Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PAGAR GUNUNG
Jln. Lintas Pagar Gunung-Mulak Desa Tanjung Agung

KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS PAGAR GUNUNG
NOMOR :445/ /KES/2017

TENTANG
STANDARISASI KODE KLASIFIKASI DIAGNOSIS DAN TERMINOLOGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PUSKESMAS PAGAR GUNUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk keseragaman standart kode diagnosa sesuai dengan
Interational Statistical Clsification of Disease and Related Health Problems (ICD-10);
bahwa sehubungan dengan penjelasan diatas maka perlu menetapkan surat;
b. keputusan Kepala Puskesmas Pagar Gunung tentang rekam medis;

Mengingat : 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;


2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Akreditasi;
3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 75 Tahun 2014 tentang Pusat
Kesehatan Masyrakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PAGAR GUNUNG TENTANG STANDARISASI


KODE KLASIFIKASI DIAGNOSIS DAN TERMINOLOGI YANG DIGUNAKAN DI
PUSKESMAS PAGAR GUNUNG.
Kesatu : Keputusan Kepala Puskesmas Pagar Gunung tentang akses terhadap rekam medis.
Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada
anggaran Puskesmas.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapannya,maka akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Gunung


pada tanggal : April 2017
KEPALA PUSKEMAS PAGAR GUNUNG,

MUHAMMAD HADORI

Anda mungkin juga menyukai