Anda di halaman 1dari 87

PANDUAN

PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
KELAS BERCANTUM
PENDIDIKAN ISLAM
Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

Cetakan Januari 2017


Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada
kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau
mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan
buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun,
sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah Pendidikan
Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia.

i
PANDUAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN GURU-GURU YANG BERDAFTAR DENGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN KELAS BERCANTUM.

PANDUAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


BAGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS BERCANTUM.

Cetakan Januari 2017


Kementerian Pendidikan Malaysia

ii
Isi Kandungan Muka surat

Falsafah Pendidikan Kebangsaan i


Notis Hak Kerajaan ii
Panduan Guru iv
1.0 Pengenalan Mata Pelajaran 1-7
2.0 Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran 8-57
3.0 Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum 58
3.1 Pengenalan 58
3.2 Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai Gred 58
3.2.1 Pengajaran Secara Kelas 58
3.2.2 Pengajaran Mengikut Tahun Persekolahan 59
3.2.3 Pengajaran Secara Kumpulan 59-60
3.2.4 Pengajaran Individu 60
3.2.5 Pengajaran Sosial 60-61
3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 61
3.3.1 Ciri-ciri Pembelajaran Abad 21 62
3.3.2 Elemen-elemen Yang Terkandung Dalam 63
Pembelajaran Abad 21
3.3.3 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 64-71
3.4 Strategi Pelbagai Gred (Multigrade Strategy) 71
3.4.1 Pengajaran Seluruh Kelas 72-73
3.4.2 Pembelajaran Arah Kendiri 73-74
3.4.3 Peer Tutoring 74-75
3.4.4 Pengajaran Kumpulan 75
3.4.5 Kolaboratif dengan Pelbagai Pihak 75-75
4.0 Contoh Ringkasan Pengajaran Harian 77
4.1 Contoh Pengajaran Secara Kelas 77-79
4.2 Contoh Pengajaran Secara Kumpulan 80-82
4.3 Contoh Pengajaran Secara Kelas dan Kumpulan 83-84

Rujukan 85
Senarai Panel Penggubal 86

iii
PANDUAN GURU

PENGENALAN

Panduan pengajaran dan pembelajaran (PdP) kelas bercantum ini disediakan untuk membantu guru
merancang, mengurus dan melaksanakan kelas bercantum. Panduan ini memberi peluang kepada
guru untuk mendapatkan maklumat tentang strategi dan kaedah pengajaran pelbagai gred yang
digunakan dalam kelas bercantum.

SASARAN

Guru yang melaksanakan kelas bercantum.

SUSUNAN KANDUNGAN

Panduan ini ditulis dalam susunan kandungan seperti berikut:

1. Pengenalan Mata Pelajaran


2. Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran
3. Pengajaran dan Pembelajaran Kelas Bercantum
4. Contoh Ringkasan Pengajaran Harian (RPH)

iv
1.0 Pengenalan Mata Pelajaran

Pendidikan Islam

Kurikulum Standard Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibina bagi memenuhi


keperluan pendidikan Islam secara menyeluruh dan bersepadu selaras dengan
kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam.
Pendidikan Islam sekolah rendah memberikan penekanan kepada ilmu, nilai dan
kemahiran asas syariah yang perlu dikuasai oleh setiap murid Islam. Kurikulum
ini merangkumi tujuh modul iaitu al-Quran, Hadis, Akidah, Ibadah, Sirah, Adab,
dan Jawi. Proses pembelajaran dan pengajaran hendaklah diolah dan
disampaikan dengan berkesan melalui pelbagai kaedah dan teknik yang lebih
menarik dan sentiasa dikaitkan dengan pelbagai aspek ilmu dan amalan yang
dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Elemen merentas kurikulum juga
diterapkan bagi melahirkan generasi yang mampu mendepani cabaran abad 21.
Penilaian dan pentaksiran yang bersifat holistik dan autentik juga dijalankan
secara berterusan bagi memastikan keberkesanan pembelajaran dan
pengajaran. Kurikulum Standard Pendidikan Islam Sekolah Rendah diharapkan
mampu membentuk murid-murid yang berilmu, beriman, berakhlak mulia,
berketerampilan, bertanggungjawab, beramal soleh, dan bertakwa. Ia juga
berupaya membentuk modal insan yang bercita-cita tinggi, berdaya tahan,
bersemangat juang, gigih berusaha dan mampu mengubah diri untuk
menyumbang kepada tamadun bangsa dan negara. .

Matlamat

Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk melahirkan Muslim


yang berilmu, beriman, berketrampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia
berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah
yang bertakwa serta menyumbang ke arah mempertingkatkan tamadun bangsa
dan negara serta berjaya di dunia dan di akhirat.

Objektif

Murid yang mengikuti proses pembelajaran dan pengajaran melalui Kurikulum


Standard Sekolah Rendah (KSSR) Pendidikan Islam berkebolehan:

i. Membaca surah-surah terpilih daripada al-Quran dengan betul dan bertajwid


serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian;

ii. Menghafaz surah-surah terpilih daripada al-Quran untuk bacaan dalam solat
dan ibadat harian;

iii. Memahami maksud beberapa surah terpilih untuk diamalkan dan dihayati
pengajarannya;

iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih untuk diamalkan dan dihayati
pengajarannya;

v. Memahami dan meyakini asas-asas akidah sebagai pegangan dan benteng


dalam kehidupan beragama;
5
vi. Memahami dan mengamalkan asas ibadat sebagai memenuhi tuntutan fardu
ain dan fardu kifayah;

vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi
menanam rasa kecintaan kepada baginda; viii. Memahami, mengamalkan dan
menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian; dan ix. Membaca dan
menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.

Fokus Mata Pelajaran

Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam tahap satu memberikan


penekanan kepada kemahiran membaca dan menghafaz al-Quran, pemantapan
asas-asas akidah, ibadah dan adab serta menjadikan sirah Rasulullah s.a.w.
sebagai iktibar dalam kehidupan. Kurikulum Standard Sekolah Rendah
Pendidikan Islam tahap dua memberikan penekanan yang lebih mendalam
kepada kemahiran membaca dan menghafaz al-Quran, membaca dan
memahami pengajaran hadis, pemantapan akidah, ibadah dan adab serta
menjadikan sirah Rasulullah s.a.w. sebagai iktibar dalam kehidupan. Pada akhir
pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, murid mampu
memahami tuntutan Fardu Ain dan Fardu Kifayah serta menghayati dan
mengamalkannya dalam kehidupan.

Organisasi Kandungan

Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam dibangunkan dengan


memberikan penekanan kepada standard kandungan dan standard
pembelajaran yang perlu diketahui serta boleh dilakukan oleh murid. Standard
Kandungan Pendidikan Islam sekolah rendah dibahagikan kepada tujuh modul
iaitu:

Modul al-Quran
Modul ini memberikan penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran
dengan betul, fasih dan bertajwid serta menghafaz dan memahami surah-surah
pilihan dengan menghayati dan mengamalkan pengajarannya dalam kehidupan.

Modul Hadis
Modul ini memberikan penekanan kepada kemahiran membaca hadis,
memahami pengertian dan huraian hadis secara umum serta menghayati dan
mengamalkan pengajarannya dalam kehidupan.

Modul Akidah
Modul ini memberikan penekanan kepada kemahiran memahami dan
menghayati konsep akidah serta mengaplikasikannya dalam kehidupan. Modul
Ibadah Modul ini memberi penekanan kepada kemahiran memahami,
menghayati dan mengamalkan konsep ibadah dalam kehidupan.

Modul Sirah
Modul ini memberikan penekanan kepada pemahaman sirah Rasulullah s.a.w.
dan mengambil iktibar serta meneladaninya dalam kehidupan.

6
Modul Adab
Modul ini memberikan penekanan kepada memahami, menghayati,
mengamalkan tatacara dan hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia
dan alam sekitar.

Modul Jawi Modul ini memberikan penekanan kepada kemahiran membaca dan
menulis jawi serta asas seni khat.

Status

Mata pelajaran Pendidikan Islam ialah mata pelajaran teras kepada murid Islam
yang wajib diajarkan di institusi pendidikan yang mempunyai sekurang-
kurangnya 5 orang murid Islam.

Kreativiti Guru Dalam Pembelajaran Dan Pengajaran

Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap optimum supaya
murid mampu menyumbang ke arah pembangunan agama, masyarakat, bangsa
dan negara. Guru yang kreatif dan inovatif dalam proses pembelajaran dan
pengajaran akan merangsang dan memotivasikan murid untuk meneroka bidang
ilmu yang baharu, menjana idea untuk menghasilkan tugasan dengan lebih
kreatif, menilai kualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran bercapah seterusnya
menyerlahkan personaliti individu yang kreatif. Kreativiti dalam pembelajaran
dan pengajaran Pendidikan Islam akan merangsang murid untuk membuat
kajian dan penyelidikan, penyelesaian masalah dalam kehidupan dan
penghasilan pelbagai bahan dengan mengaplikasi pengetahuan, pemahaman
dan kemahiran. Kreativiti ini juga akan dapat menjana idea murid dalam
mengaitkan ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan kemanusiaan.

Penilaian Dan Pentaksiran

Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang


lebih autentik dan holistik. Pentaksiran formatif dijalankan secara berterusan
semasa pembelajaran dan pengajaran untuk mengesan perkembangan dan
pencapaian murid dalam pembelajaran. Kelemahan murid yang dikenal pasti
perlu diatasi melalui aktiviti pemulihan dan kekuatan murid perlu ditingkatkan
melalui aktiviti pengayaan. Di samping itu pentaksiran sumatif dilaksanakan
untuk menentukan tahap penguasaan dan pencapaian murid.

7
2.0 Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran

2.1 Pemetaan Mata Pelajaran Pendidikan Islam Tahun 2 dan Tahun 3

Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

1. Al Quran 1.1.1 Membaca, menghafaz dan 1.1.1 Membaca, menghafaz dan


1.1 Bacaan dan mengamal surah Al Kafirun, mengamalkan surah Al Fiil ,
Hafazan Surah Al Kausar dan surah Al Surah Al Humazah dan surah
Maun dan surah Quraish. Al Asr dan surah At Takasur.

1.1.1.1. Membaca dan menghafaz 1.1.1.1 Membaca , menghafaz dan Pengajaran dan
surah Al Kafirun dengan betul mengamalkan surah Al Fil Pembelajaran (PdP) berjalan
dan bertajwid dengan betul dan bertajwid. secara kumpulan : 1.1.1.1,
1.1.1.2, 1.1.1.3 dan 1.1.1.4
1.1.1.2. Membaca dan menghafaz 1.1.1.2 Membaca , menghafaz dan
surah Al Kausar dengan betul mengamalkan surah Al
dan bertajwid Humazah dengan betul dan
bertajwid.
1.1.1.3. Membaca dan menghafaz
surah Al Maun dengan betul 1.1.1.3 Membaca , menghafaz dan
dan bertajwid mengamalkan surah Al Asr
dengan betul dan bertajwid.

1.1.1.4. Membaca dan hafazan surah 1.1.1.4 Membaca , menghafaz dan


Quraish dengan betul dan mengamalkan surah At
bertajwid. Takasur dengan betul dan
bertajwid.

8
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

1.2 Kefahaman 1.2.1 Memahami Al Quran.

1.2.1.1 Menyatakan pengertian Al Pengajaran dan


Quran dengan jelas. Pembelajaran (PdP) berjalan
secara kumpulan :
1.2.1.2 Menyatakan beberapa nama Tahun 2 : (Tiada Bidang
lain bagi Al Quran. Kefahaman Bagi
Tahun 2.) Aktiviti
1.2.1.3 Menyenaraikan kelebihan PdP Tahun 2
membaca Al quran. Berasaskan Bidang
al – Quran untuk
1.2.1.4 Menyenaraikan kepentingan kemahiran 1.1.1.1.
Al Quran. Tahun 3 : 1.2.1.1, 1.2.1.2,
1.2.1.3, 1.2.1.4 dan
1.2.1.5 Menjadikan membaca Al 1.2.1.5
Quran sebagai amalan
harian.

1.2.2 Memahami, mengamal dan Pengajaran dan


menghayati surah al-Fatihah. Pembelajaran (PdP) berjalan
secara kumpulan :
1.2.2.1 Menyatakan pengenalan Tahun 2 : (Tiada Bidang
surah al-Fatihah secara Kefahaman Bagi
ringkas. Tahun 2.) Aktiviti
PdP Tahun 2
9
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
1.2.2.2 Menyatakan erti ayat-ayat Berasaskan Bidang
surah al-Fatihah. al – Quran untuk
kemahiran 1.1.1.2.
1.2.2.3 Menyebut dan menghayati isi- Tahun 3 : 1.2.2.1, 1.2.2.2,
isi penting surah al-Fatihah . 1.2.2.3, 1.2.2.4 dan
1.2.2.5.
1.2.2.4 Menyenaraikan pengajaran
yang terdapat dalam surah al-
Fatihah .

1.2.2.5 Mengamalkan surah al-


Fatihah dalam kehidupan
seharian.

1.2.3 Memahami, mengamal dan


menghayati surah An Nas.

1.2.3.1 Menyatakan pengenalan surah Pengajaran dan


An Nas secara ringkas. Pembelajaran (PdP) berjalan
secara kumpulan :
1.2.3.2 Menyatakan erti ayat-ayat Tahun 2 : (Tiada Bidang
surah An Nas. Kefahaman Bagi
Tahun 2.) Aktiviti
1.2.3.3 Menyebut dan menghayati isi- PdP Tahun 2
isi penting surah An Nas. Berasaskan Bidang
al – Quran untuk
kemahiran 1.1.1.3.
10
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
1.2.3.4 Menyenaraikan pengajaran Tahun 3 : 1.2.3.1, 1.2.3.2,
yang terdapat dalam surah An 1.2.3.3, 1.2.3.4 dan
Nas. 1.2.3.5

1.2.3.5 Mengamalkan surah An Nas


dalam kehidupan seharian.

1.3 Tajwid 1.3.1 Mengenal, mengetahui dan


memahami: Pengajaran dan
- Bacaan Mad Pembelajaran (PdP) berjalan
- Bacaan Mim dan Nun secara kumpulan :
syaddah Tahun 2 : (Tiada Bidang
1.3.1.1 Membaca ayat yang Kefahaman Bagi
mengandungi bacaan Mad Asli Tahun 2.) Aktiviti
dengan betul. PdP Tahun 2
1.3.1.2 Membaca ayat yang Berasaskan Bidang
mengandungi bacaan Mad al – Quran untuk
Silah qasirah dengan betul. kemahiran 1.1.1.4.
1.3.1.3 Membaca ayat yang Tahun 3 : 1.3.1.1, 1.3.1.2,
mengandungi bacaan Mad 1.2.1.3, 1.3.1.4,
Badal dengan betul. 1.3.1.5, 1.3.1.6 dan
1.3.1.4 Membaca ayat yang 1.3.1.7.
mengandungi bacaan Mad
Iwad dengan betul.
1.3.1.5 Membaca ayat yang
mengandungi bacaan Mad
Tamkin dengan betul.
11
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
1.3.1.6 Membaca ayat yang
mengandungi bacaan Mad
Tabii di awal surah dengan
betul.
1.3.1.7 Membaca ayat yang
mengandungi Mim dan Nun
syaddah dengan betul.
-
2 Hadis 2.1 Memahami pengertian hadis.

2.1.1 Menyatakan pengertian Al Hadis Pengajaran dan


sertas kepentingannya. Pembelajaran (PdP) berjalan
secara kumpulan :
Tahun 2 : (Tiada Bidang
Kefahaman Bagi
Tahun 2.) Aktiviti
PdP Tahun 2
Berasaskan
Pengayaan dan
Pemulihan Bidang
al – Quran untuk
kemahiran 1.1.1.1,
1.1.1.2, 1.1.1.3 dan
1.1.1.4
Tahun 3 : 2.1.1.

12
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
2.2 Membaca,memahami,mengamal
dan menghayati hadis mengasihi
orang yang lebih muda dan
menghormati orang yang lebih
tua.
2.2.1 Membaca hadis dengan betul. Pengajaran dan
Pembelajaran (PdP) berjalan
2.2.2 Menyatakan terjemahan hadis. secara kumpulan :
Tahun 2 : (Tiada Bidang
2.2.3 Menyatakan,mengamal dan Kefahaman Bagi
menghayati adab mengasihi Tahun 2.) Aktiviti
orang yang lebih muda dan PdP Tahun 2
menghormati orang yang lebih Berasaskan
tua. Pengayaan dan
Pemulihan Bidang
2.2.4Menyatakan faedah mengasihi al – Quran untuk
orang yang lebih muda dan kemahiran 1.1.1.1,
menghormati orang yang lebih 1.1.1.2, 1.1.1.3 dan
tua. 1.1.1.4
Tahun 3 : 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.5Menyatakan akibat tidak 2.2.4, 2.2.5 dan
mengasihi orang yang lebih muda 2.2.6.
dantidak menghormati orang
yang lebih tua.

2.2.6Menyatakan pengajaran-
pengajaran daripada hadis
13
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

Bidang 2 dan 2.1 Memahami dan menghayati 3.1 Memahami dan menyakini konsep
Bidang 3 konsep beriman kepada malaikat. beriman kepada kitab Allah.
(Aqidah)
2.1.1 Menyatakan pengertian malaikat. 3.1.1 Menyatakan pengertian kitab Pengajaran dan
Allah. Pembelajaran (PdP) berjalan
2.1.2 Menyatakan hukum secara kelas :
mempercayai wujudnya malaikat. 3.1.2 Menyatakan maksud beriman Tahun 2 : 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
kepada kitab Allah. 2.1.5, 2.1.6 dan
2.1.3 Menyebut sepuluh nama-nama 2.1.7
malaikat yang wajib di ketahui. 3.1.3 Menyatakan hukum beriman Tahun 3 : 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
2.1.4 Menyatakan tugas-tugas sepuluh kepada kitab Allah. 3.1.5, 3.1.6 dan
malaikat yang wajib diketahui. 3.1.4 Membaca dalil nakli beriman 3.1.7
kepada kitab Allah dan
2.1.5 Menyatakan dalil nakli akan menyatakan pengertiannnya. Pengajaran dan
kewujudan malaikat. 3.1.5 Menyatakan nama-nama kitab Pembelajaran (PdP) berjalan
yang wajib diketahui dan rasul secara kumpulan : Tahun 2 :
2.1.6 Menyatakan perbezaaan yang menerimanya. 2.1.4
anatarsifat malaikat dengan sifat 3.1.6 Menyatakan sebab manusia Tahun 3 : 3.1.4
manusia. memerlukan kitab-kitan Allah.
2.1.7 Menerangkan kesan beriman 3.1.7 Menyatakan kelebihan Al Quran
kepada malaikat. berbanding dengan kitab-kitab
Allah yang lain.

14
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

2.2 Memahami dan menghayati 3.2 Memahami dan meyakini konsep


konsep beriman kepada rasul. beriman kepada hari akhirat.

2.2.1 Menyatakan pengertian rasul. 3.2.1 Menyatakan pengertian hari Pengajaran dan
akhirat. Pembelajaran (PdP) berjalan
2.2.2 Menyatakan pengertian nabi. 3.2.2 Menyatakan maksud beriman secara kelas :
kepada hari akhirat. Tahun 2 : 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3,
2.2.3 Menyatakan hukum 3.2.3 Menyatakan hukum beriman 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7
mempercayai perutusan rasul kepada hari akhirat. (i, ii dan iii) dan
2.2.4 menyebut 25 orang rasul yang 3.2.4 Membaca dalil nakli beriman 2.2.8
wajib diketahu. kepada hari akhirat dan Tahun 3 : 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3,
menyatakan pengertiannya. 3.2.5 dan 3.2.6
2.2.5 Menyatakan tugas-tugas rasul. 3.2.5 Menyatakan beberapa nama
2.2.6 Menyebut cara-cara beriman lain hari akhirat. Pengajaran dan
kepada rasul Pembelajaran (PdP) berjalan
2.2.7 Menyebut sifat-sifat rasul: 3.2.6 Menyatakan hikmah secara kumpulan : Tahun 2 :
i. Sifat wajib berlakunya hari akhirat. 2.2.4
ii. Sifat mustahil Tahun 3 : 3.2.4
iii. Sifat harus
2.2.8 Menerangkan kesan beriman
kepada rasul.

15
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

2.3 Memahami sifat-sifat Allah: 3.3 Memahami dan meyakini sifat-


Allah bersifat wujud. sifat
Allah:
- Allah bersifat Baqa'
2.3.1 Menyatakan pengertian Allah Pengajaran dan
bersifat wujud. 3.3.1 Menyatakan pengertian Allah Pembelajaran (PdP) berjalan
bersifat Baqa'. secara kelas :
2.3.2 Menyatakan hukum Tahun 2 : 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3,
mempercayai Allah bersifat 3.3.2 Menyatakan hukum mempercayai 2.3.4 dan 2.3.5
wujud. Allah bersifat Baqa'. Tahun 3 : 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3
dan 3.3.4.
2.3.3 membaca dan menerangkan dalil 3.3.3 Membaca dalil nakli Allah bersifat
nakli Allah bersifat wujud. Baqa' dan menyatakan
pengertiannya.

2.3.4 Menerangkan bukti-bukti 3.3.4 Menyenaraikan faedah beriman


kewujudan Allah. dan akibat tidak beriman dengan
Allah bersifat Baqa'.
2.3.5 Menerangkan kesan
mempercayai kewujudan Allah.

16
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

2.4 Memahami sifat-sifat Allah: 3.4 Memahami dan meyakini sifat-


 Allah bersifat Qidam. sifat
Allah:
- Allah bersifat Mukhalafatuhu
2.4.1 Menyatakan pengertian Allah lilhawadis. Pengajaran dan
bersifat Qidam. 3.4.1 Menyatakan pengertian Allah Pembelajaran (PdP) berjalan
bersifat Mukhalafatuhu secara kelas :
2.4.2 Menyatakan hukum lilhawadis. Tahun 2 : 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3,
mempercayai Allah bersifat 2.4.4 dan 2.4.5
Qidam. 3.4.2 Menyatakan hukum Tahun 3 : 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3
mempercayai Allah bersifat dan 3.4.4.
Mukhalafatuhu lilhawadis.
2.4.3 Membaca dan menerangkan
dalil nakli Allah bersifat Qidam. 3.4.3 Membaca dalil nakli Allah
bersifat Mukhalafatuhu lilhawadis
dan menyatakan pengertiannya.
2.4.4 Menerangkan dalil nakli Allah
bersifat Qidam. 3.4.4 Menyenaraikan faedah beriman
dan akibat tidak beriman dengan
2.4.5 Menerangkan kesan-kesan Allah bersifat Mukhalafatuhu
beriman Allah bersifat Qidam. lilhawadis.

17
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

2.5 Memahami nama-nama Allah: 3.5 Memahami dan meyakini sifat-


- Ar Rahman dan Ar Rahim sifat Allah:
- Allah bersifat Qiamuhu
binafsini.
2.5.1 Menyatakan pengertian nama Pengajaran dan
Allah Ar Rahman dan Ar Rahim 3.5.1 Menyatakan pengertian Allah Pembelajaran (PdP) berjalan
bersifat Qiyamuhu binafsini. secara kelas :
2.5.2 Membaca dan menerangkan Tahun 2 : 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3
dalil nakli tentang nama Allah Ar 3.5.2 Menyatakan hukum dan 2.5.4.
Rahman dan Ar Rahim mempercayai Allah bersifat Tahun 3 : 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3
Qiyamuhu binafsini. dan 3.5.4.
2.5.3 Menyatakan tanda-tanda sifat Ar
Rahman dan Ar Rahim Allah (* 2.5.2 digabungkan dengan
terhadap hambanya. 3.5.3 Membaca dalil nakli Allah 3.5.3)
bersifat Qiyamuhu binafsini dan
2.5.4 Menyatakan bagaimana menyatakan pengertiannya.
membentuk diri untuk menjadi
seorang yang pemurah. 3.5.4 Menyenaraikan faedah beriman
dan akibat tidak beriman dengan
Allah bersifat Qiyamuhu
binafsini.

18
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
2.6 Memahami nama-nama Allah: 3.6 Memahami dan meyakini nama-
- Al Af'wu dan Al Ghafur. nama
Allah:
2.6.1 Menyatakan pengertian nama - Al Ad'lu Pengajaran dan
Allah Al Af'wu dan Al Ghafur. 3.6.1 Menyatakan pengertian Al Ad'lu. Pembelajaran (PdP) berjalan
secara kelas :
2.6.2 Membaca dan menerangkan Tahun 2 : 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3
dalil nakli tentang nama Allah Al 3.6.2 Menyatakan hukum dan 2.6.4.
Af'wu dan Al Ghafur. mempercayai Allah bersifat Al Tahun 3 : 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3,
Ad'lu. 3.5.4 dan 3.6.5.
2.6.3 Menyatakan cara memohon
keampunan kepada Allah. (* 2.6.2 digabungkan dengan
3.6.3 Membaca dalil nakli beriman 3.6.3)
dengan Al Ad’lu dan menyatakan
2.6.4 Menyatakan kesan beriman pengertiannya.
dengan sifat Allah Al Af'wu dan
Al Ghafur . 3.6.4 Menyenaraikan ciri-ciri keadilan
Allah.

3.6.5 Menyatakan kepentingan berlaku


adil.

19
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

2.7 Memahami nama-nama Allah: 3.7 Memahami dan meyakini nama-


- Al Karim. nama
Allah:
- As Syakur
2.7.1 Menyatakan pengertian nama Pengajaran dan
Allah Al Karim. 3.7.1 Menyatakan pengertian Al Ad'lu. Pembelajaran (PdP) berjalan
secara kelas :
2.7.2 Membaca dan menerangkan Tahun 2 : 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3
dalil nakli tentang nama Allah Al 3.7.2 Menyatakan hukum dan 2.7.4.
Karim. mempercayai Allah bersifat Al Tahun 3 : 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3,
Ad'lu. 3.7.4 dan 3.7.5.
2.7.3 Menyatakan bagaimana cara-
cara memuliakan Allah 3.7.3 Membaca dalil nakli beriman (* 2.7.2 digabungkan dengan
dengan Al Ad’lu dan menyatakan 3.7.3)
pengertiannya.
2.7.4 Menyatakan kesan beriman
Allah dengan sifat Al Karim. 3.7.4 Menyenaraikan ciri-ciri keadilan
Allah .

3.7.5 Menyatakan kepentingan berlaku


adil.

20
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

Bidang 3 dan 3.1 Memahami dan menghayati 4.1 Memahami konsep ibadah.
Bidang 4. konsep fardu Ain dan fardu
(Ibadah) Kifayah.
4.1.1 Menyatakan pengertian ibadah. Pengajaran dan
3.1.1 Menyatakan pengertian fardu Ain Pembelajaran (PdP) berjalan
dan fardu Kifayah. secara kelas :
4.1.2 Menyatakan jenis ibadah dan Tahun 2 : 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
3.1.2 Menyebut contoh-contoh fardu contoh-contohnya. 3.1.4 dan 3.1.5
Ain dan fardu Kifayah. Tahun 3 : 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3
4.1.3 Menyenaraikan faedah dan 4.1.4.
3.1.3 Menerangkan perbezaan antara melakukan ibadah dan akibat
fardu Ain dan fardu Kifayah. tidak melakukannya.

4.1.4 Menjadikan amalan harian


3.1.4 Menyatakan faedah melakukan sebagai ibadah.
perkara fardu Ain dan fardu
Kifayah.

3.1.5 Menyatakan akibat tidak


melakukan perkara fardu Ain
dan fardu Kifayah.

21
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

3.2 Memahami dan mengamalkan 4.2 Memahami jenis-jenis hukum:


solat fardu. - Wajib, sunat, makruh, haram
dan harus.

3.2.1 Menyebut pengertian solat 4.2.1 Menyatkan jenis-jenis hukum Pengajaran dan
fardu dan hukumnya. dalam Islam danpengertiannya. Pembelajaran (PdP) berjalan
secara kelas :
3.2.2 Menyatakan nama solat fardu, 4.2.2 Menyebut contoh-contoh Tahun 2 : 3.2.1, 3.2.2 dan
bilangan rakaat dan waktunya. perbuatan wajib, sunat, 3.2.4
makruh, haram dan harus. Tahun 3 :4.2.1 dan 4.2.2.

3.2.3 Membaca dan menerangkan 4.2.3 Menyenaraikan faedah Pengajaran dan


dalil nakli solat fardu dan beramal dengan perintah Allah Pembelajaran (PdP) berjalan
ertinya. dan akibat melakukakn secara kumpulan : Tahun 2 :
larangannya. 3.2.3
Tahun 3 : 4.2.3
3.2.4 Menerangkan faedah
mendirikan solat.

3.3 Memahami dan mengamalkan 4.3 Menghafaz, memahami dan Pengajaran dan
perlakuan dalam solat. mengamalkan bacaan dalam Pembelajaran (PdP) berjalan
solat: Doa qunut. secara kumpulan : Tahun 2 :
3.3.1 Menyatakan perlakuan dalam 4.3.1 Membaca doa qunut serta 3.3.1 dan 3.3.2
solat. memahami terjemahannya. Tahun 3 : 4.3.1 dan 4.3.2

22
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
3.3.2 Melakukan perlakuan dalam 4.3.2 Menghafaz dan mengamalkan
solat dengan betul mengikut doa qunut dengan betul dan fasih
urutannya.

3.4 Membaca dan menghafaz 4.4 Memahami syarat wajib dan


takbiratul syarat
ihram dan lafaz niat solat. sah solat. Pengajaran dan
Pembelajaran (PdP) berjalan
3.4.1 Membaca dan menghafaz 4.4.1 Menyatakan pengertian syarat secara kumpulan : Tahun 2 :
takbiratul ihram dengan betul. wajib dan syarat sah solat. 3.4.1 dan 3.4.2
Tahun 3 : 4.4.1, 4.4.2 dan
3.4.2 Membaca dan menghafaz lafaz 4.4.2 Menyenaraikan dan menjelaskan 4.4.3
niat solat dengan betul. syarat-syarat wajib dan syarat-
syarat sah solat.

4.4.3 Menyatakan hikmah dan faedah


melaksanakan solatserta akibat
meninggalkan solat.
3.5 Membaca dan menghafaz 4.5 Memahami perkara yang Pengajaran dan
bacaan dalam solat. membatalkan solat. Pembelajaran (PdP) berjalan
3.5.1 Membaca dan menghafaz doa 4.5.1 Menyenarai dan menerangkan secara kumpulan :
iftitah dan surah al-Fatihah perkara yang membatalkan Tahun 2 : 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3,
dengan betul. solat. 3.3.4, 3.5.5 dan
3.5.6
Tahun 3 : 4.5.1, 4.5.2 dan
4.5.3

23
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
3.5.2 Membaca dan menghafaz 4.5.2 Menjelaskan tindakan yang perlu
bacaan rukuk, iktidal dan sujud dilakukan jika berlaku perkara
dengan betul. yang membatalkan solat.

3.5.3 Membaca dan menghafaz 4.5.3 Menyatakan dan mengamalkan


bacaan ketika duduk antara dua persediaan yang sempurna
sujud dan salam dengan betul. sebelum mendirikan solat.

3.5.4 Membaca dan menghafaz


bacaan tahiyat awal dengan
betul.

3.5.5 Membaca dan menghafaz


bacaan tahiyat akhir dengan
betul.

3.5.6 Membaca bacaan dalam solat


dengan betul ketika solat
(dilaksanakan secara amali).

Bidang 4 dan 4.1 Memahami danmengambil iktibar 5.1 Memahami dan mengambil
Bidang 5. daripada pekerjaan Nabi iktibar daripada peristiwa di Gua
(Sirah) sebelum dilantik menjadi rasul. Hira'.

4.1.1 Menyatakan pekerjaan Nabi 5.1.1 Menerangkan kedudukan Gua


semasa kecil mengikut Hira'.
peringkat umur:
24
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
i. Menternak kambing
ii. Membantu bapa saudara Pengajaran dan
berniaga Pembelajaran (PdP) berjalan
secara kelas :
4.1.2 Menyatakan faktor-faktor yang 5.1.2 Menyatakan sebab-sebab Nabi Tahun 2 : 4.1.1 (i dan ii),
mendorong Nabi menjalankan Muhammad ke Gua Hira'. 4.1.2, 4.1.3 dan
pekerjaan. 4.1.4.
Tahun 3 : 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
4.1.3 Menyatakan akhlak Nabi dalam 5.1.3 Menceritak peristiwa wahyu 5.1.4 dan 5.1.5
melaksanakan pekerjaan. pertama diturunkan.

4.1.4 Menyatakan iktibar yang boleh 5.1.4 Menceritakan peristiwa yang


diambil daripada cara Nabi berlaku selepas menerima
bekerja. wahyu pertama.

5.1.5 Menyatakan iktibar yang boleh


diambil daripada peristiwa di
Gua Hira'.

4.2 Memahami dan mengambil 5.2 Memahami dan mengambil Pengajaran dan
iktibar daripada perkahwinan iktibar daripada dakwah Pembelajaran (PdP) berjalan
Nabi. Rasulullah SAW. secara kelas :
Tahun 2 : 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,
4.2.1 Menyatakan sejarah 5.2.1 Menerangkan bentuk dakwah 4.2.4 dan 4.2.5
perkahwinan Nabi dengan Rasulullah SAW: Tahun 3 : 5.2.1 (i dan ii),
Khadijah. i. Secara sulit 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4
ii. Secara terang dan 5.2.5
25
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

4.2.2 Menyatakan sifat Nabi sebagai 5.2.2 Menyatakan sebab-sebab


seorang suami. Rasulullah SAW berdakwah
secara sulit dan terang.

4.2.3 Menyatakan nama-nama anak 5.2.3 Menyatakan kesan dakwah


Nabi. Rasulullah SAW secara terang.

5.2.4 Menyenaraikan nama orang yang


4.2.4 Menyatakan beberapa nama mula menerima dakwah
isteri Nabi yang lain selepas Rasulullah SAW secara sulit.
perkahwinan dengan Khadijah.
5.2.5 Menyatakan iktibar daripada
4.2.5 Menyatakan iktibar daripada dakwah Rasulullah SAW secara
perkahwinan Nabi. sulit dan terang.
4.3 Memahami dan mengambil 5.3 Memahami dan mengambil
iktibar daripada peristiwa iktibar daripada peristiwa hijrah Pengajaran dan
berkaitan Hajarul Aswad. ke Habsyah. Pembelajaran (PdP) berjalan
4.3.1 Menyebut pengenalan Hajarul secara kelas :
Aswad. 5.3.1 Menyatakan sebab, tarikh dan Tahun 2 : 4.3.1, 4.3.2 dan
bilangan orang yang berhijrah ke 4.3.3 (i, ii, iii dan iv)
Habsyah kali pertama. Tahun 3 : 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3,
4.3.2 Menyatakan suasana 5.3.4 5.3.5 dan
masyarakat arab ketika 5.3.2 Menyenaraikan beberapa orang 5.3.6
berlakunya perebutan yang berhiijrah ke Habsyah kali
meletakkan Hajarul Aswad. pertama.
26
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
4.3.3 Menyebut nama puak arab yang 5.3.3 Menceritakan kesukaran
berselisih faham tentang perjalanan ke Habsyah.
meletakkan Hajarul Aswad:
i. Bani Quraish 5.3.4 Menyatakan sebab, tarikh dan
ii. Bani Auf bilangan orang yang berhijrah ke
iii. Bani Abdul Dar Hansyah kali ke dua.
iv. Bani Makhzum
5.3.5 Menjelaskan secara ringkas
layanan raja Habsyah terhadap
orang Islam yang berhijrah.

5.3.6 Menyatakan iktibar daripada


peristiwa hijrah ke Habsyah.
4.3.4 Menyatakan sebab-sebab Nabi 5.4 Memahami dan mengambil
dipilih menjadi hakim. iktibar daripada penerimaan
orang Mekah yang berpengaruh Pengajaran dan
4.3.5 Menerangkan cara Rasulullah terhadap dakwah Nabi Pembelajaran (PdP) berjalan
menghakimi perletakan Hajarul Muhammad SAW. secara kelas :
Aswad. Tahun 2 : 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6
5.4.1 Menyatakan peristiwa (i, ii dan iii) dan
4.3.6 Menyebut sifat-sifat Rasulullah menyebabkan orang Mekah 4.3.7
semasa peristiwa yang berpengaruh memeluk Tahun 3 : 5.4.1 (i, ii, dan iii),
pertelingkahan perletakan Islam: 5.4.2 dan 5.4.3
Hajarul Aswad: i. Abu Bakar As Siddiq
i. Adil ii. Umar Al Khatab
ii. Bijaksana iii. Hamzah bin Abdul Mutalib
iii. Sabar
27
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
5.4.2 Menyatakan kesan daripada
4.3.7 Menyebut kelebihan mengucup peristiwa pengislaman orang
Hajarul Aswad. Mekah yang berpengaruh.

5.4.3 Menyatakan iktibar daripada


peristiwa pengislaman orang
Mekah yang berpengaruh.

Bidang 5 dan 5.1 Memahami dan mengamalkan 6.1 Memahami dan mengamalkan
Bidang 6. adab tidur. adab terhadap Al Quran.
(Adab)
5.1.1 Menyatakan adab sebelum tidur. 6.1.1 Menyatakan hukum memuliakan Pengajaran dan
Al Quran. Pembelajaran (PdP) berjalan
secara kelas :
5.1.2 Menyatakan adab selepas 6.1.2 Menyatakan adab-adab Tahun 2 : 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3,
bangun daripada tidur. memuliakan Al Quran. dan 5.1.4
Tahun 3 : 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3
5.1.3 Menyatakan kebaikan beradab 6.1.3 Menyenaraikan faedah beradab dan 6.1.4
sebelum dan selapas tidur. terhadap Al Quran.
Pengajaran dan
5.1.4 Menyatakan akibat tidak 6.1.4 Menyenaraikan akibat tidak Pembelajaran (PdP) berjalan
melakukan adab sebelum dan beradab terhadap Al Quran. secara kumpulan :
selepas tidur. Tahun 2 : Pemulihan dan
6.1.5 Mengamalkan adab-adab Pengayaan
memuliakan Al Quran. Tahun 3 : 6.1.5

28
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
5.2 Memahami dan mengamalkan 6.2 Memahami dan mengamalkan
adab masuk dan masuk keluar adab berpakaian.
rumah.
6.2.1 Menyatakan hukum menutup Pengajaran dan
5.2.1 Menyatakan adab-adab masuk aurat. Pembelajaran (PdP) berjalan
rumah. secara kelas :
6.2.2 Menyatakan adab berpakaian. Tahun 2 : 5.2.1, 5.2.2, dan
5.2.2 Menyatakan adab-adab keluar 5.2.3
rumah. 6.2.3 Menerangkan had aurat lelaki dan Tahun 3 : 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3,
perempuan. 6.2.4 6.2.6.dan
5.2.3 Menyatakan kelebihan beramal 6.2.7.
dengan adab masuk dan keluar 6.2.4 Menjelaskan ciri-ciri berpakaian
rumah. menurut Islam. Pengajaran dan
Pembelajaran (PdP) berjalan
6.2.5 Membaca dan menghafaz doa secara kumpulan :
sebelum berpakaian. Tahun 2 : Pemulihan dan
Pengayaan
6.2.6 Menyenaraikan faedah Tahun 3 : 6.2.5 dan 6.2.8
mengamalkan adab berpakaian.

6.2.7 Menyenaraikan akibat tidak


mengamalkan adab berpakaian.

6.2.8 Mengamalkan adab berpakaian


dalam kehidupan seharian.

29
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

5.3 Memahami dan mengamalkan 6.3 Memahami dan mengamalkan


adab di sekolah. adab bercakap.

5.3.1 Menyatakan adab-adab di 6.3.1 Menyatakan adab bercakap. Pengajaran dan


sekolah. 6.3.2 Menyenaraikan faedah Pembelajaran (PdP) berjalan
5.3.2 Menyatakan kebaikan beradab di mengamalkan adab bercakap. secara kelas :
sekolah. 6.3.3 Menyenaraikan akibat tidak Tahun 2 : 5.3.1, 5.3.2, dan
5.3.3 Menyenaraikan akibat mengamalkan adab bercakap. 5.3.3
mengabaikan adab di sekolah. 6.3.4 Mengamalkan adab bercakap. Tahun 3 : 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3
dan 6.3.4.

5.4 Memahami dan mengamalkan 6.4 Memahami dan mengamalkan


adab di sekolah. adab bercakap.

5.4.1 Menyatakan adab-adab di 6.4.1 Menyatakan adab bercakap. Pengajaran dan


sekolah. 6.4.2 Menyenaraikan faedah Pembelajaran (PdP) berjalan
5.4.2 Menyatakan kebaikan beradab di mengamalkan adab bercakap. secara kelas :
sekolah. 6.4.3 Menyenaraikan akibat tidak Tahun 2 : 5.4.1, 5.4.2, dan
5.4.3 Menyenaraikan akibat mengamalkan adab bercakap. 5.4.3
mengabaikan adab di sekolah. 6.4.4 Mengamalkan adab bercakap. Tahun 3 : 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3
dan 6.4.4.

30
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

6.5 Memahami dan mengamalkan


adab berziarah.

6.5.1 Menyatakan hukum berziarah. Pengajaran dan


6.5.2 Menyatakan adab berziarah. Pembelajaran (PdP) berjalan
6.5.3 Menyenaraikan orang yang lebih secara kelas :
utama diziarahi. Tahun 2 : Aktiviti Pemulihan
6.5.4 Menyatakan perkara yang perlu Dan Pengayaan
dijauhi ketika berziarah. (5.2.2, 5.2.3, 5.3.1,
6.5.5 Menyenaraikan faedah 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2,
mengamalkan adab berziarah. dan 5.4.3)
6.5.6 Menyenaraikan akibat tidak Tahun 3 : 6.5.1, 6.5.2, 6.5.3,
mengamalkan adab berziarah. 6.5.4 6.5.5, 6.5.6
6.5.7 Mengamalkan adab berziarah. dan 6.5.7

31
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan

Bidang 6 dan 6.1 Membaca, membina dan menulis 7.1 Membaca, membina dan menulis
Bidang 7. perkataan yang terdiri daripada perkataan berimbuhan.
(Jawi) suku kata terbuka dan tertutup.

6.1.1 Membaca, membina dan 7.1.1 Membaca, membina dan Pengajaran dan
menulis perkataan yang terdiri menulis perkataan berimbuhan Pembelajaran (PdP) berjalan
daripada suku kata terbuka dan awalan dengan betul. secara kelas :
tertutup dengan betul. Tahun 2 : 6.1.1 (i, ii dan iii)
i. Perkataan dua suku kata. 7.1.2 Membaca, membina dan Tahun 3 : 7.1.1, 7.1.2 dan
ii. Perkataan tiga suku kata. menulis perkataan berimbuhan 7.1.3
iii. Perkataan empat suku akhiran dengan betul.
kata atau lebih.
7.1.3 Membaca,membina dan
menulis perkataan berimbuhan
apitan.

6.2 Membaca, membina dan menulis 7.2 Membaca, membina dan menulis
ayat yang terdiri daripada suku ayat mudah yang mengandungi
kata terbuka dan tertutup. perkataan berimbuhan.

6.2.1 Membaca, membina dan 7.2.1 Membaca, membina dan menulis Pengajaran dan
menulis perkataan yang terdiri ayat mudah yang mengandungi Pembelajaran (PdP) berjalan
daripada suku kata terbuka dan perkataan berimbuhan awalan secara kelas :
32
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
tertutup dengan betul. dengan betul. Tahun 2 : 6.2.1 (i, ii, iii dan
i. Ayat daripada tiga iv)
perkataan. 7.2.2 Membaca, membina dan menulis Tahun 3 : 7.2.1, 7.2.2 dan
ii. Ayat daripada empat ayat mudah yang mengandungi 7.2.3
perkataan. perkataan berimbuhan akhiran
iii. Ayat daripada lima atau dengan betul.
lebih perkataan.
iv. Ayat daripada rangkai 7.2.3 Membaca, membina dan menulis
kata. ayat mudah yang mengandungi
perkataan berimbuhan apitan
dengan betul.

6.3 Mengenal, membaca dan 7.3 Mengenal, membaca dan menulis


menulis perkataan serapan perkataan yang mengandungi Pengajaran dan
Bahasa Arab dan Inggeris. huruf hamzah. Pembelajaran (PdP) berjalan
secara kelas :
6.3.1 Mengenal, membaca dan 7.3.1 Mengenal, membaca dan Tahun 2 : 6.3.1 (i, ii, iii, iv, v,
menulis perkataan serapan menulis perkataan yang vi, vii dan viii)
Bahasa Arab dan Inggeris mengandungi huruf hamzah Tahun 3 : 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3,
dengan betul. mengikut teknik penulisan yang 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6
i. Perkatan Bahasa Arab asal betul. dan 7.3.7
yang dikekalkan ejaannnya.
ii. Perkataan Bahasa arab yang 7.3.2 Kedudukan hamzah 3/4 daripada
dimelayukan. huruf lain.
iii. Ayat yang mengandungi
perkataan serapan Bahasa 7.3.3 Kedudukan hamzah setara
Arab yang dikekalkan. dengan huruf lain.
33
Catatan/
Bidang Tahun 2 Tahun 3
Cadangan Pengabungan
iv. Ayat yang mengandungi
perkataan serapan Bahasa 7.3.4 Kedudukan hamzah berumah.
Arab yang dimelayukan.
v. Perkataan Bahasa Inggeris 7.3.5 Kedudukan hamzah terletak 3/4
yang dieja mengikut daripada huruf lain di awal
sebutan. perkataan khusus mengeja
vi. Perkataan yang dieja nama orang Cina.
mengikut sebutan ejaan
rumi.

7.3.6 Kedudukan hamzah di bawah


vii. Ayat yang mengandungi alif.
perkataan yang dieja
mengikut sebutan. 7.3.7 Kedudukan hamzah di atas alif.

viii. Ayat yang mengandungi


perkataan yang dieja
mengikut sebutan ejaan
rumi.

34
2.2 Pemetaan Kurikulum Mata Pelajaran Sains Tahun 4 dan Tahun 5

Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
3 Al Quran 1.1 Membaca dan menghafaz 1.1 Membaca dan menghafaz Pengajaran dan Pembelajaran
3.1 Tilawah/Hafazan mengamalkan surah. mengamalkan surah. (PdP) berjalan secara kelas
1.1.1 Membaca dan menghafaz 1.1.1 Membaca dan menghafaz dan kumpulan.
mengamalkan surah al mengamalkan surah al
Qariah, al Adiat dan al Qariah, al Adiat dan al
Zalzalah dengan betul dan Zalzalah dengan betul dan
bertajwid. bertajwid.
1.1.1.1 Membaca dan 1.1.1.1 Membaca dan
menghafaz Surah al menghafaz Surah al
Qariah dengan betul dan Bayyinah dengan betul dan
bertajwid. bertajwid.
1.1.1.2 Membaca dan 1.1.1.2 Membaca dan
menghafaz Surah al Adiat menghafaz Surah al Qadr
dengan betul dan dengan betul dan
bertajwid. bertajwid.
1.1.1.3 Membaca dan 1.1.1.3 Membaca dan
menghafaz Surah al menghafaz Surah al al
Zalzalah dengan betul 'Alaq dengan betul dan
dan bertajwid. bertajwid.
1.1.1.4 Mengamalkan bacaan 1.1.1.4 Mengamalkan bacaan
dan hafazan Surah al dan hafazan Surah al
Qariah, al Adiat dan al Bayyinah, al Qadr dan al
Zalzalah dalam solat 'Alaq dalam solat serta
serta kehidupan harian. kehidupan harian.

35
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
3.2 Kefahaman 3.2.1 Memahami, menganalisis 1.2.1 Menganalisis, mengamal Pengajaran dan Pembelajaran
dan meyakini sejarah dan menghayati surah al (PdP) berjalan secara
penurunan al Quran. Maaun kumpulan
3.2.1.1 Menjelaskan peringkat 1.2.1.1 Menerangkan
penurunan al Quran. pengenalan surah al
3.2.1.2 Menjelaskan tempoh Maaun
penurunan al Quran 1.2.1.2 Menghuraikan erti
3.2.1.3 Menganalisis bilangan ayat daripada surah al
surah dan juzuk. Maaun.
3.2.1.4 Mengenal pasti ayat 1.2.1.3 Merumuskan
dan surah pertama. pengajaran surah al
3.2.1.5 Meyakini al Quran Maaun dan
sebagai kalamullah dan menghubungkaitkan
pembacaannya sebagai dengan isu semasa.
amalan harian. 1.2.1.4 Mengamalkan dan
menghayati pengajaran
surah al Maaun
3.2.2 Menganalisis, mengamal 1.2.2 Menganalisis, mengamal Pengajaran dan Pembelajaran
dan menghayati surah al dan menghayati surah al (PdP) berjalan secara kelas
Falak. Maaun. dan kumpulan.
3.2.2.1 Menerangkan surah al 1.2.2.1 Menerangkan
falak pengenalan surah al
3.2.2.2 Menghuraikan erti ayat Maaun
daripada surah al Falak. 1.2.2.2 Menghuraikan erti ayat
3.2.2.3 Merumuskan pengajaran daripada surah al
surah al falak dan Maaun.
menghubungkaitkan 1.2.2.3 Merumuskan
36
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
dengan isu semasa. pengajaran surah al
3.2.2.4 Mengamalkan dan Maaun dan
menghayati pengajaran menghubungkaitkan
surah al Falak dengan isu semasa.
1.2.2.4 Mengamalkan dan
menghayati pengajaran
surah al Maaun

3.2.3 Menganalisis, mengamal


dan menghayati surah al
Ikhlas.
3.2.3.1 Menerangkan
pengenalan surah al
ikhlas
3.2.3.2 Menghuraikan erti ayat
daripada surah al Ikhlas
3.2.3.3 Merumuskan
pengajaran surah al
ikhlas dan
menghubungkaitkan
dengan isu semasa.
3.2.3.4 Mengamalkan dan
menghayati pengajaran
surah al Ikhlas

37
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
1.3 Tajwid 1.3.1 Mengenal pasti dan 1.3.1 Mengenal pasti dan Pengajaran dan Pembelajaran
membaca ayat yang membaca ayat yang (PdP) berjalan secara kelas
mengandungi hukum mad. mengandungi hukum mad, dan kumpulan
1.3.1.1 Mengenal pasti dan mim sakinah, qalqalah dan
membaca potongan tanda waqaf.
ayat yang mengandungi 1.3.1.1 Mengenal pasti dan
hukum mad lin dengan membaca potongan ayat
betul. yang mengandungi hukum
1.3.1.2 Mengenal pasti dan Mad Lazim Harfi dan Mad
membaca potongan Lazim Kalimi dengan
ayat yang mengandungi betul.
hukum Mad Arid 1.3.1.2 Mengenal pasti dan
Lissukum dengan betul. membaca potongan ayat
1.3.1.3 Mengenal pasti dan yang mengandungi hukum
membaca potongan Izhar Shafawi, ikhfaq
ayat yang mengandungi Syafawi dan Idgham
hukum Mad Wajib Mistlain dengan betul.
Muttasil dengan betul. 1.3.1.3 Mengenal pasti dan
1.3.1.4 Mengenal pasti dan membaca potongan ayat
membaca potongan yang mengandungi hukum
ayat yang mengandungi Qalqalah dengan betul.
hukum Mad Jais 1.3.1.4 Mengenal pasti dan
Munfasil dengan betul. membaca potongan ayat
1.3.1.5 Mengenal pasti dan yang mengandungi hukum
membaca potongan tanda waqaf dengan
ayat yang mengandungi betul.
hukum Mad Silah
38
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
Thawilah dengan betul.
1.3.1.6 Mengenal pasti dan
membaca potongan
ayat yang mengandungi
hukum Mad Farad
dengan betul.
2 Hadis 2.1 Membaca, menganalisis dan 2.1 Membaca, menganalisis dan Pengajaran dan Pembelajaran
menghayati hadis menghayati hadis Mentaati (PdP) berjalan secara kelas
Menghormati Tetamu. Pemimpin. dan kumpulan
2.1.1 Membaca hadis dan 2.1.1 Membaca hadis dan
terjemahan. terjemahan.
2.1.2 Menerangkan maksud 2.1.2 Menerangkan maksud
tetamu pemimpin
2.1.3 Meghuraikan kepentingan 2.1.3 Meghuraikan kepentingan
melaksanakan tuntutan melaksanakan tuntutan
hadis. hadis.
2.1.4 Menjelaskan cara 2.1.4 Menjelaskan cara mentaati
memuliakan tetamu. pemimpin.
2.1.5 Menganalisis akibat tidak 2.1.5 Menganalisis akibat tidak
memuliakan tetamu. mentaati pemimpin.
2.1.6 Mengamal dan 2.1.6 Mengamal dan
menghayati tuntutan menghayati tuntutan hadis.
hadis.

39
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
3 Aqidah 3.1 Memahami dan meyakini 3.8 Meyakini dan membuktikan Pengajaran dan Pembelajaran
Konsep beriman kepada konsep asas Allah bersifat (PdP) berjalan secara kelas
Qada' dan Qadar. Iradah dan kumpulan
3.1.1 Menyatakan pengertian 3.8.1 Menerangkan maksud
Qada dan qadar meyakini Allah bersifat
3.1.2 Merumus maksud beriman Iradah.
kepada Qada' dan Qadar. 3.8.2 Menjelaskan dalil naqli
3.1.3 Menerangkan dalil naqli dan aqli Allah bersifat
dan ertinya. Iradah
3.1.4 Menghubung kaitkan 3.8.3 Menghubung kaitkan
kesan beriman kepada kesan menyakini Allah
Qada' dan Qadar dalam bersifat Iradah dalam
kehidupan seharian. kehidupan seharian.
3.1.5 Menganalisis akibat tidaK 3.8.4 Menganalisis akibat tidaK
beriman kepada Qada dan meyakini Allah bersifat
Qadar. Iradah.
3.1.6 Meredhai ketentuan Allah 3.8.5 Membuktikan keyakinan
dan sabar menghadapi diri terhadap Allah bersifat
dugaan. Iradah dengan sentiasa
meredhai ketentuannya .
3.2 Meyakini dan membuktikan 3.9 Meyakini dan membuktikan
Allah bersifat Wahdaniah. konsep asas Allah bersifat
3.2.1 Menerangka pengertian Ilmu.
Wahdaniah. 3.9.1 Menerangkan maksud
3.2.2 Merumus maksud meyakini Allah bersifat
meyakini Allah bersiafat Ilmu.
Wahdaniah. 3.9.2 Menjelaskan dalil naqli dan
40
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
3.2.3 Menerangkan dalil naqli aqli Allah bersifat Ilmu
dan ertinya. 3.9.3 Menghubung kaitkan
3.2.4 Menghubung kaitkan kesan menyakini Allah
kesan meyakini Allah bersifat Ilmu dalam
bersifat Wahdaniah dalam kehidupan harian.
kehidupan seharian. 3.9.4 Menganalisis akibat tidak
3.2.5 Menganalisis akibat tidak meyakini Allah bersifat
menyakini Allah bersifat Ilmu.
Wahdaniah. 3.9.5 Membuktikan keyakinan
3.2.6 Menjauhi perkara Syirik. diri
3.3 Menyakini dan membuktikan 3.10 Meyakini dan Pengajaran dan Pembelajaran
Allah bersifat Qudrat. membuktikan konsep asas (PdP) berjalan secara kelas
3.3.1 Menerangkan pengertian Allah bersifat Hayat. dan kumpulan
Qudrat. 3.10.1 Menerangkan maksud
3.3.2 Merumus maksud meyakini Allah bersifat
meyakini Allah bersiafat Hayat.
Qudrat. 3.10.2 Menjelaskan dalil
3.3.3 Menerangkan dalil naqli naqli dan aqli Allah bersifat
dan ertinya. Hayat.
3.3.4 Menghubung kaitkan 3.10.3 Menghubung kaitkan
kesan meyakini Allah kesan menyakini Allah
bersifat Qudrat dalam bersifat Hayat dalam
kehidupan seharian. kehidupan harian.
3.3.5 Menganalisis akibat tidak 3.10.4 Menganalisis akibat
menyakini Allah bersifat tidak meyakini Allah
Qudrat. bersifat hayat.

41
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
3.3.6 Membuktikan keyakinan 3.10.5 Membuktikan
diri terhadap Allah bersifat keyakinan diri terhadap
Kudrat dengan Allah bersifat Hayat
menghindari sifat Takbur. dengan berusaha
menjalani kehidupan yang
diredhai Allah.
3.4 Memahami dan menyakini 3.11 Memahami, meyakini dan Pengajaran dan Pembelajaran
nama Allah as Salam. mengaplikasi konsep asas (PdP) berjalan secara kelas
3.4.1 Menyatakan pengertian nama Allah al Sabur. dan kumpulan
As Salam 3.11.1 Menyatakan
3.4.2 Menerangkan maksud pengertian al Sabur
meyakini nama Allah as 3.11.2 Menyatakan dalil naqli
Salam. dan ertinya
3.4.3 Menerangkan dalil naqli 3.11.3 Menganalisis kesan
dan ertinya. menyakini nama Allah al
3.4.4 Menghubung kaitkan Sabur boleh
kesan meyakini nama mempengaruhi tindakan
Allah as Salam dalam manusia
kehidupan seharian. 3.11.4 Menganalisis
3.4.5 Menganalisis akibat tidak kelebihan orang yang
menyakini nama Allah as sabar
Salam. 3.11.5 merumuskan maksud
3.4.6 Membuktikan keyakinan menyakini nama Allah al
diri terhadap Allah nama Sabur.
Allah as Salam melalui 3.11.6 Membuktikan
ciptaan Allah keyakinan diri tentang
nama Allah al Sabur
42
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
dengan bersegera

3.5 Memahami dan menyakini 3.12 Memahami dan meyakini Pengajaran dan Pembelajaran
nama Allah al Hadi. konsep asas nama Allah al (PdP) berjalan secara kelas
3.5.1 Menyatakan pengertian Muntakim. dan kumpulan
al Hadi. 3.12.1 Menyatakan
3.5.2 Menerangkan maksud pengertian al Muntakim.
meyakini nama Allah al 3.12.2 Menyatakan dalil naqli
Hadi. dan ertinya
3.5.3 Menerangkan dalil naqli 3.12.3 menganalisis kesan
dan ertinya. menyakini nama Allah al
3.5.4 Mencadangkan ussaha Muntakim boleh
yang boleh dilakukan mempengaruhi tindakan
untuk mendapatkan manusia.
hidayah Allah 3.12.4 Menganalisis
3.5.5 Menganalisis kelebihan kelebihan orang yang
orang yang mendapat bertaubat
hidayah Allah. 3.12.5 Merumuskan maksud
3.5.6 Menganalisis akibat orang menyakini nama Allah al
yang tidak mendapat Muntakim
hidayah Allah. 3.12.6 Membuktikan
3.5.7 Membuktikan keyakinan keyakinan diri tentang
diri terhadap nama Allah al nama Allah al Muntakim
Hadi melalui amalan dengan bersegera
berdoa. bertaubat

43
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
3.6 Memahami dan menyakini 3.13 Memahami dan meyakini Pengajaran dan Pembelajaran
perkara Sam’iyyat: Pahala konsep asas dosa kecil dan (PdP) berjalan secara kelas
dan Dosa dosa besar. dan kumpulan.
3.6.1 Menyatakan pengertian 3.13.1 Menyatakan
pahala dan dosa. pengertian dosa kecil dan 3.6.1 Menyatakan pengertian
3.6.2 Menerangkan syarat2 dosa besar pahala dan dosa.
untuk mendapatkan 3.13.2 Menyatakan dalil naqli 3.6.2 Menerangkan syarat2
pahala. dan ertinya untuk mendapatkan pahala.
3.6.3 Menghuraikan cara 3.13.3 Menjelaskan contoh2 3.6.3 Menghuraikan cara
menjauhi daripada dan balasannya menjauhi daripada melakukan
melakukan dosa. berdasarkan sumber dosa.
3.6.4 Menganalisis faedah hukum syarak. 3.6.4 Menganalisis faedah orang
orang yang mengambil 3.13.4 Menghuraikan cara yang mengambil berat tentang
berat tentang pahala dan menjauhi dosa kecil dan pahala dan dosa.
dosa. dosa besar 3.6.5 Bersegera melakukan
3.6.5 Bersegera melakukan 3.13.5 Menganalisis faedah kebaikan dan meninggalkan
kebaikan dan orang yang menjauhi dosa perkara2 mungkar.
meninggalkan perkara2 kecil dan dosa besar.
mungkar. 3.13.6 Memperbanyakan 3.5.1 Menyatakan pengertian
beristigfar dan bertaubat. dosa kecil dan dosa besar
3.5.2 Menyatakan dalil naqli dan
ertinya
3.5.3 Menjelaskan contoh2 dan
balasannya berdasarkan sumber
hukum syarak.
3.5.4 Menghuraikan cara
menjauhi dosa kecil dan besar
44
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
3.5.5 Menganalisis faedah orang
yang menjauhi dosa kecil dan
dosa besar.
3.5.6 Memperbanyakan
beristigfar dan bertaubat.
4 Ibadah 4.1 Memahami dan mengamalkan 4.1 Memahami dan mengamalkan Pengajaran dan Pembelajaran
cara bersuci daripada najis konsep asas Tayammum. (PdP) berjalan secara
mukaffah, mutawassitah dan 4.1.1 Menyatakan pengertian kumpulan
Mughalazah dengan betul. Tayammum.
4.1.1 Merangkan erti najis. 4.1.2 Menerangkan sebab
4.1.2 Menjelaskan pengertian sebab yang
najis mukaffah, mengharuskan
mutawassitah dan Tayammum.
Mughalazah. 4.1.3 Menjelaskan rukun dan
4.1.3 Menghuraikan cara2 sunat Tayammum.
bersuci daripada najis 4.1.4 Menghuraikan syarat2
najis mukaffah, Tayammum.
mutawassitah dan 4.1.5 Memperbincangkan
mughalazah. perkara2 yang
4.1.4 Mengaplikasikan cara2 membatalkan Tayammum.
bersuci daripada najis 4.1.6 Simulasi cara
najis mukaffah, bertayammum dengan
mutawassitah dan betul.
Mughalazah dengan betul 4.1.7 Melaksanakan
dalam kehidupan Tayammum dengan
seharian. sempurna.

45
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
4.1.5 Istiqamah menjaga
kebersihan dalam
kehidupan seharian.

4.2 Memahami dan mengamalkan 4.2 Memahami dan mengamalkan Pengajaran dan Pembelajaran
konsep asas mandi wajib konsep asas sunat ab'ad dan (PdP) berjalan secara kelas
dengan sempurna. sunat haiaat dalam solat. dan kumpulan
4.2.1 Menyetakan erti mandi 4.2.1 Menyatakan pengertian
wajib. sunat ab'ad dan sunat
4.2.2 Menerangkan dalil naqli haiaat
wajib mandi dan ertinya. 4.2.2 Merumuskan perkara2
4.2.3 Menjelaskan sebab2 perkara sunat ab'ab'ad
mandi wajib. dan sunat haiaat.
4.2.4 Memperbincangkan rukun 4.2.3 Menjelaskan Implikasi
mandi wajib. meninggalkan sunat ab'ad.
4.2.5 Similasi mandi wajib 4.2.4 Melakukan amalan sunat
dengan betul. dalam solat.
4.2.6 Mengenal pasti perkara
yang dilarang ketika
berhadas besar.
4.2.7 Melaksanakan mandi
wajib dengan sempurna.
4.3 Memahami dan mengamalkan 4.3 Memahami dan mengamalkan Pengajaran dan Pembelajaran
konsep asas rukun solat konsep asas azan. (PdP) berjalan secara kelas
dengan sempurna. 4.3.1 Menyatakan pengertian dan kumpulan
4.3.1 Menyatakan erti rukun azam.
solat. 4.3.2 Membaca dan maghafaz
46
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
4.3.2 Memperincikan rukun lafaz azan serta jawabnya.
solat. 4.3.3 Melakukan simulasi
4.3.3 Mengklasifikasi malungkan azan serta
pembahagian rukun solat. jawabnya.
4.3.4 Mengaplikasikan rukun 4.3.4 Menghuraikan fungsi azan
solat dengan betul. 4.3.5 Memperincikan adab
4.3.5 Istiqamah melakukan solat sebelum semasa dan
fardu dengan sempurna. selepas azan.
4.3.6 Mengahayati dan
menghormati azan
4.4 Memahami dan mengamalkan 4.4 Memahami dan mengamalkan Pengajaran dan Pembelajaran
konsep asas tuntutan konsep asas Iqamah (PdP) berjalan secara kelas
menutut aurat dengan 4.4.1 Menyatakan pengertian dan kumpulan
sempurna. Iqamah

4.4.1 Menyatakan pengertian 4.4.2 Membaca dan maghafaz


aurat. lafaz iqamah serta
4.4.2 Menerangkan dalil naqli jawabnya.
dan erti kewajipan 4.4.3 Melakukan simulasi
menutup aurat. melafazkan Iqamah serta
4.4.3 Memperincikan had aurat jawabnya.
dan mengaplikasikan 4.4.4 Menghuraikan adab
dalam kehidupan sebelum semasadan
seharian. selepas iqamah.
4.4.4 Istiqamah menutup aurat 4.4.5 Bersegera menunaikan
dengan sempurna. solat.

47
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
4.5 Memahami dan mengamalkan Pengajaran dan Pembelajaran
konsep asas solat (PdP) berjalan secara
berjemaah. kumpulan
4.5.1 Menyatakan erti solat
berjamaah dan hukumnya.
4.5.2 Menerangkan kelebihan
solat berjemaah.
4.5.3 Mengklasifikasikan lafaz
niat solat berjemaah
sebagai imam dan
Makmum.
4.5.4 Menjelaskan syarat sah
solat berjemaah.
4.5.5 Melakukan simulasi
kedudukan makmum
dalam solat berjemaah.
4.5.6 Menghuraikan pengertian
makmum, muafik dan
makmum masbuk.
4.5.7 Istiqamah melakukan solat
berjemaah.
4.6 Memahami dan mengamalkan Pengajaran dan Pembelajaran
konsep asas solat Jumaat (PdP) berjalan secara
4.6.1 Menyatakan pengertian kumpulan
dan hukum solat Jumaat.
4.6.2 Menerangkan dalil naqli
wajib solat Jumaat dan
48
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
ertinya.
4.6.3 Menjelaskan syarat wajib
solat Jumaat.
4.6.4 Menghuraikan syarat sah
Solat Jumaat.
4.6.5 Mengklasifikasikan lafaz
niat solat Jumaat.
4.6.6 Menganalisis amalan
sunat sebelum solat
Jumaaat.
4.6.7 Mengenal pasti perkara2
yang dilarang ketika
mendengar Khutbah.
4.6.8 Memperincikan hikmah
solat Jumaat.
4.6.9 Istiqamah solat Jumaat
5 Sirah 5.1 Memahami dan mengambil 5.5 Memahami, mengambil Iktibar Pengajaran dan Pembelajaran
I'tibar daripada peristiwa dan mencontohi tindakan (PdP) berjalan secara kelas
penentangan terhadap Rasulullah SAW daripada dan kumpulan
dakwah Rasulullah SAW bagi peristiwa pembentukan
melahirkan rasa kecintaan negara Madinah.
terhadap baginda. 5.5.1 Menyatakan latar belakang
5.1.1 Menjelaskan bentuk Madinah
penentangan terhadap 5.5.2 Menjelaskan peranan
dakwah Rasulullah SAW. masjid Nabawi.
5.1.2 Menganalisis tindakan 5.5.3 Menghuraikan
Rasulullah SAW terhadap persaudaraan Muhajirin
49
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
penentangan dakwahnya. dan Ansar.
5.1.3 Mengaplikasikan akhlak 5.5.4 Memperincikan isi2
Rasulullah SAW dalam piagam madinah.
mengahdapi penentangan 5.5.5 Menganalisis iktibar
terhadapat dakwahnya. daripada peristiwa
Membuktikan kecintaan terhadap pembentukan Negara
Rasulullah SAW melalui tindakan Madinah.
dalam kehidupan seharian. Membuktikan kecintaan terhadap
Rasulullah SAW melalui hubungan
baik sesama manusia.
5.2 Memahami dan mengambil 5.6 Memahami, mengambil Pengajaran dan Pembelajaran
I'tibar daripada peristiwa Iktibar dan mencontohi (PdP) berjalan secara kelas
Israq dan Mikraj kepimpinan Rasulullah SAW
5.2.1 Menjelaskan peristiwa di negara Madinah
Israj dan Mikraj. 5.6.1 Menjelaskan kepimpinan
5.2.2 Menerangkan dalili naqli Rasulullah SAW terhadap
Israj dan Mikraj serta orang Islam.
ertinya. 5.6.2 Menghuraikan kepimpinan
5.2.3 Menganalisis peritiwa Rasulullah terhadap
sebelum Israj dan Mikraj golongan bukan Islam.
5.2.4 Menganalisis peritiwa 5.6.3 Menganalisis Iktibar
semasa Israj dan Mikraj. daripada bentuk
5.2.5 Merumuskan I'tibar kepimpinan Rasullah
daripada peristiwa Israj SAW.
dan Mikraj. 5.6.4 Membuktikan kecintaan
5.2.6 Membuktikkan ketaqwaan terhadap Rsulullah SAW
kepada Allah melalui dengan mencontohi
50
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
tindakan dalam kehidupan kepimpinan Rasulullah
harian SAW dalam kehidupan
harian.

5.3 Memahami dan mengambil Pengajaran dan Pembelajaran


I'tibar daripada peristiwa (PdP) berjalan secara kelas
perjanjian Aqabah Pertama dan kumpulan
dan Kedua bagi melahirkan
rasa kecintaan terhadap
Rasulullah SAW
5.3.1 Menerangkan sebab
tarikh dan bilangan orang
yang terlibat dalam
perjanjian Aqabah yang
pertama.
5.3.2 Menganalisis isi
perjanjian Aqabah yang
pertama.
5.3.3 Menerangkan sebab
tarikh dan bilangan orang
yang terlibat dalam
perjanjian Aqabah yang
kedua
5.3.4 Menganalisis isi
perjanjian Aqabah yang
kedua.

51
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
5.3.5 Merumuskan i'tibar
daripada peristiwa
perjanjian Aqabah
Pertama dan Kedua.
5.3.6 Membuktikan kecintaan
terhadap Rasulullah
SAW melalui kataatan
kepada baginda.
5.4 Memahami dan mengambil Pengajaran dan Pembelajaran
I'tibar daripada peristiwa (PdP) berjalan secara kelas
Hijrah Rasulullah SAW ke dan kumpulan
Madinah bagi melahirkan
rasa kecintaan terhadap
Rasulullah SAW.
5.4.1 Menerangkan pengertian
Hijrah.
5.4.2 Menjelaskan tarikh dan
sebab berlakukan hijrah
Rasullah SAW ke
Madinah.
5.4.3 Menganalisis peritiwa
sebelum dan selepas
hijrah.
5.4.4 Merumuskan Iktibar
daripad peristiwa hijrah.
5.4.5 Melakukan perubahan
hidup yang lebih baik.
52
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
6 Adab 6.1 Memahami dan mengamalkan 6.1 Memahami dan mengamalkan Pengajaran dan Pembelajaran
adab bergaul dalam keluarga konsep asas adab dalam (PdP) berjalan secara kelas
6.1.1 Menerangkan pengertian majlis. dan kumpulan
keluarga. 6.1.1 Menjelaskan adab dalam
6.1.2 Simulasi adab bergaul majlis.
dalam keluarga. 6.1.2 Menghuraikan ciri2 majlis
6.1.3 Menganalisis adab bergaul yang menepati hukum
dalam keluarga. syarak.
6.1.4 Mengalisis akibat 6.1.3 Menganalisis kelebihan
mengabaikan bergaul adab dalam majlis
dalam keluarga. 6.1.4 Menganalis akibat
6.1.5 Mengamalkan adab2 mengabaikan adab dalam
bergaul dengan keluarga majlis.
dalam kehidupan 6.1.5 Mengamalkan adab dalam
seharian. majlis.
6.2 Memahami dan mengamalkan 6.2 Memahami dan mengamalkan Pengajaran dan Pembelajaran
adab berjiran konsep asas adab berjual (PdP) berjalan secara kelas
6.2.1 Menerangkan erti Jiran. beli. dan kumpulan
6.2.2 Simulasi adab berjiran. 6.2.1 Menjelaskan adab dalam
6.2.3 Menganalisis hikmah adab berjual beli.
berjiran. 6.2.2 Menghuraikan ciri2 jual
6.2.4 Menganalisis akibat beli yang menepati hukum
mengabaikan adab syarak
berjiran. 6.2.3 Menganalisis kelebihan
6.2.5 Mengamalkan adab beradab ketika berjual beli.
berjiran dalam kehidupan 6.2.4 Menganalisis akibat
seharian. mengabaikan adab berjual
53
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
beli.
6.2.5 Mengamalkan adab ketika
berjual beli.

6.3 Memahami dan mengamalkan 6.3 Memahami dan mengamalkan Pengajaran dan Pembelajaran
adab di masjid dan surau konsep asas adab beriadah. (PdP) berjalan secara kelas
6.3.1 Simulasi adab di masjid 6.3.1 Menjelaskan adab dalam dan kumpulan
dan surau. beriadah.
6.3.2 Menganalisis kaedah 6.3.2 Menganalisis kelebiah
mengamalkan adab di beriadah.
masjid dan di surau. 6.3.3 Menganalisis akibar
6.3.3 Menganalisis akibat mengabaikan adab
mengabaikan adab di beriadah.
masjid dan surau. 6.3.4 Mengamalkan adab
6.3.4 Membaca dan menghafaz beriadah.
doa masuk dan keluar
masjid.
6.3.5 Mengamalkan adab di
masjid dan surau dalam
kehidupan seharian.
6.4 Memahami dan mengamalkan 6.4 Memahami dan mengamalkan Pengajaran dan Pembelajaran
adab menaiki kenderaan konsep asas adab menzirahi (PdP) berjalan secara kelas
6.4.1 Simulasi adab menaiki jenazah dan kubur. dan kumpulan
kenderaan. 6.4.1 Menjelaskan adab
6.4.2 Membaca dan menghafaz menziarahi jenazah dan
doa menaiki kenderaan. kubur.

54
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
6.4.3 Menjelaskan perkara yang 6.4.2 Menghuraikan hikmah
perlu dielakkan semasa menziarahi jenazah ddan
menaiki kenderaan. kubur.
6.4.4 Menganalisis faedah 6.4.3 Menganalisis larangan
mengamalkan adab ketika menziarahi jenazah
menaiki kenderaan. dan kubur
6.4.5 Menganalisis akibat 6.4.4 Menganalisis akibat
mengabaikan adab mengabaikan adab
menaiki kenderaan. menziarahi jenazah dan
6.4.6 Mengamalkan abad kubur
menaiki kenderaan dalam 6.4.5 Mengamalkan adab
kehidupan harian. menziarahi jenazah dan
kubur
7 Jawi 7.1 Membaca, membina dan 7.1 Membaca membina dan Pengajaran dan Pembelajaran
menulis pelbagai jenis teks menulis pelbagai jenis teks (PdP) berjalan secara
berdasarkan tema dengan berdasarkan tema: kelas dan kumpulan.
betul - amalan hidup sihat
7.1.1 Membaca, membina dan - kebudayaan 7.1.1 Membaca, membina dan
menulis pelbagai jenis teks menulis pelbagai jenis
berdasarkan tema dengan 7.1.1 Membaca teks teks berdasarkan tema
betul: berdasarkan tema dengan betul: (Tahun 4)
- Teknolgi Maya - amalan hidup sihat - Teknolgi Maya
- Bencana Alam - kebudayaan (Internet) - Bencana Alam
- Perayaan - Perayaan
- Sukan 7.1.2 Membina dan menulis teks - Sukan
- Pakaian dan Haiwan berdasarkan tema. - Pakaian dan Haiwan
7.1.2 Membina dan menulis teks - amalan hidup sihat
55
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan
berdasarkan tema. 7.1.3 Membina, menulis dan 7.1.2 Membina dan menulis teks
7.1.3 Membina, menulis dan membaca pelbagai jenis berdasarkan tema.
membaca teks teks berdasarkan tema. 7.1.3 Membina, menulis dan
berdasarkan tema. 7.1.4 Merancang aktiviti membaca teks berdasarkan
7.1.4 Merancang aktiviti penulisan jawi pelbagai tema.
penulisan Jawi pelbagai jenis tema diluar waktu 7.1.4 Merancang aktiviti
jenis tema diluar waktu pengajaran dan penulisan Jawi pelbagai
pengajaran dan pembelajaran. jenis tema diluar waktu
pembelajaran. pengajaran dan
pembelajaran.

7.1.1 Membaca, membina dan


menulis pelbagai jenis
teks berdasarkan tema
dengan betul: (Tahun 5)
- amalan hidup sihat
- Kebudayaan (Internet)
7.1.2 Membina dan menulis teks
berdasarkan tema.
7.1.3 Membina, menulis dan
membaca teks berdasarkan
tema.
7.1.4 Merancang aktiviti
penulisan Jawi pelbagai
jenis tema diluar waktu
pengajaran dan
pembelajaran.
56
Catatan/
Bidang Tahun 4 Tahun 5
Cadangan Pengabungan

7.2. Mengenal dan menulis Khat Pengajaran dan Pembelajaran


Nashakh. (PdP) berjalan secara dan
7.1.5 Mengetahui peralatan kumpulan.
menulis khat.
7.1.6 Mengethui cara mengguna
peralatan khat dengan
betul.
7.1.7 Menulis huruf mengikut
kaedah Khat Nashakh.
7.1.8 Menulis perkataan
mengikut kaedah
Khat Nashakh.
7.1.9 Menulis ayat mudah
mengikut kaedah Khat
Nashakh.

7.1.10 Merancang aktiviti


penulisan tulisan Khat
diluat waktu pengajaran
dan pembelajaran.

57
3.0 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KELAS BERCANTUM
3.1 Pengenalan
Kelas bercantum mempunyai bilangan murid yang kecil dan terdiri daripada murid
daripada tahun persekolahan yang berbeza. Proses pengajaran dan pembelajaran
dalam kelas bercantum perlu mengambil kira keperluan murid yang berbeza
daripada aspek kebolehan, minat dan tahap pemikiran. Sehubungan dengan itu
kaedah pengajaran pelbagai gred digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran
kelas bercantum. Umumnya, pengajaran dan pembelajaran yang biasa dilaksanakan
dalam pengajaran pelbagai gred adalah Pengajaran Kelas, Pengajaran Kumpulan
dan Pengajaran Individu. Strategi pengajaran dan pembelajaran seperti
penggabungjalinan, penyerapan, pemulihan dan pengayaan perlu diubahsuai
berdasarkan keperluan murid yang pelbagai.

Murid dalam kelas bercantum mempunyai unsur-unsur kepelbagaian yang perlu


diambilkira oleh guru ketika merancang proses pengajaran. Unsur-unsur
kepelbagaian mereka adalah seperti berikut:

i. Umur
ii. Kebolehan
iii. Tahap perkembangan
iv. Latar belakang
v. Pengalaman
vi. Motivasi
vii. Minat

3.2 Pengajaran dan Pembelajaran Pelbagai Gred


Pengajaran pelbagai gred digunakan dalam kelas bercantum untuk menghasilkan
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Berikut adalah lima jenis pengajaran
pelbagai gred yang digunakan dalam kelas bercantum:

3.2.1 Pengajaran Secara Kelas


Guru menyampaikan pelajaran kepada semua murid yang berada dalam bilik darjah
kelas bercantum pada masa yang sama. Walau bagaimanapun, pengajaran secara

58
kelas ini hanya sesuai dilaksanakan untuk mata pelajaran seperti Pendidikan
Jasmani, Muzik, Pendidikan Seni dan Moral kerana guru boleh menyampaikan
maklumat am kepada murid.

3.2.2 Pengajaran Mengikut Tahun Persekolahan


Kaedah ini dijalankan dalam situasi guru mengajar murid dalam kumpulan
berasingan mengikut umur tertentu dalam sesuatu waktu. Guru akan mengajar satu
kumpulan murid secara kelas dan dalam waktu yang sama murid daripada tahun
persekolahan yang lain akan membuat kerja secara individu. Kaedah ini disebut
“Kaedah Mengikut Tahun Persekolahan” dengan tujuan membezakannya dengan
kaedah kumpulan kebolehan yang terdapat dalam kelas biasa.

Kaedah ini boleh digunakan apabila terdapat peringkat kebolehan murid mengikut
tahun persekolahan sangat berbeza daripada aspek kemahiran dan pengetahuan di
dalam sesuatu bidang tertentu. Contohnya, bagi mata pelajaran Bahasa Melayu,
kemahiran membaca bagi sebuah kelas bercantum Tahun 2 dan Tahun 3, guru akan
melaksanakan aktiviti bacaan dengan murid Tahun 2 dan kemudian, manakala murid
Tahun 3 diberi buku atau teks untuk pembacaan di ruang pembacaan senyap.
Kemudian guru akan beralih kepada Tahun 3 untuk melaksanakan aktiviti bacaan.
Semasa melaksanakan kaedah ini, guru digalakkan mengadakan aktiviti-aktiviti
kumpulan.

3.2.3 Pengajaran Secara Kumpulan


Kaedah ini bermaksud guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan
menyampaikan pengajarann kepada kumpulan murid tertentu dalam satu-satu masa.
Setelah guru selesai membimbing satu kumpulan, guru akan berpindah dan
membimbing kumpulan yang lain; dan seterusnya bergilir-gilir sehingga merangkumi
semua kumpulan murid.

Terdapat beberapa cara yang sesuai untuk membentuk kumpulan :

(a) Kumpulan Mengikut Kebolehan Yang Sama

Murid yang lebih kurang sama tahap kebolehan diletakkan dalam satu kumpulan .

59
Kumpulan seperti ini sesuai untuk beberapa aktiviti dalam kemahiran asas, aktiviti
pengayaan dan pemulihan.

Kumpulan yang sama kebolehan ini dikenali sebagai kumpulan akademik. Kaedah ini
amat sesuai digunakan untuk mata pelajaran seperti Matematik, Sains dan bahasa.
Guru akan memerhati dan mencatat pencapaian murid dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dan kemudian secara sistematik akan membahagikan murid pada
kumpulan-kumpulan tertentu berdasarkan kebolehan mereka. Guru perlu lebih
menitikberatkan keperluan murid daripada kumpulan yang lemah.

(b) Kumpulan Pelbagai Kebolehan

Murid daripada pelbagai kebolehan dan kecenderungan akan diletakkan dalam satu
kumpulan. Contohnya, ahli kumpulan yang terdiri daripada murid yang pandai
membaca, melukis dan merekacipta. Biasanya kumpulan seperti ini dibentuk untuk
menjalankan satu-satu projek. Oleh itu kumpulan yang mempunyai pelbagai
kebolehan dapat menghasilkan projek yang berjaya. Lembaran kerja pula disediakan
mengikut kebolehan murid.

3.2.4 Pengajaran Individu


Kaedah ini boleh digunakan setelah semua kumpulan murid telah melibatkan diri
dalam aktiviti pembelajaran. Guru mengambil kesempatan untuk membimbing secara
individu. Kaedah individu ini bermaksud pengajaran guru adalah dikhususkan kepada
seseorang murid yang tertentu dengan bahan bantu mengajar atau lembaran kerja
khas untuk murid berkenaan sahaja. Kaedah ini bertujuan untuk mengembangkan
secara optima potensi dan kebolehan murid itu, dan dalam situasi kelas bercantum
dimana bilangan muridnya yang bersaiz kecil, kaedah ini merupakan kaedah paling
efektif.

3.2.5 Pengajaran Sosial


Kumpulan ini berbeza dengan kumpulan yang dibentuk berdasarkan aktiviti dan
kumpulan pelbagai kebolehan kerana kumpulan ini dibentuk berdasarkan kepada
penyesuaian kanak-kanak itu sendiri dimana kanak-kanak diberi peluang memilih
kumpulan-kumpulannya sendiri berdasarkan minat dan kecenderungan murid

60
berkenaan serta dikelilingi oleh rakan-rakan yang disenangi murid itu. Jenis-jenis
aktiviti yang dibuat biasanya termasuklah permainan, pelajaran muzik, drama atau
pelajaran bercorak rekreasi; juga mata pelajaran yang menekankan kemahiran
psikomotor.

3.3 Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21


Pengajaran bermaksud bagaimana seseorang guru menyampaikan pelajaran atau
ilmu pengetahuan kepada murid. Ia merupakan satu proses yang bermula daripada
persediaan untuk mengajar, melakukan pengajaran, menilai kembali apa yang telah
diajar serta melakukan tindakan susulan bagi menyempurnakan proses pengajaran
itu. Pengajaran juga adalah rancangan guru yang sistematik untuk membimbing
pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Pembelajaran ialah proses perubahan
struktur mental yang membina keupayaan tingkah laku yang berbeza. Dari sudut
kognitif, pembelajaran boleh berlaku tanpa perubahan tingkah laku yang segera.
Proses pembelajaran yang berlaku secara berterusan akan membawa perubahan
tingkah laku.

Pelbagai kaedah pengajaran yang telah digunakan oleh guru sejak berkurun
lamanya. Ini dilakukan untuk memastikan supaya murid mendapat pembelajaran
yang berkualiti dan berkesan. Kaedah pengajaran yang sering diperkatakan masa
kini adalah pembelajaran abad 21 seiring dengan arus pembangunan. Kementerian
Pelajaran Malaysia telah melancarkan inisiatif pembelajaran abad 21 secara rintis
pada tahun 2014 dan meluaskan pelaksanaan ke seluruh negara mulai tahun 2015
selaras dengan transformasi pendidikan negara dalam Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (2013-2025). Terdapat perbezaan antara pembelajaran
konvensional dan pembelajaran abad 21 iaitu:

61
Pembelajaran Konvensional Pembelajaran Abad Ke-21
 Dipimpin oleh guru  Berasaskan murid
 Pembelajaran langsung  Pembelajaran koperatif
 Menekankan pengetahuan,  Menekankan kemahiran,
kandungan dan kemahiran proses dan pemikiran aras
asas. tinggi
 Berfokuskan praktikal
 Berfokuskan teori  Menekankan kemahiran
 Menekankan Kurikulum hidup
 Aktiviti Individu  Aktiviti berkumpulan

 Merangkumi dalam bilik  Melibatkan komuniti


darjah  Pentaksiran formatif
 Belajar untuk kehidupan
 Pentaksiran sumatif
 Belajar untuk sekolah

3.3.1 Ciri-Ciri Pembelajaran Abad 21


Pengajaran dan pembelajaran abad 21 turut menekankan 4 ciri iaitu:
(a) Komunikasi (Communication)
(b) Pemikiran kritis (Critical Thinking)
(c) Kolaborasi (Collaboration)
(d) Kreativiti (Creativity)

62
(a) Komunikasi

Murid digalakkan untuk memahami, mengelola dan menghasilkan satu komunikasi


yang efektif dalam pelbagai bentuk sama ada secara lisan atau tulisan. Murid akan
diberi peluang untuk menggunakan kemahiran komunikasi ketika mengutarakan
pendapat mereka sama ada dalam aktiviti berkumpulan atau pun ketika bersama
guru.

(b) Kolaborasi
Murid akan diberi peluang untuk menunjukkan kemampuannya dalam aktiviti
berkumpulan, bakat kepimpinan, memainkan pelbagai peranan, memikul
tanggungjawab, menghormati pendapat orang lain, bertoleransi dan berempati
dengan orang lain.

(c ) Pemikiran kritis dan penyelesaian masalah


Murid dididik untuk berusaha menganalisa, menyelesaikan masalah dan membuat
keputusan.

(d) Kreativiti dan inovasi


Murid digalakkan untuk mencuba menghasilkan sesuatu yang baharu atau membuat
inovasi.

Secara rumusannya, murid kini perlu didedahkan dengan pelbagai situasi yang
menuntut mereka untuk menyelesaikan pelbagai pemasalahan supaya mereka boleh
menjadi modal insan yang kritis, berdaya saing dan mampu berhadapan dengan
cabaran globalisasi. Mereka juga perlu bijak berkomunikasi dan bekerja dengan
orang lain terutama ketika mereka berada di dalam alam pekerjaan. Oleh itu, sistem
pendidikan negara perlu menyediakan murid dengan ilmu dan kemahiran ini
bersesuaian dengan kehendak semasa.

3.3.2 Elemen-Elemen Yang Terkandung Dalam Pembelajaran Abad 21


Berikut adalah gambarajah yang menyenaraikan elemen-elemen yang terkandung
dalam pembelajaran abad 21.

63
Ciri-ciri murid yang diharapkan hasil daripada pembelajaran abad 21 ialah:
 bijak menyoal
 berupaya membuat hubung kait
 yakin berkomunikasi
 mengambil risiko
 ingin tahu
 menjana idea
 fleksibel
 mendengar dan membuat refleksi
 mampu bekerja dengan orang lain
 mampu berfikir sendiri
 menguasai kemahiran literasi
 berani mencuba

3.3.3 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Abad 21.


Strategi kolaboratif dan kooperatif
Strategi koperatif dan kolaboratif memerlukan murid bekerjasama dalam kumpulan bagi
mengatasi sesuatu masalah, memberi maklum balas dan berkomunikasi serta berinteraksi
antara satu sama lain secara beerstuktur.

64
Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai satu set proses yang membantu murid
berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapatkan satu
hasil akhir (end product) yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran.
Pendekatan berstruktur dalam pembelajaran koperatif melibatkan proses mencipta,
menganalisis dan mengaplikasikan struktur dan tidak terikat kepada isi kandungan
pelajaran.

Ciri-ciri pembelajaran koperatif


 Ganjaran kumpulan: ganjaran kumpulan menjadikan murid lebih bermotivasi untuk
melibatkan diri dalam aktiviti berkumpulan
 Tanggungjawab individu: mendorong murid membimbing rakan-rakan sekumpulan
dan semua ahli bertanggungjawab menguasai pelajaran
 Peranan ahli
 Interaksi
 Kemahiran berkumpulan-menguruskan sebarang konflik yang timbul di dalam
kumpulan

Pembelajaran kolaboratif merupakan salah satu strategi yang melibatkan satu kumpulan
murid yang bekerja bersama untuk mencapai hasil pembelajaran secara bersama. Dalam
pembelajaran kolaboratif terdapat tiga cara iaitu kolaboratif guru-murid, kolaboratif murid,
dan kolaboratif melalui ICT. Dalam Pembelajaran Abad 21, pembelajaran kolaboratif
penting kerana ia merupakan satu proses yang mencabar murid berfikir, menyelesaikan
masalah, mepunyai tujuan yang sama untuk mencapai keputusan.

65
Pembelajaran
kolaboratif

Kolaboratif kolaboratif
murid-murid melalui ICT

Berkongsi membuat Perkongsian


pendapat keputusan maklumat

Ciri –ciri pembelajaran kolaboratif


 Perkongsian maklumat antara guru dan murid atau murid dan murid- contoh
maklumat hasil carian internet
 Perkongsian kuasa antara guru dan murid – penurunan kuasa kepada murid
menentukan objektif sesuatu tugasan, menggunakan kreativiti mereka
menyiapkan tugasan, contohnya pengurusan grafik
 Guru sebagai mediator- membantu murid mengaitkan maklumat baru yang
diperolehi dari usaha kolaboratif dengan pengalaman dan pemindahan kepada
situasi baru

Tambahan pula, pembelajaran ini berpotensi memenuhi gaya pembelajaran murid, dan
murid dapat mempelajari kemahiran interpersonal. Selain itu pembelajaran ini menuju
kepada perubahan dan murid bertoleransi sesama sendiri (Watson & Battistich 2006).
Dalam kelas bercantum, kaedah pembelajaran ini boleh digunakan dalam menjalankan
aktiviti kumpulan secara bersama-sama oleh murid. Murid dibahagikan kepada beberapa
kumpulan mengikut kebolehan mereka. Elemen yang perlu di beri perhatian ialah minat,
kebolehan dan umur mereka. Bagi murid yang mempunyai aras yang lebih tinggi, isu yang
lebih kompleks boleh dikemukakan di mana ahli-ahli kumpulan akan berusaha untuk
mencari penyelesaian yang sesuai.

66
Contoh pembelajaran kolaboratif dan kooperatif yang boleh digunakan dalam kelas
bercantum adalah jigsaw, gallery walk, perbincangan kumpulan, projek. Contoh: Jigsaw
Model.

Murid di bahagikan kepada kumpulan. Setiap murid akan belajar satu topik atau kemahiran.
Selepas itu kumpulan itu dibahagikan kepada kumpulan baru supaya setiap kumpulan
mempunyai wakil yang boleh mengajar satu topik atau kemahiran. Kaedah ini sangat efektif
untuk pembentangan isi kandungan . Murid dapat mengajar murid yang lain dan pada masa
yang sama dapat memupuk sifat kepimpinan. Semasa pembelajaran ini berlaku, guru
berpeluang mengajar kumpulan yang lain.

Pembelajaran kontekstual
Pengajaran secara kontekstual ialah proses pengajaran guru yang mengaitkan ilmu yang
dipelajari dengan pengalaman seharian perseorangan, masyarakat dan dunia pekerjaan.
Pembelajaran kontekstual melibatkan murid sepenuhnya dalam proses pembelajaran.
Pembelajaran ini menekankan proses penglibatan murid untuk mencari bahan-bahan yang
mereka belajar dan kaitkan dengan kehidupan sebenarnya. Pengajaran ini melibatkan
perkongsian pemikiran dan pengalaman guru untuk memberi kefahaman kepada murid
kerana proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri melibatkan murid, pengajar dan
bahan pengajaran. Pembelajaran kontekstual ini bukan sekadar mendengar dan mengambil
nota tetapi murid mengalami proses pembelajaran secara langsung, iaitu menghubungkan
isi pelajaran dengan dunia sebenar, proses interaksi antara murid dengan murid yang lain
serta menjadikan situasi pengajaran di dalam kelas sebagai simulasi kepada kehidupan
harian mereka.

Dalam pengajaran, guru memberi pendedahan, penemuan dan penciptaan kepada murid.
Guru dikehendaki melibatkan murid secara aktif dan menemui idea dan fakta. Ini akan
menjadikan murid dapat melibatkan diri secara menyeluruh dalam aktiviti dan
membentangkan hasil kerja mereka.

Contohnya: Pembelajaran eksperiential, pengalaman hidup sebenar, dan pembelajaran


aktiviti. Kaedah yang boleh digunakan ialah simulasi, main peranan, kajian kes dan
“problem based learning”

67
Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM)
Pembelajaran Berasaskan Masalah ialah satu strategi yang berpusatkan murid. Murid
dikehendaki belajar tentang sesuatu mata pelajaran dengan menggunakan pengalaman
untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Murid akan menguasai kemahiran berfikir dan juga
pengetahuan tentang mata pelajaran tersebut. Kaedah ini bermatlamat untuk menolong
murid mengembangkan pengetahuan mereka, menyelesaikan masalah dengan efektif,
pembelajaran kendiri, kemahiran kolaboratif dan meningkatkan motivasi intrinsik.

Dalam kumpulan, murid mengenalpasti apa yang mereka tahu, apa yang perlu mereka
tahu, bagaimana dan cara mengakses informasi baru untuk menyelesaikan masalah. Guru
berperanan sebagai fasilitator dengan memberi sokongan, bimbingan dan memantau
proses pembelajaran.

Masalah

Aplikasikan Apa murid


pengetahuan tidak tahu

Belajar apa
yang tidak tahu

Kitaran Pembelajaran Berasaskan Masalah

Contoh:
1) Murid di beri satu masalah untuk berbincang dalam kumpulan. Di sini murid akan
menggunakan pengetahuan sedia ada mereka.
2) Dalam kumpulan, murid akan mengembangkan teori atau hipotesis untuk
menerangkan masalah. Pada masa ini murid akan mengenal pasti isu
pembelajaran. Fasilitator memberi bimbingan supaya murid dapat membina
pengetahuan semasa menyelesaikan masalah.

68
3) Pembelajaran kendiri akan berlaku dalam proses ini di mana murid terus mencari
isu dalam masalah yang diberi.
4) Murid akan membentuk kumpulan dan membincang dapatan mereka
berdasarkan apa yang mereka pelajari.

Dalam proses pembelajaran, maklumbalas dan refleksi akan berlaku. Murid aktif dalam
membina pengetahuan baru. Kekuatan PBL adalah proses pembelajaran ini membina satu
keyakinan dalam murid berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan persekitaran
mereka, seterusnya menyediakan mereka untuk menghadapi masalah dan cabaran yang
sebenar berlaku dalam dunia.

Pembelajaran Berasaskan Projek (PBP)


Pembelajaran Berasaskan Projek adalah kaedah pengajaran abad 21 yang sangat
komprehensif kerana ia menyokong kesemua kemahiran dalam ciri abad 21. Ia merupakan
satu kaedah pengajaran yang menekankan kajian dalam bentuk projek sebagai cara murid
memeperoleh ilmu. Kaedah ini adalah berpusatkan murid, memerlukan masa untuk
disiapkan, merentasi kurikulum dan melibatkan kemahiran serta kecerdasan pelbagai.
Kaedah ini memerlukan murid untuk berinteraksi dengan isu dan amalan dunia sebenar
selain menekankan pembelajaran kendiri dan amalan penerokaan oleh murid.

Proses pembelajaran menggunakan kaedah ini bermula dengan soalan-soalan berpandu,


pemahaman konsep dan prinsip terus pelajaran. Ini akan memberi peluang kepada murid
untuk memahami sesuatu perkara dengan mendalam. Murid biasanya diberi kebebasan
untuk memilih tema bagi projeknya berdasarkan kepada senarai tema yang disediakan.
Kemudian murid akan mengumpul segala maklumat dan bahan yang berkaitan dengan
projek tersebut. Oleh itu murid perlu menjangkau bidang yang pelbagai dan luas. Dengan
cara ini projek dapat meluaskan skop pemikiran murid dan memberi mereka peluang untuk
memperoleh pengalaman yang lebih luas. Pembelajaran menggunakan kaedah ini
selalunya dicirikan dengan penghasilan satu produk pada akhir pembelajaran. Murid juga
boleh menunjukkan apa yang telah dipelajari dalam bentuk demonstrasi dan persembahan.

Terrdapat persamaaan di antara kaedah Pengajaran Berasaskan Masalah (PBM) dan


Pengajaran Berasaskan Projek (PBP) di mana kedua-duanya menggunakan kaedah inkuiri
yang membentuk soalan dan masalah untuk diselesaikan. Namun begitu terdapat

69
perbezaan di antara keduanya. PBP menilai murid melalui penghasilan produk atau
pembentangan murid terhadap pemasalahan yang dipilih. Manakala PBM melihat kepada
jawapan atau penyelesaian masalah. Dalam PBM guru akan terus memberikan masalah
kepada murid untuk diselesaikan manakala PBP memberi ruang kepada murid untuk
memilih tema atau isu yang ingin mereka selesaikan.

Flipped classroom
Flipped classroom adalah satu strategi pengajaran yang berbeza dengan kaedah tradisional
yang sering guru laksanakan. Flipped classroom menyampaikan isi kandungan pengajaran
di luar bilik darjah contoh melalui talian, penggunaan video, audio, perisian multimedia dan
apa jua jenis bahan yang memanfaatkan murid. Kaedah ini adalah fleksibel dan boleh
diguna dalam pelbagai disiplin dan peringkat pendidikan. Pada peringkat sekolah , kaedah
ini tidak terhad kepada murid biasa. Siegle (2013) telah membuktikan kaedah flipped
classroom sesuai dilaksanakan terhadap murid yang istimewa dan murid yang berbakat.
Bagi murid yang pada tahap rendah kaedah flipped classroom membantu meningkatkan
motivasi dan minat murid seperti pemulihan. Sebaliknya, bagi murid yang mempunyai
kecerdasan tinggi, kaedah flipped classroom bertindak sebagai proses pengayaan.

Dalam pembelajaran menggunakan flipped classroom, guru menyediakan bahan-bahan


bacaan seperti buku, nota, video tape pengajaran dan juga laman web yang berkenaan
dengan topik yang hendak diajar. Sebelum pengajaran topik itu, murid akan membaca atau
mengakses bahan tersebut di rumah. Ia adalah satu persediaan yang rapi dan baik kerana
murid dapat mengakses bahan-bahan pelajaran di rumah mengikut tahap mereka. Sebagai
contoh, murid pada tahap yang rendah boleh melihat bahan-bahan pelajaran beberapa kali
dan murid pada tahap yang tinggi akan lebih bermotivasi untuk mencari lebih maklumat
tentang topik yang berkenaan. Apabila murid menghadiri kelas, guru telah menyediakan
pelbagai aktiviti kumpulan di dalam kelas. Aktiviti kumpulan adalah berkenaan dengan
bahan yang mereka telah baca.

Cadangan ialah guru boleh menyediakan stesen pembelajaran, demonstrasi, aktiviti


makmal, kerja berkumpulan dengan bimbingan.

70
Ciri-ciri flipped classroom
 Pembelajaran aktif: Murid melalui satu proses pembelajaran yang aktif di mana murid
menjalankan aktiviti-aktiviti pembelajaran.
 Pembelajaran arah-kendiri: Murid merujuk kepada bahan pengajaran yang lalu dan
kaitkan dengan pengetahuan yang baru.
 Pelbagai gaya pembelajaran: Flipped classroom dapat memenuhi gaya
pembelajaran murid, iaitu pengajaran dan pembelajaran adalah dalam berbagai
bentuk dan murid melibatkan diri dalam aktiviti.
 Pelbagai “instruction: Murid belajar mengikut tahap kebolehan.
 Interaksi sosial: Interaksi sosial dipertingkatkan melalui aktiviti kolaboratif di dalam
kalangan murid dengan murid dan murid dengan guru. Interaksi dengan guru adalah
lebih bermakna.
 Penyediaan abad 21: Menggunakan teknologi untuk tujuan pendidikan, iaitu
mengembangkan kemahiran teknologi supaya murid dapat menggunakan teknologi
dan sumber untuk menambah pengetahuan mereka.

3.4 Strategi Pelbagai Gred (Multigrade Strategy)


Dalam merancang pengajaran dan pembelajaran kelas bercantum, guru mesti mengenal
murid dari segi aras kebolehan murid, kematangan, umur, dan minat. Guru yang mengajar

71
kepelbagaian aras dalam kelas bercantum harus mengetahui beberapa aspek supaya guru
dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Aspek-aspek tersebut
akan dibincangkan di bawah.

Kumpulan strategik
Bahagikan murid kepada kumpulan pelbagai aras. Dengan pembentukkan kumpulan
pelbagai aras, murid digalakkan bergaul dan berinteraksi dalam tugasan mereka.
Contohnya, guru boleh memberi murid yang beraras rendah aktiviti membaca, beraras
tinggi pula aktiviti menulis dan aktiviti yang lain bersesuaian dengan tahap murid.

Penyediaan sumber/bahan pengajaran dan pembelajaran


Bahan dan sumber pengajaran dan pembelajaran adalah pelbagai jenis dan harus memberi
cabaran kepada pembelajaran murid yang pelbagai aras. Contohnya, lembaran kerja yang
pelbagai jenis untuk digunakan dalam kumpulan pelbagai aras. Lembaran kerja adalah
berbentuk tugasan berkumpulan, tugasan dengan bimbingan guru, tugasan individu dan
tugasan bimbingan rakan sebaya.

Pembelajaran kendiri
Dalam menjalankan aktiviti kumpulan, pada masa yang sama murid juga diberi peluang
untuk membuat pembelajaran kendiri. Pembelajaran kendiri ini akan menolong murid dalam
mencapai objektif pembelajaran.

Meluangkan masa untuk murid berkeperluan khas.


Guru harus memastikan murid yang berkeperluan khas, bermasalah pembelajaran, boleh
mencapai kejayaan seperti murid lain. Memberi tugasan yang khas dan memberi lebih
perhatian individu kepada murid yang berkenaan. Perhatian individu ini bergantung kepada
tahap keperluan murid berkenaan.

Terdapat beberapa strategi pelbagai gred yang boleh digunakan untuk kelas bercantum.
Antaranya adalah seperti apa yang akan dibincangkan di bawah.

3.4.1 Pengajaran Seluruh Kelas


Dalam pengajaran seluruh kelas, guru mengajar semua kumpulan secara kelas.
Untuk strategi ini, guru merancang pengajaran dengan memilih topik yang sesuai

72
untuk semua murid dalam kelas. Dalam strategi ini, guru menyediakan isi
kandungan, hasil pembelajaran dan kaedah penyampaian pengajaran yang sama.
Sokongan rakan sebaya boleh diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu
murid yang yang lebih tua boleh bekerjasama dengan murid yang lebih muda.
Contoh aktiviti pengajaran kelas, guru merancang untuk mengajar nombor 1-10
kepada murid yang beraras rendah. Guru tersebut menerangkan nombor dengan
teknik bercerita kepada semua kumpulan dalan bilik darjah. Semasa becerita guru
melibatkan murid yang beraras lebih tinggi menggunakan chart nombor dan
menunjukkan nombor semasa guru menyebut nombor itu semasa becerita.

3.4.2 Pembelajaran Arah Kendiri


Pembelajaran arah kendiri merujuk kepada pengajaran dan pembelajaran untuk
memenuhi keperluan pembelajaran individu. Murid diberi tanggungjawab bagi
pembelajaran mereka sendiri. Murid juga diberi peluang untuk belajar mengikut
keperluan mereka dan berinisiatif untuk belajar. Dalam kelas bercantum, lebih
daripada dua kumpulan murid akan terlibat aktif dalam proses pengajaran dan
pembelajaran dalam masa serentak. Oleh sebab itu, guru perlu merancang
pembelajaran arah kendiri kepada salah satu kumpulan murid supaya proses
pengajaran dan pembelajaran boleh berjalan lancar. Contohnya, guru memberi
tugasan kepada sekumpulan murid untuk pembelajaran arah kendiri semasa
mengajar murid di kumpulan lain. Selepas tamat mengajar di kumpulan itu, guru
akan membimbing murid yang melaksanakan pembelajaran arah kendiri.

Pembelajaran arah kendiri boleh dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti berikut:


 Memberikan murid tugasan. Contoh; kerja sekolah
 Memberikan murid projek di mana penglibatan semua murid adalah maksimum.
Contoh; projek sejarah.

Kelebihan pembelajaran arah kendiri:


 Murid akan mempunyai autonomi di atas pembelajaran mereka
 Kaedah ini boleh meningkatkan motivasi murid untuk belajar
 Ia boleh meningkatkan komitmen dan rasa tanggungjawab dalam diri murid

73
 Murid belajar untuk menetapkan matlamat pembelajaran dan menilai tahap
pencapaian mereka sendiri
 Murid dididik untuk membuat keputusan mereka sendiri.

Kelemahan

 Murid akan merasa terpinggir dan keliru kerana mereka berasa kurang mendapat
bimbingan daripada guru

3.4.3 Peer Tutoring


Peer tutoring atau bantuan rakan sebaya adalah penting dalan pelaksanaan kelas
bercantum. Bantuan rakan sebaya dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran dalam bilik darjah. Bantuan rakan sebaya diperlukan apabila guru mengajar
satu kumpulan dan pada masa yang sama bantuan rakan sebaya diperlukan untuk
kumpulan yang lain. Murid boleh mendapatkan bantuan dan sokongan daripada rakan-
rakan yang sudah memahami konsep yang diajar oleh guru. Kaedah ini boleh dilaksanakan
menggunakan 3 cara:
 Murid yang lebih tua mengajar murid yang lebih muda (gred yang berlainan)
 Murid yang lebih pandai mengajar murid yang kurang pandai (gred yang sama)
 Dua orang rakan belajar bersama-sama dan saling berbincang untuk memahami
sesuatu tajuk atau topik yang dipelajari.
 Murid yang lemah akademik akan mengajar murid yang pandai tapi dalam subjek
lain yang mereka mahir. Contohnya, Pendidikan Seni

Beberapa panduan yang perlu dipatuhi oleh guru ketika melaksanakan peer tutoring
ialah:

 Guru perlu teliti dan berhati-hati ketika melantik murid yang akan menjadi
pembimbing.
 Guru perlu peka dengan hubungan antara murid yang menjadi pembimbing
dengan murid yang akan dibimbing untuk mengelakkan konflik.
 Guru perlu memberi persediaan kepada murid yang akan menjadi pembimbing.
 Kaedah peer tutoring tidak boleh dilaksanakan terlalu lama

74
 Menasihati murid yang menjadi pembimbing supaya tidak angkuh.
 Memberitahu ibubapa tentang pelaksanaan peer tutoring supaya mereka sedar
apa yang berlaku di dalam bilik darjah.

Kelebihan peer tutoring:


 Memberi ruang dan masa kepada guru untuk menekankan aspek-aspek lain
dalam pengajaran dan pembelajaran kepada kumpulan lain terutama ketika
menyelesaikan masalah.
 Memberi peluang kepada murid yang pandai untuk mengasah bakat sebagai
pemimpin dan pembimbing
 Murid akan lebih memahami konsep dengan mendalam apabila menjadi
pembimbing
 Mampu meningkatkan kematangan dan hubungan interpersonal murid

3.4.4 Pengajaran Kumpulan


Di dalam kelas bercantum yang terdiri daripada pelbagai aras dan kebolehan, murid
boleh dibahagikan kepada beberapa kumpulan ketika pengajaran dan pembelajaran.
Pembahagian murid dalam kumpulan ini bergantung kepada subjek yang diajar.
Terdapat beberapa jenis kumpulan yang boleh dilaksanakan dalam kelas bercantum
iaitu:
 Between class ability
Amalan membahagikan murid kepada kelas-kelas yang berbeza berdasarkan
tahap keupayaan.
 Within class ability
Amalan membahagikan kelas kepada kumpulan-kumpulan pengajaran kecil
 Pembelajaran kooperatif

3.4.5 Kolaboratif dengan Pelbagai Pihak

Pemantapan komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan guru perlu dilakukan


sebagai usaha meningkatkan profesionalisme guru. Konsep komuniti pembelajaran
profesional boleh didefinisikan sebagai aktiviti-aktiviti kolaboratif antara pihak sekolah
dengan pihak di luar komuniti sekolah. Sekolah boleh membawa masuk pihak
berkepentingan dari luar sekolah ke dalam bilik darjah untuk menterjemahkan kurikulum
dan penyampaian kurikulum, dan aktiviti kolaboratif antara pihak berkepentingan dengan
75
pihak sekolah untuk memantapkan penyampaian guru. Antaranya ialah pengajaran
bersama rakan guru (team teaching), tunjuk cara dalam pengajaran (lesson
demonstration), sistem sokongan rakan sekerja (buddy support system), perkongsian pintar
antara komuniti sekolah dengan komuniti di luar sekolah, dan pengajaran secara kolaboratif
(collaborative teaching).

Pihak sekolah juga boleh menjalinkan kerjasama dengan ibubapa murid dalam
melaksanakan kelas bercantum ini. Antara langkah-langkah yang boleh adalah:

 Mengadakan hari terbuka supaya murid boleh berbincang dengan ibubapa dan
guru tentang prestasi akademik mereka
 Mengadakan Khidmat Masyarakat
 Ibubapa turut membantu dalam penyediaan bahan bantu mengajar
 Menganjurkan aktiviti untuk mengutip dana
 Ibubapa turut terlibat dalam penilaian murid dan pemantauan kerja sekolah
 Ibubapa turut menumbang kepakaran untuk mengajar berpasangan dengan guru

76
4. Contoh Ringkasan Pengajaran Harian (RPH)

4.1 Contoh Pengajaran Secara Kelas

BIDANG Aqidah
TAJUK Beriman dengan Rukun Iman
Tahun 2
KELAS
Tahun 3
MASA 60 Minit
Tahun 2
2.2. Memahami dan menghayati konsep beriman kepada rasul.
STANDARD
Tahun 3
KANDUNGAN
3.2. Memahami dan meyakini konsep beriman kepada hari
akhirat

Tahun 2
STANDARD Murid boleh :
PEMBELAJARAN 2.2.1 Menyatakan pengertian rasul.

Tahun 3
Murid boleh:
3.1.1 Menyatakan pengertian hari akhirat.
OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid boleh;

Tahun 2
 Menyatakan pengertian beriman dengan rasul dengan
betul.

Tahun 3
 Menyatakan pengertian beriman dengan hari akhirat
dengan betul.

BBM Video, Papan Putih, Kad Manila, White Board Marker, Lembaran
Kerja
PENILAIAN Soal jawab, sumbangsaran, latihan bertulis.
PENGAJARAN &
PEMBELAJARAN

77
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pengisian
Tahun 2 Tahun 3 Kurikulum /
Catatan
Set Induksi 1. Murid menonton video yang EMK:
(5 minit) menunjukkan nasyid berkaitan Rukun Teknologi
Iman Maklumat dan
Komunikasi
Murid bersoal jawab dengan guru
tentang video yang telah disaksikan.
Guru: Berdasarkan video tadi apakah
yang kamu lihat?
Murid : (Terima semua jawapan)

2. Guru mengaitkan video dengan isi


pelajaran.

Pencetusan 1. Secara berpasangan (seorang murid


Idea Tahun 2 dan seorang murid Tahun 3 )
(15 minit) diminta menyenaraikan sebab beriman
dengan Rukun Iman yang
disenaraikan oleh guru melalui
potongan ayat.

2. Murid tahun 3 akan membantu murid


tahun 2 untuk melakukan aktiviti
dengan betul.

3. Murid membentangkan hasil kerja


mereka.

4. Guru memberi penerangan mengenai


hasil jawapan murid.

Penstrukturan 1. Murid berada di dalam kumpulan yang


Idea sama. Mengelas
(15 minit)
2. Setiap kumpulan diberi potongan ayat
yang menunjukkan pengertian rasul
dan hari akhirat.

3. Murid diminta membuat pemerhatian


dan mencantum menjadi ayat yang
sempurna dengan bantuan guru.

4. Murid diberi penerangan oleh guru


mengenai ciri dan tingkah laku khas
melalui persembahan Power Point.

78
Aplikasi Idea 1. Guru juga perlu menyediakan satu jadual EMK:
(20 minit) kosong di papan putih/papan hitam. Kreativiti

2. Setiap pasangan dipilih secara rawak. Mencirikan

3. Pasangan tersebut diminta mencatat


potongan yang berkaitan pada jadual
yang telah disediakan oleh guru.

4. Murid Tahun 2 daripada pasangan


tersebut diminta mencatat berkaitan
dengan pengertian beriman rasul
manakala murid Tahun 3 daripada
pasangan tersebut akan mencatat
berkaitan pengertian beriman hari akhirat
pada jadual dengan betul dan lengkap

5. Aktiviti tersebut diulang dengan memilih


pasangan yang lain.

6. Pada akhir permainan guru dan murid


akan membincangkan hasil jawapan.

Refleksi Setiap murid menyatakan satu perkara


(5 minit) yang mereka pelajari hari ini.

79
4.2 Contoh Pengajaran Secara Kumpulan

BIDANG Tilawah al-Quran


Tahun 2: Surah Al- Kafirun
TAJUK
Tahun 3: Pengertian Al-Quran
KELAS / MASA 2 Bestari / 3 Bestari (60 minit)

Tahun 2:
1.1.1 Membaca, menghafaz dan mengamal surah
STANDARD Al Kafirun, Surah Al Kausar dan surah Al Maun
KANDUNGAN dan surah Quraish.

Tahun 3:
1.2.1 Memahami Al Quran.
Tahun 2:
1.1.1.5. Membaca dan menghafaz surah Al Kafirun
dengan betul dan bertajwid
STANDARD
PEMBELAJARAN
Tahun 3:
1.2.1.1. Menyatakan pengertian Al Quran dengan
jelas.
Pada akhir pengajaran murid dapat:
OBJEKTIF Tahun 2
1. Membaca potongan ayat daripada surah al-
Kafirun dengan betul dengan bantuan guru.
2. Membaca ayat daripada surah al-Kafirun dengan
betul, fasih dan bertajwid .
Tahun 3
1. Membaca pengertian al-Quran dengan betul.
2. Menyatakan pengertian al-Quran secara bertulis
dengan betul.

BAHAN BANTU
BELAJAR cd al-Quran, papan putih, kad manila, lembaran kerja
Tahun 2
Lisan, lembaran kerja
PENILAIAN Tahun 3
PENGAJARAN DAN
Lisan dan tulisan
PEMBELAJARAN
.

80
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pengisian
Tahun 2 Tahun 3 Kurikulum /
Catatan
Set Induksi Aktiviti Kumpulan Aktiviti Kumpulan
(5 minit) 1. Murid diminta 1. Murid diperdengarkan
menyambung bacaan al-Quran. Memerhati
huruf-huruf tunggal
2. Sesi soal jawab bersama KBKK:
yang membentuk
murid di mana mereka Menjana
surah al-Kafirun.
pernah mendengar bacaan idea
2. Sesi soal jawab tersebut.
bersama murid
apakah nama
surah tersebut.
Langkah 1 Aktiviti Kumpulan Aktiviti Kumpulan
(15 minit)
1. Murid dibekalkan 1. Murid berada di dalam
dengan potongan kumpulan yang sama.
ayat surah Al-
Kafirun. 2. Setiap kumpulan diberi
potongan ayat yang
2. Murid diminta menunjukkan Sikap
membaca mengikut pengertian rasul dan Saintifik Nilai
bacaan guru. hari akhirat. Murni:
Bekerjasama
3. Murid membaca 3. Murid diminta membuat
secara pemerhatian dan
berpasangan mencantum menjadi
ayat yang sempurna
berdasarkan ayat
dengan bantuan guru.
yang diberikan.
4. Murid diberi
4. Guru membimbing penerangan oleh guru
murid membaca mengenai ciri dan
ayat demi ayat. tingkah laku khas
melalui persembahan
Power Point.

Langkah 2 Aktiviti Kumpulan Aktiviti Kumpulan


(20 minit)
1. Murid diberikan 1. Guru juga perlu
potongan ayat dan menyediakan satu
diminta menyusun jadual kosong di papan
mengikut turutan putih/papan hitam.
dengan betul.

81
2. Setiap pasangan dipilih
2. Murid merekod secara rawak.
bacaan mereka
melalui kaset 3. Pasangan tersebut
perakam. diminta mencatat
potongan yang
berkaitan pada jadual
yang telah disediakan
oleh guru.

4. Murid dari pasangan


tersebut diminta
mencatat berkaitan
dengan pengertian
beriman rasul

5. Aktiviti tersebut diulang


dengan memilih
pasangan yang lain.

6. Pada akhir guru dan


murid akan
membincangkan hasil
jawapan.
.

Langkah 3 Aktiviti Individu Aktiviti Individu


(15 minit)
1. Murid 1. Murid melengkapkan
melengkapkan lembaran kerja yang
lembaran kerja disediakan dan
yang disediakan melengkapkan latihan di
dan melengkapkan dalam buku aktiviti.
latihan di dalam
buku aktiviti.
Langkah 4
(5 minit) 1. Murid membaca 1. Murid membuat
ayat yang dipelajari rumusan tentang apa
dengan betul. yang dipelajari dalam
kumpulan sendiri.

82
4.3. Contoh Pengajaran Secara Kelas dan Kumpulan

BIDANG ADAB
Tahun 4 : Abad menaiki kenderaan
TAJUK
Tahun 5 : Adab menziarahi jenazah dan kubur
Tahun 4 Bestari
KELAS
Tahun 5 Bestari
MASA 60 Minit
Tahun 4
6.1. Memahami dan mengamalkan adab menaiki kenderaan
STANDARD
PEMBELAJARAN Tahun 5
6.4. Memahami dan mengamalkan konsep asas adab
menziarahi jenazah dan kubur

Tahun 4
STANDARD Murid boleh :
PEMBELAJARAN
6.4.6 Mengamalkan adab menaiki kenderaan dalam kehidupan
harian.

Tahun 5
Murid boleh:
6.4.5. Mengamalkan adab menziarahi jenazah dan kubur.

OBJEKTIF Pada akhir PdP, murid boleh;

Tahun 4
 Menyatakan 5 faedah mengamalkan adab menaiki
kenderaan dengan betul.

Tahun 5
 Menyatakan 5 faedah mengamalkan adab menziarahi
jenazah dan kubur dengan betul.

BBM Video, carta bergambar, kad manila, kertas mahjong


PENILAIAN Sumbangsaran, Lisan, Laithan.
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

83
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Pengisian
Tahun 4 Tahun 5 Kurikulum /
Catatan
Set Induksi
(10 minit) Murid bersoal jawab berkaitan dengan video Video fokus
berkaitan dengan adab dalam kehidupan. terhadap isu yang
Guru: Berdasarkan tayangan di atas apa yang akan diajar.
kamu boleh nyatakan?.
Murid : (Terima semua jawapan)

TAHUN 4 TAHUN 5
Langkah 1 Murid diminta
(15 minit) membaca teks Murid diminta
berkaitan dengan membaca teks Kemahiran Berfikir
adab menaiki berkaitan dengan
kenderaan yang adab menziarahi
disediakan guru jenazah yang
disediakan guru
Murid diminta
menyatakan apa Murid diminta
adab yang terdapat menyatakan apa
dalam petikan teks adab yang terdapat
dalam petikan teks
Murid menyatakan
sebab perlunya adab Murid menyatakan
tersebut sebab perlunya adab
tersebut

Langkah 2 Murid secara


(15 minit) berpasangan diminta
Murid secara
menyenaraikan kesan
berpasangan diminta
dalam peta minda
menyenaraikan kesan
adab berkaitan.
dalam peta minda
adab berkaitan
.

Langkah 3 Aktiviti Individu . Aktiviti Individu


(15 minit)
Murid menyelesaikan Murid menyelesaikan
dalam Lembaran dalam Lembaran
Aktiviti dengan Aktiviti dengan
menyusun semula menyusun semula
sebuah cerita yang sebuah cerita yang
disediakan oleh guru disediakan oleh guru
secara individu. secara individu
Penutup Setiap murid menyatakan satu perkara yang mereka pelajari hari
(5 minit) ini.

84
RUJUKAN

Abdul Qadir Ahmad, 1980,Turuq ta’alim al-tarbiyah al-Islamiyah, Maktabah an-Nahdhah Al-
Misryyah.

Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, falsafah, pedagogi dan metodologi ( 1997), Shah
Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd

Al-Nu’my, Abdullah Amin. (1994). Kaedah dan teknik pengajaran menurut Ibnu Khaldun
dan al-Qabasi. Terjemahan Mohd Romzi Omar. Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala
Lumpur.

A.W. Little (2006). Education for All and Multigrade Teaching: Challenges and
Opportunities, Netherlands: Springer

Hassan Langgulung, (1991) Asas-asas pendidikan Islam, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa
Pustaka.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2014). Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran


Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Islam Tahun 2- 5. Putrajaya:
Bahagian Pembangunan Kurikulum.

Kementerian Pendidikan Malaysia (2011). Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Kuala


Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Kementerian Pendidikan Malaysia (2015) Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 2– 5

Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah, (2006). Modul Kelas Bercantum,
Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malayisa.

Mohd. Kamal Hassan Dr, (1988), Pendidikan dan pembangunan suatu perspektif
bersepadu. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise

Rashidi Azizan dan Abd.Razak Habib (1995), Pengajaran dalam Bilik Darjah, Kajang :
Masa Enterprise

Rief,S.F., Heimburge, J.A. (2006). How to reach and teach all children in the inclusive
classroom:Practical strategies, lessons and activities. (2nd ed.). Canada:John Wiley
&Sons.

Siegle, D. (2013). Technology: Differentiating Instruction by Flipping the Classroom. Gifted


Child Today, 37 (1), 51–55.

Slavin, R.E. (1987). Ability grouping and student achievement in elementary schools: A
best-evidence synthesis. Review of Educational Research, 57(3), 293–336.

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st Century Skills: Learning for life in our times. San
Francisco: Jossey-Bass.

85
PANEL PENGGUBAL PANDUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
KELAS BERCANTUM

BIL NAMA ORGANISASI


1. Dr. Mohd Nordin Abu Bakar Institut Pendidikan Guru Malaysia
(Penyelaras)

2 Pn Rafidah Ruhani IPGK Ilmu Khas

3. Dr Lee Phaik Gaik IPGK Ilmu Khas

4. Dr. Boon Pong Ying IPGK Bahasa Antarabangsa

5. Pn Haliza Hamzah IPGK Pendidikan Teknik

6. Pn Joy Nesamalar Samuel IPGK Pendidikan Teknik

7. Pn Zaidah Abu Bakar IPGK Perempuan Melayu Melaka

8. Pn Che’ Mah Yusof IPGK Bahasa Antarabangsa

9 Dr Mohd Anuar B. Abdullah IPGK Ipoh

10 Pn Wan Nor Fadzilah Bt Wan Husin Bahagian Pembangunan


Kurikulum
11 En. Mohamad Yusri Bakir IPGK Ipoh

Sektor Pendidikan Islam


12 En. Hasruddin bin Hassan Bahagian Pembangunan
Kurikulum

13 En. Mohd.Asri bin Abdul Rahman IPGK Ilmu Khas

86