Anda di halaman 1dari 4

Anunț

PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”


EDIȚIA 2015

Organizator: Fundația Pentru Comunitate

Parteneri:

Asociația de Protejare a celor Talentați „Nyilas Misi”

Fundația Principesa Margareta a României

Fundația „Sfântul Francisc”

Salvați Copiii România

Sponsor: MOL Romania Petroleum Products

Titlul concursului: PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”

Organizatorul și organizațiile partenere vor selecta câte 5 beneficiari conform celor de mai
jos, textul fiind doar orientativ pentru fiecare organizație parteneră.

Pot participa: tineri din medii defavorizate, născuți între anii 1991 și 1999 inclusiv, elevi sau
absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală.

Perioada de aplicare: 19 noiembrie 2015 – 19 ianuarie 2016

Domeniul sponsorizării: Cheltuieli de calificare – acoperirea integrală sau parțială a


costurilor obținerii permisului de conducere categoria B, C, D, tractoare agricole sau
forestiere, troleibuz și tramvai.

Volumul total al sponsorizărilor: 50.000 lei

Atenție!
- doar dosarele complete trimise în termen vor ajunge în fața juriului, nu se acordă
posibilitatea completării ulterioare al dosarului de aplicare

Fundația Pentru Comunitate în colaborare cu MOL România anunţă Programul MOL „Permis
pentru viitor”, prima ediție, 2015, pentru tineri din medii defavorizate, născuți între anii 1991
și 1999 inclusiv, elevi sau absolvenți de liceu, școli profesionale sau școală generală, care au
nevoie de sprijin material pentru acoperirea cheltuielilor necesare obținerii permisului de
conducere (școala de șoferi și taxele adiacente).

Se pot înscrie tineri care:


1. Sunt la începutul carierei profesionale și/sau
2. Doresc să ocupe un loc de muncă, și la angajare este o condiție sau un avantaj
existența permisului de conducere
3. Au un loc de muncă / se află în activitate, și permisul de conducere ar fi un instrument
benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
4. Au permis de conducere, dar pentru ocuparea unui loc de muncă / îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu este o condiție / un avantaj existența permisului de conducere
categoria C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai
5. Din alte motive doresc să obțină permis de conducere, dar nu au posibilități materiale
pentru acoperirea cheltuielilor aferente

MODALITATEA ACORDĂRII SPONSORIZĂRII

Un solicitant poate să obțină finanțare în valoare maximă de 3.000 lei pentru:

A. acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria B,


C, D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai.

B. acoperirea integrală sau parțială a costurilor obținerii permisului de conducere categoria C,


D, tractoare agricole sau forestiere, troleibuz, tramvai.

Ghidul programului şi formularele de aplicare se găsesc pe site-ul www.pentrucomunitate.ro


precum și www.molromania.ro.

DOCUMENTAȚIA DE PARTICIPARE

Dosarul trebuie să cuprindă:

1. Formularul de aplicare completat (date personale, scrisoare de motivare, studii, loc de


muncă, situația socială, venit)
2. Ofertă/oferte de preţ valabile din partea instituției care asigură instruirea (școala de șoferi),
cuprinzând perioada/perioadele de instruire
3. În cazul minorilor declaraţia părintelui / reprezentantului legal cu acordul participării la
program și asumarea răspunderii supravegherii pe perioada instruirii
4. Declaraţia de susţinere din partea directorului sau profesorului diriginte sau preotului sau
asistentului social, prin care asumă răspunderea supravegherii pe perioada instruirii
5. Adeverință din partea Biroului/Oficiului Social despre situația materială.
6. Adeverință din partea angajatorului din care să reiese că existența permisului este o condiție
sau un avantaj în obținerea locului de muncă.

Dosarele care nu conțin documentele solicitate la punctele 1-6 vor fi considerate neeligibile.

NOTE:
1. Un solicitant poate să se înscrie la organizator sau la o singură organizație parteneră, cu o
singură solicitare.
2. Documentele de studiu se prezintă în copie, conformitatea lor fiind confirmată de persoana
specificată la punctul 4 de mai sus.
2. Documentele expediate nu vor fi returnate solicitanţilor.

IMPORTANT: Pe prima pagină a dosarului se menţionează următoarele date:


1. Numele solicitantului, numărul de telefon, adresa de e-mail
2. În cazul minorilor numele părintelui/reprezentantului legal, numărul de telefon, adresa de e-
mail
2. În cazul solicitanților cu vârsta de peste 18 ani: numele celui care recomandă (director,
profesor diriginte, preot, asistent social), numărul de telefon, adresa de e-mail

Dosarul de participare se trimite într-un singur exemplar prin poştă, la adresa:


Fundația Pentru Comunitate, 400110 Cluj, O.P. 1, C.P. 1141.
Pe plic se menţionează: PROGRAM MOL „PERMIS PENTRU VIITOR”
Termenul limită de depunere a documentaţiei (data expedierii poștale): 19 ianuarie 2016.

Nu vor fi evaluate dosarele trimise după termenul limită sau cele incomplete.

Dosarele complete vor fi evaluate de specialiști în educație și asistenți sociali, iar decizia se ia
de către conducerile organizațiilor partenere. Punctajul se va acorda în funcţie de rezultatele la
învățătură, scrisoarea de motivare și situația socială. Lista câștigătorilor va fi aprobată de
Consiliul Director al Fundației Pentru Comunitate. Fundația va informa fiecare solicitant în
scris (prin e-mail sau poştă) asupra rezultatului final al programului, după care va încheia
contracte cu solicitanţii câştigători. Câştigătorii vor primi sponsorizarea doar după semnarea
şi returnarea contractului de sponsorizare.
Suma acordată fiecărui câştigător va fi virată în contul bancar menţionat în contractul de
sponsorizare. Detaliile privind decontul referitor la suma sponsorizată vor fi precizate în
contractul de sponsorizare.

Rezultatele vor fi publicate pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro


până la data de 15 februarie 2016, iar câştigătorii vor fi înștiințați în scris până pe 1 martie
2016.

Informaţii şi detalii suplimentare se pot obţine sunând la numărul 0752-018760 (în zilele
lucrătoare, între orele 10.00-17.00) sau scriind pe adresa de e-mail
talente@pentrucomunitate.ro.

Participantul la Program, în calitate de persoana vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi:
dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14),
dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 14) si dreptul de a se adresa
justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi se poate adresa Fundației Pentru Comunitate, la adresa
poștală 400110 Cluj, O.P. 1, C.P. 1141, având sediul 407513 Vlaha, nr. 64, jud. Cluj.

Fundația Pentru Comunitate garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor la acest
Program, prelucrează datele cu caracter personal în scopul identificării exacte a participanţilor şi contactării
câştigătorilor în vederea acordării sponsorizării specificate în Actul informativ al acestui Program. Datele cu
caracter personal furnizate de către participanţii la Program nu vor fi dezvăluite pe viitor către terţi, nu vor fi
folosite în alte scopuri, ele vor fi distruse după încheierea Programului şi atribuirea suportului financiar
câştigătorilor.