Anda di halaman 1dari 8

KEPENTINGAN KOMUNIKASI TERHADAP MASYARAKAT

Pendahuluan

Komunikasi merupakan satu proses yang memainkan peranan penting didalam kehidupan

kita. dan menjadi perantaraan yang digunakan didalam kehidupan manusia seharian bagi

mencapai objektiif yang tersendiri. Sejak dari awal tamadun lagi manusia telah berkomunikasi

iaitu kebanyakannya selain daripada dalam bentuk lisan adalah melalui tulisan dan lakaran pada

dinding-dinding gua. Melalui proses komunikasi ini manusia dapat berkongsi maklumat dan

ianya sentiasa berlaku berterusan seolah-olah tiada permulaan dan pengakhirannya.

Persoalannya, mengapa kita masih lagi perlu belajar bidang komunikasi? Komunikasi adalah

interaksi yang berlaku samaada dalam diri kita ataupun dengan orang lain. Menurut Smith

(1966), komunikasi adalah satu rangkaian halus yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi

mengawal antara satu sama lain dan memperolehi kefahaman (Asiah Bt Ali & Co., 2008).

Mengikut fahaman Abdul Aziz Yusof (2003) pula, komunikasi adalah proses yang melibatkan

penyampaian idea dan perasaan kepada pihak lain (Abdul Aziz Yusuf, 2003). Dengan kata lain,

komunikasi adalah proses interaksi manusia untuk mengawal, memahami, menyampaikan idea

dan perasaan ataupun menyampaikan maklumat dari suatu pihak kepada pihak yang lain.

Komunikasi terdiri daripada empat komponen utama iaitu bermula daripada; sumber,

dimana orang yang mempunyai ataupun membawa suatu maklumat; maklumat ataupun mesej

yang hendak disampaikan; saluran yang digunakan untuk menyampaikan maklumat tersebut;

dan akhir sekali adalah penerima iaitu pihak yang menerima mesej tersebut. Dalam hal ini,

apabila maklumat berjaya disampaikan oleh sumber kepada penerima, dan penerima berjaya

1
melakukan seperti apa yang disampaikan oleh sumber, maka suatu komunikasi tersebut akan

dianggap berjaya.

Seperti yang telah didefinisikan, komunikasi bertujuan untuk menyampaikan maklumat

samaada berbentuk perasaan, idea mahupun sikap seseorang kepada seseorang yang lain. Antara

tujuannya yang lain adalah untuk memahami serta memberi dorongan kepada diri sendiri sebagai

motivasi untuk lebih maju kehadapan. Dengan itu, dapatlah kita membahagikan komunikasi

kepada dua jenis iaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Secara

ringkasnya, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang melibatkan dua orang atau lebih

dalam menyampaikan suatu maklumat dari suatu pihak kepada pihak yang satu lagi. Manakala

komunikasi intrapersonal pula adalah komunikasi yang berlaku dalam diri kita sendiri iaitu

dalam bentuk bermonolog ataupun bercakap dengan diri sendiri. Menurut Aliza Abu Kassim,

seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya sedang berkomunikasi

dengan dirinya sendiri (Aliza Abu Hassim, 2008).

Namun, apakah kepentingan atau fungsi utama komunikasi? Mengapakah komunikasi

diperlukan dalam kehidupan seharian seseorang? Kepentingan atau fungsi-fungsi utama

komunikasi adalah menyampaikan idea dan perasaan, bekerja secara berkumpulan,

meningkatkan keyakinan diri dan mengeratkan hubungan sesama manusia. Tanpa berkomunikasi

dengan orang di sekeliling kita, kita akan kesunyian, tidak dapat mengembangkan idea, tiada

istilah kerja berkumpulan dan tiadanya hubungan sesama manusia.

2
Dalam menyampaikan idea atau meluahkan perasaan dan emosi, seseorang perlulah

berkomunikasi dengan orang di sekelilingnya. Hal ini kerana, sekiranya kita tidak berkomunikasi

dengan orang lain, maka sukar untuk orang lain memahami apa-apa kehendak kita. Dengan

komunikasi juga, kita dapat membentuk personaliti, kerjaya, dan kehidupan sosial seiring dengan

budaya di sekeliling kita (Julia T. Wood, 2012). Selain itu juga, komunikasi dengan orang di

sekeliling kita mampu untuk meningkatkan tahap kesihatan kita. Hal ini kerana, manusia akan

dapat mengurangkan stress dengan meluahkan perasaan dan emosi mereka. Menurut Belluck

dalam petikan artikel beliau dalam akhbar New York Times, 2008 berjudul ‘Strangers May Cheer

You Up, Study Says’; interaksi dari kawan-kawan, sanak-saudara dan jiran tetangga mampu

mempengaruhi keceriaan dan kebahagiaan seseorang (Julia T. Wood, 2012).

Antara fungsi komunikasi yang lain adalah bekerja secara berkumpulan. Kerja

berkumpulan memerlukan komunikasi antara manusia dan untuk berkomunikasi perlu ada

interaksi sesama manusia. Tanpa interaksi, satu kumpulan manusia bukanlah sebuah kumpulan

(Ronald B. Adler & George Rodman, 2003). Jelas di sini, seseorang memerlukan komunikasi

untuk berada dalam satu kumpulan. Seseorang yang ingin merasa dirinya berada dalam

kumpulan yang dimasukinya (sense of belonging), hendaklah mempunyai hubungan yang baik

dalam kalangan ahli kumpulannya (Ronald B. Adler & George Rodman, 2003). Maka dengan

itu, kita hendaklah sentiasa menjaga komunikasi sesama ahli kumpulan. Lebih-lebih lagi ahli

baru, hendaklah menjaga tutur katanya sebagai ahli baru dan memberi kerjasama yang penuh

dalam melaksanakan matlamat yang menjadi panduan sesebuah kumpulan atau organisasi.

3
Fakta-fakta Teori

Mellvin De Fleur pula ketika menjelaskan teori Norma Budaya dalam konteks media massa

antara lain menjelaskan bahawa media massa merupakan sumber utama maklumat tentang

kejadian yang berlaku di seluruh dunia (Schramm & Roberts 1993). Oleh kerana liputan media

dilihat mampu memberikan semacam status atau keabsahan terhadap apa sahaja yang

disampaikan, maka ia berkuasa membentuk tanggapan masyarakat mengenai banyak hal bahkan

penerimaan masyarakat terhadap tingkah laku seseorang menerusi insiden tertentu

menggambarkan betapa ia mampu mempengaruhi seseorang agar mempercayai bahawa berita

yang dipaparkan itu adalah benar. Selanjutnya beliau menambah, adalah begitu sukar untuk

memisahkan kesan pengaruh media daripada pengaruh kekuatan lain yang banyak terdapat

dalam masyarakat (Schramm & Roberts 1993).

Kenyataan di atas diperkukuhkan lagi oleh Paul F. Lazarfeld dan Robert K. Merton

(Schramm & Roberts 1993) yang menjelaskan bahawa sebahagian besar masyarakat kini merasai

bahawa media massa atau komunikasi adalah alat yang cukup berkesan untuk mempengaruhi

rakyat sama ada untuk tujuan kebaikan atau kejahatan dan jika tidak dikawal dengan sebaiknya,

kejahatan mungkin menjadi lebih dominan.

Setiap kali kita berkomunikasi dengan orang lain, keyakinan diri kita akan bertambah

secara tidak langsung. Fungsi yang ketiga ini telah dibuktikan oleh Shuttuck, 1980; yang

merupakan seorang psikitari, mengatakan kanak-kanak yang dipinggirkan oleh orang di

sekelilingnya untuk jangkamasa yang lama tidak mempunyai keyakinan diri dan mempunyai

masalah dari segi pembangunan mental, psikologi dan ada segelintirnya mempunyai masalah

percakapan ataupun bahasa (Julia T. Wood, 2012). Dapat kita simpulkan di sini, seseorang perlu

4
bergaul dan berkomunikasi dengan orang di sekeliling supaya dapat memberi dorongan dan

keyakinan kepada dirinya sendiri di samping membantu diri sendiri memperbaiki penggunaan

bahasa dengan orang di sekeliling kita. Jelaslah di sini, komunikasi juga berfungsi sebagai agen

yang membentuk keyakinan diri kepada seseorang.

Fungsi yang terakhir adalah sebagai pengerat kepada hubungan sesama manusia. Dalam

ketiga-tiga fungsi yang telah dijelaskan, nyata komunikasi diperlukan untuk berinteraksi dengan

orang di sekeliling. Justeru itu, fungsi yang keempat ini bertujuan untuk menegaskan

bahawasanya komunikasi berfungsi sebagai jambatan untuk mengeratkan hubungan sesama

manusia. Hubungan komunikasi yang baik akan memudahkan kita untuk meminta dan memberi

pertolongan dengan orang di sekeliling. Kelebihan dari segi hubungan komunikasi yang baik

bukan sahaja mampu memberi kemudahan kepada kita, bahkan kita sesama manusia dapat

memperbaiki apa-apa perkara yang kurang, mengeratkan ikatan silaturrahim yang telah terjalin

dan juga mampu untuk mengelakkan dari terputusnya hubungan yang sedia ada.

Komunikasi adalah satu simbolik untuk memulakan suatu perhubungan. Ia menjadi

permulaan untuk kita mula berinteraksi dengan orang di sekeliling kita. Tanpa komunikasi kita

akan hidup bersendirian dan tidak dapat mengembangkan idea. Kita juga akan menjadi anti

sosial dan kurang gemar berada di tempat yang ramai. Kesukaran untuk berinteraksi dengan

orang lain akan menyusahkan kita untuk menyesuaikan diri di mana-mana sahaja kita berada.

Maka dengan itu ditegaskan, berkomunikasi adalah sangat penting kepada seseorang. Mahu tidak

mahu kita hendaklah meringankan mulut untuk bercakap atau bertanya supaya kita tidak

dipinggirkan. Paling penting, pastikan diri kita mengikut budaya yang telah diterapkan dalam

masyarakat di sekeliling, supaya kita diterima oleh mereka.

5
Analisis Kritikal

KOMUNIKASI BERSEMUKA : KELEBIHAN DAN HALANGANNYA

Komunikasi bersemuka merupakan bentuk komunikasi yang mempunyai banyak

kelebihan. Antaranya, maklumat dapat disampaikan dengan lebih jelas dan tepat kerana ada

tindak balas segera antara penyampai dan penerima. Segala masalah atau ketidakfahaman dapat

dibetulkan pada masa yang sama secara tidak langsung mengelakkan kesulitan di masa akan

datang.

Selain itu, komunikasi bersemuka dapat mengeratkan hubungan terutamanya melibatkan

dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya perbincangan formal seperti mesyuarat atau tidak formal

seperti perbualan yang dilakukan secara bersemuka adalah lebih berkesan. Hal ini kerana

komunikasi bersemuka dapat menyatakan perasaan dengan lebih mudah selain idea utama yang

ingin disampaikan. Proses ‘confront’ seperti memujuk dapat dilakukan dengan lebih baik jika

dilakukan secara bersemuka.

Komunikasi bersemuka turut mempunyai beberapa halangan yang mengekang fungsinya.

Antaranya ialah penyampaian yang lemah. Semasa komunikasi berlaku,walaupun idea didalam

fikiran pengirim telah jelas tetapi disebabkan oleh penyampaian dari segi perkataan yang tidak

tepat atau tidak boleh difahami akan menjadi punca kepada kegagalan komunikasi..

Ketidakupayaan penyampai untuk menerangkan maksud yang ingin disampaikan secara jelas ini

mungkin berlaku disebabkan oleh eksperasi penyampai yang tidak tepat, kurang perhatian

dipihak penerima dan juga penggunaan bahasa yang sukar difahami (Robbins, 1984). Menurut

Rizt (1994), apabila maksud maklumat yang diterima oleh penerima berbeza dengan maklumat

6
yang cuba disampaikan oleh penyampai maklumat, maka kegagalan komunikasi telah berlaku.

Kesilapan penerimaan maksud penyampai seringkali disebabkan oleh penyampaian yang lemah.

Selain itu, faktor geografi atau jarak juga menjadi halangan dalam komunikasi

bersemuka. Apabila jarak antara penyampai dan penerima jauh, Ini memungkinkan kegagalan

komunikasi berlaku. Menurut Fyrer (1997), apabila kedudukan kontraktor dengan perunding

terpisah disebabkan jarak dan juga pengurusan tapak bina terpisah disebabkan factor yang

sama, ini boleh menyumbangkan kepada kegagalan komunikasi. Ini kerana dengan kedudukan

penyampai dan penerima yang jauh, secara tidak langsung akan menyukarkan komunikasi lisan

yang boleh berlaku dalam dua arah.

KESIMPULAN

Komunikasi adalah satu simbolik untuk memulakan suatu perhubungan. Ia menjadi

permulaan untuk kita mula berinteraksi dengan orang di sekeliling kita. Tanpa komunikasi kita

akan hidup bersendirian dan tidak dapat mengembangkan idea. Kita juga akan menjadi anti

sosial dan kurang gemar berada di tempat yang ramai. Kesukaran untuk berinteraksi dengan

orang lain akan menyusahkan kita untuk menyesuaikan diri di mana-mana sahaja kita berada.

Maka dengan itu ditegaskan, berkomunikasi adalah sangat penting kepada seseorang. Mahu tidak

mahu kita hendaklah meringankan mulut untuk bercakap atau bertanya supaya kita tidak

dipinggirkan. Paling penting, pastikan diri kita mengikut budaya yang telah diterapkan dalam

masyarakat di sekeliling, supaya kita diterima oleh mereka.

7
RUJUKAN

Abdul Aziz Yusuf. (2003). Komunikasi untuk pengurus. Kuala Lumpur: Utusan Publication &

Distributor Sdn. Bhd.

Aliza Abu Hassim. (2008). Komunikasi Berkesan. Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)

Bil 2/2008 (pp. 1-70). Kuala Lumpur: Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar.

Asiah Bt Ali & Co. (2008). Peranan komunikasi dalam hubungan kekeluargaan. Seminar

Kaunseling Kekeluargaan (pp. 82-89). Skudai, Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Fryer. B. (1997). The practice of construction management. Blackwell

Science Ltd

Julia T. Wood. (2012). Communication in our lives. Canada: Wadsworth Cengage Learning.

Rizt , G. J. (1994). Total construction project management. McGraw-Hill, Inc.

Robbins, S. P.(1984). Management : concept and practice. Prentice Hall Inc.

Ronald B. Adler & George Rodman. (2003). Understanding human communication. New York:

Oxford University Press.

Anda mungkin juga menyukai