Anda di halaman 1dari 3

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG

TUGASAN KERJA KURSUS

TAHUN AKADEMIK : 2018


Program : PISMP Nama Pelajar :

Kod: ELM4034E Semester / Tahun : SEM 2 / T3

Nama Kursus: Isu-Isu Ambilan : JUN 2014


Moral dan Cabaran
Penghayatan Nilai-nilai Kumpulan : MT &PEM
Murni

Tugasan Tarikh Mula Tarikh Hantar


1.Penulisan 29/01/2018 12/02/2018
2.Pembentangan 19/02/2018 26/02/2018
2.Kuiz 03/04/2018 03/04/2018

Hasil Pembelajaran Kursus:

1. Mengenalpasti isu-isu moral di peringkat tempatan dan global yang menyebabkan


keruntuhan akhlak. (C2, A4, , PLO1,LPO6, LL1)
2. Menerangkan kesan elemen-elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai murni
melalui pembentangan. (C5, , A3, PLO3, PLO4, CS1, CPTS4)
3. Menghubungkait proses sosialisasi dalam pembentukan moral individu dalam menangani
masalah moral. (C4, A3, PLO3, CTPS1)
4.Menghuraikan sumbangan tokoh-tokoh moral serta kesannya dalam pembentukan nilai-
nilai individu (C4, PLO3,CTPS2)

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1,2,3 dan 4

Objektif Kerja Kursus:

Pelajar dapat :

1. Menghasilkan satu penulisan akademik berkaitan salah satu isu moral tempatan atau
global yang menyebabkan keruntuhan akhlak, hubungkaitkan proses sosialisasi,
sumbangan dan kesan tokoh- tokoh moral untuk menangani masalah tersebut dalam
pembentukan nilai-nilai individu. ( CLO1, CLO3, CLO4 )

2. Memilih nilai murni yang sesuai dan bincangkan elemen –elemen yang mencabar
penghayatan dan amalan nilai murni bagi seseorang individu pada masa kini dengan
cara pembentangan( CLO2 )

3.Menjawab soalan kuiz yang merangkumi 1 soalan struktur dan 1 soalan esei berkaitan.
( CLO1, CLO2, CLO3, CLO4 )
Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut :

Tugasan 1 : Penulisan (30% Wajaran) 30 markah

Tugasan secara kumpulan. Anda dikehendaki


 Menghasilkan satu penulisan akademik berkaitan salah satu isu moral tempatan atau
global yang menyebabkan keruntuhan akhlak, hubungkaitkan proses sosialisasi,
sumbangan dan kesan tokoh- tokoh moral untuk menangani masalah tersebut dalam
pembentukan nilai-nilai individu
 Membuat hasil kajian tersebut dalam bentuk esei
 Menghasilkan esei sebanyak 1000 patah perkataan
 Sertakan hasil penulisan dalam bentuk CD dan hardcopy.

Tugasan 2 : Pembentangan (10% Wajaran) 10 Markah

Secara individu. Anda dikehendaki


 Memilih nilai murni yang sesuai dan bincangkan elemen –elemen yang mencabar
penghayatan dan amalan nilai murni bagi seseorang individu pada masa kini
 Melaksanakan tugasan pembentangan selama 30 minit
 Sertakan hasil pembentangan dalam bentuk CD dan hardcopy.

Tugasan 3 : Kuiz(10% Wajaran) 10 Markah

Secara individu, anda dikehendaki


 Menjawab soalan kuiz yang merangkumi 1 soalan struktur dan 1 soalan esei
berkaitan
 Menjawab kuiz selama 30 minit

Arahan pelaksanaan tugas:

1. Tugasan 2 dan 3 adalah tugasan individu, manakala tugasan 1 adalah tugasan


kumpulan.
2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat
melalui rujukan sumber terkini yang relevan.
3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:
3.1 Muka depan hendaklah mengiktu templet terkini
3.2 Fon Arial
3.3 Saiz huruf – 11
3.4 Langkau 1.5 baris
3.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association)
3.6 Jawab dalam Bahasa Melayu
4. Amalan plagiat tidak dibenarkan.
5. Buat rujukan yang mencukupi dan lampirkan senarai rujukan dalam penulisan anda.
6. Anda WAJIB sertakan Borang Maklum Balas Tugasan bersama tugasan penulisan
anda.
7. Anda mesti hantar tugasan anda mengikut tarikh yang ditetapkan. Tugasan yang
dihantar lewat tanpa sebab yang kukuh boleh menjejaskan gred kerja kursus anda.
8. Bahagian kulit luar hendaklah dilengkapkan dengan maklumat mengikut format yang
ditetapkan oleh Unit Pendidikan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Pendidikan
Moral.(JAPIM)
9. Borang salah laku akan dikeluarkan jika pelajar tidak menghantar tugasan kerja
kursus mengikut tarikh serahan.
10. Hasil penulisan dimasukkan dalam CD dan dihantar bersama tugasan berkenaan.
11. Tugasan 1 membawa 30 markah (wajaran 30%), tugasan 2 membawa markah 10
markah (wajaran 10%), tugasan 3 membawa 10 markah (wajaran 10%)
12. Wajaran keseluruhan kerja kursus ialah 50% dan wajaran Peperiksaan Akhir ialah
50%

Disediakan oleh : Disemak oleh :

____________________________ _______________________
( DR. BALU A/L SUBRAMANIAM) ( EN.RAVI SUPRAMONEY )
Penyelaras Kursus ELM3043E Pakar Bidang (SME) ELM3043E
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
IPG Kampus Pulau Pinang IPG Kampus Pulau Pinang
Tarikh : 02/01/2018 Tarikh : 02/01/2018

Disahkan oleh :

____________________________________________
( HJ AHMAD RUSHAIDI BIN DATO’ HAJI ABDUL MAJID )
Ketua Jabatan
Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
IPG Kampus Pulau Pinang
Tarikh : 02/01/2018