Anda di halaman 1dari 14

Nama Pelajar : ………………………………………………. Tarikh : …………….....

……

JK ProPA DAERAH KAPIT


PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KAPIT

MODUL ProPA 2 (MEI) 2017


SAINS 018/2
Kertas 2
Mei
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama dan tarikh pada garisan yang disediakan.


Untuk Kegunaan Pemeriksa
2. Jawapan kamu hendaklah ditulis pada ruang jawapan
yang disediakan dalam kertas soalan ini. Kod Pemeriksa:
3. Kertas soalan ini mengandungi 8 soalan. Markah Markah
4. Jawab semua soalan. Soalan
Penuh Diperoleh
5. Tulis jawapan kamu dengan jelas dalam ruang yang
1 4
disediakan dalam kertas peperiksaan.
6. Sekiranya kamu hendak menukar jawapan, padamkan 2 4
jawapan yang telah dibuat. Kemudia tulis jawapan yang 3 5
baharu.
7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan 4 5
ditunjukkan dalam kurungan. 5 5
8. Serahkan kertas peperiksaan ini kepada pengawas
Kertas Soalan ini digubal
peperiksaan bersama
pada akhir oleh :
peperiksaan. 6 5
7 6
8 6

Jumlah

Kertas Soalan ini digubal bersama oleh;

1. En. Ganyai ak Laja [ SK Mujong Tengah ]


2. Pn. Caroline bt Labo [ SK Sg Paku ]
3. En. Bery ak Tawan [ SK Oyan Tengah ]
4. En. Lias ak Joseph Ingas [ SK Ng Meluan ]

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.


[Lihat halaman sebelah]
018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit SULIT
2

1 Rajah 1 .1 menunjukkan simulasi bagaimana planet-planet beredar mengelilingi Matahari. Untuk


Kegunaan
Pemeriksa

Padang
rumput

Rajah 1.1
(a) (i) Nyatakan pelajar yang pertama menghabiskan pusingan itu.
1(a)i
............................................................................................................................................
1
[1 markah ]
2
(ii) Jelaskan jawapan yang dinyatakan di 1(a)(i).
1(a)ii
............................................................................................................................................
1
[1 markah ]
2
(b) Rajah 1.2 menunjukkan planet-planet dalam sistem suria.

1(b)i

Rajah 1.2 1
2
(i) Berdasarkan Rajah1.2, apakah planet yang bertanda X ?
Tandakan ( √ ) 1(b)ii
Utarid Zuhrah
[1 markah] 1
2
(ii) Planet yang dinyatakan di 1(b)(i) mempunyai orbit yang paling kecil.
Jelaskan mengapa? Jumlah
1
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
4
[1 markah ]

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT
3
Untuk
2 Dalam satu penyiasatan, lima orang pelajar telah diberi senarai tujuh jenis masakan. Masa Kegunan
Pemeriksa
lima minit diberi untuk murid-murid itu untuk mengingati bahan-bahan yang terdapat dalam
senarai masakan itu. Selepas lima minit ,bilangan masakan yang dapat diingat oleh murid-
murid itu dicatatkan .

Murid Bilangan masakan yang dapat diingati

P 4
Q 3
R 3
S 6
T 5
2(a)
Jadual 1
(a) Apakah tujuan penyiasatan ini ?
1
.................................................................................................................................................
2
.................................................................................................................................................
[1 markah ]
2(b)

(b) Apakah kesimpulan yang dapat di buat daripada hasil penyiasatan ini? 1
................................................................................................................................................. 2
.................................................................................................................................................
[1 markah ] 2(c)i

(c) (i) Nyatakan satu alat teknologi yang dicipta untuk mengatasi had keupayaan murid-murid 1
2
itu.
............................................................................................................................................... 2(c)ii
[1 markah ]
1
2
(ii) Nyatakan satu kebaikan penggunaan alat teknologi yang dinyatakan di 1 (c )i
................................................................................................................................................ Jumlah
2
[1 markah ]

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT
4

Untuk
3 Rajah 2 .1 menunjukkan hidupan yang terdapat dalam satu habitat. Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 2.1

(a) Rantai makanan yang manakah menunjukkan rantaian makanan yang betul bagi hidupan
tersebut.

Padi tikus helang ular


3(a)
Padi tikus ular helang

[1 Markah ] 1
2
(b) Rajah 2.2 menunjukkan suatu siratan makanan.

Rajah 2.2

Bina dua rantaian makanan bagi siratan makanan di atas.

3(b)

2
[2 Markah ]

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT
5
Untuk
(c) Merujuk kepada rajah 2.2, sekiranya tikus yang terdapat di habitat tersebut berkurangan, Kegunaan
apakah yang terjadi kepada populasi ular? Pemeriksa

Berkurang

Bertambah

[1 Markah ]

Berikan alasan anda.


3(c)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2
[1 markah ]

Jumlah
3

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT
6

4 Rajah 3 menunjukkan satu alat X yang dijana menggunakan sejenis sumber tenaga. Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Alat X

Rajah 3

(a) Gariskan jawapan yang betul.


4(a)
Alat X ini dijana menggunakan sumber tenaga ( sel kering / solar ).
[1 markah ] 1

(b) Nyatakan dua jenis alat lain yang dijana menggunakan sumber tenaga ini seperti Alat X
di atas.

i. ............................................................................
4(b)
ii. ............................................................................
[2 Markah ] 2
(c) Kerajaan sedang giat mempromosikan dan menyokong penggunaan sistem pengangkutan
lestari yang dapat mengurangkan kesan pencemaran terhadap alam sekitar.Salah satu cara
ialah dengan menyediakan pengangkutan awam yang banyak di seluruh negara seperti
monorail. Sebagai salah seorang rakyat Malaysia, apakah tindakan yang akan anda lakukan
untuk menyokong program ini dan berikan alasan anda.

Tindakan: 4(c)

........................................................................................................................................................
2
........................................................................................................................................................
[1 markah ]
Alasan:

Jumlah
........................................................................................................................................................
4
........................................................................................................................................................
[1 markah ]
5

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT
7

5 (a) Jeffry menjalankan suatu penyiasatan tentang sumber bahan buangan. Dia membina satu Untuk
Kegunaan
carta seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.1 untuk menunjukkan maklumat yang Pemeriksa

diperoleh.

Sumber bahan buangan

S T

 Asap  Sisa kumbahan

 Sisa air  Sisa makanan

Rajah 4.1

(i) Berdasarkan carta dalam Rajah 4.1, namakan sumber bahan buangan tersebut.

a. S : ..................................................................................
5a(i)
b. T : ..................................................................................
2
[2 Markah ]
(ii) Cadangkan satu cara yang betul untuk membuang bahan buangan dari rumah.

.................................................................................................................................................
5a(ii)
.................................................................................................................................................

[1 Markah ] 1

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT
8

Untuk
Kegunaan
(b) Maklumat yang berikut merupakan aduan penduduk tentang sebuah kilang berhampiran Pemeriksa

dengan kawasan mereka.

1. Kilang tersebut melepaskan banyak asap ke udara.


2. Kilang tersebut juga melepaskan sisa kilang ke dalam sungai
yang berhampiran.

(i) Apakah kesan buruk akibat daripada bahan buangan yang dibuang oleh kilang tersebut?
5(b)i
..............................................................................................................................................
1
[1 markah ]

(ii) Apakah yang perlu dilakukan oleh pengusaha kilang itu untuk mengelakkan
pencemaran? 5(b)ii

............................................................................................................................................... 1

[ 1 markah ]

Jumlah
5

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT
9

Untuk
6 Jadual 2 menunjukkan perubahan warna kertas litmus merah dan kertas litmus biru apabila Kegunaan
Pemeriksa
dicelupkan ke dalam bahan makanan berikut.

Perubahan warna kertas Perubahan warna kertas


Bahan makanan
litmus merah litmus biru
Cuka Tidak berubah Bertukar merah
Air mineral Tidak berubah Tidak berubah
Air kopi Bertukar biru Tidak berubah

Jadual 2

(a) Kelaskan setiap bahan makanan di atas mengikut sifat kimia yang betul.
i. bahan beralkali :
...................................................................................................
ii. bahan berasid :
...................................................................................................
6(a)
iii. bahan neutral
..................................................................................................
3
[ 3 markah ]

(b) Berikan alasan bagi jawapan kamu di 6(a)(iii).


.....................................................................................................................................................
6(b)
.....................................................................................................................................................
1
[ 1 markah ]

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT
10

(c) Rajah 5 menunjukkan sebuku sabun telah dibasahkan dengan air dan diuji dengan kertas
Untuk
litmus merah. Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 5

Ramalkan perubahan warna kertas litmus merah yang akan diperhatikan.


6(c)

........................................................................................................................................................ 1
[1 markah ]

Jumlah
6

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT
11
Untuk
7 (a) Seorang murid telah melakukan satu penyiasatan terhadap perubahan keadaan doh seperti Kegunaan
Pemeriksa
yang ditunjukkan dalam Rajah 6.

Rajah 6

(i) Apakah mikroorganisma yang terlibat dalam penyiasatan yang ditunjukkan dalam 7(a)i

Rajah 6?
1
........................................................................................................................................

[ 1 markah ]
7(a)ii
(ii) Apakah proses hidup mikroorganisma yang terlibat ditunjukkan pada Rajah 6?
1

.........................................................................................................................................

[ 1 markah ]

(iii) Berdasarkan jawapan di 7(a)(i) adakah mikroorganisma tersebut membantu dalam

pembuatan makanan? Tandakan( √ ) pada kotak di bawah.

Ya

Tidak

Nyatakan alasan kamu. 7(a)iii

...............................................................................................................................................
1

..............................................................................................................................................

[ 1 markah ]

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT
12
Untuk
(b) Jadual 3 menunjukkan hasil penyiasatan terhadap saiz doh selepas 60 minit. Kegunaan
Pemeriksa
Doh Sebelum Selepas Kuantiti Yis

A 2 sudu

B 1 sudu

Jadual 3

Berdasarkan Jadual 3,

(i) Nyatakan satu hipotesis.


7(b)i
...............................................................................................................................................
1
[ 1 markah ]

(ii) Padankan maklumat berikut dengan pembolehubah yang betul dalam penyiasatan itu.

Maklumat Pembolehubah

Pembolehubah dimanipulasi
Kuantiti yis

Pembolehubah bergerak balas


7(b)ii
Saiz doh

Pembolehubah dimalarkan 2

[ 2 markah ]
Jumlah
7

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT
13
Untuk
8 Bunyau perlu menghadiri mesyuarat pada pukul 2.30 petang di Sarikei yang jaraknya 60 km Kegunaan
Pemeriksa
dari pejabatnya di Sibu. Pada pukul 12.00 tengahari dia masih berada di pejabatnya. Jadual 4
menunjukkan dua jenis kenderaan dan tempoh masa perjalanan tersebut.

Jenis kenderaan Tempoh masa perjalanan (jam)

X 2

Y 1

Jadual 4

(a) Bunyau telah memilih kenderaan Y untuk perjalanan ke Sarikei. Mengapa?


...............................................................................................................................................
8(a)
...............................................................................................................................................
1
[ 1 markah ]

(b) Ramalkan jenis kenderaan Y. 8(b)


…………………………………………………………………………………...................
[ 1 markah ] 1

(c) Berdasarkan situasi di atas, nyatakan


i. Pembolehubah dimalarkan
…………………………………………………………………………….

8(c)
ii. Pembolehubah bergerak balas
…………………………………………………………………………….
2
[ 2 markah ]

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT
14
Untuk
(d) Jika kenderaan X digunakan untuk perjalanan ke Sarikei yang jaraknya 60 km, ia akan Kegunaan
Pemeriksa
mengambil masa selama dua jam. Hitung kelajuan kenderaan X.
Jarak
Laju =
Masa

Laju = ………………….km/j

8(d)

2
[ 2 markah ]

Jumlah
8

KERTAS SOALAN TAMAT

018/2 © 2017 Hak Cipta JK ProPA Daerah Kapit (ProPA 2_Mei) SULIT