Anda di halaman 1dari 4

Ghazwah Khandaq Perjanjian Hudaibiyah

Dipicu oleh beberapa


orang Yahudi Madinah Terjadi pada bulan
yang menyeru Mekah Dzulqo'dah tahun 6
untuk bersekutu Hijriah
menginvasi Madinah

Peperangan ini juga Rasulullah Saw


dinamakan Ahzab hendak melaksanakan
karena terdiri dari umrah bersama para
beberapa kelompok sahabat

Ghazwah Khandaq Jumlah sahabat yang


terjadi pada tahun 5 bersama Rasulullah
Hijriah bulan Syawal sebanyak 1400

Pasukan Muslim Sesampai di


terdiri dari 3000 Hudaibiyah mereka
pasukan dan jumlah dihalangi oleh orang-
musuh 10000 orang Quraisy
Mengetahui kabar
yang sangat
Pertemuan itu
berbahaya ini, kaum
membuat kedua belah
muslimin atas usul
pihak berunding
sahabat Salman a-
sengit
Farisi membangun
parit (Khandaq)
Parit (khandaq) ini Orang Quraisy yang
dibuat sebagai takut akan serang
benteng pertahanan umat Islam yang
dari serangan sekutu besar itu kemudian
besar. meminta berdamai

Orang-orang Quraisy
sangat terkejut Perjanjian
menemukan bentuk perdamaian itu
pertahanan yang disebut dengan
belum mereka temui perjanjian Hudaibiyah
sebelumnya.

perjanjian itu adalah:


pasukan Quraisy tidak saling
mengepung Madinah menyerang selama
kurang lebih satu sepuluh tahun,
bulan masing-masing pihak
untuk menenangkan
Beberapa orang yang Isi perjanjian yang
menebus parit banyak lain: Kaum muslimin
menemui ajal dan diharuskan kemabli
yang lain tunggang ke Madinah pada
langgang. tahun itu.
Musuh pun tidak Gencatan senjata
sanggup menghadapi kedua belah pihak
pertahanan Khandaq dimanfaatkan oleh
yang dibuat oleh Rasulullah untuk
pasukan muslim melakukan dakwah ke
sehingga mereka semanjung Arab dan
harus kembali sekitarnya
Ghazwah Mu'tah Fathu Makkah
Peristiwa ini diawali
Rasulullah
dengan penghianatan
mengirimkan surat
Mekah yang
kepada pemuka Arab
menyerang suku-suku
di Siria untuk
yang bersahabat
memeluk Islam
dengan umat Islam
Utusan nabi tersebut Suku-suku itu
dibunuh saat kemudian meminta
menyampaikan pesan Nabi untuk menolong
Rasulullah mereka
Pada tahun 8 Hijriah
Nabi mengerahkan
3000 pasukan muslim Pada tahun 8 Hijriah
untuk berangkat Nabi mengerahkan
melawan Siria yang 12.000 umat Islam
merupakan negara untuk menuju Mekah
dibawah kekuasaan
Romawi
Melihat jumlah umat
Pasukan muslim Islam yang besar
sebanyak 3000 ini membuat Abu Sofyan
dipimpin oleh Zaid bin khawatir akan terjadi
Haritsah pertumpahan darah
yang besar
Pertempuran antara
Abu Sofyan akhirnya
laskar Heraklius yang
memeluk Islam tepat
terdiri dari Romawi
sebelum terjadinya
dan Arab terjadi di
Fathuh Makkah
desa Mu'tah
Saat memasuki
Dalam pertempuran Makkah Nabi berkata;
ini Zaid gugur, "Bahwa siapa yang
kemudian memasuki rumah Abu
kepemimpinan Sufyan dia selamat,
diserahkan kepada barang siapa yang
dua orang, yaitu menurunkan
panglima Abdullah bin pedangnya dia
Rawahah dan Ja'far selamat, dan barang
bin Abi Thalib siapa yang masuk ke
Setelah kedua masjid dia selamat.
pemimpin yang
ditunjuk Rasulullah Nabi memerintahkan
pun gugur dalam para pengikutnya
medan perang, umat untuk memusnahkan
muslim memilih berhala-berhala dari
Khalid bin Walid sekeliling Ka'bah
menjadi panglima
Dibawah
perang
kepemimpinan Khalid Saat memasuki
bin Walid inilah laskar Makkah Nabi berkata;
Islam ditarik mundur "Bahwa siapa yang
dengan teratur, sebab memasuki rumah Abu
kekuatan musuh amat Sufyan dia selamat
Pengaturan
besar
peperangan yang
dilakukan Khalid Umat Islam memasuki
berhasil membuat Mekah tanpa terjadi
pasukan Romawi pertumpahan darah
tidak bisa
mengejarnya Beberapa suku-suku
Setelah peperangan dari berbagai penjuru
Mu'tah Rasulullah negeri Arab
memberi gelar Khalid menghadap Nabi dan
bin Walid sebagai berduyun-duyun
Saifullah memasuki agama
Islam