Anda di halaman 1dari 10

Topik 2

Reka Bentuk Pengajaran


Sebelum Kuliah
Anda dikehendaki untuk menonton
video
berikut.
• Model reka bentuk pengajaran ADDIE
• Model reka bentuk pengajaran ASSU
RE
Semasa Kuliah
• Huraikan tentang konsep reka bentuk
pengajaran.
• Bagaimana reka bentuk pengajaran
membantu guru dalam menghasilkan
pembelajaran yang berkesan?
• Mengapa reka bentuk pengajaran
penting?
Menguji Kefahaman Anda
• Huraikan tentang model ADDIE dan
model ASSURE.
• Banding beza antara model ASSURE
dan ADDIE.
Takrifan Reka Bentuk
• Suatu proses sistematik untuk mereka bentuk, membangun,
melaksana dan menilai pengajaran Dick & Reiser (1989).
• Sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran dengan
terperinci untuk pengembangan, penilaian dan
penyelenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan
pembelajaran sesuatu unit pelajaran tidak kira kecil atau
besar dalam sesuatu mata pelajaran (Richey, 1986).
• Menetapkan apa yang hendak diajar atau diukur serta diuji
dan bagaimana proses pembelajaran itu berlaku sehingga
objektif tercapai.
• Satu catatan lengkap menunjukkan bahawa proses
pengajaran dan pembelajaran boleh berlaku dengan
terancang dan teratur.
Model ASSURE
Model ADDIE
Peranan dan Kepentingan
Reka Bentuk
• Untuk menghasilkan pengajaran
yang berkesan.
• membantu pembinaan disiplin yang
positif.
Tutorial
• Hasilkan sebuah jadual yang
membanding beza antara Model
ASSURE and Model ADDIE.
• Berdasarkan Model ADDIE dan
ASSURE, nyatakan empat aspek yang
paling penting bagi setiap model.
Berikan penjelasan mengapa empat
aspek ini dipilih bagi setiap model.
ISL
• Berdasarkan satu topik pengajaran
yang anda pilih, sediakan pengajaran
dan pembelajaran dengan
mengaplikasikan reka bentuk
pengajaran berdasarkan Model
ASSURE.