Anda di halaman 1dari 14

PROGRAM PEMULIHAN KHAS

SJKC KEMENDOR

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN


LITERASI TAHUN 1
TAHUN 2017
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
LITERASI TAHUN 1

MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
TEMA

MINGGU 1 Pada akhir unit 1, murid berupaya: 1.0 Mengenal dan 1.1 Menamakan dan Guru
UNIT 1 membunyikan huruf membunyikan huruf memperkenalkan
KONSTRUK 1, i. Menamakan dan membunyikan vokal ‘a’, ‘i’, ‘u’. vokal ‘a’, ‘i’, ‘u’. huruf vokal ’a’,’i’,’u’
2, 3 huruf vokal ‘a’, ‘i’, ‘u’.
ii. Menamakan dan menulis huruf 1.0 Mengenal dan menulis 1.1 Mengenal bentuk huruf a i u
kecil ‘a’, ‘i’, ‘u’, ‘b’, ’d’, ’l’, ’t’, ’h’, huruf. kecil a-z. ayam ibu ular
’k’ dengan betul. 1.2 Menulis huruf kecil a-z. api ikan ubi
iii. Menamakan dan menulis huruf 1.3 Mengenal bentuk huruf
besar ‘A’, ‘I’, ‘U’, ‘B’, ’D’, ’L’, ’T’, besar A-Z.
’H’, ’K’ dengan betul. 1.4 Menulis huruf besar A-
Z.

MINGGU 2 Pada akhir unit 1, murid berupaya:


UNIT 1
KONSTRUK 1, i. Membunyikan suku kata KV 2.0 Membaca suku kata. 2.1 Membaca dan Contoh suku kata
2, 3 gabungan huruf vokal dengan membunyikan suku kata ba bi bu
huruf konsonan. terbuka KV. da di du
ii. Menulis suku kata terbuka KV ha hi hu
gabungan daripada huruf 3.0 Membina dan menulis 3.1 Membina dan menulis ka ki ku
konsonan dengan vokal. suku kata. suku kata terbuka KV. la li lu
ta ti tu

MINGGU 3 Pada akhir unit 1, murid berupaya: Contoh suku kata


UNIT 1 4.0 Membaca perkataan. 4.1 Membaca perkataan terbuka KV+KV
KONSTRUK 1, i. Membina dan membaca yang mengandungi suku dahi mata buku
2, 3 perkataan mengandungi suku kata KV+KV. batu lidi kuda
kata terbuka KV+KV. kuku bahu dada
5.0 Membina dan menulis 5.1 Membina dan menulis lada tali labu
ii. Membina dan menulis perkataan. perkataan
perkataan mengandungi suku mengandungi suku kata
kata terbuka KV+KV. KV+KV.
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
TEMA
Pada akhir unit 1, murid berupaya:
MINGGU 4
UNIT 1 i. Membina dan membaca 5.0 Membaca perkataan. i.1 Membaca perkataan Contoh suku kata
KONSTRUK 1, perkataan mengandungi suku yang mengandungi terbuka KV+KV
2, 3 kata terbuka KV+KV. suku kata KV+KV. raga lori sudu
ii. Membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis dadu roti topi
perkataan mengandungi suku perkataan. 5.1 Membina dan menulis dagu nasi tebu
kata terbuka KV+KV. perkataan kera rusa susu
mengandungi suku
kata KV+KV.
MINGGU 5 Pada akhir unit 2, murid berupaya:
UNIT 2
KONSTRUK 1, i. Menama dan menulis huruf kecil 1.0 Mengenal dan menulis 1.1 Mengenal bentuk huruf
2 e, o, c, m, n, r, dan s dengan huruf. kecil a-z. e, o, c, m, n, r, s
betul. 1.2 Menulis huruf kecil a-z
E, O, C, M, N, R, S
ii. Menama dan menulis huruf 1.3 Mengenal huruf besar
besar E, O, C, M, N, R, dan S A-Z.
dengan betul.
1.4 Menulis huruf besar A-
Z.
2.0 Membaca suku kata. ke, ra, tu, se, di
iii. Membunyikan suku kata terbuka 2.1 Membaca dan
KV gabungan huruf konsonan membunyikan suku
dan huruf vokal yang telah kata terbuka KV.
dipelajari.
3.0 Membina dan menulis
suku kata. 3.1 Membina dan menulis
iv. Membina dan menulis suku kata suku kata terbuka KV.
terbuka KV gabungan daripada
huruf konsonan dan huruf vokal
yang telah dipelajari. 4.0 Membaca perkataan. alu, ubi, ibu, uli, isi,
4.2 Membaca perkataan ulu
v. Membaca perkataan yang mengandungi
mengandungi suku kata V+KV suku kata terbuka
dan KV+KV+KV dengan ejaan V+KV.
yang betul.
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
TEMA
MINGGU 6 Pada akhir Unit 2, murid berupaya:
UNIT 2
KONSTRUK 2, i. Membunyikan suku kata 2.0 Membaca suku kata. 2.1 Membaca dan
3 terbuka KV gabungan huruf membunyikan suku kata
konsonan dan huruf vokal terbuka KV.
yang telah dipelajari.

ii. Membina dan menulis suku 3.0 Membina dan menulis suku 3.1 Membina dan menulis
kata terbuka KV gabungan kata. suku kata terbuka KV.
daripada huruf konsonan
dan huruf vokal yang telah
dipelajari.

iii. Membaca perkataan 4.0 Membaca perkataan. 4.2 Membaca perkataan


mengandungi suku kata yang mengandungi suku
V+KV dan KV+KV+KV kata terbuka V+KV.
dengan ejaan yang betul.

iv. Membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.2 Membina dan menulis
perkataan mengandungi perkataan. perkataan mengandungi
suku kata V+KV dan suku kata terbuka V+KV.
KV+KV+KV dengan ejaan
yang betul.

MINGGU 7 Pada akhir Unit 2, murid berupaya:


UNIT 2
KONSTRUK 2, i. Membunyikan suku kata 2.0 Membaca suku kata. 2.1 Membaca dan
3 terbuka KV gabungan huruf membunyikan suku kata
konsonan dan huruf vokal terbuka KV.
yang telah dipelajari.

ii. Membina dan menulis suku


kata terbuka KV gabungan 3.0 Membina dan menulis suku 3.1 Membina dan menulis
daripada huruf konsonan kata. suku kata terbuka KV.
dan huruf vokal yang telah
dipelajari.
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
TEMA
MINGGU 8
UNIT 2 i. Membaca perkataan 4.0 Membaca perkataan. 4.2 Membaca perkataan
KONSTRUK 2, mengandungi suku kata V+KV yang mengandungi suku
3 dan KV+KV+KV dengan ejaan kata terbuka V+KV.
yang betul.

ii. Membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.2 Membina dan menulis
perkataan mengandungi suku perkataan. perkataan mengandungi
kata V+KV dan KV+KV+KV suku kata terbuka V+KV.
dengan ejaan yang betul.

MINGGU 9 Pada akhir Unit 2, murid berupaya:


UNIT 2
KONSTRUK 2, i. Membaca perkataan 4.0 Membaca perkataan. 4.3 Membaca perkataan
3 mengandungi suku kata V+KV mengandungi suku kata kerusi, kereta,
dan KV+KV+KV dengan ejaan terbuka KV+KV+KV. tomato, kamera,
yang betul. rebana, menara,
keladi, lelaki, bateri
ii. Membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.3 Membina dan menulis
perkataan mengadungi suku perkataan. perkataan mengandungi
kata V+KV dan KV+KV+KV suku kata terbuka
dengan ejaan yang betul. KV+KV+KV.

MINGGU 10 Pada akhir Unit 3, murid berupaya:


UNIT 3
KONSTRUK i. menama dan menulis huruf 1.0 Mengenal dan menulis 1.1 Mengenal huruf kecil a-z -van
1,4,5 kecil f,v,w,x dan z dengan huruf. (f,v,w,x dan z) -bas
betul. 1.2 Menulis huruf kecil a-z -kad
(f,v,w,x dan z) -jam
ii. menama dan menulis huruf 1.3 Mengenal bentuk huruf -ayam
besar F,V,W,X dan Z dengan besar A-Z -ekor
betul. (F,V,W,X dan Z) -adik
1.4 Menulis huruf besar A-Z -ular
(F,V,W,X dan Z) -ubat

MINGGU 11 i. membaca suku kata tertutup 2.0 Membaca dan 2.2 Membaca dan
UNIT 3 KVK dengan betul. membunyikan suku kata membunyikan suku kata
KONSTRUK tertutup KVK
1,4,5
ii. membina dan menulis suku 3.0 Membina dan menulis suku 3.2 Membina dan menulis
kata tertutup KVK dengan betul. kata suku kata tertutup KVK
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
TEMA
MINGGU 12 Pada akhir Unit 3, murid berupaya:
UNIT 3
KONSTRUK i. membaca perkataan KVK. 4.0 Membaca perkataan. 4.6 Membaca perkataan
1,4,5 yang mengandungi suku
kata KVK
ii. membina dan menulis perkataan 5.0 Membina dan menulis
KVK. perkataan. 5.6 Membina dan menulis
perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVK

MINGGU 13 Pada akhir Unit 3, murid berupaya:


UNIT 3
KONSTRUK i. membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 4.6 Membaca perkataan
1,4,5 mengandungi suku kata tertutup yang mengandungi suku
V+KVK. kata KVK

4.11 Membaca perkataan


yang mengandungisuku
kata tertutup V+KVK
ii. membina dan menulis perkataan 5.0 Membina dan menulis
yang mengandungi suku kata perkataan 5.6 Membina dan menulis
tertutup V+KVK. perkataan yang
mengandungi suku kata
tertutup KVK.

5.11 Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
V+KVK.

MINGGU 18 Pada akhir Unit 4, murid berupaya:


UNIT 4
KONSTRUK i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 7.8 Membaca perkataan
3,5 mengandungi suku kata yang mengandungi suku
KVK+KVK dengan betul. kata KVK+KVK.

ii. Membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.12Membina dan menulis
perkataan yang perkataan. perkataan yang
mengandungi suku kata mengandungi suku kata
KVK+KVK dengan betul. KVK+KVK.
MINGGU STANDARD
UNIT OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN
TEMA

MINGGU 14 Pada akhir Unit 4, murid berupaya:


UNIT 4
KONSTRUK 1.0 Mengenal dan menulis 1.1 Mengenal bentuk huruf g, j, p,q, y
1,3,4,5 i. Menama dan menulis huruf huruf. kecil a-z. G,J,P,Q,Y
kecil g, j, p, q dan y yang 1.2 Menulis huruf kecil a-z.
betul. 1.3 Mengenal bentuk huruf
ii. Menama dan menulis huruf kecil A-Z.
besar G, J, P, Q dan Y 1.4 Menulis huruf besar A-Z.
dengan betul.
4.0 Membaca perkataan 8.8 Membaca perkataan
yang mengandungi suku gajah
kata terbuka dan tertutup cawan
KV+KVK. cicak
iii. Membaca perkataan yang 5.0 Membina dan menulis 5.7 Membina dan menulis
mengandungi suku kata perkataan. perkataan yang
KV+KVK dengan betul. mengandungi suku kata
KV+KVK.

iv. Membina dan menulis


perkataan yang
mengandungi suku kata
KV+KVK dengan betul.

MINGGU 15 Pada akhir Unit 4, murid berupaya:


UNIT 4
KONSTRUK 4.0 Membaca perkataan 4.4 Membaca perkataan
1,3,4,5 i. Membaca perkataan yang yang mengandungi suku lampu
mengandungi suku kata kata KVK+KV. bomba
KVK+KV dengan betul. lembu
5.0 Membina dan menulis 5.4 Membina dan menulis
perkataan. perkataan yang
ii. Membina dan menulis mengandungi suku kata
perkataan yang KVK+KV.
mengandungi suku kata
KVK+KV dengan betul.
MINGGU OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD CATATAN
UNIT PEMBELAJARAN
TEMA
MINGGU Pada akhir Unit 4, murid berupaya:
16,17
UNIT 4 i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 9.8 Membaca perkataan pensel
KONSTRUK mengandungi suku kata yang mengandungi suku bantal
4,5 KVK+KVK dengan betul. kata KVK+KVK. biskut
ii. Membina dan menulis
perkataan yang mengandungi 5.0 Membina dan menulis 5.8 Membina dan menulis
suku kata KVK+KVK dengan perkataan. perkataan yang
betul. mengandungi suku kata
KVK+KVK.

MINGGU 18 Pada akhir Unit 4, murid berupaya:


UNIT 4
KONSTRUK i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 10.8 Membaca perkataan
3,5 mengandungi suku kata yang mengandungi suku
KVK+KVK dengan betul. kata KVK+KVK.
ii. Membina dan menulis
perkataan yang mengandungi 5.0 Membina dan menulis 5.8 Membina dan menulis
suku kata KVK+KVK dengan perkataan. perkataan yang
betul. mengandungi suku kata
KVK+KVK.
MINGGU 19
UNIT 5 Pada akhir Unit 5, murid berupaya:
KONSTRUK 2.0 Membaca suku kata 2.3 Membaca dan lang, ling, tang, keng,
4 i. Mengeja dan membunyikan membunyikan suku kata kong, bang
suku kata KVKK dengan betul. tertutup KVKK.
3.0 Membina dan menulis
ii. Membina dan menulis suku suku kata. 3.3 Membina dan menulis
kata KVKK dengan betul. suku kata tertutup KVKK

MINGGU 20
UNIT 5 Pada akhir Unit 5, murid berupaya:
KONSTRUK 4.0 Membaca perkataan 4.10 Membaca perkataan wang, bank,
5 i. Mengeja dan yang mengandungi tong,gong, zink,
menyembunyikan perkataan suku kata KVKK.
daripada suku kata KVKK
dengan betul. 5.0 Membina dan menulis 5.10 Membina dan menulis
perkataan. perkataan yang
ii. Membina dan menulis mengandungi suku kata
perkataan KVKK dengan KVKK.
betul.
MINGGU OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD CATATAN
UNIT PEMBELAJARAN
TEMA
MINGGU 21
UNIT 5 Pada akhir Unit 5, murid berupaya: pi + sang =pisang
KONSTRUK 4.0 Membaca perkataan 4.17 Membaca perkataan ca + cing = cacing
6 i. Mengeja dan membaca yang mengandungi suku pa + rang =parang
perkataan KV+KVKK dengan kata KV+KVKK . tu + lang = tulang
sebutan yang betul. bu + rung= burung
5.0 Membina dan menulis 5.17 Membina dan menulis so + tong= sotong
ii. Membina dan menulis perkataan. perkataan yang le + sung =lesung
perkataan daripada suku kata mengandungi suku kata te + rung= terung
KV +KVKK dengan betul. KV+KVKK. ba + wang = bawang

MINGGU 22 Pada akhir unit 6 murid berupaya :


UNIT 6
KONSTRUK
6 i. Mengeja dan membaca 4.0 Membaca perkataan 4.5 Membaca perkataan bangku, nangka
perkataan yang mengandungi yang mengandungi suku bangsa, tangga
suku kata tertutup dengan kata KVKK+KV.
betul.
ii. Membina perkataan yang 5.0 Membina dan menulis 5.5 Membina dan menulis
mengandungi suku kata perkataan perkataan yang
tertutup . mengandungi suku kata
iii. Menulis perkataan yang KVKK+KV.
mengandungi suku kata
tertutup dengan betul.

MINGGU 23 Pada akhir unit 6 murid berupaya :


UNIT 6
KONSTRUK i. Mengeja dan membaca
6 perkataan yang mengandungi 4.0 Membaca perkataan 4.9 Membaca perkataan yang lombong, tendang,
suku kata tertutup dengan mengandungi suku kata kambing, lembing
betul. KVK+KVKK.
ii. Membina perkataan yang
mengandungi suku kata 5.0 Membina dan menulis 5.8 Membina dan menulis
tertutup . perkataan perkataan yang
iii. Menulis perkataan yang mengandungi suku kata
mengandungi suku kata KVK+KVKK.
tertutup dengan betul.
MINGGU OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PELAJARAN CATATAN
UNIT
TEMA
MINGGU 24 Pada akhir unit 6 murid berupaya :
UNIT 6
KONSTRUK i. Mengeja dan membaca 4.0 Membaca perkataan 4.16 Membaca perkataan cangkul,mangkuk,
6 perkataan yang mengandungi yang mengandungi manggis,tongkat
suku kata tertutup dengan KVKK+KVK.
betul.
ii. Membina perkataan yang 5.0 Membina dan menulis 5.16 Membina dan menulis
mengandungi suku kata perkataan perkataan yang
tertutup . mengandungi suku kata
iii. Menulis perkataan yang KVKK+KVK.
mengandungi suku kata
tertutup dengan betul.

MINGGU Pada akhir unit 6 murid berupaya :


25,26
UNIT 6 i. Mengeja dan membaca 4.0 Membaca perkataan. 4.13 Membaca perkataan pinggang,panggung,
KONSTRUK perkataan yang mengandungi yang mengandungi suku tongkang,longkang,
6 suku kata tertutup dengan kata KVKK+KVKK. kangkung
betul.

ii. Membina perkataan yang 5.0 Membina dan menulis 5.16 Membina dan menulis
mengandungi suku kata perkataan. perkataan yang
tertutup . mengandungi suku kata
iii. Menulis perkataan yang KVKK+KVKK.
mengandungi suku kata
tertutup dengan betul.

MINGGU 27 Pada akhir unit 7 murid berupaya :


UNIT 7 DAFTAR KATA:
KONSTRUK i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan. 4.12 Membaca perkataan ulang
4, 5 ,6,7 mengandungi suku kata yang mengandungi suku abang
tertutup V+KVKK dengan betul. kata V+KVKK. asing
usang
ii. Membina dan menulis alang
perkataan yang mengandungi 5.0 Membina dan menulis 5.12 Membina dan menulis ulung
suku kata tertutup V+KVKK perkataan. perkataan yang orang
dengan betul. mengandungi suku kata udang
V+KVKK.
MINGGU OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PELAJARAN CATATAN
UNIT
TEMA
MINGGU Pada akhir unit 7 murid berupaya : DAFTAR KATA:
28,29 arnab Isnin
UNIT 7 i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan. 4.15 Mengeja dan membaca askar Islam
KONSTRUK mengandungi suku kata perkataan yang ambil indah
4, 5, 6 tertutup VK+KVK dengan betul. mengandungi suku kata abjad intan
ii. Membina dan menulis VK+KVK. ombak ustaz
perkataan yang mengandungi organ untuk
suku kata tertutup VK+KVK 5.0 Menulis perkataan. 5.15 Membina dan menulis orkid umpan
dengan betul. perkataan yang objek
mengandungi suku kata encik
VK+KVK. empat
embun

MINGGU Pada akhir unit 6 murid berupaya :


30
UNIT 6 i. Mengeja dan membaca 4.0 Membaca perkataan. 4.13 Membaca perkataan pinggang,panggung,
KONSTRUK perkataan yang mengandungi yang mengandungi suku tongkang,longkang,
6 suku kata tertutup dengan kata KVKK+KVKK. kangkung
betul.

ii. Membina perkataan yang 5.0 Membina dan menulis 5.16 Membina dan menulis
mengandungi suku kata perkataan. perkataan yang
tertutup . mengandungi suku kata
iii. Menulis perkataan yang KVKK+KVKK.
mengandungi suku kata
tertutup dengan betul.

MINGGU 31 Pada akhir unit 7 murid berupaya :


UNIT 7 DAFTAR KATA:
KONSTRUK i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan. 4.12 Membaca perkataan ulang
4, 5 ,6,7 mengandungi suku kata yang mengandungi suku abang
tertutup V+KVKK dengan betul. kata V+KVKK. asing
usang
ii. Membina dan menulis alang
perkataan yang mengandungi 5.0 Membina dan menulis 5.12 Membina dan menulis ulung
suku kata tertutup V+KVKK perkataan. perkataan yang orang
dengan betul. mengandungi suku kata udang
V+KVKK.
MINGGU OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PELAJARAN CATATAN
UNIT
TEMA
MINGGU Pada akhir unit 7 murid berupaya : DAFTAR KATA:
32 & 33 arnab Isnin
UNIT 7 i. Membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan. 4.15 Mengeja dan membaca askar Islam
KONSTRUK mengandungi suku kata perkataan yang ambil indah
4, 5, 6 tertutup VK+KVK dengan betul. mengandungi suku kata abjad intan
ii. Membina dan menulis VK+KVK. ombak ustaz
perkataan yang mengandungi organ untuk
suku kata tertutup VK+KVK 5.0 Menulis perkataan. 5.15 Membina dan menulis orkid umpan
dengan betul. perkataan yang objek
mengandungi suku kata encik
VK+KVK. empat
embun

MINGGU Pada akhir unit 8 murid berupaya :


34 & 35 -bunga
UNIT 8 i. membaca suku kata tertutup yang 2.0 Membaca suku kata 2.5 Membaca dan -nganga
KONSTRUK mengandungi digraf. membunyikan suku kata -singa
9 tertutup yang -wangi
mengandungi digraf. -nyanyi

MINGGU 36 Pada akhir unit 8 murid berupaya :


UNIT 8
KONSTRUK i. membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 4.19 Membaca perkataan
9 mengandungi digraf dengan yang mengandungi -ungu
betul. digraf. -angsa
-tangan
ii. membina dan menulis 5.0 Membina dan menulis 5.19 Membina dan menulis -langit
perkataan yang perkataan perkataan yang -bangun
mengandungi digraf dengan mengandungi digraf.
betul dan kemas.

MINGGU 37 Pada akhir unit 8 murid berupaya :


& 38
UNIT 8 i. membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 4.21 Membaca perkataan -stesen
KONSTRUK mengandungi konsonan yang mengandungi -klip
9 bergabung dengan betul. konsonan bergabung. -stoking
ii. membina dan menulis -span
perkataan yang mengandungi 5.0 Membina dan menulis 5.21 Membina dan menulis -krayon
konsonan bergabung dengan perkataan perkataan yang -dram
betul. mengandungi konsonan
bergabung.
MINGGU OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PELAJARAN CATATAN
UNIT
TEMA
MINGGU 39 Pada akhir unit 8 murid berupaya :
UNIT 8
KONSTRUK i. membaca perkataan yang 4.0 Membaca perkataan 4.22 Membaca perkataan -ber + lari = berlari
10 berimbuhan awalan dengan yang mengandungi kata -me + lukis = melukis
betul. imbuhan. -ter + jatuh = terjatuh
ii. membina dan menulis
perkataan yang berimbuhan 5.0 Membina dan menulis 5.22 Membina dan menulis
awalan dengan betul dan perkataan perkataan yang
kemas. mengandungi kata
imbuhan.

MINGGU 40 Pada akhir unit 8 murid berupaya :


UNIT 8
KONSTRUK i. membaca perkataan yang
10 berimbuhan akhiran dengan 4.0 Membaca perkataan 4.23 Membaca perkataan -tiup + an = tiupan
betul. yang mengandungi kata -lari + an = larian
ii. membina dan menulis imbuhan akhiran. -main + an = mainan
perkataan yang berimbuhan -tulis + an = tulisan
akhiran dengan betul dan 5.0 Membina dan menulis 5.23 Membina dan menulis -lukis + an = lukisan
kemas. perkataan yang
mengandungi kata
imbuhan akhiran.
MINGGU 40 Pada akhir unit 9 murid berupaya :
UNIT 9 -Tatabahasa
KONSTRUK i. Membaca rangkai kata dengan 6.0 Membaca rangkai kata 6.1 Membaca rangkai kata Kata nama am
11 sebutan yang betul.
-duit syiling
ii. Membina dan menulis rangkai 7.0 Membina dan menulis 7.1 Membina dan menulis bakul sampah
kata dengan betul. rangkai kata rangkai kata
-Tatabahasa
iii. Membaca ayat tunggal dengan 8.0 Membaca ayat 8.1 Membaca ayat tunggal Kata Nama Am
sebutan dan intonasi yang betul Ayat Tanya
Ayat Tunggal
iv. Memahami ayat tunggal yang 8.2 Memahami ayat tunggal Tanda Baca
dibaca. yang dibaca
baju hujan
jambu air
MINGGU OBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN STANDARD PELAJARAN CATATAN
UNIT
TEMA
MINGGU Pada akhir unit 9 murid berupaya :
41 -tatabahasa
UNIT 9 i. Membaca rangkai kata dengan 6.0 Membaca rangkai kata 6.1 Membaca rangkai kata kata nama am
KONSTRUK sebutan yang betul. ayat tanya
11 ayat tunggal
ii. Membina dan menulis rangkai 7.0 Membina dan menulis 7.1 Membina dan menulis tanda baca
kata dengan betul. rangkai kata rangkai kata
-duit syiling
iii. Membaca ayat tunggal dengan 8.0 Membaca ayat 8.1 Membaca ayat tunggal bakul sampah
sebutan dan intonasi yang betul
baju hujan
iv. Memahami ayat tunggal yang 8.2 Memahami ayat tunggal jambu air
dibaca. yang dibaca
MINGGU Pada akhir unit 9 murid berupaya :
42 -tatabahasa
UNIT 9 i. Membaca rangkai kata dengan 6.0 Membaca rangkai kata 6.1 Membaca rangkai kata kata nama am
KONSTRUK sebutan yang betul. ayat tanya
11 ayat tunggal
ii. Membina dan menulis rangkai 7.0 Membina dan menulis 7.1 Membina dan menulis tanda baca
kata dengan betul. rangkai kata rangkai kata
-duit syiling
iii. Membaca ayat tunggal dengan 8.0 Membaca ayat 8.1 Membaca ayat tunggal bakul sampah
sebutan dan intonasi yang betul
baju hujan
iv. Memahami ayat tunggal yang 8.2 Memahami ayat tunggal jambu air
dibaca. yang dibaca