Anda di halaman 1dari 235

HARI/TARIKH : ISNIN/ 04 JANUARI 2016

BAHASA TEMA Keluarga Kita


MALAYSIA TAJUK Aktiviti Keluarga Kim Ho
3T
STANDARD 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut pelbagai jenis frasa
1.10 – 2.10
PEMBELAJARAN dalam ayat dengan betul dan tepat.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan
dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
BAHASA
1. menyebut perkataan, frasa dan ayat dengan betul dan tepat.
MALAYSIA
3N 2. menyenaraikan 10 perkataan berimbuhan awalan beR-
3.10 – 4.10 PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : bekerjasama, hormat-menghormati
/EMK iii. EMK: kreativiti
BBM Lagu

BAHASA AKTIVITI 1.Murid menyanyi lagu “keluarga”


MALAYSIA 2.Murid dikehendaki membaca teks.
3A 3.Murid membincangkan kandungan petikan.
4.30 – 5.30 4.Murid mengenal pasti perkataan berimbuhan awalan beR-
dalam petikan dan menyenaraikan 10 perkataan yang baru.
5.Murid melengkapkan latihan yang diberikan.
REFLEKSI
HARI/TARIKH : SELASA/ 05 JANUARI 2016

BAHASA TEMA Keluarga Kita


MALAYSIA KANDUNGAN Aktiviti Keluarga Kim Ho
3T
1.10 – 2.10 STANDARD 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan
PEMBELAJARAN dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan
bacaan dengan sebutan yang betul.
3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan
awalan dan imbuhan akhiran dengan tepat.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
BAHASA 1. membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan
MALAYSIA sebutan yang betul.
3N 2. menyebut, membaca dan memahami lima perkataan suku kata
3.10 – 4.10 terbuka dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Patuh pada peraturan.
/EMK iii. EMK: kreativiti
BBM Kad Imbasan
BAHASA AKTIVITI 1. Guru mengemukakan beberapa soalan.
MALAYSIA
2. Murid membaca teks dan mengenal pasti perkataan imbuhan
3A
5.30 – 6.30 awalan beR- dan akhiran – an yang terdapat dalam teks
tersebut.
3. Murid membaca, memahami dan menyebut beberapa
perkataan imbuhan yang ditampalkan.
4. Murid menyenaraikan 5 perkataan baru imbuhan awalan beR-
dan akhiran –an.
5.Murid melengkapkan latihan.
REFLEKSI
HARI/TARIKH : RABU / 06 JANUARI 2016

BAHASA TEMA Keluarga Kita


MALAYSIA KANDUNGAN Aktiviti Keluarga Kim Ho
3A STANDARD 3.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam
1.10 – 2.10
PEMBELAJARAN bentuk tulisan berangkai yang betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menulis tulisan berangkai yang betul.
2. membaca frasa yang mengandungi diftong dan vokal
berganding dengan betul.
BAHASA
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
MALAYSIA
3T KURIKULUM ii. Nilai : Kasih sayang
3.10 – 4.10 /EMK iii. EMK: kreativiti
BBM Kertas majong
AKTIVITI 1. Murid menyebut perkataan yang mengandungi Diftong dan
mengandungi vokal berganding.
2. Murid membaca teks dan mengenal pasti frasa yang
BAHASA mengandungi Diftong dan Vokal Berganding.
MALAYSIA 3. Murid menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam
3N bentuk tulisan berangkai yang betul.
4.30 – 5.30 4. Murid melengkapkan latihan.
REFLEKSI
HARI/TARIKH : KHAMIS/ 06 JANUARI 2016

BAHASA TEMA Keluarga Kita


MALAYSIA KANDUNGAN Aktiviti Keluarga Kim Ho
3A
STANDARD 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup
1.10 – 2.10
PEMBELAJARAN bukan manusia dengan betul mengikut konteks.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal
dan ayat majmuk.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mengenal pasti kata nama am hidup bukan manusia dengan
BAHASA
MALAYSIA betul.
3T 2. bercerita tentang suasana perkelahan yang terdapat dalam
3.10 – 4.10 gambar dengan tepat.
3. membaca lima ayat tunggal yang mengandungi perkataan
suku kata terbuka dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Kesyukuran
BAHASA /EMK iii. EMK: kreativiti
MALAYSIA BBM Ikonik
3N
AKTIVITI 1. Guru mengemukakan soalan.
4.30 – 5.30
2. Guru memperkenalkan kata nama am hidup bukan manusia.
3. Murid membina ayat menggunakan kata nama am hidup bukan
manusia yang diberikan.
4. Murid melakon dan bercerita situasi perkelahan dengan
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
5.Murid melengkapkan latihan yang diberikan.
REFLEKSI
HARI/TARIKH : JUMAAT / 07 JANUARI 2016

BAHASA TEMA Keluarga Kita


MALAYSIA KANDUNGAN Aktiviti Keluarga Kim Ho
3N
STANDARD 4.1.1 Menyebut dan menyatakan mesej daripada lirik lagu dalam
2.10 – 3.10
PEMBELAJARAN nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat


1. menyebut dan menyatakan mesej daripada lirik lagu.
2. membina dan menulis tiga ayat tunggal yang mengandungi
suku kata terbuka dengan betul.
BAHASA
MALAYSIA PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
3T KURIKULUM ii. Nilai : Kasih sayang
2.10 – 3.10 /EMK iii. EMK: kreativiti
BBM Lagu
AKTIVITI 1.Murid menyanyi lagu ‘Sayang Semua’.
2. Murid bertutur tentang ahli keluarga mereka.
3. Murid menyatakan mesej yang terdapat dalam lirik.
4. Murid menulis mesej tersebut.
BAHASA
REFLEKSI
MALAYSIA
3A
3.10 – 4.10
HARI/TARIKH : ISNIN / 08 JANUARI 2016

BAHASA TEMA Keluarga Kita


MALAYSIA KANDUNGAN Lawatan Keluarga
3N
STANDARD 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara
2.10 – 3.10
PEMBELAJARAN lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan
dengan betul.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk
kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
BAHASA
1. murid dapat memberi respons secara lisan terhadap ayat
MALAYSIA
3V perintah jenis permintaan dan suruhan dengan betul.
3.10 – 4.10 2. menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran
dan panggilan dengan betul.
Kemahiran literasi
1. membina dan menulis tiga ayat tunggal yang mengandungi
suku kata terbuka dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
BAHASA
MALAYSIA KURIKULUM ii. Nilai : Hemah tinggi
3A /EMK iii. EMK: kreativiti
4.30 – 5.30 BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1.Guru memilih dua wakil murid dan meminta melakonkan sesi
temubual.
2.Guru memperkenalkan k
REFLEKSI

BAHASA TEMA Keluarga Kita


MALAYSIA KANDUNGAN Lawatan Keluarga
3A
STANDARD 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi
1.10 – 2.10
PEMBELAJARAN diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung
dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan frasa yang
betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 2.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang
BAHASA LITERASI mengandungi suku kata tertutup.
MALAYSIA
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
3V
3.10 – 4.10 1. membaca dan memahami frasa diftong dan vokal berganding
dengan sebutan yang betul.
2. bertutur berdasarkan dialog secara bertatasusila.
Kemahiran literasi
1. menyebut, membaca dan memahami lima perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup.
BAHASA
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
MALAYSIA
3K KURIKULUM ii. Nilai : Kasih sayang
4.30 – 5.30 /EMK iii. EMK: kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI

REFLEKSI

BAHASA TEMA Keluarga Kita


MALAYSIA KANDUNGAN Lawatan Keluarga
3A
STANDARD 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan
1.10 – 2.10
PEMBELAJARAN soalan yang bertumpu dengan betul.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi
pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

KEMAHIRAN 2.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang


LITERASI mengandungi suku kata tertutup.
BAHASA
MALAYSIA OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
3V 1. menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
3.10 – 4.10 2. membaca teks petikan dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
Kemahiran literasi
1. menyebut, membaca dan memahami lima perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup.
BAHASA PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
MALAYSIA KURIKULUM ii. Nilai : Kasih sayang
3K
/EMK iii. EMK: kreativiti
4.30 – 5.30
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami petikan yang dibaca.
2. Murid menjawab soalan guru secara lisan.
3. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang
dibaca.
Kemahiran literasi
1. Murid diberi lima perkataan yang mengandungi suku kata
tertutup.
2. Murid dibimbing menyebut, membaca dan memahami
perkataan yang diberi.
REFLEKSI

BAHASA TEMA Keluarga Kita


MALAYSIA KANDUNGAN Lawatan Keluarga
3V STANDARD 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk
2.10 – 3.10 PEMBELAJARAN hidup bukan manusia dengan betul mengikut konteks.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal
dan ayat majmuk.
Kemahiran 2.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku
literasi kata tertutup.
BAHASA
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
MALAYSIA
3A 1. menyebut kata nama khas hidup bukan manusia yang
3.10 – 4.10 terdapat dalam teks.
2. bercerita dengan menggunakan maklumat yang diberi dengan
betul.
Kemahiran literasi
1. Membina dan menulis lima perkataan yang mengandungi suku
kata tertutup berdasarkan gambar yang dilihat.
BAHASA
MALAYSIA PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
3K KURIKULUM ii. Nilai : Kasih sayang
4.30 – 5.30 /EMK iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami petikan yang dibaca.
2. Murid menjawab soalan guru secara lisan.
3. Murid menyenaraikan kata nama khas hidup bukan manusia
yang terdapat dalam petikan.
Kemahiran literasi
1. Murid diberi lima gambar yang mengandungi suku kata
tertutup.
2. Murid dibimbing menyebut perkataan berdasarkan gambar
yang dilihat dengan betul.
3. Murid diminta menulis perkataan tersebut.
REFLEKSI

BAHASA TEMA Keluarga Kita


MALAYSIA KANDUNGAN Keluargaku di Sarawak
3K STANDARD 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan
2.10 – 3.10 PEMBELAJARAN betuk secara bersoal jawab.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan
soalan yang bertumpu dengan betul.

KEMAHIRAN 2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi


LITERASI perkataan suku kata tertutup.
BAHASA
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
MALAYSIA
3V 1. memberikan respons secara bersoal jawab berdasarkan teks
3.10 – 4.10 yang dibaca.
2. menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu
dengan betul.
Kemahiran literasi
1. membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku
kata tertutup dengan betul.
BAHASA
MALAYSIA PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
3A KURIKULUM ii. Nilai : Kasih sayang
4.30 – 5.30 /EMK iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami petikan yang dibaca.
2. Murid menjawab soalan guru secara lisan.
3. Murid menyenaraikan kata nama am hidup manusia yang
terdapat dalam petikan.
Kemahiran literasi
1. Murid dibimbing menyebut perkataan berdasarkan gambar
yang dilihat dengan betul.
2. Murid diminta membaca ayat yang ditulis berdasarkan
gambar yang diteliti.
REFLEKSI
BAHASA TEMA Keluarga Kita
MALAYSIA KANDUNGAN Keluargaku di Sarawak
3A
STANDARD 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada
1.10 – 2.10
PEMBELAJARAN sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
4.2.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan
sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta mimik muka
yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara
didik hibur.
KEMAHIRAN 2.3 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi
BAHASA
LITERASI perkataan suku kata tertutup.
MALAYSIA
3V OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
3.10 – 4.10 1.membaca dan menyatakan maksud teks yang dibaca.
2. mengujarkan ayat dengan sebutan.intonasi dan mimik muka
yang sesuai.
Kemahiran literasi
1. menulis 3 ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku
BAHASA kata tertutup berdasarkan gambar yang dilihat.
MALAYSIA PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
3K KURIKULUM ii. Nilai : Menghargai
4.30 – 5.30 /EMK iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami petikan yang dibaca.
2. Murid menjawab soalan guru secara lisan.
3. Murid mengujarkan ayat dengan sebutan, intonasi dan mimik
muka yang sesuai.
Kemahiran literasi
1. Murid diberi lima gambar yang mengandungi perkataan suku
kata tertutup.
2. Murid dibimbing menyebut perkataan berdasarkan gambar
yang dilihat dengan betul.
3. Murid diminta menulis ayat tunggal berdasarkan gambar
tersebut.
REFLEKSI
BAHASA TEMA Keluarga Kita
MALAYSIA KANDUNGAN Keluargaku di Sarawak
3K
STANDARD 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan
1.10 – 2.10
PEMBELAJARAN secara mekanis dengan betul dan kemas. Menulis ayat tunggal
dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan
betul dan kemas.
2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar,
sebutan yang jelasdan intonasi yang betul.
KEMAHIRAN 3.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang
LITERASI mengandungi diftong dan vokal berganding.
BAHASA
MALAYSIA OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
3A 1. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam satu perenggan
2.10 – 3.10 dengan betul dan kemas.
2. membaca pelbagai jenis pola ayat dengan betul.
Kemahiran literasi
1. menyebut, membaca dan memahami lima perkataan yang
mengandungi diftong. Contoh, petai, pisau, tupai, kedai dan
kerbau.
BAHASA PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
MALAYSIA KURIKULUM ii. Nilai : Kesyukuran
3V
/EMK iii. EMK: Kreativiti
4.30 – 5.30
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami petikan yang dibaca.
2. Murid menjawab soalan guru secara lisan.
3. Murid menulis ayat dalam satu perenggan berdasarkan
petikan yang dilengkapkan.
Kemahiran literasi
1. Murid diberi lima perkataan yang mengandungi perkataan
diftong.
2. Murid dibimbing menyebut dan membaca perkataan dengan
betul.
3. Murid diminta membaca tanpa bimbingan guru.
REFLEKSI
BAHASA TEMA Keluarga Kita
MALAYSIA KANDUNGAN Keluargaku di Sarawak
3V
STANDARD 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk
2.10 – 3.10
PEMBELAJARAN kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks.
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata
panggilan dengan tepat dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila.
KEMAHIRAN 2.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku
LITERASI kata tertutup.

BAHASA OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
MALAYSIA 1. memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk
3A gelaran dan panggilan dengan betul.
3.10 – 4.10 2. berbual dengan menggunakan kata panggilan yang tepat
berdasarkan situasi yang diberi.
Kemahiran literasi
1. menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup
berdasarkan gambar yang dilihat dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
BAHASA KURIKULUM ii. Nilai : Hemah tinggi, kasih sayang
MALAYSIA
/EMK iii. EMK: Kreativiti
3K
BBM Lembaran kerja
4.30 – 5.30
AKTIVITI 1. Murid membaca teks perbualan.
2. Murid mengenal pasti kata ganti nama diri yang digunakan.
3. Murid memberi contoh yang lain berdasarkan kata ganti
nama diri yang dipilih.
Kemahiran literasi
1. Murid diberi gambar yang mengandungi perkataan suku kata
tertutup.
2. Murid dibimbing menyebut perkataan berdasarkan gambar
yang dilihat dengan betul.
3. Murid diminta menulis perkataan berdasarkan gambar
tersebut.
REFLEKSI
BAHASA TEMA Hidup Bermasyarakat
MALAYSIA KANDUNGAN Hari Mesra Taman Bestari
3K
STANDARD 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons untuk
2.10 – 3.10
PEMBELAJARAN menyampaikan pesanan dengan betul.
3.5.1 Mencatat meklumat yang betul daripada pelbagai sumber
untuk membuat susunan.
KEMAHIRAN 3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong
LITERASI dan vokal berganding.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat


BAHASA 1. memberikan respons bagi menyampaikan pesanan.
MALAYSIA 2. mencatat atur cara mengikut susunan yang betul.
3V Kemahiran literasi
3.10 – 4.10
1. menulis 5 perkataan yang mengandungi diftong dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Hemah tinggi
/EMK iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid berdialog secara berpasangan.
BAHASA
MALAYSIA 2. Murid memberi respons yang sesuai.
3A 3. Murid mencatat maklumat mengikut susunan yang betul.
4.30 – 5.30 Kemahiran literasi
1. Murid diberi lima gambar yang mengandungi perkataan
diftong.
2. Murid dibimbing menyebut perkataan berdasarkan gambar
yang dilihat dengan betul.
3. Murid diminta mengeja perkataan tersebut bersama-sama.
4. Murid diminta menulis perkataan tersebut di dalam buku.
P REFLEKSI
BAHASA TEMA Hidup Bermasyarakat
MALAYSIA KANDUNGAN Hari Mesra Taman Bestari
3K
STANDARD 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan
1.10 – 2.10
PEMBELAJARAN yang jelasdan intonasi yang betul.
3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan
imbuhan akhiran dengan tepat.
KEMAHIRAN 3.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi
LITERASI perkataan diftong dan vokal berganding.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat


BAHASA 1. membaca teks dengan lancar, sebutan yang jelas, dan intonasi yang
MALAYSIA
betul.
3A
2. mengambil imlak perkataan berimbuhan awalan akhiran yang
2.10 – 3.10
terdapat dalam teks.
Kemahiran literasi
1. membaca 5 ayat yang mengandungi perkataan diftong dengan
betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Semangat bermasyarakat
BAHASA
MALAYSIA /EMK iii. EMK: Kreativiti
3V BBM Lembaran kerja
4.30 – 5.30
AKTIVITI 1. Murid membaca teks bersama-sama.
2. Murid memahami kandungan teks yang dibaca.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam
teks.
Aktiviti Literasi
1. Murid dibimbing membaca ayat yang ditulis oleh guru.
2. Murid diminta membaca ayat tanpa bimbingan.
3. Murid diminta mengeja perkataan diftong bersama-sama.
4. Murid diminta menyalin ayat tersebut ke dalam buku.
REFLEKSI
BAHASA TEMA Hidup Bermasyarakat
MALAYSIA KANDUNGAN Hari Mesra Taman Bestari
3V
STANDARD 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan
2.10 – 3.10
PEMBELAJARAN imbuhan akhiran dengan tepat.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
KEMAHIRAN 3.4 Membaca dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan
LITERASI diftong dan vokal berganding.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat


BAHASA 1. melengkapkan ayat dengan mengambil imlak perkataan yang
MALAYSIA
terdapat dalam buku teks.
3A
2. membaca dan memahami frasa yang mengandungi digraf dan
3.10 – 4.10
konsonan bergabung.
Kemahiran Literasi
1. menulis 5 ayat yang mengandungi perkataan diftong dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Semangat bermasyarakat
/EMK iii. EMK: Kreativiti
BAHASA BBM Lembaran kerja
MALAYSIA AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami teks.
3K
2. Murid menyebut frasa dengan betul.
4.30 – 5.30
3. Murid memahami teks yang dibaca.
4. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan.
Aktiviti Literasi
1. Murid diberi lima gambar yang mengandungi perkataan diftong.
2. Murid dibimbing menyebut perkataan berdasarkan gambar yang
dilihat dengan betul.
3. Murid diminta mengeja perkataan tersebut bersama-sama.
4. Murid dibimbing menulis ayat tunggal bagi perkataan tersebut.

REFLEKSI
BAHASA TEMA Hidup Bermasyarakat
MALAYSIA KANDUNGAN Hari Mesra Taman Bestari
3K
STANDARD 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan
2.10 – 3.10
PEMBELAJARAN yang bertumpu dengan betul.
2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan
daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
KEMAHIRAN 3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi perkataan
LITERASI diftong dan vokal berganding.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat


BAHASA 1. menulis jawapan pemahaman dalam betuk ayat yang lengkap.
MALAYSIA
2. membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, digraf
3V
dan konsonan bergabung.
3.10 – 4.10
Kemahiran Literasi
1. menulis 10 perkataan yang mengandungi perkataan diftong dengan
betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Semangat bermasyarakat
/EMK iii. EMK: Kreativiti

BAHASA BBM Lembaran kerja


MALAYSIA AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami teks.
3A
2. Murid menyebut frasa dengan betul.
4.30 – 5.30
3. Murid memahami teks yang dibaca.
4. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan.
5. Murid menjawab soalan pemahaman dengan betul.
Aktiviti Literasi
1. Murid diberi lima gambar yang mengandungi perkataan diftong.
2. Murid dibimbing menyebut perkataan berdasarkan gambar yang
dilihat dengan betul.
3. Murid diminta mengeja perkataan tersebut bersama-sama.
4. Murid diminta menulis perkataan tersebut.
REFLEKSI

BAHASA TEMA Hidup Bermasyarakat


MALAYSIA KANDUNGAN Hari Mesra Taman Bestari
3A
STANDARD 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul
1.10 – 2.10
PEMBELAJARAN mengikut konteks.
3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan
grafik dalam satu perenggan dengan betul.
KEMAHIRAN 3.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi
LITERASI diftong dan vokal berganding.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat


1. membaca dan memahami kata kerja terbitan yang dibaca.
BAHASA
2. membina dan menulis ayat berdasarkan kosa kata dan bahan grafik
MALAYSIA
dalam satu perenggan.
3V
3.10 – 4.10 Kemahiran Literasi
1. menyebut, membaca dan memahami lima perkataan yang
mengandungi vokal berganding. Contoh, buah, sauh, duit, kuih dan
buih
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Semangat bermasyarakat
/EMK iii. EMK: Kreativiti
BAHASA SIS. BAHASA Kata kerja terbitan
MALAYSIA
BBM Lembaran kerja
3K
4.30 – 5.30 AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami kata kerja terbitan.
2. Murid memberi kata kerja terbitan yang lain.
2. Murid membina ayat menggunakan kata kerja terbitan yang diberi.
Aktiviti Literasi
1. Murid diberi lima perkataan yang mengandungi perkataan vokal
berganding.
2. Murid dibimbing menyebut, membaca dan memahami perkataan
dengan betul.
3. Murid diminta membaca tanpa bimbingan guru.

REFLEKSI

KELAS/MASA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10)


TEMA Penulisan
KANDUNGAN Sahabat Saya
STANDARD 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan
PEMBELAJARAN: kemas.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan
mengikut konteks.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan untuk melengkapkan karangan.
2. memahami kata ganti diri .
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Kasih sayang
/EMK iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan.
REFLEKSI

KELAS/MASA 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Sahabat Saya
STANDARD 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan
PEMBELAJARAN: kemas.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan
mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan untuk melengkapkan karangan.
2. memahami kata ganti diri
Kemahiran Literasi
1. membina 5 ayat tunggal tentang sahabat.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Kasih sayang
/EMK iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda yang dibuat oleh guru untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat yang ringkas dan mudah.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan.
Kemahiran Literasi
1. Murid diminta menulis maklumat tentang sahabat mereka dalam bentuk grafik.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal bagi setiap maklumat.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
REFLEKSI 3K (4.30-5.30)

TEMA Penulisan

KANDUNGAN Sahabat Saya

STANDARD 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan
PEMBELAJARAN: kemas.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan
mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat


1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan untuk melengkapkan karangan.
2. memahami kata ganti diri
Kemahiran Literasi
1. membina 5 ayat tunggal tentang sahabat.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Kasih sayang
/EMK iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja

AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda yang dibuat oleh guru untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat yang ringkas dan mudah.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan.
Kemahiran Literasi
1. Murid diminta menulis maklumat tentang sahabat mereka dalam bentuk grafik.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal bagi setiap maklumat.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
REFLEKSI
KELAS/MASA 3K (4.30-5.30)
TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Hari Mesra Taman Bestari
STANDARD
PEMBELAJARAN: 4.1.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.
3.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menyebut dan memahami makna diksi dan lirik lagu yang dinyanyikan.
2. menulis rangkai kata dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Hormat-menghormati
/EMK iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Imbuhan awalan ‘ber’ dan imbuhan akhiran -an
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca lirik lagu bersama-sama.
2. Murid memahami maksud lirik lagu.
2. Murid menyanyi bersama-sama.
3. Murid membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.
4. Murid menulis tulisan berangkai.

REFLEKSI
KELAS/MASA 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Perpustakaan Awam Taman Harmoni
STANDARD
PEMBELAJARAN: 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara
bertatasusila.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. bertutur tentang aktiviti yang dilakukan untuk menceriakan perpustakaan.
2. menggunakan kata kerja terbitan yang diberi untuk membina ayat.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Bekerjasama
/EMK iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid bertutur tentang aktiviti yang dilakukan dalam gambar.
2. Murid menggunakan frasa yang diberi untuk bertutur.
3. Murid menyenaraikan kata kerja terbitan yang terdapat dalam teks.
4. Murid membina ayat.
REFLESI

KELAS/MASA 3K (2.10-3.10)
TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Hari Mesra Taman Bestari
STANDARD 4.1.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.
PEMBELAJARAN 3.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.

KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menyebut dan memahami makna diksi dan lirik lagu yang dinyanyikan.
2. menulis rangkai kata dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Hormat-menghormati
iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca lirik lagu bersama-sama.
2. Murid memahami maksud lirik lagu.
2. Murid menyanyi bersama-sama.
3. Murid membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.
4. Murid menulis tulisan berangkai.

REFLESI
KELAS/MASA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10)
TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Perpustakaan Awam Taman Harmoni
STANDARD 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan
PEMBELAJARAN: lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membaca pelbagai pola ayat yang terdapat dalam teks dengan betul.
2. menulis jawapan pemahaman dalam bentuk ayat yang lengkap.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bekerjasama
iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid meneliti gambar yang terdapat dalam teks.
2. Murid membaca petikan bersama-sama.
3 Murid memberi respons berdasarkan soalan guru secara lisan.
4. Murid menjawab soalan pemahaman dalam ayat yang lengkap.
5. Murid menyenaraikan kata kerja terbitan.
REFLEKSI
KELAS/MASA 3K (4.30-5.30)
TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Perpustakaan Awam Taman Harmoni
STANDARD 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan
PEMBELAJARAN lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.

KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.


LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membaca pelbagai pola ayat yang terdapat dalam teks dengan betul.
2. menulis jawapan pemahaman dalam bentuk ayat yang lengkap.
Literasi
1. membaca dan memahami petikan kecil berdasarkan gambar yang dilihat.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bekerjasama
iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid meneliti gambar.
2. Murid membaca petikan.
3. Murid memahami kandungan teks yang dibaca.
4. Murid menggaris kata kerja terbitan yang terdapat dalam teks.
REFLEKSI

KELAS/MASA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10)


TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Perpustakaan Awam Taman Harmoni
STANDARD 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul mengikut
PEMBELAJARAN konteks.
2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. memahami dan menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul.
2. membaca teks dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kerajinan
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata adjektif bentuk dan ukuran
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membaca petikan.
2. Murid menyenaraikan kata adjektif ukuran dan bentuk yang terdapat dalam teks.
3 Murid membina ayat bagi kata adjektif yang disenaraikan.
REFLEKSI
KELAS/MASA 3K (4.30-5.30)
TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Perpustakaan Awam Taman Harmoni
STANDARD 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul mengikut
PEMBELAJARAN: konteks.
2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
Literasi
1. murid dapat membina tiga ayat menggunakan kata adjektif yang terdapat dalam teks.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bekerjasama
iii. EMK: Kreativiti
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membaca teks.
2. Murid memberi respons terhadap soalan guru.
3. Murid membina ayat dengan kata adjektif yang diberi.
Literasi
1. Murid membaca ayat .
2. Murid menggaris kata adjektif yang terdapat dalam teks dengan binbingan sis.
3. Murid membina ayat dengan perkataan yang diberi.

KELAS/MASA 3K (2.10-3.10)
TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Hari Mesra Taman Bestari
STANDARD 4.1.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.
PEMBELAJARAN: 3.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.

KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menyebut dan memahami makna diksi dan lirik lagu yang dinyanyikan.
2. menulis rangkai kata dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Hormat-menghormati
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Imbuhan awalan ‘ber’ dan imbuhan akhiran -an
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca lirik lagu bersama-sama.
2. Murid memahami maksud lirik lagu.
2. Murid menyanyi bersama-sama.
3. Murid membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.
4. Murid menulis tulisan berangkai.
PENILAIAN

KELAS/MASA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10)


TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Program PIBG
STANDARD PEMBELAJARAN:
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai
situasi secara bertatasusila.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan
mengikut konteks.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. berbual dengan kata panggilan yang betul.
2. menggunakan kata ganti nama diri yang betul berdasarkan situasi dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Hemah tinggi
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata panggilan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks perbualan.
2. Murid berbual secara berpasangan.
3. Murid melengkapan ayat dengan kata panggilan yang tepat.
PENILAIAN

KELAS/MASA 3K (4.30-5.30)
TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Program PIBG
STANDARD 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai
PEMBELAJARAN: situasi secara bertatasusila.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan
mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. berbual dengan kata panggilan yang betul.
2. menggunakan kata ganti nama diri yang betul berdasarkan situasi dengan betul.
Literasi
1. melengkapkan ayat dengan kata panggilan yang tepat.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Hemah tinggi
iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid berbual menggunakan kata panggilan yang diberi.
2. Murid menyenaraikan kata panggilan.
3. Murid melengkapkan ayat.
Literasi
1. Murid membina dua ayat dengan kata panggilan yang diberi.
KELAS/MASA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10)
TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Program PIBG
FOKUS UTAMA 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
FOKUS 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
SAMPINGAN memberi respons dengan betul.
STANDARD PEMBELAJARAN:
3.5.1 Mencatat meklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenalpasti
tautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mencatat susunan proses pembukaan gerai minuman dengan urutan yang betul.
2. memahami maklumat yang terdapat dalam gambar untuk memindahkan maklumat.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : bekerjasama
iii. EMK: Keusahawanan
SIS. BAHASA Imbuhan awalan dan akhiran
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks bersama-sama.
2. Murid memahami proses pembukaan gerai minuman yang dinyatakan.
3. Murid meneliti gambar yang diberi dalam buku teks.
4. Murid mencatat maklumat mengikut urutan yang betul.
PENILAIAN

KELAS/MASA 3K (4.30-5.30)
TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Program PIBG
FOKUS UTAMA 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
FOKUS 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
SAMPINGAN memberi respons dengan betul.
STANDARD PEMBELAJARAN:
3.5.1 Mencatat meklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenalpasti
tautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mencatat susunan proses pembukaan gerai minuman dengan urutan yang betul.
2. memahami maklumat yang terdapat dalam gambar untuk memindahkan maklumat.
Literasi
1. membina ayat berdasarkan gambar mengikut urutan yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bekerjasama
iii. EMK: Keusahawanan
SIS. BAHASA Imbuhan awalan dan akhiran.
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks.
2. Murid menyenaraikan proses pembukaan gerai minuman berdasarkan malkumat yang diberi.
3. Murid menulis dalam bentuk ayat menggunakan maklumat yang dikumpul.
Literasi
1. Murid melihat gambar.
2. Murid memilih ayat yang betul mengikut gambar dengan urutan yang betul.
PENILAIAN

KELAS/MASA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10)


TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Program PIBG
FOKUS UTAMA 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.
FOKUS 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang
SAMPINGAN jelas dan intonasi yang betul.
STANDARD 4.2.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
PEMBELAJARAN jelas serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur.
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkata yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mengujarkan ayat yang terdapat dalam buku aktiviti secara didik hibur.
2. menceritakan tentang teks yang dibaca dengan betul menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk.
PENGISIAN i. Ilmu : Mengumpul maklumat berdasarkan teks ii. Nilai : Kerajinan
KURIKULUM /EMK iii. EMK: Keusahawanan, kreativiti dan inovasi
SIS. BAHASA Ayat tunggal dan ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami kandungan teks.
2. Murid dibimbing bercerita berdasarkan teks.
3. Murid bercerita secara didik hibur.
PENILAIAN
KELAS/MASA 3K (4.30-5.30)
TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Program PIBG
FOKUS UTAMA 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa
bercerita secara didik hibur.
FOKUS 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang
SAMPINGAN jelas dan intonasi yang betul.
STANDARD 4.2.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan
PEMBELAJARAN jelas serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur.
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkata yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
KEMAHIRAN 6.1 Membaca dan memahami ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mengujarkan ayat yang terdapat dalam buku aktiviti secara didik hibur.
2. menceritakan tentang teks yang dibaca dengan betul menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk.
Literasi
1. membaca dan memahami ayat tunggal yang ditulis.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat ii. Nilai : Hemah tinggi iii. EMK: Kreativiti
KURIKULUM /EMK
SIS. BAHASA Ayat tunggal
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks dan mengujarkan ayat secara didik hibur.
2. Murid bercerita menggunakan teks yang diberi.
Literasi
1. Murid membaca ayat yang ditulis oleg guru.
2. Murid membaca dan memahami ayat tunggal yang diberi dengan bimbingan guru.
PENILAIAN
KELAS/MASA 3A (2.10-3.10), 3V (4.30-5.30), 3K (1.10-2.10)
TEMA Hidup Bermasyarakat
KANDUNGAN Program PIBG
FOKUS UTAMA 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.
FOKUS 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.
SAMPINGAN
STANDARD 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenalpasti
PEMBELAJARAN tautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu
daripada pelbagai sumber.
KEMAHIRAN
LITERASI 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam teks e-mel.
2. mencatat maklumat tentang perjalanan aktiviti hari keusahawanan PIBG dengan urutan yang
betul.
Literasi
1. menyusun maklumat berdasarkan petikan yang dibaca dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat ii. Nilai : Bekerjasama iii. EMK: Keusahawanan
KURIKULUM /EMK
SIS. BAHASA Ayat Majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca e-mel.
2. Murid melengkapkan e-mel dengan perkataan yang betul.
3. Murid mencatat maklumat mengikut susunan dalam bentuk carta alir.
Literasi
1. Murid membaca teks.
2. Murid memahami kandungan teks yang dibaca.
3. Murid dibimbing menyusun maklumat mengikut urutan yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Bersih dan Sihat
STANDARD 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti
PEMBELAJARAN nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.
4.1.1 Menyebut dan menyatakan mesej daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan
secara didik hibur.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. berbual tentang mesej perbualan dengan kata ganti nama yang betul mengikut situasi secara
bertatasusila.
2. menyatakan mesej yang disampaikan daripada lirik lagu yang dinyanyikan.
Literasi
1. membaca dan memahami lrik lagu berdasarkan gambar yang diteliti.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kebersihan diri
iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca lirik lagu.
2. Murid dibimbing memahami dan mengenalpasti mesej yang disampaikan dalam setiap rangkap.
3. Murid menyanyi lirik lagu tersebut.
4. Murid menggaris kata ganti nama diri orang dan tunjuk yang terdapat dalam lirik.
5. Murid melengkapkan ayat dengan kata ganti nama diri orang dan tunjuk mengikut situasi yang
diberi.

REFLEKSI
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Bersih dan Sihat
FOKUS UTAMA 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.
STANDARD 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk
PEMBELAJARAN membuat penilaian dengan betul.
3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan
dengan betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membaca dan memahami maklumat daripada petikan teks daripada internet dan memberi
respons dengan betul.
2. membina dan menulis ayat berdasarkan gambar yang diteliti dan maklumat yang diberi dalam
satu perenggan.
Literasi
1. membaca petikan kecil berdasarkan gambar yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mengaplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat yang terdapat dalam petikan.
2. Murid menyatakan maklumat yang penting daripada teks.
3. Murid membuat perbincangan ringkas tentang cara-cara menjaga kebersihan di rumah dan
kepentingannya.
Murid membina ayat berdasarkan maklumat yang diberi.
Literasi
1. Murid membaca petikan.
2. Murid menyatakan cara menjaga kebersihan di rumah.
3. Murid melengkapkan peta minda dengan maklumat yang dikumpul.
4. Murid menyenaraikan kata ganti nama diri orang dengan bimbingan guru.
REFLEKSI
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Bersih dan Sihat
STANDARD 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk
PEMBELAJARAN membuat penilaian dengan betul.
3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan
dengan betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membaca dan memahami maklumat daripada petikan teks daripada internet dan memberi
respons dengan betul.
2. membina dan menulis ayat berdasarkan gambar yang diteliti dan maklumat yang diberi dalam
satu perenggan.
Literasi
1. membaca petikan kecil berdasarkan gambar yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mengaplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat yang terdapat dalam petikan.
2. Murid menyatakan maklumat yang penting daripada teks.
3. Murid membuat perbincangan ringkas tentang cara-cara menjaga kebersihan di rumah dan
kepentingannya.
Murid membina ayat berdasarkan maklumat yang diberi.
Literasi
1. Murid membaca petikan.
2. Murid menyatakan cara menjaga kebersihan di rumah.
3. Murid melengkapkan peta minda dengan maklumat yang dikumpul.
4. Murid menyenaraikan kata ganti nama diri orang dengan bimbingan guru.
REFLEKSI
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Bersih dan Sihat
STANDARD 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu
PEMBELAJARAN daripada pelbagai sumber.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenalpasti
tautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mencatat maklumat cara menggosok gigi menggunakan carta alir.
2. membaca dan memahami maklumat cara menggosok gigi yang betul mengikut turutan
berdasarkan gambar.
Literasi
1. membaca dan memahami ayat majmuk tentang cara menggosok gigi yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mengaplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kebersihan diri
iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid berkongsi maklumat tentang cara menggosok gigi dengan betul.
2. Murid meneliti gambar dan membaca maklumat tentang cara menggosok gigi dengan betul dan
bersih.
3. Murid menggunakan carta alir untuk menyusun maklumat mengikut susunan yang betul.

REFLEKSI
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Bersih dan Sihat
STANDARD 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.
PEMBELAJARAN 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. memahami dan melengkapkan ayat dengan kata hubung gabungan yang betul.
2. berbincang dan menulis pandangan tentang kebaikan makan sayur dan buah-buahan.
Literasi
1. membaca dan memahami perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan.
PENGISIAN i. Ilmu : Mengaplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kesyukuran
iii. EMK: Kreativiti
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid berkongsi maklumat tentang kebaikan memakan buah-buahan dan sayur-sayuranl.
2. Murid membaca maklumat tentang buah pisang yang diberikan.
3. Murid menggunakan kata hubung gabungan untuk melengkapkan petikan yang diberi.

REFLEKSI
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Bersih dan Sihat
STANDARD 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.
PEMBELAJARAN 4.2.2 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta mimik muka yang sesuai untuk menyatakan mesej melalui penceritaan yanh
dipersembahkan secara didik hibur.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks yang diberi.
2. mengujarkan ayat dengan betul serta mimik muka yang sesuai berdasarkan penceritaan yang
dipersembahkan.
Literasi
1. membaca dan memahami perkataan berimbuhan yang terdapat dalam petikan.
PENGISIAN i. Ilmu : Mengaplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Prihatin, bertanggungjawab
iii. EMK: Kreativiti
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membaca teks dengan bimbingan guru.
2. Murid menyatakan nilai murni yang dinyatakan dalam cerita tersebut.
3. Murid mengujarkan ayat dengan bimbingan guru untuk menyatakan nilai murni tersebut.
4. Murid mengenalpasti kata hubung gabungan yang terdapat dalam teks.
5. Murid menyenaraikan makanan yang berkhasiat.

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Mari Bersenam
STANDARD 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai
PEMBELAJARAN tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu
situasi.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. bertutur dan menyatakan sesuatu permintaan dalam perbualan secara bertatasusila.
2. membina ayat tunggal menggunakan rangkai kata yang diberikan.
Literasi
1. membina ayat tunggal menggunakan perkataan yang diberi dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mengaplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Hemah tinggi
iii. EMK: Kreativiti
BBM Lembaran
AKTIVITI 1. Murid melakonkan teks perbualan di dalam kelas.
2. Murid menyatakan permintaan berdasarkan teks perbualan yang dilakonkan.
3. Murid melengkapkan dialog dengan ayat tunggal yang sesuai.

PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Mari Bersenam
STANDARD 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia
PEMBELAJARAN yang sesuai untuk membuat penilaian yang betul.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah, dan masa dengan
betul mengikut konteks.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. memahami maklumat yang terdapat dalam teks yang dibaca.
2. memahami dan menggunakan kata sendi nama untuk membina ayat.
PENGISIAN i. Ilmu : Mengaplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Sayang akan diri
iii. EMK: Kreativiti
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membaca petikan yang diberi.
2. Murid memberi respons berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
4. Murid membina ayat menggunakan kata sendi yang terdapat dalam teks.

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Mari Bersenam
STANDARD 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea
PEMBELAJARAN sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan
maksud dengan betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menulis idea utama dan idea sampingan berdasarkan bahan grafik.
2. membaca dan memahami bahan grafik tentang faedah berbasikal.
Literasi
1. menyebut dan membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.
PENGISIAN i. Ilmu : Mengaplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Sayang akan diri
iii. EMK: Kreativiti
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid meneliti gambar.
2. Murid memberi respons berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid menyatakan faedah berbasikal berdasarkan maklumat dan bahan grafik yang dilihat.
4. Murid membina ayat berdasarkan bahan grafik dan maklumat yang diberi.

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Mari Bersenam
STANDARD 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah, dan masa dengan
PEMBELAJARAN betul mengikut konteks.
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada
bentuk ayat yang betul.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membaca, memahami dan membina ayat menggunakan kata sendi nama menunjukkan masa.
2. memahami dan menaakul gambar yang diteliti dan membina ayat menggunakan maklumat yang
diberi.
Literasi
1. melengkapkan ayat dengan kata sendi yang betul..
PENGISIAN i. Ilmu : Mengaplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Kreativiti
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid meneliti gambar.
2. Murid memberi respons berdasarkan soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid membaca maklumat yang diberi berdasarkan gambar.
4. Murid melengkapkan ayat menggunakan kata sendi yang betul.

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Sedap dan berkhasiat
FOKUS UTAMA 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
FOKUS 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
SAMPINGAN
STANDARD 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
PEMBELAJARAN menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
4.1.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menceritakan khasiat susu berdasarkan lirik lagu yang dinyanyikan.
2. menyebut dan memahami diksi lagu serta membuat aksi mengikut lirik lagu.
Literasi
1. melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul..
PENGISIAN i. Ilmu : Mengaplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Sayang akan diri
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata sendi
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid bercerita tentang cara menjaga kesihatan badan.
2. Murid membaca lirik lagu dan memahami diksi lagu.
3. Murid menyatakan cara-cara menjaga kesihatan badan berdasarkan lirik lagu yang dibaca.
4. Murid menyanyi lagu itu bersama-sama.
5. Murid membina ayat menggunakan diksi yang dipilih.

PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Sedap dan berkhasiat
FOKUS UTAMA 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
FOKUS 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.
SAMPINGAN
STANDARD 2.5.1 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan
PEMBELAJARAN yang sesuai.
3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. memahami dan membuat ramalan berdasarkan gambar yang dilihat.
2. menulis kesudahan cerita berdasarkan rangkai kata dan gambar.
Literasi
1. melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul..
PENGISIAN i. Ilmu : Menghasilkan idea-idea baharu.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kesyukuran, kerajinan
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata nama am
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membaca cerita bersama-sama.
2. Murid memberi respons berdasarkan cerita yang dibaca dan gambar yang diteliti.
3. Murid cuba melengkapkan cerita berdasarkan rangkai kata dan gambar yang diberi.
Literasi
1. Murid membaca cerita.
2. Murid memahami kandungan cerita yang dibaca.
3. Murid memberi respons berdasarkan soalan guru.
4. Murid diminta melengkapkan cerita dengan mengisi tempat kosong menggunakan perkataan
yang diberi.

PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-3.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Sedap dan berkhasiat
FOKUS UTAMA 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa
yang santun.
FOKUS 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
SAMPINGAN memberi respons dengan betul.
STANDARD 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa
PEMBELAJARAN yang santun.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk
membuat penilaian dengan betul.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menulis maklumat berbentuk pengumuman berdasarkan maklumat yang diberi.
2. membaca dan memahami maklumat yang terdapat pada papan kenyataan.
Literasi
1. melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul..
PENGISIAN i. Ilmu : Menghasilkan idea-idea baharu.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Menghargai
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata nama am
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami maklumat pada papan kenyataan.
2. Murid memberi respons pada soalan guru.
3. Murid menulis maklumat berbentuk pengumuman dengan melengkapkan ayat.
Literasi
1. Murid membaca maklumat pada papan kenyataan.
2. Murid memahami maklumat yang diberi.
3. Murid melengkapkan ayat berdasarkan maklumat yang diberi.

PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-3.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Bersih dan Sihat Amalan Kita
KANDUNGAN Sedap dan berkhasiat
FOKUS UTAMA 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
betul.
FOKUS 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
SAMPINGAN sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
STANDARD 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dalam pelbagai
PEMBELAJARAN situasi dengan betul.
1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai
tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dalam ayat.
2. menyatakan permintaan dengan perkataan dan ayat yang betul.
Literasi
1. melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul..
PENGISIAN i. Ilmu : Menghasilkan idea-idea baharu.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bekerjasama
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membaca teks perbualan.
2. Murid melengkapkan teks perbualan dengan perkataan yang sesuai.
3. Murid membina ayat dengan perkataan berimbuhan awalan meN- .
Literasi
1. Murid membaca teks perbualan.
2. Murid menggariskan perkataan berimbuhan awalan meN- yang terdapat dalam teks.
3. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan berimbuhan awalan meN- dengan betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Utamakan Keselamatan
FOKUS UTAMA 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang
jelas dan intonasi yang betul.
FOKUS 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
SAMPINGAN
STANDARD 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkata yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
PEMBELAJARAN yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.4 Membina dan menulis ayat majmuk.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menceritakan cara-cara menjaga keselamatan ketika berkebun berdasarkan cerita yang dibaca.
2. melengkapkan teks dengan kata hubung gabungan yang betul.
Literasi
1. melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mengaplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Berhati-hati
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata hubung gabungan
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membaca teks cerita.
2. Murid melengkapkan cerita dengan kata hubung yang betul.
3. Murid menceritakan cara menjaga keselamatan diri ketika berkebun berdasarkan cerita.
4. Murid menyenaraikan kata hubung lain yang terdapat dalam cerita.
Literasi
1. Murid membaca cerita.
2. Murid dibimbing untuk melengkapkan cerita dengan kata hubung yang betul.
3. Murid menceritakan cara menjaga keselamatan ketika berkebun dengan bimbingan guru.
4. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Utamakan Keselamatan
FOKUS UTAMA 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
FOKUS 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa
SAMPINGAN yang santun.
STANDARD 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan
PEMBELAJARAN maksud dengan betul.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa
yang santun.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membaca, memahami dan menaakul maklumat yang terdapat dalam pengumuman.
2. menulis maklumat berbentuk pengumuman menggunakan maklumat yang diberi dengan
menegaskan kesantunan bahasa.
Literasi
1. melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mengaplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Patuh
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Ayat tunggal / ayat majmuk
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membaca pengumuman yang diberi.
2. Murid memahami maklumat yang terdapat dalam pengumuman.
3. Murid menulis pengumuman sendiri menggunakan maklumat yang diberi.
Literasi
1. Murid membaca pengumuman yang diberi.
2. Murid memberi respons berdasarkan soalan yang dikemukakan.
3. Murid melengkapkan pengumuman dengan perkataan yang diberi.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Utamakan Keselamatan
FOKUS UTAMA 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.
FOKUS 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.
SAMPINGAN
STANDARD 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.
PEMBELAJARAN 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu
situasi.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menghasilkan penulisan secara berpandu dengan kreatif menggunakan maklumat yang diberi.
2. membina ayat tunggal berdasarkan situasi dalam gambar.
Literasi
1. melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Menyusun dan menghuraikan idea.
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Berwaspada, rasional
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Ayat tunggal
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid meneliti gambar yang diberi.
2. Murid membaca maklumat yang diberi.
3. Murid mengaitkan cerita dan gambar yang dilihat.
4. Murid memahami situasi cerita dan cuba melengkapkan cerita menggunakan maklumat yang
diberi.
Literasi
1. Murid meneliti gambar.
2. Murid membaca maklumat yang diberi.
3. Murid memberi respons kepada soalan guru berdasarkan gambar dan maklumat yang diberi.
4. Murid melengkapkan ayat menggunakan perkataan yang betul dengan bimbingan guru.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Hobi Saya
FOKUS UTAMA 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.
FOKUS 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan
kemas.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan
mengikut konteks.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan untuk melengkapkan karangan.
2. memahami kata ganti diri .
Kemahiran Literasi
1. membina 5 ayat tunggal tentang sahabat.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Kasih sayang
/EMK iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata Ganti Nama Diri
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan.
Kemahiran Literasi
1. Murid diminta menulis maklumat tentang sahabat mereka dalam bentuk grafik.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal bagi setiap maklumat.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN

KELAS/MASA 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Sahabat Saya
FOKUS 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.
UTAMA
FOKUS 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
SAMPINGAN
STANDARD PEMBELAJARAN:
3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut
konteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan untuk melengkapkan karangan.
2. memahami kata ganti diri
Kemahiran Literasi
1. membina 5 ayat tunggal tentang sahabat.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM ii. Nilai : Kasih sayang
/EMK iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata Ganti Nama Diri
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda yang dibuat oleh guru untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat yang ringkas dan mudah.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan.
Kemahiran Literasi
1. Murid diminta menulis maklumat tentang sahabat mereka dalam bentuk grafik.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal bagi setiap maklumat.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Utamakan Keselamatan
FOKUS UTAMA 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
betul.
FOKUS 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
SAMPINGAN memberi respons dengan betul.
STANDARD 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul.
PEMBELAJARAN 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia
yang sesuai untuk membuat penilaian yang betul.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. memahami dan membina ayat menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi.
2. membaca dan memahami maklumat yang diberi dan membuat penilaian sendiri berdasarkan
maklumat tersebut.
Literasi
1. melengkapkan ayat dengan perkataan yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Hemah tinggi
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata ganda penuh
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membaca teks perbualan.
2. Murid memahami maksud kata ganda penuh dan penggunaannya dalam ayat.
3. Murid memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam teks.
4. Murid membuat penilaian tentang teks perbualan yang dibaca.
Literasi
1. Murid membaca teks perbualan.
2. Murid menulis kata ganda penuh dalam teks.
3. Murid memahami maksud kata ganda penuh tersebut.
4. Murid melengkapkan ayat dengan kata ganda penuh tersebut.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Hobi Saya
FOKUS UTAMA 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.
FOKUS 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan
kemas.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan
mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan untuk melengkapkan karangan.
2. memahami kata ganti diri .
Kemahiran Literasi
1. membina 5 ayat tunggal tentang hobi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kegigihan
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata Ganti Nama Diri
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan.
Kemahiran Literasi
1. Murid diminta menulis maklumat tentang hobi mereka dalam bentuk grafik.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal bagi setiap maklumat.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Jaga Keselamatan
FOKUS UTAMA 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumbar
dengan tepat secara bertatasusila.
FOKUS 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam
SAMPINGAN pelbagai bahan dengan betul.
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan
maksud dengan betul.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. berbicara tentang kepentingan mematuhi peraturan jalan raya.
2. membaca, memahami dan menaakul maklumat yang terdapat dalam poster
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal berdasarkan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Ayat tunggal dan ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid meneliti gambar yang dilihat.
2. Murid berbual berdasarkan gambar tersebut.
3. Murid memindahkan maklumat dalam bentuk ayat.
4. Murid menulis ayat tersebut dalam bentuk perenggan.
Kemahiran Literasi
1. Murid meneliti gambar yang dilihat.
2. Murid memberi respons kepada soalan guru.
3. Murid dibimbing untuk memindahkan maklumat yang diperolehi.
4. Murid mengisi tempat kosong untuk melengkapkan ayat.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Utamakan Keselamatan
FOKUS UTAMA 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.
FOKUS 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumbar
SAMPINGAN dengan tepat secara bertatasusila.
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 4.3.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk
mengenali watak secara didik hibur.
1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang sesuai secara
bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mengujarkan dan melakonkan dialog secara didik hibur.
2. berbicara tentang cara penggunaan palam dan soket dan bahayanya kuasa elektrik kepada
manusia.
Kemahiran Literasi
1. membaca dan memahami tentang penggunaan barang elektrik dengan selamat.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Berhati-hati
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata seru
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dialog bersama-sama.
2. Murid melakonkan watak secara berpasangan.
3. Murid membincangkan maklumat tentang mesej yang disampaikan bersama-sama.
4. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca dialog dengan bimbingan guru.
2. Murid cuba melakonkan dialog secara berpasangan.
3. Murid diterangkan tentang cara penggunaan palam dan soket.
4. Murid diterangkan tentang bahayanya kuasa elektrik kepada manusia.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Menjaga Keselamatan
FOKUS UTAMA 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam
pelbagai bahan dengan betul.
FOKUS 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada
bentuk ayat yang betul.
3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan
kemas.
KEMAHIRAN
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam gambar untuk memindahkan maklumat
dalam bentuk ayat.
2. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk menggunakan maklumat yang diperolehi dalam bentuk
perenggan.
Kemahiran Literasi

PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran


KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata seru
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dialog bersama-sama.
2. Murid melakonkan watak secara berpasangan.
3. Murid membincangkan maklumat tentang mesej yang disampaikan bersama-sama.
4. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang sesuai.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca dialog dengan bimbingan guru.
2. Murid cuba melakonkan dialog secara berpasangan.
3. Murid diterangkan tentang cara penggunaan palam dan soket.
4. Murid diterangkan tentang bahayanya kuasa elektrik kepada manusia.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Jaga Keselamatan
FOKUS UTAMA 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.
FOKUS 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
SAMPINGAN betul.
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu dan
betul.
2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dalam
sesuatu situasi.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menulis karangan berpandu berdasarkan panduan yang diberi tentang tali pinggang keledar.
2. membaca teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang tepat.
Kemahiran Literasi
1. melengkapkan ayat dengan perkataan yang diberi supaya menjadi sebuah petikan teks.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Ayat tunggal dan ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang tepat.
2. Murid membincangkan kandungan teks yang dibaca.
3. Murid memberi respons kepada soalan guru.
4. Murid menghasilkan sebuah karangan berpandu berdasarkan maklumat yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid dibimbing membaca teks dengan sebuatan yang betul dan intonasi yang tepat.
2. Murid memahami kandungan teks.
3. Murid melengkapkan teks dengan perkataan yang betul dan tepat.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Keselamatan di pusat membeli-belah
FOKUS UTAMA 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumbar
dengan tepat secara bertatasusila.
FOKUS 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk
SAMPINGAN memberi respons dengan betul.
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat terseurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk
membuat penilaian dengan betul.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. berbicara tentang situasi pusat membeli-belah.
2. membaca dan menyatakan maklumat yang terdapat pada poster.
Kemahiran Literasi
1. melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Ayat tunggal
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dan menyatakan maklumat yang terdapat pada poster.
2. Murid berbicara tentang situasi di pusat membeli-belah.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca maklumat dalam poster.
2. Murid memberi respons kepada soalan guru.
3. Murid melengkapkan ayat.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Jaga Keselamatan
FOKUS UTAMA 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
betul.
FOKUS 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dalam pelbagai
situasi dengan betul.
3.2.7 Menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menyenaraikan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dengan betul.
menulis rangkai kata dalam bentuk tulisan berangkai.
Kemahiran Literasi
1. melengkapkan ayat dengan perkataan berimbuhan yang diberi dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Berhati-hati
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang tepat.
2. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan yang terdapat
dalam teks.
3. Murid membina ayat dengan perkataan berimbuhan yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid dibimbing membaca teks dengan sebuatan yang betul dan intonasi yang tepat.
2. Murid memahami kandungan teks yang dibaca.
3. Murid diminta menggariskan perkataan berimbuhan awalan meN- yangterdapat dalam teks.
4. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan berimbuhan awalan meN- yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS / MASA BM 3K(1.10-2.10), 3A(3.10-4.10), 3V(4.30-5.30)
TAJUK ULANG KAJI
AKTIVITI
1. Murid diberi latihan ringkas berkaitan tajuk-tajuk yang
telah dipelajari.
2. Murid diminta memberi jawapan secara spontan.
3. Jawapan murid dinilai dan dibetulkan.
4. Murid memahami kesalahan yang telah dilakukan.
5. Murid diberi latihan yang seterusnya.

PENILAIAN

IMPAK
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Keselamatan di Pusat Beli-Belah
FOKUS UTAMA 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat
membaca.
FOKUS 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
SAMPINGAN dan ayat yang betul.
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu
pengetahuan, kosa kata umum dan kosa kata istilah.
1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan
tepat.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca teks dan mempelajari makna perkataan baharu.
2. mendengar, memahami dan menyebut frasa yang dibaca dalam teks.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat menggunakan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Berhati-hati, bertanggungjawab
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kosa kata (promosi, lelong, stok, troli, kaunter)
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks dengan sebutan yang betul dan intonasi yang tepat.
2. Murid mendengar, memahami dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam teks.
3. Murid mencari makna kosa kata umum dan kosa kata istilah merujuki kamus.
Kemahiran Literasi
1. Murid dibimbing membaca teks dengan sebuatan yang betul dan intonasi yang tepat.
2. Murid memahami kandungan teks yang dibaca.
3. Murid mendengar, memahami dan menyebut frasa dalam teks.
4. Murid dibimbing menggunakan kamus untuk mencari makna perkataan.
5. Murid dibimbing membina ayat menggunakan kosa kata yang diberi berdasarkan gambar yang
diteliti.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Keselamatan di Pusat Beli-Belah
FOKUS UTAMA 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.
FOKUS 5.2 Memahami dan menggunakan pembetukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan
SAMPINGAN betul.
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.8.1 mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan dan tanda baca
dengan betul.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dalam pelbagai
situasi dengan betul.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. mengedit dan memurnikan teks dengan betul.
memahami dan mennggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dengan betul.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat menggunakan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Berhati-hati, rasional
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks.
2. Murid mengedit dan memurnikan teks setelah membaca teks.
3. Murid memahami kandungan teks dan membina ayat bagi perkataan berimbuhan awalan meN-
dan imbuhan apitan.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks.
2. Murid dibimbing untuk mengedit dan memurnikan teks.
3. Murid menggaris perkataan berimbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan.
4. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan berimbuhan yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Keselamatan
KANDUNGAN Keselamatan di Pusat Beli-Belah
FOKUS UTAMA 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui
lakonan secara didik hibur.
FOKUS 2.5 Membaca, memahami dan menaakul yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu
perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan dengan
betul.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. membaca, memahami dan menaakul teks perbualan berdasarkan bahan grafik dengan betul.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat menggunakan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Hemah tinggi, rasional
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Membina ayat
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks perbualan.
2. Murid menaakul bahan grafik dan menyatakan mesej yang disampaikan.
3. Murid menyebut contah papan tanda yang terdapat di pusat beli-belah.
Literasi
1. Murid membaca teks perbualan.
2. Murid memahami kandungan teks.
3. Murid menjawab soalan guru.
4. Bimbing murid memahami mesej yang terdapat pada tanda.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Saya sepasang kasut sukan
FOKUS UTAMA 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.
FOKUS 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan
kemas.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan
mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan untuk melengkapkan karangan.
2. memahami kata ganti diri .
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal tentang kasut sukan.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kegigihan
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata Ganti Nama Diri
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan.
Kemahiran Literasi
1. Murid diminta menulis maklumat tentang kasut sukan dalam bentuk grafik.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal bagi setiap maklumat.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Saya seutas jam tangan
FOKUS UTAMA 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.
FOKUS 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan
kemas.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan
mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan untuk melengkapkan karangan.
2. memahami kata ganti diri .
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal tentang jam tangan.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kegigihan
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata Ganti Nama Diri
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan.
Kemahiran Literasi
1. Murid diminta menulis maklumat tentang jam tangan dalam bentuk grafik.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal bagi setiap maklumat.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Semangat Muhibah
KANDUNGAN Halaman Indah
FOKUS UTAMA 1.6
FOKUS 3.6
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang sesuai secara
bertatasusila.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa
yang santun.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menyampaikan maklumat yang tersurat berdasarkan pengumuman yang diberi dengan jelas.
2. melengkapkan teks perbualan menggunakan pengumuman yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bermuafakat
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kosa kata ( jamuan, pameran, jualan, khidmat nasihat)
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dan berbicara berdasarkan pengumuman yang diberi.
2. Murid memahami kandungan pengumuman dengan betul.
3. Murid melengkapkan ayat dengan maklumay yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca dan memahami maklumat yang terdapat pada pengumuman.
2. Murid memberi respons kepada soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid menulis maklumat yang diperlukan dengan tepat.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Semangat Muhibah
KANDUNGAN Halaman Indah
FOKUS UTAMA 2.6
FOKUS 3.2
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan bukan sastera untuk menimbulkan
keseronokan.
3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan
kemas.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca maklumat tentang kolam ikan daripada internet dalam buku teks.
2. menulis ayat untuk menjawab soalan pemahaman yang dikemukakan dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nila: Bekerjasama
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kosa kata ( minggu, bermutu, kukuh, lasak)
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dan membincangkan maklumat yang terdapat dalam internet.
2. Minta murid memberi pandangan untuk menghiaskan kolam ikan.
3. Murid menjawab soalan yang dikemukakan dengan ayat yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam internet.
2. Murid memberi respons kepada soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid menjawab soalan pemahaman dengan betul.
4. Murid melukis kolam ikan masing-masing.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Semangat Muhibah
KANDUNGAN Halaman Indah
FOKUS UTAMA 3.8
FOKUS 2.3
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan,
dan tanda baca dengan betul.
2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelasdan intonasi yang
betul.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan,
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. mengedit dan memurnikan teks yang dibaca.
2. membaca pelbagai jenis pola ayat dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Bekerjasama
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kosa kata ( menghias, menggunting, menimbus, menggali, menanggalkan, memasukkan)
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks, mengedit dan memurnikan teks yang dicetak berwarna.
2. Murid membincangkan kandungan teks yang dibaca bersama-sama.
3. Murid membina ayat menggunakan perkataan yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks bersama-sama.
2. Guru membimbing murid membetulkan kesalahan ejaan dan tanda baca.
3. Murid menyalin ayat yang telah diedit ke dalam buku latihan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Semangat Muhibah
KANDUNGAN Halaman Indah
FOKUS UTAMA 5.3
FOKUS 2.2
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal dengan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. memahami dan membina ayat menggunakan maklumat yang diberi.
2. membaca dan memahami ayat yang dibina dalam perenggan.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Bekerjasama
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Ayat tunggal
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid memahami struktur pembinaan ayat tunggal.
2. Murid memahami maklumat yang diberi untuk membina ayat tunggal.
3. Murid dibimbing membina ayat tunggal dalam perenggan.
Kemahiran Literasi
1. Murid memahami struktur pembinaan ayat tunggal.
2. Murid diberi beberapa perkataan mudah.
3. Murid dibimbing membina ayat.
4. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang dipilih.
5. Murid membaca ayat yang telah dilengkapkan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Semangat Muhibah
KANDUNGAN Saling Membantu
FOKUS UTAMA 1.7
FOKUS 3.5
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. berbincang tentang berita kebakaran yang dibaca menggunakan perkataan dan frasa yang
sesuai.
2. mencatat maklumat mengikut susunan yang betul.
Literasi
1. membina dan menulis ayat tunggal dengan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Bekerjasama
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Imbuhan awalan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca berita kebakaran yang terdapat dalam buku teks.
2. Murid mengetahui punca kebakaran daripada berita yang dibaca.
3. Murid turut membaca notis yang terdapat dalam buku teks.
4. Murid menyusun maklumat mengikut urutan dan maklumat berdasarkan notis yang dibaca.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca berita kebakaran bersama-sama.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid dibimbing menyusun maklumat mengikut urutan yang betul berdasarkan notis yang
dibaca.
4. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan yang diberi.

PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Semangat Muhibah
KANDUNGAN Saling Membantu
FOKUS UTAMA 2.2
FOKUS 5.2
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat
daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dalam pelbagai
situasi dengan betul.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca teks berita dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran
daripada berita yang dibaca.
2. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan yang betul mengikut
situasi yang diberi.
Literasi
1. menyebut , membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan yang terdapat dalam teks
berita yang dibaca.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Bekerjasama, baik hati
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca berita kebakaran yang terdapat dalam buku teks.
2. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan dan apitan yang terdapat dalam berita.
3. Murid memahami perkataan berimbuhan yang dibaca.
4. Murid melengkapkan ayat dengan imbuhan yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca berita kebakaran bersama-sama.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid dibimbing mengenal pasti perkataan berimbuhan awalan meN- yang terdapat dalam teks
berita.
4. Murid membaca dan memahami perkataan yang dibaca.

PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Semangat Muhibah
KANDUNGAN Saling Membantu
FOKUS UTAMA 3.3
FOKUS 1.3
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.
1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menulis jawapan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.
2. memberi respons berdasarkan teks yang dibaca.
Literasi
1. membaca dan memahami teks dialog yang dibaca.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kejiranan
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata Tanya (mengapakah, apakah, siapakah, di manakah)
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dialog secara berpasangan.
2. Murid memahami kandungan teks yang dibaca.
3. Murid memberi respons berdasarkan soalan guru.
4. Murid menjawab soalan pemahaman.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks dialog secara berpasangan.
2. Murid memberi respons kepada soalan guru.
3. Murid memahami soalan pemahaman yang dikemukakan.
4. Murid memilih jawapan yang betul daripada jawapan yang diberi oleh guru.
5. Murid menulis jawapan yang lengkap.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Semangat Muhibah
KANDUNGAN Bekerjasama Amalan Mulia
FOKUS UTAMA 1.7
FOKUS 5.1
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang cerita yang dibaca dengan frasa yang sesuai
secara bertatasusila.
2. memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia.
Literasi
1. membaca dan memahami cerita yang dibaca.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Bekerjasama
iii. EMK: Menokok tambah idea
SIS. BAHASA Kata nama khas merujuk hidup bukan manusia (Sang Kambing, Sang Keldai, Sang Kuda, Sang
Gagak)
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca cerita binatang.
2. Murid berbincang dan mengemukakan pendapat tentang cerita yang dibaca.
3. Murid memahami kata nama khas merujuk hidup bukan manusia.
4. Murid menyenaraikan kata nama khas yang terdapat dalam teks.
5. Murid melengkapkan cerita dengan kata nama khas yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca cerita binatang.
2. Murid memahami cerita yang dibaca.
3. Murid menyenaraikan watak binatang yang terdapat dalam cerita.
4. Murid memahami kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dan penggunaannya.
5. Murid dibimbing untuk melengkapkan cerita dengan jawapan yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Semangat Muhibah
KANDUNGAN Bekerjasama Amalan Mulia
FOKUS UTAMA 3.3
FOKUS 5.2
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan
dengan betul.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membina ayat berdasarkan maklumat dan gambar yang diberi dalam satu perenggan.
2. memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul.
Literasi
1. membina dan menulis ayat ringkas berdasarkan maklumat dan gambar yang dilihat.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Bekerjasama
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata ganda penuh (belon-belon, kayu-kayu, murid-murid, guru-guru, buku-buku)
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca petikan bersama-sama.
2. Murid melengkapkan cerita dengan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan maklumat yang
diberi.
3. Murid menyenaraikan kata ganda penuh yang terdapat dalam petikan.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca petikan.
2. Murid memahami kandungan petikan.
3. Murid menggunakan maklumat dan gambar yang diberi untuk membina ayat .
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Semangat Muhibah
KANDUNGAN Bekerjasama Amalan Mulia
FOKUS UTAMA 2.2
FOKUS 3.5
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.
KEMAHIRAN 3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.
2. mencatat frasa berdasarkan petikan yang dibaca.
Literasi
1. membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding berdasarkan
petikan yang dibaca.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Bekerjasama
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Diftong, vokal berganding, digraf, konsonan bergabung
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca petikan bersama-sama.
2. Murid diminta menyenaraikan frasa-frasa yang mengandungi diftong, digaf, vokal berganding
dan konsonan bergabung.
3. Murid mencatat maklumat dalam bentuk jadual.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca petikan.
2. Murid diberi contoh frasa diftong, digraf, vokal berganding dan konsonan bergabung.
3. Murid dibimbing untuk menyenaraikan frasa dalam bentuk jadual berdasarkan frasa yang
terdapat dalam teks.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Semangat Muhibah
KANDUNGAN Bekerjasama Amalan Mulia
FOKUS UTAMA 5.3
FOKUS 2.6
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda
baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.
2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu
pengetahuan, kosa kata umum dan kosa kata istilah.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. memahami dan membina ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya dengan betul.
2. membaca cerita dan mempelajari kosa kata umum yang terdapat dalam cerita tersebut.
Literasi
1. membaca cerita dan memahami kandungan cerita yang dibaca.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Bekerjasama
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata Tanya
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami cerita.
2. Murid mencari makna kosa kata umum yang terdapat dalam cerita.
3. Murid membina ayat tanya berdasarkan jawapan yang diberi.
4. Murid membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca cerita.
2. Murid memahami kandungan cerita dengan bimbingan guru.
3. Murid memberi respons kepada soalan guru berdasarkan cerita yang dibaca.
4. Murid menulis beberapa perkataan di dalam buku.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Negaraku Unik
KANDUNGAN Permainan Rakyat
FOKUS UTAMA 1.2
FOKUS 5.1
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut pelbagai jenis frasa dalam ayat dengan betul dan
tepat.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul mengikut
konteks.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. memahami dan menyebut pelbagai jenis frasa yang dibaca dengan betul.
2. membina ayat menggunakan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul.
Literasi
1. membaca dan memahami cara bermain permainan tingting berdasarkan gambar yang diteliti.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Keadilan
iii. EMK: Kreativi dan inovasi
SIS. BAHASA Kata Adjektif (ukuran dan bentuk)
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks perbualan tentang permainan tingting.
2. Murid memahami cara bermain permainan ini.
3. Murid menyenaraikan kata adjektif ukuran dan bentuk yang terdapat teks.
4. Murid melengkapkan ayat dengan kata adjektif yang betul mengikut situasi yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks perbualan.
2. Murid memahami cara bermain permainan ini.
3. Murid membuat jadual dan menyenaraikan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan bimbingan
guru.
4. Murid melengkapkan ayat dengan kata adjektif yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (3.10-4.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Negaraku Unik
KANDUNGAN Permainan Rakyat
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan
tepat.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat
daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menulis perkataan berimbuhan awalan yang akhiran.
2. membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan sebutan yang betul.
Literasi
1. membaca petikan tentang permainan bulu ayam.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Semangat bermasyarakat
iii. EMK: Kreativi dan inovasi
SIS. BAHASA Imbuhan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks tentang permainan sepak bulu ayam dan sepak raga.
2. Murid memahami teks yang dibaca.
3. Murid memberi respons kepada soalan guru berdasarkan teks yang dibaca.
4. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan dan perkataan berimbuhan akhiran.
5. Murid melengkapkan teks.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks bersama-sama.
2. Murid memahami cara bermain sepak bulu ayam.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Sekolah saya
FOKUS UTAMA 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.
FOKUS 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan
kemas.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan
mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat tunggal dan ayat majmuk dalam perenggan untuk melengkapkan karangan.
2. memahami kata ganti diri .
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal tentang sekolah.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kegigihan
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata Ganti Nama Diri
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan.
Kemahiran Literasi
1. Murid diminta menulis maklumat tentang sekolah dalam bentuk grafik.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal bagi setiap maklumat.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Semangat Muhibah
KANDUNGAN Wau Bulan
FOKUS UTAMA 5.3
FOKUS 2.6
SAMPINGAN
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda
baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.
2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu
pengetahuan, kosa kata umum dan kosa kata istilah.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. memahami dan membina ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya dengan betul.
2. membaca petikan dan mempelajari kosa kata umum yang terdapat dalam teks tersebut.
Literasi
1. membaca teks dan memahami kandungan teks yang dibaca.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Bekerjasama
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata Tanya
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca dan memahami teks.
2. Murid mencari makna kosa kata umum yang terdapat dalam teks.
3. Murid membina ayat tanya berdasarkan jawapan yang diberi.
4. Murid membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca cerita.
2. Murid memahami kandungan teks dengan bimbingan guru.
3. Murid memberi respons kepada soalan guru berdasarkan bahan yang dibaca.
4. Murid menulis beberapa perkataan di dalam buku.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (3.10-4.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Negaraku Unik
KANDUNGAN Makanan Rakyat
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul.
5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya menggunakan tanda baca yang betul dalam
pelbagai situasi dan konteks.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap ayat perintah jenis permintaan dan
jenis suruhan dengan betul.
2. membina ayat tanya dengan kata tanya yang betul mengikut konteks dan situasi.
Literasi
1. membaca tells perbualan dan memahami kandungan yang dibaca.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Perpaduan
iii. EMK: Kreativi dan inovasi
SIS. BAHASA Kata tanya
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks perbualan yang belum dilengkapkan.
2. Murid memahami kandungan teks itu.
3. Bimbing murid menggunakan kata tanya yang sesuai.
4. Murid membina ayat tanya.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca perbualan.
2. Murid memahami kandungan teks.
3. Murid membaca secara berpasangan.
4. Murid menyenaraikan kata tanya yang terdapat dalam teks.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Negaraku Unik
KANDUNGAN Makanan Rakyat
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran dengan tepat.
2.4.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk
membuat penilaian dengan betul.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.
2. membaca contoh maklumat bercetak daripada internet dan memahami kandungan maklumat
tersebut.
Literasi
1. membaca dan memahami maklumat yang dibaca.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kesyukuran
iii. EMK: Kreativi dan inovasi
SIS. BAHASA Perkataan berimbuhan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks tentang makanan tradisional masyarakat Cina.
2. Murid memahami maklumat yang tersurat dalam teks ini.
3. Murid mengambil imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan
akhiran.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks.
2. Murid menggunakan peta minda untuk mencatatkan maklumat yang tersurat dalam teks.
3. Murid mengambil imlak perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan akhiran.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Negaraku Unik
KANDUNGAN Makanan Rakyat-Nasi Daun Pisang
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dalam pelbagai
situasi dengan betul.
1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap
arahan berdasarkan ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menggunakan imbuhan awalan dan imbuhan apitan dengan betul.
2. memberi respons yang sesuai terhadap ayat perintah.
Literasi
1. membaca dan memahami maklumat yang dibaca.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Semangat bermasyarakat
iii. EMK: Kreativi dan inovasi
SIS. BAHASA Perkataan berimbuhan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks bersama-sama.
2. Murid memahami teks yang dibaca.
3. Murid dibimbing untuk melengkapkan teks dengan imbuhan apitan yang betul.
4. Murid membina ayat menggunakan perkataan berimbuhan apitan.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks.
2. Murid memahami kandungan teks.
3. Murid memberi respons terhadap ayat perintah.
4. Murid dibimbing menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan dan apitan.
5. Murid melengkapkan ayat dengan perkataan berimbuhan yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Negaraku Unik
KANDUNGAN Tarian Tradisional
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara bersoal jawab.
5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda
baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. memberi respons secara bersoal jawab.
2. membina ayat tanya menggunakan kata tanya dengan betul berdasarkan maklumat yang
terdapat dalam dialog.
Literasi
1. membaca dan memahami maklumat yang dibaca.
PENGISIAN i. Ilmu : Peka kepada persekitaran
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Bertanggungjawab
iii. EMK: Kreativi dan inovasi
SIS. BAHASA Ayat tanya
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks perbualan secara berpasangan.
2. Murid membina ayat tanya menggunakan kata tanya yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks perbualan.
2. Murid dibimbing membina ayat tanya menggunakan kata tanya yang sesuai.

PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Negaraku Unik
KANDUNGAN Tarian Tradisional-Tarian Asyik
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai jenis pola ayat dengan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca teks dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2. menggunakan kata hubung yang tepat untuk membina ayat.
Literasi
1. membaca dan memahami maklumat yang dibaca.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kasih saying, taat setia
iii. EMK: Kreativi dan inovasi
SIS. BAHASA Kata hubung gabungan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks petikan.
2. Murid memahami kandungan teks.
3. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru berdasarkan teks.
4. Murid menyenaraikan kata hubung yang terdapat dalam teks.
5. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks petikan.
2. Murid memberi respons terhadap soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid menulis kata hubung yang terdapat dalam teks dengan bimbingan guru.
4. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Negaraku Unik
KANDUNGAN Tarian Tradisional-Tarian Magunatip
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber untuk membuat susunan.
2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan
maksud dengan betul.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menyusun maklumat dengan urutan yang betul berdasarkan teks yang dibaca.
2. menyatakan maksud yang betul berdasarkan gambar yang dilihat.
Literasi
1. membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Bekerjasama
iii. EMK: Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami
SIS. BAHASA Kata hubung gabungan/ Imbuhan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks tentang tarian tradisional.
2. Murid meneliti gambar yang terdapat dalam teks tersebut.
3. Murid menyusun maklumat berdasarkan gambar dan teks dalam bentuk carta alir.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks petikan.
2. Murid memahami teks dengan bimbingan guru.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan dan perkataan berimbuhan akhiran.
4. Murid membaca perkataan-perkataan tersebut.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Negaraku Unik
KANDUNGAN Tarian Tradisional-
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun
yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.
2.6.1Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan,
kosa kata umum dan kosa kata istilah.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. melafazkan pantun secara didik hibur dan memahami maksud pantun tersebut.
2. belajar kosa kata baharu.
Literasi
1. membina dua ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Patriotisme
iii. EMK: Kreativi dan inovasi
SIS. BAHASA
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid melafazkan pantun secara didik hibur.
2. Murid menyatakan maksud pantun yang dilafazkan.
3. Murid mencari makna kosa kata yang terdapat dalam pantun.
Kemahiran Literasi
1. Murid melafazkan pantun dengan bimbingan guru.
2. Murid memberi respons terhadap soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid belajar kosa kata yang baharu.
4. Murid membina ayat tunggal menggunakan kosa kata tersebut.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3K (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Malaysia Tanah Airku
KANDUNGAN Warisan Negara
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul.
4.3.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk
mengenali watak secara didik hibur.
KEMAHIRAN 5.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan
LITERASI berimbuhan akhiran.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. mendengar dan memberi respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul.
2. mengujarkan dialog dengan bahasa badan yang betul melalui lakonan.
Literasi
1. membina dua ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Menghargai
iii. EMK: Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami
SIS. BAHASA Imbuhan awalan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid melakonkan watak dalam teks perbualan dengan bahasa badan yang betul.
2. Murid memberi respons untuk menyampaikan pesanan berdasarkan teks perbualan yang
dilakonkan.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan yang terdapat dalam teks.
4. Murid membina dua ayat secara spontan menggunakan perkataan yang disenaraikan.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks perbualan secara berpasangan.
2. Murid memberi respons kepada soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan yang terdapat dalam teks.
4. Murid membina tiga ayat menggunakan perkataan berimbuhan awalan yang disenaraikan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Malaysia Tanah Airku
KANDUNGAN Warisan Negara – Istana Negara di Jalan Istana
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti
pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas, dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
KEMAHIRAN 5.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan
LITERASI berimbuhan akhiran.
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca dan memindahkan maklumat tentang istana Negara dengan betul.
2. bercerita tentang maklumat yang diperolehi tentang istana Negara yang dibaca dengan betul.
Literasi
1. membina dua ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Cinta akan negara
iii. EMK: Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami
SIS. BAHASA Imbuhan awalan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat tentang istana Negara.
2. Murid memberi respons terhadap soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid mencatat maklumat yang dikumpul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks.
2. Murid memberi respons kepada soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan yang terdapat dalam teks.
4. Murid membina tiga ayat menggunakan perkataan berimbuhan awalan yang disenaraikan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Malaysia Tanah Airku
KANDUNGAN Warisan Negara – Stadium Merdeka
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu
daripada pelbagai sumber.
2.4.1 Membaca dan memahami maklumat daripada sesuatu bahan multimedia untuk mengenal pasti
pertautan idea dan memindahkan maklumat dalam pelbagai bentuk.
KEMAHIRAN 5.2 Membina dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhir.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. mencatat maklumat mengikut susunan yang betul berdasarkan sumber.
2. membaca maklumat daripada bahan multimedia tentang Stadium Merdeka .
Literasi
1. membina dua ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Patriotisme
iii. EMK: Menyusun idea secara tersusun dan mudah difahami
SIS. BAHASA Imbuhan awalan, imbuhan akhiran
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat daripada internet.
2. Murid menyusun maklumat berdasar teks yang dibaca.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan yang terdapat dalam teks.
4. Murid membina dua ayat secara spontan menggunakan perkataan yang disenaraikan.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca secra teks.
2. Murid memberi respons kepada soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan dan akhiran yang terdapat dalam teks.
4. Murid membina tiga ayat menggunakan perkataan berimbuhan awalan yang disenaraikan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Malaysia Tanah Airku
KANDUNGAN Malaysia Berjaya
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai
situasi secara bertatasusila.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah dan masa dengan
betul mengikut kaonteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. bertutur tentang kajayaan Datuk Nicol Ann David dengan frasa yang betul.
2. membina ayat menggunakan kata sendi dengan betul mengikut konteks.
Literasi
1. membina dua ayat tunggal menggunakan kata sendi yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: cinta akan negara
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Kata sendi
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks perbualan secara berpasangan.
2. Murid bertutur tentang kejayaan Datuk Nicol Ann David berdasarkan maklumat yang diberi.
3. Murid melengkapkan ayat dengan kata sendi yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleg guru.
3. Murid membina ayat tunggal menggunakan kata sendi yang diberi.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Malaysia Tanah Airku
KANDUNGAN Malaysia Berjaya – Kejayaan PROTON
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat tersurat daripada sesuatu bahan multimedia untuk
membuat penilaian dengan betul.
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca maklumat tentang kejayaan Proton dan Litar Antarabangsa Sepang.
2. membincang dan mengemukakan pendapat tentang teks yang dibaca dengan perkataan yang
betul.
Literasi
1. menyebut dan membaca tiga perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Berbangga
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Kata nama khas
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat tentang Proton dan Litar Antarabangsa Sepang.
2. Murid mengemukakan pendapat kereta Proton yang dikeluarkan.
3. Murid melengkapkan teks perbualan dengan perkataan dan frasa yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru berdasarkan petikan yang dibaca.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan dan akhiran daripada petikan yang dibaca.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Malaysia Tanah Airku
KANDUNGAN Malaysia Berjaya – Teknologi Angkasa Lepas
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea
sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia
yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menulis idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks yang dibaca.
2. membaca dan melengkapkan maklumat tentang teknologi angkasa lepas dalam bentuk e-mel.
Literasi
1. menyebut dan membaca tiga perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Hemah tinggi
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Kata nama khas
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat tentang Teknologi Angkasa Lepas.
2. Murid membincangkan maklumat yang diperolehi daripada petikan yang dibaca.
3. Murid melengkapkan e-mel dengan menulis idea utama dan idea sampingan.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru berdasarkan petikan yang dibaca.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan dan akhiran daripada petikan yang dibaca.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Malaysia Tanah Airku
KANDUNGAN Malaysia Berjaya
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 4.1.2 Menyebut dan memahami diksi dan lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur.
2.6.1Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambahkan ilmu pengetahuan,
kosa kata umum dan kosa kata istilah.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menyebut lirik lagu dan menyanyi lagu tersebut.
2. membaca dan mencari makna perkataan yang terdapat dalam lirik lagu.
Literasi
1. membaca lirik lagu dan mencari makna perkataan.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Patriotisme
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Kata nama khas
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca lirik lagu.
2. Murid mencari makna perkataan menggunakan kamus.
3. Murid menyanyi bersama-sama.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca lirik lagu.
2. Murid mencari makna perkataan menggunakan kamus dengan bimbingan guru.
3. Murid menyanyi bersama-sama.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Malaysia Tanah Airku
KANDUNGAN Anak Malaysia
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat dalam pelbagai
situasi secara bertatasusila.
2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada
bentuk ayat yang betul.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menggunakan kata panggilan yang tepat mengikut situasi.
2. memindahkan maklumat yang dibaca dalam bentuk ayat dengan betul.
Literasi
1. menyebut dan membaca tiga perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Patriotisme
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Kata Panggilan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat tentang Dato’ Jimmy Choo.
2. Murid mengenal pasti kata panggilan yang digunakan dalam petikan.
3. Murid menggunakan maklumat yang diberi untuk melengkapkan ayat perbualan.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca maklumat yang diberi.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru berdasarkan petikan yang dibaca.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan dan akhiran daripada petikan yang dibaca.
4. Murid membina ayat menggunakan perkataan tersebut.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Malaysia Tanah Airku
KANDUNGAN Anak Malaysia-Chef Wan
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia
yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca maklumat tentang Chef Wan.
2. menulis jawapan bagi soalan pemahaman berdasarkan petikan yang dibaca.
Literasi
1. menyebut dan membaca tiga perkataan berimbuhan awalan.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kerajinan, dedikasi
iii. EMK: Mengasingkan maklumat
SIS. BAHASA Kata Nama Khas
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat tentang Chef Wan.
2. Murid mengenali biodata Chef Wan.
3. Murid menjawab soalan pemahaman.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca maklumat yang diberi.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru berdasarkan petikan yang dibaca.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan daripada petikan yang dibaca.
4. Murid membina ayat menggunakan perkataan tersebut.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Malaysia Tanah Airku
KANDUNGAN Anak Malaysia-Datuk Dr. Mazlan Binti Othman
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa
yang santun.
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai
situasi secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menulis dan melengkapkan pengumuman dengan menggunakan maklumat yang diberi.
2. bertutur tentang tajuk yang dibincangkan dengan frasa yang betul dan bertatasusila.
Literasi
1. menulis 3 ayat tunggal menggunakan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Patriotisme
iii. EMK: Mengumpul maklumat
SIS. BAHASA Kata Nama Am
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat yang diberi.
2. Murid membincangkan maklumat yang diperolehi.
3. Murid melengkapkan pengumuman dengan maklumat yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca maklumat yang diberi.
2. Murid membaca perkataan yang diberi.
3. Murid membina ayat tunggal dengan struktur ayat yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Malaysia Tanah Airku
KANDUNGAN Anak Malaysia-Tan Sri Dato’ Sri Dr.Zeti Akhtar
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.
2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat
daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menggunakan kata kerja terbitan untuk melengkapkan teks.
2. membaca perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan sebutan yang betul.
Literasi
1. menulis 3 ayat tunggal menggunakan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kegigihan
iii. EMK: Mengumpul maklumat
SIS. BAHASA Kata Kerja Terbitan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat yang diberi.
2. Murid membincangkan maklumat tersebut.
3. Murid menyenaraikan kata kerja terbitan yang terdapat dalam teks.
4. Murid melengkapkan petikan dengan kata kerja terbitan yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca maklumat yang diberi.
2. Murid membaca kata kerja terbitan yang diberi.
3. Murid membina ayat tunggal menggunakan kata kerja terbitan tersebut.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Kegunaan Ayam
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi
secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menulis karangan berpandu tentang ayam.
2. membincangkan maklumat yang diperolehi daripada gambar yang diteliti.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal tentang ayam menggunakan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kesyukuran
iii. EMK: Mengenal pasti ciri objek
SIS. BAHASA Ayat tunggal / Ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid diminta menulis maklumat tentang kegunaan ayam dalam bentuk grafik.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal bagi setiap maklumat.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Membina Ayat
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi
secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat menggunakan kata kerja terbitan yang betul.
2. membincangkan makna kata kerja yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kerajinan
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata Kerja Terbitan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca kata kerja yang diberi.
2. Murid membincangkan makna kata kerja tersebut.
3. Murid membina ayat menggunakan kata kerja yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca kata kerja.
2. Murid memberi contoh kata kerja yang lain.
3. Murid melengkapkan ayat tunggal dengan kata kerja yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Malaysia Tanah Airku
KANDUNGAN Anak Malaysia – Datuk Siti Nurhaliza
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan idea utama dan idea
sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia
yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menulis idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks yang dibaca.
2. membaca petikan teks tentang penyanyi terkemuka di Malaysia.
Literasi
1. menyebut dan membaca tiga perkataan berimbuhan awalan.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kegigihan
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Imbuhan Awalan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat tentang Datuk Siti Nurhaliza.
2. Murid membincangkan maklumat yang diperolehi daripada petikan yang dibaca.
3. Murid menulis idea utama dan idea sampingan berdasarkan teks yang dibaca.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru berdasarkan petikan yang dibaca.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan yang terdapat dalam teks.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bumiku Berjasa
KANDUNGAN Pertanian
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti
nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.
5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. Melakonkan teks perbualan menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk
dengan betul.
2. Menggunakan kata ganda penuh dengan betul untuk melengkapkan ayat.
Literasi
1. menyebut dan membaca perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
PENGISIAN i. Ilmu : Keusahawanan
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kerajinan
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Kata Ganda Penuh, Kata Ganti Nama Diri dan Kata Ganti Nama Tunjuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks perbualan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk.
2. Murid menyebut kata ganda penuh yang terdapat dalam teks tersebut.
3. Murid melengkapkan ayat dengan jawapan yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru berdasarkan petikan yang dibaca.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran yang terdapat
dalam teks.
4. Bimbing murid untuk membina ayat ringkas.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bumiku Berjasa
KANDUNGAN Pertanian – Kebun Pisang
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.5.1 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan
yang sesuai.
3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea
sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca dan mengetahui cara-cara mengusahakan tanaman pokok pisang.
2. melengkapkan petikan dengan maklumat yang betul berdasarkan tajuk pelajaran hari ini.
Literasi
1. membina empat ayat tunggal menggunakan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Keusahawanan
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kerajinan, berdikari
iii. EMK: Membuat pertimbangan
SIS. BAHASA Bina ayat.
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca petikan tentang cara penanaman tanaman pisang.
2. Murid melengkapkan ayat dengan maklumat yang betul berdasarkan teks yang dibaca.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks.
2. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru berdasarkan petikan yang dibaca.
3. Murid membina ayat tunggal menggunakan perkataan yang diberi.

PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bumiku Berjasa
KANDUNGAN Pertanian – Aku sebagai sepelepah daun pisang
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.
4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun
yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menghasilkan sebuah karangan menggunakan maklumat yang diberi tentang kegunaan daun
pisang.
2. melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul.
Literasi
1. membina empat ayat tunggal berdasarkan gambar yang diteliti.
PENGISIAN i. Ilmu : Keusahawanan
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kesyukuran
iii. EMK: Mengenal pasti ciri objek
SIS. BAHASA Ayat tunggal / ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid meneliti gambar daun pisang.
2. Murid membincangkan kegunaan daun pisang berdasarkan maklumat yang diberi.
3. Murid membina ayat menggunakan maklumat yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid meneliti gambar daun pisang.
2. Murid membincangkan kegunaan daun pisang dengan bantuan guru.
3. Murid membina ayat tunggal menggunakan frasa yang diberi oleh guru.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bumiku Berjasa
KANDUNGAN Penternakan
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai
situasi secara bertatasusila.
3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang jelas dengan bahasa
yang santun.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. bertutur tentang kandungan teks perbualan yang dibaca.
2. menulis dan melengkapkan pengumuman dengan maklumat yang diberi.
Literasi
1. membina empat ayat tunggal berdasarkan gambar yang diteliti.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Amanah
iii. EMK: Mengenal pasti ciri objek
SIS. BAHASA Ayat tunggal / ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks perbualan.
2. Murid bertutur tentang kandungan teks yang dibaca.
3. Murid melengkapkan pengumuman dengan maklumat yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid meneliti gambar kambing.
2. Murid membincangkan isi yang dikumpul dengan bantuan guru.
3. Murid membina ayat tunggal menggunakan frasa yang diberi oleh guru.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bumiku Berjasa
KANDUNGAN Penternakan-Ladang ternakan kambing Jagjit
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.5.1 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan
yang sesuai.
4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul dan dipersembahkan dengan
menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca dan menaakul maklumat dalam teks dan gambar yang diteliti.
2. melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul.
Literasi
1. membina empat ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kegigihan
iii. EMK: Mengenal pasti ciri objek
SIS. BAHASA Ayat tunggal / ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks.
2. Murid memberi respons terhadap soalan yang dikemukakan oleh guru.
3. Murid melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul.
4. Murid dibimbing untuk menyatakan maksud pantun yang dilafazkan.
Kemahiran Literasi
1. Murid diberi perkataan.
2. Murid dibimbing untuk mendapatkan maksud perkataan tersebut.
3. Murid melengkapkan ayat tunggal dengan perkataan yang diberi.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (3.10-4.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Bumiku Berjasa
KANDUNGAN Penternakan
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. menghasilkan sebuah karangan berpandu dengan betul.
2. menggunakan kata kerja terbitan yang diberikan dengan betul.
Literasi
1. membina lima ayat tunggal berdasarkan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kerajinan
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Ayat tunggal / ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat yang diberi tentang kambing.
2. Murid menggunakan maklumat yang diberi untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat tersebut dalam bentuk perenggan supaya menjadi sebuah karangan yang
lengkap.
Kemahiran Literasi
1. Murid diberi maklumat tentang kambing.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat menggunakan maklumat tersebut.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bumiku Berjasa
KANDUNGAN Penternakan-Kami Berjasa
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 4.2.1 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas
serta mimik muka yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan secara didik hibur.
1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti
nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. mengujarkan ayat dengan dengan sebutan, intonasi dan mimik muka yang sesuai bagi cerita
binatang yang dilakonkan.
2. menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dalam cerita yang dilakonkan.
Literasi
1. membina lima ayat tunggal menggunakan kata ganti nama diri.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Bekerjasama
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Kata ganti nama diri / Kata ganti nama tunjuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks cerita binatang dengan sebutan yang betul.
2. Murid melakonkan cerita binatang tersebut dengan intonasi dan mimik muka yang sesuai.
3. Murid mengujarkan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk yang terdapat dalam teks
dengan betul.
4. Murid melengkapkan cerita dengan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca cerita binatang.
2. Murid diminta melakonkan cerita tersebut dengan intonasi dan mimik muka yang betul.
3. Murid menyenaraikan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk.
4. Murid dibimbing melengkapkan ayat tunggal dengan jawapan yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Bumiku Berjasa
KANDUNGAN Pengusaha Jaya
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am merujuk hidup bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. bercerita tentang makanan yang dapat dihasilkan daripada hasil laut dan lembu menggunakan
ayat yang betul.
2. menggunakan kata nama am merujuk hidup bukan manusia yang terdapat dalam gambar yang
diberi.
Literasi
1. membina empat ayat tunggal menggunakan kata nama am merujuk bukan manusia.
PENGISIAN i. Ilmu : Keusahawanan
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kegigihan
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Kata nama am hidup merujuk bukan manusia
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid meneliti gambar yang diberi.
2. Murid mengetahui maklumat yang diberi.
3. Murid menyenaraikan kata nama am hidup merujuk bukan manusia.
4. Murid diminta untuk menceritakan maklumat yang diberi dalam bentuk ayat yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid meneliti gambar yang diberi.
2. Murid memberi respons kepada soalan guru.
3. Murid dibimbing untuk menyenaraikan kata nama am hidup bukan manusia daripada maklumat
yang diberi.
3. Murid diminta membina ayat menggunakan beberapa perkataan yang diberi.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bumiku Berjasa
KANDUNGAN Pengusaha Jaya – Ternakan Udang Encik Morgan
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan dan tanda baca
dengan betul.
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. mengedit dan menulis semula teks yang dibaca dengan betul.
2. menceritakan kandungan petikan yang dibaca dengan tepat dan betul dari segi tatabahasa.
Literasi
1. membina lima ayat tunggal dengan struktur ayat dan ejaan yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Keusahawanan
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kegigihan
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Kata hubung/ Kata berimbuhan awalan /Kata berimbuhan akhiran
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks.
2. Murid memahami kandungan teks yang dibaca.
3. Murid menggariskan perkataan yang mempunyai kesalahan.
4. Murid menulis semula ayat yang teleh dibetulkan.
Kemahiran Literasi
1. Murid menyalin beberapa ayat tunggal.
2. Murid dibimbing mengenalpasti kesalahan yang terdapat pada perkataan dalam ayat tersebut.
3. Murid dibimbing untuk membetulkan kesalahan tersebut.
4. Murid menyalin ayat tunggal yang telah dibetulkan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Bumiku Berjasa
KANDUNGAN Pengusaha Jaya
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada
bentuk ayat yang betul.
3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca maklumat yang diberi dan menaakul gambar yang diteliti untuk membina ayat.
2. menghasilkan karangan berpandukan bahan grafik dan rangkai kata yang diberi.
Literasi
1. membina lima ayat tunggal berdasarkan gambar yang diteliti.
PENGISIAN i. Ilmu : Keusahawanan
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kegigihan
iii. EMK: Menokok tambah idea
SIS. BAHASA Ayat Tunggal/Ayat Majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat yang diberi.
2. Murid meneliti gambar dan memahami kandungan teks tersebut.
3. Murid membina ayat berdasarkan gambar, perkataan dan rangkai kata yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid meneliti gambar dan maklumat yang diberi.
2. Murid memberi respons kepada soalan guruberpandukan gambar yang diteliti.
3. Murid membina ayat lengkap berdasarkan maklumat yang diberi.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Bumiku Berjasa
KANDUNGAN Pengusaha Jaya
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.2 Membaca dan memahami ayat majmuk.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. membaca maklumat yang diberi dan menaakul gambar yang diteliti untuk membina ayat.
2. menghasilkan karangan berpandukan bahan grafik dan rangkai kata yang diberi.
Literasi
1. membaca lima ayat majmuk dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Keusahawanan
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kebersihan
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Ayat Majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca petikan.
2. Murid memberi respons kepada soalan guru.
3. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung gabungan yang tepat dan betul.
4. Murid membina beberapa ayat majmuk yang lain secara spontan.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca dua ayat tunggal.
2. Murid membaca ayat majmuk yang dihasilkan daripada dua ayat tunggal itu.
3. Murid cuba membina ayat majmuk daripada ayat tunggal yang diberi.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Buah-buahan Tempatan
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi
secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menulis karangan berpandu tentang buah-buahan tempatan.
2. membincangkan tentang buah-buahan tempatan yang terdapat di Negara kita.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal tentang buah-buah tempatan menggunakan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Menghargai
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Ayat tunggal/Ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menyenaraikan buah-buahan tempatan yang pernah dimakan.
2. Murid menggunakan peta minda untuk membincangkan maklumat.
3. Murid menggunakan maklumat tersebut untuk membina ayat.
4. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan.
Kemahiran Literasi
1. Murid menyenaraikan buah-buahan tempatan berdasarkan gambar yang diteliti.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal berdasarkan maklumat yang diberi.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Pengusaha Ikan
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi
secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menulis karangan berpandu tentang pengusaha ikan.
2. membincangkan tentang cara-cara menternak ikan.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal menggunakan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Menghargai
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Ayat tunggal/Ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda untuk membincangkan maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat tersebut untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan.
Kemahiran Literasi
1. Murid diberi pendedahan cara menternak ikan.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal berdasarkan maklumat yang diberi.
2. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Pengusaha Ikan
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi
secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menulis karangan berpandu tentang pengusaha ikan.
2. membincangkan tentang cara-cara menternak ikan.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal menggunakan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Menghargai
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Ayat tunggal/Ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda untuk membincangkan maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat tersebut untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan.
Kemahiran Literasi
1. Murid diberi pendedahan cara menternak ikan.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal berdasarkan maklumat yang diberi.
2. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Sayangi Alam
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menceritakan tentang kandungan teks yang dibaca menggunakan ayat yang betul.
2. membaca teks dengan sebutan yang betul.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal menggunakan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Ayat tunggal/Ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid meneliti gambar yang terdapat dalam buku teks.
2. Murid membaca teks dengan sebutan yang betul.
3. Murid menyatakan aktiviti yang dilakukan dalam gambar berdasarkan maklumat yang diberi
dalam bentuk ayat.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks.
2. Murid meneliti gambar dan memberi respons kepada soalan yang ditujukan oleh guru dalam
bentuk ayat yang betul.
3. Murid dibimbing membina ayat tunggal menggunakan maklumat yang diberi.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Sayangi Alam – Sayangi Sungai
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.6.1 Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk menambah ilmu pengetahuan,
kosa kata umum dan kosa kata istilah.
4.2.2 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta mimik muka yang sesuai untuk menyatakan mesej melalui penceritaan yang
dipersembahkan secara didik hibur.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membaca teks cerita binatang dan mencari makna perkataan.
2. melakonkan cerita binatang mengikut ayat yang diujarkan dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
Kemahiran Literasi
1. menyebut dan membaca perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Imbuhan awalan dan imbuhan akhiran
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks cerita binatang.
2. Murid melakonkan cerita binatang tersebut secara didik hibur.
3. Murid mencari makna perkataan yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks cerita binatang.
2. Murid memberi respons terhadap soalan guru.
3. Murid diminta melakonkan watak binatang tersebut.
4. Murid membaca perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (3.10-4.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Sayangi Alam
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan,
imbuhan, dan tanda baca dengan betul.
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membetulkan kesalahan yang terdapat dalam cerita naratif yang dibaca.
2. berbincang dan memberi pendapat cara menjaga alam sekitar.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal tanpa kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Mengedit kesalahan tanda baca dan ejaan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca cerita naratif yang diberi.
2. Murid mengedit dan memurnikan kesalahan yang terdapat dalam teks tersebut.
3. Murid menyatakan cara untuk menjaga alam sekitar.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca lima ayat tunggal yang diberi.
2. Murid diminta mengenal pasti kesalahan yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut.
3. Murid membetulkan ayat-ayat tersebut dan menulis semula ayat yang telah dibetulkan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Sayangi Alam
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah dan masa dengan
betul mengikut konteks.
3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran dengan tepat.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menggunakan kata sendi nama dalam ayat dengan betul.
2. mengambil imlak frasa dan ayat mengandungi perkataan berimbuhan.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal dengan kata sendi yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Kata Sendi
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks.
2. Murid menyenaraikan kata sendi nama yang terdapat dalam teks.
3. Murid membina ayat dengan kata sendi yang diberi.
4. Murid mengimlak ayat mengandungi perkataan berimbuhan.
Kemahiran Literasi
1. Murid diberi contoh ayat dengan kata sendi.
2. Murid diminta membaca ayat tersebut.
3. Murid diberi penerangan tentang penggunaan kata sendi.
3. Murid diminta melengkapkan ayat dengan kata sendi yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Sayangi Alam – Kasihan Sang Musang
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 4.2.2 Mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul serta mimik muka yang sesuai untuk menyatakan mesej melalui penceritaan yang
dipersembahkan secara didik hibur.
3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mengujarkan ayat yang terdapat dalam cerita binatang secara didik hibur.
2. melengkapkan cerita binatang secara berpandu dengan betul.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal menggunakan kata nama khas.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Menghuraikan idea
SIS. BAHASA Kata Nama Khas
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid mengujarkan cerita binatang dengan sebutan, intonasi dan mimik muka yang sesuai.
2. Murid melengkapkan cerita menggunakan maklumat yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid diberi contoh kata nama khas (binatang).
2. Murid diminta menyalin lima ayat tunggal.
3. Murid melengkapkan ayat dengan kata nama khas yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Hargai Alam dan Sumbernya
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membincangkan maklumat tentang kegunaan air secara bertatasusila.
2. menulis karangan autobiografi berdasarkan rangkai kata yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal menggunakan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Peka kepada perkara di sekeliling.
SIS. BAHASA Imbuhan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membincangkan kegunaan air.
2. Murid menyatakan cara-cara menjimatkan air.
3. Murid membina ayat menggunakan maklumat yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid membincangkan kegunaan air.
2. Murid membina ayat menggunakan maklumat yang diberi.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Hargai Alam dan Sumbernya – Terumbu Karang
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan bukan sastera untuk menimbulkan
keseronokan.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membaca tentang terumbu karang.
2. bercerita tentang terumbu karang berdasarkan teks yang dibaca.
Kemahiran Literasi
1. menyebut dan membaca perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Peka kepada perkara di sekeliling.
SIS. BAHASA Imbuhan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat tentang terumbu karang.
2. Murid membincangkan maklumat tentang terumbu karang.
3. Murid menjawab soalan pemahaman.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks tentang terumbu karang.
2. Murid membincangkan kandungan teks yang dibaca.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan yang terdapat dalam teks.
4. Murid menjawab soalan pemahaman.
5. Murid memilih jawapan yang sesuai berdasarkan soalan yang diberi.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (2.10-3.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Hargai Alam dan Sumbernya – Kebaikan Berbasikal
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.3.3 Membina dan menulis pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.
2.6.2 Membaca dan memahami sesuatu bahan bacaan bukan sastera untuk menimbulkan
keseronokan.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menjawab soalan pemahaman dalam bentuk ayat berdasarkan petikan yang dibaca.
2. membaca dan mengetahui kebaikan berbasikal.
Kemahiran Literasi
1. menyebut dan membaca perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Cinta akan alam sekitar
iii. EMK: Peka kepada perkara di sekeliling.
SIS. BAHASA Imbuhan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menyatakan pengalaman mereka mengayuh basikal.
2. Murid membaca teks tentang kebaikan berbasikal.
3. Murid menjawab soalan pemahaman dalam bentuk ayat yang lengkap.
Kemahiran Literasi
1. Murid menyatakan pengalaman mereka mengayuh basikal.
2. Murid membaca perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dengan betul.
3. Murid membaca teks petikan tersebut.
4. Murid memadankan jawapan yang betul berdasarkan soalan yang dikemukakan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (2.10-3.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Hargai Alam dan Sumbernya
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 4.3.1 Mengujarkan dialog dan menggunakan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan untuk
mengenali watak secara didik hibur.
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
KEMAHIRAN 6.2 Membaca dan memahami ayat majmuk.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mengujarkan dialog perbualan alat-alat elektrik secara didik hibur.
2. menyatakan cara-cara menjimatkan elektrik.
Kemahiran Literasi
1. membaca ayat majmuk dengan betul.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Peka kepada perkara di sekeliling.
SIS. BAHASA Ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid melakonkan dialog perbualan menggunakan bahasa badan yang betul.
2. Murid menyatakan cara-cara menjimatkan elektirk berdasarkan teks perbualan tersebut.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca teks perbualan dengan betul.
2. Murid dibimbing untuk melakonkan watak secara didik hibur.
3. Murid menulis ayat majmuk yang dibaca ke dalam buku latihan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Mesra Alam – Kereta Mesra Alam
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda
baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menyampaikan maklumat tentang jenis-jenis kenderaan yang dapat mengurangan pencemaran
alam berdasarkan maklumat yang diperolehi.
2. membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tanya berdasarkan jawapan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Cinta akan alam sekeliling
iii. EMK: Peka kepada perkara di sekeliling.
SIS. BAHASA Ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menyatakan maklumat tentang kenderaan mesra alam yang diteliti.
2. Murid menyatakan pengalaman mereka menaiki atau melihat kenderaan ini di jalan raya.
3. Murid melengkapkan teks perbualan dengan kata tanya yang betul berdasarkan situasi
perbualan.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca maklumat tentang kenderaan mesra alam yang diteliti.
2. Murid memberi respons kepada soalan guru.
3. Murid melengkapkan ayat tanya yang betul berdasarkan jawapan yang diberi.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Mesra Alam – Gas Asli untuk Kenderaan
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada sesuatu bahan bacaan dengan
sebutan yang betul.
3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan
dengan betul.
KEMAHIRAN 6.5 Membaca dan memahami petikan berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membaca teks petikan dengan sebutan yang betul.
2. membina pelbagai jenis ayat berdasarkan maklumat yang diberi dalam satu perenggan.
Kemahiran Literasi
1. membaca petikan tentang gas asli.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Cinta akan alam sekeliling
iii. EMK: Peka kepada perkara di sekeliling.
SIS. BAHASA Membina Ayat
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks petikan.
2. Murid memberi respons kepada soalan guru.
3. Murid menulis jawapan pemahaman dalam bentuk perenggan.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca maklumat tentang gas asli.
2. Murid membuat peta minda berdasarkan maklumat yang diberi.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Mesra Alam – Lampu Mesra Alam
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan
dengan betul.
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina pelbagai jenis ayat berdasarkan maklumat yang diberi dalam satu perenggan.
2. menyatakan maklumat tentang bateri cas semula secara tepat berdasarkan maklumat yang
diberi.
Kemahiran Literasi
1. menyebut dan membaca maklumat tentang bateri cas semula yang mengandungi perkataan
berimbuhan.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Cinta akan alam sekeliling
iii. EMK: Peka kepada perkara di sekeliling.
SIS. BAHASA Membina Ayat
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat tentang lampu mesra alam dan bateri cas semula.
2. Murid memberi respons kepada soalan guru.
3. Murid menulis maklumat tentang bateri cas semula dalam satu perenggan.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca maklumat tentang bateri cas semula.
2. Murid membuat peta minda berdasarkan maklumat yang diberi.
3. Murid menyebut perkataan berimbuhan yang terdapat dalam teks.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Alam Sekitar
KANDUNGAN Mesra Alam
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul.
2.5.1 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan
yang sesuai.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat menggunakan kata ganda penuh yang diberi.
2. membaca teks dan mengetahui kegunaan ventilator dan panel solar.
Kemahiran Literasi
1. menyebut dan membaca maklumat tentang ventilator dan panel solar yang mengandungi
perkataan berimbuhan.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Bertanggungjawab
iii. EMK: Peka kepada perkara di sekeliling.
SIS. BAHASA Kata ganda penuh
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membaca maklumat tentang ventilator dan panel solar.
2. Murid memberi respons kepada soalan guru berdasarkan teks yang dibaca.
3. Murid menyenaraikan kata ganda penuh yang terdapat dalam teks.
4. Murid membina ayat.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca maklumat tentang ventilator dan panel solar.
2. Murid membuat peta minda berdasarkan maklumat yang diberi.
3. Murid menyebut perkataan berimbuhan yang terdapat dalam teks.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V (1.10-2.10), 3A (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Sains dan Teknologi
KANDUNGAN Manusia Semakin Maju
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang sesuai secara
bertatasusila.
2.5.1 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu maklumat dalam teks untuk membuat ramalan
yang sesuai.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membincang dan menyampaikan maklumat tentang kelebihan kamera canggih berdasarkan teks
petikan yang dibaca.
2. membaca teks dan mengetahui maklumat tentang kamera canggih.
Kemahiran Literasi
1. menyebut dan membaca maklumat tentang ventilator dan panel solar yang mengandungi
perkataan berimbuhan.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Hemah tinggi
iii. EMK: Peka kepada perkara di sekeliling.
SIS. BAHASA Kata nama am/khas
BBM Kamera digital sebenar
AKTIVITI 1. Murid berkongsi pengalaman mereka menggunakan kamera canggih.
2. Murid membaca maklumat tentang kamera canggih.
2. Murid menyampaikan maklumat yang tersurat tentang keistimewaan kamera canggih
berdasarkan teks yang dibaca.
Kemahiran Literasi
1. Murid melihat kamera canggih sebenar yang dibawa oleh guru.
2. Murid berbual dan berkongsi pengalaman mereka menggunakan kamera canggih.
1. Murid membaca maklumat tentang kamera canggih.
2. Murid menyebut perkataan berimbuhan yang terdapat dalam teks.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3A (4.30-5.30)
TEMA Sains dan Teknologi
KANDUNGAN Manusia Semakin Maju - Telekerja
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis pola ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.
3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran dengan tepat.
KEMAHIRAN 5.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membaca kuat pelbagai pola dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
2. mengambil imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan akhiran
dengan betul.
Kemahiran Literasi
1. menyebut dan membaca perkataan yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kesyukuran
iii. EMK: Peka kepada perkara di sekeliling.
SIS. BAHASA Imbuhan awalan dan akhiran
BBM Telefon bimbit
AKTIVITI 1. Murid membaca teks bersama-sama.
2. Murid membincangkan kandungan teks yang dibaca.
3. Murid memberi respons kepada soalan guru.
4. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
5. Murid mengambil imlak frasa dan ayat yang mempunyai perkataan berimbuhan.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca ayat yang mempunyai imbuhan awalan dan imbuhan akhiran.
2. Murid menggariskan perkataan yang mempunyai imbuhan awalan dan imbuhan akhiran.
3. Murid mengambil imlak perkataan-perkataan tersebut.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Sains dan Teknologi
KANDUNGAN Manusia Semakin Maju – Umpan Buatan
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan
berimbuhan akhiran dengan tepat.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah, dan masa dengan
betul mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mengambil imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan akhiran
dengan betul.
2. melengkapkan ayat menggunakan kata sendi yang tepat mengikut konteks.
Kemahiran Literasi
1. menulis ayat tunggal dengan penggunaan kata sendi yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : TMK
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kesyukuran
iii. EMK: Mengenal pasti persamaan dan perbezaan.
SIS. BAHASA Imbuhan awalan dan akhiran
BBM Gambar umpan
AKTIVITI 1. Murid membaca teks bersama-sama.
2. Murid membincangkan kandungan teks yang dibaca.
3. Murid menyenaraikan perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran.
4. Murid mengambil imlak frasa dan ayat yang mempunyai perkataan berimbuhan.
5. Murid menyenaraikan kata sendi yang terdapat dalam petikan.
6. Murid melengkapkan ayat dengan kata sendi yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca kata sendi yang terdapat dalam kad bacaan.
2. Murid diberi contoh penggunaan kata sendi tersebut dalam ayat.
3. Murid diminta melengkapkan ayat tunggal dengan kata sendi yang betul.

PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K(4.30-5.30)
TEMA Sains dan Teknologi
KANDUNGAN Manusia Semakin Maju
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul tentang sesuatu
perkara untuk menyampaikan mesej melalui lakonan secara didik hibur.
1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mengujar dan melakonkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. mendapatkan maklumat tentang televisyen daripada teks perbualan yang diujarkan.
Kemahiran Literasi
1. menulis ayat tunggal dengan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Rasional
iii. EMK: Membincangkan kebaikan atau kelebihan.
SIS. BAHASA Kata nama am
BBM Buku teks
AKTIVITI 1. Murid mengujar dan melakonkan dialog dengan betul.
2. Murid membincangkan kelebihan tentang televisyen model terkini.
3. Murid menyenaraikan nama-nama model televisyen terkini.
Kemahiran Literasi
1. Murid melukis gambar televisyen idaman mereka.
2. Murid memberi nama model bagi gambar tersebut.
3. Murid membina ayat tunggal berdasarkan maklumat yang diberi oleh guru.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3V(4.30-5.30)
TEMA Sains dan Teknologi
KANDUNGAN Melawat ke Pameran
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan multimedia
yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membincangkan tentang keistimewaan tentang kamus elektronik bijak menggunakan perkataan
dan frasa yang betul.
2. membaca petikan tentang kamus elektronik dan membuat penilaian dengan betul.
Kemahiran Literasi
1. menulis ayat tunggal dengan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Rasional
iii. EMK: Membincangkan kebaikan atau kelebihan.
SIS. BAHASA Kata nama am
BBM Buku teks
AKTIVITI 1. Murid membaca teks perbualan.
2. Murid memberi pandangan tentang kegunaan kamus elektrik.
3. Murid melengkapkan teks perbualan menggunakan maklumat yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid melukis jam tangan idaman mereka.
2. Murid memberi nama model bagi gambar tersebut.
3. Murid membina ayat tunggal berdasarkan maklumat yang diberi oleh guru.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K(4.30-5.30)
TEMA Sains dan Teknologi
KANDUNGAN Kisah Robota
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara berpandu
dengan betul.
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas merujuk hidup bukan manusia dengan betul
mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menghasilkan karangan berpandu dengan betul.
2. menggunakan kata nama khas hidup bukan manusia dengn betul untuk melengkapkan ayat.
Kemahiran Literasi
1. menulis ayat tunggal dengan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Sayang akan alam sekeliling
iii. EMK: Membincangkan kelebihan robot kepada manusia.
SIS. BAHASA Kata nama khas hidup bukan manusia
BBM Buku teks
AKTIVITI 1. Murid membaca karangan biografi tentang robot.
2. Murid menggunakan perkataan yang tepat untuk melengkapkan karangan.
3. Murid menyenaraikan kata nama khas hidup bukan manusia yang terdapat dalam teks.
Kemahiran Literasi
1. Murid meneliti gambar binatang.
2. Murid memberi nama khas bagi binatang tersebut.
3. Murid membina ayat bagi setiap gambar binatang tersebut.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3V(4.30-5.30)
TEMA Sains dan Teknologi
KANDUNGAN Projek Sains Saya
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila.
5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda
baca yang betul dalam pelbagai situasi mengikut konteks.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. mengemukakan pendapat tentang projek corong degupan jantung berdasarkan buku teks.
2. melengkapkan perbualan dengan ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya dengan
betul.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tanya berdasarkan jawapan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Sayang akan alam sekeliling
iii. EMK: Perbincangan
SIS. BAHASA Kata nama khas hidup bukan manusia
BBM Buku teks
AKTIVITI 1. Murid membincangkan cara membuat projek corong degupan jantung .
2. Murid memberi contoh projek sains yang pernah dibuat.
3. Murid melengkapkan teks perbualan dengan ayat tanya yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid menyenaraikan kata tanya yang pernah dipelajari.
2. Murid membaca ayat yang diberi.
3. Murid memilih ayat tanya yang sesuai berdasarkan jawapan yang diberi.

PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3V(2.10-3.10), 3A(3.10-4.10), 3K(4.30-5.30)
TAJUK Tatabahasa
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.
5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda
baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat menggunakan kata hubung gabungan dengan betul.
2. melengkapkan perbualan dengan ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya dengan
betul.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat menggunakan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kegigihan
iii. EMK: Perbincangan
SIS. BAHASA Ayat tanya, kata hubung gabungan
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membuat ulang kaji tentang contoh kata hubung gabungan dan kata tanya.
2. Murid membina ayat majmuk daripada dua ayat tunggal menggunakan kata hubung gabungan
yang betul.
3. Murid membina ayat tanya yang betul berdasarkan jawapan yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung gabungan yang betul.
2. Murid melengkapkan ayat dengan kata tanya yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Melawat ke taman bunga
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi
secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menulis karangan berpandu tentang lawatan ke taman bunga.
2. membincangkan maklumat tentang pengalaman melawat ke taman bunga.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal tentang lawatan ke taman bunga menggunakan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kesyukuran
iii. EMK: Mengenal pasti ciri objek
SIS. BAHASA Ayat tunggal / Ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid diminta menulis maklumat tentang lawatan ke taman bunga dalam bentuk grafik.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal bagi setiap maklumat.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Membina Ayat
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul mengikut konteks.
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi
secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat menggunakan kata kerja terbitan yang betul.
2. membincangkan makna kata kerja yang diberi menggunakan frasa yang betul.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kerajinan
iii. EMK: Kreativiti
SIS. BAHASA Kata Kerja Terbitan
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca kata kerja yang diberi.
2. Murid membincangkan makna kata kerja tersebut.
3. Murid membina ayat menggunakan kata kerja yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid membaca kata kerja.
2. Murid memberi contoh kata kerja yang lain.
3. Murid melengkapkan ayat tunggal dengan kata kerja yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TAJUK Penulisan
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan dan tanda baca
dengan betul.
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
1. mengedit dan menulis semula teks yang dibaca dengan betul.
2. menceritakan kandungan petikan yang dibaca dengan tepat dan betul dari segi tatabahasa.
Literasi
1. membina lima ayat tunggal dengan struktur ayat dan ejaan yang betul.
PENGISIAN i. Ilmu : Keusahawanan
KURIKULUM /EMK ii. Nilai: Kegigihan
iii. EMK: Menghubung kait
SIS. BAHASA Pembinaan ayat
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid membaca teks.
2. Murid memahami kandungan teks yang dibaca.
3. Murid menggariskan perkataan yang mempunyai kesalahan.
4. Murid menulis semula ayat yang teleh dibetulkan.
Kemahiran Literasi
1. Murid menyalin beberapa ayat tunggal.
2. Murid dibimbing mengenalpasti kesalahan yang terdapat pada perkataan dalam ayat tersebut.
3. Murid dibimbing untuk membetulkan kesalahan tersebut.
4. Murid menyalin ayat tunggal yang telah dibetulkan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K(2.10-3.10), 3V(3.10-4.10), 3A(4.30-5.30)
TAJUK Tatabahasa
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.
5.3.2 Memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda
baca yang betul dalam pelbagai situasi dan konteks.
KEMAHIRAN 6.6 Membina dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. membina ayat menggunakan kata hubung gabungan dengan betul.
2. melengkapkan perbualan dengan ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya dengan
betul.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat menggunakan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Kreativiti dan Inovasi
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kegigihan
iii. EMK: Perbincangan
SIS. BAHASA Ayat tanya, kata hubung gabungan
BBM Kad perkataan
AKTIVITI 1. Murid membuat ulang kaji tentang contoh kata hubung gabungan dan kata tanya.
2. Murid membina ayat majmuk daripada dua ayat tunggal menggunakan kata hubung gabungan
yang betul.
3. Murid membina ayat tanya yang betul berdasarkan jawapan yang diberi.
Kemahiran Literasi
1. Murid melengkapkan ayat majmuk dengan kata hubung gabungan yang betul.
2. Murid melengkapkan ayat dengan kata tanya yang betul.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3A (1.10-2.10), 3V (3.10-4.10), 3K (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Kegunaan Pokok Buluh
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi
secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menulis karangan berpandu tentang kegunaan pokok buluh.
2. membincangkan maklumat yang diperolehi daripada gambar yang diteliti.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal tentang pokok buluh menggunakan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kesyukuran
iii. EMK: Mengenal pasti ciri objek
SIS. BAHASA Ayat tunggal / Ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid diminta menulis maklumat tentang kegunaan pokok buluh dalam bentuk grafik.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal bagi setiap maklumat.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN

REFLEKSI
KELAS/MASA BAHASA MALAYSIA 3K (1.10-2.10), 3A (2.10-3.10), 3V (4.30-5.30)
TEMA Penulisan
KANDUNGAN Saya sebuah televisyen
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN:
PEMBELAJARAN 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif dengan betul secara berpandu.
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi
secara bertatasusila.
KEMAHIRAN 6.3 Membina dan menulis ayat tunggal.
LITERASI
OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat
1. menulis karangan berpandu tentang riwayat televisyen.
2. membincangkan maklumat yang diperolehi daripada gambar yang diteliti.
Kemahiran Literasi
1. membina ayat tunggal tentang televisyen menggunakan maklumat yang diberi.
PENGISIAN i. Ilmu : Mentaksir maklumat
KURIKULUM /EMK ii. Nilai : Kesyukuran
iii. EMK: Mengenal pasti ciri objek
SIS. BAHASA Ayat tunggal / Ayat majmuk
BBM Lembaran kerja
AKTIVITI 1. Murid menggunakan peta minda untuk mencatat maklumat.
2. Murid menggunakan maklumat yang dicatat untuk membina ayat.
3. Murid menulis ayat dalam bentuk perenggan mengikut urutan yang betul.
Kemahiran Literasi
1. Murid diminta menulis maklumat tentang televisyen dalam bentuk grafik.
2. Murid dibimbing untuk membina ayat tunggal bagi setiap maklumat.
3. Murid diminta menulis ayat tersebut dalam satu perenggan.
PENILAIAN

REFLEKSI