Anda di halaman 1dari 5

Bab Huruf Ha Kinayah.

MAKSUD ‫ ھﺎء اﻟﻜﻨﺎﯾﺔ‬: ‫ه‬ yang merupakan


kata ganti nama ketiga, yakni orang atau
sesuatu
yang ghaib, tidak ada di depan mata.

Cara bacaan Imam Nafi’

1. Jika huruf sebelum huruf ‫ه‬ tersebut


berbaris dan huruf selepasnya sukun; Imam
Nafi’ baca tanpa ‫( ﺻﻠﺔ‬silah) dan
mengizharkan bacaan.
Contoh : ‫اﻷﻋﻠﻰ رﺑﮫ‬,‫اﻟﻤﻠﻚ ﻟﮫ‬
2. Jika huruf ‫ه‬ tersebut terletak di antara
2 huruf yang sukun; Imam Nafi’ juga
membacanya dengan tanpa silah.
Contoh: ‫اﺳﻤﮫ ﻣﻨﮫ‬, ‫اﻟﻘﺮءان ﻓﯿﮫ‬

3. Jika huruf ‫ه‬ tersebut berada di antara 2


huruf berbaris, Imam Nafi’ membacanya
dengan silah sekadar 2 harakat.
Contoh: ‫ ﺟﻤﻌﮫ وﻗﺮءاﻧﮫ‬,‫ﻟﺴﺎﻧﻚ ﺑﮫ‬

a. Kecuali apabila selepas ‫ه‬ tersebut


adalah hamzah Qata’ (‫)أ‬, ia sudah tertakluk
kepada cara bacaan Mad Munfasil.
Contoh: ‫ﯾﺮه أﺣﺪ‬
4. Jika huruf sebelum huruf ‫ه‬ tersebut
sukun manakala huruf selepasnya berbaris;
Imam Nafi’ membacanya tanpa silah.
Contoh: ‫اﺟﺘﺒﺎه وھﺪى‬, ‫ﻓﯿﮫ ھﺪى‬

Bacaan bagi Kalimah-kalimah tertentu


dalam Al-Quran.
1.
• 2 ) ‫ ﯾﺆده اﻟﯿﻚ‬tempat dalam surah Ali Imran )
• ‫ ( ﻧﻮﻟﮫ ﻣﺎ ﺗﻮﻟﻰ وﻧﺼﻠﮫ ﺟﮭﻨﻢ‬surah An Nisa’ )
• ‫وﻣﻦ ﯾﺮد ﺛﻮاب اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻧﺆﺗﮫ ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻦ ﯾﺮد ﺛﻮاب اﻷﺧﺮة‬
‫ ( ﻧﺆﺗﮫ ﻣﻨﮭﺎ‬surah Ali Imran )
• ‫ ( وﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﺮﯾﺪ ﺣﺮث اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻧﺆﺗﮫ ﻣﻨﮭﺎ‬surah As
Syura )
Cara bacaan:-

a. Qalun baca dengan tanpa silah dengan ‫ه‬


berbaris bawah.
b. Warsh pula membacanya dengan silah
dan juga dengan ‫ ه‬berbaris bawah.

2. ‫ ( اﻟﯿﮭﻢ ﻓﺄﻟﻘﮫ‬Surah An Naml )

a. Qalun membaca kalimah ini dengan ‫ه‬


berbaris bawah dan tanpa silah.
b. Warsh pula membacanya dengan silah

dan dengan ‫ه‬ berbaris bawah. Kadar


harkat silah tertakluk kepada cara bacaan
imam ini dalam bab Mad Munfasil.

3. ‫ ( وﯾﺘﻘﮫ ﻓﺄوﻟﺌﻚ‬Surah An Nur )


a. Qalun membaca kalimah ini dengan ‫ق‬

dan ‫ه‬ berbaris bawah serta tanpa silah.


b. Warsh pula membacanya dengan ‫ق‬
berbaris bawah dan juga
berserta silah sekadar 2 harkat.
‫ه‬ berbaris bawah

4. ‫ ( ﯾﺄﺗﮫ ﻣﺆﻣﻨﺎ‬Surah Taha )


a. Qalun mempunyai 2 cara bacaan pada membaca kalimah ini; Pertama dengan ‫ه‬berbaris bawah
serta tanpa silah. Kedua pula ‫ ه‬berbaris bawah dengan silah sekadar 2 harkat.
b. Manakala Warsh pula membacanya dengan ‫ ه‬berbaris bawah berserta silah sekadar 2 harkat.

5. ‫ (وان ﺗﺸﻜﺮوا ﯾﺮﺿﮫ ﻟﻜﻢ‬Surah Az Zumar )


a. Imam Nafi’ membaca kalimah ini dengan ‫ ه‬berbaris depan tanpa silah. Begitu juga dengan 2
orang perawinya; Qalun danWarsh.

6. ‫ (ﺧﯿﺮا ﯾﺮه ﺷﺮا ﯾﺮه‬Surah Az Zalzalah )


a. Imam Nafi’ membaca kalimah ini dengan ‫ ه‬berbaris depan berserta silah sekadar 2 harkat.
Begitu juga dengan 2 perawinya; Qalun dan Warsh.

7. ‫ ( أرﺟﺌﮫ‬Surah Al A’raf dan Surah As Syu’ara’ )


a. Imam Nafi’ berserta Qalun dan Warsh membaca kalimah ini dengan tidak membunyikan
hamzah (‫ )ء‬serta ‫ه‬berbaris bawah.
> Disebabkan ‫ه‬dibaca dengan berbaris bawah, ada perbezaan di antara Qari Qalun dan Warsh
dari segi panjang harkatnya, iaitu:-
> Qalun membaca tanpa silah, yakni tanpa harkat. Manakala Warsh pula membacanya dengan
silah sekadar 2 harkat.