Anda di halaman 1dari 4

Bismillah..

Untuk saling mengingatkan bagi kita semua, bacaan dzikir setelah selesai shalat fardhu, sesuai
dengan sunnah Rasulullah Saw :
1. Membaca :
ِ ‫ار ْكتَ يَا ذَا ْال َجالَ ِل َو‬
‫اإل ْك َر ِام‬ َ َ‫سالَ ُم تَب‬ َّ ‫أ َ ْست َ ْغ ِف ُر هللاَ أ َ ْستَ ْغ ِف ُر هللاَ أَ ْستَ ْغ ِف ُر هللاَ اللَّ ُه َّم أ َ ْنتَ ال‬
َّ ‫سالَ ُم َو ِم ْنكَ ال‬
Astaghfirullaah. Astaghfirullaah. Astaghfirullaah. Allahumma antassalaam, wa mingkassalaam,
tabarakta ya dzaljalaali wal ikraam.

2. Membaca :

‫ي ِل َما‬ َ ‫طيْتَ َوالَ ُم ْع ِط‬ َ ‫ لَهُ ا ْل ُم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْمد ُ َوه َُو َعلَى ُك ِل‬,ُ‫الَ ِإلَهَ ِإالَّ هللاُ َوحْ دَهُ الَ ش َِريْكَ لَه‬
َ ‫ اللَّ ُه َّم الَ َمانِ َع ِل َما أ َ ْع‬,‫ش ْيءٍ قَ ِدي ٌْر‬
ْ ْ َ
‫َمنَعْتَ َوالَ يَ ْنفَ ُع ذا ال َج ِد ِم ْنكَ ال َجد‬

Laa ilaaha illallaåh wahdahu laa syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wahuwa ‘ala kulli
syay-in qådiir. Allahumma laa maani’a limaa a’thayta, wa laa mu’thiya limaa mana’ta, wa laa
yamfa’u dzaljaddi min kaljaddu.

3. Membaca :

ُ‫ الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ َوالَ نَ ْعبُد‬،ِ‫ الَ َح ْو َل َوالَ قُ َّوة َ إِالَّ بِاهلل‬،‫ش ْيءٍ قَ ِدي ٌْر‬ َ ‫ لَهُ ْال ُم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْمد ُ َوه َُو َعلَى ُك ِل‬،ُ‫الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ َوحْ دَهُ الَ ش َِريْكَ لَه‬
ْ
َ‫الديْنَ َولَ ْو ك َِرهَ الكَافِ ُر ْون‬ِ ُ‫صيْنَ لَه‬ ْ ْ َ‫ لَهُ النِ ْع َمةُ َولَهُ ْالف‬،ُ‫إِالَّ إِيَّاه‬
َ ‫ض ُل َولَه ُ الثَّنَا ُء ال َح‬
ِ ‫ الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ ُم ْخ ِل‬، ُ‫سن‬

Laa ilaaha illallaåh wahdahu laa syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wahuwa ‘ala kulli
syay-in qådiir. Laa hawla wa laa kuwwata illa billaah, laa ilaaha illallaah, walaa na’budu illaa
iyyaahu, lahunni’matu walahul fadhlu walahuts tsanaaul hasanu, laa ilaaha illallaåh
mukhlishiyna lahuddiyn walaw karihal kaafiruun.

4. Membaca :

َ ‫ لَهُ ْال ُم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْمد ُ يُحْ ِي ْي َوي ُِميْتُ َوه َُو َعلَى ُك ِل‬,ُ‫الَ ِإلَهَ ِإالَّ هللاُ َوحْ دَهُ الَ ش َِريْكَ لَه‬
‫ش ْيءٍ قَ ِدي ٌْر‬

Laa ilaaha illallaåh wahdahu laa syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyiy wa yumiytu
wahuwa ‘ala kulli syay-in qådiir.

"Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa,
tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dialah yang
menghidupkan (orang yang sudah mati atau memberi ruh janin yang akan dilahirkan) dan yang
mematikan. Dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Dibaca 10x setiap selesai shalat
maghrib dan shubuh).

5. Membaca :

ُ ‫اللَّ ُه َّم أَ ِعنِ ْي َعلَى ِذ ْك ِركَ َو‬


َ‫ش ْك ِركَ َو ُحس ِْن ِعبَادَتِك‬

Allahumma a-’inniy ’ala dzikrika wa syukrika wa husni ’ibaadatika.


“Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepada-Mu, bersyukur kepada-Mu, serta beribadah
dengan baik kepada-Mu.”

6. Membaca :

ُ‫س ْب َحانَ هللا‬


ُ
Subhaanallaah (33x)

“Maha suci Allah” (33x)

ِ‫ا َ ْل َح ْمدُ ِ َّلِل‬


Alhamdulillah (33x)

“Segala puji bagi Allah” (33x)

‫اَهللُ أَ ْك َب ُر‬
Allahu Akbar (33x)

“Allah Maha Besar” (33x)

Kemudian untuk melengkapinya menjadi seratus, ditambah dengan membaca:

َ ‫ لَهُ ْال ُم ْلكُ َولَهُ ْال َح ْمدُ َوه َُو َعلَى ُك ِل‬,ُ‫الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ َوحْ دَهُ الَ ش َِريْكَ لَه‬
‫ش ْيءٍ قَ ِدي ٌْر‬

Laa ilaaha illallaåh wahdahu laa syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, wahuwa ‘ala kulli
syay-in qådiir.

"Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa,
tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan Dialah Yang
Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

7. Kemudian membaca (Surat al-Ikhlash) :

‫الر ِح ِيم‬
َّ ‫الرحْ َم ِن‬ َّ ‫بِس ِْم‬
َّ ِ‫َّللا‬
‫ص َمد ُ>> لَ ْم يَ ِلدْ َولَ ْم يُولَدْ>> َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ ُكفُ ًوا أَ َحد‬ َّ
َّ ‫ٌ>>لِلُ ال‬ ‫َّللاُ أ َ َحد‬
َّ ‫قُ ْل ه َُو‬
Qul huwallaahu ahad. Allaahusshamad. Lam yalid walam yuulad. Walam yakullahu kufuwan
ahad.

8. Kemudian membaca (Surat al-Falaq) :

‫الر ِح ِيم‬
َّ ‫الرحْ َم ِن‬ َّ ‫بِس ِْم‬
َّ ِ‫َّللا‬
‫ت ِفي ْالعُقَ ِد>> َو ِمن ش َِر َحا ِس ٍد ِإذَا‬
ِ ‫ب>> َو ِمن ش َِر النَّفَّاثَا‬ ِ َ‫ب ْالفَل‬
ٍ ‫ق>> ِمن ش َِر َما َخلَقَ >> َو ِمن ش َِر غَا ِس‬
َ َ‫ق ِإذَا َوق‬ ِ ‫قُ ْل أَعُوذ ُ ِب َر‬
َ ‫سد‬ َ ‫َح‬

Qul a'uudzu birabbil falaq. Min syarri maa khalaq. Wamin syarri ghaasiqin idzaa waqaba.
Wamin syarrin naffaatsaati fii al'uqadi. Wamin syarri haasidin idzaa hasada.
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Robb Yang Menguasai waktu subuh, dari kejahatan apa-
apa (mahluk) yang diciptakan-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari
kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan
orang-orang yang dengki apabila ia dengki"

9. Kemudian membaca (Surat an-Naas) :

‫الر ِح ِيم‬
َّ ‫الرحْ َم ِن‬ َّ ‫ِبس ِْم‬
َّ ِ‫َّللا‬
َ‫اس>> ِمن‬ ِ َّ‫ُور الن‬ ِ ‫صد‬ ُ ‫س ِفي‬ ِ َّ‫اس ْال َخن‬
ُ ‫اس>> الَّذِي ي َُو ْس ِو‬ ِ ‫اس>> ِمن ش َِر ْال َوس َْو‬
ِ َّ‫اس>> إِلَ ِه الن‬
ِ َّ‫اس>> َم ِل ِك الن‬ ِ ‫قُ ْل أَعُوذ ُ بِ َر‬
ِ َّ‫ب الن‬
‫اس‬ ْ
ِ َّ‫>>ال ِجنَّ ِة َو الن‬

Qul a'uudzu birabbin naas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min syarril waswaasil khannaas. Alladzii
yuwaswisu fii shuduurin naas. Minal jinnati wannaas.

Katakanlah: "Aku berlindung kepada Robb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja
manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang
membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.

10. Selanjutnya, membaca Ayat Kursi:

‫ يَ ْعلَ ُم‬،‫ َم ْن ذَا الَّذِي يَ ْشفَ ُع ِع ْندَهُ إِالَّ بِإِذْنِ ِه‬،‫ض‬ ِ ‫ت َو َما فِي ْاْل َ ْر‬ َّ ‫ لَهُ َما فِي ال‬،‫ الَ ت َأ ْ ُخذُهُ ِسنَةٌ َوالَ ن َْو ٌم‬،‫َّللاُ الَ إِلَهَ إِالَّ ه َُو ْال َحي ْالقَيو ُم‬
ِ ‫س َم َاوا‬ َّ
ُ
،‫ َو َال يَئُودُهُ ِح ْفظ ُه َما‬،‫ض‬ َ ْ
َ ‫ت َواْل ْر‬ ْ
َّ ‫ َو ِس َع ُك ْر ِسيهُ ال‬،‫ش ْيءٍ ِم ْن ِعل ِم ِه إِالَّ بِ َما شَا َء‬
ِ ‫س َم َاوا‬ ُ ْ َ
َ ِ‫ َو َال ي ُِحيطونَ ب‬،‫َما بَيْنَ أ ْيدِي ِه ْم َو َما خَلفَ ُه ْم‬
‫َوه َُو ْال َع ِلي ْال َع ِظي ُم‬

Allaahu laa ilaaha illaa huu, al hayyul qoyyum, la ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu
maa fissamaawaati wa maa fil ardh. Man djalladjii yasyfa’u ’indahuu illa bi idjnih. Ya’lamu maa
bayna aydiihim wa maa kholfahum. Wa laa yuhiithuuna bi syay-im min ’ilmihii illa bi maa syaa-
a. Wasi’a kursiiyyuhussamaawaati wal ardh. Walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa. Wa huwal’aliiyul
’azhiim.

”Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang
berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit dan
apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya.
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah
meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha
Tinggi lagi Maha Besar.”

11. Khusus setelah selesai shalat Shubuh, disunnahkan membaca:

َ ‫اللَّ ُه َّم ِإنِ ْي أ َ ْسأَلُكَ ِع ْل ًما نَافِعًا َو ِر ْزقًا‬


ً‫ط ِيبًا َو َع َمالً ُمتَ َقبَّال‬

Allahumma inniy as-aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqon toyyiban, wa’amalan mutaqobbalan.


"Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan
amalan yang diterima."