Anda di halaman 1dari 10

EXAMINATION 1 (MARCH 2018)

SCIENCE YEAR 1
SULIT

SECTION A

Instruction: Each Questions are followed with answers A, B, and C.


Circle only one answer.
Arahan: setiap soalan diikuti tiga pilihan jawapan, iaitu A, B, dan C. bulatkan satu
jawapan yang betul. (10 marks)

1. Which object can be brought into the science room?


Antara berikut, yang manakah boleh dibawa masuk ke dalam bilik sains?

2. Pupils should obey the science room rules because


Murid-murid perlu mematuhi peraturan bilik sains supaya
A. Will not be punished by the Headmaster.
Tidak didenda oleh guru besar
B. The science apparatus will not be used.
Peralatan sains tidak digunakan
C. The science lesson will be able to carry out safely.
Pembelajaran sains dapat dijalankan dengan selamat.

3.

State the sense used in the observation above?


Nyatakan deria yang digunakan dalam pemerhatian di atas?

A. Touch B. Sight C. Hearing


Sentuhan Penglihatan Pendengaran

1
EXAMINATION 1 (MARCH 2018)
SCIENCE YEAR 1
SULIT

4. Which one of the following is a living thing?


Antara yang berikut yang manakah benda hidup?

A B C

5. Which of these durian characteristics could not be identified


using the sense of sight?
Antara ciri-ciri buah durian berikut, yang manakah tidak dapat dikesan oleh deria
lihat?

A Colour B Shape C Bau


Warna Bentuk Smell

6. Characteristic for the diagram below is


Ciri bagi gambarajah di bawah adalah

A. Can reproduce
Boleh membiak
B. Need to eat
Perlu makan
C. It can move itself
Ia boleh bergerak sendiri

2
EXAMINATION 1 (MARCH 2018)
SCIENCE YEAR 1
SULIT

7. Which group below is belonging to non-living things?


Antara kumpulan berikut yang manakah tergolong dalam benda bukan hidup?

A.

B.

C.

8. Diagram below shows a train


Gambar di bawah menunjukkan sebuah kereta api

Choose the correct answer


Pilih pernyataan yang betul

A. It is a living thing
Ia adalah benda hidup
B. It can move itself
Ia boleh bergerak sendiri
C. It cannot reproduce
Ia tidak dapat beranak

3
EXAMINATION 1 (MARCH 2018)
SCIENCE YEAR 1
SULIT

9. Diagram below shows that the chicken ________


Rajah di bawah menunjukkan ayam ___________

A. Reproducing B. Breathing C. Defecating


Membiak Bernafas Membuang najis

10. Why does the mother of the chickens does as in the diagram?
Mengapakah ibu ayam melakukan seperti dalam rajah?

A. Because the chickens need to eat to stay alive


Kerana anak ayam perlu makan untuk hidup
B. Because the chickens need to drink to stay alive
Kerana anak ayam perlu minum untuk hidup
C. Because the chickens need air to stay alive
Kerana anak ayam perlu udara untuk hidup

4
EXAMINATION 1 (MARCH 2018)
SCIENCE YEAR 1
SULIT

SECTION B : Answer all questions in ENGLISH

MANIPULATIVE SKILLS

A. Tick ( √ ) for the correct steps in handling specimens and cleaning


science apparatus, and ( X ) for the wrong steps.
Tandakan ( √ ) pada cara mengendalikan spesimen dan membersihkan peralatan
sains dengan betul dan ( X ) pada cara yang salah.
(6 marks)

5
EXAMINATION 1 (MARCH 2018)
SCIENCE YEAR 1
SULIT

LIVING THINGS AND NON LIVING THINGS

B. Tick ( √ ) for the correct answers.

Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul. (4 marks)

Can breathe Can reproduce


Boleh membiak
Boleh bernafas
Cannot
Cannot breathe reproduce
Tidak boleh bernafas Tidak boleh membiak

Can move Can grow


Boleh bergerak Boleh membesar

Cannot move Cannot grow


Tidak boleh bergerak Tidak boleh
membesar

6
EXAMINATION 1 (MARCH 2018)
SCIENCE YEAR 1
SULIT

LIVING THINGS AND NON LIVING THINGS

C. COLOUR the living things and CIRCLE the non-living things.


WARNAKAN benda hidup dan BULATKAN benda bukan hidup.
(15 marks)

7
UJIAN 1 (MAC 2018)
SAINS TAHUN 1
SULIT

LIVING THINGS AND NON LIVING THINGS

D. write down the suitable characteristics of the pictures.


Tuliskan ciri yang sesuai dengan gambar yang diberikan.
(4 marks)

breathe grow move reproduce


bernafas membesar bergerak membiak

a) Living things need air to b) Living things


Benda hidup memerlukan udara Benda hidup
untuk
_________________________ .
_______________________ .

c) Living things d) Living things


Benda hidup Benda hidup

_______________________ . _______________________ .

8
UJIAN 1 (MAC 2018)
SAINS TAHUN 1
SULIT

SCIENCE ROOM RULES

E. State “True” or “False’ for these statements.


Nyatakan ‘’Betul’’ atau ‘’Salah’’ untuk pernyataan di bawah.

(5 marks)

No Statements True / False

Queue up before entering the science


1. room.
Beratur sebelum masuk ke bilik sains.

Clean and tidy up before leave the science


2. room.
Bersihkan dan kemaskan bilik sains sebelum keluar

Ask teacher’s permission before entering


3. the science room.
Minta kebenaran guru sebelum masuk ke bilik sains

Pupils are allowed to play in the science


4. room.
Murid boleh bermain di dalam bilik sains

Pupis are allowed to eat in the science


5. room once felel hungry.
Murid dibenarkan makan jika lapar di dalam bilik sains

9
UJIAN 1 (MAC 2018)
SAINS TAHUN 1
SULIT

LIVING THINGS AND NON LIVING THINGS

D. Classify these objects into the correct group.


Kelaskan objek berikut ke dalam kumpulan yang betul.
(6 marks)

House
Rumah Coconut tree Watch
Pokok kelapa Jam tangan

Aeroplane Baby
Giraffe Kapal terbang Bayi
Zirafah

Living things Non living things


Benda hidup Benda bukan hidup

10