Anda di halaman 1dari 5

HALAMAN PENGAKUAN

“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-
tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Nama Penulis : LOW FANG JIN

.......................................

No. Kad Pengenalan : 960619-06-5202

Tarikh : 31 MAC 2018

i
HALAMAN JUDUL

KERJA KURSUS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP)

- TUGASAN KERJA KURSUS-

BUDAYA DAN PEMBELAJARAN

( EDUP3073 )

Jabatan Ilmu Pendidikan,

Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzan,

Kuala Lipis, Pahang

ii
PENGHARGAAN

Pertama sekali, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan


terima kasih kepada semua pihak yang telah menghulurkan bantuan kepada saya
sepanjang tempoh menyiapkan kerja kursus Budaya Dan Pembelajaran (EDUP3073).
Kerjasama dan bantuan anda semua dalam menjayakan kerja kursus ini tidak akan lupa
buat selamanya-lamanya.

Ribuan terima kasih yang ingin saya ucapkan kepada pensyarah saya iaitu En.
Roselita Bt Ali@Yusof. Beliau telah banyak menolong saya dalam menyiapkan kerja kursus
ini. Beliau juga banyak menghabiskan masa untuk memberikan bimbingan dan penerangan
kepada saya dalam menyiapkan kerja kursus ini.

Saya juga berasa syukur kerana mendapat bantuan dan bimbingan daripada
keluarga saya yang tercinta kerana banyak membantu dan memberi nasihat, tunjuk ajar,
dan bimbingan serta sokongan moral yang sepenuhnya kepada saya untuk menyiapkan
kerja kursus ini.

Terima kasih sekali lagi kepada semua yang membantu saya untuk menyiapkan
kerja kursus ini. Jasa anda semua amat dihargai.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua.

Sekian, terima kasih.

iii
SENARAI KANDUNGAN

Perkara Muka Surat

BORANG MAKLUM BALAS

HALAMAN PENGAKUAN i

HALAMAN JUDUL ii

PENGHARGAAN iii

SENARAI KANDUNGAN iv

TUGASAN 1 : PENULISAN AKADEMIK

1.0 Alat Pentaksiran dan Skema Pemarkahan

2.0 Pelaporan Data Pentaksiran Bagi Peperiksaan Sains Akhir Tahun


2017

Kesimpulan

RUJUKAN

LAMPIRAN

iv
v