Anda di halaman 1dari 14

Definisi personaliti

Personaliti adalah ciri-ciri tingkah laku yang ada pada individu,namun setiap individu
mempunyai personaliti yang berbeza. Ia mewakili perwatakan seseorang individu dan dapat
diperhatian dan dinilai melalui tingkah lakunya di dalam situasi pada suatu ketika.

Menurut Alder ( 1948 ) personaliti adalah gaya hidup seorang. Pada pandangan Gordan
( 1961 ) pula personaliti adalah organisasi system psikologikal yang dinamik di dalam jiwa
individu itu sendiri. Manakala pada pandangan Crow ( 1983 ) menyatakan personaliti adalah
perwatakan fizikal ,corak pertuturan dan daya penarik yang dimiliki oleh individu itu sendiri.

Gage dan Berliner ( 1984 ) pula menyatakan personaliti adalah segala aspek tingkah laku
manusia kerana ia merupakan motif,sikap,pendapat ,kepercayaan ,pemikiran kognitif,emosi dan
ciri-ciri seorang.

Menurut Menninger(1930) personaliti ialah apa-apa yang sebenarnya yang menghuraikan


tentang seseorang . Definisi ini mengandaikan tentang keadaan biologi dan fisiologi seseorang
dan ia juga dianggap sebagai terlalu ringkas .satu definisi yang boleh dikatakan lebih
menyeluruh telah diberikan oleh Waren& Carmichael (1930). Menurut mereka personaliti ialah
organisasi dinamik dalam diri individu yang terdiri daripada sistem psikologikal dan fizikal yang
menentukan penyesuaiannya kepada psersekitarannya .

Selain dua definisi yang telah diberikan diatas ,terdpat beberapa disfinisi lain tentang personaliti
. Contoh Alport 1937 telah mengumpulkan lebih kurang lima puluh definisi yang boleh dikatakan
definisi yang berlainan yang menggambarkan beberapa perkara .

Pertama ialah kaedah yang digunakan oleh ahli psikologi berlainan antara satu sama lain dalam
mengkaji personaliti . Kedua,setiap satu definisi tersebut tidak boleh dikatakan salah atau betul.
Kajian tentang personaliti boleh merangkumi aspek biokimia dan fisiologi yang mempengaurhi
tingkahlaku. Beberapa definisi personaliti boleh merangkumi daripada proses dalaman bagi
seseoarang kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan dalam konteks hubungan antara
individu .setiap satu definisi tersebut merujuk kepada jenis tingkahlaku yang berlainan dan
penggunanan kaedah penyelidikan yang berlainan .Definisi tersebut mungkin menghuraikan
tentang apa yang berlaku dalam diri individu atau bagaimana individu berinteraksi sesama
mereka.

1
Setelah meninjau beberapa definisi tentang personaliti Alport (1961) telah membahagikan
personaliti kepada tiga bahagian iaitu kesan,luaran,struktur dalaman dan pandangan positif.
Pendekatan kesan luaran dalam definisi personaliti sama maksudnya dengan topeng ,ia
merujuk kepada ciri-ciri tertentu yang ada pada seseorang sebagaimana ia diamati atau dilihat
oleh orang lain ,iaitu seseorang kepada orang lain.

Pendekatan struktur dalaman pula tidak melihat personaliti sebagai topeng semata-mata tetapi
merangkumi ia strukutr psikologi atau psikofizikal pendekatan ini melihat personaiti sebagai
sistem ,trait atau ciri.pendekatan ini dikiritik keranan ciri dalaman tidak boleh diperhatikan dan
oleh sebab itu tidak boleh dikaji secara saintifik.

Pendekatan ketiga, iaitu pandangan positif merujuk kepada operasi sebenar seperti skor yang
diperolohi dalam ujian personaliti. Personaliti sebagai satu konstrak dan sistem yang
kompleks .Setiap satu komponen personaliti ditafsir daripada pemerhatian tentang tingkahlaku
dan setiap stau daripadanya merupakan satu konstruk.

2
Teori-teori Personaliti

Teori Psikoanalitik

Teori psikoanalitik menjelaskan personaliti manusia dalam hal interaksi antara pelbagai
komponen keperibadian. Sigmund Freud adalah pengasas sekolah ini. Freud menarik pada hari
itu, fizik (termodinamik) untuk syiling psikodinamika panjang. Berdasarkan idea menukar panas
menjadi tenaga mekanik, ia mencadangkan tenaga psikis dapat diubah menjadi personaliti.

Teori Freud menekankan pentingnya pusat tentang dinamik, konflik psikologi bawah sedar.
Freud membagi kepribadian manusia menjadi tiga komponen penting iaitu id, ego, dan super-
ego. ‘Id’ bertindak sesuai dengan prinsip kesenangan, menuntut kepuasan akan keperluannya
terlepas dari lingkungan luaran. Ego kemudian harus muncul dalam rangka realistik memenuhi
keinginan dan tuntutan dari Id sesuai dengan dunia luar.

Akhirnya, superego (nurani) menanamkan pertimbangan moral dan Peraturan sosial atas ego,
sehingga memaksa tuntutan dari id harus dipenuhi bukan hanya realistik, tetapi secara moral.
superego adalah fungsi terakhir dari keperibadian untuk mengembangkan, dan merupakan
perwujudan dari cita-cita orang tua / sosial yang ditubuhkan semasa kanak-kanak. Menurut
Freud, keperibadian didasarkan pada interaksi dinamik dari tiga komponen.

Komponen tersebut ialah Penyaluran dan pelepasan tenaga seksual (libidal) dan agresif, yang
terjadi kemudian daripada "Eros" (jenis kelamil ialah insting pemuliharaan diri) dan "Thanatos"
(kematian ialah insting pembunuhan diri) masing-masing menjadi panduan kepada komponen
utama dari teorinya. Hal ini penting untuk dicatat bahawa pemahaman yang luas Freud
seksualiti merangkumi semua jenis perasaan menyenangkan yang dialami oleh tubuh manusia.

3
Teori pemadanan

Teori pemadanan personaliti pekerjaan adalah Teori Holland adalah diperkenalkan oleh John
Holland yang memperkenalkan enam jenis personaliti. Personaliti yang pertama adalah
Realistik adalah orang gemar akan aktiviti yang memerlukan kemahiran,kekuatan dan
koordinasi. Bersifat pemalu, ikhlas, tidak putus asa, stabil, patuh dan praktikal. Pekerjaan yang
sesuai ialah mekanik, operator kilang,pekerja pemasangan dan petani.

Kedua investigative adalah gemarkan aktiviti yang melibatkan pemikiran,pengorganisasian dan


pemahaman yang bersifat analitikal, original, ingin tahu dan berdikari. Pekerjaan yang
bersesuaian dengan personaliti ini adalah ahli biologi,ahli ekonomi dan pemberita.

Ketiga sosial ialah gemarkan aktiviti yang melibatkan,menolong dan membentuk orang lain.
Sifat personaliti ini peramah,rela bekerjasama, sosial dan bertimbang rasa. Pekerjaan yang
sesuai adalah pekerja sosial , guru, kaunselor dan ahli psikologi.

Keempat konvensional ialah gemarkan aktiviti yang mematuhi peraturan,tersusun dan jelas.
Personality bersifat penurut,cekap,praktikal,tidak imaginative dan tidak fleksibel. Dan pekerjaan
yang bersesuaian adalah akauntan,pengurusan,korporat dan kerani bank.

Kelima adalah keusahawanan yang gemarkan aktiviti percakapan yang dapat mempengaruhi
orang lain dan memperolehi kuasa. Personaliti ini adalah yakin pada diri sendiri,bercita-
cita,bertenaga dan bersikap dominan. Pekerjaan yang sesuai adalah peguam,agen
hartanah,pakar perhubungan awam, dan pengurus perniagaan kecil.

Keenam ialah artistic yang menggemarkan aktiviti abstrak dan tidak sistematik yang
membenarkan kreativiti. Personaliti abstrak ialah suka berimaginative, tidak teratur, idealistic,
penuh, emosi dan tidak praktikal. Pekerjaan yang suesuai untuknya adalah pelukis, pemuzik,
penulis dan penghias dalaman.

4
Teori Behavioris

Teori Behavioris menjelaskan keperibadian dalam hal kesan rangsangan luaran terhadap
perilaku. Itu adalah pergeseran radikal dari falsafah Freudian. Konsep pemikiran ini
dibangunkan oleh BF Skinner yang diajukan sebuah model yang menekankan interaksi timbal
balik dari orang atau "organisma" dengan lingkungannya. Skinner percaya anak-anak
melakukan hal-hal buruk kerana perilaku memperoleh perhatian yang berfungsi sebagai sebuah
penguat. Sebagai contoh seorang anak menangis menyebabkan perhatian ini menjadi respon,
dan konsekuensi.

Respon adalah anak menangis, dan perhatian bahawa anak merupakan konsekuensi penguat.
Skinner mengajukan "tiga model kontingensi istilah" yang membantu mempromosikan analisis
perilaku yang didasarkan pada "Stimulus - Respon - Konsekuensi Model" di mana soalan yang
penting adalah: "Dalam yang keadaan atau 'rangsangan' yang tidak terlibat dalam organisma
tertentu perilaku atau 'respon', yang pada dirinya menghasilkan 'akibat' tertentu? ".

Richard Herrnstein diperpanjang teori ini oleh perakaunan untuk sikap dan sifat. Suatu sikap
berkembang sebagai kekuatan respon (kecenderungan untuk merespon) dalam kehadiran
sekumpulan rangsangan menjadi stabil. Daripada menggambarkan ciri-ciri conditionable dalam
bahasa Bahasa bukan persoanliti, kekuatan respon dalam suatu akaun situasi tertentu untuk
bahagian persekitaran.

Herrstein juga melihat ciri-ciri sebagai memiliki komponen genetik atau biologi besar seperti
melakukan behavioris paling moden. Ivan Pavlov merupakan pengaruh penting. Ia terkenal
kerana eksperimen Pengkondisian klasik melibatkan anjing. Pengajian- pengajian fisologi
menyebabkan beliau mencari dasar behaviorisme serta Pengkondisian klasik.

5
Model The Big Five

Model The Big Five adalah dimensi personaliti yang asas iaitu keterbukaan yang merangkumi
tahap keselesaan seseorang terhadap perhubungan. Extrovert adalah tinggi dalam extraversion
yang biasanya mesra dan senang bergaul serta menghabiskan masa menikmati perhubungan .
introvert pula lebih suka menyendiri dan kurang menjalinkan perhubungan ,lebig selesa
berseorangan.

Dimensi kedua ialah persetujuan yang merujuk kepaa kecenderungan individu untuk menerima
pendapat orang lain. Orang yang mudah memberi persetujuannya lebih mementingkan harmoni
daripada peluang menyuarakan pendapat. Mereka gemar bekerjasama, percaya kepada orang
lain. Individu yang tidak ada sifat ini lebih mementingkan keperluan diri berbanding keperluanan
orang lain.

Dimensi ketiga bersungguh-sungguh. Ia merujuk kepada bilangan matlamat yang fokus oleh
seseorang. Seorang yang amat bersungguh-sungguh dan berhati-hati tidak akan mengejar
banyak matlamat tepat lebih bertekad. Mereka bertanggungjawab,tidak mudah putus asa,boleh
diharap dan berorientasikan kejayaan. Orang yang tidak bersungguh-sungguh mudah
terpesong dari matlamat dan ia mementingkan kemewahan sahaja.

Keemapt stabiliti emosi merujuk kepada ketahanan seseorang terhadap tekanan hidup. Orang
yang stabil emosi akan bersikap positif, tenang, bersemangat, dan lebih yakin. Manakala
golongan yang negative akan mudah cemas, tertekan dan kurang keyakinan.

Dimensi terakhir ialah berfikiran terbuka terhadap pengalaman yang merujuk kepada sifat yang
terbuka, cukup tertarik dengan sesuatu yang baru dan berinovasi. Imaginative sensitive
terhadap artsitik dan berinteletual. Sebaliknya orang yang kurang bersikap terbuka lebih
konvensional dan lebih selesa dengan apa yang sudah pun dikenali.

Personaliti Remaja

6
Remaja dan AIDS : Media, Nilai, Personaliti dan Tingkahlaku:
Kementerian Kesihatan Malaysia, 1996
Kajian ini telah dilaksanakan pada tahun 1996 keatas 4347 remaja (termasuk 885 remaja yang
sedang menjalani pemulihan di pusat-pusat Serenti. Kajian ini menyingkap pengetahun remaja
tentang AIDS, nilai, personaliti dan beberapa tingkahlaku yang memungkinkan mereka terdedah
kepada HIV

Sebanyak 6 jenis personaliti remaja diukur dalam kajian ini iaitu tekanan dan kemurungan,
orientasi pencapaian, penghargaan kendiri, asertif, autonomi dan mengambil risiko. Secara
keseluruhannya, remaja awam menunjukkan personaliti yang lebih positif berbanding remaja
pelatih.

Kajian ini menunjukkan bahawa remaja awam mempunyai ciri personaliti yang lebih baik dalam
aspek orientasi pencapaian, penghargaan kendiri, asertif dan autonomi di samping kurang
menghadapi tekanan dan kemurungan. Remaja pelatih pula memperlihatkan mereka lebih
banyak menghadapi tekanan dan kemurungan di samping lebih mahukan sesuatu yang
mencabar dan berisiko.

Faktor pendidikan dan pendapatan keluarga didapati mempunyai pengaruh terhadap personaliti
remaja. Secara keseluruhannya, remaja yang mempunyai latar pendidikan sekolah rendah
umumnya mempunyai ciri personaliti yang relatif yang rendah berbanding dengan remaja yang
mempunyai latar pendidikan yang lebih tinggi. Begitu juga apabila dilihat berdasarkan
pendapatan keluarga, remaja yang datang daripada keluarga yang berpendapatan yang lebih
tinggi lebih baik personalitinya. Pola ini konsisten bagi kedua-dua kumpulan remaja awam dan
remaja pelatih bagi kesemua ciri personaliti yang dikaji, kecuali tekanan dan kemurungan. Bagi
tekanan dan kemurungan remaja yang datangnya dari keluarga berpendapatan tinggi
menghadapi tekanan hidup yang lebih tinggi berbanding dengan remaja yang datang daripada
keluarga berpendapatan rendah.

Ujian korelasi yang diperolehi menunjukkan personaliti remaja mempengaruhi tindakan mereka
terhadap tingkah laku negatif. Empat daripada enam ciri personaliti remaja yang dikaji iaitu
orientasi pencapaian, penghargaankendiri, asertif dan autonomi secara keseluruhannya
mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkah lakumerokok, menagih dadah, melakukan
hubungan seks sebelum kahwin dan bergaya hidup yang boleh dijangkiti AIDS. Ini bermakna
bahawa semakin tinggi ciri-ciri personaliti ini wujud dalam diri remaja, maka semakin rendah
7
tendensi mereka untuk terlibat dengan tingkah laku negatif. Berbeza dengan cua ciri personaliti
yang lain, tekanan dan kemurungan serta mengambil risiko, kedua-dua ciri personaliti ini
menunjukkan hubungan yang positif dengan tingkah laku negatif.

Kepuusan ini menunjukkan bahawa lebih tinggi tekanan dan kemurungan yang dialami oleh
remaja, maka lebih kerap mereka akan menghisap rokok (r = .13 untuk remaja awam; r = .05
untuk remaja pelatih), mengambil dadah (r = .10 untuk remaja awam; r = .04 untuk remaja
pelatih), melakukan hubungan seks sebelum kahwin (r = .12 untuk remaja awam; r = .13 untuk
remaja pelatih), dan bergaya hidup yang boleh dijangkiti AIDS (r = .08 untuk remaja awam; r = .
07 untuk remaja pelatih). Begitu juga dengan personaliti mengambil risiko, lebih tinggi keinginan
remaja kepada sesuatu yang berisiko, maka lebih bertendensi mereka untuk terlibat dengan
empat tingkah laku negatif yang dikaji. Pola ini adalah konsisten bagi kedua-dua kumpulan
remaja awam dan remaja pelatih

Rumusan

Rumusan dan pandangan peribadi terhadap teori.


8
Carl Jung berpendapat bahawa manusia bukanlah mangsa kepada warisan baka dan
persekitaran. Malah manusia adalah aktif di dalam menentukan corak hidup mereka sendiri.
Pernyataanya ini menolak dakwaan rakan karibnya, Freud Sigmund yang menyatakan bahawa
seks berperanan dalam menentukan perkembangan personaliti seseorang itu.

Selain daripada ini,teori ini bagi pandangan kami berdasarkan kepada teori pemadanan ia
merupakan keperluan bagi sesorang penemu duga atau pengurus ataasan mengambil dan
menilai bakal pekerja dan pekerja sedia ada untuk menempatkan mereka pekerjaan yang
sesuai dengan personiliti yang mereka miliki.

Selain daripada keperluan pengurus atasan teori Holland ini menyatakan bahawa umumnya
pekerjaan yang sesuai melalui teori pemadanan dengan personality akan meningkatkan
kepuasan kerja di kalangan pekerja

Lampiran

Type theories

9
Personality type refers to the psychological classification of different types of people. Personality
types are distinguished from personality traits, which come in different levels or degrees. For
example, according to type theories, there are two types of people, introverts and extraverts.
According to trait theories, introversion and extraversion are part of a continuous dimension,
with many people in the middle. The idea of psychological types originated in the theoretical
work of Carl Jung[citation needed]
and William Marston, whose work is reviewed in Dr. Travis
Bradberry's Self-Awareness. Jung's seminal 1921 book on the subject is available in English as
Psychological Types.

Building on the writings and observations of Jung, during World War II, Isabel Briggs Myers and
her mother, Katharine C. Briggs, delineated personality types by constructing the Myers-Briggs
Type Indicator.[4] This model was later used by David Keirsey with a different understanding from
Jung, Briggs and Myers.[5] In the former Soviet Union, Lithuanian Aušra Augustinavičiūtė
independently derived a model of personality type from Jung's called Socionics.

The model is an older and more theoretical approach to personality, accepting extraversion and
introversion as basic psychological orientations in connection with two pairs of psychological
functions:


Perceiving functions: sensing and intuition (trust in concrete, sensory-oriented facts vs.
trust in abstract concepts and imagined possibilities)

Judging functions: thinking and feeling (basing decisions primarily on logic vs.
considering the effect on people).


Briggs and Myers also added another personality dimension to their type indicator to
measure whether a person prefers to use a judging or perceiving function when
interacting with the external world. Therefore they included questions designed to
indicate whether someone wishes to come to conclusions (judgment) or to keep options
open (perception).[4]


This personality typology has some aspects of a trait theory: it explains people's
behaviour in terms of opposite fixed characteristics. In these more traditional models, the
sensing/intuition preference is considered the most basic, dividing people into "N"
(intuitive) or "S" (sensing) personality types. An "N" is further assumed to be guided
either by thinking or feeling, and divided into the "NT" (scientist, engineer) or "NF"
(author, humanitarian) temperament. An "S", by contrast, is assumed to be guided more
10
by the judgment/perception axis, and thus divided into the "SJ" (guardian, traditionalist)
or "SP" (performer, artisan) temperament.[5] These four are considered basic, with the
other two factors in each case (including always extraversion/introversion) less
important. Critics of this traditional view have observed that the types can be quite
strongly stereotyped by professions (although neither Myers nor Keirsey engaged in
such stereotyping in their type descriptions [4][5]), and thus may arise more from the need
to categorize people for purposes of guiding their career choice.[6] This among other
objections led to the emergence of the five-factor view, which is less concerned with
behavior under work conditions and more concerned with behavior in personal and
emotional circumstances. (It should be noted, however, that the MBTI is not designed to
measure the "work self", but rather what Myers and McCaulley called the "shoes-off
self."[7]) Some critics have argued for more or fewer dimensions while others have
proposed entirely different theories (often assuming different definitions of "personality").

Type A and Type B personality theory: During the 1950s, Meyer Friedman and his co-workers
defined what they called Type A and Type B behavior patterns. They theorized that intense,
hard-driving Type A personalities had a higher risk of coronary disease because they are "stress
junkies." Type B people, on the other hand, tended to be relaxed, less competitive, and lower in
risk. There was also a Type AB mixed profile. Dr. Redford Williams, cardiologist at Duke
University, refuted Friedman's theory that Type A personalities have a higher risk of coronary
heart disease; however, current research indicates that only the hostility component of Type A
may have health implications. Type A/B theory has been extensively criticized by psychologists
because it tends to oversimplify the many dimensions of an individual's personality.

Behaviorist theories

Behaviorists explain personality in terms of the effects external stimuli have on behavior. It was
a radical shift away from Freudian philosophy. This school of thought was developed by B. F.
Skinner who put forth a model which emphasized the mutual interaction of the person or "the
organism" with its environment. Skinner believed children do bad things because the behavior
obtains attention that serves as a reinforcer. For example: a child cries because the child's
crying in the past has led to attention. These are the response, and consequences. The
response is the child crying, and the attention that child gets is the reinforcing consequence.
According to this theory, people's behavior is formed by processes such as operant
conditioning. Skinner put forward a "three term contingency model" which helped promote
11
analysis of behavior based on the "Stimulus - Response - Consequence Model" in which the
critical question is: "Under which circumstances or antecedent 'stimuli' does the organism
engage in a particular behavior or 'response', which in turn produces a particular
'consequence'?"

Richard Herrnstein extended this theory by accounting for attitudes and traits. An attitude
develops as the response strength (the tendency to respond) in the presences of a group of
stimuli become stable. Rather than describing conditionable traits in non-behavioral language,
response strength in a given situation accounts for the environmental portion. Herrstein also
saw traits as having a large genetic or biological component as do most modern behaviorists.

Ivan Pavlov is another notable influence. He is well known for his classical conditioning
experiments involving dogs. These physiological studies led him to discover the foundation of
behaviorism as well as classical conditioning.

Social cognitive theories

In cognitive theory, behavior is explained as guided by cognitions (e.g. expectations) about the
world, especially those about other people. Cognitive theories are theories of personality that
emphasize cognitive processes such as thinking and judging.

Albert Bandura, a social learning theorist suggested the forces of memory and emotions worked
in conjunction with environmental influences. Bandura was known mostly for his "Bobo Doll
experiment". During these experiments, Bandura video taped a college student kicking and
verbally abusing a bobo doll. He then showed this video to a class of kindergarten children who
were getting ready to go out to play. When they entered the play room, they saw bobo dolls, and
some hammers. The people observing these children at play saw a group of children beating
the doll. He called this study and his findings observational learning, or modeling.

Early examples of approaches to cognitive style are listed by Baron (1982). These include
Witkin's (1965) work on field dependency, Gardner's (1953) discovering people had consistent
preference for the number of categories they used to categorise heterogeneous objects, and
Block and Petersen's (1955) work on confidence in line discrimination judgments. Baron relates
early development of cognitive approaches of personality to ego psychology. More central to
this field have been:

12
 Self-efficacy work, dealing with confidence people have in abilities to do tasks [9];

[10]
 Locus of control theory dealing with different beliefs people have about whether their
worlds are controlled by themselves or external factors;

[11]
 Attributional style theory dealing with different ways in which people explain events in
their lives. This approach builds upon locus of control, but extends it by stating we also
need to consider whether people attribute to stable causes or variable causes, and to
global causes or specific causes.

Various scales have been developed to assess both attributional style and locus of control.
Locus of control scales include those used by Rotter and later by Duttweiler, the Nowicki and
Strickland (1973) Locus of Control Scale for Children and various locus of control scales
specifically in the health domain, most famously that of Kenneth Wallston and his colleagues,
The Multidimensional Health Locus of Control Scale [12]. Attributional style has been assessed by
[13] [14]
the Attributional Style Questionnaire , the Expanded Attributional Style Questionnaire , the
[15] [16]
Attributions Questionnaire , the Real Events Attributional Style Questionnaire and the
Attributional Style Assessment Test [17].

Walter Mischel (1999) has also defended a cognitive approach to personality. His work refers to
"Cognitive Affective Units", and considers factors such as encoding of stimuli, affect, goal-
setting, and self-regulatory beliefs. The term "Cognitive Affective Units" shows how his approach
considers affect as well as cognition.

• Self-efficacy bekerja, berkaitan dengan keyakinan orang dalam kemampuan untuk melakukan
tugas-tugas [9];

Personality can be defined as a dynamic and organized set of characteristics possessed by a


person that uniquely influences his or her cognitions, motivations, and behaviors in various
[2]
situations . The word "personality" originates from the Latin persona, which means mask.
Significantly, in the theatre of the ancient Latin-speaking world, the mask was not used as a plot
device to disguise the identity of a character, but rather was a convention employed to represent
or typify that character.
13
The pioneering American psychologist, Gordon Allport (1937) described two major ways to
study personality, the nomothetic and the idiographic. Nomothetic psychology seeks general
laws that can be applied to many different people, such as the principle of self-actualization, or
the trait of extraversion. Idiographic psychology is an attempt to understand the unique aspects
of a particular individual.

The study of personality has a broad and varied history in psychology, with an abundance of
theoretical traditions. The major theories include dispositional (trait) perspective,
psychodynamic, humanistic, biological, behaviorist and social learning perspective. There is no
consensus on the definition of "personality" in psychology. Most researchers and psychologists
do not explicitly identify themselves with a certain perspective and often take an eclectic
approach. Some research is empirically driven such as the "Big 5" personality model whereas
other research emphasizes theory development such as psychodynamics. There is also a
substantial emphasis on the applied field of personality testing. In psychological education and
training, the study of the nature of personality and its psychological development is usually
reviewed as a prerequisite to courses in abnormal or clinical psychology.

Rujukan

www.teori personaliti.com.my

www.personaliti.com.my

www.journal.com.my

Buku Perlakuan Organisasi BMG 1023 by Miss Suhaila Gayoh


14