Anda di halaman 1dari 8

SULIT 015/2

NAMA : ___________________________________ KELAS : ______________________

SK PASUKAN POLIS HUTAN


PASUKAN POLIS HUTAN

UJIAN SUMATIF 1 MATEMATIK 2016


MATEMATIK
TAHUN 5

Kertas 2
Mac
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 15 soalan.


Untuk Kegunaan Pemeriksa
2. Jawab semua soalan.
Soalan Markah Markah
Penuh Diperoleh
3. Tulis jawapan kamu dengan jelas
1
dalam ruang yang disediakan dalam
2
kertas soalan.
3
4. Tunjukkan langkah-langkah penting. 4
Ini boleh membantu kamu untuk 5
mendapatkan markah. 6
7
5. Sekiranya kamu hendak menukar 8
jawapan, padamkan jawapan yang 9
telah dibuat. Kemudian tulis jawapan 10
yang baharu. 11
12
6. Rajah yang mengiringi soalan tidak 13
dilukis mengikut skala kecuali 14
dinyatakan. 15
Jumlah 60
7. Markah yang diperuntukkan bagi
setiap soalan ditunjukkan
dalam kurungan.

8. Serahkan kertas soalan ini kepada


pengawas peperiksaan di akhir
peperiksaan.

015/2 © 2016 [Lihat halaman sebelah]


Untuk SULIT
Kegunaan [ 60 markah ]
Pemeriksa
Jawab semua soalan

1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad angka .

495 608

Rajah 1
i. Tuliskan nombor itu dalam perkataan.

..........................................................................................................................................
[1 markah]
ii. Cerakinkan nombor itu mengikut nilai tempat .

.........................................................................................................................................
[1 Markah

2. Rajah 2 menunjukkan beberapa keping kad nombor.

0 4 0 7 5 5

Rajah2
i. Bentuk satu nombor 6 digit yang mempunyai nilai terkecil daripada semua kad itu.

………………………………………………………………………………….
[1markah]
ii. Bundarkan nombor yang dibentuk itu kepada ribu yang terdekat.

……………………………………………………………………………………
[1markah]

3. Rajah 3 menunjukkan dua keping kad nombor.


217 039 85 645

Rajah 3
i. Cari jumlah nilai dua nombor itu.

[2markah]
ii. Berdasarkan jawapan di 3(i), apakah digit yang terletak di nilai tempat ribu.

………………………………………………………………………………….
[1markah]
SULIT 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

4. Rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor.

S 7000 9500 T 17 000

i. Cari nilai S dan nilai T.

S = …………………… T = …………………….
[2markah]

ii. Hitung nilai T - S

[2 markah]
5. Rajah di bawah menunjukkan dua keping kad nombor.

613 057 721 039

i. Cari hasil darab bagi nilai digit yang bergaris.

[2 markah]
ii. Isikan dua nilai digit pada kad itu yang hasil darabnya ialah 90 000.

a. x = 90 000 b. x = 90 000
[2 markah]
6. Rajah menunjukkan bilangan tomato ceri di dalam kotak R.

Kotak R

Bilangan tomato ceri di dalam kotak R adalah 6 kali bilangan tomato ceri di dalam
kotak S.

i. Hitung bilangan tomato ceri di dalam kotak S.

[2 markah]
Untuk SULIT
Kegunaan
Pemeriksa
ii. Tomato ceri di dalam kotak S dimasukkan ke dalam beberapa bungkusan. Hitung bilangan
bungkusan yang diperoleh jika setiap bungkusan mempunyai 20 biji tomato ceri.

[2 markah]
7. Sebuah kilang menghasilkan 156 800 biji mentol kuning dan mentol merah dalam masa seminggu.

i. Hitung bilangan mentol yang dihasilkan dalam masa sehari.

[2 markah]
ii. Jika bilangan mentol kuning adalah 7 kali bilangan mentol merah, hitung bilangan mentol
merah yang dihasilkan dalam masa sehari.

[2 markah]

8. Jadual di bawah menunjukkan bilangan penonton di dua buah stadium, A dan B.

Stadium Bilangan penonton


A 104 087
B 5 344 orang lebih daripada
stadium A

i. Berapakah bilangan penonton di stadium B?

[2 markah]
SULIT 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

ii. ii. Jika bilangan penonton di stadium C adalah sama dengan jumlah penonton di
iii. stadium A dan B, berapakah bilangan penonton di stadium C?

[2 markah]
9. Berikut adalah perbualan antara Adam dan Aishah.

Saya telah mengumpul Jumlah bilangan


1 097 keping setem setem saya kurang
Malaysia dan 432 keping 583 keping daripada
setem luar negara
kamu.

Adam Aishah

i. Hitung bilangan setem Aishah.

[2 markah]
ii. Setem luar Negara Adam disimpan sama banyak di dalam 8 buah album setem.
Hitung bilangan setem luar Negara di dalam 3 buah album itu.

[3 markah]

10. Rajah di bawah terdiri daripada beberapa segitiga yang sama besar.

2
i. Lorekkan 1 daripada seluruh rajah itu.
5
[2 markah]
Untuk SULIT 015/2
Kegunaan
Pemeriksa
2 5
ii. Yusuf dan adiknya masing-masing makan dan daripada sepeket kerepek
9 9

kentang. Berapakah pecahan kerepek kentang yang tinggal?

[3 markah]
11. Rajah di bawah menunjukkan lima keping kad nombor.

4.56 5.14 5.4 4.06 4.5

i. Nyatakan semua nombor yang kurang daripada 4.56.

……………………………………………………………………………….
[2 markah]

ii. Susun nombor-nombor itu mengikut tertib menaik.

………………………………………………………………………………
[2 markah]

12. Jadual di bawah menunjukkan wang simpanan Ismail.

Nilai wang RM100 RM50 RM10 20sen


Kuantiti 7 8 2 9

i. Berapakah jumlah wang simpanan Ismail?

[2 markah]

ii. Jika Ismail ingin membeli sebuah komputer berharga RM1 200, berapakah wang yang
diperlukannya lagi?

[3 markah]
SULIT 015/2 Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

13. Terdapat 10 050 buah buku di sebuah perpustakaan. 7 408 daripada buku itu ialah buku
cerita dan yang selebihnya ialah buku rujukan.

i. Hitung bilangan buku rujukan di perpustakaan itu.

[2 markah]

ii. Sebanyak 651 buah buku rujukan telah dipinjam manakala 394 buah pula
dipulangkan pada awal suatu bulan. Hitung bilangan buku rujukan yang masih ada
pada awal bulan itu.

[3 markah]

14. Jadual di bawah menunjukkan bilangan manik di dalam tiga buah balang, J, K dan L.

Balang Bilangan manik


J 825 biji kurang daripada balang L
K 14 076
L 15 000

i. Hitung bilangan manik di dalam balang J.

[2 markah]

ii. Berapakah lebihnya bilangan manik di dalam balang J berbanding dengan balang K?

[2 markah]
Untuk SULIT
Kegunaan
Pemeriksa

15. Jadual di bawah menunjukkan bilangan butang di dalam dua bekas, P dan Q.

Bekas Bilangan butang


P 456
Q 30 kali bilangan butang di dalam bekas P

i. Hitung bilangan butang di dalam bekas Q.

[2 markah]

ii. Amin menggunakan cara (a) manakala Syawal pula menggunakan cara (b) untuk mendapat
jawapan di soalan ( i ).

Cara (a) : 456 x 6 x 5 = Cara (b) : 456 x 3 + 10 =

Siapakah memberi jawapan yang betul? Buktikan.

[3 markah]

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

HABIBAH BT MOHAMMAD ZAKIAH BT TAIB ASMAH BT ZAINAL


GURU MATEMATIK SKPPH KP MATEMATIK SKPPH PK PENTADBIRAN SKPPH

Anda mungkin juga menyukai