Anda di halaman 1dari 50

LAMPIRAN 2 KISI-KISI USBN SMP

1. KURIKULUM 2013

LAMPIRAN – 2 KISI-KISI USBN SMP 1. KURIKULUM 2013 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) SEKOLAH
LAMPIRAN – 2 KISI-KISI USBN SMP 1. KURIKULUM 2013 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) SEKOLAH
LAMPIRAN – 2 KISI-KISI USBN SMP 1. KURIKULUM 2013 KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) SEKOLAH

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

Kurikulum: 2013

   

Lingkup Materi

Level Kognitif

Al-Qur’an

Aqidah

Akhlak

Fiqh

Sejarah Peradaban Islam

Pengetahuan dan Pemahaman

Menyebutkan

Peserta didik dapat mengidentifikasi, menentukan,

mengelompokkan, ayat al-

Peserta didik dapat menjelaskan dan mengkatagorikan dan mengidentifikasi materi:

Peserta didik dapat menjelaskan, mengidentifikasi, dan menentukan materi:

Peserta didik dapat mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menentukan materi:

Peserta didik dapat mengidentifikasi, menjelaskan materi:

Mengidentifikasi

strategi perjuangan dan kepribadian

   

Lingkup Materi

Level Kognitif

 

Al-Qur’an

Aqidah

Akhlak

Fiqh

Sejarah Peradaban Islam

Menjelaskan

Qur’an pilihan dan hadits:

Asmaul Husna

Perilaku Jujur,

Ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan

 

al-Khulafa al- Rasyidun

Menentukan

Iman kepada Rasul

Amanah, dan istiqamah.

Q.S. an-Nisá/4: 146,

Allah Swt.

sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada

masa Abbasiyah

Mengkategorikan

Mengelompokkan

Menguraikan

Q.S. al-Baqarah/2: 153,

dan Q.S. Áli Imrān/3:

134

tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf.

serta hadits terkait

Q.S. an-Nahl/16: 114 serta hadits terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi.

Memahami makna iman kepada Hari Akhir.

Empati, terhadap sesama, hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru.

Bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran.

ketentuan syari’at Islam

Ketentuan salat berjamaah.

Hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.

Penerapan (Aplikasi):

Membedakan

Menerapkan

Memberi contoh

Peserta didik dapat melengkapi,

menghubungkan, dan

memberi contoh ayat al-

Qur’an pilihan dan hadits::

Peserta didik dapat membedakan dan menghubungkan materi :

Peserta didik dapat menerapkan, membedakan, dan menginterpretasi

materi:

Peserta didik dapat menerapkan dan menghubungkan materi :

Peserta didik dapat menerapkan, menghubungkan dan memberikan contoh tentang:

Menghubungkan

Memahami makna iman kepada Hari

Ketentuan salat

Menginterpretasi

Q.S. al-Mujādilah

Akhir.

Cara menerapkan

Jum’at.

Sejarah

Membandingkan

/58:11, Q.S. ar-Rahman /55: 33 serta hadits terkait tentang menuntut ilmu.

Q.S. al-Hujurat/49: 13 serta hadits terkait tentang toleransi dan menghargai perbedaan

Memahami makna iman kepada Qada dan Qadar.

 

perjuangan Nabi

perilaku jujur dan adil.

Cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru.

Hikmah penetapan makanan dan

minuman yang halal dan haram berdasarkan Al-

Quran dan Hadits.

Muhammad Saw. periode Madinah.

Sejarah perjuangan Nabi

 

Perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan.

Hikmah puasa wajib dan sunnah.

 

Muhammad Saw. periode Makkah.

   

Lingkup Materi

Level Kognitif

 

Al-Qur’an

Aqidah

Akhlak

Fiqh

Sejarah Peradaban Islam

   

dan Hadis terkait.

   

Ketentuan shalat sunnah berjamaah dan munfarid.

 

Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 39- 42, Q.S. Áli Imrān/3:

sejarah pertumbuhan ilmu

Ketentuan zakat.

pengetahuan pada masa Bani Umayah.

159

serta hadits terkait

tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal.

Penalaran:

Menganalisis

Mengevaluasi

Menyimpulkan

Peserta didik mampu menyimpulkan,

menganalisis, dan

menyimpulkan materi:

Peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan materi:

Memahami makna

Peserta didik mampu mengevaluasi, memecahkan masalah dan menyimpulkan

materi:

Peserta didik mampu menganalisis dan memecahkan masalah materi:

Peserta didik mampu menganalisis dan menyimpulkan tentang:

Memecahkan

Q.S. al-Furqān/25: 63, Q.S. al-Isrā’/17: 26-27

beriman kepada Kitab-kitab Allah Swt.

Ketentuan salat

Perjuangan Nabi dan para Sahabat di

masalah

Gemar beramal saleh dan berbaik

jamak qasar.

Memprediksi

 

serta hadits terkait

Ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam.

 

Madinah.

Mensintesis

tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana.

Iman kepada malaikat berdasarkan dalil naqli.

sangka kepada sesama.

Sejarah dakwah

Bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran.

Tata krama, sopan santun dan rasa malu.

Hikmah Qurban dan Aqiqah.

 

Islam pada masa Daulah Abasiyah.

Q.S. az-Zumar/39: 53, Q.S. an-Najm/53: 39- 42, Q.S. Áli Imrān/3:

 

Ketentuan ibadah haji dan umrah.

Perkembangan Islam di Nusantara.

 

159

serta hadits terkait

Tradisi Islam di Nusantara.

tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal.

KISI-KISI USBN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN BUDI KURIKULUM 2013 PEKERTI SMP TAHUN 2017/2018 LEVEL KOGNITIF

KISI-KISI

USBN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN BUDI KURIKULUM 2013

PEKERTI SMP TAHUN 2017/2018

LEVEL KOGNITIF

GEREJA

PEMELIHARAAN ALLAH

PENGAMPUNAN DOSA & BAPTISAN

IMAN & BERSYUKUR

PENGETAHUAN

PENGETAHUAN Peserta didik dapat memahami Peserta didik dapat memahami dan mendiskripsikan tentang : Peserta didik dapat

Peserta didik dapat memahami

Peserta didik dapat memahami dan mendiskripsikan tentang :

Peserta didik dapat memahami dan mendiskripsikan tentang:

 

Peserta didik dapat memahami dan mendiskripsikan:

Mengidentifikasi

dan mendiskripsikan tentang:

Menjelaskan

gereja dalam

masyarakat

tanda-tanda Allah berkarya

Mengkategorikan

karya Allah dalam

pemeliharaan Allah dan keselamatan

Hidup beriman dan

Mendeskripsikan

pertumbuhan gereja

Allah

mengampuni

berpengharapan

gereja di tengah-tengah dunia

tanggung jawab memelihara alam

dan

menyelamat-

kesetiaan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman.

Teladan Kristus dalam menghadapi penderitaan

kan

manusia

di

pelayanan gereja di tengah masyarakat

fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah

dalam

Yesus

Kristus.

tindakan konkrit sebagai anggota gereja

aktivitas dalam memelihara lingkungan hidup

 

Hidup Bersyukur dalam segala situasi

teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia

PENERAPAN

PENERAPAN Peserta didik dapat memahami Peserta didik dapat memahami dan mendiskripsikan tentang : Peserta didik dapat

Peserta didik dapat memahami

Peserta didik dapat memahami dan mendiskripsikan tentang :

Peserta didik dapat memahami dan mendiskripsikan tentang:

 

Peserta didik dapat memahami dan mendiskripsikan:

menentukan

dan mendiskripsikan tentang:

membedakan

gereja dalam masyarakat

tanda-tanda Allah berkarya

menginterprestasi

karya Allah dalam

pemeliharaan

Allah

dan

Hidup beriman dan

mengklasifikasikan

pertumbuhan gereja

keselamatan

Allah

mengampuni

berpengharapan

gereja di tengah-tengah dunia

jawab

tanggung

memelihara

dan

menyelamat-

kesetiaan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman.

alam

kan

manusia

di

pelayanan gereja di tengah masyarakat

fakta

yang pemeliharaan Allah

berkaitan

dengan

dalam

Kristus.

Yesus

tindakan konkrit sebagai

aktivitas

dalam

memelihara

 
 

anggota gereja

lingkungan hidup

 

Teladan Kristus dalam menghadapi penderitaan

Hidup Bersyukur dalam segala situasi

teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia

PENALARAN

PENALARAN Peserta didik dapat memahami Peserta didik dapat memahami dan mendiskripsikan tentang : Peserta didik dapat

Peserta didik dapat memahami

Peserta didik dapat memahami dan mendiskripsikan tentang :

Peserta didik dapat memahami dan mendiskripsikan tentang:

Peserta didik dapat memahami dan mendiskripsikan:

 

Menganalis

dan mendiskripsikan tentang:

Menyimpulkan

gereja dalam masyarakat

tanda-tanda Allah berkarya

Menilai

karya Allah dalam

pemeliharaan Allah dan keselamatan

Hidup beriman dan berpengharapan

membandingkan

pertumbuhan gereja

Allah mengampuni dan menyelamat- kan manusia di

gereja di tengah-tengah dunia

tanggung jawab memelihara alam

kesetiaan dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sebagai wujud hidup orang beriman.

Teladan Kristus dalam menghadapi penderitaan

pelayanan gereja di tengah masyarakat

fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah

dalam

Yesus

Kristus.

tindakan konkrit sebagai anggota gereja

aktivitas dalam memelihara lingkungan hidup

Hidup

Bersyukur

dalam

segala situasi

teladan Yesus Kristus dalam hal berkarya bagi sesama dan dunia

KISI-KISI BLUEPRINT USBN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN TAHUN 2018 SEJARAH GEREJA / SUCI SMPTK

Level

 

Lingkup materi

Kognitif

 

Perkembangan Gereja menurut Alkitab

Perkembangan Gereja Di Dunia dan Indonesia

1. Pengetahuan dan Pemahaman

Siswa dapat memahami dan menguasai arti serta pengetahuan tentang :

 

Mengidentifikasi,

Siswa dapat memahami dan menguasai konsep :

memahami

- Gereja

- Reformasi gereja

mengidentifikasi

- Ibadah dalam Perjanjian Lama

- Perkembangan kekristenan di Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, Jepang

Menunjukkan

- Ibadah dalam Perjanjian Baru

Menjelaskan

- Gereja dalam Perjanjian Baru

- perkembangan gereja pada masa sesudah kemerdekaan

Menentukan

- Penginjilan Rasul Paulus

mengungkapan pengetahuan

- Tri tugas panggilan gereja

- aliran-aliran gereja di Indonesi

- Aliran-Aliran Gereja

- persekutuan-persekutuan oikumene gereja di Indonesia

 

- Sistem Pemerintahan Gereja

- sejarah gereja mula-mula

 

2. Aplikasi

Membandingkan

Menerapkan

Membedakan

Siswa dapat mengelompokkan dan membandingkan:

- Gereja

- Ibadah dalam Perjanjian Lama

- Gereja dalam Perjanjian Baru

Siswa dapat menerapkan dan membedakan :

- Reformasi Gereja

Mengelompokan

- Penginjilan Rasul Paulus

- Perkembanganya kekristenan di Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, Jepang

- Tri tugas panggilan gereja

- perkembangan gereja pada masa sesudah kemerdekaan

3. Penalaran

Memprediksi

Siswa dapat memprediksi dan mengevaluasi:

-

Penginjilan Rasul Paulus

- aliran-aliran gereja di Indonesia

- Sistem Pemerintahan Gereja

Menyimpulkan

Mengevaluasi

-

Tri tugas panggilan gereja

 

Menganalisis

 

Siswa dapat memprediksi dan mengevaluasi:

- Reformasi Gereja

- Perkembanganya kekristenan di Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, Jepang

KISI-KISI BLUEPRINT USBN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN TAHUN 2018 PENGETAHUAN ALKITAB SMPTK

 

LEVEL

LINGKUP MATERI

KOGNITIF

Perjanjian Lama

 

Perjanjian Baru

1.

Pengetahuan dan Pemahaman

   

Menjelaskan

Siswa dapat memahami dan menjelaskan konsep dan arti:

Siswa dapat mengidentifikasi dan menguasai konsep dan arti :

Memahami

- Alkitab sebagai Firman Tuhan dan sekaligus tulisan manusia

- Alkitab sebagai Firman Tuhan dan sekaligus tulisan manusia

Mengidentifikasi

Mendeskripsikan

- Pembagian Alkitab Perjanjian Lama

- Pembagian Alkitab Perjanjian Baru

Menunjukkan

- Tradisi bangsa Israel pada Perjanjian Lama

- tradisi setelah Yesus Kristus

 

- Penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia

- tugas manusia sebagai pengelola dan pemelihara ciptaan dalam relevansinya dengan masalah lingkungan hidup

- Manusia baru dan Manusia lama

- tugas manusia sebagai pengelola dan pemelihara ciptaan dalam relevansinya dengan masalah lingkungan hidup

- hidup dan karya Yesus Kristus

- asal mula dosa dan dampaknya bagi seluruh ciptaan

- Kitab Wahyu dan relevansinya

- Tokoh-Tokoh dalam Perjanjian Baru

- karya pembebasan Allah dalam peristiwa Keluaran dari Mesir

- sejarah pemilihan dinasti Daud sebagai bagian dari pengharapan akan kedatangan Mesias/Kristus

Siswa dapat menghubungkan dan membedakan konsep dan arti

- Tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama

-

Alkitab sebagai Firman Tuhan dan sekaligus

2.

Aplikasi

 

tulisan manusia

Memberi contoh

Siswa dapat memberi contoh dan menerapkan konsep dan arti :

- tradisi setelah Yesus Kristus

Menerapkan

- tugas manusia sebagai pengelola dan pemelihara ciptaan

- Manusia baru dan Manusia lama

- hidup dan karya Yesus Kristus

- Kitab Wahyu dan relevansinya

Menghubungkan

Membandingkan

Membedakan

- Alkitab sebagai Firman Tuhan dan sekaligus tulisan manusia

- Tradisi bangsa Israel pada Perjanjian Lama

 

- Penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia

- Tokoh-Tokoh dalam Perjanjian Baru

- tugas manusia sebagai pengelola dan pemelihara ciptaan

- asal mula dosa dan dampaknya bagi seluruh ciptaan

- sejarah pemilihan dinasti Daud sebagai bagian dari pengharapan akan kedatangan Mesias/Kristus

Siswa dapat memprediksi dan menyimpulkan arti :

- tugas manusia sebagai pengelola dan pemelihara ciptaan

3.

Penalaran

Memprediksi

- Tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama

- Manusia baru dan Manusia lama

Menyimpulkan

- hidup dan karya Yesus Kristus

Mengevaluasi

Siswa dapat memprediksi dan mengevaluasi konsep dan arti

- Alkitab sebagai Firman Tuhan dan sekaligus tulisan manusia

- Tokoh-Tokoh dalam Perjanjian Baru

Menalisis

 

- tugas manusia sebagai pengelola dan pemelihara ciptaan

- asal mula dosa dan dampaknya bagi seluruh ciptaan

- Tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama

KISI-KISI SEJARAH GEREJA/SUCI SMPTK UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) TAHUN 2018

Level

Lingkup materi

Kognitif

Perkembangan Gereja menurut Alkitab

Perkembangan Gereja Di Dunia dan Indonesia

1. Pengetahuan dan Pemahaman

Siswa dapat memahami dan menguasai arti

Siswa dapat memahami dan menguasai konsep :

Mengidentifikasi,

- Gereja

- Reformasi gereja

memahami

- Ibadah dalam Perjanjian Lama

- Perkembangan kekristenan di Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, Jepang

mengidentifikasi

- Ibadah dalam Perjanjian Baru

Menunjukkan

- Gereja dalam Perjanjian Baru

- perkembangan gereja pada masa sesudah kemerdekaan

Menjelaskan

- Penginjilan Rasul Paulus

Menentukan

- Tri tugas panggilan gereja

- aliran-aliran gereja di Indonesi

mengungkapan pengetahuan

- Aliran-Aliran Gereja

- persekutuan-persekutuan oikumene gereja di Indonesia

- Sistem Pemerintahan Gereja

 

- sejarah gereja mula-mula

 

2. Aplikasi

- Gereja

Membandingkan

Menerapkan

Membedakan

- Ibadah dalam Perjanjian Lama

- Gereja dalam Perjanjian Baru

- Reformasi Gereja

Mengelompokan

- Penginjilan Rasul Paulus

- Perkembanganya kekristenan di Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, Jepang

- Tri tugas panggilan gereja

 

- perkembangan gereja pada masa sesudah kemerdekaan

3. Penalaran

Memprediksi

Menyimpulkan

Mengevaluasi

- Penginjilan Rasul Paulus

- Tri tugas panggilan gereja

- aliran-aliran gereja di Indonesia

- Sistem Pemerintahan Gereja

Menganalisis

- Reformasi Gereja

- Perkembanganya kekristenan di Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, Jepang
- Perkembanganya kekristenan di Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, Jepang

-

Perkembanganya kekristenan di Indonesia pada masa penjajahan Portugis, Belanda, Jepang

KISI-KISI PENGETAHUAN ALKITAB SMPTK UJIAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

 

LEVEL

LINGKUP MATERI

KOGNITIF

Perjanjian Lama

Perjanjian Baru

1.

Pengetahuan dan Pemahaman

Siswa dapat memahami dan menguasai konsep dan arti:

Siswa dapat memahami dan menguasai konsep dan arti :

Menjelaskan

Memahami

- Alkitab sebagai Firman Tuhan dan sekaligus tulisan manusia

- Alkitab sebagai Firman Tuhan dan sekaligus tulisan manusia

Mengidentifikasi

Mendeskripsikan

- Pembagian Alkitab Perjanjian Lama

- Pembagian Alkitab Perjanjian Baru

Menunjukkan

- Tradisi bangsa Israel pada Perjanjian Lama

- tradisi setelah Yesus Kristus

 

- Penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia

- tugas manusia sebagai pengelola dan pemelihara ciptaan dalam relevansinya dengan masalah lingkungan hidup

- Manusia baru dan Manusia lama

- tugas manusia sebagai pengelola dan pemelihara ciptaan dalam relevansinya dengan masalah lingkungan hidup

- hidup dan karya Yesus Kristus

- asal mula dosa dan dampaknya bagi seluruh ciptaan

- Kitab Wahyu dan relevansinya

- Tokoh-Tokoh dalam Perjanjian Baru

- karya pembebasan Allah dalam peristiwa Keluaran dari Mesir

- sejarah pemilihan dinasti Daud sebagai bagian dari pengharapan akan kedatangan Mesias/Kristus

- Tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama

- Alkitab sebagai Firman Tuhan dan sekaligus tulisan manusia

2.

Aplikasi

- Alkitab sebagai Firman Tuhan dan sekaligus tulisan manusia

- tradisi setelah Yesus Kristus

Memberi contoh

- tugas manusia sebagai pengelola dan pemelihara ciptaan

Menerapkan

- Tradisi bangsa Israel pada Perjanjian Lama

 

- Penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia

- tugas manusia sebagai pengelola dan pemelihara ciptaan

- Manusia baru dan Manusia lama

 

Menghubungkan

Membandingkan

Membedakan

- hidup dan karya Yesus Kristus

- Kitab Wahyu dan relevansinya

- Tokoh-Tokoh dalam Perjanjian Baru

 

- asal mula dosa dan dampaknya bagi seluruh ciptaan

3.

Penalaran

- sejarah pemilihan dinasti Daud sebagai bagian dari pengharapan akan kedatangan Mesias/Kristus

Memprediksi

- Tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama

- tugas manusia sebagai pengelola dan pemelihara ciptaan

Menyimpulkan

- Manusia baru dan Manusia lama

Mengevaluasi

- hidup dan karya Yesus Kristus

Menalisis

- Alkitab sebagai Firman Tuhan dan sekaligus tulisan manusia

- tugas manusia sebagai pengelola dan pemelihara ciptaan

- Tokoh-Tokoh dalam Perjanjian Baru

 

- asal mula dosa dan dampaknya bagi seluruh ciptaan

- Tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Jenjang Pendidikan : SMP

Mata Pelajaran Kurikulum Jumlah Kisi-Kisi

: Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti : 2013 : 60

NO

KOMPETENSI

KOMPETENSI

KELAS/

MATERI

INDIKATOR

LEVEL

INTI

DASAR

SEMESTER

3

Memahami pengetahuan/faktual konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait

fenomena dan kejadian tampak mata

3.1 Memahami

VII

Tugasku sebagai

Disajikan penggalan teks Kitab Suci Kej 1:26-30, peserta didik memberi contoh tindakan manusia yang sesuai dengan citra Allah berdasarkan Kitab Suci Kej

1:26-30.

L2 (Penerapan)

keunikan diri

citra Allah

sebagai citra

Allah.

3.2 Memahami berbagai kemampuan dan

keterbatasan dirinya.

 

Aku memiliki

Disajikan sebuah kasus, Peserta didik dapat menentukan cara mengembangkan talenta

L2 (Penerapan)

kemampuan.

Kemampuanku

Disajikan tabel beberapa sikap dalam menghadapi keterbatasan, peserta didik dapat menunjukkan sikap positif dalam menghadapi keterbatasan.

L1

   

terbatas

(Pemahaman)

3.3 Perempuan dan laki-laki sederajat.

 

Perempuan dan laki-laki sederajat.

Disajikan Teks Katekismus Gereja Katolik art 369, peserta didik dapat menunjukkan simpulan teks tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan

L3 (Penalaran)

   

Katekismus Gereja Katolik art

 

369.

3.5 Memahami peran keluarga, sekolah, Gereja, dan masyarakat dalam mengembangkan dirinya.

Peran keluarga bagi perkembanganku.

Disajikan kutipan dari Gravissimum Educationis art.3, peserta didik dapat menyimpulkan tentang peran keluarga bagi perkembangan anak.

L3 (Penalaran)

Disajikan kutipan Kitab Suci Kel 20:12, peserta didik dapat menunjukkan contoh tindakan menghormati orang tua.

L2 (Penerapan)

3.6 Memahami peran teman terhadap perkembangan dirinya.

Berteman.

Disajikan kutipan teks Kitab Suci Flp 2:2-4, peserta didik dapat menyimpulkan teks tentang sikap-sikap yang dibutuhkan dalam berteman.

L3 (Penalaran)

Bersahabat.

Disajikan penggalan teks Sir 6:

L1

14-16, peserta didik dapat menunjukkan manfaat sahabat sejati berdasarkan Sir 6:14-16.

(Pemahaman)

3.7 Memahami berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladani.

Yesus yang

Disajikan tabel macam-macam perbuatan, peserta didik dapat menunjukkan perbuatan- perbuatan kasih yang dapat dilakukan terhadap sesama yang lemah, miskin, dan menderita.

L2 (Penerapan)

berbelas kasih.

3.8

Memahami nilai- nilai Kerajaan Allah untuk mengembangkan hidup bersama.

Kebebasan Anak- anak Allah.

Disajikan kutipan teks Kitab Suci Gal 5:13-15, peserta didik dapat menunjukkan cara menggunakan kemerdekaan sebagai anak-anak Allah

L1

(Pemahaman)

 

Peran Gereja bagi perkembanganku.

Peserta didik dapat menuliskan contoh keterlibatan dalam tugas Gereja.

L2 (Penerapan)

3.7

Memahami berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladani.

Yesus Sang

Peserta didik dapat menjelaskan ajaran Yesus tentang doa yang baik.

L1

Pendoa.

(Pengetahuan)

3

Memahami pengetahuan/faktual konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

3.1

Memahami ajaran

VIII

Yesus pemenuhan janji Allah.

Disajikan Kutipan Teks Kitab Suci Yes 7:10-14, peserta didik dapat menjelaskan makna janji Allah.

L1

Kitab Suci dan Ajaran

Gereja tentang makna Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia.

(Pengetahuan)

Keallahan dan

Disajikan pernyataan khas iman Kristiani mengenai dimensi kemanusiaan dan keallahan pada diri manusia sebagai citra Allah, peserta didik dapat menentukan secara tepat tindakan yang mengungkapkan dimensi keallahan dan kemanusiaan pada diri manusia.

LK-1

kemanusiaan

(Pengetahuan)

 

Yesus.

 

3.5

Memahami peran

 

Roh Kudus

Disajikan kutipan Kitab Suci Kis 2:1-13, peserta didik dapat menyebutkan peran Roh Kudus.

LK-1

Roh Kudus bagi murid Yesus.

memberi daya

(Pengetahuan)

kekuatan.

3.4

Memahami makna

Sengsara,dan wafat Yesus tanda penolakan manusia.

Disajikan Kutipan Injil tentang sengara dan wafat Yesus, peserta didik mampu menjelaskan sikap Yesus dalam menghadapi sengsara, dan wafat-Nya.

L1

peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus sebagai puncak pewartaan- Nya.

(Pengetahuan)

3.6

Memahami makna

Sengsara,dan wafat Yesus tanda penolakan manusia.

Disajikan Kutipan Injil tentang sengara dan wafat Yesus, peserta didik mampu menjelaskan sikap Yesus dalam menghadapi sengsara, dan wafat-Nya.

L1

gereja sebagai

(Pengetahuan)

paguyuban umat

beriman.

3.2

Memahami tugas

Konsekuensi terhadap pewartaan Yesus.

Disajikan cerita tentang pewartaan kabar baik dalam hidup sehari-hari, peserta didik dapat menerapkan sikap seturut keteladanan Yesus dalam menghadapi resiko pewartaanNya.

LK-2

Yesus mewartakan Kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan.

(Aplikasi)

Sengsara dan

Disajikan uraian sikap dari beberapa pihak terhadap pewartaan Yesus, peserta didik dapat menunjukan kelompok yang menolak pewartaan Yesus

LK-2

wafat Yesus.

(Aplikasi)

Kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus.

Peserta didik dapat menyebutkan paham Kerajaan Allah yang ada pada masa Yesus.

L1

(Pengetahuan)

Yesus

Disajikan kutipan Teks Kitab Suci tentang perumpamaan, peserta didik dapat menjelaskan makna perumpamaan yang diajarkan Yesus dalam

L2 (Aplikasi)

mewartakan

Kerajaan Allah

melalui

perumpamaan.

   

mewartakan Kerajaan Allah.

 

3.8 Memahami bahwa gereja adalah tanda keselamatan bagi semua orang.

Gereja sebagai tanda dan sarana penyelamatan.

Disajikan kisah tentang penderitaan hidup, peserta didik dapat memberi contoh tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan Gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi orang lain.

LK-2

(Penerapan)

   

Disajikan teks Kitab Suci tentang Sakramen Inisiasi, peserta didik dapat menjelaskan makna sakramen inisiasi.

LK-2

(Penerapan)

Disajikan Teks Kitab Suci tentang tanda dan sarana penyelamatan Allah, peserta didik mampu mengintepretasikan makna dari tanda dan sarana yang dilakukan Yesus.

L2 (Aplikasi)

Disajikan teks Kitab Suci Kis 4:12, peserta didik dapat memberikan contoh cara menjadi tanda keselamatan bagi sesama dalam hidup sehari-hari.

LK-2

(Penerapan)

   

3.3

panggilan dan perutusan Yesus Kristus kepada murid- murid pada jaman sekarang demi mewujudkan Kerajaan Allah.

Memahami

 

Cara hidup murid Yesus

Peserta didik dapat memberikan contoh cara hidup Jemaat Perdana yang masih tetap hidup pada zaman sekarang.

L2 (Aplikasi)

Disajikan Teks Kitab Suci Kis 2:41-47, peserta didik dapat menganalisis cara hidup yang khas sekaligus menjadi perekat persekutuan sehingga banyak orang yang simpatik.

LK-3

(Penalaran)

 

Sakramen Baptis

Peserta didik dapat menjelaskan simbol-simbol dalam sakramen baptis

L2 (Aplikasi)

Melaksanakan

Disajikan teks Kitab Suci, peserta didik dapat menjelaskan menjadi murid Yesus.

L3 (Penalaran)

tugas perutusan

sebagai murid

Yesus.

 

3.9

Memahami ajaran

 

Sakramen

Peserta didik mampu menyebutkan urutan Tata Perayaan Ekaristi

L3 (Penalaran)

gereja tentang makna dan konsekuensi sakramen inisiasi dalam hidup menggereja.

Ekaristi.

3

Memahami dan

3.1 Memahami tentang Allah yang senantiasa berusaha meyelamatkan semua orang yang ditanggapi dengan

IX

Allah sumber keselamatan yang sejati.

Disajikan Teks Kitab Suci Kis 17:22-25, peserta didik dapat menjelaskan pandangan masyarakat tentang sumber keselamatan.

L1

menerapkan

(Pengetahuan)

pengetahuan

(faktual,

 

konseptual,

prosedural dan metakognitif) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

beriman dan beragama.

Beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah.

Disajikan Kutipan Kitab Suci Luk 18:9-14, peserta didik dapat menjelaskan sikap orang Farisi dan pemungut cukai dalam memahami hidup keagamaan.

L1

(Pengetahuan)

 

Peserta didik dapat menyebutkan alasan yang benar manusia beragama.

L1

(Pengetahuan)

Beriman sebagai

Disajikan Katekismus Gereja Katolik art. 150, peserta didik dapat menjelaskan makna hidup beriman.

L1

tanggapan atas

(Pengetahuan)

karya

keselamatan

Allah.

 

Beriman Kristiani

Peserta didik dapat menyebutkan aspek-aspek hidup beriman Kristiani

L1

(Pengetahuan)

 

Peserta didik dapat menyebutkan contoh kebiasaan untuk mengembangkan hidup beriman Kristiani.

L1

(Pengetahuan)

Iman dan

Peserta didik dapat menyebutkan cara mengembangkan iman.

L1

kebersamaan

(Pengetahuan)

dalam jemaat

 

Disajikan Teks Kitab Suci Kis 2:41-47, peserta didik dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan iman.

L1

(Pengetahuan)

 

Maria teladan

Disajikan Teks Kitab Suci Luk tentang Maria Peserta didik menjelaskan hal yang perlu diteladani dari Bunda Maria.

L1

umat beriman

(Pengetahuan)

Peserta didik dapat menyebutkan ajaran Gereja tentang Maria.

L1

(Pengetahuan)

3.3

Memahami Ajaran

Hak dan kewajiban sebagai anggota Gereja.

Disajikan Kutipan dari Kitab Hukum Kanonik, peserta didik dapat menjelaskan kewajiban anggota Gereja

L2

Gereja dan Kitab Suci tentang hak dan kewajiban umat beriman.

(Aplikasi)

3.4

Memahami latar

Hak dan

Disajikan Kutipan Teks Injil Mat 22:20-21, peserta didik dapat menerapkan ajaran Yesus tentang kewajiban umat beriman di tengah masyarakat.

L2 (Aplikasi)

belakang dan tujuan serta pelbagai bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat.

kewajiban orang

beriman dalam

masyarakat.

 

Disajikan Kutipan Gaudium et Spes art. 1, peserta didik dapat memberi contoh kewajiban umat beriman di tengah masyarakat

L2 (Aplikasi)

3.5

Memahami sikap dan

 

Disajikan kasus tentang perendahan martabat manusia dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat memberi contoh salah satu sikap perendahan terhadap martabat luhur manusia di lingkungan

L2 (Aplikasi)

pandangan Gereja tentang keluhuran, martabat hidup manusia.

Keluhuran, martabat manusia

   

sekolah.

 

Disajikan Kutipan Teks Injil Luk 19:1-10, peserta didik dapat memberi contoh tindakan Yesus terhadap Zakeus dalam kehidupan sehari-hari.

L2 (Aplikasi)

Mengembangkan

Disajikan perintah kelima “Jangan membunuh”, peserta didik dapat menerapkan makna dari perintah Allah kelima tersebut dalam kehidupan sehari- hari.

L2 (Aplikasi)

budaya

kehidupan.

Disajikan kasus budaya kematian, peserta didik dapat memberi 2 contoh cara mengembangkan budaya kehidupan.

L2 (Aplikasi)

3.6 Memahami ajaran gereja tentang kejujuran dan keadilan.

Mengembangkan keadilan dan kejujuran.

Peserta didik dapat menyebutkan pandangan masyarakat tentang keadilan.

L2 (Aplikasi)

Peserta didik dapat memberi contoh usaha yang dapat dilakukan untuk mengusahakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

L2 (Aplikasi)

   

Disajikan artikel ketidakjujuran, peserta didik dapat memberi salah satu contoh akibat perbuatan tidak jujur.

L2 (Aplikasi)

Disajikan Kutipan Teks Injil Mat. 5:37, peserta didik dapat menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.

L2 (Aplikasi)

3.7

Memahami sikap dan

Bersahabat

Peserta didik dapat memberi contoh usaha untuk melestarikan.

L2 (Aplikasi)

pandangan gereja atas berbagai keprihatinan tentang keutuhan alam ciptaan dan usaha yang dilakukan.

dengan alam.

3.8

Memahami ajaran

Sikap Gereja

Disajikan Kutipan dari Dokumen Gereja Nostra Actate art. 2 alinea 3, peserta didik dapat memberi contoh sikap gereja terhadap agama dan kepercayaan lain.

L2 (Aplikasi)

gereja tentang persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan lain.

Katolik terhadap

agama, dan

kepercayaan

lainnya.

 

Sikap Gereja

Disajikan Kutipan dari Dokumen Gereja Nostra Actate art. 2 alinea 3, peserta didik dapat memberi contoh sikap gereja terhadap agama dan kepercayaan lain.

L2 (Aplikasi)

Katolik terhadap

agama, dan

kepercayaan

lainnya.

3.9 Memahami pandangan masyarakat dan gereja tentang pentingnya cita-cita.

Cita-cita demi

Disajikan data faktor-faktor pendukung cita-cita, peserta didik dapat menganalisis faktor- faktor eksternal pendukung cita- cita.

L3 (Penalaran)

menggapai masa

depan.

 

Peserta didik dapat menyimpulkan salah satu faktor pendukung terwujudnya cita- cita.

L3 (Penalaran)

Sakramen

Disajikan Teks Kitab Suci, peserta didik dapat menyimpulkan sifat perkawinan Katolik.

L3 (Penalaran)

perkawinan.

Disajikan Kutipan Kitab Suci tentang perkawinan, peserta didik dapat menyimpulkan tentang makna perkawinan sebagai sakramen.

L3 (Penalaran)

Sakramen Imamat

Disajikan Kutipan Kitab Hukum Kanonik Kanon 1008, peserta didik dapat menyimpulkan tentang tugas-tugas pokok imam.

L3 (Penalaran)

Peserta didik dapat menjelaskan tentang pokok sakramen imamat.

L3 (Penalaran)

KISI-KISI PENULISAN SOAL USBN

Jenis Sekolah

: SMP

Mata Pelajaran

: PENDIDIKAN AGAMA HINDU DAN BUDI PEKERTI

Kurikulum

: Kurikulum 2013 (K-13)

Tahun Ajaran

: 2017-2018

   

Bahan Kelas

 

Level Kognitif

   

No.

Kompetensi Dasar

Konten / Materi

Pemahaman

   

Indikator

/ Semester

dan

Penerapan

Penalaran

Pengetahuan

1

Memahami Kitab Suci Weda sebagai

VII/1

Kitab Suci Weda

   

Disajikan ilustrasi cerita tentang pentingnya kitab suci Weda. Peserta didik mampu mengemukakan makna Weda sebagai kitab suci

tuntunan hidup

VII/1

Kitab Suci Weda

   

Diberikan pernyataan beberapa bagian dari Weda Smrti. Peserta didik mampu menentukan bagian-bagian Wedangga

VII/1

Kitab Suci Weda

 

 

Diberikan beberapa bagian dari parwa dan kanda dalam Itihasa. Peserta didik mampu menentukan bagian-bagian Upaweda

2

Menjabarkan konsep Awatara, Dewa, dan Bhatara dalam agama

VII/1

Awatara,

   

Disajikan beberapa gambar Awatara. Peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian Awatara

Dewa, dan

Bhatara

   

Bahan Kelas

 

Level Kognitif

   

No.

Kompetensi Dasar

Konten / Materi

Pemahaman

   

Indikator

/ Semester

dan

Penerapan

Penalaran

Pengetahuan

 

Hindu

VII/1

Awatara,

   

Disajikan data tentang Dewa, Bhatara, dan Awatara. Peserta didik dapat mengkorelasikan konsep Dewa, Bhatara, dan Awatara.

Dewa, dan

Bhatara

VII/1

Awatara,

   

Diberikan nama-nama Awatara secara acak. Peserta didik mampu mengkategorikan Awatara tersebut berdasarkan yuganya

Dewa, dan

Bhatara

3

Menjabarkan konsep Karmaphala sebagai hukum sebab akibat dalam ajaran agama Hindu

VII/1

Karmaphala

 

 

Disajikan ilustrasi kisah dalam Itihasa. Peserta didik mampu mengaitkan kisah tersebut dengan konsep Karmaphala

VII/1

   

 

Diberikan ilustrasi cerita dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik mampu menentukan jenis-jenis ajaran Karmaphala

 

VII/1

   

 

Disajikan beberapa pernyataan mengenai karmaphala. Peserta didik mampu menggali konsep yang benar terkait ajaran Karmaphala

4

Memahami Sad Atatayi sebagai perbuatan yang harus dihindari dalam kehidupan

VII/2

Sad Atatayi

   

Disajikan fakta di masyarakat. Peserta didik mampu menyimpulkan kaitan fakta tersebut dengan konsep Sad Atatayi

VII/2

Sad Atatayi

 

 

Disajikan kasus nyata yang terjadi di lingkungan masyarakat, peserta didik mampu merinci sesuai dengan konsep

   

Bahan Kelas

 

Level Kognitif

   

No.

Kompetensi Dasar

Konten / Materi

Pemahaman

   

Indikator

/ Semester

dan

Penerapan

Penalaran

Pengetahuan

             

Sad Atatayi

VII/2

Sad Atatayi

 

 

Disajikan sebuah kasus. Peserta didik mampu memecahkan kasus yang terkait dengan Sad Atatayi.

5

Memahami ajaran Kepemimpinan dalam agama Hindu.

IX/2

Kepemimpinan

 

 

Disajikan beberapa istilah. Peserta didik mampu menggali konsep terkait dengan kepemimpinan dalam Hindu.

dalam agama

Hindu

 

IX/2

Kepemimpinan

   

Disajikan cerita singkat Ramayana. Peserta didik mampu menyimpulkan cerita di atas terkait dengan Asta Brata

dalam agama

Hindu

 

Kepemimpinan

 

 

Disajikan ilustrasi cerita, peserta didik mampu menentukan bagian-bagian Panca Upaya Sandi

dalam agama

Hindu

6

Memahami dan menerapkan ajaran Rsi Yajñā dan Pitra Yajñā

VIII/2

Rsi Yajñā dan Pitra Yajñā

 

 

Disajikan cerita tentang yajna. Peserta didik mampu mengemukakan syarat- syarat Yajñā yang baik.

Memahami dan menerapkan ajaran Rsi Yajñā dan Pitra Yajñā

VIII/2

Rsi Yajñā dan Pitra Yajñā

   

Disajikan beberapa pernyataan tentang yajna. Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh-contoh Yajñā.

7

Memahami Sad Ripu sebagai aspek diri yang harus dihindari.

VIII/1

Sad Ripu

 

 

Disajikan cerita dalam Mahabarata. Peserta didik mampu mengemukakan bagian dari Sad Ripu.

VIII/1

Sad Ripu

 

 

Disajikan cerita Sad Ripu. Peserta didik

   

Bahan Kelas

 

Level Kognitif

   

No.

Kompetensi Dasar

Konten / Materi

Pemahaman

     

Indikator

/ Semester

dan

Penerapan

Penalaran

 

Pengetahuan

             

mampu mencegah perilaku Sad Ripu.

 

8

Memahami Atman sebagai sumber hidup.

VIII/1

Atman

   

Disajikan beberapa pernyataan tentang Atman. Peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat Atman.

 

9

Memahami Panca Maha Bhuta sebagai unsur

VIII/2

Panca Maha

   

Disajikan gambar. Peserta didik mampu mengidentifikasi gambar tersebut tarkait dengan konsep Bhuana Agung dan Bhuana Alit

Bhuta

10

Memahami dan menerapkan ajaran Rsi Yajñā dan Pitra Yajñā

VIII/2

Rsi Yajñā dan Pitra Yajñā

 

 

Disajikan cerita. Peserta didik mampu mengaitkan cerita tersebut dengan Pitra Yajñā dan Rsi Yajñā

11

Memahami perkembangan agama Hindu di Asia

VIII/2

Perkembangan agama Hindu di Asia

 

 

Disajikan gambar salah satu gambar peninggalan agama Hindu. Peserta didik mampu menentukan salah satu contoh peninggalan sejarah agama Hindu di Asia

VIII/2

Perkembangan agama Hindu di Asia

 

 

Disajikan tabel. Peserta didik mampu mengklasifikasikan peninggalan-

peninggalan

kerajaan

Hindu

di

 

Indonesia.

12

Memahami kemahakuasaan Sang Hyang Widhi sebagai Asta Aiswarya.

IX/1

Asta Aiswarya

   

Disajikan cerita. Peserta didik mampu menyimpulkan isi cerita terkait dengan Asta Aiswarya.

 

IX/1

Asta Aiswarya

 

 

Disajikan beberapa pernyataan. Peserta

   

Bahan Kelas

 

Level Kognitif

   

No.

Kompetensi Dasar

Konten / Materi

Pemahaman

   

Indikator

/ Semester

dan

Penerapan

Penalaran

Pengetahuan

             

didik mampu mengklasifikasi bagian- bagian Asta Aiswarya

13

Memahami Panca Yama dan Nyama Brata sebagai ajaran Susila

IX/1

Panca Yama dan Nyama Brata

 

 

Disajikan data. Peserta didik mampu menentukan bagian-bagian Panca Niyama Brata

IX/1

Panca Yama dan Nyama Brata

 

 

Diberikan ilustrasi gambar. Peserta didik mampu mengaitkan gambar tersebut dengan ajaran Panca Yama Brata

14

Memahami perilaku Dasa Mala yang harus dihindari dalam kehidupan

IX/1

Dasa Mala

   

Disajikan tabel. Peserta didik mampu memasangkan secara benar isi tabel tersebut sesuai dengan konsep Dasa Mala

IX/1

Dasa Mala

 

 

Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik mampu mengaitkan cerita tersebut dengan bagian-bagian Dasa Mala

IX/1

Dasa Mala

   

Disajikan ilustrasi sebuah kasus tentang Dasa Mala. Peserta didik mampu memecahkan kasus tersebut

15

Memahami ajaran Nitya Yajñā dan Naimitika Yajñā dalam kehidupan

IX/2

Nitya Yajñā dan Naimitika Yajñā

   

Disajikan beberapa penyataan. Peserta didik mampu menunjukkan salah satu contoh pelaksanaan Nitya Karma.

IX/2

Nitya Yajñā dan Naimitika Yajñā

 

 

Disajikan sebuah ilustrasi cerita. Peserta didik mampu menentukan salah satu contoh pelaksanan Naimitika Karma

   

Bahan Kelas

 

Level Kognitif

   

No.

Kompetensi Dasar

Konten / Materi

Pemahaman

   

Indikator

/ Semester

dan

Penerapan

Penalaran

Pengetahuan

16

Memahami isi dari Parwa-parwa dalam kitab Mahabharata

IX/2

Parwa-parwa

   

Disajikan penggalan cerita dalam Mahabharata. Peserta didik mampu mengidentifikasi tokoh dalam cerita tersebut.

dalam

Mahabharata

 

IX/2

Parwa-parwa

 

 

Disajikan tabel. Peserta didik mampu mengurutkan isi tabel secara benar sesuai dengan bagian-bagian Mahabharata

dalam

Mahabharata

IX/2

Parwa-parwa

   

Disajikan salah satu kisah dalam parwa Mahabharata. Peserta didik mampu menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut

dalam

Mahabharata

17

Memahami makna inisiasi (Samskara) dalam jenjang kehidupan manusia.

IX/2

Samskara

   

Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik mampu memilih dengan benar yang termasuk Samskara

IX/2

Samskara

 

 

Disajikan gambar. Peserta didik mampu mengaitkan gambar tersebut dengan salah pelaksanaan Samsakara

IX/2

Samskara

   

Disajikan ilustrasi cerita suatu Samskara. Peserta didik mampu menafsirkan makna yang terkandung dalam cerita tersebut.

18

Memahami ajaran Kepemimpinan dalam agama Hindu.

IX/2

Kepemimpinan

   

Disajikan beberapa pernyatakan. Peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dalam salah satu konsep

dalam agama

Hindu

   

Bahan Kelas

 

Level Kognitif

   

No.

Kompetensi Dasar

Konten / Materi

Pemahaman

   

Indikator

/ Semester

dan

Penerapan

Penalaran

Pengetahuan

             

kepemimpinan Hindu.

19

Memahami Sad Ripu sebagai aspek diri yang harus dihindari.

IX/2

Sad Ripu

 

 

Disajikan fakta tentang Sad Ripu. Peserta didik mampu memecahkan masalah yang ada pada fakta tersebut.

20

Memahami sifat-sifat Tri Guna dalam diri.

VIII/1

Tri Guna

 

 

Disajikan ilustrasi cerita. Peserta didik mampu mengemukakan pendapatnya terkait konsep Tri Guna

22

Memahami Panca Maha Bhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta

VIII/2

Panca Maha

 

 

Disajikan gambar. Peserta didik mampu mengklasifikasi isi gambar tersebut menurut konsep Panca Maha Bhuta.

Bhuta

23

Memahami kualitas Pañca Yajña dalam kehidupan

VII/2

Pañca Yajña

   

Disajikan fakta. Peserta didik mampu menilai kualitas pelaksanan yajna sebagaimana diilustrasikan pada fakta tersebut.

24

Memahami Panca Yama dan Nyama Brata sebagai ajaran Susila

IX/1

Panca Yama dan Nyama Brata

   

Disajikan gambar. Peserta didik mampu menjelaskan gambar tersebut terkait konsep Panca Yama Brata dan Niyama Brata.

KISI-KISI PENULISAN SOAL

Jenis Sekolah

: SMP

Mata Pelajaran

: Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti

Kurikulum

: 2013

Tahun Ajaran

: 2017-2018

   

Kelas/

 

Level

 

No.

Kompetensi Dasar

Semester

Konten/Materi

Kognitif

Indikator

1 3.1

Memahami pengetahuan tentang peristiwa tujuh minggu setelah Petapa Gotama mencapai Penerangan Sempurna dan Pemutaran Roda Dharma

VII/1

Peristiwa tujuh minggu setelah Petapa Gotama mencapai Penerangan Sempurna

Level 3

Disajikan ilustrasi (gambar) salah satu peristiwa tujuh minggu setelah petapa Gotama mencapai penerangan sempurna, peserta didik dapat menghubungkan peristiwa tersebut dengan kehidupan sehari-hari

2 3.2

Memahami pengetahuan tentang peristiwa tujuh minggu setelah Petapa Gotama mencapai Penerangan Sempurna dan Pemutaran Roda Dharma

VII/1

Peristiwa tujuh minggu setelah Petapa Gotama mencapai Penerangan Sempurna

Level 2

Disajikan narasi singkat salah satu peristiwa tujuh minggu setelah Petapa Gotama mencapai Penerangan Sempurna, peserta didik dapat menghubungkan peristiwa tersebut dengan sikap dalam kehidupan sehari-hari

3 3.3

Memahami pengetahuan tentang formulasi Pancasila Buddhis dan Pancadharma

VII/2

Pancasila Buddhis dan Pancadharma

Level 1

Disajikan tabel tentang Pancasila Buddhis, peserta didik dapat menghubungkan salah satu pasangan yang tepat dari Pancasila Buddhis dengan Pancadharma

4 3.3

Memahami pengetahuan tentang formulasi Pancasila Buddhis dan Pancadharma

VII/2

Pancasila Buddhis

Level 2

Disajikan ilustrasi (gambar) perbuatan yang me langgar salah satu sila Pancasila Buddhis , peserta didik dapat menyimpulkan akibat

   

Kelas/

 

Level

 

No.

 

Kompetensi Dasar

Semester

Konten/Materi

Kognitif

Indikator

         

pelanggaran yang dilakukan

5

3.4

Memahami pengetahuan tentang etika pergaulan remaja sesuai ajaran Buddha

VII/2

Etika pergaulan

Level 1

Disajikan ilustrasi (gambar) tentang pergaulan remaja , peserta didik dapat menentukan ilustrasi yang sesuai dengan etika pergaulan dalam ajaran Buddha

remaja

6

3.4

Memahami pengetahuan tentang etika pergaulan remaja sesuai ajaran Buddha

VII/2

Etika pergaulan

Level 3

Disajikan contoh pergaulan remaja, peserta didik dapat menyimpulkan kepatuhan terhadap etika pergaulan dalam ajaran Buddha

remaja

7

3.4

Memahami pengetahuan tentang etika pergaulan remaja sesuai ajaran Buddha

VII/2

Etika pergaulan

Level 2

Disajikan narasi yentang pergaulan remaja, peserta didik dapat menunjukkan akibat positif dari pergaulan tersebut

8

3.4

Memahami pengetahuan tentang etika pergaulan remaja sesuai ajaran Buddha

VII/2

Etika pergaulan

Level 1

Disajikan ilustrasi tentang pergaulan remaja, peserta didik dapat menunjukkan akibat pergaulan yang negatif

9

3.1

Memahami pengetahuan tentang masa pembabaran Dharma

VIII/1

Masa pembabaran Dharma

Level 2

Disajikan deskripsi singkat tentang pembabaran dhamma vassa pertama Buddha, peserta didik dapat menunjukkan makna Dharma yang dibabarkan Buddha pada vassa pertama.

10

3.1

Memahami pengetahuan tentang masa pembabaran Dharma

VIII/1

Masa pembabaran Dharma

Level 2

Disajikan deskripsi tentang Jalan Mulia Berunsur Delapan , peserta didik dapat menunjukkan Jalan Mulia Berunsur Delapan yang termasuk sila

11

3.1

Memahami pengetahuan tentang masa pembabaran

VIII/1

Masa pembabaran

Level 2

Disajikan ilustrasi (gambar) tentang mata pencaharian benar , peserta didik dapat

   

Kelas/

 

Level

 

No.

 

Kompetensi Dasar

Semester

Konten/Materi

Kognitif

Indikator

   

Dharma

 

Dharma

 

menyebutkan satu contoh mata pencaharian benar

12

3.2

Memahami pengetahuan tentang riwayat para siswa utama dan para pendukung Buddha

VIII/1

Para pendukung

Level 3

Disajikan narasi tentang umat pendukung Buddha, peserta didik dapat meneladan kisah tersebut

Buddha

13

3.2

Memahami pengetahuan tentang riwayat para siswa utama dan para pendukung Buddha

VIII/1

Siswa utama Buddha

Level 1

Disajikan tabel nama siswa-siswa Buddha yang memiliki keunggulan,, peserta didik dapat menunjukkan nama siswa Buddha yang memiliki keunggulan tersebut

14

3.2

Memahami pengetahuan tentang riwayat para siswa utama dan para pendukung Buddha

VIII/1

Para pendukung

Level 3

Disajikan tabel contoh-contoh dukungan para pendukung Buddha, peserta didik dapat memberikan contoh dukungan umat terhadap agama Buddha

Buddha

15

3.3

Memahami pengetahuan tentang sejarah puja, tempat- tempat suci, dan Dharmayatra

VIII/2

Sejarah puja

Level 3

Disajikan tabel kebiasaan baik dalam merawat Buddha, peserta didik dapat menyebutkan kebiasaan para bhikkhu dalam menghormat Buddha

16

3.3

Memahami pengetahuan tentang sejarah puja, tempat- tempat suci, dan Dharmayatra

VIII/2

Tempat-tempat suci

Level 1

Disajikan ilustrasi (gambar ) tempat tempat suci agama Buddha , peserta didik dapat mengidentifikasi satu tempat penting yang patut dikunjungi

17

3.3

Memahami pengetahuan tentang sejarah puja, tempat- tempat suci, dan Dharmayatra

VIII/2

Dharmayatrat

Level 2

Peserta didik dapat menjelaskan manfaat Dharmayatra

   

Kelas/

 

Level

 

No.

 

Kompetensi Dasar

Semester

Konten/Materi

Kognitif

Indikator

18

3.4

Memahami pengetahuan tentang cara pengembangan ketenangan batin

VIII/2

Pengembangan ketenangan batin

Level 2

Disajikan deskripsi tentang meditasi ketenangan batin, peserta didik dapat menunjukkan cara melaksanakan meditasi ketenangan batin

19

3.4

Memahami pengetahuan tentang cara pengembangan ketenangan batin

VIII/2

Cara Mengembangkan ketenangan batin

Level 2

Peserta didik dapat menjelaskan cara mengatasi pikiran benci melalui pengembangan ketenangan batin

20

3.4

Memahami pengetahuan tentang cara pengembangan ketenangan batin

VIII/2

Manfaat meditasi ketenangan batin

Level 2

Disajikan narasi tentang manfaat meditasi ketenagan batin, peserta didik dapat menunjukkan manfaat meditasi ketenangan batin

21

3.1

Memahami pengetahuan tentang Buddha Parinibbana

IX/1

Buddha Parinibbana

Level 2

Disajikan narasi singkat hal-hal yang terkait dengan peristiwa Buddha Parinibbana, peserta didik dapat mengidentifikasi satu hal penting tersebut.

22

3.1

Memahami pengetahuan tentang Buddha Parinibbana

IX/1

Makanan terakhir Buddha

Level 2

Disajikan narasi berkaitan dengan makanan terakhir Buddha, peserta didik dapat mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan makanan terakhir Buddha sebelum parinibbana

23

3.1

Memahami pengetahuan tentang Buddha Parinibbana

IX/1

Nasihat terakhir

Level 3

Disajikan narasi singkat tentang nasihat terakhir Buddha, peserta didik dapat menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari.

Buddha

24

3.1

Memahami pengetahuan tentang Buddha Parinibbana

IX/1

Peristiwa alam saat Buddha Parinibbana

Level 2

Disajikan tabel peristiwa-peristiwa alam, peserta didik dapat menentukan dengan tepat satu peristiwa alam yang terjadi saat Buddha

   

Kelas/

 

Level

 

No.

 

Kompetensi Dasar

Semester

Konten/Materi

Kognitif

Indikator

         

parinibbana

25

3.1

Memahami pengetahuan tentang Buddha Parinibbana

IX/1

Peristiwa alam saat Buddha Parinibbana

Level 2

Disajikan narasi singkat peritiwa alam yang terjadi saat Buddha parinibbana, peserta didik dapat menjelaskan makna dari peristiwa tersebut

26

3.2

Menghargai pengetahuan tentang peranan agama Buddha untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender

IX/1

Hak asasi manusia dalam agama Buddha

Level 2

Disajikan narasi tentang salah satu Hak Asasi Manusia, peserta didik dapat menyebutkan landasan Hak Asasi tersebut sesuai ajaran Buddha

27

3.2

Menghargai pengetahuan tentang peranan agama Buddha untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender

IX/1

Agama Buddha dan hak asasi manusia

Penalara

Disajikan kutipan salah satu sila Pancasila

n

Buddhis, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan hak asasi manusia dari sila tersebut

 

(Level 3)

28

3.2

Menghargai pengetahuan tentang peranan agama Buddha untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender

IX/1

Hak asasi manusia dalam agama Buddha

Level 2

Disajikan kutipan salah satu sila dalam Pancasila Buddhis, peserta didik dapat memberikan contoh penerapan hak asasi manusia yang berkaitan dengan sila tersebut.

29

3.2

Menghargai pengetahuan tentang peranan agama Buddha untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender

IX/1

Hak asasi manusia dalam agama Buddha

Level 2

Disajikan kutipan pernyataan Buddha tentang hak asasi manusia, peserta didik dapat menunjukkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

30

3.2

Menghargai pengetahuan tentang peranan agama Buddha untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender

IX/1

Peranan agama Buddha untuk menegakkan kesetaraan gender

Level 1

Disajikan narasi singkat tentang kesetaraan gender, peserta didik dapat menyebutkan nama perempuan yang menjadi Bikkhuni.

   

Kelas/

 

Level

 

No.

 

Kompetensi Dasar

Semester

Konten/Materi

Kognitif

Indikator

31

3.2

Menghargai pengetahuan tentang peranan agama Buddha untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender

IX/1

Peranan agama Buddha untuk menegakkan kesetaraan gender

Level 2

Disajikan narasi tentang peranan perempuan dalam agama Buddha, peserta didik dapat menjelaskan kedudukan perempuan.

32

3.2

Menerapkan pengetahuan tentang peranan agama Buddha untuk memelihara perdamaian

IX/2

Peranan agama

Level 3

Disajikan contoh perdamaian pada masa Buddha, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk sikap Buddha dalam memelihara perdamaian.

Buddha untuk

memelihara

perdamaian

33

3.3

Menerapkan pengetahuan tentang peranan agama Buddha untuk memelihara perdamaian dunia

IX/2

Peranan agama Buddha untuk memelihara perdamaian dunia

Level 3

Disajikan contoh kasus perselisihan dalam pergaulan remaja, peserta didik dapat menganalisis cara menyelesaikan kasus tersebut.

34

3.3

Menerapkan pengetahuan tentang peranan agama Buddha untuk memelihara perdamaian dunia

IX/2

Peranan agama Buddha untuk memelihara perdamaian dunia

Level 2

Disajikan kutipan salah satu syair Kitab Dhammapada Yamaka Vagga, peserta didik dapat mengidentifikasi prilaku yang sesuai dengan kitab tersebut

35

3.3

Menerapkan pengetahuan tentang peranan agama Buddha untuk memelihara perdamaian dunia

IX/2

Peranan agama Buddha untuk memelihara perdamaian dunia

Level 3

Disajikan kisah Buddha menyelesaiakn pertikaian antara suku Vajji dan Lichavi, peserta didik dapat mencontoh cara Buddha dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari

36

3.4

Memahami pengetahuan sejarah penulisan, ruang lingkup dan intisari Tripitaka

IX/2

Sejarah penulisan kitab Suci Tripitaka

Level 1

Disajikan narasi singkat tentang sidang Sangha pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi waktu, tempat dan tujuan

37

3.4

Memahami pengetahuan sejarah penulisan, ruang

IX/2

Ruang Lingkup

Pemaha

Disajikan tabel kelompok pitaka secara acak, peserta didik dapat mengklasifikasikan sesuai

   

Kelas/

 

Level

 

No.

 

Kompetensi Dasar

Semester

Konten/Materi

Kognitif

Indikator

   

lingkup dan intisari Tripitaka

 

Tripitaka

man

kelompok tersebut

 

(Level 1)

38

3.4

Memahami pengetahuan sejarah penulisan, ruang lingkup dan intisari Tripitaka

IX/2

Ruang Lingkup

Level 3

Disajikan deskripsi tentang kitab Abhidhamma, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian- bagiannya

Tripitaka

39

3.4