul de cer-


cetări geografice, Bucureşti.

PMJH - PUBLICA TIILE


, MUZEULUI JUDETEAN ~
HUNE-
DOA RA, Deva.
PMMB - PUBLICAŢIILE MUZEULUI MUNICIPIULUI BU-
CUREŞTI, Bucureşti.

Pontica - PONTICA. Muzeul de arheologie Constanţa, Con-


stanţa.

122
www.cimec.ro
PPS - PROCEEDINGS OF THE PREHISTORIC SO-
CIETY, Cambridge.
PrA - PRZEGLAD ARCHEOLOGICZ::\'Y - Polska Aka-
demia Nauk. Instytut H'storii Kultury l\laterialnej,
Wroclaw-Warszawa-Krak6w-Gdansk.

PZ - PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT, Leipzig-


Berlin. Berlin-New York.
Quartăr - QUARTAR. Jahrbuch fUr Erforschung des Eiszeit
alters und der Steinzeit. Hugo Obermaier Gesel-
lschaft, Bono.
RAD - RAD. Vojvodjanskih Muzea, Novi Sad.
RArh - REVISTA ARHIVELOR. Direcţia generală a ar-
hivelor statului din R. S. România, Bucureşti.
RevAnthr - REVUE ANTHROPOLOGIQUE. Organe de l 'Insti-
tut lnternational d 'Anthropologie, Paris.
RevArch - REVUE ARCHEOLOGIQUE, Presses Universitai-
res de France, Paris .
RevI - REVISTA DE ISTORIE. Academia de Ştiinţe So-
ciale şi Politice a R .S. R., Secţia de istorie şi
arheologie, Bucureşti.
,
RHC - REVUE D 'HIS TOIRE COMP AREE, Paris.
RI - REVISTA ISTORICĂ. Dări de seamă, documentE
şi notiţe, Bucureşti, Vălenii de Munte.

RIR - REVISTA ISTORICĂ ROMÂNĂ, Organ al Institu-


tului de istorie naţională din Bucureşti, Bucureşti.
RM - REVISTA MUZEELOR. Consiliul Culturii şi Edu-
caţiei Socialiste, Bucureşti.

RMM - REVISTA MUZEELOR ŞI MONUMENTELOR.Con-


siliul Culturii şi Educaţiei Socialiste, Bucureşti.
RRH - REVUE ROUMAINE D'HISTOIRE. Academie des
Sciences Socia;es et Politiques de la R.S. de
Roumanie, Bucureşti .
.J
RSA da.machi - REVISTA ŞTIINŢIFICA ADAMACHI, Iaşi.

RSP - RIVISTA DI SCIENZE PREISTORICHE. Organo


dell' Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria,
Firenze.
RŞ - REVISTA ŞTIIN'.flFICĂ, Bucureşti.

123
www.cimec.ro
SA - SOVETSKAIA ARHEOLOGIIA, Aka.demiia Nau.k
S .S .S .R. Institut arheologii, Moscova.
Satu Mare - SATU MARE. Studii şi comunicări. Arheologie-
istorie-etnografie-artă. Muzeul de istorie Satu
Mare , Satu Mare . ·
ŞCIA - STUDil ŞI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI.
Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice. Bucu-
reşti.

SCA - STIDil ŞI CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE,Bu-


cureşti.
J
SCIV - STUDII SI , CERCETARI DE ISTORIE VECHE,In-
stitutul de arheologie Bucureşti, Bucureşti.
SCIVA - STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIE VECHE ŞI
ARHEOLOGIE. Institutul de arheologie Bucureşti,
Bucureşti.

SesMuz - SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTilNŢIFICE A


MUZEELOR DE ISTORIE, decembrie 1964. Co-
mitetul de Stat pentru Cultură şi Artă. Direcţia
muzeelor, Bucureşti.
~

SlA - SLOVENSKA ARCHEOLOGIA, Casopis Archeo-


logickeho· ustavu Slovenskej Akademie vied V
Nitre, Bratislava.
~

SCSlaşi - STUDil ŞI CERCETARI ŞTIINŢIFICE, seria


m-ai ştiinţe sociale I Academia R. p R., laşi.
SMSS - SBORNIK MUZEALNEJ SLOVENSKEJ SPOLOC-
NOSTI, TurHansky Sveti Martin.
SprArch - SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE. Instytut
Historii Kultury Materialnej, Wroclaw-Warszawa-
Krakow-Gdansk.

StCom Piteşti - STUDil ŞI COMUNICARI, istorie, ştiinţele natu-
rii, Muzeul Piteşti, Piteşti.
StMatPloieşti - STUDil ŞI MATERIALE PRIVITOARE LA TRE-
CUTUL ISTORIC AL JUD.PRAHOVA. Muzeul de
istorie al judeţului Prahova, Ploieşti.
StMatSuceava - STUDII ŞI MATERIALE. Muzeul Suceava, Su-
ceava.
STRATIGRAFIIA I PERIODIZAŢIIA, vezi nr.971.
Studia valachica - STUDII ŞI MATERIALE DE-ISTORIE ŞI ISTORIE
A CULTURil. Muzeul judeţean Dîmboviţa, T.îrgo-
vişte.
124
www.cimec.ro
Studii - STUDII. Revistă de istorie, Bucureşti.

Swiatowit - SWIATOWIT. Rocznik Katedry Archeologii Prad-


ziejowej i Wczesnosredniowiecznej Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa.
SzAuSAV - STUDIJNE ZVESTI Archeologickeho ustavu SAV,
Nitra.
Tibiscus - TIBISCUS. Istorie-arheologie. Muzeul Banatului.,
Timişoara.

TrjBot - DIN TRECUTUL JUDEŢULUI BOTOŞANI.Muzeul


Botoşani 1 Botoşani.

TrKICP - TRUDÎ KOMMISSil PO IZUCENIIU CETVERTICI-


NOGO PERIODA, Moscova.
Ttkp6tfUzet - POTFtlZETEK A TERMES ZETTUDOMANYI
KOZLONYHOZ, Budapesta.
Tara Bîrsei - ŢARA BÎRS EI, Braşov.
'
WPZ - WIENER PRAEHISTORISCHE ZEITSCHRIFT,
Wien.
Zephyrus - ZEPHYRUS. Cronica del Seminario de prehisto-
ria, arquelogia y de la seccion arqueologica del
Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca.
ZfE - ZEITSCHRIFT FUR ETHNOLOGIE, Berlin-
Braunschweig.
Z otchlani wiek6w - Z OTCHLANI WIEKOW. Kwartalnik Popularno-
naukowy Polskiego Towarzystwa Archaeolo-
gicznego i" Numizmatycznego, Wroclaw-Warsmwa.

125
www.cimec.ro
B. Congrese interna;tionale

V. lnternationalen Kongress
v. lnternationalen Kongres fUr Var- und FrUhheschichte Ham-
burg, august 1958. În: Bericht Uber den v. lnternationalen
Kongress fUr Vor- und FrUhgeschichte, Berlin, 1961.
VI Congresso Internazionale
VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoricbe e
Protostoriche, Roma, 29 august-3 septembrie 1962. fn: Atti
del VI Congresso Internazionale del~e Scienz.e Preistoriche
e Protostoriche, Roma, vol.:I (1964), Il (1965), m (1966).
vne Congres lnternational
vne Congres lnternational des Sc~nces Anthropologiques et
Ethnologiques, Moscova, 3-1 O august 1964. În: vne Congres
lnternational des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques,
Moscova, vol. 1-10 (1968-1970).
vne Congres lnternational
vne Congres lnternational des Sciences Prehistoriques et
Protohistoriques, Praga, 21-27 august 1966. fn: Actes du
vne Congres lnternational des Sciences Prehistoriques et
Protohistoriques, Praga, vol.: 1 (1970), 2 (1971).
vme Congrl!s lnternaiional
vme Congres lnternational des Sciences Prehistoriques et
Protohistoriques, Beograd, 9-1 5 septembrie 1971 . În: Actes
du VIIle Congres lnternational des Sciences Prehistoriques
et Protohistoriques, Beograd, vol.: I (1971), Il (1973).
I.Xth lnternaiional Congress
îXth International Congres of Anthropological and Ethnolo-
gical Sciences, Chicago, 28 august-8 septembrie 197.3. S-au
publicat numai rezumatele la Chicago în 1973.
I.Xe Comgres International
I.Xe Co~s International des Sciences Prehistoriques et
Protohistoriques, Nice, 13-18 septembrie 1976. S-au pu-
blicat rapoartele.

126
www.cimec.ro
CUPRINS

C uvînt în.ainte . • • • • . . • • • . . • . . . • . . • • • . . . . . . • • • • • • • . • . . . . V
Introducere •••.••.•••.••.........•••..•..••••....••...
Bibliografia paleoliticului şi mezoliticului de pe teritoriul
Român.iei ....................................... . 7
Indice de autori 89
Indice de locuri 97
Indice tematic • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • . • • • . 105
Lista abrevierilor:
A. Periodice româneşti şi din străinătate . • . • . • . . . . . 117
B. Congrese internaţionale . • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • . . 126

TABLE O~
'
MATIERES
Avant-propos VII
Introduction •..••.•••••.•••..•.•..•••••.••••.•...••...
La bibliographie du paleolithique et du mesolithique sur le
territoire de la Roumanie . . . • • • • • . . . . . • • . • . • . . . . . . 7
Index des auteurs . . . . • . . . . . • . • • . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . 89
Index des lieux .....•...... „ ........................ . 97
Index thematique ...................................... 105
Abreviations: ,
A. Periodiques roumains et etrangers • • . • . • • • . . . . . 117
B. Congres internationaux • . . . • • • • • • . • . • • . . . • . . . . . 126

www.cimec.ro
.
LUCRĂRI EDITATE DE MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE

"Muzeul naţional 11 ,
vol.I - lei 41, vol.11- lei 52, vol.111 - lei 50, vol.
IV - lei 55.
"Muzeul de Istorie al R. S . România. Album", în ediţii bilingve: ro-
mână-franceză, română-engleză, r(Jm~:iă--r• <;-':°'.,ro-
mână-germAnă şi română-spaniolă - lei 99.
"Cercetări arheologice", în "Biblioteca muzeologică", vol. I - lei 1 6,
vol.11 - lei 12.
"Bibliografia neoliticului de pe teritoriul României" de Eugen Comşa,
în colecţia "Biblioteca muzeologică", partea I
lei 1 O, partea a II-a - lei 8.
"Bibliografia heraldic ii româneşti", de Dan Cernovodeanu, în colec-
ţia "Biblioteca muzeologică" - lei 5.
"Tezaure de argint dacice - Catalog", de Liviu Mărghitan, în "Colec-
ţii. muzeale" - lei 1 O.
"Creşterea patrimoniului muzeal - Buletin'' . nr. 1 - lei 5, nr. 2 lei 9.
"Viteji ai neamului, 1877-1878", în colec"ţia "Pagini de glorie", lei 9.
"Muzeul şi educaţia socialistă", în colecţia "Muzeul contemporan" -
lei 8.
"Cercetări numismatice", I, în colecţia "Biblioteca muzeologică" -
lei 7.
"Muzeul de Istorie al R.S.Ranânia. Temurul istoric 11 , microalbum în lim-
bile: română, franceză, engleză, rusă, germană,
spaniolă - lei 3, 50.
"Muzeul de Istorie al R. S . România. Istorie medie", microalbum ,- lei
2,50.
"Muzeul de Istorie al R .S. România. Ghid istoric", în limbile română,
franceză, engleză, rusă, germană, spaniolă. Ver-
siunea română - lei 12, iar versiunile în limbile
străine - lei 15.

www.cimec.ro
Redactor: Al.D. Vasile
Coperta: Elena Becheş

Lucrare executată sub comanda numă­


rul 5524/20 XI 1978 în Atelierul de
reprografie al Muzeului de Istorie al
Republicii Socialiste România, Bucu-
reşti, Calea Victoriei nr.12.

www.cimec.ro
www.cimec.ro
www.cimec.ro