Anda di halaman 1dari 8

JADUAL 3 : RINGKASAN MAKLUMAT BAGI SETIAP KURSUS/MODUL

1. Nama Kursus/Modul Pedagogi Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak


(Pedagogy in Early Childhood Education)
2. Kod Kursus PAK3083

3. Nama Pensyarah
Akademik

4. Rasional Melahirkan guru Pendidikan Awal Kanak-kanak yang berkualiti dari segi
Kursus/Modul dalam penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran dan keterampilan profesionalisme
Program selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan
Guru.
5. Semester dan Tahun Semester 1 , Tahun 2
ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam


Pembelajaran Pembelajaran
Bersemuka Bukan Bersemuka
Terbimbing dan
Pembelajaran Kendiri

K = Kuliah K T A P
T = Tutorial
A = Amali 57.5 120
P= Pentaksiran 45 15 2.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran
Kursus (Course 1. Menghuraikan prinsip pengajaran dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak
Learning Outcomes,
CLO) 2. Mengaplikasi amalan asuhan yang menggalakkan perkembangan bayi
dan kanak-kanak

3. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Awal Kanak-


kanak menggunakan pendekatan, strategi dan teknik yang sesuai

4. Membina jadual waktu, rancangan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan


Awal Kanak-kanak

5. Melaksanakan pengajaran Mikro dan Makro dalam pendidikan awal kanak-


kanak

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Memberi maklum
Respons ketara

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Pengetahuan

Lakuan tulen
Pemahaman

Mekanisme

Menerima

CLO
kompleks
berpandu
Penilaian

Respons

Adaptasi
Persepsi
Aplikasi

Analisis

Sintesis

Menilai
balas
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x x x x
2 x
3 x
4 x x x x x
5 x

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014 1


10. Kemahiran Boleh Pada akhir kursus, nyatakan kemahiran boleh pindah yang boleh diperolehi oleh
Pindah (Transferable pelajar. Tandakan X dalam ruangan Ya atau Tidak.
Skills, TS):
PAK3083 Ya Tidak
TS1 x
TS2 x
TS3 x
TS4 x
TS5 x
TS6 x
TS7 x
TS8 x
TS9 x

Nota: Ya menunjukkan bahawa kursus ini menyumbang kepada perkembangan


TS. Tidak menunjukkan bahawa kursus ini tidak menyumbang kepada
perkembangan TS.

Kod Kemahiran Boleh Pindah (TS)


TS1 Merancang, berkolaborasi dan melaksanakan tugas dalam
kumpulan
TS2 Berkomunikasi secara berkesan secara lisan dan bertulis
dalam konteks sosial dan akademik
TS3 Menggunakan kemahiran Teknologi,Maklumat dan
Komunikasi
TS4 Mempamerkan komitmen ke arah kecemerlangan
TS5 Mengenal pasti dan menyelesaikan masalah melalui kreativiti
dan inovasi)
TS6 Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)
TS7 Mempamerkan kebolehan mengumpul, mensintesis dan
Menyampaikan maklumat
TS8 Kemahiran kepemimpinan dan yakin melaksanakan tugas
TS9 Menampilkan keterampilan dan kualiti guru

11. Strategi Pengajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:


dan Pembelajaran
1. Kuliah
Serta Pentaksiran
2. Pembentangan
3. Perbincangan

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk
pentaksiran, iaitu peperiksaan (40%) dan kerja kursus (60%). Kerja kursus terdiri
daripada satu (1) komponen, iaitu projek. Soalan peperiksaan akan digubal oleh
pensyarah yang mengajar kursus tersebut dan ditadbirkan pada akhir semester
dan secara berpusat. Soalan peperiksaan terdiri daripada gabungan soalan
struktur dan esei.

12. Sinopsis Kursus ini memberi fokus tentang prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam
pendidikan awal kanak-kanak, menerangkan pendekatan, strategi, teknik,
penggunaan ICT dan konsep 3E dalam pengajaran dan pembelajaran serta
pembinaan bahan bantu untuk melaksanakan aktiviti pengajaran mikro dan
makro dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak.

This course focuses on the concepts and principles of teaching and learning in
early childhood education, explaining the approaches, strategies, techniques,
the use of ICT and 3E concept to strengthen teaching and learning as well as
developing teaching aids which could be adapted in the planning of teaching
and learning activities.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial.

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014 2


14. Kaedah dan Jenis Peperiksaan : 40%
Pentaksiran Kerja Kursus : 60%

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
Program ( Programme
Learning Outcomes, PEO1 x x
PLO) dengan PEO2 x x
Objektif Pendidikan PEO3 x x
Program (Programme PEO4 x x
Educational
PEO5 x x x
Objectives, PEO)
PEO6 x x

Nota: PLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Program dan PEO merujuk
kepada Objektif Pendidikan Program. Perincian PLO dan PEO adalah seperti
yang berikut:

Objektif Pendidikan Program (PEO)


PEO1 Menggunakan ilmu dan kemahiran keguruan di sekolah, komuniti
dan persekitarannya
PEO2 Mempamerkan penghayatan pembelajaran sepanjang hayat,
PEO3 Mempamerkan ciri-ciri profesionalisme guru yang unggul dan
dicontohi, berdaya saing pada peringkat lokal dan global serta
menjaga amanah ilmu.
PEO4 Menjana penyelesaian yang inovatif dalam bidang Pendidikan
Prasekolah menerusi kajian dan penyelesaian masalah,
PEO5 Mengamalkan ciri-ciri kepimpinan yang mampu mewujudkan kerja
berpasukan, kebolehan berkomunikasi serta bertanggungjawab dari
segi akhlak, sosial dan etika.
PEO6 Memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam bidang
Pendidikan awal kanak-kanak serta mahir berkomunikasi dalam
bahasa Inggeris.

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


PLO 1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan
prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
Pendidikan awal kanak-kanak
PLO2 Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman
pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang Pendidikan
awal kanak-kanak
PLO4 Berkomunikasi secara berkesan dan mampu bekerjasama secara
efektiif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi,
persekitaran dan komuniti.
PLO5 Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO7 Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti
untuk menjalani pembelajaran berterusan.
PLO8 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa
PLO9 Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang
berkesan.

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014 3


16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran Kursus PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
(Course Learning 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Outcomes, CLO) CLO1 x x x
dengan Hasil CLO2 x x x x
Pembelajaran CLO3 x x x
CLO4 x x
Program ( Programme
CLO5 x x x x
Learning Outcomes,
PLO)
Nota: CLO merujuk kepada Hasil Pembelajaran Kursus dan PLO merujuk kepada
Hasil Pembelajaran Program. Perincian CLO dan PLO adalah seperti yang
berikut:

Hasil Pembelajaran Program (PLO)


PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori dan prinsip-
prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan awal
kanak-kanak
PLO2 Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran
yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar
PLO3 Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang pendidikan awal
kanak-kanak.
PLO4 Berkomunikasi secara berkesan dan mampu bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran
dan komuniti.
PLO5 Mempamerkan keupayaan dan kesungguhan melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO6 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO7 Berkebolehan membuat jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti
untuk menjalani pembelajaran berterusan.
PLO8 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa
PLO9 Menyedari dan menunjukkan tanggungjawab kepemimpinan yang
berkesan.

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 1. Menghuraikan prinsip pengajaran dalam Pendidikan Awal
Kanak-kanak
CLO2 2. Mengaplikasi amalan asuhan yang menggalakkan
perkembangan bayi dan kanak-kanak
CLO3 3. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Awal Kanak-kanak menggunakan pendekatan, strategi dan
teknik yang sesuai
CLO4 4. Membina jadual waktu, rancangan pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Awal Kanak-kanak
CLO5 5. Melaksanakan pengajaran Mikro dan Makro dalam pendidikan
awal kanak- kanak

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014 4


Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam
17. Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time,
SLT) Setiap Tajuk

Bersemuka

Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Pembelajaran

ulangkaji dll)
Pentaksiran

Kendiri ( s/s

(Tugasan,
Lain-lain

Jumlah
Tutorial

kuliah)
Kuliah

Amali
1. Prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam
PAKK
1.1 Prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Awal Kanak-kanak
- Berasaskan aktiviti
- Pengalaman bersepadu
- Mengikut situasi
- Meneroka dan menjelajah
- Belajar melalui bermain
- Bimbingan pendidik
3 1 4 8
- Bertujuan
- Unsur motivasi dan mencabar
- Fleksibel
- Belajar melalui inkuiri
- Berasaskan ABP
- Belajar melalui deria
- Belajar melalui pengalaman
- Mengambil kira perbezaan individu
- Kemahiran berfikir
- Persekitaran yang kondusif

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014 5


2.Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran
PAKK
2.1 Pendekatan Belajar Melalui Bermain
- Konsep belajar melalui bermain
- Teori
- Jenis
- Ciri-ciri
- Kepentingan belajar melalui bermain
- Perancangan dan pelaksanaan
pendekatan belajar melalui bermain

2.2 Pendekatan Bertema


- Konsep pendekatan bertema
- Pemilihan tema
- Kepentingan pendekatan bertema
- Perancangan dan pelaksanaan 9 3 6 18
pendekatan bertema

2.3 Pendekatan Bersepadu


- Konsep Pendekatan Bersepadu
- Aspek yang disepadukan
- Kepentingan pendekatan bersepadu
- Perancangan dan pelaksanaan
pendekatan Bersepadu

2.4 Pendekatan Projek


- Konsep Pendekatan Projek
- Kepentingan pendekatan Projek
- Perancangan dan pelaksanaan
pendekatan Projek

3. Strategi dan teknik pengajaran dan


pembelajaran PAKK

3.1 Persekitaran Pembelajaran 3E

 Kelebihan 3E
- Explore
- Experiment
- Experience

3.2 Teknik pengajaran dan


pembelajaran

 Tunjuk cara
 Penerangan
 Menggalak
 Memuji 9 3 6 18
 Maklum balas
 Mendengar
 Peniruan (Modelling)
 Penyoalan
 Membaca
 Mengingat semula
 Menyanyi
 Mencadang
 Memberi tahu
 Memberi arahan
 Berasaskan tugasan (task-based
activities)
 Pemudahcaraan

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014 6


4. TMK untuk kanak-kanak

4.1 Pendekatan yang menggunakan media


Teknologi Maklumat dan Komunikasi sebagai
alat bantu dalam pengajaran.
 Konsep Pendekatan TMK
 Kepentingan pendekatan TMK 3 1 2 6
 Perancangan dan pelaksanaan pendekatan
TMK
- Pemilihan perisian
- Penggunaan alat TMK terkini
- Pengenalan internet

5. Perancangan dan Pelaksanaan Pengajaran


dan Pembelajaran Pendidikan Awal Kanak
kanak

5.1 Pelaksanaan Pengajaran dan pembelajaran


pendidikan Awalan Kanak-kanak

 Pembinaan Bahan Bantu Mengajar


 Perancangan Pengajaran dan
pembelajaran
- Jadual Waktu Harian
- Web Tema Pengajaran 9 3 4 16
- Rancangan Pelaksanaan Aktiviti
dan Slot

5.2 Cara Pengelolaan Aktiviti


 Aktiviti Kelas
 Aktiviti Kumpulan
 Aktiviti Individu
 Berpusatkan murid
 Berpusatkan guru
 Berpusatkan bahan

6. Amalan Asuhan dan Interaksi


Dengan Kanak-kanak
6.1 Konsep Amalan Asuhan dan Interaksi Dengan
Kanak-kanak
 Amalan asuhan
 Ciri-ciri Amalan asuhan yang berkesan
 Nilai dan sikap pendidik
 Faktor-faktor yang menggalakkan
hubungan pendidik dan kanak-kanak

6.2 Prosedur Operasi Standard dalam pengurusan 3 1 4 8


bayi dan kanak-kanak
 Kepentingan dan keperluan prosedur
operasi standard
 Fokus prosedur dalam mengurus kanak-
kanak

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014 7


7. Pedagogi Pengajaran dan Pembelajaran
dalam pendidikan awal kanak-kanak

7.1 Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran


pendidikan awal kanak-kanak

 Pengajaran Mikro 9 3 4 16
- Kemahiran-kemahiran pengajaran mikro
pendidikan awal kanak-kanak

 Pelaksanaan Pengajaran Makro


- Aktiviti bersama kanak-kanak di pusat
pendidikan awal kanak-kanak.

Kerja Kursus/ Amali 17.5 17.5


Ulangkaji Peperiksaan 10 10
Peperiksaan 2.5 2.5
Jumlah 45 15 2.5 30 27.5 120
18. Rujukan Asas Bygate, M. (2000). Speaking. Oxford: Oxford University Press.

Charlesworth, R., (2008). Understanding Child Development (7thed.). NY:


Thomson Delmar Learning

Essa. L. E. (2010). Introduction to Early Childhood Education. 6th ed. NY:


Thomson Delmar Learning

Rujukan Tambahan
Celce- Murcia, M. (2001). Discourse and Context in Language Teaching.
Cambridge: Cambridge University Press.

Hewings, A. & Hewings, M. (2005). Grammar and Context. Candlin, C. & Carter,
R. (eds.) New York: Routledge.

Huddlestone,R.et al. (2005). A Student’s Introduction To English Grammar.


Cambridge : Cambridge University Press.

Hudson, G. (2000). Essential Introductory Linguistic. Oxford: Blackwell.

Kuiper, K & Allan W.S. (2004). An Intoduction To English Language, Word,Sound


And Sentence.(2nd ed.). New York: Macmillan.

Ladefoged, P.(2006). A Course in Phonetics (5th ed.). Boston: Heinle & Heinle.

Payne,Thomas E.(2007). Exploring Language Structure. Cambridge: Cambridge


University Press.

20. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa Mulai Jun 2014 8