Anda di halaman 1dari 3

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala kasih dan karunianya kepada penulis
baik selama proses penelitian hingga penyusunan laporan ini, hingga akhirnya dapat
terselesaikan. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang
telah banyak membantu dalam proses penelitian, antara lain:

1. Orangtua serta keluarga, yang telah memberi begitu banyak dukungan dalam
menjalankan penelitian ini.
2. Mudhofar, S.T, M.T., IAI, Sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi
riset yang membimbing dalam peneltian dan penyusunan laporan penelitian
ini.

Karena saya sadar bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan, saya
memohon maaf sedalam-dalamnya kepada semua pihak. Untuk itu penulis mengharapkan
kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakanya

Cirebon, 19 Desember 2017

Rijal Abdullah

i
DAFTAR ISI

hal

KATA PENGANTAR ................................................................................................ i

DAFTAR ISI............................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1


1.2 Rumusan Masalah ................................................................................ 1
1.3 Tujuan & sasaran .................................................................................. 1
1.4 Landasan Teori ..................................................................................... 2
1.5 Sistematika ........................................................................................... 2

BAB II KAJIAN PUSTAKA .................................................................................. 3

2.1 Suku Sunda ...................................................................................... 3


2.1.1 Latar Belakang Sejarah ....................................................... 3
2.1.2 Lokasi, Topografi, Iklim Wilayah Sunda ........................... 3
2.1.3 Sitem Kekerabatan Suku Sunda ......................................... 4
2.1.4 Sistem Kepercayaan, Kosmologi dan Mitologi Suku Sunda 4
2.1.5 Arsitektur Tradsional Suku Sunda....................................... 5
2.1.5.1 Bangunan Tempat Tinggal .................................... 5
2.1.5.1.1 Suhunan Jolopong .................................. 5
2.1.5.1.2 Tagog Anjing ......................................... 6
2.1.5.1.3 Badak Heuay .......................................... 6
2.1.5.1.4 Parahu Kumereb ..................................... 7
2.1.5.1.5 Julang Ngapak ........................................ 8
2.1.5.1.6 Buka Palayu ........................................... 8
2.1.5.1.7 Buka Pongpok ........................................ 9
2.1.5.2 Susunan Ruang ....................................................... 9
2.1.6 Ragam Hias ........................................................................ 12

BAB III METODELOGI PENELITIAN ................................................................... 18

3.1 Metodologi Penelitian ......................................................................... 18


3.2 Metode Pengumpulan Data ................................................................. 18
3.3 Metode Analisis .................................................................................. 18
3.4 Tahapan penelitian .............................................................................. 19

ii
BAB IV DATA OBJEK PENELITIAN .................................................................... 20

4.1 DISTORT HOUSE ............................................................................ 20


4.2 Konsep Desain .................................................................................... 21

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN ............................................................ 23

BAB VI PENUTUP .................................................................................................. 26

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 27

iii