Anda di halaman 1dari 3

Doa Ketika Melihat Air

َ ‫ا َ ْل َح ْمدُ ِللِ الَّذِي َج َع َل اْل َما َء‬


‫ط ُه ْو ًرا‬
Al-hamdu lillahilladzi ja'alal-ma'a tahuran

Artinya :
"Segala puji hanyalah bagi Allah yang telah menjadikan Air suci lagi mensucikan"

Doa Ketika Membasuh Telapak Tangan

‫اص َك ُك ِل َها‬
ِ ‫ي ِم ْن َم َع‬ ْ َ‫احف‬
َّ َ‫ظ يَد‬ ْ ‫اَللّٰ ُه َّم‬
Allohummahfadz Yadayya Min Ma'asyika Kulliha

Artinya :
"Ya Allah peliharalah kedua tanganku dari semua perbuatan maksiat pada-Mu"

Doa Saat Berkumur

‫ش ْك ِر َك َو ُح ْس ِن ِع َبادَتِ َك‬ َ ‫اَللّٰ ُه َّم أ َ ِعنِي‬


ُ ‫علَى ِذ ْك ِر َك َو‬
Allohumma a'inni 'Ala Dzikrika wa Syukrika wahusni 'Ibadatika
Artinya:
"Ya Allah bantulah aku untuk selalu berdzikir kepadamu dan selalu memperbaiki ibadah
kepadamu"

Doa Ketika Menghirup Air Ke Hidung

‫عنِي َراض‬ َ ‫اَللّٰ ُه َّم أ َ ِر ْحنِي َرائِ َحةَ ال َجـنَّ ِة َوا َ ْن‬
َ ‫ت‬
Allohumma Arihni Roihatal Jannati wa anta annii rodliin

Artinya:
"Ya Allah berikan aku penciuman wewangian syurga dan keadaan Engkau terhadap diriku yang
selalu meridhoi"

Niat Berwudhu

‫ضا ِ ّٰلِلِ ت َ َعالَى‬ ِ َ‫ض ْو َء ِل َر ْفعِ ْال َحد‬


ْ َ‫ث اْال‬
ً ‫صغ َِر فَ ْر‬ ُ ‫ن ََو ْيتُ ْال ُو‬
Nawaitul whudu-a lirof'il hadatsii ashghori fardhon lillaahi ta'aalaa

Artinya :
"Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadast kecil fardu (wajib) karena Allah ta'ala"
ْ ‫اَللّٰ ُه َّم بَ ِي‬
‫ض َو ْج ِهى يَ ْو َم ت َ ْبيَض ُو ُج ْوه َوت َ ْس َود ُو ُج ْوه‬
Allohumma bayyid wajhiy yauma tabyadu wujuuh wa taswaddu wujuuh

Artinya:
"Ya Allah putihkan wajahku pada hari menjadi putih berseri wajah-wajah kaum muslimin dan
menjadi hitam legam wajah-wajah orang kafir"

Doa Ketika Membasuh Tangan Kanan

‫سابا ً يَ ِسي ًْرا‬ ِ ‫اَللّٰ ُه َّم اَع‬


َ ‫ْطنِى ِكتاَبِى بِيَ ِم ْينِى َو َحا ِس ْبنِى ِح‬
Allohumma A'thini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro

Artinya:
"Ya Allah berikanlah kepadaku kitab amalku dari dari tangan kananku dan hisablah aku dengan
penghisaban yang ringan"

Doa Ketika Membasuh Tangan Kiri

‫ى‬
ْ ‫ظ ْه ِر‬ ِ ‫اَللّٰ ُه َّم الَ ت ُ ْع ِطنِى ِكتا َ ِبى ِب ِش َما ِلى َوالَ ِم ْن َو َر‬
َ ‫اء‬
Allohumma Laa Ta'thini Kitabi bisyimali walaa min waro'i dzohri

Artinya:
"Ya Allah jangan Engkau berikan kepadaku kitab amal dari tangan kiriku atau pada belakang
punggungku"

Baca juga : Doa masuk masjid dan keluar masjid lengkap

Doa Ketika Mengusap Rambut Kepala

ِ َّ‫علَى الن‬
‫ار‬ َ ‫ي‬
ْ ‫ي َو َبش َِر‬ َ ‫اَللّٰ ُه َّم َح ِر ْم‬
ْ ‫ش ْع ِر‬
Allohumma harrim sya'ri wabasyari 'Alannari

Artinya:
"Ya Allah haramkan rambutku dan kulitku atas api neraka"

Doa Ketika Membasuh Kedua Telinga

َ ‫اج َع ْل ِني ِمنَ الَّ ِذيْنَ َي ْست َ ِمعُ ْونَ اْلقَ ْو َل فَ َيت َّ ِبعُ ْونَ أ َ ْح‬
ُ‫سنَه‬ ْ ‫اَللّٰ ُه َّم‬
Allohummaj'Alni minalladzina yastami'unal Qoula fayattabi'una ahsanahu
Artinya:
"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengarkan nasehat dan mengikuti
sesuatu yang terbaik"

Doa ketika Membasuh Kaki Kanan

َ‫صا ِل ِحين‬ َ ‫اط يَ ْو َم تُثَبِتُ فِ ْي ِه ا َ ْقدَ َام ِعبَاد‬


َ ‫ِك ال‬ ِ ‫علَى‬
ِ ‫الص َر‬ َ ‫ي‬ ْ ِ‫اَللّٰ ُه َّم ثَب‬
َّ ‫ت قدَ َم‬
Allohumma Tsabbit Qodamayya 'Alaas Syirothi yauma tutsabbitu fiihi Aqdama 'ibaadikas
shoolihiin

Artinya:
"Ya Allah, mantapkan kedua kakiku di atas titian (shirothol mustaqim) pada hari dimana banyak
kaki-kaki yang tergelincir"

Doa Ketika Membasuh Kaki Kiri

َ‫ار يَ ْو َم ت َ ِزل فِ ْي ِه ا َ ْقدَا ُم ْال ُمنَافِ ِقيْنَ َو ْال ُم ْش ِر ِكين‬


ِ َّ‫اط فِي الن‬ ِ ‫ع َلى‬
ِ ‫الص َر‬ َّ ‫اَللّٰ ُه َّم َالت َ ِزل قدَ َم‬
َ ‫ي‬
Allohumma laa tazillu Qodamayya 'Alaa Syirothi fin naar yauma tazillu fiihi Aqdamul
munaafiqiina wal musyrikiina

Artinya:
"Ya Allah jangan kau gelincirkan langkah (pendirianku) pada jalan neraka pada hari
digelincirkannya langkah (pendirian) orang-orang munafik dan orang-orang musyrik"

Doa Setelah Berwudhu

‫ اَللّٰ ُه َّم‬.ُ‫س ْولُه‬ َ ‫ا َ ْش َهدُ ا َ ْن الَّاِلَهَ اِالَّللاُ َو ْحدَهُ الَش َِري َْك لَهُ َوا َ ْش َهدُ ا َ َّن ُم َح َّمدًا‬
ُ ‫ع ْبدُهُ َو َر‬
َ‫ط ِه ِريْن‬َ َ ‫اج َع ْلنِ ْى ِمنَ ْال ُمت‬
ْ ‫اج َع ْلنِ ْى ِمنَ الت َّ َّوابِيْنَ َو‬
ْ
Asyhadu allaa ilaaha illalloohu wahdahuu laa syariika lahu wa asyhadu anna
muhammadan ‘abduhuuwa rosuuluhuu, alloohummaj’alnii minat tawwaabiina waj’alnii
minal mutathohhiriina

Artinya:
"Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku
mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku
dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang
bersuci"