Anda di halaman 1dari 3

PERHITUNGAN BAGI HASIL SIMPANAN, DAN PEMBIAYAAN

MAKALAH

Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Oleh

Mohamad Jafar Sodik ( 16540049 )

S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

i
KATA PENGANTAR

Puji syukur patut kita hunjukkan kepada Allah SWT. yang mana senantiasa
melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua. Atas karunia-Nya
Alhamdulillah, saya selaku penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Dalam makalah ini mengangkat mengenai system bagi hasil simpanan, dan
pembiayaan yang ada di lembaga keuangan mikro syariah. Diharapakan makalah ini bisa
sebagai sarana pembelajaran bagi saya pribadi selaku penulis, maupun para pembaca
makalah.

Tidak lupa saya menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang
membantu dalam proses pembuatan makalah ini, demi kesempurnaan makalah ini. semoga
Allah SWT, senantiasa membalas amal baik kita semua.

Akhir kata saya menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan,


kesalahan baik di sengaja maupun tidak, untuk itu kritik serta saran sangat saya harapkan
untuk memperbaiki permasalahan tersebut.

Malang, Maret 2018

penulis

ii
DAFTAR ISI

Cover ………………………………………………………………………………………..i

Kata Pengantar……………………………………………………………………………...ii

Daftar Isi……………………………………………………………………………………iii

BAB I

A. Latarbelakang………………………………………………………………………..1

B. Rumusan Masalah……………………………………………………………………1

C. Tujuan penulisan……………………………………………………………………..1

BAB III

Bagi Hasil…………………………………………………………………………………….2

Mekanisme bagi hasil………………………………………………………………………...3

Perhitungan bagi hasil simpanan……………………………………………………………..5

Mudharabah………………………………………………………………………………….7

Musyarakah………………………………………………………………………………….10

Murabahah…………………………………………………………………………………...12

Salam………………………………………………………………………………………...15

Ijarah…………………………………………………………………………………………16

BAB III

Kesimpulan………………………………………………………………………………….19

Daftar Pustaka……………………………………………………………………………….20

iii