Anda di halaman 1dari 2

Nama : A.A.

Sagung Pradnyasita Kahuningan


No. / Kelas : 01/XI MIPA 4
Halaman 84 Bagian C

C. Nyawis Pitaken
Indayang cawis pitakene ring sor puniki!
1. Sapasira parab ratune sane jumeneng nata ring Ratnakanda?
2. Napi mawinan Sang Purusada ngrereh para ratu satus diri?
3. Dija Sang Prabu Jayawikrama nyeneng nata?
4. Sapunapi pikayunan para ratune sane durung kaejuk?
5. Napi mawinan akeh ratune ngungsi ke Astina?
6. Napi mawinan Sang Purusada magegebug ka Singala?
7. Napi mawinan Batara Kala nenten nerima aturan para ratu satus diri punika?
8. Sapunapi raris Sang Purusada sasampun aturan ratu satus nenten katerima?
9. Sapunapi pamargin yudan bala manusane ngarepin watek raksasane?
10. Anake sana lina ring payudan kabaos pahlawan (ring basa Indonesia), ring basa
Bali kabaos napi?

1. Parab ratune sane jumeneng nata ring Ratnakanda inggih punika Sang Prabu
Purusada.
2. Sang Purusada ngrereh para ratu satus diri mawinan jagi katurang ring Betara
Kala kaanggen naur punagi.
3. Sang Prabu Jayawikrama nyeneng nata ring jagat Singala.
4. Pikayunan para ratune sana durung kaejuk inggih punaki pacang kamanggehang
ksatria dharma, mawinan ida misadia pacang matelasan, tan kayun dados
bebandan.
5. Akeh ratune ngungsi ke Astina mawinan panegarane sami kausak lan kagebug,
sadangipun sami keni kajarah. Panjake sane kantun maurip sami rarud ninggalin
panegara, kuehnyane tan pawilangan.
6. Sang Purusada magegebug ke Singala mawinan nyaratang ngruruh ratu malih
adiri mangde jangkep dados satus.
7. Batara kala nenten nerima aturan para ratu satus diri punika mawinan Batara kala
tan arsa nerima aturane sami yan tan masarengin prabune ring Astina, Sang
Sutasoma.
8. Sang Purusada sesampun aturan ratus satus nenten katerima sawireh Batara kala
nenten nerima aturan yening tan maserengin prabune ring Astina, Sang Sutasoma.
9. Pamargin yudan bala manusane ngarepin watak raksasane inggih punika yudane
yakti rames balawadwa Sang Purusadane lilih, akeh sane kapademang.
10. Ring basa Bali kabaos Suradira.

 Unsur Intrinsik cerita Gede Ombak Gede Angin

1. Tema : Sosial Kauripan.


2. Tokoh miwah panokohan.

 Made Gewar : angkuh, loba, egar, demen mamotoh.


 Dadong Tumpuk : enggal pedih, galak.

3. Amanat/Piteket : Iraga patut dup berhemat sampunang madue penghasilan


sane gede nanging panelasne masih gede, sepatutne kasisihin pacang
katabungin antuk galah sane pacang rauh.
4. Latar/Setting :
 Genah : warung Dadong Tumpuk, Jaba Pura Dalem Gede, Kalangan
Tajenne.
 Galah : sawatara jam kalih, Anggara Kasih Tambir.
5. Alur : Alur maju akeh madue konflik batin sareng ragane Made Gewar.

Anda mungkin juga menyukai