Anda di halaman 1dari 16

Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 28

BAB 4

TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME DAN PENDEKATAN INKUIRI DAN


MASTERI SERTA APLIKASI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Dalam bab ini perkara berikut dihuraikan:

 Teori pembelajaran Konstruktivisme, pendekatan Inkuiri, dan Masteri


 Pembinaan Unit Pengajaran dan penulisan Rancangan Mengajar Harian

4.1 TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME, PENDEKATAN INKUIRI, DAN


MASTERI

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menghuraikan prinsip pengajaran dan pembelajaran menggunakan teori pembelajaran


konstruktivisme, pendekatan inkuiri, dan pendekatan Masteri
2. Menghuraikan perbezaan antara pendekatan inkuiri terbimbing dengan inkuiri
bebas/terbuka dan inkuiri deduktif dengan inkuiri induktif

ISI KANDUNGAN

Teori pembelajaran konstruktivisme

Premis asas konstruktivisme

 Pelajar membina, meruntuh (deconstruct), dan membina semula pengetahuan mereka


sendiri
 Membina, meruntuh dan membina semula sesuatu makna ialah pembelajaran
 Pembelajaran berlaku apabila pelajar menstruktur semula idea sedia ada mereka
dengan menghubungkaitkan idea baru dengan yang lama.

Prinsip pembelajaran konstruktivisme

 Pembelajaran ialah proses yang berterusan dan aktif.


 Pembelajaran melibatkan aktiviti mental dan juga sosial
 Pembelajaran melibatkan bahasa
 Pembelajaran perlu ada konteks
 Pelajar memerlukan pengetahuan untuk belajar
 Pembelajaran memerlukan masa yang mencukupi
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 29

 Metakognisi (kesedaran dan kebolehan mengawal proses berfikir seseorang semasa


pembelajaran) dan motivasi merupakan komponen penting dalam pembelajaran
Idea Teoris Utama

 John Dewey (1859-1952) – Pembelajaran datang daripada pengalaman


 Jean Piaget (1896-1980) – Pembelajaran berlaku melalui adaptasi kepada interaksi
dengan persekitaran melalui proses asimilasi dan akomodasi yang berkembang melalui
tahap perkembangan kognitif tertentu
 Lev Vygotsky (1896-1934) – Pembelajaran berlaku melalui interaksi dengan orang lain
(secara sosial) dan diintegrasi ke dalam struktur mental pelajar
 Jerome Bruner (1915- ) – Pembelajaran merupakan proses sosial yang aktif di mana
pelajar membina idea atau konsep baru berdasarkan pengetahuan sedia ada

Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

 Dewey – Pelajar mesti dilibatkan dengan aktiviti bermakna dan bersesuaian (hands-on,
minds-on, hearts-on) dengan mengambil kira pengetahuan sedia ada pelajar
 Piaget – Sediakan aktiviti yang merangsang minda bersesuaian dengan tahap
perkembangan kognitif pelajar
 Vygotsky – Sediakan persekitaran belajar yang kaya secara sosial di mana terdapat
penerokaan konsep antara pelajar dan guru serta pelajar lain
 Bruner – Galakkan pelajar menemui sendiri prinsip dan konsep. Bincang konsep secara
aktif dan kaitkan dengan kefahaman sedia ada pelajar

Rajah 4.1 di bawah menunjukkan model pengajaran 4-fasa yang berasaskan konstruktivisme.

Rajah 4.1 Model Pengajaran 4-Fasa Berasaskan Konstruktivisme


Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 30

Huraian setiap fasa pengajaran

Fasa 1: Permulaan /Mencungkil idea

 Guru mengaitkan pelajaran lepas yang berkaitan dengan pelajaran baru


 Guru mencungkil idea pelajar di mana pelajar diberi peluang mempersembah dan
menyatakan idea dan pengetahuan sedia ada mereka
 Langkah pertama ke arah memurni, menyusun semula, dan/atau mengatasi
miskonsepsi (jika ada)
 Menyediakan pelajar dan guru untuk berinteraksi dengan idea pelajar secara bermakna
ke arah pembinaan pengetahuan sains
 Perlu menarik dan mengujakan bagi meningkatkan semangat belajar pelajar

Fasa 2: Menstruktur/Menstruktur semula idea

 Membina idea saintifik baru


 Memurni dan menyusun semula prakonsepsi dan pengetahuan sedia ada pelajar
supaya lebih bertepatan dengan idea/kefahaman saintifik
 Menyelesaikan masalah miskonsepsi pelajar
 Mempersembahkan idea baru dengan mengaitkannya kepada pengalaman pelajar
 Menaksir kefahaman pelajar secara berterusan (penaksiran untuk pembelajaran)

Fasa 3: Aplikasi idea

 Mengaplikasi pengetahuan yang dibina dalam situasi berlainan


 Mencabar dan mengembangkan kefahaman konsep pelajar
 Meningkatkan kemahiran berfikir kritis dan kreatif
 Menggunakan secara meluas strategi berfikir seperti mengkonsepsi, menyelesai
masalah dan membuat keputusan
 Melakukan penaksiran untuk pembelajaran

Fasa 4: Refleksi/Penutup

 Membandingkan prakonsepsi dan miskonsepsi pelajar dengan pengetahuan baru yang


dibina
 Meringkaskan apa yang telah dipelajari
 Melihat semula apa yang sepatutnya dicapai dan kemudian menaksir hasil
pembelajaran tersebut
 Meminta pelajar membuat kesimpulan dan membuat refleksi keseluruhan pengalaman
pembelajaran mereka
 Mengaitkan dengan pelajaran akan datang dan memberi kerja rumah

Pendekatan Inkuiri

Inkuiri ialah proses membentuk persoalan, mencari, menyusun, dan menilai maklumat,
menyiasat sesuatu fenomena dengan menjana hipotesis, mereka bentuk eksperimen atau
aktiviti penerokaan dan/atau penyiasatan, mengumpul, menganalisis, dan mensintesis data,
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 31

serta menyampaikan dapatan dan kesimpulan. Berdasarkan definisi ini pendekatan inkuiri
merupakan pendekatan pembelajaran yang selari dengan pembelajaran sains kerana
keserasiannya dengan tabii sains itu sendiri. Namun pendekatan inkuiri juga sesuai diaplikasi
kepada pembelajaran selain bidang sains. Dalam satu-satu pembelajaran tidak semestinya
semua aktiviti meneroka di atas akan dilibatkan. Misalnya, pelajar mungkin hanya dilibatkan
dengan proses membentuk persoalan, mencari, menyusun, mensintesis serta menilai maklumat
tanpa melibatkan eksperimen. Di bilik darjah, inkuiri bermula apabila pelajar berhadapan
dengan suatu persoalan utama yang perlu dijawab, masalah yang perlu diselesaikan, atau
suatu pemerhatian yang perlu dijelaskan (Bateman, 1990). Dengan lain perkataan,
pembelajaran inkuiri bermula dengan suatu persoalan utama berdasarkan pemerhatian, disusuli
aktiviti meneroka, menganalisis, mensisntesis, dan mentafsir data, membuat kesimpulan
berdasarkan bukti dan berakhir dengan menyampaikan kesimpulan atau dapatan kepada pihak
lain. Rajah 4.2 di bawah menunjukkan langkah-langkah utama pembelajaran menggunakan
pendekatan inkuiri.

Mengenal pasti/Menjana Persoalan/Masalah Utama

Aktiviti Meneroka, Menganalisis, Mensintesis, Mentafsir Data

Menjawab Persoalan/Membuat Kesimpulan

Menyampaikan dapatan/kesimpulan kepada pihak lain

Rajah 4.2 Urutan langkah-langkah utama pendekatan inkuiri

Kesesuaian kaedah inkuiri ini banyak bergantung kepada matlamat atau tujuan sesuatu proses
pembelajaran itu di samping faktor lain seperti kesediaan guru, kebolehan pelajar, kelengkapan
makmal dan akses kepada sumber pembelajaran (misalnya bahan bercetak, model-model,
Internet dan sebagainya). Dari sudut matlamat pembelajaran dan pembinaan insan, kaedah ini
sesuai digunakan apabila

 proses pembelajaran sama pentingya dengan hasil pembelajaran


 kemahiran berfikir, kemahiran saintifik, sikap saintifik, nilai-nilai murni dan kemahiran
insaniah merupakan sebahagian daripada hasil pembelajaran yang diinginkan
 kefahaman konsep dan generalisasi (misalnya hukum dan teori) secara mendalam dan
tahan lama merupakan penekanan
 motivasi intrinsik ditekankan di mana sifat ingin tahu pelajar dikekal serta ditingkatkan
 ada masalah yang perlu diselesaikan yang mungkin melibatkan lebih daripada satu
penyelesaian
 kebolehan belajar sepanjang hayat diinginkan
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 32

Kaedah ini tidak sesuai digunakan apabila

 maklumat terperinci yang banyak perlu disampaikan


 pembinaan kemahiran mengikut langkah-langkah tertentu diinginkan misalnya
membina kemahiran mengukur menggunakan alat-alat pengukuran, melukis
gambarajah sinar, melukis gambarajah litar, dan sebagainya
 penghafalan dan ingat kembali yang pantas diperlukan

Aktiviti meneroka dalam pembelajaran inkuiri boleh terdiri daripada pelbagai jenis aktiviti bagi
membantu pelajar membina pengetahuan, kemahiran dan sikap serta nilai yang diharapkan.
Berikut merupakan sebahagian aktiviti pelajar yang jika dirancang dan diadun dengan baik
mampu mengekalkan minat pelajar sepanjang tempoh pembelajaran inkuiri:

 Merancang dan menjalankan aktiviti penyiasatan ringkas secara berkumpulan atau


individu
 Merancang dan menjalankan eksperimen penuh yang melibatkan pengumpulan data
menggunakan alat pengukur yang sesuai, mentafsir data, melukis graf, dan menulis
laporan.
 Mengumpul maklumat dengan membaca buku, dan sumber lain untuk mengetahui apa
yang telah didokumenkan tentang persoalan yang hendak dikaji dan kemudian
mensintesis hasil dapatan.
 Membuat perbincangan dalam kumpulan di samping merujuk kepada sumber lain yang
terdapat di dalam dan/atau di luar bilik darjah.
 Menyebarluaskan dapatan melalui persembahan di dalam dan/atau di luar bilik darjah
dengan kehadiran pihak luar seperti pelajar dan guru dari kelas yang berbeza, ibu bapa
dan masyarakat setempat.
 Melibatkan diri secara aktif semasa guru menerang dengan bertanya dan menjawab
soalan.
 Melibatkan diri secara aktif semasa guru melakukan demonstrasi dengan membuat
ramalan, memerhati, dan menerangkan pemerhatian.

Pembelajaran menggunakan pendekatan inkuiri boleh dilaksanakan melalui kitar pembelajaran,


kaedah pembelajaran berasaskan masalah, berasaskan projek, dan berasaskan kajian kes.
Bagi pendekatan inkuiri yang menggunakan kitar pembelajaran, model pengajaran
konstruktivisme boleh digunakan sebagai satu kitar pembelajaran. Untuk mengintegrasikan
kedua-dua perkara ini, langkah-langkah utama pendekatan inkuiri itu dilaksanakan dalam fasa
kedua (menstruktur/menstruktur semula idea) model pengajaran konstruktivisme. Namun
secara amnya, pendekatan inkuiri boleh dibahagikan kepada beberapa jenis bergantung
kepada sama ada proses membina konsep itu bergerak daripada generalisasi
(prinsip/hukum/teori) kepada contoh-contoh spesifik (inkuiri deduktif) atau sebaliknya (inkuiri
induktif) dan darjah bimbingan guru di mana darjah bimbingan tinggi dipanggil inkuiri terbimbing
manakala darjah bimbingan rendah dipanggil inkuiri bebas atau terbuka.
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 33

Inkuiri deduktif vs. inkuiri induktif

 Inkuiri dikatakan deduktif apabila pembelajaran pelajar bergerak daripada generalisasi


seperti teori, hukum, atau prinsip kepada situasi atau contoh yang lebih spesifik dengan
tujuan mengesahkan generalisasi tersebut
 Secara ringkasnya, pembelajaran pelajar bergerak daripada abstrak kepada konkrit.
 Inkuiri dikatakan induktif apabila pembelajaran pelajar bergerak daripada situasi atau contoh
spesifik kepada membuat generalisasi dan dalam proses itu menyebabkan pelajar menemui
prinsip, hukum, atau teori.
 Secara ringkasnya, pembelajaran pelajar bergerak daripada konkrit kepada abstrak.

Inkuiri terbuka vs. inkuiri terbimbing

 Inkuiri dikatakan terbuka atau bebas jikalau pelajar diberi kebebasan mengenal pasti dan
memilih persoalan dan masalah sendiri untuk disiasat atau diselesaikan dan diikuti mereka
bentuk dan melaksanakan pelan penyiasatan mereka.
 Inkuiri dikatakan terbimbing jikalau guru mengajukan soalan dan seterusnya bersama-sama
pelajar merancang penyiasatan sebelum pelajar melaksanakan perancangan itu.
 Kerja amali yang telah disediakan langkah-langkah terperinci (recipe-based laboratory) yang
biasanya dijalankan pelajar di sekolah dan institusi pengajian lain mempunyai darjah
bimbingan yang sangat tinggi. Oleh itu sebahagian pendidik tidak mengiktiraf ia sebagai
aktiviti inkuiri kerana pelajar hanya perlu mengikut langkah-langkah yang diberi tanpa perlu
menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Jadual 4.1 di bawah menunjukkan perbezaan
antara amali inkuiri dan amali berasaskan resipi (Wenning, 2005).

Amali berasaskan resipi Amali inkuiri

Dipacu langkah-langkah terperinci yang Dipacu soalan yang memerlukan kemahiran


hanya memerlukan kemahiran berfikir aras berfikir aras tinggi secara berterusan
rendah
Biasanya menumpu kepada aktiviti Biasanya menumpu kepada aktiviti pelajar
mengesahkan maklumat yang telah mengumpul dan mentafsir data untuk
dipersembahkan dalam perjumpaan menemui konsep, hukum, teori iaitu
terdahulu iaitu menggunakan proses deduktif menggunakan proses induktif
Mengandaikan pelajar mempelajari tabii Memerlukan pelajar mencipta reka bentuk
inkuiri saintifik melalui pengalaman secara eksperimen terkawal serta mengenal pasti
implicit: pelajar melaksana reka bentuk yang dan mengawal pemboleh ubah secara
ditetapkan sendiri
Jarang memberi peluang pelajar menangani Kerap membenarkan pelajar melakukan
kesilapan, ketakpastian, dan miskonsepsi kesilapan dan belajar daripada kesilapan
serta membiarkan pelajar melakukan tersebut. Cara ini lebih konsisten dengan
kesilapan amalan saintifik yang autentik

Jadual 4.1 Perbezaan antara amali berasaskan resipi dengan amali inkuiri
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 34

 Namun inkuiri terbimbing dan terbuka ini lebih sesuai dilihat sebagai penghujung satu
kontinuum pendekatan inkuiri seperti digambarkan dalam rajah 4.3.

Inkuiri terbimbing Inkuiri terbuka

Rendah Kecanggihan intelektual pelajar Tinggi

Guru Pusat kawalan Pelajar

Rajah 4.3 Kontinuum pendekatan inkuiri berdasarkan darjah bimbingan guru

Pendekatan Masteri

Premis asas pendekatan Masteri

 90% pelajar mampu mempelajari apa yang biasa diajar di sekolah jikalau mereka
diberi masa yang mencukupi dan pengajaran yang sesuai
 Masa yang mencukupi bermakna masa yang diperlukan untuk menunjukkan
penguasaan objektif. Masa yang diperlukan berbeza bagi pelajar yang berbeza.
 Pengajaran yang sesuai bermakna
o Pengajaran dibahagikan kepada unit-unit pengajaran yang lebih kecil
o Objektif atau hasil pembelajaran ditentukan lebih awal dan dijelaskan kepada
pelajar
o Memastikan pelajar menguasai objektif setiap unit (dengan melakukan
penaksiran dan penilaian berasaskan rujukan kriteria) sebelum berpindah
kepada unit lain

Prinsip Pendekatan Masteri

 Hasil pembelajaran ditentukan dan disusun mengikut hiraki


 Aktiviti pembelajaran perlu berkesan kepada pelajar
 Penaksiran dan penilaian rujukan kriteria dilakukan selesai satu-satu unit pengajaran
 Pelajar yang masih tidak menguasai hasil pembelajaran diberikan aktiviti pemulihan
manakala yang mencapai objektif diberi aktiviti pengayaan
 Pelajar perlu menguasai hasil pembelajaran satu-satu unit sebelum beralih ke unit
yang lain

Idea Teoris Utama


Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 35

 John Carroll (1963): Kebolehan pelajar merupakan fungsi masa yang digunakan
bahagi masa yang diperlukan. Jika pelajar diberi masa yang diperlukan dan dia
menggunakan masa tersebut, dia akan mencapai objektif.

 Bloom (1968): Membuat formulasi berdasarkan idea Caroll bahawa faktor utama
pembelajaran ialah masa dan kaedah pengajaran yang berkesan

Rajah 4.4 menunjukkan urutan langkah-langkah utama pembelajaran menggunakan


pendekatan Masteri.

Menentukan hasil pembelajaran unit 1

Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran

Membuat penilaian pembelajaran

Melaksanakan aktiviti pemulihan jika hasil pembelajaran belum tercapai dan pengayaan
jika sebaliknya.

Meneruskan ke unit 2

Rajah 4.4 Urutan langkah-langkah utama pendekatan Masteri

Dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran (langkah 2), pelbagai kaedah


pengajaran dan pembelajaran lain boleh digunakan. Namun pendekatan Masteri memastikan
pelajar mencapai hasil pembelajaran setiap unit pembelajaran sebelum mereka diajar unit
seterusnya.

CADANGAN KAEDAH P&P, TEKNOLOGI, DAN PENAKSIRAN

Selepas menerangkan hasil pembelajaran, mulakan pengajaran dengan menerangkan maksud


konsep konstruktivisme, pendekatan inkuiri (termasuk inkuiri induktif, deduktif, terbuka, dan
terbimbing) dan pendekatan Masteri. Ini diikuti dengan beberapa soalan lisan untuk menilai
pencapaian sebahagian hasil pembelajaran 1 dan 2. Kemudian ajukan pula soalan
“Bagaimanakah konsep konstruktivisme, pendekatan inkuiri, dan pendekatan Masteri
diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran?” Bagi tujuan menjawab persoalan ini
kaedah Inkuiri berasaskan kitar pembelajaran secara induktif boleh digunakan. Pelajar
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 36

dibahagikan kepada beberapa kumpulan seramai 5-6 orang setiap kumpulan (atau bergantung
kepada bilangan pelajar dalam kelas) dan ditugaskan mencari maklumat dan mensintesis
dapatan (dengan syarat terdapat sumber rujukan di bilik kuliah seperti journal, nota kuliah,
akses kepada internet dan sebagainya). Setiap kumpulan membentangkan dapatan masing-
masing. Ini dikuti dengan penaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) iaitu
pensyarah memberi maklum balas hasil pembentangan pelajar. Pensyarah mengakhiri
pengajaran subtajuk ini dengan mengajukan beberapa soalan secara lisan untuk menaksir
pencapaian hasil pembelajaran.

4.2 APLIKASI KONSTRUKTIVISME, PENDEKATAN INKUIRI, DAN MASTERI


DALAM PENYEDIAAN DAN PENYUSUNAN UNIT PENGAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

1. Menghuraikan maksud dan fungsi unit serta rancangan pengajaran


2. Menjana draf unit dan rancangan pengajaran berdasarkan konstruktivisme, inkuiri, dan
Masteri

ISI KANDUNGAN

MAKSUD UNIT PENGAJARAN

Pelan instruksi/pengajaran yang mengandungi rangka terperinci berdasarkan satu tema atau
bahagian daripada sukatan pelajaran, disusun dengan teliti dan mengandungi perihalan
komponen berikut:

1. Tajuk dan kegunaan unit


2. Pengetahuan sedia ada pelajar
3. Analisis isi kandungan pelajaran
4. Bahan bantu mengajar dan belajar
5. Kaedah pengajaran dan pembelajaran
6. Pelan penaksiran
7. Rancangan pengajaran harian

KOMPONEN UNIT PENGAJARAN

1. TAJUK DAN KEGUNAAN UNIT


Tujuan unit merupakan sinopsis tentang perkara yang hendak dicapai unit pengajaran
dan kepentingan tema/bahagian sukatan pelajaran yang dipilih

2. PENGETAHUAN SEDIA ADA PELAJAR


 Pengetahuan sedia ada pelajar – semak semula apakah yang telah pelajar pelajari
dalam pengajaran lepas yang berkaitan dengan tajuk/konsep yang hendak diajar
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 37

 Pelan mencungkil idea - beberapa cara mencungkil idea termasuklah POE, kartun
konsep, peta konsep, soal-jawab keseluruhan kelas, advance organizer, perbincangan
kumpulan, kuiz pendek, peristiwa bercanggah (discrepant event), dan sebagainya.
 Idea atau objektif utama yang kemungkinan sukar dicapai
 Miskonsepsi yang mungkin wujud dan konsep saintifiknya yang tepat

3. ANALISIS ISI KANDUNGAN PELAJARAN


 Hasil pembelajaran
 Senarai istilah/konsep/prinsip/hukum/teori
 Idea utama menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebolehan dan umur pelajar
 Persoalan utama dengan jawapannya (bagi kaedah pembelajaran inkuiri)
 Objek, sistem atau kejadian sebenar yang berkaitan dengan tajuk/konsep/prinsip/
hukum/teori
 Peta konsep

4. BAHAN BANTU MENGAJAR DAN BELAJAR


Senarai bahan, peralatan/teknologi, dan bahan sumber yang diperlukan termasuk
lembaran kerja pelajar. Bahan bantu mengajar dan belajar sebenar, misalnya nota
dalam bentuk slaid Powerpoint atau lembaran kerja pelajar diletakkan sebagai lampiran)

5. KAEDAH DAN AKTIVITI P&P


 Senarai kaedah dan aktiviti P&P, contohnya perbincangan, kerja berkumpulan, kerja
individu, menonton klip video, demonstrasi guru, main peranan, permainan, dll. bagi
setiap fasa pengajaran
 Garis masa (time line) bagi keseluruhan unit untuk menunjukkan bagaimana masa
diperuntukkan bagi setiap subtajuk

6. PELAN PENAKSIRAN
 Senarai tugasan penaksiran dan hasil akhir tugasan
 Alat menaksir dan menilai pencapaian hasil pembelajaran seperti ujian bertulis,
laporan, soalan-soalan, rubrik, dll. bagi setiap fasa pembelajaran dan selepas selesai
satu unit pengajaran.

7. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Pelan pengajaran yang tersusun dan terperinci yang mengandungi elemen berikut:
 Tema/Tajuk
 Bidang pembelajaran
 Kumpulan sasar
 Tarikh dan masa
 Tujuan
 Hasil pembelajaran: kognitif, psikomotor (kemahiran saintifik), afektif (sikap saintifik
dan nilai murni)
 Konsep saintifik utama
 Bahan, peralatan dan bahan sumber
 Langkah berjaga-jaga
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
 Penaksiran dan penilaian hasil pembelajaran
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 38

Contoh rancangan pengajaran harian mata pelajaran fizik tingkatan 4 yang menggunakan
integrasi model pengajaran konstruktivisme 4 fasa dan pembelajaran inkuiri

Mata pelajaran: Fizik


Kelas: Tingkatan 4 Jujur
Tarikh: 3 Januari 2011
Masa: 11.35 pagi – 12.35 tgh (60 minutes)
Bilangan pelajar: 25 pelajar
Bidang pelajaran: Daya dan Tekanan
Objektif pembelajaran: Memahami tekanan dalam cecair

Hasil pembelajaran: Di akhir sesi pembelajaran ini, pelajar berupaya:

A Menguasai isi kandungan


a. menyatakan kedalaman berkadar langsung dengan tekanan
dalam cecair
b. menyatakan ketumpatan berkadar langsung dengan tekanan
dalam cecair
c. membina formula P=hρg daripada kedua-dua perkaitan (a)
dan (b) di atas, di mana P ialah tekanan dalam cecair, h ialah
kedalaman, ρ ialah ketumpatan cecair, dan g ialah pecutan graviti dan
persamaan P=F/A di mana F ialah daya dan A ialah luas permukaan
bersentuhan
d. menyelesaikan dua masalah berangka menggunakan P=hρg

B Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir


a. mereka bentuk dan menjalankan eksperimen dalam kumpulan
untuk menentukan perkaitan antara tekanan dalam cecair, kedalaman
dan ketumpatan, apabila diberi botol air mineral, dulang, dan minyak

C Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni


a. melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan eksperimen
berdasarkan prosedur yang dipersetujui dalam kumpulan
b. menghargai masa dengan menjalankan eksperimen dengan pantas
dan sentiasa menumpu kepada menjalankan tugasan tersebut

Konsep saintifik:
Tekanan dalam cecair
a. bertindak dalam semua arah
b. meningkat dengan peningkatan kedalaman
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 39

c. meningkat dengan peningkatan ketumpatan

Bahan, peralatan dan bahan sumber:


Botl air mineral – 4 unit
Minyak – 1 botol
Dulang – 2 unit
Beg plastik – 4 unit
Nota di slaid PowerPoint

Langkah berjaga-jaga:
Tiada

Pengetahuan sedia ada:


Pelajar telah mempelajari definisi operasi tekanan, P=F/A, dan telah menggunakannya untuk
menyelesaikan masalah yang melibatkan tekanan pepejal ke atas satu permukaan pejal.

Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Nota


Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar
Permulaan/ Definisi tekanan P=F/A Buat kaitan dengan Pelajar member
Mencungkil Arah tekanan dalam pengetahuan sedia ada respon Strategi/
idea cecair dan factor yang pelajar dengan menyoal Teknik:
(5 min) mungkin Cungkil idea pelajar tentang Penyoalan seluruh
mempengaruhi tekanan sama ada cecair mengenakan kelas
dalam cecair tekanan dan factor yang
Pengalaman berenang mempengaruhinya.
pelajar (jika ada)
Menstruktur/ Tekanan dalam cecair Tunjukkan beg plastik berisi Pelajar meramal, Strategi/
Menstruktur a. bertindak air dan minta pelajar memerhati, dan Teknik:
semula dalam semua arah meramal arah pancutan air membuat inferens Demonstrasi
(40 min) b. berkadar jika plastik ditebuk di dan kesimpulan interaktif guru
langsung dengan beberapa tempat
kedalaman Pelajar membuat
c. berkadar Mengutarakan satu hipotesis, beri
langsung dengan persoalan utama: cadangan reka
ketumpatan Bagaimana tekanan dalam bentuk eksperimen,
d. boleh ditulis cecair berkait dengan menyatakan Aktiviti inkuiri
sebagai P=hρg kedalaman dan ketumpatan? pembolehubah. dalam kumpulan
Tanya hipotesis, reka bentuk Pelajar menjalankan
eksperimen dan eksperimen bagi Sikap saintifik dan
pembolehubah terlibat. menjawab nilai murni:
persoalan. Penglibatan aktif
Pelajar buat Menghargai masa
Debriefing kesimpulan dan bina
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 40

Bimbing pelajar untuk P=hρg


membina P=hρg drp dua
perkaitan di atas
Aplikasi Idea 1. Kedudukan tangki air Tunjukkan masalah di slaid Pelajar Strategi:
(10 min) yang tinggi memastikan (rujuk lampiran 1) menyelesaikan Perbincangan
tekanan air tinggi. masalah dalam kumpulan diikuti
2. Bentuk bekas tidak kumpulan persembahan
mempengaruhi tekanan
air Pelajar Sumber
3. Satu soalan membentangkan pengajaran: slaid
melibatkan P=hρg dapatan PP
Refleksi/ Tekanan dalam cecair Taksir kefahaman pelajar Pelajar berbincang Strategi:
Penutup e. bertindak dengan memberi kuiz dalam kumpulan Penyoalan
(5 min) dalam semua arah pendek. Tingkatkan untuk menjawab keseluruhan kelas
f. berkadar keterujaan dengan kuiz dan membuat
langsung dengan mengadakan pertandingan kesimpulan Sumber
kedalaman antara kumpulan pelajaran dengan pengajaran: slaid
g. berkadar Tunjukkan ringkasan idea menyatakan idea PP
langsung dengan utama di slaid. utama serta
ketumpatan Beri tugasan membaca untuk mengaitkannya
h. boleh ditulis tajuk seterusnya iaitu dengan idea asal.
sebagai P=hρg tekanan gas dan 4 soalan
menyelesai masalah dalam
buku latihan.

Perkara umum yang perlu diambil kira apabila merancang pengajaran secara keseluruhan:

Rancangan pengajaran memandu tindakan dan oleh itu perlu fleksibel dan boleh ubah
mengikut keperluan. Namun ada baiknya menghafal idea, soalan dan langkah-langkah
penting.

 Soalan-soalan yang memandu perancangan:

o Apa tujuan pelajaran?


o Apakah idea utama yang hendak diajar dan kaitannya dengan pelajaran terdahulu
dan yang akan datang, dengan pengalaman pelajar di luar bilik darjah, dan dengan
kurikulum atau mata pelajaran lain?
o Bagaimana bahan dapat dipersembahkan dengan berkesan selepas mengambil kira
konteks P&P (spt kebolehan pelajar, fasiliti, dsbnya)?
o Bagaimana hasil pembelajaran hendak ditaksir dan dinilai?

 Rancang kaedah pengajaran kontemporari yang mempunyai ciri berikut:

o Mementingkan penyoalan berbanding syarahan/penerangan terus (more


questioning, less explaining)
o Lebih banyak kepelbagaian bahan dan aktiviti (hands-on, minds-on, hearts-on)
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 41

o Lebih besar tanggungjawab pembelajaran diletakkan ke atas bahu pelajar


o Mementingkan kefahaman idea dahulu berbanding melabel idea (ideas first, label
later), iaitu mengutamakan urutan pengajaran secara induktif berbanding deduktif
 Tumpukan kepada kejayaan pengalaman pembelajaran pelajar berbanding
penyampaian isi kandungan iaitu sentiasa memikirkan pembelajaran pelajar semasa
merancang. Jadual 4.2 membandingkan antara perancangan yang berfokus guru
dengan yang berfokus pelajar.

Perancangan berfokus guru Perancangan berfokus pelajar


 Apakah isi kandungan  Apakah isi kandungan yang akan dipelajar pelajar (maksudnya
yang akan saya ajar? apakah yang sepatutnya merka tahu dan boleh lakukan?).
Apakah relevannya isi kandungan itu; bagaimana pelajar boleh
 Bagaimanakah saya akan aplikasikannya?
mengajar kandungan
itu?  Bagaimana pelajar boleh mengetahui apa yang mereka tahu dan
boleh lakukan? Apakah bukti yang boleh mereka tunjukkan?
 Apakah bahan yang saya Apakah tugasan autentik yang boleh mereka lakukan?
perlukan?
 Bagaimanakah rupa kerja pelajar yang dianggap cemerlang,
 Apakah tugasan atau baik, boleh diperbaiki dan tidak baik?
kerja rumah yang akan
saya berikan?  Apakah isi kandungan, unit, atau kurikulum yang boleh
membantu pelajar mencapai apa yang dihasratkan? Apakah
 Apakah aktiviti yang akan pembelajaran atau komponen penting yang pelajar perlukan?
saya lakukan di bilik Bagaimanakah pembelajaran ini berkaitan dengan unit
darjah? tumpuan?

 Berapa lamakah masa  Apakah strategi pengajaran yang boleh membantu pelajar
yang diperlukan untuk belajar? Apakah pengubahsuaian yang mungkin diperlukan?
unit ini? Bagaimanakah teknologi boleh digunakan?

 Penaksiran yang  Adakah pelajar mencapai apa yang dihasratkan? Adakah pelajar
bagaimanakah yang akan membina pengetahuan dan kemahiran sejajar dengan hasil
saya gunakan untuk pembelajaran? Adakah strategi pengajaran perlu diubahsuai?
melihat pencapaian
pelajar?  Apakah bentuk pertolongan dan bimbingan yang diperlukan
pelajar semasa penaksiran yang tidak menjejaskan kesahan?
 Bagaimana penggredan
yang akan saya lakukan?  Sejauh manakah pencapaian setiap pelajar? Apakah yang perlu
Apakah skalanya? Apakah dimurnikan, dipinda, diajar semula dalam unit berikutnya?
skor min yang Adakah penaksiran sah? Adakah rubrik yang digunakan sah?
sepatutnya? Adakah strategi pengajaran dan penaksiran perlu ditambahbaik,
atau adakah diagnosis keperluan pelajar secara individu
 Apakah unit seterusnya? diperlukan?
*Diadaptasi dari SBE Design Team, Nothern Colorado BOCES, 2000. http://www.bused.org/rsabe/rsabe03.pdf
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 42

Jadual 4.2 Perbandingan antara perancangan berfokus guru berbanding pelajar

Kon pengalaman Dale seperti rajah 4.5 juga boleh dirujuk apabila merancang pengajaran dan
pembelajaran.

Rajah 4.5 Kon pengalaman Dale

Perhatian: Peratusan yang terdapat pada kon pengalaman Dale merupakan model yang tidak merujuk kepada mana-
mana kajian secara khusus dan oleh itu tidak harus diguna pakai sebagai fakta, hanya sebagai rujukan kasar.

CADANGAN KAEDAH P&P, TEKNOLOGI, DAN PENAKSIRAN

Oleh sebab kandungan subtajuk ini lebih kepada pembinaan unit pengajaran yang melibatkan
langkah-langkah tertentu, kaedah paling sesuai ialah penerangan secara terus menggunakan
bahan bantu mengajar seperti nota di slaid PowerPoint dan beberapa contoh unit pengajaran
yang telah siap dibina. Selepas penerangan, pelajar bekerja dalam kumpulan seramai 2-4
orang dan diagihkan tajuk tertentu dalam kurikulum mata pelajaran masing-masing supaya
keseluruhan tajuk dalam kurikulum tersebut dipenuhi. Setiap kumpulan membina draf satu unit
pengajaran berdasarkan satu tajuk utama ini (satu tajuk utama bersamaan satu unit).
Contohnya dalam mata pelajaran fizik tingkatan 4, terdapat 5 tajuk utama iaitu (i) memahami
fizik (ii) daya dan gerakan, (iii) daya dan tekanan, (iv) haba, dan (v) cahaya.

Pembinaan dan penyusunan unit pengajaran ini akan berterusan sepanjang semester
dan dengan setiap input baru yang pelajar dapati daripada minggu pengajaran berikutnya,
mereka akan menambah dan memurnikan isi kandungan unit pengajaran masing-masing.
Pelajar diberi markah kerja kursus berdasarkan unit pengajaran yang dibina (80%). Di akhir
semester, semua unit pengajaran ini dapat dikumpulkan dan setiap pelajar akan mendapat unit
pengajaran lengkap bagi semua tajuk utama dalam sesuatu mata pelajaran. Pada semester
berikutnya, unit pengajaran yang dibina ini boleh diuji apabila pelajar melaksanakan
Konstruktivisme, Pendekatan Inkuiri & Masteri serta Aplikasi dalam P&P 43

mikropengajaran masing-masing. Masa antara 30-35 minit setiap pelajar perlu diberi untuk
membolehkan setiap pelajar mendemonstrasi dan membuat latihan kemahiran mengajar
masing-masing di samping memberi gred.

RUJUKAN

Bloom, B. (1968). Learning for mastery. Evaluation Comment,1(2), 1-5.

Carroll, J. (1963). A model for school learning. Teachers College Record, 64, 723-733.

Trowbridge, L. W., Bybee, R. W. & Powell, J. C. (2008). Teaching secondary school science:
Strategies for developing scientific literacy (9th ed.). New Jersey: Merill

Wenning, C.J. (2005a). Levels of inquiry: Hierarchies of pedagogical practices and inquiry
processes. Journal of Physics Teacher Education Online, 2(3), 3-11. Diperolehi dari:
http://www.phy.ilstu.edu/jpteo/

Anda mungkin juga menyukai