Anda di halaman 1dari 3

SHALAT PENGHAFAL QURAN

Secara ringkas, tata cara shalat yang disebut dengan shalat Taqwiyatul Hifidz tersebut adalah sebagai
berikut.
a. Pada malam Jumat berniatlah melakukan shalat sunnah empat rakaat.
b. Sholat khifdi merupakan salah satu amalan sholat sunah yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW
untuk membantu meningkatkan kemampuan fungsional otak berkaitan dengan proses mengingat, yang
tentunya dapat meningkatkan kemampuan intelegensi seseorang. Sholat Khifdzi berjumlah 4 rakaat dan
dilaksanakan pada 1/3 malam yang akhir di setiap malam jum’at. Sholat khifdi dilaksanakan sebanyak 3,
5, 7 kali malam jum’at (sesuai dengan kemampuan masing-masing).

Adapun tata cara sholat Khifdzi adalah sebagai berikut:

Rekaat 1 à Al-Fatihah + Surat Yasiin

Rekaat 2à Al-Fatihah + Surat Dukhon

Rekaat 3 à Al-Fatihah + Surat Sajadah

Rekaat 4 à Al-Fatihah + Surat Mulk

(boleh dengan membawa dan melihat mushaf).

c. Setelah tasyahud sebelum salam lakukanlah:


1. Memuji kepada Allah, misalnya, dengan mengucapkan kalimat tahmid. ( Alhamdulillahirabbil alamin )
2. Menghaturkan shalawat dan salam atas Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, misalnya dengan
membaca
shalawat Ibrahimiyah.

‫ت معملىَ إهببمراَههيِمم مومعملىَ آهل إهببمراَههيِمم‬‫صللبيِ م‬‫صلَل معملىَ مممحلمدَّد مومعملىَ آهل مممحلمدَّد مكمماَ م‬ ‫اَلللمهلم م‬
ِ‫ت معملىَ إهببمراَههيِمم مومعملىَ آهل إهببمراَههيِمم هفي‬ ‫مومباَهربك معملىَ مممحلمدَّد مومعملىَ آهل مممحلمدَّد مكمماَ مباَمربك م‬
‫اَبلمعاَملهميِمن إهلنمك محهميِدد مم ه‬
‫جيِدد‬

Ya Allah , berilah kasih saying kepada junjungan kita nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana
Engkau memberi kasih sayangmMu kepada junjungan kita Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan berkatilah
kepada junjungan kita nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau memberkati junjungan
kita nabi Ibrahim dan kelurganya diantara makhluk makhlukmu, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan
Maha Mulia.

3. Mintakanlah ampun kepada orang orang yang beriman, ALLAHUMAGFIRLI MU'MININA WAL
MUMINAT WALMUSLIMINA WALMUSLIMAT ALAHYA I MINHUM WAL AMWAT
‫‪4. Membaca doa :‬‬

‫صىَ أممبدداَ مماَ أمببمقبيِمتهنىَ مواَبرمحبمهنىَ‬ ‫اَلللمهلم اَبرمحبمهنىَ هبمتبرهك اَبلمممعاَ ه‬


‫ك‬‫ضيِ م‬ ‫ف مماَ لم ميِبعهنيِهنىَ مواَبرمزبقهنىَ محبسمن اَللنمظهر هفيِمماَ ميِبر ه‬ ‫أمبن أممتمكلل م‬
‫ض مذاَ اَبلمجلمهل مواَلهبكمراَهم‬ ‫ت مواَلمبر ه‬ ‫معلَنىَ اَلللمهلم مبهديِمع اَللسمممواَ ه‬
‫ك مومنوهر‬ ‫ا م ميِاَ مربحمممن هبمجلمله م‬ ‫ك ميِاَ ل‬ ‫مواَبلهعلزهة اَللهتىَ لم متمراَمم أمبسأ مل م م‬
‫ك مكمماَ معللبممتهنىَ مواَبرمزبقهنىَ أمبن‬ ‫ك أمبن متبلهزمم مقبلهبىَ هحبفمظ هكمتاَهب م‬ ‫موبجهه م‬
‫ت‬ ‫ك معلَنىَ اَلللمهلم مبهديِمع اَللسمممواَ ه‬ ‫ضيِ م‬ ‫أمبتل مموهم معملىَ اَللنبحهو اَللهذىِ ميِبر ه‬
‫ك ميِاَ‬ ‫ض مذاَ اَبلمجلمهل مواَلهبكمراَهم مواَبلهعلزهة اَللهتىَ لم متمراَمم أمبسأ مل م م‬ ‫مواَلمبر ه‬
‫صهرىِ‬ ‫ك مب م‬ ‫ك أمبن متمنلَومر هبهكمتاَهب م‬
‫ك مومنوهر موبجهه م‬ ‫ا م ميِاَ مربحمممن هبمجلمله م‬ ‫ل‬
‫موأمبن متبطلهمق هبهه لهمساَهنىَ موأمبن متمفلَرمج هبهه معبن مقبلهبىَ موأمبن متبشمرمح هبهه‬
‫صبدهرىِ موأمبن متبغهسمل هبهه مبمدهنىَ لملنمه لم ميِهعيِمنهنىَ معملىَ اَبلمحلَق‬ ‫م‬
‫ل اَبلمعلهلَىَ‬ ‫ت مولم محبومل مولم قملومة إهلل هباَ ل ه‬ ‫ك مولم ميِبؤهتيِهه إهلل أمبن م‬ ‫مغبيِمر م‬
‫اَبلمعهظيِهم‬

‫‪“Ya Allah Tuhanku, rahmatilah aku agar dapat meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan sepanjang‬‬
‫‪hidupku. Rahmatilah aku dari usaha habis-habisan yang tidak berguna bagiku. Karuniakanlah aku‬‬
‫‪kemampuan yang baik dalam memandang perkara yang membuat Engkau ridha kepadanya. Wahai Zat‬‬
‫‪Yang Maha Mencipta langit dan bumi, wahai Zat Yang memiliki kegungan, kemuliaan, dan kejayaan yang‬‬
‫‪tidak akan punah. Ya Allah, ya Rahman, dengan segenap kegungan-Mu dan kecemerlangam Zat-Mu, aku‬‬
‫‪memohon engkau menetapkan hatiku di dalam menghafal Kitab Suci-Mu sebagaimana Engkau‬‬
‫‪mendidikku.‬‬
‫‪Karuniakanah aku kemampuan membacanya di atas jalan yang Engkau ridha kepadanya.‬‬
‫‪Dengan perantaraan Kitab Suci-Mu, aku memohon, Engkau menerangi pandanganku, Engkau berikan‬‬
‫‪kelancaran dan kefasihan lisanku, Engkau buka hatiku, Engkau lapangkan dadaku, Engkau gerakkan‬‬
badanku, dan Engkau berikan kekuatan dan pertolongan atas semua itu. Sesungguhnya tidak ada yang
memberikan pertolongan atas kebaikan itu selain Engkau. Dan tidak ada daya kekuatan kecuali dengan
pertolongan Allah swt. semata, Zat Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.”)

d. Lakukanlah shalat ini barang tiga kali, lima kali, atau tujuh kali Jumat

Apabila anda ingin menambah kekuatan hafalan, maka bisa dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan
oleh para penuntut ilmu dan penghafal Al Qur`an, seperti berdoa kepada Allah agar diberikan ingatan
yang kuat, sering mengulang-ulang materi yang ingin dihafalkan, menjaga kesehatan tubuh, memakan
makanan yang bisa menambah kekuatan hafalan (seperti kismis/zabib, lubban, air jahe, dll), menjauhi
makanan yang bisa melemahkan kekuatan hafalan (seperti terong dan apel), banyak melakukan amal
shalih, dan menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Demikian.