Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

TUGASAN KERJA KURSUS


TAHUN AKADEMIK: 2018

Program: PISMP Nama Pelajar:


Kod: EDU3083 Semester / Tahun: 2/4

Ambilan: Jun 2014


Nama Kursus: Asas Kepemimpinan &
Perkembangan Profesional Guru Kumpulan: S2T4MT/S2T4PEM

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar


1. Ulasan Kritikal 15.Jan 2018 29 Jan 2018
2. Penulisan Akademik 19 Feb 2018 07 Mac 2018

Hasil Pembelajaran Kursus:


1. Menjelaskan konsep mengajar sebagai satu profesion & ciri-ciri guru sebagai seorang profesion
(C2, L01, L08, EM1)
2. Membincangkan dengan kritis isu-isu etika dan integriti guru dengan merujuk kepada kod
etika, akauntibiliti dan integriti guru (C4, LO3, LO8, CTPS1, EM2)
3. Menginterpretasi peranan guru sebagai pemimpin yang profesional berdasarkan peringkat-
peringkat perkembangan guru dengan menggunakan pelbagai sumber yang relevan (C5, A5,
LO3, LO6, LO8, CTPS2, LL1, EM1)
4. Merangka pelan pembangunan diri dan kerjaya untuk menjadi seorang yang profesional
dalam organisasi pendidikan semasa (C6, LO3, LO6, LO8,CTPS3, LL2, EM1)

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1-4

Objektif Kerja Kursus:

Pelajar akan dapat:

1. Menghasilkan satu artikel tentang ulasan kritis. Pelajar perlu memberi pandangan
kritis tentang isu-isu berkaitan berdasarkan maklumat yang diberikan.
2. Menghasilkan satu artikel tentang penulisan akademik. Pelajar perlu memberi pandangan
kritis tentang isu berkaitan dan mengaitkan isu tersebut dengan perkembangan semasa di
sekolah.

Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:


Tugasan 1: Ulasan Kritis (25%) 50 Markah

1. Memilih satu artikel bersifat penyelidikan yang sesuai untuk diulas;


2. Menulis satu ulasan berdasarkan panduan yang diberikan di bawah.

 Artikel yang dipilih mesti bersifat penyelidikan berhubung dengan persoalan kajian dan
masalah yang wujud dalam kursus ini. Sila rujuk kepada RMK (Edisi Nov 2016)
 Ia mesti diterbitkan dalam satu jurnal atau buku berkaitan bidang pendidikan yang ingin
anda terokai (muka hadapan dan isi kandungan jurnal serta artikel yang dipilih mesti
dilampirkan).
 Artikel yang dipilih mesti meliputi tempoh1 hingga 5 tahun yang lepas.

1
Arahan Pelaksanaan Tugasan 1:
1. Tugasan ini adalah tugasan individu.
2. Format penulisan tugasan:
 Font: Arial
 Saiz huruf: 11
 Langkau satu setengah baris
 Bahagian kulit luar dilengkapkan dengan:
a. Kod dan Tajuk Kursus
b. Tajuk tugasan
c. Nama pelajar guru, no. kad pengenalan & no. angka giliran
d. Kumpulan akademik
e. Nama pensyarah kursus
3. Amalam plagiat tidak dibenarkan.
4. Hasil penulisan ulasan kritis tidak melebihi 1000 patah perkataan.
5. Tarikh serah tugasan: 29 Jan 2018

Ulasan anda mesti mempunyai 4 bahagian yang utama:

1. Satu ringkasan menyeluruh (overview)


2. Satu penjelasan tentang metodologi (kaedah) kajian.
3. Satu penilaian tentang kajian yang membincangkan sama ada reka bentuk kajian tersebut
dapat mengatasi masalah atau persoalan kajian.
o Adakah penulis dapat menentukan persoalan-persoalan kajian yang signifikan?
o Adakah kaedah pengumpulan dan penganalisisan data yang digunakan sesuai
dengan persoalan-persoalan kajian?
o Adakah rumusan kajian munasabah, dengan penggunaan kaedah pengumpulan
dan penganalisisan data tersebut?
o Adakah terdapat sebarang kelemahan metodologi yang signifikan dalam kajian
tersebut?
o Adakah anda mendapati sebarang isu etika dalam kajian tersebut?
4. Satu perbincangan tentang implikasi artikel kepada kursus Kepimpinan dan
Perkembangan Profesional Guru.

Tugasan: 2 Penulisan Akademik (25%) 50 Markah

Pelajar guru secara individu melaksanakan penulisan akademik berdasarkan salah satu tajuk
yang berikut:

1. Cikgu Amin sering masuk ke kelas lewat atas alasan mempunyai tugas yang banyak.
Beliau juga sering menceritakan hal peribadi dan rakan-rakan sejawat kepada murid-murid
kelasnya. Hal ini telah menyebabkan prestasi murid-murid kelasnya merosot.

Berdasarkan situasi di atas, nilaikan akauntabiliti Cikgu Aminuddin. Perihalkan bagaimana


guru harus melaksanakan tanggungjawab profesional selaras dengan Kod Etika Keguruan
Malaysia.

2. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025), transformasi pendidikan


akan dilaksanakan dalam tempoh 13 tahun.
Bincangkan berserta contoh peranan guru sebagai pemimpin yang profesional dalam
melaksanakan transformasi pendidikan

2
3. Andaikan anda telah dilantik menjadi Guru Besar sebuah sekolah rendah berprestasi
rendah. Terangkan gaya kepemimpinan yang anda akan amalkan dalam melaksanakan
reform di sekolah anda. Perincikan langkah-langkah yang akan diambil untuk
melaksanakan reform tersebut.

Arahan Pelaksanaan Tugasan:


1. Tugasan ini adalah tugasan individu.
2. Format penulisan tugasan:
 Font: Arial
 Saiz huruf: 11
 Langkau satu setengah baris
 Bahagian kulit luar dilengkapkan dengan:
a. Kod dan Tajuk Kursus
b. Tajuk tugasan
c. Nama pelajar guru, no. kad pengenalan & no. angka giliran
d. Kumpulan akademik
e. Nama pensyarah kursus
3. Amalam plagiat tidak dibenarkan.
4. Hasil penulisan akademik tidak melebihi 1000 patah perkataan.
5. Tarikh serah tugasan: 07 MAC 2018

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:


1. Liputan isi kandungan yang relevan, menyeluruh, konsisten dan terperinci.
2. Tugasan anda perlu mengandungi perkara-perkara berikut:
 Pengenalan
 Perkembangan: fakta dan huraian bagi setiap isi
 Penutup
 Bibliografi ( Format APA )
3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil bacaan dan
sokongan ilmiah.
4. Format dan organisasi penulisan perlu jelas dan koheren.
5. Penulisan harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah dalam
menterjemahkan maklumat secara kritikal dan analitikal.
6. Rujukan perlu dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak tugasan.

Disediakan oleh: Disemak oleh:

______________________________ ________________________________
(Nama: DR. RAJOO AROKIASAMY) (Nama: DR. HELEN KHOO CHOOI SIM)
Pensyarah / Penyelaras Kursus Pakar Bidang (SME) / Penyelaras Kursus /
Pensyarah Kanan

Disahkan oleh:

_______________________________
(Nama: CHAN FAN HO )
Ketua Jabatan