Anda di halaman 1dari 10

TERHAD 2

BAHAGIAN A
( 60 MARKAH )

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1. Tandakan ( √ ) bagi amalan 4 M yang betul dan ( X ) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

Aktiviti Amalan 4 M Ruang Jawapan

Menjaga kebersihan diri dari segi fizikal dan mental Membersih

Menilai sendiri tentang diri dan tempat kerja Mendisiplin

Mengamalkan peraturan keselamatan Menilai

( 3 markah )

2. Rajah berikut menunjukkan satu bahagian utama lampu pendarflour.

Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang betul jika bahagian ini ditanggalkan semasa lampu masih menyala (X) bagi
yang salah pada petak yang disediakan.
Lampu masih menyala

Lampu tidak menyala

Lampu berkelip-kelip
( 3 markah )

3. Tandakan ( √ ) bagi padanan jenis bahan dengan kemasan yang betul dan ( X ) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

Jenis Bahan Kemasan Ruang Jawapan

Kayu, logam dan plastik Cat licau dan cat sembur

Kayu Syelek, varnis dan tona kayu

Plastik Semburan lekar jernih


( 3 markah )

TERHAD
TERHAD 3

4. Rajah berikut menunjukkan mesin jahit.

A
B

Nyatakan nama bahagian mesin jahit pada ruangan jawapan yang disediakan.

A: ____________________________________________________________
B: ____________________________________________________________
C: ____________________________________________________________ ( 3 markah )

5. Selepas Weng meng menghasilkan projek elektronik, dia mendapati projek elektronik tersebut tidak berfungsi.
Tandakan ( √ ) bagi tindakan yang betul untuk memperbaiki projeknya dan ( X ) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.
Pastikan kaki transistor dan LED di pasang dengan kekutuban betul.

Pastikan kaki perintang dipasang dengan kekutuban betul.

Pastikan tiada limpahan pateri antara balapan pada litar.


( 3 markah )

6. Tandakan ( √ ) bagi sambungan LED yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

( 3 markah )

TERHAD
TERHAD 4

7. Rajah berikut menunjukkan nilai perinang dan kod warna tertentu.


ungu hitam
merah
merah kuning jingga perang
hijau jingga

B C
A

Berdasarkan kod warna itu, nyatakan nilai perintang tetap bagi:


A. ____________________________________________________________________________________
B. _____________________________________________________________________________________
C. _____________________________________________________________________________________
( 3 markah )

8. Rajah di bawah menunjukkan beberapa simbol bagi komponen elektronik

A B
C
Nyatakan nama komponen elektronik bagi simbol yang dinyatakan di A, B dan C.

A :_______________________________________________________________________

B :_______________________________________________________________________

C: _______________________________________________________________________
( 3 markah )

TERHAD
TERHAD 5

9. Jadual berikut menunjukkan maklumat kos bagi menyediakan tiga hidangan mee goreng.

Jenis Kos Jumlah (RM)

Kos bahan 6.00

Kos upah 4.50

Kos overhed 1.50

Berdasarkan jadual di atas, hitung kos pengeluaran bagi menyediakan 60 hidangan mee goreng tersebut.

( 3 markah )

10. Rajah berikut menunjukkan unjuran ortografik untuk sebuah bongkah.

Tandakan ( √ ) bagi bongkah yang betul untuk unjuran ortografik itu dan (X) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

( 3 markah )

TERHAD
TERHAD 6

11. Tandakan ( √ ) bagi padanan skema warna dengan kesan kepada ruang yang betul dan ( X ) bagi yang salah dalam
ruang jawapan.

Skema Warna Kesan kepada Ruang Ruang Jawapan

Warna lembut Mewujudkan suasana yang sejuk, tenang dan harmoni

Warna terang Mewujudkan suasana yang suram dan riang.

Warna gelap Mewujudkan suasana yang tenang dan redup.

( 3 markah )

12. Rajah menunjukkan susun atur alatan dan perabot di dapur.

A B C
Nyatakan susun atur pada gambar yang berlabel A, B, dan C.

A : ________________________________________________________________
B : ________________________________________________________________
C : ________________________________________________________________ ( 3 markah )

13. Tandakan (/) pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang salah.

Pengguna dikenali sebagai konsumer manakala konsumerisme bermaksud kepenggunaan.

Konsumerisme merupakan sebuah pergerakan yang dianggotai oleh segenap lapisan masyarakat dan
berbilang bangsa.

Pengguna menggunakan wang sebagai alat pertukaran untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan.

( 3 markah )

TERHAD
TERHAD 7

14. Tandakan (/) pada pernyataan yang betul tentang hak pengguna dalam peruntukan undang-undang dan (x) pada
pernyataan yang salah.

Akta Perihal Dagangan 1972 (Pindaan 1982): Pengguna berhak mendapat keterangan yang benar dan
tepat tentang barang dan perkhidmatan.

Akta Timbang dan Sukat 1972 : Memberi hak kepada pengguna untuk mendapat bekalan yang
mencukupi.

Akta Sewa Beli 1967 : Pengguna yang membeli barang secara kredit berhak mendapat kadar faedah
yang ditetapkan kerajaan.

( 3 markah )

15. Berikut adalah kedudukan kutub magnet dalam struktur binaan dan kedudukan gegelung berdasarkan prinsip
pergerakan motor DC. Susun kedudukan tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis 2, 3 dan 4 pada petak
yang disediakan. Jawapan 1 diberi.

( 3 markah )

16. Rajah di bawah ini menunjukkan cara untuk menentukan arah putaran motor DC dengan menggunakan petua Tangan
Kiri Fleming.
P

Berdasarkan rajah di atas, namakan arah yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.

P :_______________________________________________________________________

Q :_______________________________________________________________________

R: _______________________________________________________________________
( 3 markah )

TERHAD
TERHAD 8

17. Rajah di bawah ini menunjukkan motor DC dan bahagiannya.

Maklumat berikut menunjukkan bahagian motor DC.

Gegelung angker Rangka utama Penukartertib Magnet kekal Berus karbon

Berdasarkan rajah di atas, nyatakan bahagian yang berlabel A, B dan C.

A :________________________________________________

B :________________________________________________

C: ________________________________________________ ( 3 markah )

18. Maklumat berikut menunjukkan bahagian motor DC.

Gegelung angker Yoke Komutator Magnet kekal Berus karbon

Berdasarkan maklumat di atas, padankan bahagian motor DC berikut dengan fungsinya.

Fungsi Bahagian

Menjadi elektromagnet serta berputar apabila arus elektrik mengalir _________________________________

Membolehkan arus dalam angker bertukar arah supaya putaran hanya _________________________________
berlaku dalam satu arah sahaja.

Menyokong dan menempatkan bahagian-bahagian yang lain _________________________________


( 3 markah )

TERHAD
TERHAD 9

19. Nyatakan tiga maklumat yang terdapat pada plat perincian sebuah motor arus terus (DC).

i. _____________________________________

ii. ____________________________________

iii. ____________________________________ ( 3 markah )

20. Berikut adalah mekanisma penghantaran kuasa motor arus terus (DC).

A Dari aci kepada takal dan tali sawat

B Dari aci kepada gear

Padankan alatan berikut dengan mekanisma penghantaran kuasa motor arus terus (DC) di atas dengan dengan
menulis A atau B pada petak yang disediakan.

Alatan Mekanisma

a) Kereta permainan kanak-kanak

b) Kit robot

c) Jam
( 3 markah )

TERHAD
TERHAD 10

BAHAGIAN B
( 20 MARKAH )

21. Rajah di bawah menunjukkan lakaran produk yang akan digunakan di dalam bilik mandi.

Berdasarkan rajah di atas,

a. Terangkan dua masalah yang mungkin timbul pada produk itu daripada aspek penggunaan bahan.
i. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ii. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
( 4 markah )

b. Cadangkan langkah penyelesaian untuk setiap masalah yang dinyatakan di (a)


i. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

ii. ____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
( 4 markah )
c. Nyatakan dua faktor utama reka bentuk yang perlu diberi perhatian ketika mereka bentuk projek itu.
i. ____________________________________________________________________________________________

ii. ____________________________________________________________________________________________
( 2 markah )

TERHAD
TERHAD 11

22. Rajah menunjukkan maklumat penggunaan tenaga elektrik di rumah Mariam.

i. Nyatakan jenis meter kilowatt jam tersebut.


______________________________________________________________________ ( 1 markah )

ii. Nyatakan bacaan meter berikut:


a. Bulan sebelum : ___________________________________________________
b. Bulan semasa : ___________________________________________________ ( 2 markah )

iii. Berapakah jumlah unit tenaga elektrik yang telah digunakan?


______________________________________________________________________ ( 1 markah )

iv. Kirakan jumlah bayaran yang dikenakan. Kadar tarif ialah 0.218 bagi 200 unit pertama dan 0.258 bagi unit
seterusnya.

( 3 markah )

v. Cadangkan tiga kaedah penjimatan tenaga elektrik.


a. ______________________________________________________________________________________
b. ______________________________________________________________________________________
c. ______________________________________________________________________________________
( 3 markah )

SOALAN TAMAT

TERHAD