Anda di halaman 1dari 21

• Ciągiem nieskończonym nazywamy

funkcję, której dziedziną jest zbiór liczb


naturalnych dodatnich
• Ciągiem skończonym k-wyrazowym
nazywamy funkcję, której dziedziną jest
skończony podzbiór kolejnych liczb
naturalnych 1,2,3,…, k. Jeżeli wartości tej
funkcji są liczbami, to taki ciąg nazywamy
ciągiem liczbowym.
W każdym z ciągów kolejne
elementy powstają według
pewnej ustalonej reguły, np.:

itd…
Ciągi monotoniczne to ciągi, które są
albo
rosnące, albo malejące, albo stałe.
Ciąg (an ) nazywamy rosnącym wtedy i
tylko wtedy, gdy każdy jego wyraz oprócz
pierwszego jest większy od wyrazu go
poprzedzającego, czyli gdy każdej dodatniej
liczb naturalnej n spełniona jest nie równość:

an 1 an
Ciąg (an ) nazywamy malejącym wtedy i tylko
wtedy, gdy każdy jego wyraz oprócz pierwszego jest
mniejszy od wyrazu bezpośrednio go poprzedzającego,
czyli gdy dla każdej dodatniej liczby naturalnej n
spełniona jest nierówność:

an 1 an
Ciąg (an ) nazywamy stałym wtedy i tylko wtedy,
gdy każdy jego wyraz oprócz pierwszego jest równy
wyrazowi, który go poprzedza, czyli dla każdej
dodatniej liczby naturalnej n spełniona jest równość:

an 1 an
W celu zbadania monotoniczności ciągu
(an ) wyznaczamy różnicę: an+1 –an
i badamy jej znak.
Ciągiem arytmetycznym nazywamy ciąg, w którym
każdy wyraz, oprócz pierwszego, otrzymujemy przez
dodanie do wyrazu poprzedniego tej samej liczby r.
Oznacza to, że dla każdej dodatniej liczby naturalnej n
zachodzi:

an 1 an r
Liczbę r nazywamy różnicą ciągu arytmetycznego.
Ciąg arytmetyczny o różnicy r:
• 1) jest rosnący, gdy r > 0
• 2) jest malejący, gdy r < 0
• 3) jest stały, gdy r = 0

Jeżeli (an ) ciąg jest ciągiem arytmetycznym o różnicy r, to dla


każdej dodatniej liczby naturalnej n zachodzi:

r an 1 an
Każdy wyraz nieskończonego wyrazu ciągu
arytmetycznego (oprócz wyrazu pierwszego) jest
średnią arytmetyczną jego dwóch sąsiednich
wyrazów (poprzedniego i następnego).
Jeżeli ciąg (an) jest ciągiem arytmetycznym o
różnicy r, to dla każdej dodatniej liczby
naturalnej n zachodzi :

an a1 n 1 r
Niech dany będzie ciąg (an) o wyrazach:

a1 , a2 , a3 ,..., an , an 1 , an  2 ,...
Symbolem Sn oznaczamy n-tą sumę częściową
ciągu (an), czyli sumę wszystkich wyrazów tego
ciągu od wyrazu pierwszego do n-tego włącznie.
Zatem:
S1  a1 ,
S 2  a1  a2 ,
S3  a1  a2  a3 ,
S 4  a1  a2  a3  a4 ,
...
S n  a1  a2  a3  ...  an.
_____________________
dodajemy _ n _ wyrazów
Jeżeli ciąg (an) jest ciągiem arytmetycznym, to
suma n początkowych jego wyrazów wyraża
się wzorem:
(a1  an )n
Sn 
2
Jeżeli ciąg (an) jest ciągiem arytmetycznym o wyrazie
początkowym a1 i różnicy r, to suma n początkowych
jego wyrazów wyraża się wzorem:

Sn =
[2a1  (n  1)r ]n
2
Ciągiem geometrycznym nazywamy ciąg, w którym
każdy wyraz, oprócz pierwszego, powstaje przez
pomnożenie wyrazu bezpośrednio go poprzedzającego
przez tę samą liczbę q. Oznacza to, że dla każdej
dodatniej liczby naturalnej n zachodzi:

an 1 an q
Liczbę q nazywamy ilorazem ciągu geometrycznego.
Ciąg geometryczny o wyrazie
początkowym a1 i ilorazie q jest:
1) naprzemienny, gdy: a1 0 i q 0

2) stały, gdy: q 1 lub a 1 0

3) rosnący, gdy: a 1 0 i q 1 lub a1 0 i 0 q 1

4) malejący, gdy: a 1 0 i 0 q 1 lub a 1 0 i q 1


Jeżeli ciąg (an) jest ciągiem
geometrycznym o ilorazie q i wyrazach
różnych od zera, to dla każdej dodatniej
liczby naturalnej n zachodzi:

an  1
q
an
Zatem aby stwierdzić, czy dany ciąg o
wyrazach różnych od zera jest geometryczny,
należy sprawdzić, czy iloraz jego kolejnych
wyrazów jest stały.
Jeżeli ciąg (an) jest ciągiem geometrycznym o
ilorazie q, to dla każdej dodatniej liczby
naturalnej n zachodzi:

n 1
an  a1  q
Jeżeli ciąg (an) jest ciągiem geometrycznym, to suma
n początkowych wyrazów wyraża się wzorem:

 n  a1 , gdy q 1

Sn   1  q n
a1  , gdy q  1
 1  q