Anda di halaman 1dari 286

EDICt6N ,

ADMINIST CION
GENE L DEL ESTADO

VOLUMEN 1
Bloque I: Organizaci6n Publica

a editorial del opositor


CLC
= tD tD �-
0
� ::s -·
c DI
tD tD
... ...
<
0 ;;t DI
-
c 3
3 a, CL -·
tD ... tD ::s
::s 0 -· -· -·
ITI�
::s
..... -·
"' ...
,... DI ,...
"'
I'\
-· DI Q. ...
r:» CL c:,._ DI
,...
C) ::s -·
<
C)
0
c
Q.
"'
OJ
<i5)

"'ca "m
a.
v,
OJ
....0
3 mm' ;;;
9:
........Q.
::, "'::0
0 .... "' 0 0
"O "' ;;;
v, OJ
- n
"'c
vl
an -oa
"' ::,- 0
v,
Q. -·
-· O'"
3 Q.
ro· t..l
...0
OJ - >
....0::, OJ t:)
;;; (') c
�- "O c rz
OJ -
::,OJ a Q.
-
-· � �
OJ c n >
c
....
O O·
ii-·
8�
::, 52 z
N
-
OJ ....
ON
m
n S m
O· OJ ff, 0
::, 0 nI m
I""
"O "O 0 .,,
O OJ :x,
rt> n m
v, -· '< VI
--
n � z
-· Q. -
"'m 0
8 {t)
- 3
Q. "' "O
- �
"' OJ m- -· -
"' 3� 8 "'
9
a, 0O'" "O v, v, Vl
cJ - .... '
8,.,
-"' r
"O .9 cJ r
Q. '
0 Vl O
n- r- v,
c r Q. m
-"
OJ Q.
' "'
.0 ....0
c ;;;
3 -
OJ
-"'
Q.
"'-·0

Q. ..... 'O o� w
QJ QJ
11> ::1l .i:,. Q.
- 3 ....QJ 11>
'O O" 3QJ, QJ :::,
c m (1),
-· - )> .....
QJ Q.
�g 0
11> "' :::, -·
('\ <
"'
..... 'O
11> 11> QJ

- ('\
('\ tr -·
11>
0 .... 3 0
Q. QJ QJ, .... 0 3
11> 3 ro � O"
..... 0 -"'- 0 ;;;
'O
"' \0
Q.
@ "' 0 ....
O" .0 :::, QJ 11>
QJ c
�- 11> Q. 3
0 ..... rii' QJ
Q. 0 :::, "'
11> Q. -·
0 ('\ ..... 11>
"' 0 11> ('\
11> - "' 0 "' 0
QJ � ..... :::,
Q. -· ('\ �3
-0 'O -
0 Ol "2..
' - O S:.
11> .... - 11>
.... 0 .....
. 11> .0 QJ
c 11>
c
"'.....- 11> :::,
11> =c
Q.
- :::,
11> O v,
"'
\0
O" 11>
.... .... \0
QJ 11> c
:::, )> :::,
('\ Q.
c
..... ..... 0

- -·
< <
Q.
-· -· 0
QJ
Q. -
QJ c
Q.
Q. 3
'O )> 11>
QJ
.... -· Q. :::,
QJ
- 3 ('\ -0
QJ -· :::,
:::, 0 � lC
0 v,
-· - Q. QJ
O" ..... 0
..... @ v, QJ
-· :::,-· v, 'O
11> .......... :::, N ..... ....
:::, -· 11> ..... QJ a c
('\ ('\ 11>
< 3 11> Q.
QJ QJ
-· O"
QJ
--0· - o- O·
:::, QJ :::, :::, v,
'< "'

-0
:=
ro a, ;t '-- n ::t Q n ;t 0 ;t Cl
c O ·� � ;t 8 ;t >
2 � 3 � :::, 3
;:::;· VI
3 -3 Q.3 z 0
� � Al Ill � Ill
�. Ill3
-· (1) 111 III
sm· �s
o N. IC OJ �- -, '"-· UI
-N
v, OJ • 0 00 :::, 0 • "Cl � nw
Q. - • 0 •
r..., .
� • >
OJ Q. m ro ro r P o, m ro m :::, r :::, n
([) (.Q OJ n
: -
""m-
Cl. O· - - - OJ 3 - v,
"Cl C) a· :;-i 0
3 ..., OJ "
OJ 0
..., 0
. "
0 itl n :::, - .
[. s:-· -z
-· =
:::i
m o C 0 r c.. (1) O"
:::, ::::i.. (.Q : :::, O" OJ (1)
� 0 "ti
vi' - n -· OJ OJ • ..., v, c
•• VI
-· (1)-· Q. ft n :::,
'""
..., "Cl
..., (1)
Q. O· 3 �- ••

,..,.
..., ..., 0 (1) v,
C:·
OJ O -· :::, rtl N •• :::, ..., '--
c 0 � tv
!:::!". n 3 :::, OJ •• � 0 (.Q Q. O C) r-
m ,..,. n • • • OJ -· v, (1) � n

<
O
(1)
Q.

(1)
c 0 -· •• o'< :::, n 0 :::, !:::!". 0
,..,. :::,
-
n
O· • -· OJ-·
VI -· :::l 0 m :::, •• (1) iii" N -· (1) C VI
>
"Cl •• OJ :- "Cl ol n �.
� 3 '"" (1) • �- )>
OJ -· 0 !:; Q. •• Q. m c -
(1) OJ •• (.Q Q. -· '""
O c
ClJ 0 (1) � �
'-· ::) • •• :::, n
c ,..,. Q. •• "Cl - •• � 3 s ;: :; Q. ••

• (1) OJ �- 0 OJ -·
0 •
••

n -· -o
G;" :::, c :::, (1)
3 -· ov, n
0 :::,
•• pc ••
Q. OJ -· •• Q, -· Q. VI VI OJ

••
-· Q. :::, •• - :::, • :::, -· (1)
-c 3 Q. :-
••
OJ -· •• ..., l/1 "Cl

3 �- •
• n O· •••

-
n OJ
OJ n
!J. o· (1) 0 (!)
- OJ
r
-· ..., :::, v,
8.0· •• � C)
• 0 :::, -· OJ -· ::.i ...,
:::, � •• VI
c O· (1) (1) (1)
�-
v, -· •• Q. Q. (1)
OJ :::, VI :::l
n '"" < •• �- gi VI • "Cl (1) O
. O·
:::, ':< o'
• 0 ""'
OJ 0
••
•• OJ ..., l/1 ...,
• � ••
•• -· v -·
n :::, ,..,. Q. m :::,, OJ m-
V'I"""'I -·
•• .-+ -· n ••
�-O· "Cla - OJ c 3
• -· 0 O (1) < 0 •• :::, (1) 0 - n OJ
• O· \C •• •• (1) " - Q. o�
•• :::,
0 :::, n ro
•• :::, ..., Q. •• m ?' ?' (1) 6' � Q.
• (1) n •• •• � VI -
• Q. n
Q. OJ •• !:; m .• (1) ro' c o: (1)
•• 0 0 rtl •• (1) -·
Q.
• (1) •• • :::, n
• 3 - VI
0 - •• 0 v, -· :::, iii"


3 "0 ••
•• '< (1)
• "O n
••
• "Cl � � C· 0 •
••
(1) 0 ••
ro
"
Q.
(1)
0 :::,
..., 0 '< n

c
ro -·
O· )>
9OJ :::, - OJ :::, •
••
VI
a
(1) ..., Q. (1) ::.i O
•• Q. :::, v, (1) :::,
•• v, :::, Q. "Cl Q. '-- (1)
• -c � . c -'< (.Q V>
• 3 -c � 0 (1)
• (1) !:::!"•

,.... � 3 Q.
• -· V'I � o· :::, -
••
� it -· :::, :::, c c
..., VI C)
� 2' :::, '""
-· VI -I (1) :::, n c
Q. (1) -· VI OJ m -· -· n
•• v, �- c OJ O" Q. OJ -·
• -
(1)
• q�
•• ro t'D' q
,.... OJ VI N
O" ...,
;o O" •

- -o O·

• ..., n OJ c O •• ..., r
=
-· -· m p :::, :::,
• �- (t) OJ :::, "Cl
•• Q. (1) • •
•• OJ �- n < VI
•• •• •• ;:::;· 0 ••
OJ ..., - : OJ
•• < -· OJ • -c •• OJ (1) •• ••
OJ VI
••
• :;-i r

O" 0 0 •• •• •• Q. :::, ; 3 OJ
• OJ :::, • -0 •• -·

• �. v, •• • •• •• Q. l/1 Q. p O" :: -·
(1)
(1) • •n • Q. (1)
- • • ••• n
0 O OJ (1) (1) . :::,
• '< v, VI I (1) - ro
- I
cI I
0I
-m -
N
v, w w
'< ..... ::::l
0 er n 0 IV ;t (!)
;t -·
0 CJ ;t
-· ··
v, (l)
I.I\
• -

CJ
""' :::; a. 3
n - ..... ......... 3 m m
3
..... (l) DI
a. DI - DI
"O (!) CJ c ..... -
(!). ... I.I\
CJ -
CJ
... n ... v,
1.1,1 IV lO
n 3CJ -· ...
• •
....c
-· (!)s: < ..... •
a. ..... -· - (!)
CJ m
• - 3 0
CJ a. 0 (!) (!)
-· 0N -0 3
a. a. - ,., "O .....
::::, CJ (!)
OJ .....
-· (!)- - 0..... -·
'< OJ ::::l "O -· v, (!) a. a. n
a. v, n OJ n
..... CJ (!) v, (!) (!) zr
(!) a. -·
OJ OJ v, v, c - ..... 0
"O (!) a. - a. "O CJ (!) v,
(!) (!)
CJ a. (!) c VI
.....
.....'<
(!) (!)
::::l -0 - - (!) -·
r::, a.
a. ..... lO lO - n v, lO c (!)
(!)
0 (!), c lO -· 0
::::l (!) ::::l OJ c n c
..... n r::,
- (!) CJ - -· (!)
n n - 0
-a. -·
n ..... a. - (!) 0 .....

CJ -· 0 CJ a. "O - a. ::::l
CJ (!)
O· • a. CJ ..... m a. (!) v,
(!) v, v,
::::l r (!) a. v, a.
CJ VI (!) (!)
-
::::l ro' a. c OJ - 0
...+ � n (!) "O a. n -·
::::l -
(!) ..... c 0 -· 0
v,
•• '< -· C\ (!)
OJ a.
lO < (!), (!) - (!)
•• ..... 0 CJ v,
•• CJ ..... ::::l ::::l a. c
CJ (!) 3
••
••
••
-lO
n CJ,
a.
(!) .....
(!)
..... m
--· v, - ::::l
-
::::l
n
• 0 ::::l 0 0 "O 0 -· -·
• • v, N 0
• ::::, CJ CJ
•• -·
n 3 r ::::l
••
CJ c CJ ::::l • c n -· CJ
••• CJ �- CJ -
::::l 0 .....
� (!) r • -·
••
• ..... (!) n ::::l 0
-""'-
n (!)
•• CJ
....... (!) -· v,
••
IV v, '< 0 0 v, •
• 0 ::::, ::::, •
•• < 0'< •• -0
-· ..,. 0 • CJ ::tJ .....
0 •• (!) ..... (!), 0
::; \0 •
(!) •• ::::, -·
0 lO
O OJ, •
- -a.
v,
--·
::::l (!) ::::l ••
a. •
-· 3
n 3 -· •• •• 3 0
OJ
-· IV ..... CJ r::, n ••
•• •• (!) n
00 (!) ••
-0
(!) ••
••
::::, -·

a.
(!) a. v, w
<,
••

-
CJ •• a. ::::,
• •
(!) ••
r::, •• ;:;;· "O
-0 IV ••
.....

••
C\ a. 0 0 •• 0
..... •
••
n 0
(!), -·
n - 0 ••
CJ "O


••
::::l -· -· -....J •• n • ro'
(!) (!) -· •• •• -
-· v,
-- •
-· •• ::::l -·
..... 3 n
0 CJ a. O· CJ 0
• v, (!) ::::l
' '

I
I

r�
"_)

'""CJ
; .,S<l.':''.'l!I

:L."":.:.;, '""i
VI I\ VI n n r
c c c 0 QJ QJ
VI ::J "'C ::J QJ
""""' n
"'C Q.. (I) VI
(I) QJ ,-+ n 0
I I
::J -· """"'
-· (I) ::J
' I
VI 3 0 c VI
(I) -, I I
-· """"'
(I) n """"'
Q, VI -· I I
::J VI -· I I
::J •
r I 0 -· c
QJ ::J n n
0 QJ QJ
(I) (I) VI

Q,
VI (I) •
• """"'
(I)
::J
VI r
l/') m
g.. '< 0 VI
c VI
lC 0 "'C
VI 0 "'C QJ
QJ VI
""""'
-· :Ji
""""'
QJ
'< < ::J 0
Q.. QJ n
::J (I) -· QJ
r I 0 "'C
-, 0-
QJ -· Q.. --1
(I) """"'
(I) 0 (I)
'< VI VI rn
) WI St$i'.��JJ:
""""'
(I)
VI \.0 <;""""
��'-

;;;;:.:�'
'J
CX)
• • :l>
(U\lt.WJl
I Q. Q. - -c Q. 0 I I I --
-· (1) 0 Vl (i) -· •
• v, -'< (1) n -o I 0 •
r "O >
m "O -c, • I c::
CJ • c v, .... 0 � �
0 � � ><
"""" (1) .... 0 v, :::, CJ DI
Q. v, "'
n v,
....CJ -a
-c :::, Vl Q. Vl v, Q. ->
0 � 0 1i, (1)
(1) (1) c (1)c � 3 (ti � �- 0 ..... I"'\
:::,
....0
< v, ... O c ::::i. ..... v, - ""
>
-n v, 1:1.1 (1) - 0 c - - 0 0
=... ..-·
0 0 :::s
0 0 � CJ O ..... 11) \C ....
-"O �
- n .... v, :::, n "' 3::
Q. -·
..... - CJ, Q ;:'.1. - s:::::a. :::s
c n ro 3 o:(1) (1) -z
n -· :::, r
(1)

::::r, c ..... v, "-' :::, v, -·
:::, v,
n tD I.OQ.� :::, Q. :::, c -.....
v, '< n c (1) 11) • (1) -a I
o: Q. -·
Q, 11)
(1) CJ O 0 ,..,. "O :::, �
'"'...
Q. v, -
"'-· a"' "":!:;
vi n :::, tD .;; . ro ill CJ ..... -· a I
o \C v,
0 � -
:::,
:"O:, ....� s:
.,., -·
Q, � i:il 11)
:::,
� O•
-· -·
O -· -<
0
c :::, n "' -g ·9, � � Q. q ::::s "' c 0
=.: rt> � :::, m O CJ Q, 0
(1) !!!. Q. :::0 "' Q.
�- � c - °' .....-
Q. :::, 11) Q. (1) (1) Q. QJ 3 c Q. O O• >
n Q. ,... CJ :::, -· :::, (1) >
CJ (1) 0 Q, 3 '< (1) "O ....
CJ - :::s :::s 0
CJ :::,
3 c:::, 0- � Q. 3::
(1)
� 0- � :::, v, Q. aa- �- Q, " CJ I ii -
z
(1)
0
-
< c
....(1) v, .... 0
CJ - -
CJ
CJ
.... :::,
on
:::, 0
=. v
-
.....,
v, (1) -0 :::, 0 "O a I
-· "a
"' >
""
.... "O (1) .... :::, CJ ,..,
(1)n .... v, (1)
.....
(1) 11) :::::!.. n v, C DI 0
\C 0 0 x
..c - CJ
s-· �--· -z
:::, "O CJ O, Q. :::Sl
c .... v,
--3 11) .9 (1) (ti 3 n :::, O O
11)
fti a· x ...."'z
(1) O Q. ....
:::, < 11) n ..... :::, :::s
:::, -· "O -· v, CJ 0 ..... :::, (1)
(1) Q. .... :::, .... DI >
"".-
v, Q. CJ Q. CJ � )>
o� 0 (1) (D �- -· v, 0
CJ
n CJ
CJ n ..... - 2 c ID .....-
..c ':< 3 v, :, -· (1).... CJ
- CJ n :::, ....
v,
c "O CJ -· .....
(1) 0 �- c (1) -· N n3 0 0 I ;;!
.... v, � v, :::, v, � 0
CJ
v, - 3 .....
-· c "O 0 0-
:::l CJ
"' 0
(1) 0 0 c :::, 0 � v, �n
-· ;::;: n 11) 0 0 ......

CJ 3 - :-,
�· ....
- • • c CJ, :::, :::, 00
"O -· CJ n v,
:-7 VI Q. 3 n ..... ••
0 O, CJ CJ -·
......... "'
Q 3 9, :::, :::, .... \C c
v,
:::, .9 iii' ..... n

..... CJ -·
Q. 0
. 3 ril �w�e: =0 DI"'
CJ, :::,
c CJ :::,
v, Q. n Q. CJ

Q,
�Q. b':::,
(1) (1)
..ID al
::::!) CJ 11) \C
:::, v, ...
(1) Q. "'
�- (1)
n ril Q.
-· (1) Q. 11)
CJ v,
g..... �0
0- 0
"'c ID..
- .... ........ c CJ - "'
(1) .... CJ 0- Q. n n -a -·
v, CJ Q. ..... 0 a I
........-- .....-·:::,
n .... �
c CJ CJ v, CJ �· OJ v, �
ril ·o :::, ID "'
- v, - - 0 CJ Q. v, \C
-n CJ ..... - :::, 11)
S; 2' 0 0 11> 11> n - ril DI
v, :::, Q. �o 0 "'
..-· -·
Q. (1) :::, ..... -· v,
ro ;::i n
CJ "'
....
-· 0 0 .... 0 •
iii' .... 3' :::, -...J
'° -5·c "
CJ 3 ;::;: ....
11) Q. 0 CJ,
0 Q.
'<
iil "'
(ti v, - ::::r, :::,
?J c.T 11) 11)
0- � :::, Q. n
x "O n ·� n a. ..... 0-
.... 0 O
-· O-· -· - i:ij" 0 0 "'
v, CJ 0 v, 0 v,
0 ' - '

n
•l "J CJ O
w V'I 3 :::, Q.
• • • • •• 11) <
c :::, 11)
11) I II ..... :::,
c c -,
n m v, r m ..c \C Vl
..... -· - ..... CJ
_Q -· CJ - c .;;· c
:::, :::,
z cn ...,
c c (1)
..... (1)
CJ CJ (1) CJ 11> m n v, 11) - ....
:::, v, CJ -·
- ....c "'...
< .... 0 ..... ril
" n c 0
:::,
.....
CJ Q. �- \C
0 0 (1) a v, 0 CJ, ..... -CJ c
.... 11) < -·

v, -·
v, c Q. ::::r, 0- v, 0 Q.
� 0
"O "O 0 0 3 v, 3 \C -
(1) "O v, (1)

v, -· 0-
....CJ c 0 "O N
0 0 v, CJ, � c n c O -
v, v, "O � 11) c n -·
"O 11), -

n -·
n 0
v, 0 :::, -
0

Q,
...
1:1.1 'S �
CJ "O
i:il
n
v, • :::,
.... 3-·
-· -· CJ Q. CJ -· 11) Q.
3· ""
Q,
O· O· -·
n -·
"'::£ a.
:::, :::, n n O i:il :::, :::,

0 -· '< 0 11) ..... (1) � �
0 :::, 0 :::, Q. 0 v, -·-·
:::, :::, :::,1i, ,-+ 0 �
.,.,-·
:::, (1) (1) (1) n 11)
v, -
.... v, c .... ::0 -c, -
-n c
CJ v, (1) 11) 0 Q. ....- CJ

- 0 0 .... m
\C � )> < ....CJ v, i:ij" (1) -·
CJ CJ Q.
11) 3 S ..... 3 .... \C 3
..... :::, v, CJ 11) CJ 0

n CJ 11) Q. ?'- c "O
0 v, -· .... 11) � o' 1i, 0
....-· -·
..... 0 .....
-, -
- - -· 0 .... :::, !!! .
CJ :::, n 11) .::,. O, n
• 0 Q. 0-
....-· CJ c <
CJ Q. :::, 0 3CJ
CJ -
(1)
-
0 11) Q.
0 =

v, v, v, CJ 3 "O v, Q.
• • :::, 11) 0 CJ
n 0 c
0 - _,
- -, Q.
-.... CJ � c
(1) ..... -,
0- ..c S.;;; :::, -· ..... Q.
"O 11) -· n
CJ 0 c 0 ..... CJ ::... (1)
CJ 11) 3 (1)
CJ
Q. 0 3
........
..... 11)
....-·

Q. .... "O 0- ril 0 - >< 0
0 CJ 0 ril n .... m
v, < Q. 11) v, 0 9,
11), Q. ::,- ..... v, ::::r,
(1) v, It) S; \C
-· CJ 3 n
:::, Q. �I 0 Q.
:::, (1) �
c 11) .9 n -
• • CJ CJ
:::, CJ
-
-· Q. :::, CJ
'°�3c N 11)
-,
-, - CJ CJ -· .....
v, .... .-
11) :::, - >
Q. CJ
:::, 0
....c
- q v, 0 3 CJ< 8
0 3 0 (1), z
11) '< '< 0 v, v, v,
:::, :::, Q. Q.
.....
-
O Q.
CJ (1)
11) 0
.c::....
q 11) (1) ,..,
...."
- 0 -
....
-· v, CJ iii' ..c ril "O 0
-z
3 • v, Q. c
-,

:::, (1) c3' ....
v,
....
r
an
CJ -· 11) ;;
....CJ "OCJ 3
.... 0- CJ Z•
•- CJ 9, 0
'< .-
(1)
....-
CJ 3 >
0 CJ _-...i :::, 0
! l3 f -·
..... Q. CJ 11)
3 - 11) ....
11) CJ :::, �
a 11) :::, ....
v, :::, �
"'.,., o 0 ..... o' () 00
Q. v, - CJ .... v,
-· c - v, ....
It) :::, 11) -· -· 3 -
CJ

CJ 11) -
' - :::,
.....
OI

� - I
I v -·· -· -
er • �······--
-
•v, a a- -- ro �
m ti � m r, :::0 ;::+ 0 m >
• • c rt> v, • c:::
::, OJ ::i ><
er - v, [ �- "'Cl -
a. m rt> -t o. n m Q. -0 tr -0 �- n r, G) 3 Q. !:E.. O c 3
v, c
rt> - iii'
r,
,....
-- Q, 2- \Ci. a c ... Q, 0
::, ::,
O
::,
QI
... ;;_ 3 '<
i:i) '<
...
tD
c ::, QI QI ct> rt> c - C.,,
QI
3-·
v, ::, v, O"
O"
3QI ct>� e:c �
Q. v,
30 �.. � 3
r, • 0
• •
- c::, rt> O" o� < v, OJO - ...
-- ::, IO
::, 0 ct> r, 0 ct> g, ...3 -N. O rt> 3 :::; c ct> 3 -
z
....
�- . . .... QI, "'Cl
........ r, QI < 0 ct>
... OJ Q. _IO 0 ::i
n -· 0 o. < er v,
-
ct> - ct> OJ rt> QI v, ct> -I
Q. c �- Q. m � -· ... !" QI ... c c O r, c
(0 �.• r, rt> Q. ct> < ... QI :::, rt> ::, 0 N r,
- ""
Q. ;i; .... rt> v, - �- v, .... "Cl ?;
...c
0 ::r, 0 ::, QI - c O 2- c QI
c - - Q. 0 0 c::,
::, Q."O v, Q. QI QI .... "Cl ct> -<
Q. ::, OJ c ::, ::, r, ;::;; 0 0
3QI
!:E.. Q. .... r, 0 Q. Q. � 3 0
rt> rt> -· g- v, ::, m ::, ct> 0 a m
3 v, ct> 0 c v, O O Q. '< � @ r, ,...
0 - - v, ...::, -·
::r, Q. :::;
0 !:E.. :::,
-· r, < IO n,
Q. -
OJ Q. < � "Cl -·
O· -· 0 >
(l) �-
0 ....
-o -· -· .... 20 ct> ct> QI ::, >
c., v, - ct> Q. ct> ... v, ct> <" v, ? v, 0
.... "O "O Q. ::, ct>
;s- c
"O � Q. OJ ct> a .... QI ::, v, �
... ?' 0 v, v, 0 0 QI v, rt>
� 0 c rt> QI
"O Q.
ct> ::, 3 QI
-z
Q. Q. '< "O r, r, 0 .0 ::,,
:::; Q. rt> !::::!. .0 v,
-
c ct> v, QI
-c--·
p rt> ct> -· < c '< -I
- OJ ;:,::,
0 QI
Q:: 3 Q. ... ::,, - ::, ct> c 0 - ct>
ct> OJ OJ O ct> ct> r, QI >
,..,
0
v,

rt>
O ;-, ct> o- Q. ... -· Q. c
Q. - "' ct> ct>0 ::, -o-
3 r, -· ct> ... 3 ct> !:E.. OJ ct> v, v, Q. z
Q. � 0 Q. c..n ct> ::, -· OJ
ct> 0 r,
c r, -· 3 g: r, ::, OJ, QI ct> Cl
- 0 '< :::; z - Q. - Q. m
...
OJ, ::, "O
8 g ct> QI ::, z
OJ Q. 0 ::,r, c 2' Q. -0 ct> m
ct> c -c @, QI ct> r,

=! ct> r,
-c...
QI
!" ct> .0 Q. Q, -· "Cl ro >
""
,...
--· v, � N - QI
ct> c OJ '< c 0 --· ct> ::, OJ 0
- O"
a -...
.... ::, r, r, O QI v, iii' QI m
.... QI OJ ct> - ct> -· OJ r, ct>
3O v,
r, ,...
Q. ::, 0 Q. �-
OJ v, < QI � Q. c v, r, 0 -· m
ct> ct> � Q, v,
OJ v,
3QI ........
• IO "' �. ct> OJ "Cl r, --
" ::, - c Q. ct> ::, OJ Q. ::, i;!
OJ OJ ct> c ::, ::,, OJ 9, �: )> 0
- N IO QI v,
QI OJ v, - v, r,
-· r 0
ct> c
....O O
r, Q. r, "' m
ct> v, ... v, -
@
r,
Q QI N 0
-· ct>
-9 a - QI
rt> -
0 OJ 0 -· "O -· Q. ::, 3 )> ct>
• Q. OJ - Q, ct>
::, ::, ::, OJ ct> OJ, G)
ct> 0 v, ::,, - ct> -· Q.
::, ct> ::, 0 v, )>
3
::,
v, �- OJ -· .... v, v, O" 0
... ct>
"O
3 ....c ct> 3 ct> ct> 0 � "Cl <
-
QI OJ
-- r, ::, "O IO OJ ct> IO 3QI o... r '<
r, -· ct> n i:i) ::, IO r Q.
"Cl O ct> 0 ::, Q. 3 � Q. .... )> ct>
3' OJ ::, - -· ::, ::, OJ
r, ... ct> ct> 0 v, - 0 r - ct> -·
v, ct> )>
QI OJ �- ct> ct> ct> QI c "O
v, � ct> Q. -· ::, v, Q. ::, QI
QI .... �
... - 0
�.< s:- IO...
v, r, ct> c ct> .0 v, QI ::,
'< ct> r, c -· c .
r,
-· v, '<
Q. -·
erO" ;0 ::, ct>
-rc c...,
IO -·
0
Q, 0 - �o .... -·
< ::,
ct> c ::, Q. ct> -· ... rt> r, OJ ct>
... Q. � r, -· ::, 0 OJ ...
ct> OJ '< ct> � ct> N
::r, ct> '< QI 3 o. ::, ::r, QI
r,
... r, v, ... ::,
- Q. """"O O c -
OJ OJ 0 0 c -
QI c O ::, ::, 0 "Cl
v, ct> ::, v, 0
N v, �- ::, ...
r,
....0 Q. 3 - 0 c
-
Q. .-+ lX IO c 0 -
... 0 QI v, QI QI ... ..., --
ct> 0 Q. ct> v, O" ::, .0 QI 3
r, ct> QI
-- -· r,
-
0 0 ...
ct> ct> ...
ct> QI
v,
....r,-· � o.
0 "O r, x -
ct> QI -· QI
�,v ::,< Q. •
IO "O ::, a ct>
-· ct> c zr '< ::, .?' ....... OJ d' � v,
Q. ....
QI ::, 0
...ct> ct>
v, QI 0
0 OJ v, - - .... 0
• ..t
�- I """'
v,
' -

-- - - .,,.__ a. m
- ct> ::,
ro m ... m O" ct>
rt> - ct> v,
"Cl - ::, ....
--
IO
....
ct> iii' "O ct>
... r, ... ... v, r,
OJ
rt> -· ct>
O ::, ::, ::,, 0
iii' ::, r, OJ
r, -· -
r,0 -· "O OJ
....ct>::,
QI -· x
0 !::::!. . 0 v,
.... ....
::, 3 Q. � p
r, -·
... ct> ct> r,
ct> ::, 0
........
0 0
-
ct>
IO 3
0 QI 0
;s-ct> ...
-

Q. 3QI
v, OJ
.... ::,
3QI
Q.
ct> - -·
� Q. ct> iii'
v,
::,
- 3 � QI
m QI O r,
v, • v,
--·
Q. OJ 0
r, ::,
....OJ
Q. ct> ct>
0
....
ct>
....c v,
QI
r, r, Q.
0 :::; -· ct>
ct> 0 0- -
v, ::, m
3 v,
0 '< QI ....OJ
r, - Q.
... -· Q.
QI, O" 3
....-· ct> 0
r, ....... Q.
0 QI -·
v, ct> ,...
Q. >
0
.......
ct>
v, OJ ct> 8
- ....-· ... z
v,
< ct> -I
OJ r, -
- :::; -I
0 - c:::
0 ,..,-
.0 - ... o-
c .0 ct> z
ct> r, m
c v,
v, ct> 0

Q. ct> IO Z•
v, -· 0
ct> Q. ct> Q. ,...
O" ct> OJ >
ct> Q. :::; v, 0
OJ ct> m

r, ::, �
QI :::;
....
QI, rt> -
QI �
r,
c :::; n
::, 0 m -
- -
...
00

N >
r- w • c::
• • ><
0 r, m ,-
-
"' �� 0
-·"'.... -
>
iil ........ ("\
....<D
rn rn ""Cl m - m :::, 0 "'>
,.__ lO <D - 0
...."' :,:) Vl 0.. ::, ""Cl ;:::;: 0 - - 0 - tll "' ;c:
<D <D c <D 0 :::, -· < Y' < -<
<D iil 0 < tll
0.. < <D tll
lO 0.. .... a- al �. ("'\ :::, <D tll ::i
- v,
°':::,.... -z-
<D "O
"' c <D .... - <D °'- -
0
c
. .,., °'-
:::, 0 _o .....
0 .... .... 0 ("\
-· -
-· °'- <D. . 0 .....
.....
....,.__ -
0
:::, -·
0.. <D

0..
.ac 0..
-, 0.. C!. "' -· c .... 0.. :.. °' iil �
("\ ("\
°' <D Q, ..c lO tll -·
"'-
tll
"'....
tll °' c 0.. c:' 0 "'
°'....-, "' °'0.. zr �- 0.. •
0.. �- - :::, c c ;::::;· v, 3 � .... <D c5
("\ :::, <D .... tll ::i 0
°'a- �- 0 :S. Q;1 0.. tll
-· .... <D .... 3 m
c -· 0.. 0 .... <D -
0.. � ri' :::, .... c ,-
- - -· c "' 0.. <D .... - .... tll ::i
0 0.. -· tll - -· °' >
tll 0.. 0.. 0.. <D
°' 0 .P- ..c ("\ >
s· °' tll- 3
0.. -· tll
"'3 0.. '< °' c -· 0
"'0.. ("\ -· 0.. 0 "' -
x "'
<D o.. <D ;c:
ro tll < "':::, ....-· ro' 0 <D <D :::, <D � -
<D • -· <D < = "' - z
0.. - 0 tll "O -"' ("\ �- 0 v,
-
<D -·
:::, • 0 "O O O 0 � .....
c °'........ - 0 ::i lO "'
-, a- c <D
("\ ("\ ::1
...."'<D ....<D °' ....3 ....-, <D :::, �
°'<D- "'0..
-· tll c ("\
-· "'-· ....<D ....
a.<D .... ••
"'-
-l <D 0
a. ....-· ::i
-, • - 0 < <D � s. z
("\ ."' "O"' "' 0 -
("\ <D -·
N - tll "O O
....c -·
0 m
- -· tll � ("\ 0 -- "'z
Q,
0 <D
"' °'........
• m
:::, ("\
"'-· "'....<D ro -· 0 � ..c
""Cl -· <D ("\
:::, a- :::, -· c "'>,-
0.. 0 in' c
ro :::, ("\
0 -
0 :::, "' <D 0
OJ "'<D m
iil-
lO
....;:::;: 8 ,-
-· - <D ....C, '< iil zr
3 tll 0..
-· "' -c m
"' n n o.. lO tll v,

:::, tll 0 °'........ 0 <D c :::, ;;:
tll .... "'°':::, °'<D ro •
:::, -·
0 - 0
.... a- ("\ :::, :::, "' i:ij" tll "O 0
m ........ ....-·.... -· <D
"'.... :::,°' "O
-
O
-
tll
tll
0 - -
0 -· -
:::, • tll "'
-N 2 3
tll -l 0 0..
tll
...."' .... °'....-· -, N
"'3
0.. ::iro °'0..
0.. 0 .... "' <D °'0..
....c "'°'.... '< n-· ro:::,
p 0 .... 0 ....
0.. .... - ::i ro ("\ <D 0
<D °'0.. 0 • -· ("\
• • "' � ro � zr tll
0.. °'"':::, <
- :::, � o -
ro - '<
°' • 0
- 0
n
- -...J -
0
0
°';::i• -c"' ....
� m n
"' • • m "'-l �o.. lO
"O < • -, 0 <D 0
0 0
0 0..
....c -:--' a-
0.. al "<D <D
ro - O iil
<D
.... a- 0 -
ro
-
ro n ....
<D
"'< m "' ...,.,
"' "'0 0 :--- c
"O -- :::, ....0x
C, .... \0 .....
ro ro 0.. ("\
a-
- :::, - 0
("\
-· °'-·
::i
...."'.... N °'....-· °'3
0 -·
("\ < <D
("\ :::,
• 0
....-· ...."'-·
"' <
°'-·
Q,
....
tll
....c
:::, -
°'"' '

v, ..,. w N
• • • • •
°' ("\ "O �
.....
ro

o
tll
("\ "'
- °'0..
....
-· ("\ -·
Q, 0 0..
? :::, ("\
0
3
0
("\

"O
°'-·
....tll
-
0..
ro
-
m
...."'
tll
0..
0


...
...

u,

,-
>
8
z

-
.....
c::
,..,-
0
z
m
v,

Z•
0
,-
>
0
m

0-
...

c 00
'<
ro -
::i -
::::, I
11)

-
r !:!..
""' ::;1 >
• • c:
0 a. OJ ><
v, °'
'"'"4 .....
.... m � @' ::::, ""O
--
• ..... OJ O >
""'
OJ - ril
v, Ill a. -·
...... ... 11) c OJ ""'
""' C, >
""
0
....OJ n
OJ
::::, "'O OJ - - -
...... �
-, ::::,
....•... 0 0 OJ -· -z
...... v, v,
(1) O -,::, r3
-ro c -....
v, - v, a. 11) 0
"'O O OJ 11) '< - "":!::;
(1) ""O 0 w 11)
-'"' ...-·
......
""'-, ::::, 11)
""' 3 -<
-· 0
....'"' ""' tD °'r:::; :ro: , 0
<' 3 o' '0-:::;-"' ... m
OJ (1) 0 - .....
'c-"'
0 ""' v, 0 � OJ >
v, 3 >
3 11) '< Lf1 -·
v, Q, 0
o-
� a. (1) OJ a. �
-a. '::::,"'
.... (1) - 11)
OJ
(1) 11) '"' v,
-z-
a. \.0 '"' O" rs) 0
- -· c 11) ....
a. '"' ""'
c OJ 00 ::::,
(1) OJ •-• ro""' >
""
.....
. . a. "'O v, a. - -
c
OJ ...., 11) �
0 ::::, v, ...., z
OJ c 11)
c,
(1) ::::, c m
- ::::, "'O ::::, z
0 a. ...... m
v, OJ -·
-
0 11) '-·0"' >
""
(1) v, .....
v, 311) 3 ::::, 0
v, m
"'O -· ::::, O" (1)
v, .....
OJ \.0 ...... m
::::, v,
c . OJ
0 - -ro a. 11) �

(1) 11) 0
(1)
- ::::, v, a.
11)
-
OJ 0
v, ...... -
(1) VI v,
-c v, 0 11) ..,.,
(1)
'"' \.C
c
x -· 3
11) c �
...... '::::,"' ::::, �- N
OJ N a. OJ
0
""'::::, '"' OJ v,
'-• OJ
(1) ::::, a. )>
OJ
'" ' a. z ""'
0v, "'O......
-- 0 OJ 3
"'O OJ
0 -·
'0"' a.
OJ
-0'"' c0-
::::, v, ""' ::::, v,
• • - OJ
...... OJ :-- -::;--
ril a. OJ
v, 11) '<
OJ .c
......
""' OJ
'-"' c
11)
--'c"' i:il
- -·
"'
'O· 3
11)
0
v, ::::, ::::,
.c \.C '-·
"'
c 11) 0
(1)

-
- ••
••
-- • a.
..... "'
'"'"4 a. m ::::, m ro !!! w

c ..... OJ - Q, ;::;
:J � -· �n
c 3 Q 3 OJ OJ OJ r
'"'
-· a.
11) 11) "'O -· ::::, "'O OJ
0 - 0 ::::, -, '"'
OJ "'O
;:::;' ...... ......
�- O> .......... 11)
v,
--c
Ii) V"I OJ c
3OJ
tD -
(1) 0
- � '<
-'"'
"' n 0 0 no
a. Q \Q .!" n � OJ VI 0
�o � "'O 11)
c roc
OJ OJ ""' ;:::;: \.0 -·
OJ
:,:, ii; ::::s \.C ""' \.0 '"' c c a.
11) "' ca. c ...... ""' 11) - ::::, 11)
'< - i:iT p OJ
::::, ""'
0 O a.
-ro 0 v, 0 11)
....
ro
\.0 ::::, .c a. .D a. - a.
a. c O c 11) .c OJ
0 c 0 11) 11) c a.
-
OJ, -<
0 (1) v, 11)
::::, OJ v, ...... ...... v, a.
11) (1)
- ""' 11) 11)
a. :::?, ""' - OJ
0 \.C v, OJ ...... -l -
v, OJ OJ --
...... a.
0
c 3 (1) v,
11) OJ s, a.
""' v, a. 11)
- OJ O a. 11) 0 -· v,
OJ a. O"
:::?,
0 - ""O OJ "'O
� ril v, 0
v, �-
'"'
QJ
OJ
\.0 - a. ::::,
c OJ 11) "'O
O 311) o .0
11) v, v, -
OJ
""' 11) ""'
""' -· 11)
ro' \.0 a. v,
a.
11)
::::,OJ '-:::;-"' ::::,- . :....O � OJ
- v, ""' 0 "'O '"' i:il 11) -
:,:, 0 � v, -· 0
11) ""' ...... v, 0 ......
OJ tr '"' v,
a. -- O v, a.
-:::: OJ 11) �
""' 0
11) v,
- o. ro 11)-·
OJ OJ - - a. 3 '<
v,
-, OJ � OJ
- '"'
......
v, 11) 11) 0 0 - -· '0-·"'
c 11) -
v, O"
'"'
11)
c
O v, O" �
� m v, 3 � .....
- OJ, ...... >
'v,"' '0-:::;-"'
-· 3 "O •
0 = a. v, OJ .....
0
Q, 0 11) O" 11) OJ
::::, OJ a. ::::, z
::::, (1) . v,
11) v, - a.�
OJ OJ 11) -
0
v,
....-....
::::, c5: ....""'OJ c:
- - ::::, "'O sr a. .....
OJ OJ a. 0 11)
::::, -
11) c
n OJ a. v, -,
- ......
11)
-
0 z
0
...... v, m
'"' 11) '< -· v,
......
- 11) .c ...
""'
0 c O a. OJ
'"' ::::, c �
::::, OJ v, 11) v,
IV
� Z•
11) 11) • 0
OJ 0 v, - .....

Q,
'"' a.11)
ril ...... '-· >
11) c 0
--
OJ -·
::::, ril '"'zr 'OJ"' m
:,:, - �
0
v, -c
11) 0 zr
�8 �
'"' '"' ...., 11) 3 OJ 00
\.C ::::, 0
11) ...... v, c OJ
• -
::::, ::::, 0 0
V>
-
OJ
""' '< • -
'"• '
-
("'\ � I
I C) I
n I n I -· n •
-
0 0 • • 0 •\&:) O O co
• I I O" --, :::i :::i � >
c::
:::i --, -· ..... • � I.O CJ

v, ..... N I (1) CJ ><
�- OJ � �
• ........... -I -I ,....
-
............ • �- ...... • :::i CJ �• rov, � ->
r:: CJ O CJ -I -I 0 ...... ......
-I -·c 0 "'
-·c
("'\ "' C) "' ...... VI Q. a. a. "'>0
(1) ......
-· a. ...... a. -· - "' (1)
r:: (1) (1) :!:
g (1) :::i (1) c 0
-·c -
-·c - 0 -z
CJ - (1) :::i C) - -
CJ
- CJ ..... "'CJ 0 0 t""\ Q VI -
0 0 0 VI ;;t �
V'I m CJ O c
� Q 3 O"
0 ("'\ �
("'\ 0 tD, ;:
(1) .....
tD c O"
..... r5·
.....
cu 9.
"O
G';::::. ...
I"'\ "'-
<
-· :::i -c,
"" - "" CJ
tD 0
:::i (1)
0 0
"'CJ
'-
r:: � �
......... r::
...... VI
... 0
...... 3 0 0 CJ 0 ,....
� 3 O a. 0
-·...... "'
O a. -· 0 (1)
-· '< a. C) >
cij'
:::i

3 (1) C!. :::i a. 0 (1) >
0
o- '< 0 ..... CJ VI ::J
'- 8 (1) :!:
'< (1)
3 I c ...-
� -
("'\ -
CJ
.....
-· CJ V'I CJ
-z-
("'\ ("'\
a. ..... (1) - .....
-· (1) � )> "'
0
• -·
(1) C!. I.O (1) (1) a. :::i � >
:::i CJ r:: x CJ
,....
"'

- - ("'\ a. -"
a. CJ (1)
:..(1) 3-· 0 ("'\
-z
°'
CJ :::i CJ C) VI ::J �o
"O v, "O .;;·
a. ("'\ 0 :... :::i "'"'z
VI
-....."
(1)
0 0-
-· 3 Q: 0 ...... CJ
...... "'
v, :::i
i:il (1) CJ >
I.O :::i 0 (1) VI ("'\ "',....
r:: ("'\ ..... - :::i
r:: VI CJ -· CJ a. 0
- '< -· :::i O" o- ,....
CJ ...... v, 0 0 � :l g- 0 "'
:::i c �: ;5 '< a.
-· � �
a. :::i
("'\
i:il a. "'
"'
;!
0 O v, - CJ '< ("'\ (1)
-· • - CJ 0
- 0 -· v, a. ....
- (1)

o- ...... 0
0 :::i ;::; n (1) I.O :::i ro
.0 (1)
VI (1) 0 ;:::- s, Q. VI
r:: .......... •
(1) '< "O ...... ro n
(1) (1) - CJ
VI -
(1) CJ - v, -
CJ CJ "O
VI VI -·
� C) ("'\ ......
zr a. -· (1) 0
CJ (1) � s.
0 :::i '< 0
<
(1)
v, (1)
3 (1) VI
c ;5v, ..... "O
:::i CJ 0 VI """
-· o- VI '< (1)
a. ..... '< -
(1) -
"O v,

("'\ - CJ
0 I.O 0 ......
CJ -·
0- VI -·
CJ ..... -
(1) " <
:::i ��
- I.O ..... :::i
-
CJ 0 r:: (1) '< ...... CJ
a. :::i I.O ...... CJ
3 (1) ...... r::
CJ CJ CJ
- c a. -
..... I.O v, :::i
:::i ("'\ 0 �
0 VI
CJ a. -·
- O" 0 -n
0 -·
(1)
-o :::i :::i CJ,
(1) ..... (1)
..... :::i
3-· CJ-
v, VI
� 3
..... CJ
(1)
("'\ 0 a. :::i .....
• • CJ CJ
zr (1)
3O roVI
- ' VI
0 - - '

1:)
....
11)
n m
(1) :::i
"O ("'\
8 0
VI ::J
. . ("'\
....
(1)
......
-0
....
(1)
I.O
r::
-
CJ
("'\

o-
:::i
a.
(1)
-
CJ
n
0
:::i
v,
......

......
r::
("'\


:::i
(1)
VI
"O
CJ
:::i,
0
v, ,....
(1)
>
,....
("'\
0 0
z
:::i .....
...... "'

(1)
-.....
c::
:::i ,....
(1) -z
(1) °'
:::i "'
"'

-
0 Z•
VI 0
,....
VI >
-· 0
I.O

"'
r::

11) �
00
:::i
......
(1)
v, -
-
....

>
c:::
><
V>Q(J"O'<'<mm
-.---
>
:,::,
ron q o C)C..OJ � - �
� 3 : : :, (!) .... QJ >
0 v• -• 3 Q.. ..... 0
:::::, 0 c: �OJQ O" 3:
� """! �- Q . . . ::, .. ..... -
z
v,
N.
;:;.· � � Q.
-.....
-§. :,::,
3a.. )11 �
s:: . : : :, a. 0. QJ :!::;
"""!, -• ...,.. :::, rt> """! ,..,.
QJ, N :� , N 11) oj' i:i) -
<
Q.J V I OJ - ,..,. 0
§ Q. )> � '< a. � QJ 0
Q C: VI 11) 11) Q..
w - QJ
....--
.... >
a. a,. QJ
c: � � � >
-,;:; n, -- i:i) 0
:::::, :::::, VI :::::, ""< QJ
(!)
S" 1i; s xC: 3 �
.... VI -. 3:
-� cu� """I v, -0
ID 0.. :::::, (!) n ro -a O ro a,. 0
�- .... 3 v, v,
-z-
"' 0 - 0 11) - .....
0-
c ro < "'O sa, P QJ :,::,
c..o c· =� ng �
"0 11) -· QJ 3 : : :, � >
c 11) ....
ro ro 3 �- 0 0 0- 8 �- � no � � � :ti -
'"'
a.
V\ V> V'I V'I
'< 0 -· - -· � Q z
r+ .... 0- 3 c ..,..... 11) -
a, :::::, 11) :::::, a. 0 :::::, n
OJ OJ - - • :::::, C\
.... 0 a. ::::: : : :, n QJ
- a, a, � a, a. o:- ..,.,
QJ !D : : :, z
..,.,
- -· 11) 0 (D V'I V'I � -
....-· v,....
� ro V> 0- � :, V'I - • '< 11) :::::, :,::,
- a. -· >
r c Ill O QJ Q. a. a, a. .--
3 -VI 11) -a o-
3 � Ill .... - a. ....,., -a 11) -a 11) o"' .... c: "' 11) .... 11)
0
0 0 '< � )> "'O Ill 11) -· O 3 i:i) '.g Q. n � _ ..,.,
.--
Ill QJ -
n o a. ..,.,
9: a.. v, v,
• .0 �m 6J V> 0 §: � 2. �: g· Q � �
�·ll -· ,;!
(i VI c
sO· Q. a.. 3 O· ro ro O · -· -. n
QJ "O Ill :::::, 3" � O· ro :5· :::::, "'
:::::, :::::, m � a, !:!. 0
OJ.-+(!)- < 0
0.. c -a O 0 � ::I

-· -·
QJ 11) :::::, 0 -c �- 0 v, G) '< OJ -·
v, 3 �- 0
11) .... QJ �"O c:. ., � '< .0 0 (!) v, a.
m< o�
:::::, 0 -· V> a. V> -·
11) c- :::::, ro n c: g: �- : : :, �
QJ '< :::::, 0-
11) g. Q. � Q.. 11) � 3 � 11)
3 -g QJ w � -·
QJ :::::, �
c� """!,
3Ill - 0- -· n o ro a, iii" : : :, c: ro n
- :::::, V> ....Ill - OJ
VI
m -=o : : :, n 0- o OJ �- o
....

-
OJ V> )> -
0 ffi o Q ro .... a. ro 5.
rt n O:'< v, :::::, QJ QJ OJ � QJ
�r � Ill a. .0 a, n 3
ti) 11) �Q ro o, Q. :::::, o- n � -·
V> '< QJ-a '< ....
11) a. 0
'< 0 a. �
3-· c11) a.30·v,0""'"'n
0 ..,. :::::,
QJ ....
--· 3 ro ;:; . :::::, c: i:i) � n pi
n ......i Ill Ill ;:;;· zr: 3 c
n a, .... QJ
v, QJ a. 3 .... -· Q.. .0
OJ --- .... n n m "O :::::, � y, ro -· a,. 3 ro c
�- N 11) -· .... 0- .... QJ
QJ O O QJ QJ .... 11) -
0 0 .... n a,. V> 11) a QJ - �- a ro· � ro
:::::, 0 a. : : :, ....Ill - -· -
:::::,
-· n Y' - 0 � v, :::::, <' -a
(l) w VI QJ 0 .0 '< 11) OJn v, ""'-0 .... a, 0
v, - O ffi ....-· n """!, C VI OJ """'I 0 Q..
• :::::, c: -
a. Ill r Cl -a 11) 11) 0 - "O c: a,. '< -· a. 0 a. Y'
(l) (!) 0 V> QJ
;:;:; 0 VI !:!. '< :::::, 0 :::::, QJ '< 11) 11) i:i).
N v, n ..., r 0- QJ -av, 9:"' 11) _.o �
.... QJ VI 11) (!) -·
:Ill: :, rt
- .... 0ron-c,na,c:a,
QJ - n -c -· 11)
QJ """!, (t) """!,
....QJ .... a.lO � 0 0 =: ("'\
a. ffi - a. �� rn o .... v, ro o-ro
(!) ([) ,-+
°'a..ro 9 V> � s, V'I - a. :::::, .... ....
V> .... V> 11) '<o a, .-.a,ro
:::::, �
a. Q.. :::::, 11) ';' ' VI '< VI (D OJ """! -
0 Ill O OJ
- ....,.

v, w
• • • • •
°' QJ -a n n c -a m
� O O O :::::, )> 5" QJ -
Q.. VI
r c:-)>r =:03a,
QJ :::::, � a. QJ !:!. 0 - 3-· n.... o1 �
2. � a. :::::, 11) 6J
(!) .... O n -· ro 11).
:::::, 11) 3 '< 3 2. 9: � � OJ '< ;:;;· a. 3 a.
.... V> 11) -· ;:;.· 0
0 "O ....
0 ;:;; · _::.. ....I'V V'I n -· - ..., 0 .... QJ
.... O ::;· '<
--
0 .... 3 v, �- a, O· a, lO n n VI
a. 0 a. -· a. -
11) :::::, s: a,. 0 -a 11) QJ
0
0 �v• - c:0- '<- :::::, �
..,..... n n n
-·,_ :::::,
-· :::::, QJ C: VI
-� - 0 -: : ,· 11) ....
� 0- lO "c: � � -· -· - �· V> -a n VI QJ
a. n
-· - 0 Q, :::::, - QJ QJ QJ O
-
0 -· Ci) -· a..
- . a, :::::, :::::, a, ;:;.· n a.
0- a. (!) 11) :::::, c: -. -a 3
�- QJ '< 0. .
""'V>C..nnO·ro . , . , C:· c:
11) a. 11) 0- :::::,
.... - � ""'3 "'O (!) rii' i5' .? � - -·
-· � - """I :::::, - .... -· a.
< a. -a -a a, c ,......
v
o a,
• QJ
,u o""'
:::::,
n a, ....Ci),
0 (!) .... .... QJ a. :::::,
0 O'< ="' m- = 0 (!)
;;_ Q n 11)
a. -a Q =: :::::, Ill O � n VI -a �3
.... : : :, v, a,. 11) c.,.
11) - V> 3
a. a.. c:
Ci)
na,- o- 0 )> )>
(!) � -0 0- :::::, c: 3 lcl
-· ;::-· 0N 0- ;:;.· - C.. •u -. ........ 0- (!) c:
� )> 0-0V> .... :::::,
i:i) O·
3-· i\ia.."'lX
Ci) a. 11) . O·
v, na,n-a 11) :::::, 0 11)
-
:::::,
g; 3 :::::, 11) c: a.. QJ V> Ill .... � VI
.... 0 0
-· 0 n -a ro "' )> 9: :5·
a. -·
:::::, - Oc:a.Pa.3n q 3 ffi 3
QJ -· "O 11), QJ .... Ci)
a.� QJ � ffi ro. 3 -· -5· m Q. VI Ci) VI
-a QJ
.... ....QJ n .... � lO :5· � o· -· � :::::,
n O Q. c: -· .-. .,, O
-� QJ
11)
.....
ro !'.J. 11) -· V'I ,...... - V'I O • 0 Ci),
- Q, 11) QJ .... V> QJ 0- n
"' : : :, x '< """I
.... -· -a :::::,
c: O· :::::, n a,. @ .... .0 c.,. a.
QJ, :::::,
0 VI
-a "'O - a.. n a.. . . Q. Ill c: O a. c:
n (!) 11) 11) 0 V> 11) Y' .... -·
c: C:· a. VI a. 0.... .--
c: - -a :::::, -a 11)
c.,. >
a, n a.. Ill Ill v, 11) :::::, Ci) Ci) -
ffi,-+ 0-
::
-
0 v, ro "' � ro 11) :::::, n a. Cl 8
a, n a.
o· VI
-. z
v,
a. :::::, c: - . .... :::::,
....c:
�- Q) 11) VI .....
Ci) Ci)
?' 11) - � �£!.- �c5� -.... c: 8 n
-.c:::....
:::::, a. < ro - o- Y' ro' Ci) -·
11), n ::::: 0
n � a. c: """I -• ,-+
-· Cl) ::;· :::::, '"'

QJ
�- :;_ � m QJ
-· -· VI (!)
-az.
..,.,
v, n -· Ill .... � Ill Ill �. 0 0 ::I
.... a. 0 11) VI v,
0 ....,, - V'I c: • (!)
0 ....-· v, Ill O .-. VI
0 - :::::,
:::::, ro Ci) �
11)
-....-·
N
v, 11)
Ill c: :::::,
....-· QJ z,
a. v, rt QJ 0 "O c: - 0
(!) v, -a OJ Q, QJ :::::, .... - 0 :::::, .--
........ .o ro.. v, .... a. .... >
c: m 0 0- [;;1
-· 3 .... .... ....-·
:::::, -� VI - a. :::::, 0
..,.,
n c: QJ a. � cu ;:;· c: ........ Ci) 11),
n ro n - c: Ci) �
n
c: c: -· -·
v, 'u :::::,
c: 0 -a -·
-.... v, O· ..-+ �- 0 0- -a 0 8 a. c Q. -a
3 QJ 0 :::::, -::, . Ci VI - 11) ..... . 0 -·
:::::, 0

-
"O
- g-
11)
a.
11)
6J
VI
a..
(l)
0.. OJ
It) �-
QJ

-
Ill
r'<
QJ

Q,
-
Ill a. -
-·I '< VI Ci) : : :, '1' (!)
-
I I
:::; I I ..... I I.C -
I ....OJ (!) OJ •
(!) • • :::i • I ..... • I >
• I
:::i I ..... -l c:
.... 0 OJ � ><
0 ..... V'I � OJ ,-
-
00 "'"'
(!) n
0 0 (!) VI OJ •
• :::;
:::i �. • • VI .-,. • -·
OJ .....
OJ -t -
>
0 -· OJ -t -t ::,:,
!:!. O OJ VI
-0 ,::
c 0 (!) (!) �-
°'c 3 ,:: r"I CL
>
0
- -· C't;t
� -0 CL 3::
---- - - -· :::; :::i :::i -· -· - (!)
...-·c 0 (!)
-·...c ...-·c
- - c "CS I.C .!1>
...."'c
< "CS "CS (!) -
:::i -
"' "'
C) VI OJ C) C) v,
-z-
"'C) OJ .... < -· C) C)
-· I.C �- � .....
:::i OJ CL ..., ::,:,
(!) 0 (!)
0
(!) O"
OJ 3 .......... c ....c -· z �
r\ r\ r\
"'-· tD, ("\ c C) �
·,e ;.:::
"'-· O Q: � OJ
"'-· ro Q' -· :::i
-<
0
0 - C),
-· C)
-· r\ O OJ < r::i.,
0

J
,...,
1.,.-f!;I::::s (!) rn- '<
OJ
-
OJ ::::s ::::s :::. 3
!:!:!. QJ
:::i - tD < .....
,-
"' .? �n ::::s C)
3· n I I c CL � c tD O· r"\
-·3
C) (!) 0 C)
>
arO" :::i (!) VI ::l >
0
..... '< tD ? 0
(!) VI
og ro OJ 0 -0 "'::s::i, :::i ..... 3::
::::r, V> r::i., VI
I.C OJ
("') !:::!'.
-·= Q. o, C) ca. -· -·
:::i .... v,
-· .... CL OJ· OJ
CL
iiJ
-
\Q r\
........-· ..... c
(!) ("\
-z-
.....
::,:,
�c O c OJ - r::i., c
("\ ..... -· >
("\ ,....
(!) VI OJ C) -0 0
CL -· c
"'
-·-· -· ..... :::i -o-
rt> O·
- :::i :::i cii" -0
0
:;,;:,
(!)
...
C) ::::s 0
:::i (!) OJ z
- r::i., OJ ..... C\
m rt> OJ CL .....
OJ
-"
� . . . d' r::i., - z
:::; n ro (!) ..... Q. -("\
OJ ....
--· tD - " .....
::,:,
0 0 � 3 I.C 0· O >
CL iiJ :::i I.C OJ OJ OJ :::i 3 ,-
0

.....
OJ, � OJ - '<
"' ..... 0
-· OJ -0 OJ CLO .....
,-
Vl (!) .... -t (!)
:::i
....0 -0 .....
(!) :::i c ..... OJ - ..... - O· v,
("\ -· VI ..-+
-· r::i., OJ .....
-0 -· OJ -· - -·
N
i.c
;;!
c <
-· O· I.C OJ ("\ ::::s OJ n 0
:::i OJ :::i 0
O" I.C ? (!) ..... 0 �
-0 :::i
- CL :::i O
-· ..... ro CL 0 VI
(!) ,-+ VI
Q..... � ..... �- (I)
"'-·
...
C) ;:: :;; c
OJ
.OJ· 3 - Q(!) � -
.... c -0
-· CL r::i., (!) o. ro
.... v, ro "' (!)
--· x
OJ 3 r O· 3
-0 (!) (!)
....0 ? 0
3 0 "'(!)
'< :::i
"'
Q: CL ("\ (!) (!) ("\
_, CL
(t), 0 (!)
:::i OJ :::i
....0 ;a
- CL CL c CL
VI
-
m
(!) (!) (!) :::i (!) VI
........-·
:::; - ("\ CL c
....OJ
- OJ OJ � ("\
OJ -0 c CL
OJ 3 � -·
0 0
"' c
CL O"
:::i (!) '-I :::i (!)
(!) - :::i - OJ
....OJ :::i
..... OJ -
3 ;=;- OJ VI ...,.,
.....
OJ, OJ "'CL - -· (!)
(!) ("\
3OJ
V'I �-
:::i ....
-· � 0
- O· -0 ..... (!)
(!) :::; (!) .....
"'0
::l CL V>
3 -·
OJ
-· p OJ
I.C (!) ("\
c -· (!)

:::i CL
OJ V\ 0 (!)
:::i '
"' c

• 0 •
....., rt> r I c
"' •
n CL OJ
• • • •
0 O OJ �

c .-,. VI VI I,
-.::, ID
3 tD 0 • • CL m ::::s ID
0 '<
v, "
c iiJ �
c (!) ....
�.......;t
"' ..
VI � Ill (I) I"\ VI IC ::::s ID
(I) tD
- � -
OJ \/1 -c ro @ C)
. ..... '1l I'\
...-
r\ CL � OJ :I ("\
..... - ..... r,
(I)
-·..:I ....OJ
0 0 0 0 VI r"\ -:::; ca.
x :::r • • • • • 3 a. :::r
,::
:::; . . -. O CL c "'-·
O•
-0 C) � 0, (I) 0 0
c CL ,:: :::; .. VI (I) r\ ::::s
VI
0 0 (I) 0 v, � ,:: r\
(I) (I) ("\ '< -
0 "' - "' (I) OJ -
• -·

0 CL O C), �
"'
- (I) - (I)
-(I) OJ
VI
OJ
VI
N .'? :::; (I)
O" CL
"'

::::s
-
OJ c ro � 0 �
\0 ,:: I.C
-
O (I) (I)
a.
VI
I.C . 0 (I) VI
..... OJ ("\ -0 (I) ID
....
• -0 ..... 0 ..... (I) :::; CL m ro
(I) I.C -· - VI ("\ a""
OJ 0 (I) (I)
� VI - ..........
:::i :::; (!)
0 VI ..... 0 OJ (I) 2' 6 ID
:::; -· CL VI - ("\ :::; VI
n -·
O· -·
OJ --0 (I) CL -:::;
..
m 0 -· ..... CL CL-< ID
:::i VI Q (I) 0
(I) (I) OJ CL
CL CL CL VI ("\ ..... - VI
-· CL 3 (I)
VI (I) (I) -:::; (I) I.
(I) ro ("\
9; '< (I) O"
-0 - - :::; ("\ 0 :::; (I)
OJ -:::;
0 0 0 ..... VI
..... -

"'c
:::i VI VI 0 � O" ..........
OJ (I)
(I) CL - 3 Q '< VI � (I)
- VI
::::s
-· -· (I) CL ...,., (!)
_Q (I) O" :::; VI (I)
a.
(I)
- ar.....
(I) c "' c"""
c ro ..... OJ CL O" :::; :::; CL Al
(I) ("\ ..... CL (I) (I) CL (I) ':<" :::i
• • OJ ..... CL CL
-:::; 0 V\ OJ
CL VI - (I) OJ 0 � :I
0 VI VI •
VI (I) - OJ 3 ID
VI CL -0
- CL (I)
Vl _Q �. 3
OJ (I)
'< (I) (I) (I) c ::::s
- '< 0 :::; ("\ (I) - :::;
-· .... - ("\ OJ ..... c I
O" CL (!) -· - ....OJ CL OJ
(I) (I)
0 -· OJ Al
VI - O O" OJ -
("\
....
..... .....
(I)
("'\
-:::; =· ("\
(I)
VI :::; OJ
O OJ (!) .....
3 � ID
OJ ("\ VI VI

- CL
c VI r"\ ro CL
0 _Q -:::; CL '< • • OJ :::; (I)
VI C (I) "' 0 ,-
0 0 ("\ OJ CL OJ
....
(I) -
VI >
CL (I) ("\ -·
•"'
CL (I) - 0
(I) -
...,., -·
OJ - OJ OJ - (!) VI 8
0
"'"
..... (I) c --< :::; VI z
-OJ -
OJ :::; (I) c v,
(!)
(I)
("\ 0
VI .....
....

:::;
CL VI (I) 0
VI
VI OJ
..... - VI
"'

.....
-:::; :::i v, ("\
0 -0 .c:....
OJ " - .... V\ OJ

-,....
0 v, � " VI Al
VI -·
-o O" • n :::;,
� 3 9; :::; OJ (I)
-
o-
• (I) ..... OJ Q_ z
CL :::i ..-+ O· ..... .....
(I) -:::; ..... � -0 (I) iJ .....
(I) :::i � 3 • OJ -,
v,
OJ VI
-
0
.....
(I)
....OJ w -· "'w CL
..... ::::s �
\0 ("\ (I) w !:... (I) c I Z•
VI ::l -
(I) OJ 0 0
VI co 0 :::; ,-
CL .... VI OJ " OJ
(I)
- v, VI Al >
(I) v, • •
-. w -0
C,
CL
-· c
-· 0
.....
3 Y' OJ !:::! � co �
� < -l
OJ, � ..... . -0 • O" -· -,
CL
-..... -
VI - -·
.... -· ....c
-· • c CL -
"'
0 O"
..... "'v, - 0 0
:::; (l) w p Y' -
• •
- -
-
m >
c::
::::i ><
n
c
OJ
::::i
8 z
OJ -...."'
- ::,:,
0
v, :!::;
o, <
(!) 0
0
3
OJ,
...
.-
v, >
>
c, 0
(!)
;c
z
--
ron ....
"'
::,:,
tr >
,...,
0
v, 0
-z
.0
c
(!)
..."'z...
v, ::,:,
(!) >
.... .-
(!) 0
n
....-...
0
::::i "'

0 0
n 0
(!)
::::i
(!)
::::i
(!)
v,
.....
(!)
-l

.....
c
-
0
-v,-
0
::::i
-
0
v,
v,

\0
c

(!)

....::::i
(!)
v,
• •

- -- - - -- -
-o· 0 v,
'"'0 3 0
0 rt> ID OJ � ID
�cr- ::::i ... 1J -· ...
.0 v "' m - rt> ID v ID
0 -· (!)
c iii" ::::i Q. - 0 - ,..,
---
� (!)
::::i (!) o, OJ :::r
::::i .....
ro< ro.... ,..,:::r
\D c, v, o, (!) 0 .:; · or o
(!) 0 3" 0
\D O 3 3
......... Ill or P.. 111
y, ,... \0 ..... (!)-· -· OJ, �
VI 00 (!) v, -
Cl.. (!)
OJ (!) ::::, 0.
-:::r ::::i - • Ill
::::i .... ::::i ,-+ :: - '< 0
(!) � (!) ::::i -
(!) (!) 0 0 VI .... ::s - 0 -·
.... .... ..... (!) 0 OJ n C"
-· VI Cl.. ID (!)
N rt> (!) Ill \0 -=" � 0 �
Q) IT\ - -·
OJ
.... !:... Ill ':< :..
- '" :::!. ::s ..... iil'
OJ ::::i ..... < • OJ - OJ Q.
o, Ill
,:, n c -·
00 0 -· 0 '<
OJ 2. 1J ::s v Ill
.... Ill (!)
rov, � v,
::::i v, 0 �-
(!) 0 C" ..... (!)
..... OJ
.... 3 .... iii
� .fl' ro < Ill
-� tr OJ
- Q. -·
-· OJ V'I V'I OJ ID
OJ - 0 -· -
(!) r III ::::i IQ
'- (!) ::::i n (!) Q.
c (!)
!'.2. c
c ro'n.C '< "Cl OJ ::::!.
Cl.. n -· c .0 O ID Cl.. Q.
;:;· ,.... O· rt> c (!) Ill
Ill
(!)
.\0. ...
cii
-. p �. ::::i 1J
• • OJ, 0 - Q.
(!)
- c c
OJ (!) �- ::s 0 "Cl
c, n III Cl.. ID
::::i r -· a. -·
- (!) !'.}. OJ OJ - v, ...
Ill
�'< �:,
�'< 1J O
i'J - OJ ::::; ;' c ::s
ro r,....J VI ("'\ � Ill
lC ::::; � ro \D 3 ..... -
-· < .... 00
i'J -·
-
0 -
"' ID 1J
..-+ ID 0 :£ Ill (!) 0
.... v, (!) (!)
a. -· ... ::::i ....
0 - (!)
v, Cl.. ::::i ::::i -e �o
Cl.. n � v, Ill
(!) OJ .0 .-
0 OJ OJ Cl.. - >
v, Cl.. (!) Ill .... c
O OJ :-+ (!) 8
"Cl z
3-· ::::;
n Cl.. o, 0 3 ...
� ::::i
-· OJ '-I OJ
(!) .... -c 0
........"'
-· '"
--
OJ OJ ::!) (!) '< Cl.. c::
0 '2. -·
(!)
,...,
�- lC OJ lQ. . Ill (!) -
0
0 0 \0 v, ::::i 1J z
� .........
v,
..... OJ .... -o
0 ::::i O 3-·
Ill O Cl..
..."'
..... (!)
v, .... �
IQ n OJ, Z•
(!) ::::i 0
-3 ID OJ v, .-
(!) o, (!), ::s ID v, (!) >
Cl.. (!) - ID 0 .... 0
-· :': V\
QJ ,-+ -·
-ro VI 1J
'< ....
...

::::i O ::::i n -c,°' -· �
..... - n 0 (!) (!) < 00
(!) o, 0 ::::i �� ::::i OJ
- (!) ::::i 0 - Cl..
OJ ' ' 0'< OJ O -
-
.....,
0

>
w N • e c::
• • • ><

'< ,.,, m
c - �
0. .... ro .... :r
ro Ill �- CJ )> rt> 0
("\
-0 � - - -0 rt> c. :z
.... ("\ Ill Ill 0
ro -- Ill x :::, � -
- -0 --0 �
< Q. -·
O" .... Ill .... 0
i:ii" 0 O" rt> ("\ �

rt> 0 .... v, �
Cl. Cl. rt> 'C
""-
......... Ill Ill :::, <
rt> Ill c - .... ;; 0
("\ 0
rt> Cl. ("\ rt> '< '< m
v, -· -0 "'-·
O· �
..... Cl. Q, rt>
- 9:
:::, >
0 rt> :::, >
v, ("\ h c a..... - 0
�-.::::, rt> ..0
Cl. !l), '< c 3::
rt> ..... ("\ ..... Cl. tO -
:z
rt> 0 -· rt>
.... rt> -
ni Cl. ni :::, rt> -t
"'
("\ .... Ill 0 -
-· :::,
Ill ("\ ("\ O" - tO >
"",...,
tr • -· c .... 0
0 O· Ill rt> v, -0 0-
v,
-:z
:::, Cl. O"
:::, -3 Ill c,
- rt> rt> m
0 -· .g-· :::, rt>
.... -
0 :z
m
-0 rt> ..... ("\ v,
.... rt> -::,- v, >
""
c r-:
ro -· 0 -
..... 0 0 -·
tO 0
Cl. Ill v, m
.... v, • • c �
rt> -
Ill 0 -0 -·
rt> m
.... V>
.... rt> :::,
rt> ..... 3 �
v, v,
-· rt> :::, � 0
..... ..... !:" 0
.... ("\
-· Cl. �
-· rt>
Ill 0 3 :::,
-· -
("\
Cl. -· c
....v, -· rt> � :::,
rt> ......... ("\
rt> :::, -·
rt>0 Ill
3 ..... -0 .!" Cl.
rt> ::ii
("\
-· 0
VI
....O Cl.
Cl. .
-· Ill Cl. rt>
Ill c Ill
:::, '< ("\ v, "8....
..... .....
(1), Q. '< 11)
rt> ("\ -
:::, 0· O
:::, :::, -u

:::, -·
("\
• -·
:::, •
tO Ill N
C, • -·
0 p
:::, :::, VI
..... 11)
-· VI �
-0 C•
0 3 :::,
11)
Cl. Cl. rt>
rt> -
("\

Ill ("\
rt> :::, c
:::, ..... Ill
11) • •
-

--= -• -- --- --- -- -- - --- - "< -=- - - - - -


::
-•• ---- --
- - --- --- ·--- --- .--.- -. --- � -
. •
-: :>• -- -- -- -
--- -- --- --.. -- -
••
::.
--- -
--- - - - - - - - - -- = -- _,
� - - - - '":: �
----. -..- - -'"' -=-
--
V>
--- --- == ----
-- $! -- - - 0 --
�o
-- ..- t:•-.::
VI
a.
::::
-- -, n � ,I"\ r.r:. 'LJ f'\ ' rt> O·
---- ---·--·- = -- -� =
0 -- ....
'CJ ? s· � :r �
°' � :::, � �
I ::;· a
a. CJ 0 '< 0
tt, e-e- 0 0 0 0
-o --- ...0
O a. 11)
C:· Q'-0
�=;o
;j "'-''• �' ro c. V> 11) rt> V> rt> rt> rt> :::, -,;::, .... 0
��& "' -
'< 0 .!" � :::, -· c. �
I ....
rt>
....
11)
....
rt>
....
11)
"'.,;' ..t""\.. ... I'\ V>
-
-· 'C 8 3 < :::, ("\ ("\ ("\ ("\ QI
- re
I.C
3 �
Ill Qj,
QI ("\ -· ..0 QI -::,- -::,- -::,- -::,-
0 QI 3 �- n c: ("\
3· -· c. c. ...� c-· g- rt> ... 0 - �
c c "'
rt> 0 0 0 0 0 m ::, -· Ill
0. 0 QI Cl.� Ill Ill Ill Ill • ...... O· n
Cl. � - I'\ :::, 0
O 3 �- lr...L OJ -· �
QJ
rt> Ill ("\
� c.. � "' Ill rt> -· Cl. V> QI -
Ill -
Ill -
Ill rt>
ro � QI 'C Cl. :::, 'C = �
...... I'\ 0 c.. a.
Ill (I) QJ -· - -0 - :::, (I) :::, Ill
c:. :::, .... QI 9 N """I V'I -· .... -· .....
-� rt> I'\ O"
"'c::::, < ....
rt> 0 .... 0 .... (I) -· VI
o:::, .
-· "'c: 'C"' er o rt> -< .!'-' V> ("\ - rt>
rt> Ill x .... rt>
O· "' � - V> - -·O· 0 -· -0 ......... rt> c. QJ .....
c.. ;;:: I'\ ..... rt> :::, - Ill Cl. rt> -· Ill .... � c 11)
= "Q 8 c ("\ 11)
rt> ... Cl. -
- 3
-·0 -· rt> Cl. Cl.
� 0 lQ. � ("\ -· O" �
:::, "' rt>
g. 3 ("\ Ill 3 (I)
... :::, Cl. :::, -· 0 -· Cl. I'\ Cl. ;,f;
("\ Ill ::,
� QI
-
("\ rt> -· 0
O" -· O· :::, Ill
-· Cl. rt> ..... :r rt> ("\
0 - :::, 11) :::, ("\ .... c
I'\
:r "' 0 :::, V> 0 roro O· -0 ("\ 0
....-·
O QI :::, c. -tO -· V'I Q. :::, Qj, 0 rt> rt>
rt> "' Ill Ill c ..0 0 -· ..... 3 ::, VI V>
:::, QI Cl.
....c: 0 .....
-� VI - < rt> 0 :::, <
"' 0 0 ... Ill rt> Cl. rt> Ill :::, - ....
� er VI � rt> v, !:" n· c :::i
ro -· Cl. Cl. 0 c O
.... -· c. ("\
• .... I'\ -0 Ill
.. �
rt> :r ("\
ro "'c:::,
("\
0
("\
-
Ill
Qj" VI VI
-
. rt> ("\
.... ....
0 '
Ill
'
0
("\
QI QJ
...... Q. Cl.
Q, rt>
-· V>
-·a : :, ..
O Ill Ill ("\ -· 0 3 0
� �
.g -· 0 ("\ .... O" ro' :::, � ...... :::, -0
;:;; • QI 0
:::, "' -· VI (l) �- VI :::, �-
QJ
-· c c
� 0 0 11) VI -·
......-
.....
-· QI rt> 'C :::, ("\ -0 Cl. Q::
11) O·
"'
� .. QI O
VI
I'\
I'\
VI C· 11) i:ii" :::,
VI 11)
:::, -
rt>
..
QI 1'---1
0 -·
("\ ("\

-0 C" VI ("\ c :::, -•• ...... -· Ill
"' ..0 �
,v -· v, -· rt> :::, Ill v, � ("\
� � 11) 0

- c:.. c
rt>
c.

--
�- n ("\ :::, Cl. c 0
:::r, -· . -·
- O· 0 .... rt> -·
VI :::, tO 0
-· QI ... ("\ :::,
V> Cl. .!" � V> c c
e, ft, rt> � -· -· Ill rt>
:::,, :::, ("\ Cl. Ill ..0 rt> :::0 0 - V>
VI C - 11) ' Cl.
Ill < tO �
I'\ � I'\ VI Ill
3O it
'< rt> Ill -· tO >
rt> 0 VI Cl.
-....
-0 :::,
ro("\-· --o
-"' Ill :::, :::, 0 ..... Ill rt> ..... Ill 8
V>

..-·<
QI -0 - c.. .... Ill VI --, o a c O" z
:::, c.. Ill -· VI 3 Cl. !!?. VI .... Ill -t
"'
VI I'\ ("\
c rt> rt> tO c Ill Cl. -t
-
..0 � ("\ Ill VI - -· c::
aO" -· � :::,
---·
("\ 0 ,...,
c - Ill �o Ill ..... Ill :::, -0 0 :::, -
rt> 0 '< :::, 11) V> Ill o-
Cl. rt> � tO rt> @� ::h ' rt> z
0 ("\ :::, :::, V> V> m
rt> VI Ill 0
-· 0 Cl. 0
-:::, "'.....
c: � c. c -0 � ffi Ill - '< "'

:::, � � :::,� 0 .... 0 :::, 0
V> 0 Z•
-· I'\ -0 c D D D ..... 0
..... -· �
:::, � -�-· < .... Ill ..... rt> rt> >
@ � :::, I a
tO "' Ne 3 VI 0
C, -e � -· VI m
� QI V> rt> 3 ("\ c
ro("\ �
:::, -I . -c.. � Cl. -· rt> VI ..-. 3
rv ... -· =
..... ::::, 0 11) �
QI Ill VI
. 0
Ill
,.,, -·
er Cl.
c. Cl. � 3
rt> � Cl. -·
0
-O c: I rt> 7· t1) VI
-
-
v, -
ro
,:, ro r >
w N • � OJ c:
v, w • • >C
• • • • • OJ r
...-·::::,
n r ....
OJ· 11)
-.....-
>
Q. VI r n ::::,- r 0.. 11) r 3 � -· OJ n :,:,
OJ 0 ..:: 0 11) - OJ � 11)
OJ v, -· 0 -c >
o ro :J O v, v, 11) a. "C 0
("\
.... 11) ro :J )> QJ "'O er ro
...., v, 0 0
-· ;i::
Ill ro :J :::. v, "'O a. v, n .... 0.. .... 11) == t.C
:; n v, n ""' o c "'O c 11) :J a. t.C c
11) !D 3 v,
-·-· -z-
r+ 0 n ro 0.. :J 11) n O· 11) OJ II) OJ - .....
(1) :; :J• o· Q. ro a. .... OJ
....-·
11) ::::, -·
3 3· a. v, Q. OJ
.... :,:,
.!"' 0 OJ OJ O n :J I»
- O OJ,
:; er .... a. -·
v, c "'O II)
- ?:;
c, n :J OJ 11) -· 11) II) II)
"'O
11) 3 OJ O· - ... ("'i �. IC OJ O -
<
ro ro N v, :J v, 11) - :J :J a. -· OJ < 0
OJ • ..0
....OJ I» a. v,
OJ -"O � .... 11) c 0
- n OJ 0
� 11) n c n -· .... ro n
O" OJ C· - 11) -· Q, -· .....
'"
....:;.... - OJ, �"O :J I»
-a.-· Q. OJ >
O OJ v, a. n "' :J O· :J < I» OJ v,
og (1) �- a. 11) � :J OJ .... 0 >
0.. v, -·
n .... n v, a. OJ v, 0
11) � � :, @, -g_ Q. ;i::
"'O OJ n "C
ron -·O·::::, a. �
- 11) 11) � < 11) II) 11)
........v, v,
-5· "O tr - cu <
:.:. ::::, 0 :J
-z-
ro Q. t.C -· 0 ..0 n �
v, 0 O· OJ 0 0.... c I» O" ..0 :,:,
0 OJ -· :J .... c >
"'O :; v, 0 11) 0· O ,...,
ro OJ er :J cl ro ro
a. er - v, :J
... v, -
-· .... :J '-· OJ
-..0- � o-
11) .... 11) 11)
-z
0 ...., t.C 11) 0.. "'O c ::::,-
OJ -
-· -·
N 3 � .... 11) g_ 11)
O.J ;j;" t.C OJ a. 11) � 0
0 0 ::::,-
.... "''"z
- --
....0 c n - ....11)
O n o· :J n ro n 0

er ....OJ·
n
0 .... :,:,
'"
v, OJ v, 11) .... - OJ v, OJ >
....-·
v, OJ OJ· "'O t.C 11) -· 0 N .....
OJ - n 11)
'< .... - ;::::. 3 t.C "'O O· 0
� '< -c a. ;:; • 11) -· 11) .... :J
-- ,.__ t.C O· 11) OJ "'O .....
'"
:; 0 :J :J
• :J !=)-- 0 11) (}; a. v,
n c 3 � v, 0
....OJ '"
-· .... 11) :J - c 11)
0 � a. a. l/l 11) OJ
;;;:!
"'O -· ....c 11) - :J "'O 0
-· 0.. cl tr 11) 11) OJ .... .... 0
0 -·
v, n

..... - o n v, - v, •
.... or OJ
OJ OJ
........
• • OJ N 3
n v, ..0 ..0 0 �
ron
v, (1)
:J .... :J
ro:J
0 - c c 0 ....
:; OJ 11) 11) < Q_ :J n :J
..... 11)
v, -· 0 -· cJ' OJ
-n
11) OJ < - -n 0 - 0 (1) v,
rl :: 11) 0 n ..-· .... n
n n
;:;· er v, v,
11) 0 0 :J :J
-· :J a. 11) OJ -· a. 0
c ro 11), v,
... :J v,
n ro -
OJ
a.
II)
O g 0
.... !]_o
n ""'
-· l""'t 0.. � -·
OJ QJ 0 ..0 -·
- .... -· 11) n o..
O OJ OJ 11) OJ -· c :J v, 3 n
:; 0.. '< "O O" I»
- 11) �- (1) 3·
11) OJ - 11) 3 11) c OJ
OJ 11) 11) =i' c < v,
S:.. 0.. a. n o > OJ OJ 0 11) 11) a.
c v, - ....
ro ro � OJ a. n o - v, n
....OJ.... -a.
v, 11) - -- n � 0
• � "O � 0 .... Q. 3
n ro' OJ a. n 3 11) c � rt> OJ "'O
.... a. OJ a. :J c q @, O· -· OJ
n QJ O
ro n Q. O a. 11) � a. :J !!?. •
- •
...... ...0

OJ �- O· .... 11) OJ ....OJ OJ :J
n :J n ro -\ 0: •
- • OJ O N"'O
< 11) g- 0 a. :J .:,.. ....
-· O v, � OJ '-• ��
-·..."'
O· OJ 3 ::::,- a. :J ; 0 ....
:; :J "O v, v, o ro· 3 (};
a. 11) v, OJ 0 :::,- 11) n v, :J -· v,
11) a. c .... v, c c :J ..0
a. :J• -·
0· -·
ro -· v, OJ OJ er -· c 0
....O OJ ::::, v, a.... ora. � 11)
n "'O ..0 �3 :J -· .... :J
a. :J .... c -· OJ N n a. N OJ OJ 11) OJ
ro 0 .... er :; OJ -· OJ v,
:J v, 11) 0 11) 11) OJ • OJ a. ::::,- �- :, --
c "O v, ....
.... 11)
....-· O OJ <
OJ 11)
:J
-· OJ 0
-·<-·
...0 -
0 :J OJ c
v, v, OJ :J - � ' - -
v, v, OJ '

• •
0
VI t.C r
11) -g 5' OJ O
11) v, .... v,
OJ
ron -"O :J "'O
0 OJ O
- Q. �- 0
:J N Q.
0 � 11) OJ (1)
n ro
11) v,
rov, � ro
- v,
OJ
- ....OJ "O n "'O
OJ er C· C C·
c
..... 3 er
0
[g � -
'-'-·
:J
n n -n
OJ
. O -· 0 r
0 v, 3 v, 11)
3 OJ 11)
-· 3· '<

OJ '< :J v,
c ..... "O
a.
11)
a. 0 11)
OJ
- .... a. n
OJ OJ, ro n
v, :J
c -o-·
OJ � :J
:J - OJ •

<
-
0 11) cl. "O n
ro v, O OJ
.... � :J .... v,
v, n
-· 11) � '< -0
a. OJ -
OJ :J ::::,- -
a. ........ )> 0
11) 0 0 a. v,
v, v, 3
ro 0
3 �
a. - -· c
:J 0 0 �- 3
- n t.C
0 11) OJ
� :J
v, .... 0
:J .... OJ v,
.... .... OJ • n
(1), 11) .....
.... v, :J -· -·
O· :J >
,...,
11) :J ....
3-· ..0 - 11) 0
:J c v, n .... z
v,
0 11) -· 0 < .....
v, v, :J (1) -
....
11)
.....
(1) :J
.c:....
,...,
..0
c C· O a.
.... -
o-
::::,- ID 11) :J 3OJ :J OJ, z
OJ 00 - OJ a. :J
OJ v,
n _vi :J (1) '"
0 (1) �
11)
- - a. v, :J
� a. 0 Z•
v, 11) '< v,
c "O 0
11) n .....
11) w OJ C· !]__ >
� ro ..... er 0
3 a. OJ ..0 -·
< -n
-· 0 �
'"
11) 11) er n :;
c 0 0 .... �
:J '-· v,

Q. c "O Y' a ""
Q, =.- OJ
11) -
....0-·
:J p • v, cl :J '<
-
�'

0.. v, --
ID ID
0
--
v, - v, J>
<==
0.. 0 X, 5; t ><
ID ID
,....
-
....... < "O 0- -
J>
-· ID ro :,:,
- ID ID C!. ::i
n l"I J>
:::,- ':I" 0 0.. ID 0
-· v, 3:
� 0 3 o- ro -·
z
"O I» -· OJ
== - 0.. -

:,:,
0 -
.... I» ID

;""'!
or "0ro
-
OJ "Cl
...
ron -
<
0
-o � tr 0
c "Cl OJ O m
n ' ,....
::i -· -· 0.. J>
C!. ID Q, ID J>
o- a. ::i 0- 0
::i I» 0.. ID 3:
v, a. ID ....,
v,
-z-
0 "Cl - ::::,- .....
n -. v, OJ :,:,

�< -· tJ; 0.. �
I» < ID 0
-z
.g a. -·
n zr
ID I» m
n
o-· OJ "'z
:::,- '< m
3 tJ; :,:,
OJ I» J>
,....
-· v,
::i - -
-· ID 0
0.. I» m
,....
.... ::i
ID ':I" _OJ
- 0 m
n ID v,
c ... OJ
v, -
OJ
.....
J>
0
3 � 0
--n .0.....
1J Q. O c
- Ao
....-· -- 3 ID
iii" - 0.. 0 0..
Q 9:: ID
0 "O . OJ ffi0..
-· 0 "O ID
::i 0..
-w3-·-
w ;::;·
........ ID
ID OJ, OJ,
n rov, -
....{D, v, m ::i -
OJ w

� 0..
v, tJ; • n
0
v, -· 0..
v, "O Q, ID
0 .... ID
n
-· -·
< ID � Q,
:.. � QJ - O C!.
OJ - 0.. n Q. ID n
v, 3 0 0 c
::i �3 ID
, ID 0.. n ....
v, 0-
....ID
� Q, ID c .... 0 "O
ID OJ v, ::i v, ID ::i O
v, ::i c -·
0.. !::!". 0.. OJ v,
0 ,.... ID ..... v,
- - v, c ..... 0
OJ ID O- ,.... N
n -· 0..
,.... -
OJ ID ID 0 0 �- 3ID
c n ::i ID �- 0 0
� 0 ID v, OJ �
' ' v, '

'
....__ ·- -- - - - - - -
-- - - ------·-
---- ------- · · , _ ,----·
-- --- --- � _,. , ....
• • (("',,
'-
-- - -
- '? � �
2 ; ...: - � ....,, 5' � :· :- 5"
� � "c .... OJ c
---- -- � °'�3, .,...,_. --� o- �ro v o 'c' '"". o � - 3 - " ...
0 ----� .... mo.. - �C�--��OJ-m -· 0
� ID ID ID
O s:
n IV IO. OJ ro ::i
-- ,_- ·--"'
-
-- c.: °' o- g: ro °' s r:;:i o ro ;:::; o ro o.i "' ..::. n' ::i ...
,z::, .... I"\
-. 0 :l � .,.... ID • - -·n -. v, 0
� 3 OJ �· "Tl X ,.... ID
...ID QJ, 0 cl' 0 0 0
Q. - l"I W"., ro ciJ
::: !D3 ffi !DID --: OJn.- S O Q. .!"' C v',.
2 ID l"I
ttl· !:" :i � Q. 0 � � nn ID ID
':I" ID OJ - - 0 Q, �-
:::,-
Q. - !::!". :l OJ 3 tJ; .... v, ':I"
''" OJ
-n· ID-� � ID ID ::i - OJ ::i :..: (t) ID
!',.) '< .... 0 O IQ v. � - v, � - 5: x: 0.- 0 tr ;:;::
::i OJ "'- - C!. .... 0.. 0
n
...._ '" - c 0. O � )> OJ � o.. Q, "O ,.... -· n
ron
w tJ; v, -· i 0-o OJ ::i
ffi39::So.. ro 9:: :::,- :::,- ID
Q. _o� O��._�� ::i ��-[�� � � � .?' ::::,- '
Q. Ill o:;· v, 0 0 0
OJ Ill '"
:l• ID
Ill - -·
ron a.
ID "ti OJ -, !::!". S@ '< :3ro � ro QO Q, ID "O ID C OJ O ::i OJ OJ OJ :::,- er
O m ro v, ��
...
in-�� - � OJ O �� "O
n vo -
0 .0 c -
OJ -
OJ 0 ID
:::,- .... 0 OJ c ::i v, ...
OJ O �'- �- --. '" o c '"- O ��3lo0-�.... i�� 3 n n-· .... - - . • I»
....c ....OJ c ;" .0 "O
.... 0.. '" ,- � v, IV 3 v, -. lli' -. ID - OJ v, ID '" ID OJ -·
0- c ..... n III c -·o.. n°'ro -o --o�o..roOJ-.IO - .... O-
......... Ill 2" ro o· Q. � �
rt>_ !Dv, o_ '
S "O � v, 1J. �- Q, m - v, Q - 3 C ID ID 0 ro -...
� 0 IO '" rt O ""' v, v'>' C O 3 v, Q. ID OJ :, -· OJ ::i 3 3 iil
0 ID
Q. s. �- ; OJ �\ � OJn :.._ ffi ;::;· fP 0- � n· fil ffi !DX -g O v, � C!. ::i c - er
Ill OJ
i � g_ -· ::i n ID I»
;:l. ;;- � rt e: o 3 ro OJ3 c 9:: -o .... a. c a. o-
ro -· n
- Q. Ill '< �c5- *" .; - \8 =· , � 3 OJ ' vo ,.... -. -. ID v'," v, 0 :l � ID O· n
ro '" <
0 0 ::i
.....0
v, -. � -. - OJ n OJ CD -· v, ...._ 0 = "O � ID O O ID - .,... 3 v, � c- al

- OJ o- -
---i "O :l :: ID "O a· 0 ro_ 'a. \0.. Q. � �· � 0-. rt ,... i: : 0.. = v, :::0 C v, rt ::i n ::i OJ
.....
0 OJ '- "·�
.., o OJ _n _ "' OJ = '" ::i - .,... = OJ OJ -
'" '" =
'" c_- = '" - -· -
OJ ..... ID '< .... )> ,vQ_ _vro-<D-0..30J··-· � n o- .... 0.. .0
l"I ID c OJ ._!J OJ X, OJ ID - al 0.. ---i OJ - ;::.;. - . .., 3 a, ::i OJ
- ID
0- ID ID C " v, < c
-...
OJ - � ';" OJ - 0.-. 0 C!. 0.. '� IOO n""' � Q, .0 0- ID � .,.... ID O O "'Q_ 3 v'," {D, "O ID
�. ---i -·< -. ... al- o - '" c OJ .,.... ;:::.. vo n::i ro"' ro 9 c v, v,
'< n ID �. );:: ::-'. -. -· ID ID :l 3
OJ --
.o :l , 3 :l '," - v, -0: '" �
I» C l"I 0
C � a. JO "O � Q. 0 ID
0.. - - Q. 8 :l .I::, 0 v, � ..:!:. Q, n :l < ,.... S)
0 ::.. :l f\ OJ
n -· v,
ID O "O ID ;-·
,.... - 0 � :l � � ID � OJ
c C!. ID in' ....
.... 0 3 0 v, � � Q. ID O c_ ID ID - v, ID
ID 5· 0 "O X, ID 0.. ;:;:: iii" )> :,:, OJ O -:-, DI 0.. "O
::!. 0.. ::i -· �
v, .... 9 �- � �- al "00 "O IV .,.... .... = �- .... 0- ID
'"
.. 3 � v -. Q 0 v -
-. '"
v,
'" :l c '"
v, ,....
= - r
OJ OJ = X '"
-. ID -
...., OJ - OJ
- ::::i
ID "Tl 0,- / - 0 OJ ID
....- IDa. -
- -=- OJ n O :::,- 0-
OJ OJ IO :i OJ 3 --.J o 9:: OJ o- - \0 q OJ "O c ro
"O .... 3 ::- s· / in' � 'iii· ro s ;: :;. ro 0J ID
-· - :::..
-· C OJ v, C - ,.... ...., ,... c � :l O r -· ID OJ n OJ �- 0
....0 !"
- ID III OJ OJ - '< 6" .!D g- .g - Q. ID O - 0 ID � � :::0 .!" 0- 0.. ID -. 0
• �
-
:l "Cl ::::i. IO ID � = Q, v, 3 n OJ � .0 OJ ID .... OJ OJ
0- 00 ::i 3 -. ::i "O v, v, n ........
OJ N s g. - ro �- OJ o ro ro � � 5: � 6 c o ro � �- c c OJ
'iii. ID OJ -·
0 •
Q. •
a. a. .?> w ::i OJ 3 ro ro o ro Q. !::!". w
OJ x; g_
O
O;;- s ;: :; g- "'
e: � 3· if iE.. � -· v, v,
ID Ill ID QJ - S ID OJ Q. "O � 0 IQ. :l � O N -· v, -. "O
v, IO ID 0.. .0 v, v, ID O � .!" v, ·� 0 ...__ Q. ID ID ;:;:: � cJ' '<
"O N -. .... n
0 -'° 0- 0·- "O ID :::,- - ID C Q, ,.... -· O.. -. - ,.... 3 - N O -. "' '"
v, -. :I O OJ � ,:--J O Q. ID - !::. -· ID �-c ,....
(1) . � :l OJ O.. ,.... ID :l ; 3 -· n W OJ 3 .... J>
....Ill -·
::i ::i
n ID O Q. O.. ID al v, 0 - v'," C!. ID !::::'. �- '< ,... IV Q. ID
c; ig "O �- -·
- n ::i - IV n v, 'J; 0 ID - _ _ O ::i v, 8
-
:,:, c . Q_ "Q. OJ ID -. 0- ID 3 � 3 ID ro Q OJ c 0
- z
v,
-ro w ID
!'-·.:, OJ v, n c � n O ID O 3 0 0 ID o:;· � � Q. OJ OJ ID ::i
ID �- --.J n "' OJ .....
IQ. v, Q. ;::;: :l OJ. ro !" C - 0- Q. O� 3 n Q. - � ID , :l �. ID -· ::i - -
OJ < - - C: rt> ;:;:: ID O -. � = .,.... ID "' Q, ID
- ID OJ - Q. ID OJ n O.. �· )> .0
O .<==....
v, - 0 I» ID ID ID rt 0.. 3 ID ::i n
v, n � 6" 0 � v, :l :l �" OJ • c ,..,-
-. -· vo n O. "O OJ n rt> "O vo "O ID 0
· a. - o
t;:: '<o.. 0
Oo. ro ::i ID z
� Ill I» ;:;:: �· !Dv, ;:;:: 3 v'," Q. "°!?. !::!". ID O = 0 N �. O.. = ""' _ "O 0 �- v,
0- ID - '" -· ,.... ID - < v, -. � :l W C ID � "'c O ID .... 0.. m
.... - .!" .:.i:· ID v,
.., n-30JIOvort> �al-· ro-.-o..== n
� ;;,i �::oiii·c::..33�-g.�-rt>alroPO�roo� al OJ ;"';
O x �3· N 0.. Z•
OJ Q. OJ � IQ. 0.. ;;t, 0.. � IO v, n 0
� ID ID ::i S- QJ 9 OJ O ... or ron ,....
5: OJ � '" ID C ,.... v'," -· 8: o- ffi 0 J>
ID O ;;;· :l ""' � 0.-. :l � � ID o=roo.lO_
.-
IO :,:, '" �. -
. 0 o n OJ v, -
IO ID O ""'
��-�c
...._ � � ,.... OJ ::i
.-+ .0
::i
0..
'<
-
::i 0
m
-· :l 0
v, ID o_!:; rt>'< 3 0 0.."0 Q.C -"' OO �ID �ID On ID C ID OJ
v, n
OJ O ;::;· n O O :l ID � ID OJ O ID � ,.... ""' ,.... :.__ �
8 5:IO ID ID
t"""t' },,,,,I,.
....
2'
::i � -,, -,, VI v, Q.I -� - n v, ... n ci1 P cu @ a. ::i
...'°-
00
-· v, -· <D,. IO-rt>-�OJ-·--oroOJ .-.Crt>:l::i"O roX ID
< Q. ID n C nO � Q, al O ,... or [ -g S ;:l_ - ID ,... C -
O T' .... 0 0 '7' :, a· . :J 1 -,0-r -,OO�"rrnro 0

-
OJ
0
v,
-
-

°'
Q. -
ID
ID
""' '- >
m I'"\ c c:
- ::::, :::, ><
OJ
-
.....
-
>
....""'

� s ::c
Q. OJ >
� 0
0 ID 3::
:::, -
0 -
--0 O v, z
v,
-
0 3-· � .....
::c
""'
v, :::, ""' �
c OJ ID -<
Q. ("\ 0
-0 0 zr 0
OJ m
v, � .....
....
""' v, ID >
ID 0 >
("\
:::, 0
c 3::
-""'
ID -·
("\
OJ :::,
- ("\ v,
-z-
0 ID
\Cl v, -·
OJ
.....
::c
ID
-
("\ Q. >
,...,
- 0 0 C>
0
-z
v, 3 Y' C\
v, 0 !:E.. m
-· z
\Cl m
c )£ Q ::c
-· >
.....
ID C..-o
:::, �

.....
-· 0
m
....ID p c .....
m
v, ("\ 0 - v,
Q. 0 - ;;!
0
ID 3 = 0
O Q.
ID
""' • . ID
("\
::::, ID
v,
0
v, ....ID
• •
--,
....c-·
-
0
-
ID
""'
("\
0
:::,
0
("\
ID
c
:::,
OJ
v,
ID

""'
ID
Q.
ID

- ::::
-
-:: -
--::: -- - -= >-
- =
o,

< 0
OJ ID
("\ ...
� ID
-· n
0 ::r
:::, 0
� Ill
-0 -c..
� ID
-· Ill
O· n
Q. Ill
ri. :::,
OJ Ill
v, 0
io :::,
,... ID
�-""
O" ID
c Ill
-· Ill
Q. :::!.
OJ O
v, -
�3
OJ ID
-0 9,
""' OJ
0 :::,
3 ....
O rt)
Q. OJ
O· =:-
:::, 3
Q. ;::;:
rt) OJ
("\ ("\
rt) -· .....
O· >
,...,
....:::, :::, 0
Q. z
v,
rt)
Ov, .....
OJ OJ -c:.....
Q. �-
,...,
rt) 0 C>
-z
("\ ""'
c :::, m
v,
OJ OJ
Q. Q. �
Z•
O OJ C>
v,

- .....
OJ >
O" 0
m
0 �

al ....,
- 00
"'
--
OJ -
v, -
-
-
....
>
"'>c
3:
-z-
:::;
"':!::;
-c<
c
m
....>
>
c
3:
-
z
-
....
"'
>
"',...,
0
-z
C\
m
z
m
>
"'....
c
m
....
m

"'
,:;!
c
0

....>
,...,
0
z
...."'-....
c:
,...,
-
0
z
m
"'

Z•
0
....>
c
m

-
-
("\

"O
-
>
OJ c::
("\ ><

Q,
::::,
a.
(!)
-
0 v,
-z:-
v, --,
�-Q, �
<
""-
(!) <
::::, 0
(!) 0
v, "'
.....
• >
>
0

v,
-z:-
--,
>
,""..,
o,
-
z:
"'z:"'
"'
>
""
.....
0
.....
"'
v,
"'
;;;!
0
0

--

--
-- -- - ..::_ � .:::.. < ";... .::: .....
.
--. -..
--- �
- ·-·--- -.-· -- -
-
·- - -- =·- •
-

3
(!)
::::,
....
(!)
v, -
� .0

::::,
c
(!)

(!)
.... OJ-
ril r-
v, (!)
(!) '<
v, ....
- (!)
("\ (Cl
c: c:
'<
OJ
-
OJ
(!)
....
OJ,
v, -
.... OJ
.... v,
i'i.... O
c: IQ
ii) Ill
-· :::, .....
>
::::, ,..,
N 0
(!)
.... Ill-· z:
.... l'I v,
::::, --,
OJ 0 ---,
c::
-·:::,
'< ID
,..,-
o-
2' Ill z:
::::, � v,
("\
"'
-· �
...0
0
z:,
;- 0
::::, Ill .....
>
OJ -· 0
3 o �
"'

(!)
:::,
Ill
::::, - ....'°
co
.-. ID
0 111 -
-
-
N
•w
"Tl >
w • • c:
• • c
. - <
-· • ""' ::; ><
CJ(1) c
::; - (1) ij "O )> '< a.
-....-
- r ... 0 a. "Tl CJ tD >
:,:,
(1) 0 • (1) "' 0
ID ID (1) 3· 0 .0 iil (1) "O
v, v, ::; ID v, c Q v, v, ... er >
v,
- � CJ 3 0
C" � C" ("I -· � (1) tD
0. 0. w ...
(1) ID II) -...J - �- � c - (1)
CJ - 0
\0 3::
� (1) 0. ... ... 3 ::, ...
n a. (1) (1) !:::!. "O �- ro ...
(1) tD
-z.,,-
Vt. (1) CJ
�- ro
- n "C
0
\0
a.
ID •
...- .0- ::,
-
�- < QJ
O CJ ...
O v,
::; "C
v,
-· .....
:,:,
0 tr 0 -· wC a.
-· -
(1) (1) (1) < CL ?:;
--3 "'
a. l"I v, a. ro' (1)
v, 0 ::; v, !1> n - -·
a. tD -
CJ 0 � -· (1) a. (1) - "' n ::; <
v, :::, • CJ (1) (1) - (1) CJ 0
n "' ro ::; "O
(1)
-
p 0
0 '< .0 (1) - 0 - a. (1) 0
ID CJ 3 ... (1) v, ::; ;;:: (1)
-
::; v,
::; = c CT ro .0
.......
>
;; 0- (1) -
"'... < ... - � ID C· 0 - c 0
q., .. 0 < (1) (1) CJ (1) ::; "'tD >
� DI - n ;;;· r, 3 0
v, � • •
_..
0. CJ
-...
,.......
CJ
l"I !'l ::; c (1) �- - 3::
-
(1) � 5: r, ......

ro 3 -a z
0 0. ... v, -· v, 0 v, (1) .,,
-
v,
-·O·:::, "'c:u
(1) v, ::; CJ O .....
:,:,
• v, ""' 0 0 ::St
v, -c
(1)
::; ...
-
v, a. a.
(1)
� 0
CJ ::; "O "O "C w 0 >
,...,
(1) w ID -, -o-
- n (1) - � c, iil � a.
'< - r, 0 0- v, tD z
"C ��
... - r, �- fl)
� 0 v, DI tr - -· (1)
::; -·
CT
- CJ r, -.ii:
-· 3 z
� 0 � 0

O O CT 0 � "' ..."'...
:,:,
� n n
...... � 3 3 v, (1) ::; (1)
v, -· -· a. CJ CJ >
• 0. m
• 3 II) CJ
-- '<- .0 -·
CJ CJ ....
... - 0
� 0 0 iii" (1) v,
..,. v, -·
er :::,
- ."'
(1)
c c (1)
v,
...!:::!,
r,
..........
CJ (1)
.,,
...ii1 - ...-·
tD -·
0 3 .?' "O a. c ,:::
(1)
::; C" �
w (1) ':I" . DI c a. 0
-c (1) 0
00 -
........ 0 - (1)r, 0
\0 \0 a.
c:u DI
-· 3 0- CJ CJ -·
... v,
CL
-·..."'
< Q O· 0 (1) al v, CJ, "O
3· "O tD. a. � 3 o � 0
n ;::::;., l"I -· CJ (1) ::,
...-·
:::,
"'-· ::::r, n CJ "O ...
c c r, (1)
- - "' s> n ro -· C,
CJ O l"I
a. CJ ... Q, CT "C .0
a. v, ::J =: C, C
::; v, c (1)
l"I CJ '< r, CT ro
CJ (1)
-·"'
\0
...c- r, 3 (1)
0 -
n ,:::

0 (1) �
...-· ....
·-
0 c
::; 3 ::; ::; (1) (1) 0 0
0. ii1 r, CJ r, -
0 0. - :::, "C C!. 0 0
c =
-·DI
"' 0 '< O Q, r, N ::; "O
DI l"I v, ::; -· CJ CJ
O a. o, O, @, ... O
a.
(1) CJ ::;
"' ro
...... -·:::, roc @,
·u U·
-�- -
O CJ ::;
0 ... "C iil ::; \0
-
l"I �- r v, CJ 0 (1)
..."'-·-· 0
0. � 0 a. (1) "C CJ CJ �
(1) CJ -c O v,
- CJ
......
iil ::; CJ DI a. v, ::;
- . CJ o-
. 00 a. \0
v, -(1)
-... N ::; -
r (1)
• (1)
v e-e - 0· ... CJ � r,
C·, ;:;· :::, CJ, r,
(1)
---0""'
u c a. 0 ::, 5: ."' ...
v,
(1)
--
,0 ID CJ ::,
-w

- •
-
----'="-- -- --- -- - --
- -<
-
- -- -- -- ->-
- - - - --- -- --
-< - - - - -
- -- --

-- -- ---
--·-- --- --
-
---
- -- -
- ..- -- ---- --- .C r.
::: ""'
c:
Vii ... u,
l:":i
-c ...,- -a O p
!l... r..=i- t'D
-· c
-
'�- CJ
::::; a.
r, CJ O,
=""
-· (1)
Q,

::; ::;
• •
(1)
=CL
- tD
• 0
v,
v, "'
CL
a.
(1)
tD
-
CJ
...
tD
I"\
n 0
0 (1)
::; 0
=-
v, ro'
.....
-· ::;
..... �
"' v,
c -, 0
n

Q, er

::; tD
-
v, :::=.
0 c:u
0-
-,
(1)
CL
- tD
CJ
CT "'
CJ ....>
v, n ,...,
(1) 0 0
a. z
.,,
(1)
3 .....
- c
r, ::; �
-.....c:
-· •
,...,
c a. -
o-
CJ CJ z
-
v, a.
(1)
....,,
(1) v, @, (1)

"C )> ::; )£ Z•
0
c c a. ::;
(1)
....>
(1) C!.
a. Q, 0
- CJ
(1) ::, CJ
r,
-
-
...

0 -
c "O �
CJ (1) 0
r,
3CJ
(1) v,
;:c:;: a. a.
-,
-, • O CJ, -
-
tv >
• c:::
><
->
"">
0
3:
-
z
v,
-....
�""-
0
<
0
m
,-
>
>
0
3:
-z

QJ IT)
O•
z
n v, c,
m
0 6J z
:::, c, m
� 0 IT)
,-
"">
;:::;: Cl.. :::,
0
IT) m
?; iii" ,-
-· IT) v, m
v,
O· x c, ;:
:::, n
� IT)
-· 0
• -
-· 0
1J lC
n ITl
o: :::,
:::, Q.
� QJ
QJ v,
IT) 1J
v, 0
..... -
0 ;::;·
v, -·
IT) �
v, IT)
..... v,
QJ
Cl..'<
0 �-
v, c
c, 9:
ITl n
IT)

QJ
x -
n ITl
IT) �
1J 1J
n
-· QJ
O· ..,
:::, QJ
'< �

o, r r m
(D OJ OJ
n ., -I
.,
::0 0 (D -·
(D ., d' 0-
':< 0 ., c :J

:J
OJ 3 OJ
c • OJ
n "TI c, n
(D
VI c (D 0
-· :J :J
o, n OJ VI
I I
:J -·
0 ,-+

'< :J b' c
::0 (D :J n
(D VI VI -·
,-+ 0
lQ n
(D 0 I I
-· :J
c OJ
:J :J
VI n •
I-· --1
n I o,
OJ
-· -·II
1"'1'"1 . ,:,,:
c •:J �"- '-'"·"'-��
n <""" .

0 �

:J
OJ .,.,,lf,,,%.
""':�
(D
VI "-J
.._. V') n I
c, c, O" I -
('[) ('[) ....
QJ
� Q. 0 • I • '
- •....., in. 0 ::::, �
>
G) lec, )> ;_ • III c:
• Q, QJ ><
0 "' 0
VO
.....
('[) t"\ ..... ::::, -.....-
CJ" ::s >
-· ::::, 0 ::,:,

I III VI ro
-,,
3-· "O
(t) O O
-,, ....
�-· o' ..... >
ID ID ...., 3 O· 3 0
n IC 0 3:
::::, 3 (' [) a.
... -·
a""
p ,...,.. - ('[) "CS ? rt> CL.
O C• .:::, :l) - 0 s:::: v,
-z-
3 :s ...... '< �0 ('[) QJ
c
I"\
.....
::,:,
'C ID ro :::::s
I.C
o, Y! '< �
. . I"\ I"\ �
0 � c:
- "'-· DI -
VO
0 r, c..
:S DI � o, <
C), 0
ID C"
::::, QJ c ('[) v,

::s 0
..,
� ('[) \D
Q.I
-·::s
I c. - - "O ,.... .....
ID � Cl... -
....0 ....Q - I I 6' >
•• ID ro o m :::::s >
"O QJ Y' ('[) 0
1 ID ro c "O r, - 3:
x ('[) ..., c: -'

DI Q.I
-z-
O QJ -· �
-... "'..... "O O"
QJ ::,:,
i
! 3 c
=-,....-·
n ro c, c - s:::: >
,..,
('[) 0 ::::,
..-· ::::,
c ('[) -
C>
,...... "' QJ QJ z
0
- .....
QJ "O
-
0 (") (") C\
I -.... ::::, 0 a. .... 0 0
"'-· ..,
z
VI < ::::, ('[) 0 ::::, :::::s ..,
::,:,
\I) 0 - "O "' >
• ,...... "'rt> lJ'l c ..... DI .....
Q.I �- ('[) ;::;;
.... ('[) 0
..,
0 ::::, � c
c. 0 G) QJ QJ C!.
.....
..,
ID ...... v,
Q.I
rt> c, a. 0
--·
DI
- ::::, p ('[) ::::, ;;;!
N rt> - QJ 0
-.r,,....- 0
n 0
___.
m
• 9!.. o c' "'
('[) v, a. ::::, ::::, ('[)
-
- ID ro -· \0 n
0 - - a. .... 0
.... - . c
"' -"' ii) o, � "'O ([), ('[) 3
9!.. c.. "' r, -o 0 ::::, "' "O
c.. 0 c, !:!. 0 0
c..
-·C"c
('[) QJ
!!?.. "' ('[) !::: "O ::::,
- :s
"'QJ 3('[)-· �.....
.... .... - 0 ('[)
"'O "O 3 0 "'O "O DI ::::,
0 .... 0 .... � � .... c,
c.. 0 O" QJ o, 0 -n c..-3ro c
('[) "O -· '< QJ c.. rt>
I ('[) "O .... "O 0 VO
.... c 0 .... .... c :s C!. 0 -c .....
._ ('[) � 0 ._ ('[) QJ ::::i. 0 0 ii)
VO
Ill
r, "O C :-- . OJ
.. -
-� ('\
ro
c
c.. "'
..... c c c.. ..... <
-· QJ -· QJ o, QJ -·
QJ ('[) r,
....-· 3 \0
C!. -· c.. c n 0 a. -· rt>
('[) ('[)
c.. ..... "'
9!.. ('[) .........
O QJ 9!.. ('[)
. - ::::,
. - 0 QJ
"' q 3 .....
rt>
-·:s
"O ('[) O"
DI .... VO -s (")
D D D 0 ..0 0 0
VO