Anda di halaman 1dari 11

MAKALAH

“SESAROH”

KASUSUN DENING:

KELAS : X AK

SMK LPPM RI 2 KEDUNGREJA


TAHUN PELAJARAN 20172018

i
ATUR SAPALA

Puji Syukur dhumateng ngarsaning Gusti ingkang Maha Wikan, awit saking
rahmat lan kamirahanipun, kita saged ngrampungaken panyeratan makalah punika.
Judulipun laporan inggih punika ”Makalah Sesaroh”.
Makalah punika karonce kangge nglengkapi tugas Bahasa Jawi wonten ing
SMK LPPM RI 2 Kedungreja. Mugi Makalah punika wonten paedahipun dhumateng
kita sedaya.
Makalah punika taksih kirang sempurna amargi wedal ingkang kasesa kalian
kirang pangertosipun penyusun. Pramila penyusun nyuwun pangapunten lan nampi
kritik lan saran saking pemaos, wasono matur nuwun.

Kedungreja, 19 Maret2018

Penyusun

ii
DAFTAR ISI

JUDUL ................................................................................................................ i
ATUR SAPALA ................................................................................................. ii
DAFTAR ISI....................................................................................................... iii
BAB I PAMBUKA ............................................................................................. 1
A. Wigatosing Rembag .............................................................................. 1
B. Bab-Bab Ingkang Bade Dipun Rembag ............................................... 1
BAB II ANDHARAN ......................................................................................... 2
A. Pangerten ............................................................................................... 2
B. Jenis-jenis Sesorah/Pidato ..................................................................... 3
C. Metodhe-Metodhe Sesorah .................................................................... 5
D. Cengkrongan Sessorah........................................................................... 5
BAB III PANUTUP ............................................................................................ 7
A. Simpulan ................................................................................................ 7
B. Saran ...................................................................................................... 7
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 8

iii
BAB I
PAMBUKA

A. Wigatosing Rembag
Sesorah utawi pidato bahasa jawa dados satunggaling kabudayan jawi
ingkang wigati sanget. Mila menika kita kedhah mangertos pengertian
sesorah utawi pidato bahasa jawa menika. Sesorah utawi pidato bahasa jawa
saget andadosna regengipun pahargyan lan pawiwahan. Wonten ing ngandap
menika satunggaling atur kula babagan pangertosan sesorah, ananging
sakderengipun kula aturaken mbok bileh salebeting atur kula samangkih
anggadahi kekirangan soho wonten atur ingkang kirang trapsila saestu kula
nyuwun agunging samodra pangaksami.

B. Bab-bab Ingkang Badhe Dipunrembag


1. Kapripun pangertene sesorah?
2. Sebutaken jenis-jenis sesorah?
3. Kapripun metodhe sesorah?
4. Kapripun cengkorongan Sesorah ?

1
BAB II
ANDHARAN

A. Pangerten
Sesorah utawi pidato bahasa jawa dados satunggaling kabudayan jawi
ingkang wigati sanget. Mila menika kita kedhah mangertos pengertian
sesorahutawi pidato bahasa jawamenika. Sesorah utawi pidato bahasa jawa
saget andadosna regengipun pahargyan lan pawiwahan. Wonten ing ngandap
menika satunggaling atur kula babagan pangertosan sesorah, ananging
sakderengipun kula aturaken mbok bileh salebeting atur kula samangkih
anggadahi kekirangan soho wonten atur ingkang kirang trapsila saestu kula
nyuwun agunging samodra pangaksami.
Pengertian sesorah utawi pidato nun injih bedhahan utawi medharsabda
ingkang wosipun ngaturaken gagasan, saha penggalih dhateng tiyang sanes
mawi lesan kanthi cara tartamtu saha kanthi ancas tujuane ingkang gumathok.
Mila menika sawenehing tiyang sesorah badhe kawastanan kasil menawi
saestu saged ngrimuk pamirengipun, damel remenipun ingkang dipunajak
wawan ginem, nuhoni panuwunipun pamedhar sabda, dipunmangertosi
kekajenganipun lan sapanunggalanipun, saha sedaya katerangan saking
ingkang medhar sabda saget katampi dening ingkang sami mirengaken.
Saking kawruh sesorah wonten ing nginggil menika anggadahi tigang
prekawis ingkang perlu dipun mengertosi. Tigang prekawis menika inggih
kados mekaten:
Pamedharsabda anggadahi tugas ingkang ngaturaken sedaya katerangan,
gagasan, utawi penggalihan datheng tiyang kathah ingkang cara
indonesianipun inggih manika “komunikator”. Isi sesorah/ pidato ingkang
dipunaturaken marang pamedharsabda datheng tiyang kathah. Sedaya
ingkang mirengaken ingkang cara indonesianipun inggih manika
“komunikan”. Sesorah minangka satunggaling pirantos ingkang wigati sarta
perlu sanget dipunmangertosi tumrap kawula panjenengan sami. Gagasan

2
ingkang wonten saklebeting sesorah saestu saget ngrimuk tiyang kathah saha
nuhoni menapa ingkang dados kekarepanipun. Mekaten sekedhik atur
babagan pengertian sesorah. Mugi wonten mumpangatipun menggahing para
rencang sedaya. Menawi wonten lepat saha atur ingkang kirang trapsila saestu
kula namung tansah tadhah ing deduka nyenyadhong samodra pangaksami.

B. Jenis-Jenis Sesorah/Pidato
a. Miturut Adhe dasar :
1. Pidhato Pembukaan
Yaiku pidhato ringkes kang disampekake pembawa acara utawa MC.
2. Pidhato Pengarahan
Yaitu pidhato kang ngarahake sawijining kagiyatan.
3. Pidhato Sambutan
Yaiku pidhato kang disampekake ing sawijine adicara tartamtu,
kanthi wektu kang mung sadhela, amarga sing menehi sambutan ora
mung siji.
4. Pidhato Peresmian
Yaiku pidhato kang dilakokake dening wong kang nduweni
pangaribowo kang ngresmikake samu barang.
5. Pidhato Laporan
Yaiku pidhato kang isine nglaporake sawijining tugas utaa kegiatan.
6. Pidhato Pertanggungjawabn
Yaiku pidhato kang isine sawijine laporan pertanggung jawaban
tugas utawa kagiyatan.
b. Miturut Ancasipun sesorah
1. Sesorah Persuasif inggih menika sesorh kanthi ancas mikut (
mmpengaruhi) pamirengipun.
2. Sesorah Argumentatif ingih menika sesorah kanthi ancas
ngyakinaken pemirengipun.
3. Sesorah Informasi inggih menika ngwehi katrangan.

3
4. Sesorah Deskripsi inggih menika sesorah kanthi ancas ngaturaken
gegambaran kawontenan.
5. Sesorah Rekreatif inggih enika sesorah kanthi ancas atur panglipur.
c. Miturut Kahanan :
1. Kaanan Resmi : Kanggo kaanan resmi, lumrahe pamicara maca
naskah kang wis disiapake supaya ora salah anggone sesorah lan
naskah iku bisa kasimpen kanggo arsip. Pamicara ora bisa
ngandharake sesorahe sakarepe dhewe amarga wektune wis diatur.
2. Kaanan Setengah resmi : Pamicarane bisa ngandharake sesorah
utawa pidhatone rada longgar. Nanging, kesan resmi kudu tetep
digatekake.
3. Kaanan ora resmi : Pamicara bisa ngandharake sesorah utawa
pidhatone miturut tujuan utawa selera pamirenge.
4. Kaanan Liya-liya : Saliyane kaanan kang wis kaandharake iku, isih
anakaanan kang uga nduweni pengaruh marang cara ngandharake
sesorah, yaikupamirenge lungguh apa ngadeg,wektune esuk apa
awan, anggone pidhato dhewe apa ana wong liya. Contone, yen
pemirenge ngadeg pidhatone kanthi singkat wae.
d. Miturut Pendekatan :
1. Pendekatan Intelektual : Pendekatan iki digunakake yen pamirenge
nduwe pendhidhikan kang cukup.
2. Pendekatan Moral : Pendekatan iki digunakake yen pamirenge
seneng melu kagiyatan moral, apa maneh moral keagamaan.
Pamicara bisa nganggo kutipan ayat suci utawa sumber liya kang
cocog.
3. Pendekatan Emosional :Pendekatan iki digunakake yen pamirenge
kurang pendhidhikan. Pamirenge kang kaya mangkono gampang
anggone nampa isi pidhato lumantar emosine. Mula, kudu disenggol
nganggo semangat, kabutuhane, lingkungane, kasumehane, utawa
liya-liyane kang bisa gawe gampang nampa.

4
e. Miturut tujuane :pahargyan. Den tujuane yakuwi
1. Menehi Hiburan : sesorah jinis iki ditindakake ana ing acara
pahargyan. Den tujuane yakuwi supaya acara iku bisa sumringah lan
meriah. Pamicara mung ngandharake babagan kang gawe seneng lan
bungah, uga nganggo basa kang santai lan raket.
2. Mnehi Kawruh : Sesorah iki isine ngandharake babagan kang
sacetha-cethane, supaya pamireng ngerti. Pamicara bisa nganggo
conto, mbandingake, nerangake, lan liya-liyanekang kabeh mau
kanggo njelasake marang pamirenge.
3. Ajak-ajak : Pamicara ngandharake alesan, bukti, lan conto supaya
pamirenge gelem nindakake kaya apa kang dikarepake pamicara.
Sesorah iki umume jinis pidhato kampanye arep pemilihan umum.

C. Metode-Metode Sesorah
1. Metode maca sawutuhe
Yaiku sesorah kang ditindakake kanthi maca teks.
2. Metode hafalan
Yaiku sesorah sing ditindakake kanthi apalan saka teks sing wis digawe
sadurunge.
3. Metode pandom lajer
Yaiku sesorah sing ditindakake kanthi nggawa cathetan cilik (lajering
sesorah).
4. Metode impromptu (dadakan)
Yaiku sesorah sing ditindakake kanthi dadakan utawi ora ana persiapan
sadurunge.

D. Cengkrongan Sesorah
1. Salam pambuka
2. Purwaka (pambuka)
- Atur pakurmatan (marang wong sing rawuh)
- Atur puji syukur
- Atur panuwun

5
3. Isi (surasa)
4. Dudutan / wigati / ringkesan
5. Pengarep-arep
6. Panutup (wusana)
7. Salam panutup

6
BAB III
PANUTUP

A. Simpulan
Sesorah utawi pidato bahasa jawa dados satunggaling kabudayan jawi
ingkang wigati sanget. Mila menika kita kedhah mangertos pengertian
sesorahutawi pidato bahasa jawamenika. Sesorah utawi pidato bahasa jawa
saget andadosna regengipun pahargyan lan pawiwahan. Wonten ing ngandap
menika satunggaling atur kula babagan pangertosan sesorah, ananging
sakderengipun kula aturaken mbok bileh salebeting atur kula samangkih
anggadahi kekirangan soho wonten atur ingkang kirang trapsila saestu kula
nyuwun agunging samodra pangaksami.Pengertian sesorah utawi pidato nun
injih bedhahan utawi medharsabda ingkang wosipun ngaturaken gagasan,
saha penggalih dhateng tiyang sanes mawi lesan kanthi cara tartamtu saha
kanthi ancas tujuane ingkang gumathok.

B. Saran
Kita kathah pangarep-arep menehi kritik mbangun lan saran menyang
penulis demi kasempurnaan makalah iki. Mugi mugi makalah iki nduweni
manfaat kanggo kita kabeh sing maca makalah iki.

7
DAFTAR PUSTAKA

http://susantisanti123.blogspot.co.id/2015/10/pidhato-paragraf-
wawancarawawanrembug.html