Anda di halaman 1dari 15

1

TAJUK 1 : KONSEP MENGAJAR SEBAGAI 1 PROFESION 6. Kepakaran dalam motivasi – percaya dirinya mampu mengubah
kehidupan pelajar.
Konsep Profesion Dan Profesionalisme 7. Keberkesanan pengajaran (instructional effectiveness) – guru
mempunyai pelbagai teknik dalam pengajaran.
Profesion 8. Pembelajaran tentang kandungan (book learning) – punyai
- Pekerjaan yang melaksanakan fungsi sosial yang penting. pengetahuan yang lengkap tentang kandungan dan sentiasa
- Bidang yang mempunyai ciri kepentingan kemahiran intelek, belajar sepanjang hayat.
latihan ikhtisas yang mencukupi, khidmat yang diperlukan 9. Pintar (street smarts) – mempunyai pengetahuan tentang
masyarakat, menikmati autonomi individu dan kumpulan, pelajar, sekolah dan komuniti.
mementingkan mutu perkhidmatan dll sebagainya. 10. Celik minda (mental life) – fokus terhadap kerja yang
- Bidang pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan, dilakukan.
kecekapan, kemahiran yang tinggi dan latihan khas. Cth :
perundangan, perubatan, perguruan. (kamus dewan) TAJUK 2 : KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN

Profesional Konsep Etika


- Ciri-ciri yang terdapat dalam ahli suatu profesion. - Peraturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan
- 4 ciri profesion menurut Ornstein dan Levine (1993) ; antara satu sama lain dan aturan ini menegaskan apakah yang
o ahli perlu menguasai ilmu pengetahuan yang benar dan apakah yang salah.
mendalam. - Berasal daripada perkataan Yunani ETHOS yang membawa
o Kecekapan dan kepakaran dalam bidang tertentu. maksud norma-norma, nilai-nilai, kaedah-kaedah dan ukuran
o Adanya kod etika untuk mengawal tingkah laku ahli- bagi tingkah laku manusia.
ahli. - Prinsip moral yang merangkumi ilmu tentang kebaikan dan sifat
o Kebenaran diberi kepada profesion oleh masyarakat dari kebenaran. (American College Dictionary)
untuk beroperasi. - Pedoman perilaku yang dikenal pasti berkaitan dengan tindakan
manusia dalam bahagian tertentu. (Nikki, 2009)
Guru dianggap sebagai satu profesion kerana ; - Ilmu mengenai sesuatu kewajipan (Bascom, 2007)
1. Berpengetahuan terhadap mata pelajaran yang diajar.
Mahir tentang mata pelajaran, kandungan pedagogi, kaedah, Kod Etika Profesioan
teknik dan mempunyai sahsiah baik.Berpengetahuan mengenai - Peraturan untuk membantu guru yang profesional mematuhi
kurikulum dan pentadbiran sekolah, nilai serta sejarah prinsip-prinsip yang termaktub demi menjaga imej profesion.
pendidikan - 3 aspek fungsi utama Kod Etika Profesion:
2. Berpengetahuan mengenai pelajar. o memberikan pedoman kepada setiap ahli mengenai
Pemahaman tentang perkembangan murid dari aspek JERIS, prinsip profesionalisme yang dirangkakan.
kepelbagaian kecerdasan murid dan perbezaan individu, cara o kawalan sosial untuk masyarakat atas profesion yang
murid belajar, berkebolehan menganalisis dan membuat berkaitan. Masyarakat dapat memahami kepentingan
keputusan untuk murid. sesuatu profesion.
3. adanya peningkatan profesionalisme guru. o membantu para profesional mencegah campur tangan
Lengkapkan diri dengan pembaharuan dan perubahan pihak di luar organisasi profesion tentang hubungan
kurikulum, mampu membuat keputusan dalam hal bilik darjah, etika dalam keanggotaan profesion.
sentiasa meningkatkan kualiti pengajaran.
Kod Etika Keguruan Malaysia
Ciri-Ciri Guru Sebagai Seorang Profesional
Dipaparkan di halaman depan buku persediaan mengajar dan
Ciri guru berkesan (Abdullah Shukor) disediakan dalam bentuk ikrar yang meliputi aspek;
 Bersikap profesional.
 Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori. Tanggungjawab terhadap pelajar
 Kaya dengan ilmu. - Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar.
 Bertindak atas landasan etika dan tatasusila kerja. - Bersikap adil terhadap semua orang pelajar.
 Bermoral teguh. - Merahsiakan semua maklumat ikhtisas atau sulit mengenai
 Berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran pelajar kecuali mereka yang berhak mengetahuinya.
 Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa. - Membimbing atau mengajar seseorang pelajar dalam darjah
 Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid. sendiri atau mata pelajaran yang di ajar dalam bilik darjah
 Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan tanpa sebarang bayaran.
semasa. - Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku
yang dapat memberikan contoh yang baik kepada pelajar.
10 tret guru berkesan menurut McEwan - Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui
1. Dorongan oleh misi dan passionate – guru didorong oleh misi pengkajian, lawatan, dan menghadiri kursus ikhtisas,
seolah-olah mempunyai passion untuk membantu pelajar untuk persidangan dan sebagainya.
berkembang.
2. Positif dan benar – hormat menyayangi, demokratik, Tanggungjawab terhadap ibu bapa
berpandangan positif. - Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-
3. Guru sebagai pemimpin – mempengaruhi pelajar untuk berubah. anak mereka.
4. With-it-ness – guru melengkapkan diri dengan pengetahuan - Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang
untuk mempunyai kawalan penuh terhadap pengurusan bilik erat antara institusi pendidikan dengan rumah tangga.
darjah, penglibatan pelajar dan sebagainya. - Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa
5. Gaya – menampilkan gaya yang tersendiri dan unik. mengenai keadaan rumah tangga atau anak mereka sebagai
sulit.
2

- Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak- negara sebagai rakyat Malaysia berlandaskan
anak mereka dengan menggunakan maklumat yang diterima prinsip-prinsip yang termaktub dalam Rukun Negara.
daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. o Akauntabiliti terhadap rakan sejawat dan profesion
- Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh keguruan – guru perlu menjalin hubungan sesama
kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar. rakan sejawatnya serta bertanggungjawab sesama
- Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau sendiri dalam profesion yang disandang oleh mereka.
melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan
pelajar terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Integriti Guru
- Integriti ialah kesempurnaan atau keikhlasan atau kejujuran.
Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan
- Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan
boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat, negara umum.
ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara. - Integriti guru merangkumi:
- Memupuk dalam diri setiap pelajar sikap dan nilai yang boleh o Tanggungjawab yang berat dalam mendidik pelajar
membantu dan membimbing mereka untuk menjadi dengan penuh keikhlasan dan kejujuran.
warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, o Melaksanakan tugasnya dengan amanah dan
menghormati adanya perbezaan kebudayaan, keturunan dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang
agama. o Tanggungjawab dan berkewajipan menyediakan
- Menghormati masyarakat di tempat kami berkhidmat dan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik untuk
memenuhi segala tanggungjawab sebagai seorang warganegara pelajar.
dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang
kegiatan masyarakat. TAJUK 3 : ISU-ISU ETIKA GURU
- Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru
dengan ibu bapa serta institusi pendidikan dengan masyarakat. Definisi etika
- Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan - Cara atau hukum tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam
moral, kebudayaan dan kecendekiaan masyarakat. pergaulan
- Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh
masyarakat dan menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan Definisi etika guru
baik. - Sistem yang diatur sebagai panduan untuk diikuti oleh guru
supaya guru saling menghormati, mempunyai kesantunan,
Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan
- Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau kehidupan dengan baik.
ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di
hadapan pelajar atau ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh Etika perlu dalam profesion perguruan supaya;
menjatuhkan maruah seseorang guru. - segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan
- Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan masyarakat yang berhubung dengan mereka
diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami - tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku
sebagai seorang guru. dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum.
- Berusaha dengan sepenuhnya menunaikan tanggungjawab kami - Guru dikawal oleh etika perguruan.
dengan berusaha dan bersungguh-sungguh dan mengekalkannya
sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. Kesantunan guru
- Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat terutamanya - Kesantunan merujuk kepada tatacara, adat atau kebiasaan
mereka yang baru dalam profesion keguruan. yang berlaku dalam masyarakat.
- Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik
profesion keguruan. Fokus kesantunan guru
- Akan menjadi ahli sesebuah persatuan guru. a) Perlakuan dalam percakapan - kawalan suara, memonopoli
sidang perbualan, cakap banyak, puji diri secara langsung dan
Akauntabiliti Guru tidak langsung
- merujuk kepada sifat bertanggungjawab kepada seseorang b) Tatacara berkomunikasi - ikut norma budaya setempat, bukan
atau terhadap sesuatu tindakan, keputusan serta bersedia tatacara kita sahaja.
memberikan penjelasan dan justifikasi yang diperlukan. Dalam
erti kata yang lain, akauntabiliti ialah tanggungjawab guru Kepedulian guru
terhadap profesionnya. - Perwakilan komposit perasaan, pemikiran, dan perhatian yang
- Guru mempunyai beberapa akauntabiliti iaitu : diberikan kepada sesuatu isu/tugas
o Akauntabiliti terhadap pelajar – guru mendidik - Perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberikan guru
pelajar ke tahap yang cemerlang dalam pencapaian terhadap isu atau tugasnya.
akademik di samping membentuk potensi mereka - Gabungan perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi oleh
secara menyeluruh. JERIS guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan
o Akauntabiliti terhadap diri sendiri – guru harus tugasnya.
berpengetahuan luas dan berketerampilan dalam - Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu
bidang mata pelajaran yang diajar. proses perubahan (Havelock 1995)
o Akauntabiliti terhadap ibu bapa – guru melaksanakan
tugas dengan memastikan anak-anak mereka menjadi Guru perlu :
insan yang berguna kepada masyarakat dan negara. - Sedar atas perubahan
o Akauntabiliti terhadap masyarakat dan negara – guru - Minat pada perubahan
mempunyai tanggungjawab untuk memenuhi hasrat - Mengenali pembawa perubahan
- Mengurus perubahan
3

- Menilai kesan perubahan - Cth kerja sambilan : tuisyen, bekerja sambilan di institusi
- Bekerjasama dengan rakan swasta.
- Membuat penambahbaikan
Kepedulian dari segi penyempurnaan diri Pengurusan masa
- urus hal kehidupan seharian, jangan sampai masalah kehidupan - Merujuk kepada perancangan masa berkesan sama ada secara
mengganggu tugas harian, mingguan atau jangka masa panjang.
- Melibatkan 2 dimensi iaitu pengurusan masa untuk diri sendiri
Kepedulian terhadap tugas pengajaran dan menanamkan aspek kepentingan mengurus masa pelajar.
- ambil peduli tentang bahan, kaedah dan beban PNP - Pengurusan masa diri sendiri- guru perlu merancang p&p
- bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru mengikut tempoh masa yang baik agar tidak membazirkan masa
pelajar dan elakkan kejadian tidak diingini berlaku.
Kepedulian terhadap impak pengajaran
- yakin terhadap kebolehan pelajar Pengurusan kewangan
- guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan - Perbincangan pengurusan kewangan;
1. Cara menguruskan kewangan semasa bertugas di sekolah
Penampilan guru -masalah kutipan wang Sumber wang Awam (SUWA) yang
- merujuk kepada ciri peribadi yang dimiliki guru termasuklah merupakan kutipan awam dan punca kewangan termasuk yuran
sikap, kepercayaan, minat dan nilai. (mempengaruhi p&p murid) pelajar, derma, sumbangan, sewa harta sekolah dan hasil jualan
- Tret perwatakan dan personaliti yang dianggap perlu untuk projek sekolah.
kejayaan guru. -bagi guru kelas, guru bertanggungjawab mengutip yuran khas
- Howard (2007); 4 ciri utama penampilan guru menghasilkan dan yuran majalah dan guru menghadapi masalah pengeluaran
pembelajaran yang lebih baik. resit yang berasingan bagi setiap item yuran tersebut dan
1. Penampilan untuk perbezaan merumitkan keadaan. Yuran majalah pula perlu dijelaskan oleh
-perlu mempunyai keterampilan berasaskan budaya iaitu sebuah keluarga sahaja dan ini mengambil masa lama untuk
mampu tampil dalam situasi budaya berbeza tidak kira mengesan ahli keluarga pelajar di sekolah.
pelajar kulit putih/hitam, beragama dll. -guru turut melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara
-kebolehan menghadapi isu-isu sensitif, peka pembelian. Cth: guru beli barang tanpa menggunakan borang
2. Penampilan untuk berdialog pesanan dan ada yang mengisi borang selepas beberapa
-merujuk kepada kerelaan untuk meneroka persamaan dan bulan.Hal ini telah melanggar tatacara kewangan dan GB
perbezaan individu. berhak menolak pembayaran.
-2 jenis dialog berkaitan profesion keguruan iaitu dialog 2. Cara guru menguruskan kewangan diri dan keluarga
profesional antara rakan sejawat dan dialog di dalam bilik
darjah antara guru dan pelajar. TAJUK 4 : PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU
Dialog antara rakan sejawat dapat menangani sikap guru,
kepercayaan dan amalan rakan dan peluang kepada guru Pengenalan
membuat perbandingan dan belajar antara satu sama lain.  Seorang guru akan sentiasa berterusan mengalami proses
-dialog antara pelajar memberi peluang untuk perkembangan.
berkomunikasi dan menerapkan pengalaman hidup agar  Cth : tindakan-tindakan mengubah suai keupayaan dan
p&p lebih bermakna. kebolehan diri dalam profesion perguruan.
3. Disilusi  Jadi guru berjaya ambil masa yg lama  perlu amalkan sikap
-guru yang tampil menghadapi kekecewaan merupakan “belajar untuk mengajar” sebagai proses Pembelajaran
guru yang menunjukkan keterbukaan melihat luar daripada Sepanjang Hayat.
budaya sendiri dan kebolehan untuk meneliti kepercayaan
dan pandangan luar. Teori Peringkat-peringkat perkembangan guru
-guru yang dapat meneroka dan mengetepikan ilusi adalah 1. Teori keprihatinan (Fuller, 1969)
lebih responsif dari segi budaya dalam persekitaran 2. Lima peringkat perkembangan guru (Trotter 1986).
pelbagai
4. Demokrasi Teori keprihatinan (Fuller 1969)
-semua pelajar diberi peluang sama melibatkan diri dalam  Fuller :
apa jua aktiviti. o pengkaji pendidikan guru
-guru bersikap terbuka dan beri peluang pelajar libatkan o paling awal kemukakan teori yg cdgkan kefungsian guru
diri dalam proses p&p. melalui peringkat perkembagan.
o Amat berminat kaji masalh yg dihadapi guru pra
Berniaga di sekolah perkhidmatan dan dalam perkhidmatan.
- Guru seharusnya melaksanakan tanggungjawab sebagai o Oleh itu Fuller  kemukakan TEORI KEPRIHATINAN
pendidikan di dalam bilik darjah dan bukannya menjalankan yang cuba jelaskan :
perniagaan di sekolah.  Persepsi
- Pihak pentadbir memainkan peranan dengan memberi teguran  Kebimbangan
dan mengambil tindakan sewajarnya.  Masalah
 Ketidakpuashatian
Kerjaya sambilan  Kepuasan yang dialami oleh guru
- Guru tertakluk kepada Perintah Am Kerajaan dan tatalaku praperkhidmatan sepanjang program latihan
- Justeru, guru perlu memohon kelulusan untuk melakukan kerja keguruan.
sambilan bagi menambah pendapatan.  ‘Keprihatinan’ oleh Fuller ialah tanggapan guru/sesuatu yang
- Kelulusan hanya diberi jika tidak bercanggah dengan peraturan dianggap sebagai masalah.
yang ditetapkan .cth: tidak mengganggu waktu kerja dan tidak  Terdapat 3 peringkat keprihatinan guru :
jejas tugas mereka.
4

1. Awal pengajaran  keprihatinan terhadap kemampuan  Perubahan persekitaran pembelajaran spt perubahan
diri mereka. kurikulum, perubahan tahap kelas yang diajar, perubahan
2. Keprihatinan bertumpu kepada tugas. tempat bertugas sbbkan peringkat perkembangan berbalik kpd
3. Impak pengajaran kepada murid. peringkat yang lebih rendah.
 Ketiga-tiga peringkat tidak semestinya berfungsi secara
1. Peringkat Keprihatinan terhadap Diri berasingan.
 Pada awal pengajaran  guru praperkhidmatan akan beri  Guru mungkin punyai intensiti yang tnggi pada satu peringkat
perhatian terhadap kemampuan untuk hadapi sesi pengajaran dan dalam masa yang sama punyai intensiti yang rendah pada
dengan jayanya. peringkat yang lain.
 Cth :
1. kemampuan diri dalam pengurusan BD
2. Komen yang diberikan oleh mentor/ pensyarah. 1. Peringkat Novis (guru permulaan)
3. Disukai oleh pelajar/ibu bapa/lain2  Bermula apabila berdaftar sebagai pelajar pendidikan guru
dalam program Ijazah Perguruan.
 Guru berasa bimbang ttg kemampuan diri untuk mengawal kelas  Berusaha mempelajari fakta-fakta yang spesifik secara
dan apa jua yang akan diperkatakan. objektif
 Kebimbangan akan berkurangan apabila setelah beberapa bulan  Kuasai konsep asas dan peraturan asas untuk bertindak.
mengajar.  Sedang belajar dan berusaha membentuk pengertian “menjadi
 Jangka masa setiap orang tidak sama. seorang guru”.
 Tanda-tanda berkurang bimbang apabila guru mula berikan  Mula peroleh beberapa kemahiran asas dan istilah2 yg
perhatian kepada cara-cara untuk kendalikan tugas berkaitan profesion
pengajarannya dengan baik.  Mula himpunkan idea awalan ttg tugas mengajar.
 Rumusan guru novis :
2. Peringkat Keprihatinan terhadap Tugas 1. Mula mempelajari cara mengajar.
 Lebih fokuskan kpd cara-cara untuk kendalikan tugas dengan 2. Mempelajari fakta, konsep dan peraturan asas
baik. pengajaran.
 Fokusnya adalah : 3. Masih belum dapat tangani tugas-tugas harian seorang
1. cara melaksanakan dan memperbaiki pengajarnnya guru.
2. cara kuasai isi kandungan mata pelajaran 4. Dapat bentuk 1 peta kognitif ttg tugas2 am seoarng guru
3. uruskan disiplin murid profesional melalui kursus yg ditawarkan dalam program
4. pengurusan BD Ijazah Perguruan.
5. penilaian murid
6. perancangan dan persediaan mengajar 2. Peringkat Novis Lanjutan
7. kaedah dan strategi pengajaran.  Pelajar pendidikan guru terus mengumpul dan tambah
 Sudah mula yakin untuk tangani tugas-tugas harian dan boleh pengetahuan berbentuk fakta, mengenali dan membetulkan
mengatasi pelbagai masalah disiplin dalam BD. fakta yang sebelum ini tidak difahami.
 Perancangan pengajaran tak lagi berfokus kepada pengawalan  Berusaha tambah maklumat yg berkaitan proses p&p.
disiplin kelas ttpi kepada cara-cara perbaiki strategi  Memantapkan pengetahuan tg peristilahan, prinsip dan konsep-
pengajaran serta penguasaan isi kandungan. konsep yang berkaitan dengan profesionnya.
 Pendedahan kpd situasi sebenar. cth PBS dan Praktikum.
 Nama lain peringkat ini oleh pengkaji-pengkaji lain :  Pendedahan ini utk dalami tuntutan profesion perguruan.
1. Peringkat masteri  Mempunyai semangat yg tinggi untuk praktiskan apa shj yg
2. Peringkat pengukuhan dan penjelajahan dipelajari secara teori.
3. Peringkat cubajaya  Realiti BD sbbkan guru pth semangat,
 Oleh itu, progam permentoran dan pencerapan klinikal dapat
sokong dan bantu guru bina keyakinan dan kemahiran mengajar.
3. Peringkat Impak  Guru mentor yg berpengalaman dan bersikap positif boleh
 Beri perhatian kpd kesan pengajarannya terhdp pembelajaran bantu guru novis lanjutan harungi peringkat ini dengan jayanya.
pelajar2.
 Guru melihat pelajar sbg individu yang berpotensi.  Rumusan guru novis lanjutan :
 Tak lagi bimbang akan kemampuan diri untuk kawal kelas atau 1. Menambah dan memantapkan kefahamn fakta, konsep,
keberkesanan penyampaian pengajaran. prinsip berkaitan pengajaran dan pembelajaran.
 Prihatin terhadap kesan atau impak pengajaran terhadap 2. Pengalaman awal kpd amalan BD membantu membina
pencapaian pelajar. keyakinan diri.
 Guru ambil berat trhdap pertumbuhan dan perkembangan 3. Bimbingan guru mentor amat penting dalam mengekalkan
pelajar. minat dan motivasi guru novis lanjutan.

Rumusan 3. Peringkat Cekap


 Perkembangan guru sebgai proses semula jadi.  Capai peringkat ketrampilan dlm bidang yang diceburi.
 Sokongan emosi, sosial dan fizikal pada setaip peringkat  Telah dpt sijil atau ijazah dlm bidang keguruan untuk penuhi
mainkan peranan penting untuk ke peringkat seterusnya. keperluan kelayakan yg ditetapkan.
 Guru pada peringkat tugas mungkin berbalik kpd peringkat diri  Kecekapan  tahap minimum seseorang berfungsi sbg pendidik
jika tiba2 diminta untuk mengajar subjek yg baharu/ ajar kelas yg bertauliah.
berlainan/ tukar sekolah.  Guru mula kenal pelbagai prinsip dan konsep di luar konteks dan
 Oleh itu, faktor persekitaran juga mempengaruhi peringkat juga elemen yg merujuk situasi yg khusus.
perkembangan guru.  Pada hujung peringkat ini, guru mampu selesaikan masalah P&P
yg dihadapinya.
5

 Menyiasat amalan melalui refleksi. 3. Pengetahuan kurikulum.


 Bermula  apabila terima lantikan ke jawatan guru. 4. Pengetahuan kandungan pedagogi.
 Guru perlukan 2-5 tahun dlm perkhidmatan. 5. Pengetahuan ttg pelajar dan ciri-ciri pelajar.
6. Pengetahuan ttg konteks pendidikan.
7. Pengetahuan ttg falsafah, matlamat dan nilai pendidikan.

 Rumusan guru cekap :  Pengetahuan kandungan pedagogi kebolehan seseorang guru


1. Guru yang memiliki kelayakan ikhtisas. untuk meympaikan kefahaman isi kandungannya melalui
2. Lebih memberikan fokus kepada pembelajaran murid. pelbagai strategi dan kaedah pengajaran agar pelajar dapat
3. Memahami prinsip dan konsep pembelajaran dalam mencapai kefahaman dan tunjukkan pencapaian dlm
pelbagai situasi yg khusus. pembelajaran tersebut.
4. Memiliki pelbagai strategi pengajaran dan mampu  Pengetahuan kandungan pedagogi ini membezakan guru novis
menyesuaikannya mengikut keperluan pelajar yg berbeza dengan guru pakar.

Guru novis Guru pakar


4. Peringkat Mahir  Pengetahuan isi  Pengetahuan isi kandungan
 Boleh dikatakan sbg golongan yg terbaik dlm profesion. kandungan adlah yang mendalam.
 Sentiasa diingati disanjung oleh bekas pelajar secara  Cth : dapat kaitkan dengan
 Mudah kenal pasti elemen-elemen penting dalam tugas. diskrit/berasingan. konteks yg berbeza secara
 Punyai kemampuan kognitif yg tinggi utk mencerakin dan bersepadu.
menganalisis persekitaran pembelajaran secara kreatif dan  Tindakan pedagogi  Tindkan pedagogi adlah
tersendiri. adalah terhad. lebih luas, interaktif dan
 Pamerkan gaya yang lancar dan buat keputusan berdasarkan pelbagai.
intuisi  sbb ada pengalaman yg byk yg dapat bantunya fahami  Menjurus kepda  Ajar dengan mengambil kira
situasi yg dihadapi. kaedah penyampaian cara pelajar belajar, cara
 Pamerkan gaya pengajarannya yg tersendiri. pengetahuan dan pelajar membuina kosep
 Pengalamannya menentukan kualiti pengajarannya. prestasi pengajaran. dalam perwakila struktur
 Boleh jadi mentor kepada guru novis. kognitifnya.
 Boleh berkongsi idea, pengalaman dan kemahiran dengan guru   Beri fokus pd pengetahuan
novis. sedia ada, pemikiran pelajar
& boleh ubahsuai
 Rumusan guru novis mahir : perancangan kurikulumnya
1. Mahir dalam bidangnya. secara mental agar sesuai
2. Golongan yang diingati dan disanjungi oleh bekas pelajar. dgn keperluan konteks.
3. Gaya lancar dan spontan yg membolehkannya membuat
keputusan berdasarkan intuisi.
4. Kaya dengan pengalaman dan dapat menganalisis serta  Penekanan yang perlu diberikan semasa di peringkat
menyusun maklumat yg kompleks berkaitan sesuatu novis :
situasi pembelajaran yang kreatif dan unik. 1. Sokongan dan bimbingan yang diterima semasa ikut
program keguruan (pensyarah, tutor dan guru mentor)
5. Peringkat Pakar secara menyeluruh & intensif bagi capai penguasaan aras
 Merupakan bintang yg menyerlah dlm bidangnya. kompeten.
 Gunakan pengalamannya sprti peringkat mahir tetpi secara 2. Latihan atau aktiviti yg menjurus kpd perkembangan
holistik. domain pengetahuan yg spesifik (isi kandungan,
 Bermakna beliau boleh fahami dan tangani maklumat yg byk & pengetahuan kandungan pedagogi dan pedagogi am) agar
masih dpat pamerkan gaya pembelajaran yg lancar. dapat meningkatkan kemahiran pengamatan dan membuat
 Sentiasa yg dilakukan sentiasa berjaya berbanding guru mahir perwakilan proses p&p di dalam BD yg mantap.
yg kdg2 melakukan kesilapan. 3. Kursus-kursus yg ditawarkan dlm program latihan
 Dianggap sebagai jurucakap atau orang yg berautoriti dalam keguruan seimbangkan teori dan amali  latihan praktikal
bidangnya. benarkan pengalaman secara langsung (hands on).
 Idea & kemahiran yg ada boleh mmpengaruhi polisi-polisi 4. Dedahkan kpd pengalaman terancang (analisis kajian kes,
berkaitan dengan pengendalian di BD. senario BD), pengalaman vikarious (perhati guru mentor
kendalikan kelas), pengalaman situasi (main peranan)
 Rumusan guru novis mahir : untuk menghayati pengurusan BD.
1. Guru yg gemilang dan terbilang.
2. Dapat fahami dan tangani maklumat yg byk dan pelbagai. TAJUK 5 : PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH
3. Masih mempunyai gaya pe ngajaran yg lancar. Pengenalan
4. Orang yg berautoriti dalam profesionnya.  Guru merupakan faktor penentu kejayaan murid dalam
5. Idea dan kemahiran boleh mempengaruhi polisi-polisi pelajaran.
berkaitan pengendalian bilik darjah.  Guru boleh mempengaruhi interaksi BD dan persekitaran
psikososial dlm BD.
Perjalanan daripada guru novis kepada guru pakar – implikasi  Guru mempunyai autoriti/kebebasan untuk menentukan
kepada guru sumber dan kaedah p&p di dalam kelas masing-masing.
 Kecekapan seorang guru harus ambil kira 7 teras pengetahuan  Oleh itu guru perlu ada pelbagai kemahiran dan
: berpengetahuan luas agar dapat melaksanakan tanggungjawab
1. Pengetahuan isi kandungan. mendidik kanak-kanak yang berumur antara 6-12 thn.
2. Pengetahuan pedagogi am.  Peranan guru sekolah rendah :
6

1. Pengamal ilmu dan kemahiran  Peranan guru bukan shj merangkumi aktiviti p&p berdasarkan
2. Pembimbing kurikulum dan sukatan pelajaran semata-mata tetapi
3. Pengamal reflektif merangkumi pembentukan akhlak keseluruhan seseorang
4. Penyelidik murid.
5. Agen sosialisasi  Seorang guru yg berkesan akan memastikan bahawa muridnya
6. Agen perubahan kuasai kemahiran yg diperlukan untuk tangani masalah atau
7. Pengganti ibu bapa cabaran yg dihadapi dlm hidupnya.
8. Pembentuk tingkah laku  Murid yg dilengkapi dengan kemahiran menguruskan emosi dan
9. Pengurus pembelajaran menyelesaikan masalah peribadi mungkin akan menjejaskan
1. Pengamal ilmu dan kemahiran prestasi pembelajarannya.
 Guru bertanggungjawab untuk sentiasa mencari ilmu dan  Oleh itu, setiap guru berperanan sebagai pembimbing untuk
amalkannya bagi penuhi keperluan pendidikan dan masa depan bimbing pelajar ke arah kehidupan yang berkualiti dan sihat.
generasi muda negara.  Guru sebagai pembimbing :
 Pengamal ilmu tidak kedekut dengan ilmunya. 1. Ilmu pengetahuan.
 Amalkan sikap ingin belajar untuk mengajar. 2. Pengurusan diri dan masa,
 Sentiasa meningkatkan penguasaan ilmu dan pengetahuan isi 3. Membina hubungan yg positif.
kandungan pelajarn melalui : 4. Penyesuaian diri kpd perubahan rutin hidup.
1. pembacaan, 5. Menyemai minat dan sahsiah yg sihat.
2. perbicangan rakan sejawat,
3. hadiri kursus dalam perkhidmatan,  Peranan dan tugas guru biasa dalam konteks bimbingan boleh
4. jalankan penyelidikan, dilihat dari segi :
5. pamerkan sikap keterbukaan kpd peluang pemerolehan 1. Memberikan nasihat dan panduan.
ilmu. 2. Pengajaran
3. Pertolongan kpd pelajar yg memerlukan.
 Guru perlu jadi pelajar sepanjang hayat memandangkan ilmu
pengetahuan sentiasa berkembang dan berubah.  Proses bimbingan berlaku secara kelompok atau individu.
 Ambil berat ttg perkembangan ilmu pengetahuan dan  Proses bimbingan boleh dijalankan secara formal (BD/dewan
kemahiran yg terkini  supaya : sek) atau tempat rekreasi (melalui kursus khas).
1. dapat sediakan pengalaman pembelajaran murid secara  Peluang memberikan bimbingan boleh berlaku semasa interaksi
bermakna, informal dengan pelajar.
2. gunakan ilmu untuk tegakkan kebenaran & keadilan,  Guru jalankan bimbingan dgn keprcayaan bhawa setiap pelajar
3. berikan sumbangan yg berkualiti kpd ank didik, msyarakat berupaya berkembang ke arah yg lebih positif.
dan negara,
 Guru sebagai pembimbing berperanan :
 Harus pupuk budaya cintakan ilmu dlm diri murid  supaya 1. Semai minat dan motivasi trhdp mata pelajaran akademik
murid dpt manfaatkan dalam semua aspek kehidupan dalam supaya dpt tingkatkan pencapaian.
hidup mereka. 2. Bimbing kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri, minat
 Amalan cintakan ilmu dapat meningkatkan adab dan martabat dan kecenderungan diri trhadap bidang yg diceburi sesuai
diri dan murid. dgn minat dan kebolehan murid agar dapat dikembangkan.
 Guru perlu punyai kemahiran-kemahiran yg bersesuaian utk 3. Menanamkan minat dan sikap yg sihat trhdap
sampaikan ilmu pengetahuan yg dikuasainya : persekolahan dan memperkaitkannya dgn amalan seharian
mereka.
1. Guru ialah pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. 4. Mengenal pasti dan membantu pelajar-pelajar yg
 Berlaku apabila guru berjaya mensintesis dan sepadukan tiga mengalami masalah pembelajaran / sosioemosi / kesihatan
teras pengetahuan : dlm mmbuat penyesian peribadi dr aspek sosial, emosi,
mental dan fizikal.
(a) Pengetahuan isi kandungan. 5. Sebagai mentor  melatih, menyokong dan memberikan
(b) Pengetahuan pedagogi am. bimbingan dan maklum balas yg membina.
(c) Pengetahuan konteks pendidikan 6. Mentor cuba bina kekuatan individu utk
maksimumkan murid yg berada di bawah jagaannya dlm
 Mengaitkan kepada konteks yang berbeza secara bersepadu. situasi BD.
7. Proses pementoran yg dilaksanakan adlah berdasarkan
2. Guru menstruktur pengajarannya dengan mengintegrasikan hubungan kasih sayang antara mentor dan protege.
unsur-unsur kemahiran belajar dan kemahiran berfikri dlm
penyampaian isi kandungan. 3. Pengamal Reflektif
 Agar dapat lahirkan pelajar yang mampu berfikir aras tinggi.  Amalan refleksi berkesan dlm membantu guru permulaan
 Era teknologi maklumat telah ubah peranan seoarng guru darp menstruktur pemikiran mereka ke arah penguasaan isi
penyampai ilmu kpd seorang pembimbing / fasilitator / kandungan pedagogi dan pengetahuan am pedagogi.
pemudah cara.  Refleksi membolehkan pengamalnya menilai, memahami
 Fasilitator perlu miliki kemahiran berkomunikasi, kemahiran dan belajar drp pengalaman.
penggunaan teknologi pengajaran dan kemahiran  Pengamal reflektif harus sentiasa mempersoalkan amalan
memotivasikan pelajar. dirinya dan tidak hanya bertindak atas tabiat atau
 Kesemua kemahiran ini boleh diperoleh melalui pembacaan, mengikut arahan semata-mata.
perkongsian maklumat dengan rakan sejawat, amalan refleksi,  Perlu merancang dan bertindak dengan penuh kesedaran
hadiri kursus dan amalan penyelidikan tindakan. berasaskan prinsip dan teori p&p.
 Amalan ini boleh diperkembangkan dengan bertanyakan
2. Pembimbing diri soalan-soalan yg berkaitan dengan perkara yg
7

dilakukan sebelum, semasa dan selepas mengajar dengan lbh tertumpu kepada andaian yg dibuatnya mengenai
tujuan mempertingkatkan kemahiran-kemahiran dan tujuan dan akibat pendidikan).
profesion keguruan.  Kritikal  cuba gabungkan kriteris akhlak, etika dan
 Apabila seseorang merenung kembali tindakannya, tindakan profesioanl dlm pengajarannya.
membuat analisa ttg peristiwa lepas dan merancang  Prestasi guru dpat ditingkatkan melalui amalan reflektif.
tindakan susulan, individu tersebut tlh amalkan refleksi  Antara manfaat yg diperoleh melalui amalan ini :
ke atas tindakannya. 1. Dpt kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri utk capai
 Refleksi bermula dengan usaha guru untuk menerangkan prestasi yg lbh baik.
situasi atau mengenal pasti permasalahan yg timbul, 2. Menjadi guru yg lebih yakin.
kemudian menjelaskan perasaannya trhdp situasi 3. Pengajaran yg lebih berkesan berdasrkn prinsip dan model
tersebut berdasarkan tggapan dan nilai kendiri. pengajaran dan kepelbagaian teknik pengajaran.
 Pada peringkat penilaian, guru meneroka kemungkinan 4. Tindakan dan keputusan berasaskan ilmu dan pengetahuan
punca masalah serta kekuatan dan kelemahan situasi pedagogi berkesan.
tersebut. 5. Pemikiran reflektif dapat dodokumentasikan dlm bntuk
 Kesannya, guru akan usaha cari ikhtiar untuk mengatasi tulisan merupakan sumber rujukan yg pnting (kpd diri dan
bidang kelemahannya. sumbgn idea yg boleh dirujuk oleh rakan sejawat dn guru
 Proses menganalisis situasi merupakan usaha pengamal sek lain).
untuk melihat situasi tersebut dr sudut yg berbeza dan
menimbangkan kemungkinan tindakan alternatif.
 Dalam proses membuat kesimpulan, guru tetapkan 4. Penyelidik
keputusan pilihan tindakan terbaik.  Guru digalakkan menerapkan budaya penyelidikan utk fhm
 Lingkaran terakhir dlm proses reflektif merupakan persekitaran pembelajaran dan amalan tindakan diri untuk
pemikiran ttg rancangan tindakan masa depan (pelan tingkatkan profesionalisme mereka.
tindakan) jika peristiwa yg sama berulang lagi.  Peranan guru sbg penyelidik bolehkan guru mengkaji peristiwa
secara saintifik, membuat analisa berdasarkan bukti emperikal
dan data yg sahih seterusnya membantu guru membuat
keputusan BD yg bijak & berkesan ikut teori dan prinsip p&p.
 Sebenarnya setiap hari guru terlibat dlm proses penyelidikan
Diskripsi iaitu merancang pengajaran, membantu murid dlam proses
Apakah yg pengajaran, menguruskan BD, menilai hasil kerja murid,
telah berlaku? berikan maklum balas percapaian pelajar kpd ibu bapa.
 Walaupun berbentuk pengajaran tetapi jika dinyatakan semula
dengan peristilahan yg berbeza adalah mereka bentuk dan
Pelan Tindakan melaksanakan tindakan memerhati, mengumpul data,
Perasaan
Jika berlaku menganalisa hasil kerja murid dan ubah suai perancangan untuk
Apakah yg saya
lagi, apa yg
rasa? memenuhi keperluan murid (menepati takrifan aktiviti
perlu saya penyelidikan).
buat?
 Peranan guru sbg penyelidik adlh nyata apabila aktiviti harian
guru dicatat atau didokumentasikan secara formal dan
sistematik, melibatkan diri dlm proses inkuiri dgn tujuan
memperbaiki amalan pengajran dan pencapaian murid,
 Penyelidikan tindakan  bentuk penyelidikan yg dilaksanakan
oleh guru untuk guru & ttg guru.
 Segala peranan, fungsi, amalan, budaya dan norma di sekolah
Kesimpulan Penilaian
lebih difahami oleh guru berbanding dgn penyelidik pihak ke-3.
Apakah Adakah baik
tindakan lain  Oleh itu, guru lbh sesuai siasat amalan diri dlm situasi sekolah
atau buruk?
yg mungkin tempat beliau bertugas.
saya ambil?  Guru sbg penyelidik melibatkan diri dlm hasilkan teori dan
Analisis kefahaman baharu berkaitan permasalahan yg dihadapi.
Apakah  Pengkaji juga berpeluang berkolaborasi dgn guru lain serta
pengertian melibatkan murid-muridnya dlm membuat keputusan perkaitan
situasi itu kpd kurikulum dan pengajaran.
saya?
 Dapatan kajian boleh dikongsi dlm usaha cari amalan p&p yg
terbaik.
 Kebaikan guru sbg penyelidik :
Proses refleksi
1. Menambah kejelasan teori, bahasa dan pembelajaran.
 Pemikiran reflektif merangkumi aspek sosial, moral dan 2. Tingkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman amalan BD
etika dalam proses p&p. & tingkatkan kemahiran mengajar.
 Refleksi ttg keadaan pengajaran yg bermasalah berlaku 3. Mudahkan kolaborasi dgn murid-murid & guru lain.
dlm 3 aras yg berbeza iaitu teknikal, praktikal dan 4. Berpeluang kembangkan komitmen bersama ke arah
kritikal. penambahbaikan.
 Teknikal guru hanya memikirkan keputusan mengenai 5. Meningkatkan profesionalisme keguruan.
penggunaan pengetahuan pedagogi yg berksan dan
berfaedah.
 Praktikal  kaji hasil dan kesan drp cara-cara yg 5. Agen Sosialisasi
digunakan demi mencapai matlamat pendidikan (pemikiran  Agen sosialisasi :
1. Penyumbang ilmu dan kemahiran
8

2. Pembentk sahsial sosial yg positif  Masteri  mncapai kefahaman yg mendalam ttg bidang yg
3. Pembentuk budaya penyayang diceburi agar keberkesana dpt ditingkatkan.
4. Teladan sosial  Kolaborasi  sokongn dan usaha bersama-sama rakan sekerja
5. Penghubung natara institusi sekolah dan masyakat am. dpt perkayakan pengalaman mlh dpt wujudkan sinergi dan
motivasi utk hadapi perubahn.
 Sekolah berperanan sbg tempat yg memberikan peluang kpd  Sbg agen perubahan guru sendiri perlu amalkan pembelajaran
murid-murid untuk memperoleh pelbagai jenis pengetahuan dan sepanjang hayat.
kemahiran yg diperlukan untuk kemajuan dan pembangunan  Perubahan harus bersifat generatif iaitu satu idea baru dpt
negara. menjana idea2 dan inovasi secara berterusan dan progresif.
 Sek sbg institusi kemasyarakatan menekankan perkembangan  Ringkasnya, agen perubahan dikaitkan dengn pegangan peranan
dan prubahan TL murid berasaskan nilai, norma dan keperluan moral guru.
masyarakat.  Tanpa tujuan moral, apa jua perubahan dan inovasi yg
 Guru berperanan menyampaikan ilmu kpd murid di samping diperkenalkan kpd sek dilaksnakan hanya sekadar penuhi
membentuk sikap, nilai dan personaliti yg cemerlang selaras arahan dan peraturan pihak atasan shj.
dgn keperluan individu dan jangkaan masyarakt.
 Sbg agen sosialisasi, guru berperanan mmbntuk individu yg 7. Pengganti Ibu Bapa
mmpu bersosialisasi dan memiliki kecerdasan emosi yg tinggi  Ibu bapa ialah individu yg pling dekat dgn pelajar krn
agr dpt sesuaikan diri dlm dunia pekerjaan kelak. pembelajaran peringkat awal kanka-kank diperoleh drp
 Dg segi hbgn sosial  guru perlu bersifat penyayang dan mereka.
hormati perbezaan individu.  Pekembgn awal kanak-kanak dipengaruhi oleh sikap dan nilai ibu
 Guru perlu bersifat empati dan mmbtu pelajar membentuk bapa mereka untuk dijadikan ikutan.
emosi yg sihat.  Oleh itu, aspirasi dan nilai di skolah perlu seiring dgn aspirasi,
 Guru harus terlibat dlm aktiviti kemasyarakatan yg dianjrkan nilai dan sikap ibu bapa di rumah.
oleh komuniti setempat seperti :  Ibu bapa merupakan pengaruh sosial yg besar trhdp pencapaian
1. Karnival keluarga persekolahan ank-anak mereka.
2. Ekspedisi mendaki bukit  Oleh itu, pnting utk kekalkan hubugn baik antara pihak sekolah
3. Aktiviti kebudayaan dan ibu bapa,
4. Gotong-royong  Realiti di sekolah, terdapat pelbagai latar belakang kanak-
 Guru boleh hulurkan khidmat bantuan dr segi kewangan, kanak drp keluarga yg berbeza.
kepakaran, tenaga dan masa utk jayakan aktiviti  Guru perlu fhm murid
kemasyaraktan.  Keprihatinan dan kepekaan guru dpt bntu kanak-knak hadapi
 Guru wajar pamerkan amalan nilai murni spt berbudi bahasa, prsekolhn dgn lbh yakin.
bersopan santun, prihatin, penyanyang, hormat hak asasi sbb  Guru yg fhm situasi akan beri perhatian yg lbh khusus dan
guru dianggap baik dlm klgn masyakt. usaha utk wujudkan persekitaran sekolah & BD yg lbh kondusif
 Guru harus sggup belajar dan sesuaikan diri dgn penggunaan supaya kerunsingan kanak-kanak dpt diminimumkan.
teknologi baharu dlm komunikasi spt penggunaan laman web,  Dgn pamerkan kasih syg, kemsraan dan sediakan pgalaman
emel, blog dsb supaya maklumat dapat disalurkan dengn lbih pmbelajaran bermakna dan berkualiti, guru boleh berperanan
cpt dan efisien. sbg pggnti ibu bapa serata melayan kanak2 yg dahagakan kasih
syg ibu bapa mereka.
6. Agen Perubahan
 Guru tak boleh elak dari hadapi perubahan. 8. Pembentuk tingkah laku
 Setiap kali berlaku perubahan, rutin akan terganggu.  Guru merupakan model pnting dlm salurkan mesej ttg amalan
 Perubahan hasilkan ketidakpastian, kerisauan dan tekanan nilai, kepercayaan, falsafah dan sikap terhdp murid.
hidup,  Jika guru pamerkan sikap bosan, mlas dan tak bersemangt
 Perubahan boleh juga bawa kesan positif spt harapan baharu, maka murid pun akan meniru.
inovasi dan bagi mereka yg berani hadapinya.  Sbg pmbntuk tingkah laku guru perlu faham matlamat
 Utk kekalkan kecekapan dan ketrampilan diri, guru perlu pembelajarn yg ingin dicapai.
jadikan perubahan sebagian dlm kehidupan.  Jika matlamat pndidikan betujuan mmbntuk insan yg mmpu
 Sekolah merupakan institusi perubahan dan inovasi modenisasi berfikr aras tinggi, menyelesaikan maslah secara brdikari, dan
masyarakt. hargai kunikn individu, mka proses pmbntukn tgkh lku hrus
 Guru sbg agen prubahan harus mampu uruskan tempoh transisi selrs dgn mtlmt yg ditetpkn.
drp yg lama kpd yg baharu.  Guru perlu mmpunyai kebijaksanaan dlm pemilihan pmbntukan
 Sistem pendidikan sentiasa berubah bagi tujuan menjadikan TL secara profesional berlandaskan falsafah dan teori TL yg
proses pendidikan berkesan, releven dan bermakna serta bersesuaian.
sesuai dgn tuntutn perkembangan semasa.  Seseorang pembentuk TL yg gunakan pndekatan behavioris
 Mengikut Fullan, terdapat 4 bidang utama bagi membina akan :
keupayaan moral utk hadapi perubahan : 1. Berikan fokus pada perubahan TL.
1. Membina visi peribadi 2. TL merupakan tindakn yg boleh diperhatikan, didengar
2. Inkuiri dan diukur.
3. Masteri 3. Oleh itu, sikap, nilai, pegangan, perasan dan imej diri bukn
4. Kolaborasi fokus utama dlm pmbntukn TL.
4. Mtlmt pndektan behavioris adlh untk mgjar TL baharu
 Membina visi peribadi  siasat dan kenal pasti hasrat diri atau kekalkan TL yg diingini melalui peneguhan.
mnjadi seorang guru (apakah jasa yg dapat dihulurkan utk 5. Utamakan penggunaan peneguh semula jadi
bantu murid) 6. Seorang guru sbg pembntuk TL yg amlkn pendekatan
 Inkuiri  amalkan penilaian kendiri/ refleksi ttg hasrat humanis akan :
peribadi supaya dpt bentuk norma belajar spnjang hayat.
9

 Berikan fokus kpd pemikiran, perasaan, keperluan,


psikologi dan emosi seseorg individu. 2. Kepemimpinan Berkarisma
 Berikan peluang kpd individu utk kuasai kawalan trhdp TL • Menurut House dan Howell (1992), pemimpin berkarisma
sendiri
mempunyai tret-tret personaliti seperti berikut:
 Lngkah intervensi berikan penekanan kpd kemahiran
 Berorentasikan pencapaian
komunikasi, memahami motif pelajar
 Berorentasikan kreativiti dan inovasi
9. Pengurus pembelajaran  Amat bertenaga dan penglibatan diri yang tinggi
 Guru sbg pengurus pmbelajaran akan berusaha utk wujudkan  Keyakinan diri yang tinggi
persekitaran pembelajaran yg menggalakkan penglibatan serta  Keperluan untuk menggunakan pengaruhnya terhadap
kerjasama pelajar dlm aktivti BD supaya p&p bermakna dan orang lain
produktif.
 Sanggup menanggung risiko
 Sbg pengurus pembelajaran, guru bertanggjwb untuk :
1. Rancang, kelola, mengarah dan kawal aktiviti p&p.  Membina (nurturning), bertimbang rasa dan sensitif.
2. Uruskan BD dr aspek pertuturan dan rutin pengendalian
kelas.
3. Uruskan persekitaran fizikal dr segi susunan kerusi meja
dan perabot, suhu, pencahayaan, keceriaan, tempat
simpanan bahn p*p agar keselamatan BD terpelihara.
3. Kepemimpinan Birokratik
4. Uruskn persekitaran psikososial BD dgn pastikan
• Tujuan kepemimpinan birokratik dalam sesebuah organisasi
persekitaran pmbelajaran adlh mesra dan wujud perasaan
diterima tnpa syarat. formal bertujuan memaksimumkan kecekapan melalui
5. Menguruskan proses pentaksiran dlm BD dr segi sediakan pengurusan dengan menggunakan pendekatan rasional
soalan peperiksaan, mentadbir, mengawas, memeriksa, (Weber, 1989)
simpan rekod dan sediakan pelaporan pencapaian atau • Model kepemimpinan birokratik tulen mengikut Weber
kemajuan murid. (1989) memberikan penekanan terhadap aspek-aspek
seperti:
Rumusan bab
 Organisasi yang berorentasikan matlamat
 Untuk pastikan peranan guur sbg guru yg berkesan ialah kita
perlu teroka dan kuasai kemahiran abd ke-21 utk sokong dan  Pembahagian bidang pengkhukusan
mantapkan penyampaian ilmu seterusnya dpt mendidik generasi  Strutur berhierarki
Y yg mempunyai kompetensi global.  Mementingkan peraturan dan tatatertib
 Mempunyai prosedur kerja yang amat teknikal
 Perjawatan berdasarkan kelayakan dan kecekapan
bidang.
TAJUK 6 :KEPEMIMPINAN GURU

Asas Kepemimpinan  Antara ciri kepemimpinan birokratik dalam organisasi sekolah


Konsep Asas Kepemimpinan adalah:
• Pemimpin merupakan individu dalam sesuatu kumpulan yang  Struktur organisasi sekolah yang berhierarki dengan
diberi tanggungjawab mengarah dan menyelaraskan aktiviti Guru Besar atau Pengetua di pucuk kepemimpinan
untuk mencapai matlamat kumpulan tersebut (Ibrahim Mamat,  Guru-guru mempunyai bidang kepakaran masing-masing
2001)
 Terdapat peraturan sekolah dan jadual waktu
• Kepemipinan ialah keupayaan untuk memimpin (Kamus Dewan,
akademik untuk dipatuhi
2002)
• Fidler (1997) telah mengenal pasti dua ciri utama hasil  Ketua bidang/panitia mata pelajaran
daripada analisis beliau tentang kepelbagaian definisi bertanggungjawab dalam memastikan aktiviti
kepimpinan iaitu: kurikulum dilaksanakan mengikut garis panduan dan
sukatan yang telah ditetapkan.
- keupayaan menjana rasa hala tuju dan keyakinan dalam
kalangan pengikutnya
- mempengaruhi pengikut ke arah mencapai matlamat
4. Kepemimpinan Teragih
• Kepemimpinan teragih dianggap sebagai gaya kepemimpinan
Jenis-Jenis Kepemimpinan yang paling sesuai untuk organisasi sekolah dan institusi
pendidikan di mana sebilangan besar ahli-ahli terdiri
1. Kepemimpinan Semula Jadi
daripada golongan profesional.
2. Kepemimpinan Berkarisma
• Keputusan yang dibuat merupakan keputusan bersama
3. Kepemimpinan Birokratik
berdasarkan maklumat yang lebih menyeluruh dan situasi ini
4. Kepemimpinan Teragih
akan membawa kepada peningkatan keberkesanan
pelaksanaannya.
1. Kepemimpinan Semula Jadi
• Kepemimpinan teragih berkait rapat dengan konsep sekolah
• Seringkali anggota kumpulan yang tertua, paling
berkesan dan kemajuan sekolah.
berpengalaman, serta mempunyai kemahiran interpersonal
yang tinggi akan secara semula jadi dianggap dan diterima oleh
ahli-ahli kumpulannya sebagai ketua mereka.
10

Teori-Teori Kepemimpinan  Teori X dan Y mewakili perbezaan dalam cara seseorang


pemimpin beranggapan terhadap stafnya dalam sesebuah
1. Teori Tradisional – Teori Tret organisasi.
2. Teori Tradisional – Teori Tingkah Laku  Dalam Teori X, pemimpin beranggapan stafnya
3. Teori Tradisional – Teori Situasi dimotivasikan oleh wang ringgit, malas, dan akan
mengelakkan tugas kecuali dipaksa, tidak akan
4. Teori Semasa – Teori Transformasi
memberikan kerjasama kecuali diarahkan dan dikawal.
5. Teori Semasa – Kepemimpinan Moral
 Dengan demikian, pemimpin akan bertingkah laku lebih
autokratik, bertindak mengarah dan mengawal stafnya
dalam proses kerja.
 Pemimpin Teori Y beranggapan stafnya rajin, melihat
1. Teori Tradisional – Teori Tret
kerja sebagai suatu perkara semula jadi seperti bermain
 Teori tret memberikan perhatian kepada mengenal pasti
atau beristirahat akan memupuk kerjasama, bercita-cita
apakah tret-tret seorang pemimpin yang berkesan.
tinggi dan mempunyai sikap positif terhadap kerja.
 Dengan mengkaji tret-tret pemimpin-pemimpin yang berjaya,
 Blake dan Mouton (1964, 1978) mengkaji tingkah laku
maka orang lain yang memiliki tret-tret sama diandaikan akan
dalam kepemimpinan dan telah menghasilkan Grid
menjadi pemimpin yang berjaya juga.
Pengurusan yang menjelaskan dua dimensi yang berbeza
 Antara tret-tret kepemimpinan adalah kajian oleh Stogdill
berkaitan dengan keprihatinan pemimpin, iaitu:
(1974) untuk mengenal pasti tret-tret dan kemahiran yang
 Keprihatinan terhadap penghasilan – pemimpin
membezakan antara pemimpin dan pengikut iaitu:
menunjukkan keprihatinanya terhadap tugas
dan produktiviti pekerja demi mencapai
TRET KEMAHIRAN
matlamat organisasi.
 Menyesuaikan diri dalam  Kecerdasan yang tinggi
 Keprihatinan terhadap manusia – pemimpin
pelbagai situasi  Berkemahiran konseptual
memberikan perhatian dan penekanan terhadap
 Peka kepada persekitaran  Kreatif
perhubungan baiknya dengan pekerja-pekerja
sosial  Diplomatik dan tactful
dalam organisasi.
 Cita-cita tinggi dan  Petah bertutur
berorentasikan  Berpengetahuan tentang
 Grid Pengurusan mengutarakan lima jenis tindakan
pencapaian tugas kumpulan
kepimpinan, iaitu;
 Asertif  Teratur (kemampuan
 Kelab Rekreasi – Penekanan diberi kepada keperluan
 Dapat bekerjasama mentadbir)
manusia, perhubungan manusia dan budaya kerja yang
 Boleh membuat  Daya pujuk
harmoni dan menyenangkan.
keputusan  Berkemahiran sosial
 Papa – Pemimpin menyumbangkan usaha yang amat
 Boleh diharapkan
minimum, sama ada terhadap kebajikan pekerja
 Dominasi (ingin
(unsur manusia) mahupun pencapaian matlamat
mempengaruhi orang lain)
organisasi (unsur penghasilan)
 Bertenaga
 Berpasukan – Memberikan penekanan kepada
 Tidak mudah putus asa
semangat saling bergantungan yang positif antara
 Keyakinan diri
ahli dan komitmen terhadap matlamat organisasi
 Daya tahan yang tinggi
 Berorientasikan Tugas – Memberikan penekanan
terhadap tekanan
kepada keefisienan kerja tanpa mengambil kora
 Rela menerima
faktor kemanusiaan
tanggungjawab
 Di Pertengahan Jalan – Pemimpin cuba
 Menurut Yukl (1989), terdapat tiga kategori kemahiran am
menyeimbangkan keperluan untuk memastikan kerja
yang relevan untuk semua pengurus, iaitu kemahiran
disempurnakan di samping mengekalkan harga diri
interpersonal, kemahiran kognitif, dan kemahiran teknikal.
manusia pada aras yang sederhana.
 Yukl mengambil kira unsur situasi di mana kemahiran khusus
 Moorhead dan Griffin (1998) merumuskan kombinasi dua
dan tret dikorelasikan dengan keberkesanan kepemimpinan
bentuk tingkah laku kepemimpinan yang membawa kepada
membina satu set ciri-ciri peribadi dan kemahiran
keberkesanan prestasi kumpulan seperti berikut:
kepemimpinan iaitu:
 Pemimpin yang lebih berkesan bekecenderungan
 Keperluan untuk kejayaan
membina hubungan mesra dengan pekerjanya yang
 Keperluan untuk kuasa
juga menyokong pucuk pimpinan
 Keyakinan diri
 Pemimpin yang lebih berkesan menggunakan kaedah
 Kematangan emosi
penyeliaan dan proses membuat keputusan
 Kemahiran teknikal
berbentuk kumpulan lebih daripada bentuk individu
 Kemahiran konseptual
 Pemimpin yang lebih berkesan berkecenderungan
 Kemahiran interpersonal
menetapkan matlamat organisasi yang lebih tinggi

2. Teori Tradisional – Teori Tingkah Laku


3. Teori Tradisional – Teori Situasi
 Teori tingkah laku memberikan tumpuan kepada
 Teori situasi beranggapan bahawa persekitaran organisasi
bagaimana pemimpin bertingkah laku dalam proses
yang berbeza memerlukan cara kepemimpinan yang
kepemimpinan (terutama terhadap pengikut mereka)
berbeza jika keberkesanan ingin dirasakan.
 Antara teori tingkah laku adalah:
 Kepemimpinan yang berkesan bergantung pada beberapa
 Teori X dan Teori Y oleh Douglas McGregor
faktor situasi yang saling mempengaruhi.
(1960)
 Antara teori situasi adalah:
 Grid Pengurusan (Managerial Grid) oleh Blake
 Teori Kontijensi Fiedler (1967)
dan Mouton (1964, 1978)
 Teori Situasi Hersey dan Blanchard (1977)
11

 Teori Kontinjensi menyatakan bahawa tidak terdapat satu


cara terbaik dalam memimpin sesebuah organisasi. Implikasi Kepemimpinan
 Sesuatu gaya kepemimpinan mungkin berkesan dalam satu Implikasi Kepemimpinan Kepada Sekolah
situasi tetapi sebaliknya berlaku dalam situasi yang lain. 1. Implikasi Teori Tret:
 Dalam erti kata lain, kepemimpinan optional tertaluk  Terdorong oleh misi dan berjiwa guru
kepada orientasi psikologi pemimpin dan tuntutan  Positif dan benar
persekitaran yang terdiri daripada:  Pemimpin guru
 Saiz organisasi, bagaimana pemimpin  With-it-ness (kemahiran pengurusan bilik darjah)
menyesuaikan diri dengan persekitaran  Gaya guru
 Sumber dan cara pengoperasian yang berbeza  Pakar motivasi
 Tanggapan pemimpin terhadap staf dan  Keberkesanan pengajaran
sebaliknya  Berpengetahuan
 Penggunaan teknologi dan sebagainya  Street smart (membaca untuk belajar)
 Tingkah laku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan  Berdaya fikiran
ataupun perhubungan antara manusia dan diperjelaskan
dalam tiga dimensi kritikal, iaitu: 2. Impliaksi Teori X dan Teori Y:
 Hubungan pemimpin-ahli  Teori X adalah kurang tepat untuk menjelaskan
 Struktur tugasan tingkah laku manusia dalam konteks
 Kedudukan kuasa kepemimpinan hari ini.
 Mengikut Hersey dan Blanchard, keberkesanan  Pengurus sekolah ataupun guru tidak harus
kepemimpinan berasaskan situasi. menganggap kakitangan atau murid pada asasnya
 Terdapat empat gaya kepemimpinan yang diutarakan oleh malas dan cuba mengelakkan tugas atau
mereka, iaitu gaya memberitahu, menjual, mengambil tanggungjawab mereka.
bahagian dan menurunkan tanggungjawab.  Teori X mengandaikan keperluan aras rendah
 Tahap kematangan ahli ditafsirkan berdasarkan dua merupakan penentu tingkah laku manusia
aspek yang khusus iaitu: manakala Teori Y mengutamakan keperluan aras
 Kematangan psikologikal yang lebih tinggi.
 Kematangan pengendalian tugas  Oleh itu untuk meningkatkan aras motivasi guru
di sekolah, pengurus sekolah perlu melibatkan
 Kumpulan Kematangan Rendah – motivasi yang rendah, guru dalam proses membuat keputusan
kurang kemahiran, kurang pasti matlamat organisasi dsb. organsiasi, mengamalkan keupayaan guru di dalam
 Gaya kepemimpinan yang sesuai bagi kumpulan ini ialah bilik darjah, menggaakkan kesepaduan kerja dan
memberitahu dan menjual. menunjukkan penghargaan kepada tugas-tugas
 Kumpulan Kematangan Tinggi – motivasi yang tinggi, yang dilaksanakan.
mempunyai kemahiran tinggi, komited kepada matlamat
organisasi dsb. 3. Implikasi Teori Tingkah Laku:
 Gaya kepemimpinan mengambil bahagian sesuai diamalkan  Seseorang pemimpin sekolah perlu bijak
untuk kumpulan ahli yang berkemahiran tinggi tetapi menganalisa dan menunjukkan keprihatinannya
kurang bersemangat. terhadap kedua-dua aspek; iaitu tugas dan
 Gaya menurunkan tanggungjawab adalah sesuai diamalkan perhubungan manusia.
bagi kumpulan yang mempunyai tahap kematangan dan
kemahiran yang tinggi. 4. Implikasi Teori Situasi:
 Pemimpin harus bijak mengkaji persekitaran
semasa dan seterusnya menentukan gaya
kepemimpinan yang dapat menyokong
4. Teori Semasa – Teori Transformasi persekitaran tersebut:
 Kepemimpinan transaksi memberikan fokus kepada  Hubungan pemimpin-ahli
keperluan asas dan ganjaran ekstrinsik sebagai  Struktur tugasan
motivasi untuk bekerja.  Kedudukan kuasa
 Pemimpin transformasi bukan sahaja memberikan
tumpuan kepada keperluan pengikut, beliau cuba 5. Implikasi Teori Transformasi
meingkatkan keperluan itu kepada aras motivasi dan  Guru sebagai pemimpin transformasi merupakan seorang guru
kematangan yang lebih tinggi. yang dapat menggerakkan tahap motivasi, meningkatkan
kesedaran diri serta mempengaruhi murid/rakan setugas untuk
5. Teori Semasa – Kepemimpinan Moral melaksanakan tugasan bagi mencapai matlamat yang telah
 Kepemimpinan moral memberikan perhatian kepada ditetapkan.
nilai dan etika pemimpin di mana penggunaan kuasa  Mampu merangsang pelajar
dan pengaruh adalah atas pertimbangan yang baik  Menjadi sumber ikutan
dan benar.  Menetapkan harapan memperoleh
 Sergiovanni (1992) mendefinisikan kepemimpinan pencapaian yang tinggi
moral sebagai suatu bentuk bimbingan yang  Menjana permuafakatan, menggalakkan
memotivasikan orang lain melalui prinsip-prinsip dan kerja kolaboratif
pegangan nilai yang terpuji.  Mempamerkan keprihatinan
 Pemimpin moral tidak mencari ikhtiar untuk  Memberikan penekanan kepada
mendapatkan manfaat diri tetapi bertindak demi prestasi cemerlang dan ganjaran
kebaikan sejagat. kontinjensi diberi atas usaha-usaha
cemerlang yang ditunjukkan
12

 Pada dasarnya, PIPP merupakan satu dokumen perancangan


Kepemimpinan Sekolah dan Guru pembangunan yang meliputi tiga aspek utama iaitu
infrastruktur, pengisian dan tenaga manusia.
1. Kepemimpinan Sekolah:  PIPP bertujuan menghasilkan pendidikan berkualiti untuk
 Desentralisasi, budaya sekolah cemerlang dan prinsip semua.
amalan terbaik merupakan cabaran baharu dalam  Antara cabaran kepemimpinan adalah:
kepemimpinan sesebuah sekolah pada masa kini.  Memperkembang potensi individu secara menyeluruh
2. Kepemimpinan Guru: (JERIS)
 Pemimpin guru ialah guru biasa tetapi mampu  Meningkatkan kreativiti, inovasi dan budaya ilmu pelajar
membimbing atau mendorong guru lain untuk  Membudayakan sains dan teknologi dan Pembelajaran
bersama-sama berusaha meningkatkan amalan Sepanjang Hayat
profesional dan peringkat pencapaian pelajar.  Menyediakan sistem pendidikan yang lebih cekap,
 Antara peranan dan tanggungjawab guru cemerlang: berkesan dan bertaraf dunia
 Membuat perancangan pengajaran  Menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan
 Memimpin dan membantu dalam tugas pendidikan
kurikulum dan kokurikulum  Meningkatkan martabat pendidikan Malaysia pada
 Menjadi pakar rujuk peringkat antarabangsa
 Menjalankan kajian
 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan Antara aspek keterampilan diri seorang pemimpin pengaran perlu
oleh PPD miliki:

 Kebolehan menganalisis masalah dan membuat keputusan


 Kemahiran berkomunikasi secara lisan dan bertulis
 Mengesan kehendak dan motivasi orang lain
 Kebolehan bekerja di bawah tekanan
 Berpandangan jauh, bersifat berani dan kuat semangat
Cabaran Kepemimpinan

1. Wawasan Pendidikan Negara


 Tujuh aspek:
 Perpaduan dalam semua lapisan organisasi dan
TAJUK 7 : STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN
masyarakat
 Stail pengurusan dan kepemimpinan yang berkualiti
Struktur Organisasi Kementerian Pelajaran Malaysia
mencapai tahap tiada kecacatan
 Perkhidmatan penyayang untuk merapatkan
KPM didokong oleh 31 bahagian, 2 bahagian berkanun dan 16
hubungan
Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)
 Empowerment atau pengupayaan di mana penurunan
kuasa dari pusat ke pinggiran, daripada kawalan
 Visi :
kepada perkongsian kuasa dan daripada technical
SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG
rationality kepada reflective rationality
Unggul
 kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek
2. Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam
kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah,
Bahasa Ibunda
prasarana dan persekitaran sekolah tersebut.
 Dalam tempoh transisi ini, bentuk kepemimpinan
transformasional memainkan peranan penting dalam
 Misi :
menentukan kejayaan PPSMI.
MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN
 Namun pada bulan Julai 2009, setelah sembilan tahun
BERKUALITI
pelaksanaan PPSMI, KPM telah mengambil keputusan untuk
mengembalikan dasar penggunaan bahasa ibunda sebagai
Pendidikan berkualiti
bahasa pengantar untuk mata pelajaran Sains dan Matematik,
 pendidikan yg mampu membina masyarakat yg progresif,
memartabatkan bahasa Melayu dan memantapkan bahasa
berdaya tahan, mampu berdepan dengan perubahan-perubahan
Inggeris.
di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung
identiti negara berlandaskan Rukun Negara
3. Transformasi Kurikulum Sekolah Rendah
 Transformasi kurikulum merupakan proses perubahan yang
 Matlamat :
holistik berdasarkan kurikulum persekolahan sedia ada dengan
 Melahirkan bangsa Malaysia yg taat setia & bersatu padu
mengambil kira keperluan-keperluan perubahan kepada aspek
 Melahirkan insan beriman, berakhlak mulia, berketerampilan &
asas kurikulum, iaitu struktur kandungan, pedagogi,
sejahtera
peruntukkan masa, kaedah pentaksiran, bahan kurikulum dan
 Sediakan sumber tenaga manusia utk kemajuan negara
pengurusan sekolah.
 Beri peluang pendidikan pada semua
 Untuk menghadapi cabaran perubahan kurikulum, amalan
kepemimpinan transformasi dan transaksi perlu diberi
Struktur Organisasi Sekolah-Sekolah
pertimbangan yang wajar tanpa mengabaikan nilai dan etika
dalam kepemimpinan moral.

4. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 – 2010


13

 Membantu murid menyesuaikan diri dlm persekitaran


Pengetua pembelajaran yg menekan dan pelbagai

 Agen perubahan
 Menjadi pelaksana yg berkesan
GPK 1 GPK 2 GPK 3  Menguasai perubahan sistem pendidikan yg dinamik
 Menyebarluaskan perubahan pendidikan dengan melalui
pelbagai pendekatan yg berkesan
 Sentiasa berlapang dada melaksanakan perubahan
pentadbiran & hal ehwal
kokurikulum
kurikulum murid (HEM)  Pembina negara bangsa
 Memupuk nilai hidup bermasyarakat
 Merancang pelbagai aktiviti bagi meningkatkan perpaduan
 Menerapkan nilai secara holistik sebagai persediaan dlm
kehidupan masyarakat majmuk
Tugas Dan Tanggungjawab Guru
Jangkaan Guru
 Pengamal dan pelaksana ilmu Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk
 Mengamalkan ilmu yang dimiliki dalam kehidupan seharian memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu
terlebih dahulu tugasan
 Menyebarkan ilmu kepada murid secara formal/tidak
Bentuk jangkaan:
 Pengamal TMK  Terhadap pelajar
 Sebagai kemahiran pedagogi terkini yg menarik  penentuan hasil pembelajaran
 Meningkatkan inovasi & KBAT
 Terhadap pentadbir atau pengurus sekolah
 Penerap nilai  pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah,
 Menerapkan ilmu secara terancang dlm p&p berintegriti dan bersungguh-sungguh
 Role model kepada murid
 Terhadap ibu bapa dan komuniti
 Educare/educere  merancang strategi bg membina jambatan yg
 Educare : bimbing, tunjuk cara, mendedahkan menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak
 Educere : mengasuh, mendidik sekolah
 Guru bukan hanya bertindak sebagai pengajar tetapi juga
pendidik bagi mencapai hasrat KPM  Terhadap diri sendiri
 meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang luas dalam
laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan

 Pakar rujuk
 Sentiasa mengemas kini ilmu dan kemahiran berkenaan semua TAJUK 8 : PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU :
perkara PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT
 Tempat rujukan dlm bidang yg diajar dan masyarakat setempat
Pelan Pembelajaran Peribadi
 Pengurus bilik darjah  Pembelajaran di rumah: tidak formal. Dikendalikan ibu
 Kawal disiplin murid bapa/tutor. Pengawasan pihak tertentu guna kurikulum yang
 Jadi pemimpin yg adil diluluskan. Pembelajaran melalui talian / online learning (OLL)
 Sediakan bilik darjah kondusif pengajian tinggi – PJJ. Pembelajaran menggunakan modul.
 Simpan segala rekod berkaitan  Pendidikan Dewasa: kursus2/program2 lanjutan di kolej/u.
Latihan Pembangunan Staf (LPS) – di tempat2 kerja bg
 Mentor tingkatkan tahap kecekapan & kompetensi. Dewasa bersara –
 Berupaya suntik semangat murid ilmu agama di masjid/surau (al-quran, tajwid, bahasa arab).
 Melancarkan proses pembelajaran murid Kelas Dewasa – 1960-an, bantu orang dewasa yg buta huruf,
 Menjaga kebajikan kelas diadakan pd waktu petang, peserta sukarela, di dewan
orang ramai, guru kelulusan maktab sbgai tenaga pengajar (ini
 Penyelidik usaha kerajaan yg berjaya kurangkan dewasa buta huruf).
 Sentiasa meneroka ilmu dan kemahiran baharu Kelas komputer – usaha NGO bantu masyarakat celik IT.
 Mempunyai pemikiran reflektif, kritis dan kreatif  Pendidikan Berterusan: sambung pengajian di kolej/u utk sijil,
 Sentiasa bersikap terbuka dip, ijazah lanjutan scra separuh/sepenuh masa. U tempatan
 Membudayakan kajian tindakan byk tawarkan program kelas waktu hujung minggu utk belajar
 Berusaha meningkatkan kualiti p&p sambilan. PJJ/CD ROM/OLL/Online Interactive Courses.
 Pengetahuan Bekerja: peningkatan profesional & latihan
 Agen sosialisasi kerjaya. Guru melakukan penyelidikan. Guru meneroka bidang
 Bina hubungan guru-murid kerjaya – pengetahuan pedagogi, kandungan subjek, psikologi
 Bina hubungan dgn ibu bapa dan masyarakat setempat bagi murid, urusan bilik darjah.
mendalami dan memahami budaya serta menerapkan nilai  Persekitaran Pembelajaran Kendiri (PPK): pelajar urus &
 Sebagai jurutera kemanusiaan dlm kehidupan bermasyarakat kawal pmbljrn sendiri, faham & tentu matlamat pmbljrn,
interaksi dua hala dlm mencapai matlamat bljr, memilik
14

kemahiran sosial (utk bantu perkongsian & penyebaran ilmu).  Refleksi: tentukan tindakan utk ubah & selesaikan masalah.
Gabungan proses bljr scra formal & tidak formal. Penggunaan
E-learning.
Pengurusan Portfolio
Budaya Membaca  Koleksi bahan2 (artifak p&p, penulisan reflektif)
 Panduan membaca: peruntukkan masa setiap hari utk membaca  Alat menggalakkan guru pelatih jana pengetahuan & kemahiran
kurang2 10min. Bawa buku ke mana2. Kurangkan aktiviti sia2 juga merangsang pemikiran thdp tugas mereka dlm pengajaran.
dgn bykkn mmbaca. Dptkan ruang yang sunyi ketika mmbca utk  Kefahaman  interaksi  aplikasi  refleksi  k
mmbntu kefahaman. Kunjungi pameran/kedai buku. Tentukan  Kefahaman: dapat input dpd bacaan, pengalaman pihak lain.
matlamat dalam pembacaan dan bersedia memilih bahan bacaan Kumpul bukti waktu mengajar.
aras tinggi.  Interaksi: proses inkuiri & penyelesaian masalah. Berlaku
proses analisis & penilaian bg hasil idea kemas & bermakna.
Budaya Menyelidik  Aplikasi: gp demonstrasi pemahaman thdp teori pedagogi &
a. Definisi pengetahuan ke dlm p&p.
 Kurt Lewin (1947): satu pusingan – perancangan  tindakan   Refleksi: imbas & nilai semula p&p utk + baik
penilaian thdp tindakan. kelebihan/kekurangan.
 Mc Kernan (1991): kaedah inkuiri bg mendorong kerja2
penyelidikan.
 Elliot (1981): melibatkan kajian & tentang situasi sosial utk + Budaya Musyawarah
baik kualiti.  Musyawarah: rundingan yg berlangsung & capai kata
 Kemis (1988): inkuiri reflektif kendiri yg dilaksanakan oleh sepakat/persetujuan thdp tindakan yg diambil.
guru bg memperbaiki amalan2 sosial.  Perlu diamalkan dlm kalangan guru utk buat keputusan dlm
capai kecemerlangan.
b. Kepentingan
 + baik amalan p&p.
 Fokus aspek pengajaran utk dikaji. Budaya Kolaborasi Dan Koperatif
 Galakkan budaya kolaboratif dengan pihak lain.  Kolaboratif: hubungan erat/kerjasama
 Dokumentasi/bukti dapat dilakukan melalui PT.  Koperatif: institusi yg bekerjasama
 Budaya reflektif dapat ditingkatkan. Bentuk pemikiran & sikap  Kepentingan kolaboratif: kejayaan dapat dicapai, percambahan
terbuka. idea dapat dipertingkat, perkembangan profesional berlaku.
 Elemen kolaboratif: hubungan kerja yg boleh dikembangkan &
Budaya Berfikir/Reflektif dikekalkan melalui kepercayaan guru. Kepercayaan bahawa
bekerja bersama-sama bkn paksaan tapi rela. Penghargaan
 Bantu imbangkan kepercayaan thdp kebolehan pelajar. scra langsung thdp keperluan mereka yg terlibat.
 Menilai hasil perancangan & strategi dlm p&p.  Cara guru berkolaboratif: pengajaran berpasukan. Melalui
 Strategi utk bantu guru buat keputusan matang dlm pemilihan kemudahan TMK. Antara organisasi/ institusi/agensi.
teori & amalan pengajaran
 Moon (1999): amalan reflektif ialah satu set keupayaan &
kemahiran menjelaskan langkah2 menghadapi isu2 tertentu.
 Briggs (1999): refleksi sbgai cerminan sebenar sesuatu yg Pembelajaran Autentik (Hands On)
berlaku utk + baik amalan  Pembelajaran berasaskan aktiviti dlm suasana sebenar utk
 Kepentingan: bantu guru pelatih mengimbangi pengalaman bantu pelajar tumpukan kemahiran berfikir & kemahiran
sendiri dgn kejayaan guru terlatih. Pensyarah boleh bimbing & selesai masalah.
latih guru pelatih. Guru terlatih dapat menilai sikap dan
kesannya ke atas amalan seharian.  Ciri-ciri:
 Jenis2 amalan reflektif: i. Aktiviti pmbljrn berasaskan keadaan sebenar –
i. Amalan semasa tindakan (reflection-in-action) ~ pengajaran mikro.
berlaku ketika tindakan diri mendatangkan kesan yg ii. Pelajar kenal pasti & interpretasi ketika siapkan tugasan.
tidak dijangka & bkn tindakan yg dirancang. iii. Berpusatkan pelajar – lebih motivasi dlm selesaikan
ii. Amalan reflektif ke atas tindakan (reflection-on- masalah.
action) ~ refleksi yg dibuat setelah tindakan diambil.
Boleh secara lisan/bukan lisan. Bantu guru utk cepat
sedar thdp peristiwa yg berlaku dalam bilik darjah. Latihan Dalam Perkhidmatan
iii. Amalan reflektif untuk tindakan (reflection-for-  Tujuan: sediakan guru utk perbaharui & tambah pengetahuan,
action) ~ berlaku selepas tindakan diambil. Bantu guru baiki kecekapan.
peroleh cara baharu dlm laksanakan kerja, belajar  Tempoh: 3-4hari (kursus pendek), 1thn (kursus panjang).
pengetahuan baharu & bina teori.  Objektif:
i. mendedahkan guru2 dlm inovasi pendidikan – TMK,
 Proses pengajaran reflektif: Project Learning, Problem Based Learning, Games Based
i. Penulisan jurnal refleksi Learning.
ii. Pengurusan portfolio ii. Penuhi tuntutan semasa & keperluan negara – pedagogi
relevan, pedagogi budaya, bahasa etnik bg membantu
Penulisan Jurnal Reflektif guru yg mengajar di kawasan pedalaman & anak2
 Rancang  bertindak  memerhati  refleksi  r peribumi.
 Rancang: kenal pasti masalah yg perlu diselesaikan. iii. Bantu guru hadapi & atasi cabaran.
 Bertindak, Memerhati: guna soalan2 utk nilai hasil perancangan iv. Semai dlm diri guru belajar merupakan pembelajaran
dgn rujuk bukti yg dikumpul. sepanjang hayat.
15

Akses Maklumat Pelbagai Sumber


 Program adobe: Rich Internet Application (RIA) – sediakan
modul pmbljrn kendiri secara online, buku2 dimuat naik ke
dalam RIA. Adobe Digital Careers – ajar kemahiran reka
bentuk visual, reka bentuk web & penerbitan video.
 Program ERIC: gudang jurnal, artikel, bahan2 pendidikan.
 E-pembelajaran: guna enjin pencari – google/yahoo
 E-perpustakaan, e-buku, e-jurnal.