Anda di halaman 1dari 2

‫موافقة اإلخوان‬

‫ (موافقة‬:‫ قال أبو عثمان‬.‫ ولزوم موافقتهم فيما يبيحه العلم والشريعة‬،‫ومنها قلة الخالف لإلخوان‬
‫)اإلخوان خير من الشفقة عليهم‬.
Diantara adab persaudaraan adalah meminimalkan perbedaan diantara para
sahabat, senantiasa berusaha mencocoki mereka selama di dalam perkara yang
diperbolehkan dalam ilmu dan syariat.
Berkata Abu Utsman : “ berusaha senantiasa mencocoki para sahabat lebih utama
dari menyayangi mereka”.

‫سالمة القلب وإسداء النصحية‬


َ ‫ ( ِإ اّل َمن أَتى‬:‫ لقوله تعالى‬،‫ وقبولها منهم‬،‫ والنصحية لهم‬،‫ومنها سالمة قلبه لإلخوان‬
ٍ ‫َللاَ ِبقَل‬
‫ب‬
‫ (من أجل أخالق األبرار سالمة الصدر لإلخوان والنصيحة لهم‬:‫ وقال السقطي رحمه هللا‬.)‫ليم‬ ٍ ‫س‬
َ ).
Diantara adab persaudaraan adalah berusaha menyelamatkan hati-dari
kebencian-kepada para sahabat dan memberikan nasihat kepada
mereka dan menerima nasihat dari mereka, berdasarkan firman Allah
ta’ala (kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang
selamat).
Berkata As Suqthi –semoga Allah merahmatinya- :”Termasuk akhlak
yang paling mulia dari orang-orang yang baik adalah menyelamatkan
hati-dari kebencian-kepada para sahabat dan senantiasa memberi
nasihat kepada mereka.

‫حنث الوعد‬
‫ إذا حدث‬:‫ (عالمة المنافق ثالث‬:‫ قال عليه الصالة والسالم‬.‫ فإنه نفاق‬،‫ومنها أّل يعدهم ويخالفهم‬
‫ (ّل تعد أخاك وتخلفه فتعود المحبة‬:‫ وقال الثوري رحمه هللا‬.)‫ وإذا ائتمن خان‬،‫ وإذا وعد أخلف‬،‫كذب‬
.)‫بغضة‬
Diantara adab persaudaraan adalah jangan sampai berjanji kepada
mereka kemudian tidak menetapinya, karena termasuk kemunafikan.
Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “ Tanda orang
munafim ada 3, jika bebicara berdusta, jika berjanji tidak menetapi dan
jika diberi amanat berkhianat”.
Berkata Ats Tsauri –rahimahullah : “Jangan engkau berjanji kepada
saudaramu kemudian engkau tidak menetapinya, sehingga
menyebabkan kecintaan menjadi kebencian"
Referensi :
Kitab Adabul Israh
Karya Abul Barakaat Al Ghozzi.

Faidah Forum Salafy Klaten