Anda di halaman 1dari 17

T.C.

Resmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 - 1920

İdare ve yazı işleri için 16 T E M M U Z 1938


Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat
S A Y I : 3961
Dairesi Müdürlüğüne
CUMARTESİ
müracaat olunur

KANUNLAR
Af Kanunu l e r i n d e n müstefid o l a n şahıslar lüzum görülürse İcra V e k i l l e r i Heyeti

kararı i l e vatandaşlıktan i s k a t e d i l e b i l i r l e r .
Kanun No: 3527 Kabul tarihi: 29/6/1938
M a d d e 6 — 28 m a y ı s 1927 t a r i h v e 1064 s a y ı l ı k a n u n i l g a e d i l m i ş t i r .

M a d d e 1 — İstiklâl m a h k e m e l e r i k a r a r ı i l e m a h k û m e d i l m i ş o l a n l a r Madde 7 B u k a n u n neşri t a r i h i n d e n muteberdir.

affedilmişlerdir. Madde 8 B u k a n u n u n hükümlerini i c r a y a İcra V e k i l l e r i Heyeti


Bu af infaz edilmemiş cezalarla mahkûmiyetleri infaz olunanlar memurdur.
7/7/1938
h a k k ı n d a b ü t ü n h u k u k î v e f e r ' î n e t a y i ç v e tesiratına ş a m i l d i r .

Madde 2 — Lozanda akdolunan 24/7/1923 tarihli umumî af be­


Restti
yanname ve protokolunda mevzuubahis yüz e l l i kişilik listede i s i m l e r i Kanun Düstur Gazete
No. Baslığı Tertib Cild Sahife Sayı
yazılı şahıslar affolunmuşlardır.

Ş u k a d a r k i , b u şahıslara, m e s b u k m e m u r i y e t l e r i n d e n dolayı teka­ Karar


13 Affı Umumî hakkında karar
üd ma^şı tahsis e d i l m e z v e b u şahıslar k a n u n u n m e r ' i y e t e girdiği tarih­ Kanun
135 H a r p t e hususî hizmet ve yararlık İbraz e d e n mahkûminin
t e n i t i b a r e n s e k i z s e n e m ü d d e t l e T ü r k C e z a K a n u n u n u n 20 n c i m a d d e s i l e müddeti mahkûmelerinin affına d a i r k a n u n 94

diğer k a n u n l a r a g ö r e â m m e h i z m e t l e r i n d e n sayılan işlerde kullanılmaz­ T a k l i b i hükümet m a d d e s i n d e n d o l a y ı A n k a r a istiklâl M a h ­


k e m e s i n c e 9 mayıs 1337 t a r i h i n d e mahkûm e d i l e n l e r i n b a -
lar ve bulunamazlar. kıyei müddeti c e z a i y e l e r i n i n affına d a i r k a n u n 145
168 A f f ı umumî hakkında k a n u n 188
ıBu k a n u n u n m e r ' i y e t i n d e n evvel 1064 s a y ı l ı k a n u n u n hükümlerin­ 170 Hıyaneti vatanîye mücrimininden b î r kısmının aflarına dair
kanun 192
den d o ğ a n bütün hukukî netice ve m u a m e l e l e r mahfuzdur. j Tefsir
Hiyaneti vataniye mücrimininden b i r kısmının affına dair
M a d d e 3 — 2 5 e y l ü l 1339 t a r i h v e 347 v e 26 m a y ı s 1926 t a r i h v e kanunun tefsiri
Kanun
854 s a y ı l ı k a n u n l a r a g ö r e teşekkül e t m i ş o l a n H e y e t i M a h s u s a l a r c a hak­ 340 L o z a n S u l h muahedenamesinîn kabulüne dâir olan kanuna
m e r b u t affı umumî beyannamesi 224
larında b i r d a h a Devlet hizmetlerinde istihdam edilmemelerine karar
391 A f f ı Umumî K a n u n u 508
v e r i l e n eşhasın v e 24 m a y ı s 1928 t a r i h v e 1289 s a y ı l ı k a n u n l a  l î k a r a r 445 26 kânunuevvel 1339 t a r i h l i A f f ı U m u m i K a n u n u n u n b i r i n c i
m a d d e s i n e müzeyyel karnın 732
h e y e t i v e 26 t e ş r i n i e v v e l 1933 t a r i h v e 2330 s a y ı l ı k a n u n u n 12 n c i m a d d e s i 487 A f f ı Umumî K a n u n u 842

mucibince D e v l e t Şûrası M ü l k i y e D a i r e s i taraflarından t e d k i k ve tasdik 1441 K a b a h a t l e r i n affı ve bazı cürümlerin ta'ıibat ve cezalarının
t e c i l i hakkında k a n u n 10 1001 1194
edilenler de d a h i l o l m a k üzere verilmiş o l a n k a r a r l a r refedilmiştir. Karar
520 1441 numaralı k a n u n u n t e f s i r i n e m a h a l olmadığına dair 10 1865 1210
Ancak b u suretle haklarındaki k a r a r l a r refedilmiş o l a n l a r b u k a ­ 573 1441 numaralı k a n u n u n 4 üncü m a d d e s i n i n t e f s i r i n e mahal
olmadığına d a i r 11 1657 1511
nunun mer'iyetinden i t i b a r e n i k i sene m ü d d e t l e m a a ş l ı m e m u r olarak Kanun
2330 Af Kanunu 14 1803 2540
istihdam edilemezler.
Tefsir
212 Af Kanununun 3 üncü maddesinin tefsiri 16 691 2981
M a d d e 4 — B i r i n c i ve üçüncü maddeler hükmünden istifade eden­ Kanun
347 M ü c a d e l e i m i l l i y e y e iştirak e t m i y e n ve h u d u d u m i l l i h a r i ­
l e r hakkında H â k i m l e r ve M e m u r i n K a n u n l a r i l e b u n l a r a müzeyyel k a ­
c i n d e k a l a n erkân, ümera ve z a b i t a n ve m e m u r i n ve m e n -
s u b i n i a s k e r i y e hakkında yapılacak m u a m e l e y i ve c i d a l i m i l ­
n u n l a r a v e s a i r hususî k a n u n l a r a g ö r e y a p ı l m ı ş v e y a p ı l a c a k o l a n b ü ­
l i y e iştirak e d e n l e r i n tekaüd müddetlerinin s u r e t i hesabını
natık k a n u n 368
tün inzibatî m u a m e l e l e r e ve a s k e r l i k t e n t a r d v e ihraç cezalarına ve as­
Mücadelei milliyeye iştirak etmiyen memurin hakkında
kerî n i s b e t e l e r i n i n k e s i l m e s i kararlarına affın ve r e f i hükmünün şümulü kanun 2218 398
1289 Alî karar Heyeti hakkında kanun 956 900
yoktur. 1064 L o z a n d a a k d o l u n a n affı umumî b e y a n n a m e ve p r o t o k o l ü n d e
mevzuu bahis 150 kişilik l i s t e d e i s i m l e r i m u h a r r e r eşhasın
M a d d e 5 — i B i r i n c i v e i k i n c i m a d d e l e r d e yazılı a f ve r e f i hüküm­ Türkiye t a b i i y e t i n d e n ıskatı hakkında k a n u n 1426 608
Sayıfa: 10298 ( R e s m î Gazete ) 1 6 T E M M U Z 1938

Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Kararname


Hükümetçe ittihaz olunan kararların 2
tasdikına dair kanun Sayı: 8603

Kanun No: 3528 Kabul tarihi: 29/6/1938 Gümrük tarifesinin (745 a ) n u m a r a s ı n a d a h i l o l u p b a ğ c ı l ı k t a k u l ­


lanılan kükürdün beher yüz k i l o s u n a m e v z u dört l i r a gümrük r e s i m i n i n ,
Etibank tarafından hariçten idhal edilecek üç b i n ton kükürde mün­
M a d d e 1 — 2294 s a y ı l ı k a n u n u n b i r i n c i m a d d e s i l e v e r i l e n salâhi­
hasır olmak kaydile, 0,25 k u r u ş a indirilmesi; İktısad Vekilliğinin
yete i s t i n a d e n :
9 / 4 / 1 9 3 8 t a r i h v e M i l l î k o r u n m a 3 2 / 1 8 1 s a y ı l ı t e k l i f i ü z e r i n e 2294 s a y ı l ı
A) Ankara m e m u r i n k o o p e r a t i f şirketi t a r a f ı n d a n idhal edilecek k a n u n u n b i r i n c i maddesine tevfikan İcra V e k i l l e r i Heyetince 16/4/1938
20 b i n t o n k o k k ö m ü r ü n ü n ; t a r i h i n d e onanmıştır.
B) Genel idhalât rejimi kararnamesine bağlı 111 s a y ı l ı listenin
ilişik cetvelde yazılı pozisyonlarının; Kanun Düstur Cazet
No. Baslığı Tertib Cild Sahife Sayı
C) H a r i ç t e n i d h a l e d i l e c e k 3 b i n t o n k ü k ü r d ü n g ü m r ü k resimleri

hakkında İcra V e k i l l e r i H e y e t i n c e ittihaz e d i l e n 10/1/1938, 26/2/1938 ve
2294 T i c a r e t mukavele,! akdetmiyen devletler ü l k e s i n d e n Türki­
1 6 / 4 / 1 9 3 8 t a r i h l i ilişik 3 kıt'a k a r a r n a m e tasdik edilmiştir. yeye Y a p ı l a c a k Mbalâta memnuiyetler veya tahdid ve t a k -
yidlerin tatbikına dair 1873 n u m a r a l ı k a n u n a m ü z e y y e l kanun 3 14 1516 243
Madde 2 — B u kanun neşri t a r i h i n d e n muteberdir.
M a d d e 3 — B u k a n u n u n hükümlerini i c r a y a İcra V e k i l l e r i Heyeti
memurdur.

7/7/1938
Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri
Kararname hakkında kanun
2
Sayı: 7985 Kanun No: 3529 Kabul tarihi: 29/6/1938

Orman Kanununun tatbiki dolayısile pîyasaya ihtiyacı karşılaya­


cak miktarda o d u n çıkanlamamasından ötürü k o k sarfiyatının yerli
M a d d e 1 — P a s a p o r t K a n u n u h ü k ü m l e r i n e u y g u n b i r ş e k i l d e ge­
f a b r i k a l a r ı n i s t i h s a l k a b i l i y e t i üstüne ç ı k t ı ğ ı v e b u i t i b a r l a k ı ş m e v s i ­
l e n h e r e c n e b i için T ü r k i y e d e i k a m e t v e seyahat T ü r k kanunları i l e t a
minin m a h r u k a t ihtiyacını karşılayabilmek üzere dışarıdan yirmi bin
yin o l u n a n şart v e k a y i d l e r d a i r e s i n d e serbesttir.
t o n k o k k ö m ü r ü i d h a l i n e z a r u r e t hâsıl o l d u ğ u c i h e t l e y e r l i k o k satış
M a d d e 2 — Ecnebiler Türkiyeye geldikleri tarihten itibaren i l k
fiatına nazaran ç o k yüksek b u l u n a n e c n e b i k o k satış f i a t ı n ı n , halkın
t e v a k k u f e t t i k l e r i şehir, k a s a b a v e y a k ö y d e y i r m i d ö r t s a a t z a r f ı n d a b u ­
m a h r u k a t ihtiyacını d a h a ucuz t e m i n edebilecek h a d d e i n d i r i l m e s i için
l u n d u k l a r ı y e r i n p o l i s k a r a k o l u n a ve p o l i s k a r a k o l u b u l u n m ı y o r s a j a n ­
b a h s i g e ç e n y i r m i b i n t o n k o k k ö m ü r ü n ü n , I s t a n b u l d a vasıta üzerinde
d a r m a k a r a k o l u n a bizzat v e y a bilvasıta müracaatla k e n d i l e r i n i n v e be­
t o n u t o p t a n 26,10 l i r a y a s a t ı l a b i l e c e k s u r e t t e g ü m r ü k r e s m i n i n 7,5 l i r a d a n
r a b e r l e r i n d e bulunanların hüviyetlerini isbat etmeğe v e imzalı b i r be­
2 liraya indirilmesi; İktısad V e k i l l i ğ i n i n 5 / 1 / 1 9 3 8 t a r i h v e 54/500 s a ­
yanname vermeğe m e c b u r d u r l a r .
y ı l ı t e z k e r e s i l e y a p ı l a n t e k l i f i ü z e r i n e 2294 s a y ı l ı k a n u n u n v e r d i ğ i salâ­
hiyete i s t i n a d e n İcra V e k i l l e r i H e y e t i n c e 10/1/1938 t a r i h i n d e onanmıştır. B u b e y a n n a m e l e r h i ç b i r h a r ç v e r e s m e tâbi d e ğ i l d i r l e r .
T r a n s i t v i z e s i l e d u r m a d a n g e l i p g e ç e n e c n e b i l e r i n T ü r k i y e Cumhu­
Kararname riyet sınırlarından g i r e r ve çıkarken polise verecekleri kontrol fişleri
2 y u k a r i k i fıkrada yazılı b e y a n n a m e y e r i n e geçer.
Sayı: 8179 M a d d e 3 — Türkiyede o n beş günden f a z l a k a l a c a k o l a n ecnebileı
b u müddet b i t m e d e n salahiyetli emniyet makamlarına bizzat v e y a b i l ­
5 / 7 / 1 9 3 7 t a r i h v e 2/7005 sayılı ( G e n e l idhalât r e j i m i ) kararname­ vasıta i k i n c i m a d d e d e y a z ı l ı b e y a n n a m e d e n b a ş k a b i r b e y a n n a m e v e r e ­
sine bağlı o l a n 111 s a y ı l ı l i s t e n i n 377 A , B , C, ve 378 B , C, D n u ­ rek beşinci m a d d e hükmüne göre i k a m e t tezkeresi a l m a k l a mükelleftir­
maralı pozisyonlarına a i d gümrük resimlerinde ilişik şekildeki gibi ler.
değişiklik yapılması; İktısad Vekilliğinin 1/2/1938 tarih v e 664/4506
A n c a k i k i n c i m a d d e d e yazılı müddet içinde i k a m e t tezkeresi a l m a k
sayılı teklifi ü z e r i n e 2294 s a y ı l ı k a n u n u n v e r d i ğ i salâhiyete istinaden
için müracaat eden e c n e b i l e r i n b u m a d d e hükmüne göre yalnız b i r b e
İcra V e k i l l e r i H e y e t i n c e 26/2/1938 t a r i h i n d e onanmıştır.
y a n n a m e v e r m e l e r i kâfidir.
Madde 4 — Pasaport Kanununa göre memlekete girmesi memnı
LİSTE
olanlar Türkiyede ikamet edemezler.
Tarife No. Yeni resim M a d d e 5 — Ü ç ü n c ü m a d d e y e g ö r e e c n e b i l e r e v e r i l e c e k i k a m e t tez
k e r e l e r i i ç i n T ü r k i y e d e o n altı g ü n d e n i k i a y a k a d a r i k a m e t e d e c e k ec
377 A 1 49,5 n e b i l e r ü ç ve i k i a y d a n b i r . s e n e y e k a d a r i k a m e t e d e c e k l e r b e ş T ü r k l i
A 2 53,50 rası i k a m e t t e z k e r e s i h a r c ı v e r m e k l e m ü k e l l e f t i r l e r .
A 3 57,50
B i r seneden f a z l a ikamet etmek isteyen ecnebilere sekiz l i r a h a n .
377 B 1 54,50
a l ı n a r a k e n ç o k i k i sene i ç i n i k a m e t t e z k e r e s i v e r i l i r . B u m ü d d e t b i t t i k t e r
B 2 57,50
sonra yenisini almak mecburidir.
B 3 6 1 -
A i l e s a h i b i o l a n e c n e b i l e r i n b e r a b e r l e r i n d e k i k a r ı l a r ı v e o n seki>
B 4 6 9 -
yaşını d o l d u r m a m ı ş çocukları k e n d i i k a m e t t e z k e r e l e r i n e k a y d o l u n u .
377 C 1 6 1 -
ve b u n l a r için harç alınmaz. A n c a k b u vaziyette o l a n karı v e ç o c u k l a r
C 2 67
d a n müstakil iş s a h i b i o l a n l a r a y r ı c a i k a m e t t e z k e r e s i a l m a ğ a m e c b u r
C 3 7250
durlar.
C 4 82,50
73,57 50 Madde 6 — Türkiyede i k a m e t l e r i n i t e m d i d etmek isteyen ecnebi
378 B 1
77,62 50 l e r i k a m e t t e z k e r e l e r i n i y e n i l e m e k için b u t e z k e r e l e r d e yazılı müddet
B 2
82,35 l e r i n hitamından itibaren o n beş gün içinde üçüncü m a d d e d e yazılı m a
B 3
93,15 kamlara müracaata m e c b u r d u r l a r . T e z k e r e l e r d e yazılı müddetlerin h i
B 4
98,82 tamından evvel müracaat d a caizdir. B u suretle yeniden verilecek i k a
378 C 1
108,54 met tezkereleri için müracaat e d e n l e r d e n beşinci m a d d e d e yazılı harç
C 2
115,45 l a r t a m o l a r a k alınır. V a z i y e t l e r i n d e d e ğ i ş i k l i k o l m a y a n e c n e b i l e r y e n i
C 3
133,65 den üçüncü m a d d e d e k i b e y a n n a m e y i vermezler.
C 4
378 D 1 112,59 M a d d e 7 — Harcı verilmiş ikamet tezkerelerini k a y b e t t i k l e r i tahak
D 2 121,50 k u k e d e n e c n e b i l e r e asıl t e z k e r e l e r i n i n m u t e b e r o l d u ğ u m ü d d e t e m ü n h a s ı
D 3 136,08 k a l m a k k a y d i l e y e n i d e n v e r i l e c e k i k a m e t tezkerelerinden beşinci m a d d e
D 4 155,52 de yazılı harçların yarısı alınır.
16 T E M M U Z 1938 ( R e s m î Gazete ) Sayıfa: 10299

İkamet teskerelerini kaybedenler hemen yenisini almağa mecbur­ tarih ve numarasını ve yanındakileri bildirmeğe mecburdurlar. H i ç bir
durlar, menfaat mukabilinde olmayan ve müddeti yedi günü geçmiyen hususî
Madde 8 — A ş a ğ ı d a yazılı vaziyette olan ecnebilere bir senelik ika- j müsaferetler bu hükümden müstesnadır.
met tezkereleri harçsız olarak verilir. Madde 17 — Ecnebiler Türkiyede ancak kanunun kendilerini menet­
A) Talebe sıfatile Türk mekteblerinde okuyanlar, j mediği işleri tutabilirler. Türkiyede serbest olarak veya memur, müstah­
dem ve işçi sıfatile çalışacak ecnebiler keyfiyeti üç gün zarfında ikamet
B) Resmî bir makamın tavsiyesile sırf ilmî araştırma ve çalışma-
ettikleri yerin polis veya jandarma karakoluna bizzat veya bilvasıta ha­
larda bulunmak maksadile ikamet edenler, j
ber vermeğe ve ikamet tezkerelerine kaydettirmeğe mecburdurlar.
C) Menşe itibarile Türk ırkından olanlar,
Madde 18 — Yanlarında, evlerinde ve idareleri altında bulunan
D) Münhasıran gazete muhabirliği için gelenler, j
yerlerde her hangi bir ecnebiyi hangi sıfatla olursa olsun çalıştıran hakikî
E) Hükümet, hususî idareler veya belediyeler tarafından istihdam ve hükmî her şahıs o ecnebinin adını ve soy adını, tabiiyet ve mesleğini ve
edilecek mütehassıslar. taşıdığı ikamet tezkeresi tarih ve sayısını ve ikametgâh adresini ve gör­
(Mülteciler ve hususî surette ilmî tedkikler için Türkiyeye gelen düğü işle aldığı maaş veya ücret m i k d a r ı n ı gösterir imzalı bir beyanna­
ecnebilere verilecek ikamet tezkerelerinin tamamen veya kısmen harç- meyi üç g ü n zarfında en yakın polis veya jandarma karakoluna vermeğe
tan istisnasına Hükümet salahiyetlidir.) -mecburdurlar.
Madde 9 — Müşterek pasaportla grup halinde ve seyahat maksa­ Madde 19 — Türkiyede ikamet eden ecnebiler medenî hallerinde
dile Türkiyeye gelen ecnebiler iki ay müddet için ikamet tezkeresi al- J husule gelecek değişiklikleri bir hafta içinde bulundukları mıntaka em­
makla mükellef değildirler. niyet makamlarına imzalı bir beyanname ile haber vermeğe ve keyfiyeti
Bu gibi ecnebiler Türkiyede ilk geceyi geçirdikleri han, otel, mi­ ellerindeki ikamet tezkerelerine kaydettirmeğe mecburdurlar.
safirhane, pansiyon ve hususî evlerde en yakın polis karakollarından j Madde 20 — Ecnebilerin girmekten ve ikametten kanunla men edil-
tedarik edecekleri beheri beş kuruş kıymetli beyannamelerden üç nüs- miş oldukları yerlerden başka memleketin muayyen mıntakalarında mün-
hayı doldurarak 24 saat zarfında bu karakollara bizzat veya bilvasıta I ferid veya toplu bir halde ikamet veya seyahatleri İcra Vekilleri Heyeti
tevdi etmeğe mecburdurlar. Bu beyannamelerden bir nüshası polisçe kararile men edilebilir.
vize edildikten sonra sahihlerine iade edilir ve Türkiye dahilinde iki ay j
Madde 21 — Ecnebiler ellerindeki hüviyet varakalarını ve ikamet
müddetle muteber hüviyet vesikası olarak kullanılır. Bu beyannameler
tezkerelerini veya pasaport ve kontrol fişlerini her istenişte polis veya
ikinci maddede yazılı beyannameler hükmünde olup pula tâbi değildir.
jandarmaya göstermeğe mecburdurlar.
Grup halinde gelen ecnebilerden grup gittikten sonra ayrılarak
Türkiyede kalacak olanlar hakkında bu kanunun ve Pasaport Kanunu- 1 Madde 22 — Dahiliye Vekâleti memlekette kalmasını umumî emni­
nun hükümleri dairesinde muamele yapılır. j yete ve siyasî ve idarî icablara muzır saydığı ecnebileri vereceği muay­
yen müddet zarfında Türkiyeden çıkmağa davet edebilir.
Madde 10 — Konferanslara, beynelmilel sergilere ve kongrelere, j
Verilen müddet zarfında Türkiyeyi terketmeyenler sınır dışı edilir­
bayram ve spor şenliklerine iştirak maksadile Türkiyeye gelecek ecne-
ler.
biler iki ay müddet için ikamet tezkeresi almaktan muaftırlar.
Bunlardan müşterek pasaportla gelenler üçüncü madde hükümlerine Madde 23 — Ecnebi tabiiyetinde bulunan Türk ırkına mensub kim­
tabidirler. selerin sınır dışı edilmeleri İcra Vekilleri Heyeti kararına bağlıdır.
Lüzum halinde Hükümet bu müddeti altı aya kadar temdid edebilir. Tabiiyetiz veya ecnebi Devlet tebaası olan çingenelerin ve Türk
kültürüne bağlı olmayan ecnebi göçebelerin sınır dışı edilmelerine Da­
Madde 11 — Triptik vesikalarile gelen ecnebi seyyahlar iki ay müd- hiliye Vekâleti salahiyetlidir.
detle ikamet tezkeresi almaksızın Türkiyede kalabilirler. Bunlardan iki t
aydan ziyade ikamet edecek olanlar beşinci maddede yazılı harçların 23 üncü madde ile bu maddeye göre sınır dışı edilenler Dahiliye
yarısını ödeyerek ikamet tezkeresi almağa mecburdurlar. \ Vekâletinin hususî müsaadesi alınmadıkça Türkiyeye dönemezler. Bun­
lardan ağır hapis, cezasını müstelzim bir cürümden dolayı Türkiyede
Madde 12 — Türkiyede bulunan ecnebi Devlet elçilik ve konsolos- mahkûm olmuş ve cezası çektirilerek sınır dışı edilmiş olanlar bir
luk resmî memurları ile aileleri efradı ikinci, üçüncü, on dördüncü, on daha Türkiyeye giremezler.
beşinci, on yedinci, on sekizinci ve on dokuzuncu maddeler hükümle-
rinden, mütekabiliyet şartile, müstesnadırlar. j Sınır dışı edilenlerin yol masrafları kendilerine aiddir. Bu masraf­
ları vermekten âciz olanların şevkleri Devletçe temin edilir.
Bunlardan elçilik memurlarına Hariciye Vekâleti, konsolosluk me-
murlarına vilâyetler tarafından birer hüviyet varakası verilir. | Madde 24 — Memleket dışına çıkarılmalarına karar verilip de pa­
saport tedarik edemediğinden veya sair bir sebebden dolayı Türkiyeyi
Elçiliklerin hizmetinde bulunan ecnebilere de mütekabiliyet şartile ve terketmeyenler Dahiliye Vekâletinin göstereceği yerde oturmağa mec­
Hariciye Vekâletinin delâletile Emniyet Umum Müdürlüğünce birer hü­ burdurlar.
viyet varakası verilir ve bunlar üçüncü maddede yazılı ikamet tezkerele­
rini almazlar. Siyasî sebeblerle Türkiyeye sığınan ecnebiler ancak Dahiliye Ve­
kâletince müsaade olunacak yerlerde ikamet edebilirler.
Konsoloslukların, hizmetinde bulunan ecnebilere üçüncü madde
mucibince bir senelik ikamet tezkereleri mütekabiliyet şartile harçsız Madde 25 — Bu kanun mucibince sınır dışı edilmiş olan veya umu­
olarak verilir. mî bükümlere göre Türk vatandaşlığını kaybetmiş bulunan ecnebi ka­
dınlarla sınır dışı edilmesine veya vatandaşlıktan iskatına evlenme mua­
Madde 13 — Ellerindeki ikamet tezkerelerinin müddeti dolmadan
melesinin tekemmülünden evvel karar verilen ecnebi kadınlar 1312 sayılı
tekrar avdet etmek üzere Türkiye haricine giden ecnebilerden ikamet tez­
Türk vatandaşlık kanununun 13 üncü maddesile ecnebi kadınlara bah­
kerelerini mahallî emniyet makamlarına bırakarak üç ay içinde dön­
şedilen haktan istifade edemezler.
müş olanlara ikamet tezkereleri geri verilir.
Madde 26 — Bu kanunun muhtelif maddelerinde yazılı istisnaî mua­
Madde 14 — İkametgâhlarını değiştiren ecnebiler keyfiyeti 24 saat
melelerden istifade eden ecnebiler haklarında o suretle muamele yapıl­
zarfında çıktıkları ve naklettikleri ikametgâhın bulunduğu yerin polis
masını icab ettiren hal ve vaziyetlerinin zail olmasından itibaren on beş
veya jandarma karakoluna bizzat veya bilvasıta haber vermeğe ve kayid-
gün zarfında üçüncü maddeye göre müracaatla beşinci maddedeki hü­
lerini tashih ettirmeğe mecburdurlar.
kümlere göre ikamet tezkeresi almağa mecburdurlar.
Madde 15 — Ecnebiler 24 saatten fazla süren ve aynı şehir içindeki
Madde 27 — Bu kanunda yazılı beyannamelere yanlış malûmat
kazalar müstesna olmak üzere bir kaza mıntakasını aşan seyahatlerinde
yazanlar ve ikinci madde ile dokuzuncu maddenin son fıkrası hükmüne
de hareket ve muvasalat ettikleri yerin polis veya jandarma karakoluna
riayet etmeyen ecnebiler on beş günden altı aya kadar hapis ve yirmi
bizzat veya bilvasıta haber vermek ve tezkerelerine işaret verdirmekle
beş liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar.
mükelleftirler.
Madde 28 — Bu kanunda bahsolunan ikamet tezkereleri ve hüviyet
Madde 16 — İkamet, müsaferet veyahut her hangi diğer bir maksad-
varakaları üzerinde kanuna aykırı her türlü sahtekârlık ve yolsuzluklar
la yanlarına, evlerine ve idareleri altında bulunan yerlere her hangi bir
yapan ve yaptıranlar Türk Ceza Kanununun ikinci, kitabının altıncı ba­
ecnebiyi kabul eden hakikî ve hükmî her şahıs 24 saat zarfında en yakın
bının dördüncü faslında yazılı cezalarla cezalandırılırlar.
polis veya jandarma karakoluna o ecnebinin adını ve soy adını, tabii­
yetini ve mesleğini ve taşımakta olduğu hüviyetine aid vesikanın mahiyet, Madde 29 — Üçüncü, altıncı ve yirmi altıncı maddeler hükümlerine
Sayıfa: 10300 ( Resmî Gazete)
II 16 T E M M U Z 1938

makbul b i r sebebe müstenid olmaksızın riayet etmeyen ecnebilerden Beden terbiyesi kanunu
beşinci maddede yazılı b i r senelik ikamet tezkereleri h a r ç l a r ı i k i m i s l i
olarak a l ı n m a k l a beraber ü ç aya kadar hapis ve beş liradan yüz liraya K a n u n N o : 3530 K a b u l tarihi: 29/6/1938
kadar ağır para cezasile veya bu cezalardan birile cezalandırılırlar.
Madde 30 — 7, 14, 15, 16, 18, 19 ve 26 n c ı maddeler h ü k ü m l e r i n e ve Umumî hükümler
17 n c i maddedeki ihbar mükellefiyetine makbul b i r sebeb olmaksızın
riayet etmeyenler ü ç a y a kadar hafif hapis ve beş liradan yüz liraya Madde 1 — Y u r d d a ş ı n fizik ve moral kabiliyetlerinin ulusal ve
inkılâbcı a m a ç l a r a göre gelişimini sağlayan oyun, jimnastik ve spor
kadar hafif para cezasile veya bunlardan birile cezalandırılırlar.
faaliyetlerini sevk ve idare etmek maksadile Başvekâlete bağlı ve hükmî
Madde 31 — Sınır dışı edildikleri veya Türkiyeyi terke davet olun­ şahsiyeti haiz b i r Beden terbiyesi genel direktörlüğü k u r u l m u ş t u r .
d u k l a r ı halde müsaadesiz gelmeğe mütecasir olan ecnebiler b i r aydan Madde 2 — Genel D i r e k t ö r l ü ğ ü n merkezi (Ankara) d ı r .
altı aya kadar hapis ve y i r m i beş liradan i k i yüz liraya kadar a ğ ı r para Genel d i r e k t ö r l ü k m ü l h a k bütçe i l e idare olunur. Hesap, muame­
cezasile cezalandırılırlar. B u suretle m a h k û m edilenler cezaları çektiril­ lât ve sarfiyatı Muhasebei Umumiye Kanunu h ü k ü m l e r i n e ve Arttıran
dikten sonra sınır dışı edilirler. Eksiltme ve İ h a l e kanunu h ü k ü m l e r i n e t â b i değildir.
Madde 32 — 24 üncü madde mucibince gönderildikleri yerlerden Genel d i r e k t ö r l ü ğ ü n varidat ve masraf h e s a p l a r ı taallûk etti
k a ç a n l a r b i r aydan i k i seneye kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. malî senenin h i t a m ı n d a n itibaren en geç b i r sene içinde Divanı Muha
sebatın tetkikına arzolunur.
Madde 33 — Dahiliye Vekâleti lüzum göreceği hudud ve sahil v i ­
lâyetlerine memleketin u m u m î emniyet ve nizamı noktasından derhal Madde 3 — Genel d i r e k t ö r l ü k a r s ı u l u s a l spor temas ve m ü n a s e
betlerinde merci olan resmî b i r teşekküldür.
ç ı k a r ı l m a l a r ı lâzım gelen ecnebileri istizan etmeden sınır dışı etmek
salâhiyetini verebilir. B u vilâyetler bu madde h ü k ü m l e r i n e göre mua­ Madde 4 — Gençler için k u l ü p l e r e girmek ve b o ş z a m a n l a r ı n d a
beden terbiyesine devam etmek mecburidir. Hangi yaştaki v a t a n d a ş l a r ı n
mele yaptıkları takdirde keyfiyeti mücib sebeblerile birlikte Dahiliye
ne kadar müddetle ve hangi mevsimlerde spor mükellefiyeti altında
Vekâletine bildirmeğe mecburdurlar. b u l u n a c a k l a r ı ve ne gibi devair ve müesseselerde beden hareketlerinin
Madde 34 — B u kanunda yazılı beyanname, hüviyet v a r a k a l a r ı ve tatbiki lâzım geleceği İcra V e k i l l e r i Heyetince tayin olunur.
ikamet tezkerelerinin şekilleri ve muhteviyatı Dahiliye Vekâletince tes-
Merkez teşkilâtı ve merkez istişare heyeti
bit ve bu kanunun tatbik sureti b i r nizamname i l e tayin olunur.
Madde 35 B u kanunda yazılı cezalar sulh mahkemelerince hük- Madde 5 — Beden terbiyesi Genel direktörlüğü merkezde b i r ge­
nel direktör i l e genel sekreterden, federasyonlar heyetlerinden ve teftiş,
molunur.
hesap, sağlık ve (saha ve tesisler) dairelerinden ve (neşriyat ve pro­
Madde 36 — 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanunla bu kanuna ek paganda) ( muhaberat, m u a m e l â t ve a r ş i v ) , (sicil ve lisans) ve (müze
olarak neşredilmiş olan 983 ve 3177 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. ve k ü t ü p h a n e ) şubelerinden teşekkül eder.
2510 sayılı İskân Kanununun h ü k ü m l e r i mahfuzdur. Genel direktörlük l ü z u m u kadar y e r l i ve y a b a n c ı mütehassıs ile
memur ve m ü s t a h d e m k u l l a n ı r .
Muvakkat madde — A ) 1 eylül 1937 tarihinde ikamet tezkeresi al­
Madde 6 — Beden terbiyesi genel direktörü Başvekil tarafından
mak suretile T ü r k i y e d e ikamet m ü d d e t l e r i beş seneyi geçmiş olup sene­
intihab ve Cumhur Reisinin tasdiki i l e tayin olunur.' Genel direktör bu
l i k kazançları i k i yüz kırk liradan az bulunan ecnebilere yeniden veri­ kanunun h ü k ü m l e r i dairesinde kurulan teşekküllerin mercii ve âmiri
lecek ikamet tezkerelerinden mütekabiliyet şartile dörtte b i r nisbetinde olup bu teşekküllerin ç a l ı ş m a l a r ı n d a n mes'uldür.
h a r ç alınır. Genel sekreter i l e daire reisleri, federasyonlar b a ş k a n l a r ı ve şube­
B) B u kanunun mer'iyete girdiği tarihte T ü r k i y e d e ikamet etmekte ler m ü d ü r l e r i genel direktör t a r a f ı n d a n intihab ve Başvekil tarafından
tayin olunurlar. Diğer memurlar ve m ü s t a h d e m l e r d o ğ r u d a n doğruya
olan ecnebiler b i r ay içinde mülkiyetleri altında bulunan gayri menkul­
genel direktör t a r a f ı n d a n intihab ve tayin olunurlar.
leri b i r beyanname i l e emniyet m a k a m l a r ı n a bildirmeğe mecburdurlar.
Madde 7 — B i r veya daha fazla spor nevileri, teknik ve idare ba­
C) B u kanunun neşrinden evvel alınmış olan ve H ü k ü m e t ç e mute­ k ı m ı n d a n birer federasyona b a ğ l a n ı r . F e d e r a s y o n l a r ı n adedi Beden ter­
ber sayılan ikamet tezkerelerinin m ü d d e t l e r i bitinceye kadar değiştiril- biyesi genel direktörünün (istişare heyeti) nin de mütaleasını almak sure­
mesi ve yenileştirilmesi lâzım gelmez. tile y a p a c a ğ ı teklif üzerine Başvekil t a r a f ı n d a n tesbit olunur.
Madde 37 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 8 — Merkez istişare heyeti beden terbiyesi genel direktö­
r ü n ü n reisliği a l t ı n d a memlekette spor b i l g i s i ve ihtisası i l e tanınmış
Madde 38 — B u kanunun h ü k ü m l e r i n i icraya İ c r a V e k i l l e r i Heyeti olanlar a r a s ı n d a n Başvekil t a r a f ı n d a n seçilecek b e ş zat i l e K ü l t ü r , Millî
memurdur. Müdafaa, Dahiliye ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletlerinden i n ­
7/7/1938 tihab olunacak birer mümessilden terekküb eder. Kendilerini alâkalan­
d ı r a n işlerin müzakeresinde i l g i l i diğer Vekâletlerin de birer mümessili
Resmî bulundurulur.
Kanun Düstur Gazete
No. Başlığı Tertib Cild Sahife Sayı Madde 9 — Merkez istişare heyetinin vazifeleri:
Kanunu A ) Genel direktörlükçe h a z ı r l a n a n yıllık-bütçeyi tetkik etmek,
muvakkat
Ecnebilerin memul iki Osmaniyede seyahat ve ikametlerihak B) Genel direktörlükçe h a z ı r l a n a n yıllık çalışma p r o g r a m ı n ı tet­
kında kanun 2 7 484 2114
28 rebiülâhir 1333
kik ve tasdik etmek,
2 mart 1331
1 — Bu kanuna aykırı hareket edenler cezai nakdî ve ha
C) Teşkilâtı ilgilendiren talimatnameleri h a z ı r l a m a k ,
pis cezasile m a h k û m ve teb'id edilirler.
2 — Bu kanuna muhalif hareketten dolayı ikame olunan
D ) F e d e r a s y o n l a r ı n k u r u l m a s ı ve meşgul o l a c a k l a r ı spor şubeleri
dava sulb mahkemelerinde görülür h a k k ı n d a m ü t a l e a beyan etmek,
Kanun
935 Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkındaki *2 mart 1331 E ) Genel direktörlükçe kendisine havale edilen b ü t ü n işler hak­
tarihli kanunu muvakkata muzeyyel kanun 3 8 31 532
kında m ü t a l e a beyan etmektir.
27 teşrinisani 1926
Kanun B ve C bendlerinde yazılı işler h a k k ı n d a merkez istişare heyetinin
983 Ecnebilerin T ü r k i y e d e seyahat ve ikametleri hakkındaki 2
mart 1331 tarihli kanunun 4 ve 9 uncu maddelerini muad- vereceği karar kat'idir. Ancak genel d i r e k t ö r l ü ğ ü n talebi veya görüle­
dil kanun 3 8 2 4 5 5 7 4
cek lüzum üzerine bu kararlar y a Başvekil veya İcra V e k i l l e r i Heyeti
1312 Türk Vatandaşlığı Kanunu 3 9 9 9 4 9 0 4
t a r a f ı n d a n fesih veya tadil olunabilir.
3177 Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkındaki 2 mart 1331
tarihli muvakkat kanuna ek 3 1 8 6 5 2 3 6 1 6

2510 İskân Kanunu 3 1 5 1 1 5 6 2 7 3 3


Vilâyet teşkilâtı
3519 Pasaport Kanunu 3 1 9 3 9 6 0

765 T ü r k Ceza Kanunu 3 7 8 5 0 3 2 0

Tamim Madde 10 — H e r vilâyet b i r beden terbiyesi bölgesidir. V a l i l e r böl­


Ecnebilerin kanunen tâbi oldukları muamelelere aid izah-
name hakkında tamim 3783 sayılı Resmî Gazetededir. gelerin başkanıdır. Beden terbiyesi işleri vilâyetlerde valilerin, kaza-
16 TEMMUZ 1938 (Resmî Gazete) Sayıfa: 10301

larda kaymakamların, nahiyelerde nahiye müdürlerinin, belediye teş­ Köy bütçelerine vilâyet umumî meclisi kararile münasib nisbette
kilâtı olan köylerde belediye reislerinin ve diğer köylerde muhtarların bir spor tahsisatı valiler tarafından koydurulur.
idare ve mes'uliyeti altındadır. Madde 20 — Genel direktörlük bütçesi genel direktörlükçe hazır­
Madde 11 — Bölgelerde beden terbiyesi ve spor işi erile meşgul lanır ve istişare heyetinin tetkikinden geçirildikten sonra Başvekil ta­
olmak üzere valilerin mes'uliyeti altında bölge beden terbiyesi direk­ rafından B. M. Meclisine arzolunur.
törü ile o bölgede tatbik edilmekte olan spar nevilerinin alâkadar fede­ Kulüblerin bütçeleri kendi nizamnamelerine göre tanzim edilir. Bun­
rasyonlarla mütenazır olarak, her biri için valinin seçeceği ve beden ter­ ların gelir ve masrafları ve hesap usulleri genel direktörlüğün teftiş ve
biyesi genel direktörlüğünün tasdik edeceği birer ajandan terekküb eden murakabesine tabidir.
heyetler bulunur.
Madde 21 — Memur ve işçi sayısı beş yüzden fazla olan müesese-
Madde 12 — Lüzum görülecek vilâyetlerde beden terbiyesi işle- ler, fabrikalar, ticaret evleri ve sair kurumlar kendi memur ve işçilerine
rile meşgul olmak üzere birer beden terbiyesi direktörü ve maiyetinde beden terbiyesi yaptırmak için genel direktörlüğün teklifi ve istişare
lüzumu kadar memur bulunur. heyetinin kararı üzerine İcra Vekilleri Heyeti tarafından verilecek ka­
rara göre jimnastik salonu, spor alanı, yüzme huvuzu ve saire gibi tesis­
Kulübler, gruplar
leri yapmağa ve uzman beden terbiyesi öğretmeni veya antrenörü tut­
Madde 13 — Gençlerin beden terbiyesi ve sporu bu kanun ile ku mağa mecburdurlar.
rulacak ve bu kanun hükümlerine intibak ettirilecek olan kulübler ve
Müteferrik hükümler
gruplar vasıtasile yaptırılır.
Mektep ve kışla dışında elli ve daha çok beden terbiyesi mükelle­ Madde 22 — Beden terbiyesi işleri kışlalarda Millî Müdafda Vekâ­
fiyeti çağında yurddaş bulunan köy, kasaba, şehir ve münferid mahaller­ leti, Ceza evlerinde Adliye Vekâleti, Okullarda Maarif Vekâleti ve Maarif
de kulüb, elliden az yerlerde spor grupları kurulur. Vekâletine bağlı olmayan okul ve müesseselerde merbut oldukları
vekâletler tarafından beden terbiyesi genel direktörlügünce tesbit edi­
Beden terbiyesi mükellefiyeti çağında yurddaş sayısı beş yüzden
lecek esaslar dairesinde tanzim ve takib olunur.
fazla olan kasaba ve şehirlerde her kulübe beş yüzden fazla ve iki yüz­
den noksan düşmemek şartile kasaba ve şehir kulüpleri tesis olunabilir. Bu maksadla işbu ilgili vekâletlerde beden terbiyesi işlerile meşgul
olmak üzere birer beden terbiyesi direktörlüğü kurulur.
Bu kulüplerin ve grupların imkân ve lüzumuna göre tesisi ve ku­
lüplerin bu kanun hükümlerine göre, tevhidi, tefriki ve feshi genel di­ Madde 23 — Bulundukları merkezin beden terbiyesi âmirlerinin
rektörlüğün göstereceği lüzum üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar­ vesikalarını taşıyan ve en az beş kişilik bir grub halinde spor hareket­
laştırılır. lerine veya müsabakalarına katılmak üzere seyahat eden sporcular Dev­
let nakil vasıtalarında mer'i tarifeler üzerinden yüzde elli tenzilâtlı
Madde 14 — Halkevleri kendi mensublarına ve arzu edenlere ka­
ücretle seyahat ederler.
palı veya açık salonlarda beden terbiyesi genel direktörlüğü ile müş­
terek olarak tertib edilecek programlara göre jimnastik, iskrim, güreş, j Madde 24 — Beden terbiyesi genel direktörlüğünün bütçesi mü-
yürüyüş, salon oyunları ve millî rakıslar gibi beden terbiyesi hareket- t said olduğu zaman gerek beden terbiyesi genel direktörlüğü teşkilâtımı
leri yaptırılabilir. ve gerek orduya ve Maarif Vekâletine lüzumu olan yüksek vasıflı be­
den terbiyesi ve spor öğretmenleri ile antrenör ve monitörler yetiştir­
Vilâyetler istişare heyetleri mek ve beden terbiyesi ve sporun sıhhî ve teknik kavaidini tesbit ve
Madde 15 — Vilâyet istişare heyeti valilerin riyasetinde bölge be sporcuların sıhhî kontrolleri işini tanzim etmek üzere Ankarada bir
den terbiyesi direktörü, kültür direktörü, mahallî askerî kumandanı ve­ (Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü) kurulacaktır.
ya vekil edeceği zat, sıhhat müdürü, umumî meclisçe her yıl içinde seçile­ Madde 25 — Hususî teşebbüslerle beden terbiyesi ve spor talim
cek bir daimî encümen azası, belediye reisi ve merkezdeki lise veya leri yapmak maksadile açılacak mekteb, salon ve enstitüler genel direk­
orta okul beden terbiyesi Öğretmeni ve vilâyet merkezinde sporda bil- | törlüğün müsaadesine ve Devlet kontrolüne tabidir.
gisi ve ihtisası ile tanınmış vali tarafından seçilecek 2 : 4 zattan terekküp Bunların, genel direktörlüğe bağlı teşekküllere kanun ve nizamların
eder. verdiği hak ve muafiyetten istifade edebilmeleri için bu kanun ve ni­
Madde 16 — Kaza istişare heyeti kaymakamın reisliği altında maa­ zamların hükümlerine uymaları şarttır.
rif memuru, askerlik şubesi reisi, belediye reisi, Hükümet doktoru, okul Madde 26 — Bu kanunun tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit
beden terbiyesi öğretmeni, kazada spor bilgisi ve ihtisası ile tanınmış olunur.
kaymakam tarafından seçilecek birer zattan terekküb eder.
Muvakkat madde 1 — Beden terbiyesi genel direktörlüğünün ilk
Madde 17 — Nahiye istişare heyeti, nahiye müdürünün reisliği senesi teşkilât kadrosu, verilecek tahsisata göre İcra Vekilleri Heyeti ka­
altında belediye reisi yoksa merkez muhtarı, nahiye merkez okulu bas- rarile tesbit olunur.
öğretmeni ve kaymakamın seçeceği sporda bilgili veya ilgili iki zattan Muvakkat madde 2 — Bin dokuz yüz otuz sekiz malî senesi hususî
terekküb eder.
idare ve belediyelerin beden terbiyesi ve spor işleri için bütçelerine koy­
Köy istişare heyeti vazifesi köy ihtiyar heyetine verilmiştir. dukları tahsisat yüzde iki ve yüzde dört kaydına tâbi olmadan aynen
Madde 18 — Vilâyet, kaza, nahiye istişare heyetlerinin vazife ve verilir.
salâhiyetleri nizamname ile tayin olunur. Muvakkat madde 3 — (Türk Spor Kurumu) nun bütün mal­
ları, hukuk ve vecibeleri beden terbiyesi genel direktörlüğüne intikal
Bütçe ve varidat eder.
Madde 19 — Beden terbiyesi genel direktörlüğünün ve ona bağlı Bu kurumda elyevm çalışmakta olan memur ve müstahdemler ter
teşkilâtın gelirleri: cihan yeni teşekküle alınırlar. Alınmayanlara beher hizmet senesi mu­
A) U m u m î bütçeden ayrılacak tahsisat, kabilinde bir aylık hesabile tazminat verilir.
B) Vilâyet hususî idare bütçelerine bir sene evvelki nakdî tah­ Madde 27 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
silat yekûnlarının yüzde ikisi nisbetinde konulacak tahsisat; Madde 28 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri He
C) Geliri elli bin liradan fazla olan belediyelerin bir sene evvelki yeti memurdur.
tahsilat yekûnlarının yüzde dördü, 7/7/1938
D) Her nevi spor müsabakaları ve müsamereler hâsılatile diğer çe-
şidli gelirler,
E) Teberrulerdir.
(B) ve (C) fıkralarındaki gelirlerden yüzde sekseni münhasıran Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini
mahallin beden terbiyesi saha ve tesislerinin vücuda getirilmesine, geri değiştiren kanun
kalan yüzde yirmisi de yine mahallin diğer beden terbiyesi teşkilât ve
faaliyetlerine ve gerekli spor malzemesi tedariki masraflarına, Genel Kanun No: 3531 Kabul tarihi: 29/6/1938
direktörlüğün direktiflerine göre tahsis olunur.
Mahallî idare ve belediyeler bütçelerinde mecburî hizmetler fas­ Madde 1 — Türk Ceza Kanununun 19 maddesi aşağıda yazılı şekil­
lına bu tahsisatı koymazlarsa bütçelerini tasdika salâhiyettar makam­ lerde değiştirilerek numaraları hizalarında yazılı maddelerin yerine
lar tarafından resen konulur. " ikame olunmuştur:
Sayıfa: 10302 ( Resmî Gazete ) 16 T E M M U Z 1938

Madde 102 — Kanunda başka türlü yazılmış olan ahvalin maada D a ğ ı l m a l a r ı emredilmiş olan y u k a r ı d a yazılı cemiyetleri sahte nam
sında hukuku âmme d a v a s ı : altında veya muvazaa şeklinde olsa dahi yeniden teşkil edenler hakkın­
1 - Ölüm ve m ü e b b e d ağır hapis cezalarını müstelzim c ü r ü m l e r d e da verilecek cezalar üçte birden eksik olmamak üzere artırılır.
y i r m i sene, Madde 142 — Memleket dahilinde içtimaî bir zümrenin diğerleri
2 - Y i r m i seneden aşağı olmamak üzere muvakkat ağır hapis ce­ üzerinde t a h a k k ü m ü n ü tesis etmek veya içtimaî bir zümreyi ortadan
zasını müstelzim c ü r ü m l e r d e on beş sene, k a l d ı r m a k yahud memleket dahilinde teşekkül etmiş iktisadî veya içtimaî
3 - Beş seneden ziyade ve y i r m i seneden az ağır hapis veya beş n i z a m l a r ı devirmek yahud memleketin siyasi veya hukukî bir nizamını yık­
seneden ziyade hapis yahud hidematı âmmeden müebbeden mahrumiyet mak için propaganda yapan kimse altı aydan i k i seneye kadar hapis ce­
cezalarından b i r i n i müstelzim c ü r ü m l e r d e on sene, zasile cezalandırılır.

4 - Beş seneden ziyade olmamak üzere a ğ ı r hapis veya hapis ya­ Propaganda, yukarıki fıkrada yazılı hareketleri şiddet kullanarak
hud sürgün veya hidematı âmmeden muvakkaten mahrumiyet cezalarını elde etmeğe matuf b u l u n d u ğ u takdirde verilecek ceza beş seneye kadar
ve ağır para cezasını müstelzim c ü r ü m l e r d e beş sene. ağır hapistir.

5 - B i r aydan ziyade hafif hapis veya otuz liradan ziyade hafif para Devletin Teşkilâtı Esasiye Kanunile muayyen olan ana vasıflarını
cezasını müstelzim fiillerde i k i sene, veya millî hissiyatı sarsmak veya zayıflatmak için bunlar aleyhinde ve
y a b a n c ı rejimler lehinde propaganda yapanlar altı aydan i k i seneye ka­
6 - Bundan evvelki bendlerde beyan olunan mikdardan aşağı ce­
dar hapis cezasile cezalandırılırlar.
zaları müstelzim kabahatlerde altı ay geçmesile ortadan kalkar.
Yukarıki f ı k r a l a r d a yazılı f i i l l e r i medih ve istihsan eden kimse de
Bu kanunun ikinci kitabının birinci b a b ı n d a yazılı ölüm veya mü­
aynı cezaya m a h k û m olur.
ebbed yahud muvakkat ağır hapis cezalarını müstelzim cürümlerin yurd
dışında işlenmesi halinde dava m ü r u r u zamanı yoktur. Madde 149 — Her k i m Hükümet aleyhine halkı silâh veya uyuştu­
rucu yahud boğucu veya yakıcı gazlar veya patlayıcı maddeler kullan­
Madde 105 — Kanunun bir seneden aşağı m ü r u r u zaman tayin er-
mak suretile isyana veya T ü r k i y e ahalisini b i r b i r i aleyhine silâhlan­
tiği hallerde her türlü usulî muamele m ü r u r u zamanı keser.
d ı r a r a k mukateleye teşvik eylerse y i r m i seneden aşağı olmamak üzere
Ancak 103 üncü maddeye göre m ü r u r u zaman işlemeğe başladığı ağır hapis cezasile cezalandırılır.
günden itibaren bir seneden aşağı m ü r u r u zamana tâbi kabahat nevindej
Eğer bu teşvik neticesi olarak isyan veya kıtal zuhur etmişse buna
suçlarda bir sene içinde mahkûmiyet k a r a r ı verilmemiş olursa hukuku
sebebiyet veren veya asilere kumanda eden kimseler h a k k ı n d a ölüm ce­
â m m e davası m ü r u r u zamana uğrar.
zası verilir.
Madde 118 — Bu kanunun ikinci kitabının birinci b a b ı n d a yazılı
Bu c ü r ü m l e r e yalnız iştirak etmiş olanlar altı seneden aşağı olma­
ölüm veya müebbet yahud muvakkat ağır hapis cezalarını müstelzim
mak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılırlar.
c ü r ü m l e r i n yurd dışında işlenmesi halinde ceza m ü r u r u zamanı yoktur.
B i r i n c i fıkrada yazılı silâhlar ve diğer maddeler yalnız bir yere
Madde 133 — Devletin emniyeti veya dahilî veya beynelmilel si­
depo edilmiş olsa dahi isyan silâhlı sayılır.
yasî menfaatleri icabından olarak gizli kalması lâzım gelen m a l û m a t ı
siyasî veya askerî casusluk maksadile istihsal ,eden kimse 15 seneden Madde 151 — Bundan evvelki maddelerde yazılı c ü r ü m l e r d e n bi­
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. rine muttali olan her ferd, bunu derhal H ü k ü m e t e haber vermeğe mec­
burdur. B u mecburiyeti makbul bir mazerete müstenid olmaksızın yap­
Aşağıdaki hallerde Ölüm cezası v e r i l i r :
mayanlar, fesad fiile çıkarsa b i r seneden ve fiile çıkmazsa altı aydan aşağı
1 - F i i l , Türkiye ile harb halinde bulunan bir devletin menfaati olmamak üzere hapsolunur.
n a m ı n a işlenmişse,
Fesatçıları bilerek muayyen mevkilerin gayri yerlerden sokan ve
2 - F i i l , devletin harb hazırlıklarını veya harb kudret veya kabili­ memleket içinde b i r yerden diğer bir yere nakledenler muvakkat ağır
yetini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuşsa. hapis cezasile cezalandırılırlar.
Salahiyetli m a k a m l a r ı n neşir veya işaasını menettikleri m a l û m a t ı Madde 154 — Geçen maddelerde yazılı olan c ü r ü m l e r i işlemeğe
siyasî veya askerî casusluk maksadile istihsal eden kimse 10 seneden halkı teşvik etmek üzere basılmış veya b a s ı l m a m ı ş evrak ve risaleleri
aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. fesad kasdile veya münderecatını bilerek neşretmek üzere iken ele ge­
Yukarıki fıkrada yazılı f i i l , T ü r k i y e ile harb halinde bulunan bir çirilen kimse bir seneden üç seneye kadar hapsolunur.
devletin menfaatine işlenmişse müebbed ağır hapis cezası h ü k m o l u n u r . Madde 159 — T ü r k l ü ğ ü , Büyük M i l l e t Meclisini, Cumhuriyeti, Hü­
Yukarıki i k i fıkrada yazılı f i i l , Devletin harb hazırlıklarını veya kümetin manevî şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenler bir seneden
harb kudret veya kabiliyetini veya askerî hareketlerini tehlikeye koymuş­ altı seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır.
sa ölüm cezası verilir. Devletin askerî veya emniyet veya muhafaza kuvvetlerini veya ad­
Yabancı bir devletin emniyeti veya dahilî veya beynelmilel siyasî liyenin manevî şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif edenlere de aynı ceza
menfaatleri icabından olarak gizli kalması lâzım gelen m a l û m a t ı diğer verilir.
bir ecnebi devlet lehine siyasî veya askerî casusluk maksadile istihsal
T ü r k i y e Cumhuriyeti k a n u n l a r ı n a alenen şövenler, altı ayı geçme­
eden kimse beş seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır.
mek üzere hapis ve 30 liradan 100 liraya kadar ağır para cezasile ceza­
Madde 141 — Memleket dahilinde içtimaî bir zümrenin diğerleri landırılırlar.
üzerinde t a h a k k ü m ü n ü tesis etmeğe veya içtimaî bir zümreyi ortadan T ü r k l ü ğ ü tahkir ve tezyif, yabancı memlekette bir T ü r k t a r a f ı n d a n
k a l d ı r m a ğ a veya memleket dahilinde teşekkül etmiş iktisadî veya içtimaî işlenirse verilecek ceza üçte birden eksik olmamak üzere artırılır.
nizamları devirmeğe matuf cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, tanzim
Madde 160 — 157 nci maddede yazılı suçu işleyenlerle T ü r k i y e C u m ­
eden veya sevk ve idare eden kimse i k i seneden beş seneye kadar ağır
huriyeti k a n u n l a r ı n a alenen şövenler h a k k ı n d a takibat yapmak salâhi­
hapis cezasile cezalandırılır.
yeti d o ğ r u d a n doğruya Cumhuriyet m ü d d e i u m u m i l e r i n e aiddir.
Memleket dahilinde cemiyetin siyasî ve hukukî her hangi bir ni­
158 inci maddede yazılı hal ile 159 uncu maddenin birinci ve ikinci
zamını ortadan k a l d ı r m a k gayesile cemiyetler tesis eden, teşkil eden,
f ı k r a l a r ı n d a yazılı Hükümetin veya adliyenin manevî şahsiyetini veya
tanzim eden veya sevk ve idare eden kimseye de aynı ceza verilir.
cumhuriyeti ve 159 uncu maddenin birinci fıkrasında yazılı T ü r k l ü ğ ü
Bu cemiyetlere iştirak eden altı aydan i k i seneye kadar hapis ce­ veya Büyük M i l l e t Meclisini veya Devletin askerî veya emniyet veya
zasile cezalandırılır. muhafaza kuvvetlerini tahkir ve tezyif edenler hakkında takibat yapıl­
Maksada v u s u l için şiddet kullanmak da istihdaf edilmiş ise verile­ ması A d l i y e Vekâletinin iznine bağlıdır.
cek ceza birinci ve ikinci fıkralarda gösterilen hallerde beş seneden on Madde 161 — Harb esnasında âmmenin telâş ve heyecanını mucib
i k i seneye kadar, üçüncü fıkrada yazılı halde ise bir seneden üç seneye olacak veya halkın maneviyatını kıracak veya d ü ş m a n karşısında mem­
kadar ağır hapistir. leketin mukavemetini azaltacak şekilde asılsız, m ü b a l â ğ a l ı veya maksadı
Cayesi, Devletin Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile muayyen olan ana mahsusa müstenid havadis veya haberler yayan veya nakleden veya
vasıflarına muhalif veya millî hissiyatı sarsmağa veya zayıf­ t millî menfaatlere zarar vererek her hangi bir faaliyette bulunan kimse
l a t m a ğ a matuf bulunan cemiyetleri tesis eden, teşkil eden,"tanzim eden j beş seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır.
veya sevkü idare eden kimse bir seneden üç seneye kadar ağır hapis ce­ Eğer f i i l :
zasile cezalandırılır. 1 - Propaganda ile veya askerlere tevcih olunarak işlenmişse,
Mezkûr cemiyetlere iştirak eden kimseye altı aydan i k i seneye ka­ 2 - Suçlu tarafından b i r y a b a n c ı , ile a n l a ş m a neticesi yapılmışsa
dar hapis cezası verilir. verilecek ceza on beş seneden eksik olmamak üzere ağır hapistir.
16 T E M M U Z 1938 (Resmî Gazete) Sayıfa : 10303

E ğ e r f i i l , d ü ş m a n l a a n l a ş m a n e t i c e s i i ş l e n m i ş i s e cezası müebbed M a d d e 490 — B u f a s ı l d a b e y a n o l u n a n c ü r ü m l e r d e n d o l a y ı a ç ı l a c a k


ağır hapistir. d a v a altı a y g e ç m e s i l e o r t a d a n k a l k a r .
Harb zamanında düşman karşısında m i l l e t i n m u k a v e m e t i n i tehli­ M a d d e 516 — B i r k i m s e h e r n e s u r e t l e o l u r s a o l s u n a h a r ı n m e n k u l
k e y e m a r u z kılacak şekilde k a m b i y o l a r ı n tedavül kıymetini düşürmeğe v e y a g a y r i m e n k u l m a l ı n ı talırib v e y a i m h a e d e r v e y a b o z a r y a h u d b u n ­
v e y a r e s m î v e y a hususî k ı y m e t l i e v r a k ı n p i y a s a s ı ü z e r i n d e b i r t e s i r y a p ­ lara zarar verirse mutazarrır o l a n t a r a f ı n şikâyeti ü z e r i n e b i r s e n e y e
mağa matuf hareketlerde bulunan kimse beş seneden aşağı olmamak k a d a r h a p i s ve y i r m i l i r a d a n e l l i l i r a y a k a d a r a ğ ı r p a r a cezasile ceza­
üzere ağır h a p i s ve üç b i n l i r a d a n aşağı o l m a m a k üzere ağır p a r a ceza­ landırılır.
s i l e cezalandırılır.
Eğer cürüm:
Eğer f i i l suçlu tarafından b i r yabancı i l e anlaşma neticesi yapıl­
1 - Vazifei memuresinden dolayı öç a l m a k kasdile b i r m e m u r aley­
m ı ş s a a ğ ı r h a p i s cezası o n s e n e d e n v e d ü ş m a n l a a n l a ş m a n e t i c e s i i ş l e n ­
mişse o n beş seneden aşağı o l a m a z . hinde,
2 - Ş a h ı s l a r a karşı ş i d d e t k u l l a n a n l a r v e y a 493 ü n c ü m a d d e n i n b i ­
Bu m a d d e d e yazılı f i i l l e r s u l h zamanında işlenmiş o l u r s a failleri
rinci ve i k i n c i fıkralarında b e y a n o l u n a n vasıtalardan b i r i i l e ,
hakkında tertib edilecek cezanın yarısından dörtte üçe kadarı i n d i r i l m e k
suretile hükmolunur. 3 - Â m m e y e a i d v e y a â m m e h i z m e t i n e v e y a b i r m e z h e b i n âyin ve
Madde 173 — 127 n c i m a d d e n i n 3 ve 4 üncü fıkralarile 138 i n c i i b a d e t i n e m a h s u s b i n a l a r y a h u d 378 i n c i m a d d e d e g ö s t e r i l e n e n v a a d a h i l
m a d d e n i n 4 ü n c ü f ı k r a s ı n d a v e 128, 140, 143 v e 161 i n c i m a d d e l e r d e ya askerî b i n a l a r v e d e b b o y v e t e r s a n e l e r v e h a r b g e m i l e r i y a h u d abideler
z ı h c ü r ü m l e r h a k k ı n d a t a k i b a t y a p ı l m a s ı A d l i y e V e k â l e t i n d e n i z i n ve­ veya heykeller veyahud mezarlık ve müştemilâtı,
rilmesine bağlıdır. 4 - S e t l e r y a h u d m u s i b e t l e r e karşı âmmenin muhafazası maksadile
C e z a K a n u n u n a g ö r e h a r b zamanı t a b i r i n d e h a r b ilân e d i l m e k s i ­ inşa o l u n a n m ü d a f a a v a s ı t a l a r ı v e s a i r inşaat y a h u d b i r â m m e h i z m e t i n e
z i n filî m u h a s a m a d a h i l olduğu g i b i eğer h a r b v u k u a gelmişse seferber­ m a h s u s a l e t l e r v e işaretler,
l i k zamanı d a d a h i l d i r . 5 - K a n a l v e y a sulamağa mahsus n e h i r ve cetvel ve a r k v e b u k a ­
Birinci babda yazılı cürümler için hükmolunacak ağır h a p i s ceza b i l d e n s a i r inşaat,
l a r ı n a , t e r t i b e d i l e n c e z a m ü d d e t i n i n üçte b i r i n d e n a ş a ğ ı ve o müddeti 6 - Dikilmiş bağ çubukları ve m e y v e l i ağaç ve f i d a n l a r i l e seyir
g e ç m e m e k üzere t a y i n o l u n a c a k b i r mıntakada i k a m e t l e e m n i y e t i u m u ­ ve m e y d a n y e r l e r i n d e k i ağaçlar,
miye n e z a r e t i altına a l ı n m a k cezası d a i l â v e olunur.
Üzerinde işlenirse f a i l i n göreceği ceza ü ç a y d a n i k i seneye k a d a r
M a d d e 258 — B i r m e m u r a v e y a o n a y a r d ı m e d e n l e r e m e m u r i y e t i n e h a p i s v e 250 l i r a y a k a d a r a ğ ı r p a r a c e z a s ı d ı r .
aid v a z i f e l e r i i f a s ı r a s ı n d a c e b i r v e şiddet v e y a t e h d i d i l e mukavemet Bu fiiller hakkında şikâyetname itasına hacet kalmaksızın dava
eden k i m s e üç a y d a n b i r seneye k a d a r h a p i s cezasile cezalandırılır. takib olunur.
E ğ e r f i i l s i l â h l a i ş l e n m i ş s e h a p i s cezası b i r s e n e d e n ü ç s e n e y e k a ­ M a d d e 2 — B u k a n u n neşri t a r i h i n d e n m u t e b e r d i r .
d a r v e e ğ e r b e ş k i ş i d e n f a z l a s i l â h l ı v e y a o n v e y a d a h a f a z l a silâhsız M a d d e 3 — B u k a n u n u n hükümlerini i c r a y a îcra V e k i l l e r i H e y e t i
k i m s e l e r tarafından b i r l i k t e işlenmiş ise aralarında evvelce i t t i f a k o l m a ­ memurdur.
s a b i l e i k i s e n e d e n b e ş s e n e y e k a d a r h a p i s cezası v e r i l i r . 7/7/1938
Eğer f i i l kendisini veya akrabasını h a p i s ve tevkiften k u r t a r m a k
m a k s a d i l e v a k i o l m u ş s a b i r i n c i f ı k r a d a k i h a l i ç i n b i r a y d a n altı a y a v e
Resmî
i k i n c i fıkrada yazılı h a l için üç a y d a n b i r seneye ve üçüncü fıkradaki Gazete
No. Bağlığı Tertib Cild Sahife Sayı
hal i ç i n altı a y d a n ü ç s e n e y e k a d a r h a p i s cezası v e r i l i r .
Eğer m e m u r h a i z o l d u ğ u salâhiyet h u d u d u n u tecavüz ederek v e y a Kanun
765 Türk Ceza K a n u n u 3 7 850 320
keyfî hareketlerile b u muameleye sebebiyet vermişse f a i l hakkında ge­ 1 mart 1926
çen m a d d e l e r d e k i c e z a dörtte b i r e k a d a r i n d i r i l e c e ğ i g i b i i c a b ı n a göre M a d d e 590 — • 1274 t a r i h l i ceza k a n u n u ve z e y i l l e r i i l g a
edilmiştir. S a i r kanunların da b u k a n u n a m u h a l i f ahkâmı
ceza büsbütün de kaldırılabilir. mülgadır.
1810 Türk Ceza K a n u n u n u n 160 ncı m a d d e s i n i değiştiren k a n u n 3 12 625 1850
254, 255, 256 v e 257 n c i m a d d e l e r l e y u k a r ı k i f ı k r a l a r d a y a z ı l ı f i i l l e r 11 temmuz 1931
1884 Türk Ceza K a n u n u « 1 5 8 » i n c i maddesine i k i fıkra ilâvesine
icra Vekilleri Heyetinden bir vekil aleyhinde işlenirse t a y i n edilecek 3 12 _ 1088 1863
dair kanun
c e z a yarı n i s b e t i n d e artırılarak hükmolunur. 25 t e m m u z 1931
2275 Türk C e z a K a n u n u bazı m a d d e l e r i n i değiştiren k a n u n 3 14 1343 24311
M a d d e 261 — K a n u n v e n i z a m l a r a a y k ı r ı o l a r a k m e k t e b v e y a d e r - 8 haziran 1933
3038 Türk Ceza K a n u n u n u n bazı m a d d e l e r i n i değiştiren k a n u n 3 17 1309 3927
sane açanlar açılan mekteb veya dersane kapatılmakla beraber elli l i ­ 11 h a z i r a n 1936
r a d a n b e ş y ü z l i r a y a v e ruhsatsız ö ğ r e t m e n l i k e d e n l e r l e b u n l a r ı i s t i h d a m 3112 Ceza K a n u n u bazı m a d d e l e r i l e m u v a k k a t m a d d e y i değiştiren
kanun
e y l e y e n l e r 30 l i r a d a n 100 l i r a y a k a d a r a ğ ı r p a r a cezası i l e c e z a l a n d ı r ı l ı r . 3 şubat 1937
Madde 3 C e z a K a n u n u n u n « 6 3 » üncü m a d d e s i i l g a o l u n -
M ü k e r r i r l e r h a k k ı n d a p a r a cezası i l e b e r a b e r b i r a y d a n ü ç a y a k a ­ muştur 3 18 3531
825 Ceza K a n u n u n u n m e v k i i m e r ' i y e t e v a z m a müteallik k a n u n 3 7 1410 364
d a r h a p i s cezası h ü k m o l u n u r . 26 n i s a n 1926

M a d d e 459 — H e r k i m t e d b i r s i z l i k v e y a d i k k a t s i z l i k y a h u d meslek lMa ar idlde e s a


40ir — Teşkilât bve
kanunların u n ausulü
m u h amubakematı
l i f ahkâmı cezaiye kanun-
mülgadır.
ve sanatta a c e m i l i k veya n i z a m , t a l i m a t ve emirlere r i a y e t s i z l i k neticesi 952 C e z a K a n u n u n u n m e v k i i meriyete v a z ' m a müteallik k a n u n u n
27 ncı m a d d e s i n i n t a d i l i hakkında k a n u n 3 8 82 545
o l a r a k b i r şahsa c i s m e n e z a v e r e c e k v e y a sıhhatini i h l â l e d e c e k b i r z a r a r 30 kânunuevvel 1926
2023 Ceza K a n u n u n u n m e v k i i m e r ' i y e t e vaz'ına müteallik k a n u n u n
i r a s e d e r y a h u d a k l î m e l e k e l e r i n d e teşevvüş h u s u l ü n e s e b e b i y e t v e r i r s e : <-<"4» üncü maddesine b i r fıkra ilâvesine d a i r k a n u n 3 13 727 2139
25 h a z i r a n 1932
1 - 456 n c ı m a d d e n i n b i r i n c i ve dördüncü fıkralarındaki hallerde
3119 C e z a K a n u n u n u n m e v k i i m e r ' i y e t e vaz'ına müteallik k a n u ­
t a k i b a t icrası şikâyete b a ğ l ı o l m a k şartile ü ç a y a k a d a r h a p i s v e y a elli nun 27 n c i m a d d e s i n i değiştiren 952 sayılı k a n u n u n ilgasına
ve o madde y e r i n e b i r m a d d e konulmasına d a i r k a n u n 3 18 3537
l i r a y a k a d a r ağır p a r a cezası, 10 şubat 1937

2 - 456 n c ı m a d d e n i n i k i n c i ve üçüncü fıkralarındaki hallerde üç


a y d a n y i r m i a y a k a d a r h a p i s v e 100 l i r a d a n 500 l i r a y a k a d a r a ğ ı r p a r a
cezası h ü k m o l u n u r .
3 - B i r k a ç kişi c ü r ü m d e n m u t a z a r r ı r o l m u ş i s e b i r n u m a r a l ı b e n d - Yüzbaşı Yıldırım Ziya Belentepenin mahkûm
d e h a p i s cezası altı a y ve a ğ ı r p a r a cezası i k i y ü z l i r a y a k a d a r , i k i n u ­ olduğu cezanın affı hakkında kanun
m a r a l ı b e n d d e h a p i s altı a y d a n o t u z a y a k a d a r v e a ğ ı r p a r a cezası 150
l i r a d a n aşağı o l m a m a k üzere h ü k m o l u n u r . Kabul tarihi: 29/6/1938
Kanun No: 3532
M a d d e 462 — Y u k a r ı d a g e ç e n i k i f a s ı l d a b e y a n o l u n a n f i i l l e r z i n a -
yi icra halinde meşhuden yakalanan veya zinayı irtikâb etmek üzere
y a h u d henüz irtikâb edildiğinde z e v a h i r e g ö r e şüphe e d i l e m i y e c e k suret­ M a d d e 1 — İ z m i t l i 1319 d o ğ u m l u M e h m e d T e n z i l o ğ l u Y ü z b a ş ı Y ı l ­
te g ö r ü n e n b i r k o c a v e y a k a r ı y a h u d kız k a r d e ş v e y a f u r u d a n b i r i y a h u d d ı r ı m Z i y a B e l e n t e p e n i n m a h k û m b u l u n d u ğ u b i r s e n e altı a y v e y i r m i
b u n l a r ı n müşterek f a i l i v e y a h e r i k i s i a l e y h i n d e karı v e y a k o c a yahud gün h a p i s ve o r d u d a n i h r a ç cezası h u k u k î n e t i c e l e r e de şamil olmak
u s u l d e n b i r i v e y a e r k e k y a h u d kız k a r d e ş t a r a f ı n d a n i ş l e n m i ş o l u r s a f i i l i n üzere affedilmiştir.
muayyen olan cezası s e k i z d e bire indirilir v e a ğ ı r h a p i s cezası hapis M a d d e 2 — B u k a n u n neşri t a r i h i n d e n m u t e b e r d i r .
cezasına t a h v i l olunur. M a d d e 3 — B u k a n u n u n icrasına M i l l î M ü d a f a a V e k i l i memurdur-
Ö l ü m cezası y e r i n e ü ç s e n e d e n b e ş s e n e y e k a d a r h a p i s cezası v e r i l i r . 7/7/1938
Sayıfa : 10304 (Resmî Gazete) 16 TEMMUZ 1938

U m u m î , m ü l h a k ve hususî bütçelerle idare edilen M u a m e l e V e r g i s i K a n u n u n u n bazı h ü k ü m l e r i n i tadil


daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı I e d e n ve b u k a n u n a y e n i d e n bazı hükümler
Devlete veya belediye veya hususî idarelere j ekleyen kanun
a i d d a i r e ve müesseseler arasındaki
ihtilâfların t a h k i m yolile halli j Kanun No: 3535 Kabul tarihi: 29/6/1938
hakkında kanun

M a d d e 1 — 2430 s a y ı l ı M u a m e l e V e r g i s i K a n u n u n u n i k i n c i mad
Kanun No: 3533 Kabul tarihi: 29/6/1938
desinin (O) fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiş ve b u m a d d e y e
yeniden (R) ve (S) ve (T) fıkraları eklenmiştir:
M a d d e 1 — U m u m î , m ü l h a k v e hususî b ü t ç e l e r l e i d a r e e d i l e n d a i ­ O ) Halı imalâthaneleri, s a n a y i ve m a d e n işlerinde kullanılıp mem­
reler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete veya belediye veya lekette imal edilmeyen ve! n e v i l e r i i c r a V e k i l l e r i Heyetince tayin ve
hususî i d a r e l e r e a i d o l a n d a i r e v e m ü e s s e s e l e r a r a s ı n d a ç ı k a n i h t i l â f l a r ­ ilân edilecek o l a n m a k i n e l e r i l e alât v e e d e v a t v e b u n l a r ı n yedek ve
dan adliye mahkemelerinin vazifesi dahilinde bulunanlar bu kanunda tecdid parçaları;
yazılı t a h k i m usulüne g ö r e h a l l e d i l i r l e r .
R) M u h a r r i k k u v v e t k u l l a n m a y a n v e ^ n f a z l a g ü n d e o n işçi ç a l ı ş ­
M a d d e 2 — U m u m î b ü t ç e y e d a h i l d a i r e l e r a r a s ı n d a t a h a d d ü s ede­ tıran müesseseler (işçi adedinin tayininde bir evvelki ayda ödenen
cek ihtilâflar i c r a V e k i l l e r i H e y e t i n c e seçilecek i c r a V e k i l l e r i azasından işçi g ü n d e l i k l e r i mecmuunun o ay içinde çalışılmış o l a n gün adedine
b i r h a k e m vasıtasile h a l l o l u n u r . t a k s i m i s u r e t i l e b u l u n a n m i k t a r esas o l u r ) ;

M a d d e 3 — Mülhak bütçe i l e idare e d i l e n d a i r e l e r veya b u n l a r d a n S ) M u h a r r i k k u v v e t l e r i beş (dahil) b e y g i r i ve kullandıkları işçi


b i r i i l e i k i n c i m a d d e d e y a z ı l ı d a i r e l e r a r a s ı n d a hasıl o l a n i h t i l â f l a r T e m ­ sayısı günde onu (dahil) geçmeyen sabun, alkolsüz m e ş r u b a t , süt ve
y i z M a h k e m e s i B i r i n c i R e i s i tarafından. T e m y i z Mahkemesi Daire Re­ mamulâtı, ayakkabı (Lâstik ayakkabı h a r i ç ) , s o b a , zarf, şapka, ispençi­
i s l e r i arasından, seçilecek b i r h a k e m m a r i f e t i l e h a l l o l u n u r . y a r i v e tıbbî m ü s t a h z a r l a r , m e ş i n v e s a h t i y a n f a b r i k a v e i m a l â t h a n e l e r i ,
dondurmacılar, k u r u k a h v e c i l e r , tuz değirmenleri, terzihaneler, k u y u m ­
M a d d e 4 — B e l e d i y e l e r , hususî b ü t ç e i l e i d a r e o l u n a n v e y a sermaye­
cular, tenekeciler;
s i n i n t a m a m ı D e v l e t , b e l e d i y e v e y a hususî i d a r e l e r e a i d o l a n d a i r e v e m ü ­
esseselerin v e y a b u d a i r e ve müesseselerden b i r i l e i k i n c i ve üçüncü m a d ­ M u h a r r i k k u v v e t i b e ş b e y g i r i v e işçi sayısı o n u g e ç m i y e n v e b u f ı k ­
delerde yazılı d a i r e l e r d e n b i r i arasında tahaddüs eden ihtilâflar b u l u n ­ r a d a z i k r e d i l m e y e n sanat zümrelerinden icab e d e n l e r i n b u fıkraya i d h a -
d u ğ u y e r i n ve i h t i l â f gayrimenkule taallûk e d i y o r s a o gayrimenkulun line icra Vekilleri Heyeti mezundur.
bulunduğu m a h a l l i n ve t a r a f l a r ayrı ayrı y e r d e b u l u n u y o r l a r s a müdde- T) 2430 n u m a r a l ı k a n u n u n 2 n c i m a d d e s i n i n A , B , C , E v e N f ı k ­
a a l e y h m e v k i i n d e o l a n d a i r e v e y a müessesenin v e m ü d d e a a l e y h l e r t a a d - r a l a r ı n d a y a z ı l ı m ü e s s e s e l e r i n v e m a k i n e v e alâtı z i r a i y e i m a l v e t a m i r
düd eylediği t a k d i r d e b u n l a r d a n b i r i n i n bulunduğu y e r i n yüksek dereceli müesseselerinin hariçten g e t i r e c e k l e r i ve e n v a i i c r a V e k i l l e r i Heyetince
H u k u k M a h k e m e s i R e i s i v e y a h â k i m i t a r a f ı n d a n h a k e m sıfatile h a l l o l u ­ t a y i n v e ilân o l u n a c a k y a r ı m a m u l m a d d e l e r ( f a t u r a l a r ı Iktısad V e k â ­
nur. letince tasdik olunmak şartile v e i d h a l â t dolayısile).

M a d d e 5 —• B u k a n u n u n ş ü m u l ü n e g i r e n i s l e r i n t e d k i k e d i l e b i l m e s i , Madde 2 — (S) fıkrası h a r i c i n d e k a l a n v e m u h a r r i k k u v v e t i beş


t a r a f l a r d a n b i r i n i n v a k i o l a c a k yazılı müracaatına bağlıdır. H a k e m , ted- beygiri geçmeyen sınaî m ü e s s e s e l e r i , b i r y ı l d a yaptıklarına bakılarak
kikatın v e tahkikatın ş e k l i n i ve m ü d d e t l e r i n i t a y i n e d e r v e h â k i m i n h a i z toptan yıllık vergiye bağlamağa M a l i y e Vekâleti s a l a h i y e t l i d i r .
olduğu bütün salâhiyetleri k u l l a n a b i l i r . Lüzum gördüğü takdirde ta­ Toptan y ı l l ı k v e r g i n i n m a t r a h ı 21 n c i m a d d e d e y a z ı l ı t a k d i r h e ­
rafları da dinleyebilir. y e t l e r i m a r i f e t i l e tesbit o l u n u r .

M a d d e 6 — Yukarıki maddelerde yazılı h a k e m l e r tarafından v e r i ­ Mezkûr heyetlerce v e r i l e c e k k a r a r l a r a karşı mükellefler ve alâkalı


lecek k a r a r l a r kat'îdir ve tescile tâbi değildir. A l e y h i n e hiç b i r m a k a m mal memurları, M u a m e l e Vergisi Kanunundaki hükümler dairesinde
ve mahkemeye müracaat edilemez. itiraz ve temyiz talebinde b u l u n a b i l i r . B u suretle t a y i n o l u n a n vefgileı
aylık t a k s i t l e r l e ve b i r ayın v e r g i s i ertesi ayın o n beşinci günü akşamın:
Ancak; dördüncü m a d d e d e yazılı h a k e m tarafından verilmiş olan k a d a r ve t a k s i t l e r i n i miadında vermeyenlerin vergisi yüzde on zamla
k a r a r a karşı y e n i d e n t e d k i k i i c a b e t t i r e c e k h a k l ı s e b e b l e r i n mevcudiyeti ve T a h s i l i E m v a l K a n u n u n a g ö r e t a h s i l o l u n u r .
,ı h a l i n d e k a r a r ı n t e b l i ğ i t a r i h i n d e n i t i b a r e n 30 g ü n i ç i n d e k a r a r ı veren
M a d d e 3 — 2430 n u m a r a l ı Muamele V e r g i s i K a n u n u n u n 25 i n e
hakeme itiraz olunabilir.
maddesi kaldırılmıştır.
i t i r a z üzerine v e r i l e c e k k a r a r l a r kat'îdir.
M a d d e 4 — B u k a n u n neşri t a r i h i n d e n m u t e b e r d i r .
M a d d e 7 — Yukarıki m a d d e l e r d e yazılı h a k e m l e r tarafından v e r i l e n
Madde 5 — B u kanunun hükümlerini yürütmeğe Maliye, İktisat
k a r a r l a r , ilâmların icrasına d a i r o l a n umumî hükümlere g ö r e i n f a z
ve i n h i s a r l a r V e k i l l e r i memurdur.
olunur.
7/7/1938
M u v a k k a t M a d d e — B u k a n u n u n ş ü m u l ü n e g i r i p de k a n u n m e r ' i y e t e Muamele Vergisi Kanunu için 3955 sayılı Resmi Gazetede münderic 3482 numaralı kamı
girdiği tarihte mahkemelerce h e n ü z intaç e d i l m e m i ş d a v a l a r l a intaç e d i l ­ ha&i yedine bakınız

diği h a l d e haklarında v e r i l e n ilâmlar henüz k a t ' i y e t kesbetmemiş


davalar d a h i b u k a n u n hükümlerine tabidir.
olan

M a d d e 8 — B u k a n u n 1 e y l ü l 1938 t a r i h i n d e n m u t e b e r d i r .

Madde 9 — B u k a n u n hükümlerini i c r a y a İcra Vekilleri Heyeti Bazı maddelerden istihlâk vergisi almması
memurdur. hakkındaki 2731 numaralı k a n u n u n bazı
7/7/1938 h ü k ü m l e r i n i değiştiren kanun

Kanun No: 3536 Kabul tarihi: 29/6/1938 '

M a d d e 1 — Bazı m a d d e l e r d e n i s t i h l â k v e r g i s i a l ı n m a s ı h a k k ı n d a !
Emniyet teşkilât k a n u n u n a ek kanun 2 7 / 5 / 1 9 3 5 t a r i h v e 2731 s a y ı l ı k a n u n u n b i r i n c i m a d d e s i n i n 5 n u m a r a
b e n d i n i n « B » fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Kanun No: 3534 Kabul tarihi: 29/6/1938 B ) H e r n e v i a y a k k a b ı ( d e r i d e n m a a d a ) m e v a d d ı s a i r e i l e mürette
v e g a y r i m ü r e t t e b ( i d h a l â t u m u m î t a r i f e s i n i n 447 n u m a r a s ı n ı n A v e
p o z i s y o n l a r ı n a g i r e n h e r n e v i ) b e h e r k i l o g r a m d a n 160 k u r u ş ( a n c a k b
M a d d e 1 — Lüzumu halinde E m n i y e t U m u m Müdürü kadrosu b i r a y a k k a b ı l a r ı n hariçten i d h a l i h a l i n d e b e h e r k i l o g r a m ı n d a n 196 k u r ı
vali kadrosu ile tebdil edilebilir. alınacaktır.)
M a d d e 2 — B u k a n u n neşri t a r i h i n d e n m u t e b e r d i r .
M a d d e 3 — B u k a n u n u n ahkâmını i c r a y a D a h i l i y e V e k i l i memur­ Madde 2 — A y n i kanunun birinci m a d d e s i n i n 9 numaralı beni
dur. aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
7/7/1938 9 - P a m u k ipliği, p a m u k l u mensucat ve p a m u k t a n hazır eşya;
16 T E M M U Z 1938 ( R e s m î Gazete ) Sayıfa. 10305

Resmi
I - Hariçten i d h a l o l u n a n v e y a d a h i l d e k i f a b r i k a l a r d a i m a l olunup Kanun Gazete
Cild Sahile Sayı
fabrikalardan satılan p a m u k iplikleri ( i d h a l â t u m u m î t a r i f e s i n i n 366, No. Baslığı Tertib

367, 368, 369, 370 v e 373 n u m a r a v e b u n u m a r a l a r ı n p o z i s y o n l a r ı n a g i r e n


Kattun
i p l i k l e r i n ) 24 İ n g i l i z n u m a r a s ı n a k a d a r o l a n l a r ı n ı n k i l o s u n d a n 13,5 k u r u ş 217 istihlâk R e s m i K a n u n u 15 nisan 1338 (25 mart 1335 t a r i h l i
k a r a r n a m e ahkâmı mülgadır.) 3 S 54
v e 24 i n g i l i z n u m a r a s ı n d a n y u k a r ı o l a n l a r ı n k i l o s u n d a n 22 k u r u ş ,
217 numaralı k a n u n 1499 numaralı k a n u n u n ^ 3 1 • >•
> i n c i mad
d e s i l e i l g a edilmiştir.
I I - Hariçten i d h a l o l u n a n veya d a h i l d e k i f a b r i k a l a r d a k e n d i i m a l Zirâatte müstamel o l u p hariçten i d h a l e d i l e c e k rrievaddıri
3 4 72
e t t i k l e r i i p l i k l e r l e d o k u n a n p a m u k mensucatı (idhalât umumî t a r i f e s i n i n Tefsir
g u m r u k ve istihlâk resmine d a i r k a h u n 12 nisan 1339

377, 378 v e 379 n u m a r a v e b u n l a r ı n p o z i s y o n l a r ı n a g i r e n h e r n e v i ) : 43 M u d a f a a t m e m l e k e t uğrunda i k a e d i l e n c e r a i m i n affı h a k ­


kındaki k a n u n u n , rüsumu istihlâkiye k a n u n u n a m u h a l i f h a ­
reket e d e n l e r e de gümulu o l u p olmadığının t e f s i r i 10 n i s a n
A ) İ d h a l â t u m u m î t a r i f e s i n i n 377 n u m a r a s ı n a v e b u n l a r ı n pozisyon­ 1340 3 5 813
larına g i r e n mensucattan: Kanun
575 D a m g a v e tuz r e s i m l e r i n i n t e z y i d i n e p a m u k ve yün m e n s u ­
cattan istihlâk resmi alınmasına d a i r k a n u n 3 ıriart 1341 3 6 130 87
M e t r e m u r a b b a ı n ı n sıkleti 100 g r a m a k a d a r (100 d a h i l ) olanların ( B u k a n u n u n 2 ve 4 n n c u m a d d e l e r i n d e n maada a h k â m ı ;
k i l o s u n d a n 25 k u r u ş , m e t r e m u r a b b a ı n ı n sıkleti 100 g r a m d a n 150 g r a m a 1499 sayılı k a n u n l a i l g a edilmiştir.)
(3078 numaralı k a n u n u n 37 rtci m a d d e s i l e ilga edilmiştir.)
k a d a r (150 d a h i l ) o l a n l a r ı n k i l o s u n d a n 9 k u r u ş , m e t r e m u r a b b a ı n ı n sık­ Tefsir
112 217 numaralı « i s t i h l a k Resmî k a n u n u m n d a münderiç pi­
l e t i 150 g r a m d a n f a z l a o l a n l a r ı n k i l o s u n d a n 4 kuruş. rinç t a b i r i n i n t e f a i r i 14 şubat 1927 3 H 211 569
Kanun
B) i d h a l â t u m u m î t a r i f e s i n i n 378 v e 379 n u m a r a v e b u n l a r ı n po­ 2955 D o n a n m a ihtiyacı i ç i n M i l l î Müdafaa V e k i l l i ğ i tarafından
S o v y e t l e r d e n g e t h i l e n 5000 t o n mazottan alınacak gümrük
zisyonlarına g i r e n mensucattan: ve istihlâk vergisi m i k d a n n a d a i r k a n u n 24 nisari 1936 3 17 509 3291

B e h e r m e t r e m u r a b b a ı n ı n s i k l e t i 150 g r a m a k a d a r (150 d a h i l ) olan­ « E Ğ L E N C E - HUSUSÎ - İSTİHLÂK»


Kanun
l a r ı n k i l o s u n d a n 2 5 ; b e h e r m e t r e m u r a b b a ı n ı n sıkleti 150 g r a m d a n fazla 737 Eğlence ve hususî istihlâk vergisi k a n u n u 3 ' 464 306
13 şubat 1926
o l a n l a r ı n b e h e r k i l o g r a m ı n d a n 15 k u r u ş .
(1629 sayılı k a n u n u h 13 u n c u m a d d e s i l e h u k m u kaldırıl­
mıştır.)
C) İ d h a l â t u m u m î t a r i f e s i n i n 371, 372, 374, 375, 376 380, 382, 383, 924 U n u n u istihlâk, eğlence ve hususî istihlâk v e r g i l e r i k a n u n u n a
müze* y e l k a n u n 9 h a z i r a n 1926 3 7 2766 407
384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, (1039 numaralı k a n u n l a , umumî istihlâke müteallik hükmü
400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408 n u m a r a v e b u n u m a r a l a r ı n pozis­ kaldırılmıştır. 3 !. 1241 598
(1629 numaralı k a n u n l a eğlence ve hususî istihlâke a i d
yonlarına g i r e n b i l û m u m p a m u k mensucat ve p a m u k t a n yapılmış hazır h u k m u kaldırılmıştır.)
928 T u r k T a y y a r e C e m i y e t i n i n bazı muamelâtında umumî i s t i h ­
e ş y a n ı n b e h e r k i l o s u n d a n 55 k u r u ş . lâk ve eğlence ve hususî istihlâk v e r g i l e r i n d e n m u a f i y e t i n e
dair k a n u n 3 7 2787 410
M a d d e .3 — A y n ı k a n u n u n . b i r i n c i m a d d e s i n i n 10 n u m a r a l ı bendi 10 h a z i r a n 1926
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: Talimatname
3714 924 numaralı k a n u n a gdre yapılmış o l a n talimatname 3 7 2800
Talimatname
10 - Y ü n v e k ı l i p l i ğ i , y ü n v e k ı l m e n s u c a t , y ü n d e n v e k ı l d a n y a p ı l ­ 16 h a z i r a n 1926
mış hazır eşya: T a l i m a t n a m e n i n 2 n c i m a d d e s i n i n « B » fıkrasının t a d i l i 3 8 2954
3959
8 ağubtos 1926
I - Hariçten i d h a l o l u n a n veya d a h i l d e k i f a b r i k a l a r d a i m a l edilip Kanun
E ğ l e n c e ve hususî istihlâk v e r g i s i k a n u n u n u n 2 n c i m a d d e ­
1167
f a b r i k a l a r d a n satılan ( i d h a l â t u m u m î t a r i f e s i n i n 102 v e 103 n u m a t d s i l e , umumî istihlâk ve eğlence v e r g i l e r i hakkındaki k a n u n ­
l a r a müzeyyel 921 numaralı k a n u n u n 10 u n c u maddesine
larına v e bunların p o z i s y o n l a r ı n a g i r e n h e r n e v i ) yün ve kıl i p l i k l e r i n i n b i r e r fıkra t e z y i l i n e daiı k a n u n 3 H 1891 636

b e h e r k i l o g r a m ı n d a n 35 k u r u ş . 25 h a z i r a n 1927
(1629 sayılı k a n u n l a h i i k m u kaldırılmıştır.)
Talimatname
11 - H a r i ç t e n i d h a l o l u n a n v e y a d a h i l d e k i f a b r i k a l a r d a k e n d i i m a l 6559 istihlâk v e r g i s i t a l i m a t n a m e s i n i n 10 u n c u maddesine b i r
3 9 340
e t t i k l e r i i p l i k l e r l e d o k u n a n y ü n v e kıl m e n s u c a t , y ü n v e k ı l d a n y a p ı l m ı ş fıkra ilâvesine d a i r
19 mayıs 1930
hazır eşya ( i d h a l â t u m u m î t a r i f e s i n i n 105, 106 v e 107 n u m a r a l a r ı n a v e Kanun
E ğ l e n c e ve hususî istihlâk v e r g i s i k a n u n u 3 11 717 1501
1629
bunların pozisponlarına giren her nevi) : 19 mayıs 1930
( M a d d e 13 — 737 numaralı k a n u n i l e 9 2 4 numaralı k a n u ­
A ) i d h a l â t u m u m î t a r i f e s i n i n 106 B , C p o z i s y o n l a r ı n a g i r e n v e e n i n u n eğlence ve hususî istihlâk vergisine a i d kısmı, 1167
numaralı k a n u n mülgadır.)
140 s a n t i m d e n a ş a ğ ı o l m a y a n k u m a ş l a r d a n m e t r e m u r a b b a ı n ı n sıkleti (2395 sayılı kazanç vergisi k a n u n u n u n 100 üncü m a d d e s i l e
3 15 282 2662
600 g r a m a k a d a r (600 d a h i l ) o l a n l a r ı n m e t r e s i n i n y e r l i f a b r i k a l a r d a i l g a edilmiştir.)
Kanun
t o p t a n satış fiatı v e h a r i ç t e n i d h a l o l u n a n l a r d a g ü m r ü k t e n ç ı k a r ı l ı n c a y a V e r g i mektumatını i h b a r e d e n l e r hakkındaki k a n u n u n 6 n c i
1905
k a d a r y a p ı l a c a k h e r türlü z a r u r î m a s r a f l a r ve istihlâk v e r g i s i d e d a h i l maddesi İstihlâk vergisini ketmedenleri ihbar edeceklere
57 1990
v e r i l e c e k i k r a m i y e m i k d a n hakkında hüküm vardır 3 16
o l m a k ü z e r e ö d e n e c e k v e r g i l e r i n i l â v e s i l e h a s ı l o l a n k ı y m e t i 220 k u r u ş a «İSTİHLÂK - DAHİLİ»
k a d a r o l a n l a r ı n k i l o s u n d a n 10 k u r u ş . Kanun
Dahilî istihlâk v e r g i s i k a n u n u 12 h a z i r a n 1930 3 11 1883 1522
1718
(2448 numaralı k a n u n u n 3 u n c u m a d d e s i l e i l g a edilmiştiı.)
B ) i d h a l â t u m u m î t a r i f e s i n i n 106 B , C p o z i s y o n l a r ı n a g i r e n v e e n i
Talimatname
11 2028 1649
140 s a n t i m d e n a ş a ğ ı o l m a y a n k u m a ş l a r d a n m e t r e m u r a b b a ı n ı n sıkleti Dahilî istihlâk v e r g i s i t a l i m a t n a m e s i 3
15 k a n u n u e v v e l 1930
600 g r a m d a n f a z l a o l a n l a r ı n m e t r e s i n i n y e r l i f a b r i k a l a r d a t o p t a n satış Kanun
fiatı v e h a r i ç t e n i d h a l o l u n a n l a r d a g ü m r ü k t e n ç ı k a r ı l ı n c a y a k a d a r y a ­ 1871 Dahilî istihlâk vergisi k a n u n u n u n 2 n c i maddesine b i r fıkra
3 12 1009 1861
i l e müstakil bazı m a d d e l e r i n ilâvesine d a i r k a n u n
p ı l a c a k h e r t ü r l ü z a r u r î m a s r a f l a r v e istihlâk v e r g i s i d e d a h i l o l m a k 22 temmuz 1931
ü z e r e ö d e n e c e k v e r g i l e r i n i l â v e s i l e hasıl o l a n k ı y m e t i 240 k u r u ş a k a d a r (Madde 3 — 25 kânunusani 3 926 t a r i h ve 725 numaralı
petrol.. inhîsRiı k a n u n u n 12 n c i m a d d e s i l e b u m a d d e n i n
olanların k i l o s u n d a n 6 kuruş. kemakân m e r ' i olduğu hakkındaki 1669 numaralı kanun
mülgadır.)
C ) Yukarıda A , B fıkralarında yazılı kumaşlardan g a y r i s i n i n metre Dahilî istihlâk v e r g i s i k a n u n u n u n « 1 » i n c i m a d d e s i n i n t a ­
2112
3 13 494
d i l i n e dair k a n u n
m u r a b b a ı n ı n s i k l e t i 600 g r a m a k a d a r (600 d a h i l ) o l a n l a r ı n k i l o s u n d a n 29 mavıs 1932
45 k u r u ş ; m e t r e m u r a b b a ı n ı n s i k l e t i 600 g r a m d a n f a z l a o l a n l a r ı n k i l o ­ (2785 numaralı k a n u n u n « ö » n c i m a d d e s i l e i l g a edilmiştir.)
Kanun
s u n d a n 25 k u r u ş . 2029 Dahilî istihlâkvergisi k a n u n u n a müzeyyel k a n u n 3 13 735 2139

29 h a z i r a n 1932
Ç ) ( i d h a l â t u m u m î t a r i f e s i n i n 104, 108 A v e B , 109, 110, 111, 112, (2448 numaralı k a n u n u n 3 üncü m a d d e s i l e i l g a edilmiştir.)
2684
3 15 370
Dahilî istihlâk vergisi k a n u n u n u m u a d d i l k a n u n
113 v e 114 C , Z n u m a r a v e p o z i s y o n l a r ı n a v e 115, 116, 117, 118, 119, 120, 19 n i s a n 1934
122, 123, 124, 125 n u m a r a v e p o z i s y o n l a r ı n a g i r e n b i l û m u m ) y ü n v e k ı l ( M a d d e 2 — • 1871 numaralı k a n u n u n 1 i n c i maddesi mül­
gadır.)
m e n s u c a t ve m a m u l â t i l e y ü n ve kıldan y a p ı l m ı ş hazır eşyanın b e h e r k i ­
Dahilî istihlâk v e r g i s i k a n u n u n u n 1994 numaralı k a n u n i l e 3 15 442 2699
l o s u n d a n 55 k u r u ş . değiştirilen 1 i n c i m a d d e s i y e r i n e k a i m k a n u n
5 ma>ts 1934
D ) i d h a l â t u m u m î t a r i f e s i n i n 121 n u m a r a s ı n a g i r e n battaniyelerin (2785 numaralı k a n u n u n 6 n c i m a d d e s i l e İlga edilmiştir.)
k i l o s u n d a n 10 k u r u ş . Dahilî istihlâk vergisi k a n u n u n u n 2 n c i maddesinin tadiline 3 15 521 2712
d a i r k a n u n 24 mayıs 1934 3 15 575 2712
E ) i d h a l â t u m u m î t a r i f e s i n i n 126 n u m a r a s ı n a g i r e n ş a p k a t a s l a k ­ Dahilî istihlâk vergisi k a n u n u n a müzeyyel k a n u n
26 mayıs 1934
l a r ı n ı n b e h e r i n d e n 25 k u r u ş . (Madde 3 12 h a z i r a n 1930 t a n h ve 1718 numaralı dahilî
istihlâk vergisi k a n u n u n a müzeyyel 2029 numaralı k a n u n
B u k a n u n u n t a t b i k a t ı n d a at v e k e ç i - t i f t i k h a r i ç - k ı l ı n d a n maada mülgadır.)
o l a n h a y v a n kılları yün m e f h u m u n a d a h i l d i r . D a h i l i istihlâk vergisi k a n u n u n u n 10 u n c u m a d d e s i n i n t a d i l i 3 16 1491 3035
ve m u v a k k a t b i r madde ilâvesine d a i r k a n u n
14 h a z i r a n 1935
M a d d e 4 — B u k a n u n neşri t a r i h i n d e n m u t e b e r d i r . Tefsir
224 2442 sayılı k a n u n u n 1 i n c i m a d d e s i n i n «G-i, fıkrasının tef­
3 18 3634
M a d d e 5 — B u k a n u n u n hükümlerini yürütmeğe A d l i y e , D a h i l i y e . siri
11 h a z i r a n 1937
M a l i y e , İktısad, G ü m r ü k v e İnhisarlar V e k i l l e r i memurdur. Dahilî istihlâk v e r g i s i k a n u n u n a müzeyyel 2448 numaralı
3 18 3640
kanunun tadiline dair kanun
7/7/1938 15/6/1937
Sayıfa : 10306 ( Resmî G a z e t e ) 16 TEMMUZ 1938

Ketau
Kanun Düstur Cazete
cümle malzeme (İnşaat m a l z e m e s i dahil) ve v e s a i t i m u h a r r i k e ve m ü ­
No. Tertib Cild Sahife Sayı t e h a r r i k e ve b u n l a r ı n y e d e k v e t e c d i d parçaları.

«-İSTİHLÂK* M a d d e 3 — B i r i n c i m a d d e d e y a z ı l ı m ü s a a d e l e r İktısad V e k â l e t i n c e
Kanun
2458 Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk vergisi hakkında ka v e r i l m e d e n e v v e l sınaî müesseselere, b e l e d i y e l e r c e , inşaat v e k u v v e i m u ­
nıın 3 15 615 2714 harrike ruhsatiyeleri verilemez.
28/5/1934
(2731 savılı k a n u n l a i l g a edilmiştir.)
Bazı m a d d e l e r d e n alınacak i-tihlâk vergisine a i d '2\ıH sa>ıîı Madde 4 — Birinci m a d d e d e yazılı müsaadeyi a l m a y a n şahıslar­
k a n u n u n b i r i n c i m a d d e s i n i n B fıkrasının t a d i l i n e ve hu k a
dan, müesseselerinde kullanılmak üzere gümrüklerden geçirmiş veya
n u n ı bazı hukumlcıın ilâvesine d a i r k a n u n 3 15 1344 2744
28 ha/ııan 1934 g e ç i r e c e k o l d u k l a r ı h e r n e v i m a k i n e , alât ve b u n l a r ı n y e d e k v e tecdid
(2731 savılı k a n u n l a i l g a edilmiştir.)
2458 sa>ılı k a n u n u n b i r i n c i m a d d e s i n i n t a d i l i n e d a i r o l a n parçalarının gümrük resimleri buna munzam resim ve v e r g i l e r l e bir­
2540 sakıtı k a n u n a müzeyyel k a n u n 3 15 1434 2752 l i k t e y i r m i beş m i s l i o l a r a k t a h s i l e d i l i r .
5 temmuz 1934
(2731 sayılı k a n u n l a i l g a edilmiştir.)
Bazı m a d d e l e r d e n istihlâk v e r g i s i alınmasına d a n k a n u n 3 16 1157 3017 Madde 5 — Birinci madde mucibince verilecek müsaadelerin is­
27 majıs 1935
tihsali, tatbik müddeti ve i b t a l i , muafiyet ruhsatnameleri hakkındaki
(Madde 9 2158. 254b. 2583 savıh k a n u n l a r i l g a cılıl
mistir.) hükümlere t a b i d i r . B u müesseseler m u a f i y e t l e r d e n istifade etmeseler da­
Karar
1009 Bazı m a d d e l e r d e n istihlâk vergisi alınması hakkındaki k a n u ­ h i Teşviki S a n a y i K a n u n u n d a yazılı mükellefiyetlere t a b i d i r l e r .
n u n b i r i n c i m a d d e s i n i n 5 i n c i fıkrasının t e f s i r i n e m a h a l
olmadığına d a i r 18 3634 M a d d e 6 — 3 h a z i r a n 1933 t a r i h ve 2261 sayılı k a n u n u n i k i n c i m a d ­
11 ha7iran 1937
Tefsir desile üçüncü m a d d e s i n i n s o n fıkrası kaldırılmıştır.
209 M u h t e l i f maddelerden alınacak istihlâk vergisi hakkındaki
215f sa>ılı k a n u n u n m u v a k k a t 3 u n c u m a d d e s i n i n t e i s i r i 3 16 97 2890 M a d d e 7 — B u k a n u n neşri t a r i h i n d e n muteberdir.
«UMUMÎ İSTİHLÂK»
Kanun
735 Umumî istihlâk vergi,ı k a n u n u 3 7 455 304
Madde 8 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri
10 şubat 1926 Heveti memurdur.
M a d d e 15 (Aşarın i l g a s i l e v e r i n e i k a m e e d i l e n veıgı h a k ­
kındaki 552 sayılı k a n u n u n 2, 3, 4 u n c u m a d d e l e r i mülgadır.) 7/7/1938
(735 numaralı k a n u n 1039 sayılı m u a m e l e vergisi k a n u n u ­
n u n l b ıucl m a d d e s i l e i l g a edilmiştir.) 8 1241 598 1055 numaralı Teşviki S a n a y i K a n u n u hakkındaki haşiye için 3B68 sayılı Resmî Gazetedeki
Karar 2 / 8 3 2 3 s a n l ı k a r a r n a m e haşiyesine bakınız.
253 U m u m i istihlâk v e r g i s i kanununun birinci maddesindeki Reem
« m u a m e l a t ı t i c a ı ı y e d e n » t a b i r i n i n d e r e c e i şümulüne d a i r 7 1842 391 Tefsir Düstur Gazet-
19 mayıs 1926 No. Başlığı Tertib Cild Sahife Sayı
Kanun
852 Umumî istihlâk v e r g i s i k a n u n u n u n ıkmci maddesine b i r fıkra
tezyılıne d a i r k a n u n 7 2217 396 Teşviki Sanayi Kanununun 31 inci maddesinin tefsiri
24 mayıs 1926
Umumî istihlâk ve e ğ l e n c e ve hususî istihlâk v e r g i l e r i k a ­
nunlarına müzeyyel k a n u n 7 2766 407
9 h a z i r a n 1926
(1039 numaralı k a n u n l a , umumî istihlâke a i d h u k m u k a l ­
dırılmıştır.> 8 1241 598
Türk T a y y a r e C e m i y e t i n i n bazı muamelâtında umumî i s t i h ­
lâk ve e ğ l e n c e ve hususî istihlâk v e r g i l e r i n d e n muafıvctine
dair kanun 8 2787 410
Konya Sulama İdaresinin teşkilât ve vezaifi
10 h a z i r a n 1926 hakkında kanun
Talimat
3714 924 numaralı k a n u n a gore yapılmış olan talimatname 8 2800
16 h a z i r a n 1926 Kanun No: 3538 Kabul tarihi: 29/6/1938
Talimatname
3959 Talimatnamenin 2 nci maddesinin B fıkrasının tadili 7 2954
8 ağustos 1926
Kanun Madde 1 — Konya Ovası Sulama İdaresi Nafıa Vekâleti Sular
1167 737, 921 numaralı k a n u n l a r a b i r e r fıkra t e z v i l i n e d a i r k a n u n 8 1891 636
25 h a z i r a n 1927 Umum Müdürlüğü teşkilâtına bağlı olarak yüksek mühendisler ara­
Talimatname
6559 istihlâk v e r g i s i talimatnamesinin 10 uncu maddesine bir
sından seçilecek b i r müdürün idaresinde işletilir.
fıkra ilâvesine d a i r 9 340
2 mavıs 1928 İdarenin m e r k e z i , Çumradır.

M a d d e 2 — İdarenin s u l a m a hududu Beyşehri ve K a r a v i r a n göl-


l e r i l e işbu g ö l l e r i birleştiren B e y ş e h r i Ç a y ı n d a n v e K a r a v i r a n t a h l i y e k a ­
nalından ve Bağra i l t i s a k k a n a l i l e Balıklıova kanalı v e Çarşamba Ça­
Teşviki Sanayi K a n u n i l e bu kanuna müzeyyel 2261 yından ve b u n l a r d a n teşaüb e d e n v e e d e c e k o l a n k ü ç ü k v e b ü y ü k k a ­
sayılı k a n u n u n bazı hükümlerinin değiştirilmesine n a l l a r d a n s u l a n a b i l e n bütün a r a z i y i i h t i v a eder.
dair kanun
M a d d e 3 — İdarenin müdürü Nafıa Vekâletince tayin olunur.

Madde 4 — Sulama sahası dahilinde alâkadarlar tarafından mü­


Kanun No: 3537 Kabul tarihi: 29/6/1938
racaat v u k u u n d a sulanması m ü m k ü n o l a n a r a z i i l e sun'î çayırlar, bağ,
b a h ç e , b o s t a n v e s a i r e d e n v e müesses b u l u n a n v e y a y e n i d e n t e s i s e d i l e c e k
M a d d e 1 — 1055 s a y ı l ı T e ş v i k i Sanayi Kanununda yazılı birinci olan değirmen ve f a b r i k a l a r d a n alınacak s u l a m a ücreti N a f ı a , M a l i y e
s ı n ı f sınaî m ü e s s e s e e v s a f ı n ı h a i z m ü e s s e s e k u r m a k y a h u d m e v c u d mü­ ve Z i r a a t V e k i l l e r i n c e tesbit e d i l e c e k tarife üzerinden i s t i f a o l u n u r .
esseseleri b i r i n c i sınıf e v s a f ı n ı i k t i s a b e d e c e k d e r e c e d e tevsi e t m e k \ e-
M a d d e 5 — S u l a m a sahasındaki köylerin hududları d a h i l i n d e b u ­
yahud b u evsafı h a i z müesseseleri d a h a z i y a d e büyültmek ve b u n e \ i
l u n a n v e 6 n c i m a d d e d e z i k r o l u n a n m a h a l l e r h e r sene i d a r e memurları
müesseseleri b i r ş e h i r d e n b a ş k a b i r şehre n a k l e t m e k veya imalâtının
tarafından mesaha edilir. Mesaha memurları her köyde bulunacakları
nev'ini değiştirmek isteyenler evvel emirde İktısad Vekâletinden mü­
günü b i r hafta önce k ö y ü n i h t i y a r meclisine yazı i l e b i l d i r i r l e r .
saade a l m a k mecburiyetindedirler.
İhtiyar meclisine yapılan işbu ihbar alâkadar arazi sahihlerine
Bu müsaadelerin verilebilmesi için 2261 s a v ı l ı kanunun 3 üncü tebliğ edilmiş sayılır.
maddesinde yazılı evsaf ve şeraitin mevcudiyeti lâzımdır.
M a d d e 6 — M e s a h a muamelâtı alâkadar ashabı v e y a i h t i y a r mec­
Madde 2 — 3 haziran 1933 t a r i h v e 2261 s a y ı l ı kanunun birinci lisi azası h u z u r i l e y a p ı l ı r . A l â k a d a r a s h a b ı v e y a ihtiyar meclisi azası
maddesile tadil edilen T e ş v i k i S a n a y i h a k k ı n d a k i 28 m a y ı s 1927 t a r i h hazır bulunmadıkları surette m e m u r l a r mesahayı bizzat y a p a r l a r ve sa­
v e 1055 s a y ı l ı k a n u n u n 9 u n c u m a d d e s i a ş a ğ ı d a k i ş e k i l d e d e ğ i ş t i r i l m i ş t i r : h i b i g ö s t e r i l m e y e n a r a z i y i de i h t i y a r m e c l i s i n a m ı n a kaydederler.
Sınaî müesseselere a i d o l u p memleket dahilinde bulunmayan veya Mesaha muamelelerini müteakib her köy için müfredatlı b i r ta­
kâfi mikdarda istihsal veya imal edilmeyen aşağıda yazılı maddeler h a k k u k c e t v e l i t a n z i m v e altı m e s a h a m e m u r l a r i l e alâkadarlar veya i h ­
gümrük ve b u n a munzam resimlerden muaftır: tiyar meclisi azası tarafından imza o l u n u r . ıBu c e t v e l l e r müdürlükçe
A) B u müesseseler i l e müştemilâtının tesis, inşa v e t e v s i i n e m u k - t a s d i k e d i l d i k t e n s o n r a kat'îleşir.
t a z i h e r n e v i inşaat malzemesi,
İhtiyar m e c l i s i azası t a h a k k u k c e t v e l l e r i n i i m z a l a m a k t a n v e y a iti­
B) A s k e r î f a b r i k a l a r i h t i y a c ı için h a r i ç t e n g e t i r i l e c e k ve n e v ' i ve razları m e v c u d i s e altına y a z m a k t a n çekindikleri t a k d i r d e mesaha me­
m i k d a r ı İktısad v e M i l l î M ü d a f a a V e k â l e t l e r i n c e ' t e s b i t ve İ c r a V e k i l l e r i murları cetvele meşruhat vererek b i r örneğini yazı i l e i h t i y a r mec­
Heyetince tasdik edilecek olan h a m maddeler, l i s i n e tebliğ eder ve diğer b i r örneğini de k ö y ü n münasib mahallerine
C) B u müesseselere a i d o l a r a k vücuda g e t i r i l e c e k nakliye, tahmil asarlar. B u tebliğ t a r i h i n d e n i t i b a r e n mahsulün hasadı zamanına k a d a r
v e t a h l i y e ve k u v v e i m u h a r r i k e i s t i h s a l ve n a k i l tesisatına m u k t a z i b i l ­ Sulama Müdürlüğü nezdinde alâkadarlar veya ihtiyar meclisleri iti-
16 T E M M U Z 1938 ( Resmî Gazete ) Sayıfa: 10307

razda b u l u n a b i l i r l e r . İtiraz üzerine Müdürlüğün vereceği karar kat'î Ücret


olur. Memuriyetin nevi Aded Lira

M a d d e 7 — H e r sene tarifesine göre t a h a k k u k eden ve kat'îleşen


Müfredat Kâtibi 40
ü c r e t l e r M a l i y e t a h s i l d a r l a r ı vasıtasile v e T a h s i l i E m v a l K a n u n u n a tev­
Ayniyat Muhasibi 80
fikan tahsil olunur.
Tahsil Memuru [2] 60
Madde 8 — Vuku bulacak mesaha itirazlarının tedkik ve k a r a r a Tahsildar [2] 50
bağlanması, K o n y a Ovası S u l a m a İşletmesinin i y i b i r h a l d e tutulması
i ç i n m u k t a z i ıslahatın icrası ve i d a r e s i ve s u l a n a n arazinin mesahası Su Tevzi Müstahdemleri
hakkındaki usullerle memurların vazifeleri Nafıa Vekâletince tesbit Kanal Kolcusu [2] 50
olunur. Savakçı 40
M a d d e 9 — S u l a m a ş e b e k e s i n i n ıslah v e t e v s i i i ç i n y a p ı l m a s ı l â ­ Baraka Bekçisi 25
z ı m g e l e n b i l û m u m inşaat v e t e s i s a t 3132 s a y ı l ı k a n u n l a v e r i l m i ş o l a n İdare Müstahdemleri
tahsisatın h e r m a l î y ı l i ç i n a y r ı l a c a k k ı s ı m l a r ı n d a n s a r f e d i l m e s i s u r e t i l e
tamamlanır. Marangoz Ustası 75
Demirci 65
M a d d e 10 — K o n y a Ovası S u l a m a İdaresinin teşkilât ve vezaifi Çırağı 20
h a k k ı n d a k i 2 6 / 5 / 1 9 2 7 t a r i h v e 1053 s a y ı l ı v e b u k a n u n u n b i r i n c i m a d ­ Santral Memuru 30
d e s i n i t a d i l e d e n 21 m a y ı s 1932 t a r i h v e 1971 s a y ı l ı k a n u n l a r l a b u k a n u ­ T e l g r a f H a t Çavuşu [2] 30
na mugayir o l a n diğer ahkâm mülgadır. Odacı 15
M u v a k k a t m a d d e 1 — İşbu k a n u n u n dördüncü m a d d e s i mucibince Gece Bekçisi 25
s u ü c r e t l e r i n i n t e s b i t i n e k a d a r 1938 m a l î y ı l ı M u v a z e n e i U m u m i y e K a ­ Bahçivan 25
n u n u n u n 21 i n c i m a d d e s i n e b a ğ l ı R işaretli K o n y a O v a s ı S u l a m a İda­ Şoför 50
r e s i ücret t a r i f e s i c e t v e l i n d e t e s b i t o l u n a n ü c r e t l e r i s t i f a o l u n u r . M e z k û r Fidancı 50
21 i n c i m a d d e n i n diğer hükümleri mahfuzdur.
Nakil vasıtaları
M u v a k k a t m a d j e 2 — 1938 m a l î yılı M u v a z e n e i Umumiye Kanu­
K o n y a Ovası S u l a m a İdaresi
n u n u n 22 n c i m a d d e s i m u c i b i n c e Z i r a a t V e k â l e t i b ü t ç e s i n d e a ç ı l a n f a s l a
t a h s i s a t k a y d e d i l e n p a r a d a n 1937 m a l î y ı l ı i ç i n d e s a r f e d i l e m e y e n mi'kdar Aded
1938 m a l î y ı l ı N a f ı a V e k â l e t i b ü t ç e s i n d e a ç ı l a c a k h u s u s î f a s l a tahsisat
kaydedilerek 2855 s a y ı l ı k a n u n d a gösterilen işlere sarfolunur. Kamyonet

M u v a k k a t madde 3 — İşbu k a n u n u n mer'iyete g i r d i ğ i t a r i h t e 1938 [2] A t mubayaa ve besleme masrafları kendilerine aid olmak üzere süvari
malî yılı M u v a z e n e i Umumiye K a n u n u n a bağlı Z i r a a t Vekâleti bütçe­ olacaktır.
s i n i n 864, 865, 866 v e 867 n c i f a s ı l l a r ı n d a k i t a h s i s a t b a k i y e l e r i a y n ı sıra Resmi
Kanun Düstur Gaze.e
ve unvanları m u h a f a z a etmek üzere Nafıa Vekâleti bütçesinin sonunda No. Başlığı Tertib Cild Sahife Sayı
yeniden a ç ı l a c a k 747, 748, 749 v e 750 n c i f a s ı l l a r a n a k l o l u n u r .
Kanun
1053 K o n y a Ovası S u l a m a İdaresinin teşkilât ve v e z a i f i 3 8 1402 606
Muvakkat m a d d e 4 — 1938 m a l î y ı l ı M u v a z e n e i Umumiye Kanu­ 1971 K o n y a Ovası S u l a m a i d a r e s i n i n teşkilât ve v e z a i f i hakkın­
daki kanunun b i r i n c i maddesinin tadili 3 13 374 2109
nunun 4 üncü maddesine bağlı (D) işaretli cetvelin Ziraat Vekâleti K o n y a Ovası S u l a m a i d a r e s i n i n 935 Bııtçc Kanununun
k ı s m ı n d a n b u k a n u n a b a ğ l ı c e t v e l d e u n v a n , a d e d ve ücretleri y a z ı l ı m ü s ­ 7 n c i m a d d e s i n i n 2 n c i fıkrasının değiştirilmesi 3 17 58 3176

tahdemlerle nakil vasıtaları çıkarılarak aynı cetvelin Nafıa Vekâleti


kısmına eklenmiştir.

M a d d e 11 — B u k a n u n 1 a ğ u s t o s 1938 t a r i h i n d e n muteberdir.

M a d d e 12 — B u k a n u n u n hükümlerini icraya İcra Vekilleri He­


yeti memurdur. T i y a t r o ve s i n e m a l a r d a n Devlet ve b e l e d i y e l e r c e alın­
7/7/1938 makta o l a n d a m g a , t a y y a r e ve b e l e d i y e resimlerile
D a r ü l a c e z e h i s s e s i n i n m i k t a r ı n a ve sureti istifasına
dair kanun
CETVEL
Kanun No: 3539 Kabul tarihi: 29/6/1938
Ücret
Memuriyetin nevi Aded Lira
M a d d e 1 — T i y a t r o ve sinemaların b i l e t b e d e l l e r i üzerinden d a m
g a , t a y y a r e ve b e l e d i y e r e s i m l e r i l e D a r ü l a c e z e h i s s e s i o l a r a k b i r k u r u ş ­
Konya Ovası Sulama İdaresi İdare Memurları
tan aşağı o l m a m a k üzere yüzde o n r e s i m alınır. R e s m i n hesabında heı
Müdür 350 y i r m i p a r a d a n aşağı k e s i r l e r y i r m i p a r a y a iblâğ olunur.
Ziraat Müşaviri [1] 250
B i l e t b e d e l i n d e n m a k s a d , b u v e r g i h a r i c i n d e temaşa ücreti olarak
Avukat 40 müessese tarafından alınan paranın tamamıdır.
Kâtib ve T a h a k k u k M e m u r u 75
">aktilo 35 M a d d e 2 — B u r e s i m b i l e t l e r üzerine M a l i y e Vekâletince bastırı­
lacak hususî pulların ilsakı s u r e t i l e istifa olunur. Maliye Vekâletince
Fen heyeti
tayin olunacak yerlerde resmin biletlere matbu damga vaz'ı suretile ik­
Su Mütehassısı (mühendis) 300 tifası m e c b u r i d i r . R e s m i n t a h s i l ve kontrolü M a l i y e m e m u r l a r ı tarafın­
Ziraat F e n M e m u r u [2] 150 dan icra edilir.
Ziraat F e n M e m u r u [2] 100 M a d d e 3 — T i y a t r o ve s i n e m a l a r d a b i l e t kullanılması ve b i l e t l e r
Fen M e m u r u [2] 125 üzerinde b e d e l i n i n gösterilmesi m e c b u r i d i r .
Ffcn M e m u r u [2] 110
İnzibat ve k o n t r o l için alâkadar m a k a m l a r c a m e m u r e d i l e n l e r hariç
Hesap İşleri Heyeti
o l m a k ü z e r e s i n e m a v e t i y a t r o l a r a b e d a v a o l a r a k v e y a tenzilâtlı ücret­
Vluhasebeci 150 l e g i r e n l e r e , o t u r d u k l a r ı m e v k i i n b i l e t b e d e l i n e g ö r e a l ı n m a s ı l â z ı m ge­
Veznedar [3] 75 len vergi mikdarında p u l u veya soğuk damgayı h a v i bilet v e r i l m e s i mec­
buridir.
[1] İkinci müdür sıfat ve salâhiyetini haizdir.
S i n e m a ve t i y a t r o l a r d a bilet kullanılmaması veya duhuliye ücreti
[2] A t mubayaa ve besleme masrafları kendilerine a i d olmak üzere süvari alındığı h a l d e bazı müşterilere bilet v e r i l m e m e s i veya alınan ücretten
olacaktır.
eksik bedelde bilet verilmesi veyahud satılan b i l e t l e r i n müşterilerden
[3] Muhasebe işlerine de yardım ile mükelleftir. alınıp t e k r a r satışa çıkarılması hallerinde Damga Resmi Kanununun
Sayıfa: 10308 ( Resmî Gazete) 16 T E M M U Z 1938

13 ü n c ü m a d d e s i n i n muaddel 9 u n c u numarası hükmü tatbik olunur. v a k i olacak i t i r a z l a r İcra V e k i l l e r i n c e kat'î ve nihaî surette h a l o l u n u r .
B i l e t kullanıldığı h a l d e üzerinde bedel gösterilmezse b u b i l e t l e r beş l i r a Madde 6 — B u kanun mucibince alınacak cezaların t a k i b ve tahsi­
kıymetinde a d d o l u n a r a k o n a g ö r e r e s i m v e b u n u n b e ş m i s l i c e z a alınır. linde damga r e s m i k a n u n u n u n 12 n c i f a s l ı h ü k ü m l e r i t a t b i k olunur.
B u kanun mucibince alınacak v e r g i bilet b e d e l i n e d a h i l edilemez Madde 7 — İcabında Türkiyeye i d h a l edilecek f i l i m l e r i n gümrük
ve b i l e t l e r üzerinde gösterilemez. B u n a riayet e d i l m e m e s i veya sinema resimlerinde tadilât y a p m a ğ a İcra V e k i l l e r i Heyeti salahiyetlidir. Hü­
ve t i y a t r o l a r a bedava veya tenzilâtlı ü c r e t l e g i r e n l e r e o t u r d u k l a r ı m e v ­ k ü m e t b u h u s u s t a y a p t ı ğ ı tadilâtı b i r a y z a r f ı n d a B ü y ü k M i l l e t M e c l i s '
kie göre vergi p u l u n u veya soğuk damgayı h a v i bilet verilmemesi h a ­ n i n tasdikına arzeder.
l i n d e 5 i n c i m a d d e d e yazılı cezalar tatbik edilir. M a d d e 8 — 1324 n u m a r a l ı v e 2 3 / 5 / 1 9 2 8 t a r i h l i D a m g a r e s m i v e 2459
M a d d e 4 — B u v e r g i tahsilatından : numaralı ve 28/5/1934 t a r i h l i T a y y a r e r e s m i k a n u n l a r i l e 423 n u m a r a l ı
% 20 s i d a m g a resmi v e 26 şubat 1340 t a r i h l i B e l e d i y e v e r g i ve r e s i m l e r i k a n u n u n u n ve 12 n i ­
% 30 u t a y y a r e resmi s a n 1332 t a r i h l i D a r ü l a c e z e n i z a m n a m e s i n i n b u k a n u n a m u h a l i f h ü k ü m
% 20 s i b e l e d i y e h i s s e s i l e r i kaldırılmıştır.
% 30 u D a r ü l a c e z e h i s s e s i Muvakkat madde — B u kanunun ikinci maddesi mucibince basıl­
ması lâzım gelen pulların hazırlanmasına k a d a r , b u r e s m i n t a h s i l i üzeıi
o l a r a k tefrik ve d a m g a ve tayyare r e s i m l e r i a i d olduğu fasla i r a d k a y d ­
sürsaj e d i l e c e k o l a n d a m g a p u l l a r ı i l e t e m i n o l u n u r . K a n u n u n mer'iyet ? -

olunur.
girdiği tarihte henüz sürsajlı p u l l a r sevkedilmemiş o l a n y e r l e r d e resim,
Darülaceze b u l u n a n yerlerde D a r ü l a c e z e h i s s e s i D a r ü l a c e z e l e r e ve nakden istifa edilir.
b e l e d i y e h i s s e s i d e b e l e d i y e l e r e , t a h s i l e d i l d i ğ i a y ı t a k i b e d e n a y ı n 15 i n c i
Madde 9 — B u k a n u n 15 t e m m u z 1938 t a r i h i n d e n muteberdir.
günü akşamına k a d a r tediye olunur. Darülaceze b u l u n m a y a n yerlerde
M a d d e 10 — B u k a n u n h ü k ü m l e r i n i i c r a y a M a l i y e v e D a h i l i y e V e ­
b e l d e h a l k ı n d a n f a k i r ve m u a v e n e t e m u h t a ç o l a n l a r a y a p ı l a c a k y a r d ı m ­
killeri memurdur.
lara sarfedilmek üzere D a r ü l a c e z e h i s s e s i d a h i b e l e d i y e l e r e verilir.
ı7/7/1938
B u r e s m i n tahsil ve kontrolünden dolayı belediye ve Darülacezeler­
den hiç b i r masraf alınmaz.
Resmi
Kanun Duştur Gazete
M a d d e 5 — T i y a t r o ve s i n e m a l a r d a n m e v k i i t i b a r i l e alınacak d u ­ No. Bağlığı Tertib Cİld Sahife Sayı
h u l i y e ücretleri b e l e d i y e l e r c e t a y i n o l u n u r . M u a y y e n bedel fevkinde
d u h u l i y e ü c r e t i a l a n s i n e m a c ı l a r d a n b i r i n c i d e f a s ı i ç i n 100 l i r a c e z a 423 B e l e d i y e vergi ve res i n l e r i k a n u n u • 3 5 642 6c
1324 Damga r e s m i k a n u n > 3 9 1027 901
alınır. Tekerrüründe b u ceza beş m i s l e çıkarılır. B e l e d i y e l e r c e t a y i n o l u ­ 2459 T a y j a r e resmi k a r J J I U 3 15 618 2714
Darülaceze nizamr.ameı d a h i l i s i
n a n d u h u l i y e ücretleri h a k k ı n d a m a d d î h e s a p u n s u r l a r ı n a i s t i n a d e d e r e k 13 saban 1313, 16 kânunusani 1311 Mudevven değildir.

KARARNAMELER
M a d d e 2 — Şûrayı Devletçe görülmüş o l a n b u n i z a m n a m e hükmü
Kararname No: 9108 Resmî Gazetede basıldığı günün ertesinden i t i b a r e n yürümeğe b a ş k v .
Madde 3 — B u nizamnamenin hükümlerini icraya İcra Vekilleri
Maliye Vekilliğince t e k l i f ve Ş û r a y ı D e v l e t ç e g ö r ü l e r e k 3/3/1938 Heyeti memurdur.
t a r i h v e 5280 s a y ı l ı t e z k e r e i l e t a d i l e n t e v d i e d i l e n ilişik (mütekaidlerin
Mütekaidlerin memleket haricinde maag alabilecekleri h a l l e r i gösterir nizamname 2684 sayılı
memleket haricinde maaş a l a b i l e c e k l e r i h a l l e r i gösterir 5 n i s a n 1934 Kemi Gazetededir.
tarihli Nizamnameye b i r fıkra eklenmesi hakkındaki) Nizamnamenin
mer'iyete konulması; İcra V e k i l l e r i Heyetinin 23/6/1938 tarihli top­
lantısında o n a n m ı ş t ı r .
23/6/1938 D a h i l i y e Vekâletinden:

REİSİCUMHUR
1 — Mahallî İdareler U m u m Müdürlüğü Şube Müdürlüklerine N e v ­
K. ATATÜRK
şehir K a y m a k a m ı B e s i m T u g a y ı n , M . K e m a l p a ş a K a y m a k a m ı K â m i l F u a t
Başvekil Adliye V e k i l i Millî Miıdafaa Vekili Dahiliye Vekil Erkalın, A r a p k i r kaymakamı H a m i A r ı k a n m , Mahallî İdareler Umum
C. BAY AR $. SARAÇOĞLU K. ÖZALP Ş. KAYA Müdürlüğü Şube M ü d ü r M u a v i n l i k l e r i n e Çinar K a y m a k a m ı E m i n Kok­
salın, E r m e n a k K a y m a k a m ı E s a t K a y a Aymanın, H u k u k Müşavirliği
Hariciye V e k i l i Maliye V e k i l i Maarif V e k i l i Nafıa V e k i h
M u h a k e m a t k ı s ı m M ü d ü r M u a v i n i İzzet Ö r s ü n , E m n i y e t U m u m Müdür­
Dr. T. R. ARAS F. AĞRALl S. ARI KAN A. ÇETlhKAY i
lüğü E m n i y e t Âmirlerinden B e s i m H i l m i Çakaloğlunun, H u k u k Müşa­
iktısad V e k i l i Sıhhat ve tçtımaı Muavenet Vekili virliği M u h a k e m a t kısmı M ü d ü r Muavinliğine H u k u k Müşavirliği Şefi
§. KESEBlR Dr. H. AL AT AS A v n i B i l g e n i n n a k l e n t a y i n l e r i tensib edilmiştir.
2 — B u k a r a r n a m e n i n icrasına D a h i l i y e V e k i l i memurdur.
Gümrük ve İnhisarlar V e k i l i Ziraat Vekili
11/7/1938
R. TARHAN F. KURDOĞLU REİSİCUMHUR
K. ATATÜRK

Başvekil Dahiliye Vekili


Mütekaidlerin memleket haricinde maaş alabilecekleri
C. BAY AR §. KAYA
halleri gösterir 5 nisan 1 9 3 4 tarihli n i z a m n a m e y e
ek nizamname

Madde 1 — Mütekaidlerin memleket h a r i c i n d e maaş a l a b i l e c e k l e r i


1 — Görülen lüzuma m e b n i Hakkâri Vilâyeti E m n i y e t Âmiri İrfar
h a l l e r i g ö s t e r i r 5 n i s a n 1934 t a r i h l i n i z a m n a m e n i n 4 üncü maddesinin
T a ş ' i n ; vekâlet e m r i n e alınması tensib kılınmıştır.
« F » fıkrası s o n u n a aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
2 — B u k a r a r n a m e n i n icrasına D a h i l i y e V e k i l i memurdur.
«Şu k a d a r k i , bunların memleket haricindeki seyyahatlerinin 0 ay
11/7/1938
d a n f a z l a devamı zarurî o l d u ğ u t a k d i r d e ; i l k ilmühaberi v e r e n mahallî
REİSİCUMHUR
belediye dairesince tanzim edilecek esbabı mucibeli mazbataya müs­
K. ATATÜRK
teniden D a h i l i y e Vekâletinin t e k l i f i ve M a l i y e Vekâletinin muvafakati
üzerine i c r a V e k i l l e r i H e y e t i 6 a y d a n f a z l a müddetle tekaüd maaşlarının Başvekil Dahiliye Vekili
tediyesine devam edilmesine k a r a r verebilir.» C. BAY AR Ş. KAYA
I 16 T E M M U Z 1938 (Resmî Gazete) Sayıfa: 10309

Ziraat Vekâletinden: Ziraat Vekâletinden:

1 — 90 l i r a m a a ş l ı Y ü k s e k Z i r a a t Enstitüsü İ d a r î M ü ş a v i r i A b i d i n 1 — Z i r a a t Vekilliğine bağlı olup açık b u l u n a n İkinci Dereceden


Eğe münhal b u l u n a n Z i r a a t İşleri U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n e k a d r o s u maaşı O r m a n U m u m Müdürlüğüne, h a l e n İktısad Vekâleti Teftiş v e M u r a k a b e
o l a n 100 l i r a i l e t a y i n o l u n m u ş t u r . heyeti Reisliğini ve Vekâlet Müsteşar Vekilliğini i f a etmekte olan ve
yirmi beş sene filî h i z m e t i sebkeden Mülkiye Mektebi Mezunlarından
2 — İşbu k a r a r n a m e hükümlerinin icrasına Z i r a a t V e k i l i memur­ H ü s n ü Y a m a n , 3445 s a y ı l ı k a n u n h ü k ü m l e r i d a h i l i n d e ücret h a l i n d e f a r ­
dur. kı v e r i l m e k üzere k a d r o maaşile t a y i n kılınmıştır.
2 — İşbu k a r a r n a m e n i n icrasına Z i r a a t V e k i l i memurdur.
11/7/1938
11/7/1938
REİSİCUMHUR REİSİCUMHUR
K. ATATÜRK K. ATATÜRK
Başvekil Ziraat Vekili Başvekil Ziraat Vekili
C. BAY AR F. KURTOĞLU C. BAY AR F. KURTOĞLU

İLÂNLAR
Nafıa Vekâletinden: K e ş i f b e d e l i : 9111 l i r a 80 k u r u ş t u r .
2 — E k s i l t m e 2 / 8 / 1 9 3 8 salı g ü n ü saat 10 d a N a f ı a V e k â l e t i Yapı
Eksiltmeye konulan iş: işleri E k s i l t m e K o m i s y o n u odasında açık e k s i l t m e u s u l i l e yapılacaktır
1 — Küçük Menderes İslah sahasında yapılacak büyük şüt, baş 3 —• E k s i l t m e şartnamesi v e b u n a m ü t e f e r r i e v r a k 46 k u r u ş bedel
y a t a k b a ş ı n d a k i şüt v e (5) k ü ç ü k k ö p r ü inşaatı, keşif b e d e l i (232,450) m u k a b i l i n d e ' Y a p ı işleri U m u m Müdürlüğünden alınabilir.
lira (61) kuruştur.
4 —• İsteklilerin 684 l i r a l ı k m u v a k k a t t e m i n a t v e r m e l e r i v e Yapı
2 — E k s i l t m e 21/7/1938 t a r i h i n e rastlayan perşembe günü saat
i ş l e r i U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n d e n e n az 5000 l i r a l ı k b u işe b e n z e r iş yap­
12 d e N a f ı a V e k â l e t i S u l a r U m u m M ü d ü r l ü ğ ü S u E k s i l t m e K o m i s y o n u
tığına d a i r müteahhidlik vesikası ibrazı lâzımdır.
odasında kapalı z a r f u s u l i l e yapılacaktır.
243/4-1
3 — İstekliler, e k s i l t m e şartnamesi, m u k a v e l e projesi, bayındırlık
işleri g e n e l şartnamesi, fennî şartname ve projeler (11) lira (65)
kuruş mukabilinde Sular U m u m Müdürlüğünden a l a b i l i r l e r .
4 — E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k i ç i n i s t e k l i l e r i n (12872) l i r a (55) k u ­ A n k a r a N u m u n e Hastanesi Baştabibliğinden :
r u ş l u k m u v a k k a t t e m i n a t v e r m e s i v e (50) b i n l i r a l ı k N a f ı a s u i ş l e r i n i
v e y a b u n a m u a d i l . N a f ı a işlerini taahhüd e d i p m u v a f f a k i y e t l e b i t i r d i ­
ğ i n e ve b u k a b i l N a f ı a i ş l e r i n i b a ş a r m a k t a k a b i l i y e t i o l d u ğ u n a d a i r Muvakkat
N a f ı a V e k â l e t i n d e n a l ı n m ı ş m ü t e a h h i d l i k vesikası i b r a z e t m e s i , i s t e k ­ Cinsi Mikdarı Tutarı teminat Eksiltme
l i l e r i n t e k l i f m e k t u p l a r ı n ı i k i n c i m a d d e d e y a z ı l ı s a a t t e n b i r saat e v v e l i n e Kilo Lira Lira şekli
k a d a r S u l a r U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n e m a k b u z m u k a b i l i n d e v e r m e l e r i lâ­
zımdır. Sade yağı 4000 4800 360 Açık
Postada olan gecikmeler k a b u l edilmez. Z e y t i n yağı 600 360 27
155/4-4 Sabun 5000 2000 150

A n k a r a N u m u n e H a s t a n e s i n i n 1938 m a l î y ı l ı i h t i y a c ı o l a n y u k a r ı d a
İ
c i n s m i k d a r v e e k s i l t m e ş e k i l l e r i i l e m u v a k k a t teminatı y a z ı l ı ü ç k a l e m
1 — E k s i l t m e y e k o n u l a n i ş : N i ğ d e d e G e b e r e B a r a j ı inşaatı, keşif erzak 4 temmuz 1938 d e n 19 t e m m u z 1938 t a r i h i n e k a d a r e k s i l t m e y e k o ­
b e d e l i (401 324) l i r a (92) k u r u ş t u r .
nulmuştur.
2 — Eksiltme 2/8/1938 tarihine r a s t l a y a n s a l ı g ü n ü saat 12 d e
Nafıa Vekâleti S u l a r U m u m M ü d ü r l ü ğ ü S u E k s i l t m e K o m i s y o n u odasın­ Şartnameler Ankara Numune Hastanesinde görülebilir. Eksiltme
d a kapalı zarf u s u l i l e yapılacaktır. 20 t e m m u z 1938 ç a r ş a m b a g ü n ü saat 11 d e A n k a r a N u m u n e H a s t a n e s i n
de yapılacaktır.
3 — İ s t e k l i l e r , e k s i l t m e şartnamesi, m u k a v e l e projesi, Bayındırlık
185/4-4
İşleri G e n e l şartnamesi v e p r o j e l e r i (20) lira (10) kuruş'mukabilinde
S u l a r U m u m Müdürlüğünden a l a b i l i r l e r .
4 — E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k i ç i n i s t e k l i l e r i n (19 803) l i r a l ı k m u v a k ­
k a t t e m i n a t v e r m e s i v e (200) b i n l i r a l ı k N a f ı a S u i ş l e r i n i v e y a m ü m a s i l
inşaatı t a a h h ü d e d i p m u v a f f a k i y e t l e b i t i r d i ğ i n e v e b u k a b i l işleri b a ş a r ­ A n k a r a Y ü k s e k Z i r a a t Enstitüsü Rektörlüğünden:
m a k t a k a b i l i y e t i olduğuna d a i r Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhid­
l i k vesikası i b r a z e t m e s i , i s t e k l i l e r i n t e k l i f m e k t u p l a r ı n ı i k i n c i m a d d e d e
1 — K u r u m u m u z t a l e b e v e m ü s t a h d e m i n i n 1938 y ı l ı 25 t e m m u z d a n
y a z ı l ı s a a t t e n b i r saat e v v e l i n e k a d a r S u l a r U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n e mak­
25 i k i n c i teşrine k a d a r d ö r t a y l ı k erzakın a ş a ğ ı d a k i g ö s t e r i l d i ğ i üzere
buz m u k a b i l i n d e vermeleri lâzımdır.
6 g r u p t a ayrı ayrı b i r kısmı kapalı z a r f l a b i r kısmı d a açık eksiltmeye
Postada olan gecikmeler k a b u l edilmez.
konulmuştlr.
225/4-2
2 — ihale 22/7/1938 cuma günü her gurup hizasında gösterilen
saatlerde Y ü k s e k Z i r a a t Enstitüsü R e k t ö r l ü k b i n a s ı n d a m ü t e ş e k k i l ko­
Y a p ı işleri i l â n ı misyon tarafından yapılacaktır.

1 — E k s i l t m e y e k o n u l a n iş: Ankara Müzik Öğretmen Okuluna 3 — Muhammen bedeller erzakın h i z a l a r ı n d a y a z ı l ı d ı r . M u v a k k a t


ilâve edilecek kısım inşaatıdır. teminat % 7,5 d u r .
Sayıfa: 10310 ( Resmî Gazete ) 16 TEMMUZ 1938

4 — K a p a l ı z a r f l a e k s i l t m e y e k o n u l a n l a r ı n teminatları i h a l e m ü d ­ B u işe g i r m e k i s t i y e n l e r i n h i z a l a r ı n d a y a z ı l ı m u v a k k a t t e m i n a t i l e
d e t i n d e n b i r saat evvel k o m ü s y o n a t e s l i m e d i l e c e k t i r . k a n u n u n t a y i n ettiği v e s i k a l a r ı v e N a f ı a m ü t e a h h i d l i k vesikası v e t e k l i f ­
D a h a f a z l a i z a h a t v e parasız şartname a l m a k i s t e y e n l e r i n Enstitü l e r i n i a y n ı g ü n s a a t 10 a k a d a r K o m i s y o n R e i s l i ğ i n e v e r m e l e r i l â z ı m d ı r .
Daire Müdürlüğüne müracaatları. Şartnameler parasız o l a r a k A n k a r a d a M a l z e m e D a i r e s i n d e n , H a y -
darpaşada Tesellüm ve S e v k Şefliğinden dağıtılmaktadır.
Asgarî Azamî Muhammen Muvakkat
Muhammen Muvakkat
bedel teminat bedel teminat
İsmi Kilo Kilo T. L . T. L . İhale günü
Malzemenin ismi Lira Lira

Et 29966 30334 13650,30 1023,80 22/7/1938


1 numaralı liste muhteviyatı Havshalter ve
C u m a günü saat
R e z s n y s i s t e m i sür'at k o n t r o l s a a t i teferruatı. 7000 525
(9) da
2 numaralı liste muhteviyatı M a n o m e t r e ve
vakumetreler 2600 195
Ekmek 54800 55300 5253,35 394 22/7/1938
216/4-3
C u m a günü saat
(10) da
Sade yağ 55000 6000 6600,00

484 600 840,00 737 22/7/1938 Muhammen b e d e l l e r i i l e m u v a k k a t teminatları aşağıda yazılı m a ­


Tere yağ
3016 3334 2000,40 C u m a günü saat d e n î , p o r s e l e n v e z ü c a c î y e m e k t a k ı m l a r ı 2 6 / 8 / 1 9 3 8 c u m a g ü n ü s a a t 11,30
Zeytin yağ
1050 1100 385,00 (11) de d a k a p a l ı z a r f usulü i l e A n k a r a d a İ d a r e b i n a s ı n d a satın a l ı n a c a k t ı r .
Zeytin yağ
B u işe g i r m e k i s t e y e n l e r i n h i z a l a r ı n d a y a z ı l ı m u v a k k a t t e m i n a t i l e
6667 6834 119,60 k a n u n u n t a y i n etiği v e s i k a l a r ı v e t e k l i f l e r i n i a y n ı g ü n s a a t 10,30 a k a d a r
Yumurta
2166 2334 583.50 22/7/1938 K o m i s y o n Reisliğine v e r m e l e r i lâzımdır.
Yoğurt
Süt 2166 2334 466,80 163 C u m a günü saat Şartnameler parasız o l a r a k A n k a r a d a M a l z e m e D a i r e s i n d e n , H a y -
(12) de darpaşada Tesellüm ve S e v k Şefliğinden dağıtılacaktır.

Kaşar p e y n i r 566 700 840,00 Açık eksiltme M u h a m m e n bedel M u v a k k a t teminat


Beyaz peynir 633 700 350,00 Lira K. Lira K.

Kuru soğan 4866 5334 373,38 Madenî eşya 9993 92 749 55


„ fasulye 2833 3167 274,05 P o r s e l e n eşya 6020 451 50
223 230 276,00 Z ü c a c î eşya 6350 476 25
„ bamye
11933 2167 1625,25 221/4-3
„ kayısı
„ üzüm 300 350 105,00 726,33 22/7/1938
„ erik 300 350 210,00 C u m a günü saat
Mercimek 1233 1334 100,10 (13) de M u h a m m e n b e d e l i 150.000 l i r a o l a n a ş a ğ ı d a y a z ı l ı 4 k a l e m e l b i s e ­
Nohut 1300 1500 225,00 l i k k u m a ş 2 / 8 / 1 9 3 8 salı g ü n ü s a a t 11 d e k a p a l ı z a r f u s u l ü i l e A n k a r a d a
Patates 6833 7334 513,38 i d a r e b i n a s ı n d a satın a l ı n a c a k t ı r .
Çay 66 84 290,50 B u işe g i r m e k i s t e y e n l e r i n 10250 l i r a l ı k m u v a k k a t t e m i n a t i l e k a n u ­
Soda 3300 3334 333,40 n u n t a y i n ettiği v e s i k a l a r ı v e N a f ı a m ü t e a h h i d l i k vesnkası v e t e k l i f l e r i n i
Reçel 2566 2833 1133,20 a y n ı g ü n s a a t 10 a k a d a r K o m i s y o n R e i s l i ğ i n e v e r m e l e r i l â z ı m d ı r .
Şeker 3900 4167 1333,44 Ş a r t n a m e l e r 750 k u r u ş a A n k a r a v e H a y d a r p a ş a v e z n e l e r i n d e satıl­
Sirke 566 667 100,05 maktadır.
Pirinç 8664 9000 2250,00 10.000 metre M e m u r elbisesi için kumaş
Pirinç un 220 250 100,00 5.000 „ „ paltosu „ „
İrmik 900 1000 250,00 10.000 „ müstahdem elbisesi „
Makarna 1334 1166 291,50 5.000 „ „ paltosu „
Şehriye 45 67 20,10 230/4-1
Tuz 1120 1334 100,00
Un 2000 2167 325,05
Sabun 600 834 433,60
333 400 120,00
Salça
M . M . V . Satın A l m a Komisyonundan:
Taze fasulye 1934 2000 300,00 1 — B e h e r k i l o s u n a t a h m i n e d i l e n fiatı 88 s e k s e n s e k i z k u r u ş o l a n
T. kabak 1934 2000 200,00 100.000 y ü z b i n k i l o s a d e y a ğ ı k a p a l ı z a r f u s u l i l e m ü n a k a ş a y a k o n u l ­
T. Bamya 668 1000 200,00 267,00 2 2 / 7 / 1 9 3 8 c u m a g ü n ü muştur.
Patlıcan 1934 2000 400,00 saat (14) te 2 — İ h a l e s i 3 a ğ u s t o s 1938 ş a r ş a m b a g ü n ü s a a t 11 d e d i r .
Lahana 1934 2133 170,64 3 — İ l k t e m i n a t i (5650) b e ş b i n altı y ü z e l l i l i r a d ı r .
Ispanak 1934 2133 319,95 Açık eksiltme. 4 — E v s a f v e şartnamesi (440) d ö r y ü z k ı r k k u r u ş m u k a b i l i n d e M .
Pırasa 1934 2133 170.64 M . V . Satın A l m a K o m i s y o n u n d a n a l ı n ı r .
Domates 1934 2133 319,95 5 — E k s i l t m e y e g i r e c e k l e r i n 2490 s a y ı l ı k a n u n u n i k i n c i v e ü ç ü n c ü
Dolmalık bb m a d d e l e r i n d e gösterilen v e s a i k l e t e m i n a t ve t e k l i f m e k t u p l a r i l e b i r l i k t e
ber 2000 2250 450,00 i h a l e s a a t i n d e n e n a z b i r s a a t e v v e l M . M . V . Satın A l m a K o m i s y o n u n a
1334 1667 250,05 vermeleri.
Semiz ot
Bakla 1334 1500 225,00 240/4-1
200/4-3

Askerî Fabrikalar U . Müdürlüğü


Satın A l m a Komisyonundan
DEVLET DEMİRYOLLARINDAN
137 k a l e m m u h t e l i f e l e k t r i k m a l z e m e s i
M u h a m m e n b e d e l i ve i s m i aşağıda gösterilen i k i liste muhteviyatı
m a l z e m e 2 6 / 8 / 1 9 3 8 c u m a g ü n ü saat 11 d e n i t i b a r e n sıra i l e v e kapalı T a h m i n e d i l e n b e d e l i (23500) l i r a o l a n 137 k a l e m m u h t e l i f e l e k t r i k
z a r f usulü i l e A n k a r a d a İ d a r e b i n a s ı n d a satın a l ı n a c a k t ı r . malzemesi Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma
1 6 T E M M U Z 1938 (Resmî Gazete) Sayıfa: 10311

K o m i s y o n u n c a 4 / 8 / 1 9 3 8 p e r ş e m b e g ü n ü saat 11 d e k a p a l ı z a r f i l e i h a l e Turgutlu H u k u k Hâkimliğinden:


edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Talihlerin
muvakkat teminat o l a n (1762) lira ( 5 0 ) , (kuruşu h a v i t e k l i f mektub­ İzmirde İkincisüleymaniye Mahallesinin 409 hanesinde kayıtlı
l a r ı n ı m e z k û r g ü n d e saat 10 a k a d a r K o m i s y o n a v e r m e l e r i v e k e n d i l e ­ Süleyman oğlu 1300 d o ğ u m l u Kocaili Mebusu ölü M a h m u t N e d i m i n
r i n i n d e ) 2490 n u m a r a l ı k a n u n u n 2. v e 3. m a d d e l e r i n d e k i v e s a i k l e mez­ veresesi tarafından açılan veraset davasının cari muhakemesinde:
k û r g ü n ve saatte K o m i s y o n a müracaatları. m e v c u d nüfus sicillâtına n a z a r a n zevcesi F e r h u n d e i l e b i r a d e r i Sırrıdan
214/4-3 başka v a r i s i olmadığı görülmüştür. M u m a i l e y h i n başkaca v a r i s i varsa
tarihi ilândan i t i b a r e n üç a y zarfında Turgutlu Hukuk Hâkimliğine
m ü r a c a a t e t m e l e r i ilân o l u n u r .
218
A n k a r a T i c a r e t ve S a n a y i Odası R i y a s e t i n d e n :

S i c i l l i t i c a r e t i n 980 n u m a r a s ı n d a m ü s e c c e l b u l u n a n U m u m î M a ğ a ­ Balya Asliye Hukuk Mahkemesinden:


z a l a r T ü r k A n o n i m Şirketinin esas m u k a v e l e n a m e s i n i n 32, 3 3 , 4 9 , 5 5 , 8 5 ,
86 v e 98 i n c i m a d d e l e r i n d e c ü m l e v e k e l i m e t a s h i h l e r i n d e n i b a r e t o l a r a k
Müddei Deliler Köyünden O s m a n kızı Ayşenin kocası Çanakka-
y a p ı l a n tadilât H e y e t i V e k i l e c e k a b u l v e y ü k s e k t a s d i k e i k t i r a n e t m i ş o l ­
l e l i F a i k o ğ l u T a h s i n a l e y h i n e terk sebebile açtığı boşanma davasının
duğundan mezkûr m a d d e l e r i n m u a d d e l şekillerinin t e s c i l ve ilânı taleb
edilmiş o l m a k l a hususu mezkûrun dairede mahfuz vesaike müsteniden gıyabında yapılan muhakemesi neticesinde: Müddeaaleyh T a h s i n i n b u n -
8 / 7 / 1 9 3 8 t a r i h i n d e t e s c i l e d i l d i ğ i v e İktısad V e k â l e t i n d e n m u s a d d a k i ş b u oe t e b l i g a t a r a ğ m e n b u l u n a m a d ı ğ ı n d a n K a n u n u M e d e n i n i n 132 n c i m a d ­
tadil lâyihasının b i r örneğinin berveçhizir neşredilmekte olduğu ilân desine t e v f i k a n i k i tarafın terk sebebile boşanmalarına 16/6/1938 ta­
olunur.
r i h i n d e k a r a r verilmiş olduğundan tebliğ makamına k a i m o l m a k üzere
235
ilân o l u n u r .
Umumî Mağazalar Türk Anonim Şirketinin 2 mart 1938 tarihindeki 217
fevkalâde Heyeti Umumiye içtimaında esas mukavelenamede
yapılan tadilât
D o s y a n u m a r a s ı 9 1 , 92, 9 3 , 96, 97, 98, 99, 100, 102, 126, 132
ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL S a n d ı k l ı O r m a n İ d a r e s i l e A f y o n A n t a l y a hattı 5,6 n c i k ı s ı m m ü t e ­
a h h i d i m ü h e n d i s lâtif a y n ı hattın 3 ü n c ü k ı s ı m m ü t e a h h i d i Malatyalı
M a d d e 32 Zaptın b i r s u r e t i n i n veya Zaptın b i r s u r e t i n i n veya M u s t a f a v e o r t a ğ ı M a h m u d v e 3 ü n c ü k ı s ı m esas m ü h e n d i s i F a h r i ve
Satır 5 f ı k r a i m u h r i c e s i n i n ü ç ü n c ü şa­ f ı k r a i m u h r i c e s i n i n ü ç ü n c ü şa­
a y n ı hattın 57 n c i k i l o m e t r e s i n d e t a ş a r o n K a y s e r i l i K a r a b e y v e 4 ü n c ü
h ı s l a r a karşı m u t e b e r o l m a s ı h ı s l a r a karşı m u t e b e r olması
için madde mucibince vaz'ı i ç i n 37 n c i m a d d e mucibince k ı s ı m m ü h e n d i s i Salâhattin 3 ü n c ü k ı s ı m 51 i n c i k i l o m e t r e d e taşaron
i m z a y a m e z u n kılınacak zevat vaz'ı i m z a y a m e z u n kılınacak Yusuf İ l i K a z a s ı n d a n R e c e p o ğ l u İ b r a h i m 3 ü n c ü k ı s ı m 54 ü n c ü k i l o
tarafından i m z a e d i l m e s i m u k - zevat tarafından i m z a e d i l m e ­ m e t r e d e taşaron E r z u r u m l u Behçet v e usta basısı M e v l i d aralarında y u ­
tazidir. si muktazidir. karıda numaraları yazılı d o s y a l a r l a i c r a kılınmakta o l a n t a z m i n a t d a v a -
M a d d e 33 Tasarruf emlâkine Emlâk tasarrufuna lrımn m u h a k e m e l e r i n d e müddeaaleyhlere ilânen yapılan tebligata rağ­
S a t ı r 11
men gelmediler. B i t t a l e b haklarında gıyab kararı verilerek muhake­
M a d d e 33 Şirketin m e m u r v e a c e n - Şirketin m e m u r v e acen- m e l e r i 21 t e m m u z 1938 salı g ü n ü saat 10 a talikına karar verilmekle
S a t ı r 13 talarmı t a y i n ve a z l i talarını t a y i n ve a z i l . y e v m i mezkûrda bizzat veya b i l v e k â l e isbatı v ü c u d etmeleri aksi tak­
M a d d e 49 Tesis heyeti u m u m i y e l e r i Tayyedilmiştir. dirde muhakemelerine devam olunacağı ilân olunur.
Son fıkra b u fasılda tasrih edilen heyeti 209
umumiyelerden hariç olup
b u n l a r hakkında T i c a r e t K a n u ­
n u n u n v e i ş b u esas m u k a v e l e ­
namenin kısmı mahsusunda Pazar Sulh Hukuk Mahkemesinden:
münderiç ahkâm c a r i d i r .
M a d d e 55 Şirketin b i l i h t i y a r f e s h i n e P a z a r d a esnaftan N a i b oğlu M e h m e d A l i n i n müddeaaleyh Pazarın
Şirketin f e s h i n e müteal-
Satır 3 müteallik S a n o k ö y ü n d e n Ç e b o ğ l u A h m e d a l e y h i n d e a d i s e n e d l e ez g a y r i tediye
lik.
yüz y i r m i i k i liranın t a h s i l i huakkında P a z a r S u l h H u k u k M a h k e m e ­
M a d d e 85 B u i ç t i m a l a r d a (62) n c i B u i ç t i m a l a r d a 55 i n c i sinde açtığı d a v a d a n dolayı L e h i s t a n d a ikametgâhı meçhul o l d u ğ u b i l â
Satır 4 m a d d e d e k i nisabı içtima ve e k ­ m a d d e d e k i nisabı içtima ve tebliğ iade edilen, davetiyede bildirilmiş olması i t i b a r i l e yapılacak t e b l i ­
s e r i y e t aranır. ekseriyet aranır. gatın i l â n e n yapılmasına ve m u h a k e m e n i n 16/9/1938 c u m a günü saat
M a d d e 86 İşbu içtimada 10 b ı r a k ı l m a s ı n a v e m e z k û r g ü n d e g e l m e d i ğ i n i z v e y a b i r v e k i l gönder­
altıncı İşbu içtimada e l l i altıncı
S a t ı r 11 maddedeki. mediğiniz t a k d i r d e hakkınınzdaki m u h a k e m e n i n gıyabınızda yapılacağı
maddedeki.
k a r a r verilmiş olduğundan ilânen tebliğ olunur.
M a d d e 86 Tasfiye memurlarına sa- Tasfiye memurlarına sa­ 234
Son fıkra l â h i y e t itasına m ü t e d a i r h e y e - i â h i y e t itasına m ü t e d a i r h e y e t i
t i u m u m i y e kararında (78) i n - u m u m i y e kararında 55 inci
ci maddedeki nisabı ekseriyet maddedeki nisabı ekseriyet
aranır. aranır. Elbistan Sulh H u k u k Mahkemesinden:

M a d d e 98 Ancak nci madde ah- A n c a k 46 n c i m a d d e a h -


E l b i s t a n eski m a l m ü d ü r ü T u r a n i n Elazığda b u l u n d u ğ u sırada avans
Satır 5 'kâmına. kâmına.
o l a r a k a l d ı ğ ı 82 l i r a 37 k u r u ş l a E l b i s t a n d a teşrinievvel 1936 m a a ş ı olup
Umumî Mağazalar p e ş i n a l d ı ğ ı 55 l i r a l ı k c e m a n 138 l i r a 24 k u r u ş u n t a h s i l i E l b i s t a n h a z i n e i
T ü r k A n o n i m Şirketi m a l i y e s i v e k i l i tarafından d a v a edilerek davalının y e r i meçhul olduğun­
dan hakkındaki tebligatın ilânen yapılmasına k a r a r verilerek davalı
J c r a V e k i l l e r i H e y e t i n i n 13/4/1938 t a r i h l i toplantısında k a b u l edi­ b ö y l e c e yapılan tebliğ üzerine m a h k e m e y e gelmediğinden hakkında ve­
l e r e k T ü r k i y e C u m h u r i y e t i R i y a s e t i n i n alî t a s d i k i n e i k t i r a n eden u m u m î r i l e n g ı y a b kararının d a ilânen yapılmasına k a r a r verilmiş o l d u ğ u c i ­
M a ğ a z a l a r T ü r k A n o n i m Şirketi esas m u k a v e l e n a m e s i n i n 32, 33, 55, 85, hetle davalı Turanın m u h a k e m e günü o l a n 25/7/1938 pazartesi günü
86 v e 98 i n c i m a d d e l e r i n i değiştiren v e 49 u n c u m a d d e s i n i t a y y e d e n b u s a a t 9 a t a l i k e d i l m i ş t i r . T a r i h i i l â n d a n i t i b a r e n b e ş g ü n i ç i n d e i t i r a z et­
lâyiha tasdik kılındı. m e d i ğ i surette m u h a k e m e y e k a b u l edilmiyeceği ve hasmının iddiasını k a ­
iktısad V e k i l i namına b u l etmiş a d d e d i l e c e ğ i i l â n o l u n u r .
İmza 229
Sayı)a . 103l2 ( Resmî Gazete) 16 T E M M U Z 1938

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

9 temmuz 1938 vaziyet

\ K T t F P A S I F

Ur Lira Lir

Kasa: Sermaye 15.000.000.


A l t ı n : S a f î Kg. 17.153,383 24.127.606,16
ihtiyat Akçesi:
Banknot 14.496.113,-
1.309.431,60 39.933.150,76 A d i ve f e v k a l â d e 2.712.234,11
Ufaklık
Husu6Î 6.000.000,- 8.712.234,1
Dahildeki Muhabirler:
T ü r k lirası 309.905.52 309.905,52
Tedavüldeki Banknotlar:
Hariçteki Muhabirler: D e r u h d e e d i l e n evrakı nakdiye 158.748.563,-
A l t ı n : S a f î Kg. 9.054.614 12.736.038.33
K a n u n u n 6 - 8 inci maddelerine tevfikan
Altına t a h v i l i k a b i l serbest dövizler 275,17
H a z i n e tarafından v a k i tediyat 15.057.949.-
D i ğ e r d ö v i z l e r ve b o r ç l u k l i r i n g b a k i y e l e r i 9.042.917,74 21.779.231.24

Hazine Tahvilleri: D e r u h d e e d i l e n evrakı n a k d i y e b a k i y e s i 143.690.614,—

Deruhde edilen evrakı nakdiye karşılığı 158.748.563,- Karşılığı t a m a m e n altın olarak ilâveten
K a n u n u n 6 - 8 inci maddelerine tevfikan tedavüle v a z e d i l e n 19.000.000,-
H a z i n e tarafından v a k i t e d i y a t 15.057,949, 143.690.614.-
Reeskont m u k a b i l i ilâveten t e d . v a z d . 13.000.000.- 175.690.614,
Senedat Cüzdanı:
Hazine Bonoları 4.200.000, Türk Lirası Mevduatı: 20.096.015,5
Ticarî senedat 53.475.760,68 57.675.760 68
Döviz Taahhüdatı:
Esham ve Tahvilât Cüzdanı: Altına t a h v i l i k a b i l dövizler 1.012,47

Deruhde edilen evrakı nakdiye- Diğer dövizler Y e alacaklı kliring bakiyeleri 34.597.484,30 34.598.4967
• \ nin karşılığı esham ve tahvilât 39.568.448,48
(itibarî kıymetle)
Muhtelif 82.710.143,';
B - S e r b e s t e s h a m ve tahvilât 6.905.639 73 46.474.088,21

Avanslar:
Altın ve d ö v i z üzerine 46.914,02
T a h v i l â t üzerine 9.301.198,53 9.348.112,55

Hissedarlar 4.500.000,-

Muhtelif 13.096.641,38

336.807.504.34 YEKÛN 336.807.504.


YEKÛN

1 t e m m u z 1938 tarihinden itibaren:


Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3
247

ABONE ŞARTLARI İLAN ŞARTLARI


— • — — « —

Abone seneliktir. Abone bedeli . liesmî ilânların satırından 5 kuruş


Ankara için : 7,5 lira Hususî » » 10 »
Vilâyetler » : 9 » ücret alınır.
Ecnebi memleketler için 15 lira — • —

— • — Nüshası 2,5 kuruştur.


—#

B. M . M . nin bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir


senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 100 kuruştan fazla tediyat 2 kuruşluk
abone kaydolunduğu surette abone bedeli i k i misline iblâğ olunur. makbuz puluna tabidir.
16 Temmuz 1938 RESMİ GAZETE Sayı:3961

İÇİNDEKİLER

Kanunlar Sayfa

3527 Af Kanunu 1

3528 Bazı Maddelerin Gümrük Resimleri Hakkında Hükümetçe İttihaz Olunan Kararların
Tasdikına Dair Kanun 2

3529 Ecnebilerin Türkiyede İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun 2

3530 Beden Terbiyesi Kanunu 4

3531 Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun 5

3532 Yüzbaşı Yıldırım Ziya Belentepenin Mahkûm Olduğu Cezanın Affı Hakkında Kanun 7

3533 Umumî, Mülhak ve Hususî Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin
Tamamı
ithalât Devlete
işlerine dairveya Belediye veya Hususî İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki
Sirküler
İhtilâfların Tahkim Yolile Halli Hakkında Kanun 8

3534 Emniyet Teşkilât Kanununa Ek Kanun 8

3535 Muamele Vergisi Kanununun Bazı Hükümlerini Tadil Eden ve Bu Kanuna Yeniden Bazı
Hükümler Ekleyen Kanun 8

3536 Bazı Maddelerden İstihlâk Vergisi Alınması Hakkındaki 2731 Numaralı Kanunun Bazı
Hükümlerini Değiştiren Kanun 8

3537 Teşvikı Sanayi Kanun ile Bu Kanuna Müzeyyel 2261 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin
Değiştirilmesine Dair Kanun 10

3538 Konya Sulama İdaresinin Teşkilât ve Vezaifi Hakkında Kanun 10

3539 Tiyatro ve Sinemalardan Devlet ve Belediyelerce Alınmakta Olan Damga, Tayyare ve


Belediye Resimlerile Darülaceze Hissesinin Miktarına ve Sureti İstifasına Dair Kanun 11

Kararnameler

2/9108 5280 Sayılı Tezkere ile Tadilen Tevdi Edilen Nizamnameye Bir Fıkra Eklenmesi
Hakkında Kararname 12

Dahiliye ile Ziraat Vekaletlerine Ait Kararname 12

İlanlar 13